eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 721/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-04-20
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 721/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2020 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym
bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 3 kwietnia 2020 roku
przez wykonawcę STRABAG spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych K.B.I. J. L. z siedzibą
w Katowicach (pełnomocnik) oraz
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
o sygn. akt KIO 721/20 po stronie
Zamawiającego


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku ba
nkowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
STRABAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Pruszkowie kwoty 18 000
zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Szczecinie.


Prze
wodniczący: ……………………………………


Sygn. akt KIO 721/20
UZASADNIENIE

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w przedmiocie Rozbudowa drogi S3/A6 odc. W, Kijewo / z
węzłem / - w. Rzęśnica / bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie budowy
wiaduktu WD-
1L w ciągu drogi DK10.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 6 grudnia 2019 roku pod numerem 2019/S 236-577520.

W dniu 3 kwietnia 2020
roku działając na podstawie art. 180, 182 ust. 2 pkt 1ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej: „Pzp” lub „ustawa”)
Od
wołujący wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego w postępowaniu
o udzielnie zamówienia publicznego na Rozbudowę drogi S3/A6 odc. W, Kijewo / z węzłem /
-
w. Rzęśnica / bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie budowy wiaduktu WD-
1L w ciągu drogi DK10
polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej i zaniechaniu
wyboru oferty Odwołującego.

Zamawiający, co wynika z pisma z dnia 10 kwietnia 2020 roku przesłanego
do Prezesa Krajowej Iz
by Odwoławczej w tym samy dniu, kopię wniesionego odwołania
przekazał w dniu 3 kwietnia 2020 roku wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
Do Preze
sa Krajowej Izby Odwoławczej, w dniu 6 kwietnia 2020 roku wpłynęło zgłoszenie
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego od wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. J. L. z
siedzibą w Katowicach (pełnomocnik) oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

W dniu 17 kwietnia 2020 roku
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
Odwołującego z dnia 17 kwietnia 2020 roku, które w swej treści zawiera oświadczenie
o następującej treści: działając w imieniu STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (…)
cofam odwołanie w całości.”
W piśmie tym wykonawca wskazał również nazwę
Zamawiającego, nazwę postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. Oświadczenie
to zostało złożone przez pełnomocnika – Radca prawny M. B., działającego
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16 stycznia 2020 roku, załączonego do odwołania.

Wobec złożonego oświadczenia Odwołującego o cofnięciu odwołania Izba
stwierdziła, że przedmiotowe postępowanie podlega umorzeniu w oparciu o art. 187 ust. 8

ustawy
oraz zgodnie z tym przepisem Odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Zgodnie
z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986
ze zmianami) w przypadku cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy Izba orzeka
o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.


Pr
zewodniczący: …………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie