eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1754/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-09-26
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1754/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: R. Tetzlaff Członkowie: Bartosz Stankiewicz, Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24
września 2019 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 9 września 2019 r. przez
wykonawc
ów Konsorcjum Firm: 1) AECOM Polska Sp. z o.o. (Lider), 2) R. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DIM Pracownia Projektowa Dróg i
Mostów R. K. (Partner), ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin: z adresem dla siedziby
lidera: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym przez Skarb
Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad prowadzący postępowanie: Oddział w Katowicach, ul.
Myśliwska 5, 40-017 Katowice

przy udziale wykonawców Konsorcjum Firm: 1) „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. (Lider
Konsorcjum); 2) INKO CONSULTING sp. z o.o. (Partner), ul. Dworcowa 18/6, 43-200
Pszczyna; z adresem dla siedziby lidera konsorcjum: ul. Mieszka I 10, 40-877 Katowice

zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu bezzasadnego uznania, że Odwołujący
w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informację wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez


Zamawiającego w postępowaniu, co skutkowało wykluczeniem Wykonawcy
z po
stępowania, podczas gdy w niniejszej sprawie nie zaistniały przesłanki
wykluczenia
, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 17 Prawa zamówień publicznych
oraz zarzutu
sporządzenia uzasadnienia czynności Zamawiającego polegającej na
wykluczeniu Wykonawcy z p
ostępowania w sposób lakoniczny i ogólny, nie
odnoszący się do poszczególnych przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
17)
Prawa zamówień publicznych. W konsekwencji nakazuje Zamawiającemu
unieważnienie czynność wykluczenia Odwołującego z postępowania z 29.08.
2019 r.
i uznania jego oferty za odrzuconą oraz nakazuje Zamawiającemu
powtórzenie czynności badania i oceny ofert. W pozostałym zakresie oddala
odwołanie.


2. k
osztami postępowania obciąża Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
prowadzący postępowanie: Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017
Katowice
i:


2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Konsorcjum Firm: 1) AECOM Polska Sp. z o.o. (Lider), 2) R. K.
prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów
R. K. (Partner), ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin: z adresem dla siedziby
lidera: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
tytułem wpisu od odwołania,

2.2.
zasądza od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad
, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzący
postępowanie: Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
na
rzecz Konsorcjum Firm: 1) AECOM Polska Sp. z o.o. (Lider), 2) R. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DIM Pracownia Projektowa
Dróg i Mostów R. K. (Partner), ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin: z adresem dla
siedziby lidera: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
kwotę

18 6
00 zł 00 gr
(słownie:
osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania
odw
oławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów wpisu oraz wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(t.j. Dz. U. z 16 października 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………
Sygn. akt: KIO 1754/19U z a s a d n i e n i e


Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz
zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko - Biała -
Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)",
numer
referencyjny: O.KA.D-3.2410.67.2018;
zostało wszczęte ogłoszeniem w ogłoszeniem
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.08.2018 r. pod nr
2018/S 155
–356213 przez Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzący postępowanie:
Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice zwany dalej: „Zamawiającym”.
W dniu 29.08.2019 r. (e-mailem)
Zamawiający poinformował o poinformował
o wykluczeniu go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.) zwanej dalej: „Pzp” Wykonawcy: Konsorcjum Firm: 1) AECOM Polska Sp.
z o.o. (Lider), 2) R. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DIM Pracownia
Projektowa Dróg i Mostów R. K. (Partner), ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin: z adresem dla
siedziby lidera: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa zwane dalej: „Konsorcjum AECOM” albo
„Odwołującym”. Zgodnie z opisem zawartym w pkt 7.2 pkt 3 lit. b) ppkt 13) SIWZ, osoba
proponowana do pełnienia funkcji Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej
specjalności inżynieryjnej drogowej, miała legitymować się następującym doświadczeniem:
„Minimum 10 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących
opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu
budowalnego na budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o
łącznej długości tych dróg lub ulic min. 4 km na stanowisku/stanowiskach;
Głównego Projektanta lub
Projektanta Drogowego lub
Kierownik Zespołu Projektowego lub
doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących sprawdzenie dokumentacji
projektowej składającej się co najmniej z projektu budowalnego na budowę lub przebudowę


dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 4 km na
stano wisku/stano wiskach:
Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej lub
Weryfikatora dokumentacji projektowej robót drogowych
Jako opracowanie lub sprawdzenie do
kumentacji projektowej należy rozumieć
doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub
równoważnego dokumentu."
. W złożonym przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu Formularzu 3.4 Wykaz osób, na stanowisko Głównego
Weryfikatora dokumentami projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej wskazany został
p. M. P.
z doświadczeniem na stanowisku Projektanta drogowego w okresie do 06.2008 r. do
11.2009 r. przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania
„Projekt Budowlany i
Wykonawczy drogi S5 Gniezno-
Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia obwodnica miasta
Poznania"
.
Weryfikując przedmiotową Informację, Zamawiający uzyskał stanowisko Oddziału
GDDKIA w Poznan
iu, zgodnie z którym p. M. P. nie uczestniczył (nie widniał jako projektant
drogowy) przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla wskazanego w Formularzu
„Wykaz Osób" zadania. Również przeprowadzona przez Zamawiającego analiza
sporządzonej na zlecenie GDDKiA Oddział w Poznaniu dokumentacji projektowej nie
potwierdziła faktu uczestniczenia w jej opracowaniu przez p. M. P. W odpowiedzi na
wystosowane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp wezwanie do wyjaśnień
z 07.06.2019r., Wykonawca pismem z 18.06.
2019r. podtrzymał swoje stanowisko w zakresie
dot. pełnienia przez ww. osobę funkcji projektanta drogowego na wskazanym w „Wykazie
Osób"
zadaniu, z zastrzeżeniem, iż jak wyjaśnił Wykonawca: „Formalnie powyższa funkcja
nie została zgłoszona do zatwierdzenia przez Zamawiającego, niemniej jednak Pan M. P.
brał czynny udział w projektowaniu jako projektant drogowy."
. Jak wynika z powyższego,
Wykonawca nie tylko zatem nie przedstawił Zamawiającemu żadnych dowodów na
potwierdzenie swojego stanowiska, ale de facto jednoznacznie sam potwierdzi
ł, iż wskazana
przez niego osoba nie została formalnie zgłoszona Zamawiającemu jako projektant drogowy.
Zauważył również, że Oddział GDDKiA w Poznaniu powtórnie zweryfikował wykonaną na
rzecz ww. jednostki organizacyjnej dokumentację projektową, tym samym nie potwierdził
faktu pełnienia funkcji Projektanta drogowego przez p. M. P., którego nazwisko jak
podkr
eślono w piśmie z 10.07.2019r. nie figuruje na dokumentami projektowej dla ww.
zadania.
Analiza przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień
oraz informacji uzyskanych przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonych czynności
weryfikacyjnych, wskazuje na to, Iż Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17
Pzp za wprowadzenie Zamawiającego w błąd w odniesieniu
do doświadczenia p. M. P. Wykonawca oświadczając w Formularzu „Wykaz Osób", że

wskazana powyżej osoba posiada doświadczenie zgodne z opisem zawartym w pkt 7.2 pkt 3
lit. b) ppkt 13) SIWZ, zdobyte w ramach ww. zadania, przedstawił w wyniku lekkomyślności
lub niedbalstwa informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego. Informacje te mają
bezpośredni wpływ na wynik postępowania, mają więc istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z
ugruntowanym orzecznictwem KIO wyrok KIO z 18.10.2018 r., sygn. akt: KIO 2010/18
złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji wyłącza możliwość uzupełniania
dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w trybie art. 26 ust. 3 Pzp (podobnie wyrok o sygn. akt: KIO 734/17, KIO 1004/17, KIO
2003/17), a następstwem złożenia przez wykonawcę nieprawdziwych informacji jest
konieczność wykluczenia go z udziału w postępowaniu w oparciu o obligatoryjne przepisy
art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp. Analogiczne stanowisk
o zajęła KIO w wyroku z 08.02.2019r.
sygn. akt: KIO 100/19 oraz w wyroku z dnia 07.03.2019
r. KIO 271/19, stwierdzając, iż:
Również w doktrynie przyjmuje się, że podanie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji
w ofercie ni
e można uznać za "błąd" podlegający uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp."
.
Potwierdza to również wyrok z 06.06.2019 r., sygn. akt: KIO 929/19, w którym KIO
podkreśliła, że zamawiający nie jest uprawniony do wzywania wykonawcy na podstawie art.
26 ust. 3 Pzp do uzupełniania dokumentów, gdy bezsporna jest okoliczność, że wykonawca
podał informację nieodpowiadającą prawdzie, a zatem zaistniała po stronie zamawiającego
przesłanka obligująca go do wykluczenia z postępowania tego wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp.
Bez znaczenia zatem pozostaje fakt, Iż Wykonawca dodatkowo pismem
z
02.07.2019r. przedłożył uzupełniony „Wykaz osób” o nowe zadania w zakresie
doświadczenia p. M. P. jako osoby skierowanej do pełnienia funkcji Głównego Weryfikatora
dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej, wyjaśniając, że:
„Przedmiotowe uzupełnienie bezsprzecznie potwierdza, że Pan M. P. spełnia wymagania
Zamawiającego w zakresie posiadania doświadczenia, określonego przez Zamawiającego w
Tom I SIWZ (IDW) 7.2 pkt 3 lit. b) ppkt 13).".

Jak również bez znaczenia pozostaje kwestia
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wskazującego na uczestnictwo p. M. P. w
pracach projektowych zespołu drogowego. W związku z powyższym Zamawiający z
postępowania wykluczył ww. Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp, który w
wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W dniu 09.09.2019 r.
(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Konsorcjum AECOM
wniosło odwołanie na czynność z 29.08.2019 r. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał
09.09.2019 r. (e-mailem).
Zarzucił:
1) art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp
poprzez bezzasadne uznanie, że
Odwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informację wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w p
ostępowaniu, co skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, podczas gdy
w niniejszej sprawie nie zaistniały przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 17) Pzp;
2) art. 26 ust. 3 i ust. 4 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez ich niezastosowanie
i zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia, uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych
wyjaśnień lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez p. M. P. warunków udziału w
p
ostępowaniu, w sytuacji, gdy Zamawiający miał co do tej okoliczności wątpliwości bądź
niepełną wiedzę, co skutkowało nieprawidłowym ustaleniem, że Wykonawca wprowadził
Zamawiającego w błąd;
3) art. 92 ust. 1 pkt 2) Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp
poprzez sporządzenie uzasadnienia
czynności Zamawiającego polegającej na wykluczeniu Wykonawcy z postępowania
w sposób lakoniczny i ogólny, nie odnoszący się do poszczególnych przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp.
Wnosił:
1. uwzględnienie odwołania złożonego przez Odwołującego w całości;
2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentacji p
ostępowania oraz dokumentów
załączonych do niniejszego odwołania na okoliczności wskazane w niniejszym odwołaniu;
3. nakazanie unieważnienia czynności Zamawiającego polegającej na wykluczeniu
Wykonawcy z p
ostępowania i odrzuceniu jego oferty;
4. nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności ponownego badania i oceny ofert
z uwzględnieniem oferty Wykonawcy;
5. wyłączenie jawności rozprawy, na podstawie art. 189 ust. 6 Pzp, z uwagi na fakt, iż na
rozprawie mogą zostać ujawnione informacje stanowiące tajemnicę chronioną;
6. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, poniesionych przez Odwołującego, w tym zasądzenie od Zamawiającego na
rzecz Odwołującego wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego według norm
przepisanych, zgodnie z przedłożonym rachunkiem.
Wnios
ek o wyłączenie jawności rozprawy. Zgodnie z art. 189 ust. 6 Pzp, Izba, na
wniosek strony lub z urzędu, wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy
rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę chronioną
na pod
stawie odrębnych przepisów inna niż informacja niejawna w rozumieniu przepisów

o ochronie informacji niejawnych. W pierwszej
kolejności, Odwołujący wskazał, iż w ramach
niniejszego p
ostępowania ujawnione zostaną dane osobowe p. M. P. oraz innych
pracowników AECOM Polska Sp. z o.o., które podlegają ochronie na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO"). Podkreślił, że RODO wprowadziło do
polskiego porządku prawnego zwiększony reżim ochrony danych osobowych. Dane osobowe
p. M. P., jak
i pozostałych pracowników AECOM Polska Sp. z o.o. podlegają szczególnej
ochronie ze strony pracodawcy. Pracodawca bez zgody swoich pracowników nie jest
uprawniony do ujawniania ich danych osobowych podmiotom zewnętrznym i powinien dążyć
do ochrony tych danych i stosować środki, które uniemożliwią pozyskanie tych danych przez
inne osoby. Wskazał za orzecznictwem KIO, dane osobowe stanowią informacje poufne i w
konsekwencji dostęp do nich może być zastrzeżony (tak m.in. KIO w wyroku z
dnia 12.06.2013 r., sygn. akt:
KIO 1283/13). W kolejnym wyroku KIO potwierdziła, że dane
osobowe personelu wykonawców stanowią dane poufne, które nie powinny podlegać
ujawnieniu. Zgodnie z tym wyrokiem, informacje dotyczące m.in. miejsca zamieszkania
i numeru ubezpieczenia, a więc dane osobowe kierownictwa wykonawcy winny być objęte
ochroną, jako że stanowią wartość gospodarczą, a ponadto stanowią dane poufne (tak: KIO
w wyroku z 16.10.2012 r., sygn. akt:
KIO 2089/12). Co więcej, z orzecznictwa KIO wynika
również, że dane osobowe dotyczące osób mających wykonywać prace przy realizacji
inwestycji mogą także stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa (tak KIO w wyroku z 09.02.
2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 1864/09). Ponadto, r
ównież inne informacje, które zostaną
ujawnione na rozprawie także stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. Informacje
te, w tym dowody z dokumentów, stanowią informację organizacyjną oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(„UZNK"). Odwołujący na rozprawie będzie
m.ni. opisywał sposób organizacji wewnętrznej pracy w AECOM, informacje na temat
tworzenia zespołów projektujących, ich wewnętrznej struktury, pracowników będących ich
członkami oraz zasady sporządzania i realizacji projektów budowlanych i wykonawczych
branży drogowej. Na rozprawie mogą zostać ujawnione dane osobowe nie tylko p. M. P., ale
również innych osób, które biorą i brały wspólnie z nim udział w realizacji różnych zadań z
branży drogowej. Dodatkowo, Odwołujący przedstawi również zasady organizacyjne
dotyczące sporządzania ofert przetargowych, ich uzupełniania, wyjaśniania, kompletowania
personelu i sposobu ustalania jego doświadczenia. Wszystkie powyższe informacje stanowią
informację organizacyjną objętą tajemnicą przedsiębiorstwa AECOM. Przez tajemnicę

przedsiębiorstwa, na podstawie art. 11 ust. 2 UZNK, rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przeds
iębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie
są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są
łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu
utrzymania ich w poufności. Z bogatego orzecznictwa KIO wynika, że w warunkach
konkurencji na rynku, oczy
wistym jest, że wykonawca może chronić dane osób, którymi
dysponuje, gdyż jest to jeden z czynników decydujących o pozycji wykonawcy na rynku.
Natomiast dane o charakterze organizacyjnym wykonawcy stanowią informacje obejmujące
wiadomości przydatne do prowadzenia przedsiębiorstwa, a w szczególności do
konkurowania na rynku danych usług (patrz m.in.: KIO w wyroku z 30.07.2010 r., sygn. akt:
KIO/UZP 1498/10). Podkreślił, iż dane, które zostaną ujawnione na rozprawie, stanowią
informacje, które nie są łatwo dostępne dla osób spoza AECOM i co do tych informacji
AECOM podejmuje szereg działań mających na celu ich ochronę przed ujawnieniem
podmiotom trzecim. Zgodnie z pkt. 1.4. ppkt. e) Regulaminu Pracy AECOM, pracownicy
zobowiązani są do zachowania w poufności wszystkich zastrzeżonych informacji AECOM,
a w tym informacji dotyczących zagadnień technicznych, technologicznych, biznesowych
i organizacyjnych oraz związanych z zatrudnieniem, a więc również informacji dotyczących
personelu i
współpracowników, ich kwalifikacji oraz doświadczenia. Także w Kodeksie
postępowania firmy AECOM wskazano, że aktywami niematerialnymi Spółki są informacje
poufne, w tym m. in. oferty, innowacje technologiczne, projekty, informacje finansowe, listy
klient
ów oraz inne informacje generowane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności.
Zgodnie z Kodeksem postępowania firmy AECOM zakazane jest również ujawnianie
poufnych informacji bez właściwego upoważnienia lub jeśli nie jest to wymagane prawnie. Na
równi z poufnymi informacjami Spółki, traktowane są również poufne informacje
pracowników, klientów, partnerów i innych stron trzecich współpracujących ze Spółką. Także
osoby, które przygotowywały ofertę oraz dalszą korespondencję, która była składana
w trakcie p
ostępowania, zostały zobowiązane do zachowania w poufności informacji
wynikaj
ących z treści tych dokumentów. W związku z powyższym, co do informacji, które
zostaną ujawnione na rozprawie, zachodzą wszystkie, o których mowa w art. 11 ust. 2
UZNK, tj. są to informacje organizacyjne oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, do których dostęp jest ograniczony i co do których AECOM podjął stosowne
środki w celu zachowania ich w poufności.
Powyższe, potwierdza również załączona do niniejszego odwołania Umowa nr
2420/1/10/K/2005 z 14.07.2005 r.
zawarta z DHV Polska Sp. z o.o., w ramach której AECOM

był Podwykonawcą i w realizacji, której udział brał m. in. Pan M. P.. AECOM nie ujawniał
danych dotyczących całego personelu biorącego udziału w realizacji zamówienia, a
jedynie wskazał koordynatora realizacji umowy. Także korespondencja z Oddziałem GDDKiA
w Poz
naniu, znajdująca się w aktach postępowania, potwierdza, iż AECOM wskazywał dane
osobowe jedynie osób zajmujących stanowiska Głównych Projektantów, a nie
całego zespołu biorącego udział w realizacji danego projektu.
Mając na uwadze powyższe, zarówno dane osobowe pracowników, jak i sposób
organizacji pracy w AECOM, w tym tworzenia zespołów projektowych i realizacji zadań,
informacje o zawartych umowach stanowią informacje podlegające ochronie w rozumieniu
art. 189 ust. 6 Pzp
, a tym samym uzasadnione jest wyłączenie jawności rozprawy.
Wykonawca w ramach przedmiotowego p
ostępowania złożył ofertę w dniu
18.10.2018 r.
Jednym z warunków udziału w postępowaniu wskazanym w pkt 7.2. ppkt 3 b)
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ"), było m. in. dysponowanie osobą,
proponowaną do pełnienia funkcji Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej
specjaln
ości inżynieryjnej drogowej. Zgodnie z SIWZ osoba ta powinna legitymować się
doświadczeniem:
„Minimum 10 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących
opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego
na budowę łub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości
tych dróg lub ulic min 4 km na stanowisku/stanowiskach: Głównego Projektanta lub
Projektanta Drogowego lub Kierownika Zespołu Projektowego
lub
doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących sprawdzenie dokumentacji
projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę
dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic min 4 km na
stanowisku/stanowi
skach: Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej lub Weryfikatora
dokumentacji projektowej robót drogowych.
Jako opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia
Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu"
.
Pismem z 19.04.2019 r.
Zamawiający wezwał Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 1 Pzp,
do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 Pzp oraz odpowiednio w SIWZ TOM I - IDW pkt 7 i 8, w tym m.
in. do złożenia
wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności. Zamawiający załączył do tego pisma m. in. wzór formularza wykazu osób.

W dniu 06.06.2019 r.
Wykonawca złożył ww. dokumenty i oświadczenia, zgodnie
z wymogami Zamawiającego. W Wykazie osób na stanowisko Głównego Weryfikatora
dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej Wykonawca wskazał p. M. P.
W kolumnie 5 Wykazu osób, zatytułowanej „Opis doświadczenia” (odpowiednio zgodnie z
wymogami określonymi w SIWZ Tom I - IDW pkt. 7.2 ppkt 3b), wskazano: „Projekt
Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno -
Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia
Obwodnica miasta Poznania. Trasa główna o długości 20,14 km.
Doświadczenie na stanowisku Projektanta drogowego obejmowało opracowanie
dokumentacji projektowej.
Droga klasy S (dwujezdniowa)
Stanowisko: projektant drogowy
Czas trwania: 06.2008 - 11.2009"
.
Kolejnym pismem z 20.05.2019 r.
, Zamawiający wezwał Wykonawcę, w trybie art. 26
ust. 3 Pzp
, do złożenia dokumentów, o których mowa w SIWZ Tom I (IDW) pkt 9.7 ppkt I c) -
w celu potwierdzeni
a spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym
w SIWZ Tom I (IDW) pkt 7.2 ppkt 3 a), tj. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
oraz dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Przedmiotowe
wezwanie nie dotyczyło natomiast wykazu osób i ich doświadczenia. Pismem z 07.06.2019 r.
Zamawiający wezwał Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 4 Pzp, do wyjaśnienia rozbieżności
w zakr
esie doświadczenia p. M. P., wskazanego do pełnienia funkcji Głównego Weryfikatora
dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej, na stanowisku projektanta
drogowego obejmującym opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Projekt
Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno-
Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia
Obwodnica miasta Poznania"
.
W uzasadnieniu wezwania Zamawiający wskazał, te „z
informacji jakie uzyskał z Oddziału GDDKiA w Poznaniu wynika, że Pan M. P. na
przedmiotowym zadaniu nie widniał jako projektant drogowy przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej"
. W odpowiedzi na ww. wezwanie, Wykonawca, pismem z
18.06.2019 r.
, przekazał Zamawiającemu stosowne wyjaśnienia, wskazując, iż Pan M. P.
pełnił funkcję projektanta drogowego w ramach zadania pn. „Projekt Budowlany i
Wykonawczy drogi S5 Gniezno-
Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia Obwodnica miasta
Poznania"

. Formalnie powyższa funkcja nie została zgłoszona do zatwierdzenia przez
Zamawiającego, niemniej jednak Pan M. P. brał czynny udział w projektowaniu jako
projektant drogowy.
Dodatkowo, wobec informacji przekazanych przez Oddział GDDKiA w Poznaniu,
o których poinformował Zamawiający pismem z 07.06.2019 r., Wykonawca, z ostrożności,
w dniu 02.07.2019 r.
, przekazał Zamawiającemu także dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia

dotyc
zące doświadczenia p. M. P., które potwierdzały, iż Pan M. P. posiadał doświadczenie
zgodne z wymogami SIWZ -
w pełnieniu funkcji Głównego Weryfikatora dokumentacji
projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej w ramach realizacji zamówienia pn.
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica
województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3
części"
, w zakresie Części 2 polegającej na „Pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i
realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5
na odcinku od węzła „Dworzysko" (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo" (z węzłem)
o długości około 22,4 km"
. Pan M. P. pełni funkcję Głównego Weryfikatora dokumentacji
projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej na ww. projekcie od dnia 27.11.2015 r. do
dnia dzisiejszego.
Ponadto, Wykonawca przekazał także Zamawiającemu - Oddział GDDKiA
w Poznaniu oświadczenie o uczestnictwie p. M. P. w pracach projektowych dla zadania
„Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno- Poznań (węzeł Kleszczewo).
Wschodnia Obwodnica miasta Poznania"

. Oświadczenie to zostało podpisane przez
prokurenta oraz Dyrektora Działu Projektowania w AECOM Polska Sp. z o.o. - p. A.
Leśniewską - Nowak oraz przez p. M. P. Mimo powyższego, w dniu 29.08.2019 r.
Zamawiający poinformował Wykonawcę o wykluczeniu go z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp
. W ocenie Zamawiającego, Odwołujący w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W uzasadnieniu swojej decyzji,
Zamawiający wskazał, że weryfikując informacje o doświadczeniu p. M. P.
uzyskał stanowisko Oddziału GDDKiA w Poznaniu, zgodnie z którym Pan M. P. nie
uczestniczył (nie widniał jako projektant drogowy) przy opracowywaniu dokumentacji
projektowej. Ponadto, zgodnie z treścią pisma Zamawiającego, Oddział GDDKiA w Poznaniu
dokonał weryfikacji dokumentacji projektowej, w której nazwisko p. M. P. nie figurowało.
Dodatkowo, Zamawiający uznał, że wyjaśnienia Wykonawcy złożone pismem z dnia
18.06.2019 r.
de facto jednoznacznie potwierdziły, że osoba wskazana przez Wykonawcę nie
została formalnie zgłoszona Zamawiającemu jako projektant drogowy. W związku z
powyższym, Zamawiający uznał, że Wykonawca wprowadził go w błąd co do doświadczenia
p. M. P..
Uzasadnienie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp
z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Z związku z powyższym ww. podstawa wykluczenia zachodzi, gdy;
1) wykonawca przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego;
2)
wykonawca przedstawiając informacje działał lekkomyślnie lub w sposób niedbały;
3) informac
je te mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ww. przesłanki muszą zachodzić kumulatywnie
i to Zamawiający, który podejmuje decyzję o wykluczeniu Wykonawcy, powinien je wykazać
i udowodnić. W tym zakresie wskazał na wyrok KIO z 27.12.2017 r., sygn. akt: KIO 2616/17.
Odnośnie nie wystarczenia samego zacytowania brzmienia przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17)
P
zp przywołał wyroku z 12.05.2017 r., sygn. akt: KIO 741/17. Odnośnie dotkliwości sankcji
z tej podstawy prawnej powołał wyrok z 02.08.2018 r., sygn. akt: KIO 1417/18, jak i wyrok
KIO z 09.08.2018 r., sygn. akt: 1468/18.
W ocenie Odwołującego, Zamawiający w niniejszej sprawie nie sprostał powyższym
wymaganiom, wskazując w piśmie z 29.08.2019 r. na rzekome istnienie przesłanek,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp, jedynie poprzez powielenie ich treści z przepisu,
a nie wskazanie faktów, które miałyby potwierdzać, że przesłanki te zachodzą. Co więcej,
z treści pisma Zamawiającego wprost wynika, iż nie wziął on pod uwagę oświadczeń
i wyjaśnień Wykonawcy w przedmiotowym zakresie, jak również informacji wynikających
z pism Odd
ziału Zamawiającego w Poznaniu. Całkowicie niezrozumiałe jest przy tym
stwierdzenie Zamawiającego, że „bez znaczenia pozostaje kwestia złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia wskazującego na uczestnictwo Pana M. P. w pracach
projektowych zespołu drogowego"
. Zamawiający nie uzasadnił w żaden sposób, dlaczego
pominął przedmiotowe oświadczenie Wykonawcy. Taka postawa Zamawiającego
bezpośrednio wskazuje na brak bezstronności w ocenie zgromadzonego materiału, a także
na nienależyte zbadanie sprawy. Poniżej Odwołujący odnosi się do każdej z przesłanek
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp, wykazując brak ich zaistnienia.
Wykonawca nie wprowadził Zamawiającego w błąd - informacje przedstawione przez
Wykonawcę były zgodne z rzeczywistością. Pierwszą z przesłanek, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 17) Pzp
, stanowiących podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, jest wprowadzenie zamawiającego w błąd. W praktyce
zachodzi ona, gdy wykon
awca przedstawia zamawiającemu informacje nieprawdziwe,
niezgodne ze stanem faktycznym. Taka sytuacja nie miała miejsca w niniejszej sprawie.
W pie
rwszej kolejności wskazał, iż w zakresie informacji o doświadczeniu p. M. P. przy
zadaniu dotycz
ącym sporządzania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego drogi

S5 Gniezno -
Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia Obwodnica miasta Poznania,
Wykonawca wskazał:
a)
w piśmie z 06.05.2019 r., że [. M. P. pracował na stanowisku projektanta drogowego w
okresie od VI 2008 roku do IX
2009 roku, co obejmowało opracowanie projektu budowlanego
i protokołu wykonawczego;
b)
w piśmie z 18.06.2019 r., że formalnie powyższa funkcja nie została zgłoszona do
zatwierdzenia przez zamawiającego, niemniej jednak p. M. P. brał czynny udział w
projektowaniu jako projektant drogowy.
Powyższe informacje były zgodne ze stanem
faktycznym i nie wprowadzały Zamawiającego w błąd. Tymczasem, Zamawiający uznał
niezasadnie, że Wykonawca wprowadził go w błąd, z uwagi na to, iż „Pan M. P. na
przedmiotowym zadaniu nie widniał jako projektant drogowy przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej"

oraz że „nazwisko Pana M. P. nie figurowało w dokumentacji
projektowej.”
Takie twierdzenie Zamawiającego pozostaje w sprzeczności z treścią
wyjaśnień przekazanych przez Wykonawcę. Podkreślił, iż opracowanie dokumentacji
projektowych dla dużych inwestycji drogowych czy kolejowych wymaga zaangażowania
dużych zespołów projektowych, w ramach, których udział bierze nawet po kilku projektantów
z danej branży. Oznacza to, że przy realizacji umowy na projektowanie dróg biorą udział nie
tylko projektanci wskazani w dokumentacji projektowej, wskazani w ofercie czy formalnie
zgłoszeni zamawiającemu do zatwierdzenia, lecz szereg innych osób, których nazwisko nie
m
usi być przedstawione w dokumentacji projektowej - tak jak w przypadku p. M. P. Brak
formalnego zgłoszenia projektanta zamawiającemu, nie oznacza jednak, iż taki projektant nie
bierze udziału w opracowywaniu dokumentacji projektowej. Brak formalnego zgłoszenia nie
oznacza ponadto braku możliwości legitymowania się przez projektanta jego
doświadczeniem zdobytym podczas realizacji takiego projektu. W związku z powyższym, w
ocenie Odwołującego, Zamawiający wyciągnął nieprawidłowe wnioski z informacji
przekazan
ych przez Oddział GDDKiA w Poznaniu oraz z wyjaśnień
Wyk
onawcy. Sam fakt, że Pan M. P. nie widniał jako projektant drogowy przy opracowaniu
dokumentacji projektowej, czy też jego nazwisko nie zostało wpisane do dokumentu, nie
oznacz
a, iż faktycznie nie brał udziału w opracowywaniu tej dokumentacji.
Odnosząc się do stwierdzenia Zamawiającego zawartego w piśmie z 29.08.2019 r.,
zgodnie z którym wyjaśnienia Wykonawcy złożone pismem z 18.06.2018 r. de facto
jednoznacznie potwierdziły, że osoba wskazana przez Wykonawcę nie została forma i nie
zgłoszona Zamawiającemu jako projektant drogowy, należy wskazać, że Wykonawca ani
w o
fercie, ani w żadnym kolejnym piśmie, nie twierdził, że Pan M. P. był formalnie zgłoszony.
Z niezrozu
miałych zatem powodów, Zamawiający uznał, iż Wykonawca wprowadził
Zamawiającego w błąd co do doświadczenia M. P., w sytuacji, w której informacja o

brak
u formalnego zgłoszenia M. P. na projekcie wskazanym w wykazie osób została
przekazana Za
mawiającemu przez samego Wykonawcę w dniu 18.06.2019 r.
Informacje pozyskane następnie przez Zamawiającego z Oddziału GDDKiA
w Poznaniu potwierdzają informacje przekazane przez Wykonawcę, że Pan M. P. nie widniał
na dokumentacji projektowej -
jednakże nie oznacza to - wbrew stanowisku Zamawiającego -
iż nie brał udziału w opracowaniu tej dokumentacji. Wszelkie oświadczenia i wyjaśnienia
Wykonawcy, składane w postępowaniu, były bowiem zgodne z prawdą. Zamawiający
pominął także całkowicie fakt, iż AECOM Polska Sp. z o.o. (uprzednio: Poznańskie Biuro
Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt Sp. z o.o.”) był jedynie podwykonawcą DHV Polska
Sp. z o.o. na ww. Projekcie. Wszelkie zgłoszenia osób realizujących umowę były
dokonywane zamawiającemu przez DHV Polska Sp. z o.o. AECOM Polska Sp. z o.o. nie
miał nawet formalnego obowiązku wynikającego z umowy podwykonawczej zgłoszenia
swojego personelu pracującego przy wykonaniu zamówienia do DHV Polska Sp. z o.o., a
tym bardziej Zamawiającemu.
Co więcej, jak wynika z pisma Oddziału GDDKiA w Poznaniu z 11.07.2019 r.,
Kierownik Projektu odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji budowy drogi
ekspresowej S-
5 nie żyje. Skoro nawet Oddział GDDKiA w Poznaniu, który był
Zamawiającym w ramach zadania dotyczącego sporządzenia projektu budowlanego
i projektu wykonawczego drogi S5 Gniezno -
Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia
Obwodnica miasta Poznania, nie mógł jednoznacznie określić, na czym polegała współpraca
p. M. P. w ramach reali
zacji ww. zadania, to co najmniej budzi zdziwienie fakt, iż
Za
mawiający w ramach niniejszego postępowania - Oddział GDDKiA w Katowicach, był
w stanie jedno
znacznie ustalić, że Pan M. P. przy tym zadaniu nie pracował.
Podkreślił, że z utrwalonej linii orzeczniczej KIO wynika, że okoliczności podania
informacji nieprawdziwych powinny być wykazane w sposób niebudzący wątpliwości.
W niniejszej sprawie Zamawiający nie tylko nie wykazał, iż doszło w sposób niebudzący
wątpliwości do podania nieprawdziwych informacji, ale taka sytuacja w ogóle nie miała
miejsca.
Przytoczył wyrok KIO z 19.11.2013 r., sygn. akt: KIO 2575/13. Mając na uwadze
powyższe, przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp - wprowadzenie
Zamawiającego w błąd i podania nieprawdziwych informacji przez Wykonawcę - nie
zaistniała w niniejszej sprawie.
Wykonawca nie działał w sposób lekkomyślny lub niedbały.
Kolejną przesłanką, którą powinien udowodnić Zamawiający, wykluczając
Wykonawcę z Postępowania, powinno być wykazanie, że Wykonawca działał w sposób
lekkomyślny lub niedbały. Wykazanie tej przesłanki zostało jednak przez Zamawiającego
całkowicie pominięte w treści pisma o wykluczeniu. Zamawiający nie wskazał również, którą

z form -
lekkomyślność czy niedbalstwo - można przypisać działaniom Odwołującego.
W
skazał na wyrok SO w W-wie z 19.07.2012 r., sygn. akt: IV Ca 683/12.
W zaistniałym stanie faktycznym nie można uznać, że działanie Wykonawcy było
nacelowane na wprowadzenie Zamawiającego w błąd co do posiadanego doświadczenia
przez p. M. P.
w celu uzyskania zamówienia. Jak wynika z pisma Wykonawcy z 02.07.2019
r., Pan M. P.
posiadał również doświadczenia na innych projektach, które spełniało wymogi
SIWZ. Działanie Wykonawcy, polegające na wskazaniu doświadczenia, którego Pan M. P.
nie posiada i
narażanie się na wykluczenie z postępowania, w sytuacji, gdy
Wykonawca mógł pokazać inne doświadczenie, należałoby uznać za nieracjonalne.
Wskazał, iż sporne w niniejszej sprawie doświadczenie p. M. P., było również
przedstawiane przez Wykonawcę w ramach ofert składanych w innych postępowaniach
przetargowych prowadzonych przez podmioty publiczne, w tym Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad. Przykładowo, w ofercie złożonej przez AECOM Polska Sp. z o.o.
(uprzednio: URS Polska Sp. z o.o.
) w ramach postępowania przetargowego na „Pełnienie
Nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz Zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i
budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w
ciągu drogi krajowej nr 50 długości 3,9 km" oraz dostawę sprzętu laboratoryjnego"
, w
Formularzu 3.3. Potencjał Kadrowy - osoby zdolne do wykonania zamówienia, wskazano p.
M. P.
oraz jego doświadczenie przy zadaniu dotyczącym Projektu budowlanego i
Wykonawczego drogi S5 Gniezno -
Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia Obwodnica
miasta Poznania na stanowisku Projektanta Drogowego, a więc tożsame doświadczenie, jak
w niniejszym p
ostępowaniu. W ramach ww. postępowania, Zamawiający - Generalna
Dyrekc
ja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, badała Ofertę AECOM
i doświadczenie p. M. P. nie zostało zakwestionowane. Także w innych postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego doświadczenie to nie było kwestionowane.
Mając na uwadze powyższe, skoro nigdy wcześniej żaden z zamawiających
publicznych, w tym ten sam Zamawiający (GDDKiA), który prowadzi obecne postępowanie,
nie kwestion
ował doświadczenia p. M. P. przy realizacji zadania dot. Projektu budowlanego i
Wykonawczego drogi S5 Gniezno -
Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia Obwodnica
miasta Poznania na stanowisku projektanta drogowego, to trudno zarzucać Wykonawcy
działanie niedbałe czy lekkomyślne. Wręcz przeciwnie, Wykonawca działał zgodnie z
dotychczasową praktyką, wskazując te same informacje, jakie wskazywał we wcześniejszych
postępowaniach, niepodważane i niekwestionowane przez Zamawiającego. W związku z
tym, działania Wykonawcy nie można kwalifikować jako niedbałego czy lekkomyślnego,
zawinionego i mającego na celu wprowadzenie Zamawiającego w błąd. Skoro w poprzednich
postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego, Zamawiający uznał, że Wykonawca

spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zakwestionował tego samego doświadczenia p.
M. P.
, które zostało również pokazane w niniejszym postępowaniu, to Wykonawca ponownie
przedstawiając to doświadczenie - działał w przekonaniu, iż zostało ono
wcześniej pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego. Ponadto, jak wyżej wskazano,
Zamawiający w piśmie z 29.08.2019 r. stoi na stanowisku, że wprowadzenie w błąd w
niniejszej sprawie, polegało na wskazaniu przez Wykonawcę, że Pan M. P. ma
doświadczenie przy sporządzaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego drogi S5
Gniezno -
Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia Obwodnica miasta Poznania Trasa
główna o długości 20,14 km, podczas gdy nie był on formalnie zgłoszony, a jego nazwisko
nie widnieje na dokumentacji.
Z warunków SIWZ nie wynikało jednak, aby osoba
proponowana na stanowisko Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności
inżynieryjnej drogowej miała być osobą „formalnie zgłoszoną" czy też „podpisującą
dokumentację"
na wcześniejszych projektach. Jak wynika bowiem z SIWZ, osoba ta jedynie
powinna legitymować się doświadczeniem przy realizacji zadań opisanych szczegółowo w
pkt 7.2. ppkt 3) lit b) pppkt 13) SIWZ.
Z powyżej przytoczonego warunku SIWZ nie wynika w
żaden sposób, jak przyjął Zamawiający w piśmie z 29.08.2019 r., aby Zamawiający dla
pełnienia funkcji projektanta dla określonego zadania wymagał podpisania się przez daną
osobę na dokumentacji projektowej. Zamawiający nie zdefiniował również w SIWZ,
na czym ma polegać „doświadczenie obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej", a
zatem dopuszczalne jest szerokie ro
zumienie tego pojęcia. Dla Wykonawcy omawiany
warunek oznaczał możliwość wskazania każdej osoby, która posiada uprawnienia
budowlane
w zakresie projektowania w specjalności drogowej i która przez minimum 10
miesięcy brała udział w realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących opracowanie dokumentacji
projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę
dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic min 4 km na
stanowisku projektanta drogowego.
W zw
iązku z powyższym, całkowicie niezrozumiałe jest stanowisko Zamawiającego
przedstawione w piśmie z 29.08.2019 r., w którym Zamawiający wskazał, że: „bez znaczenia
pozostaje kwestia złożonego oświadczenia wskazującego na uczestnictwo Pana M. P. w
pracach pr
ojektowych zespołu drogowego"
, skoro oświadczenie to potwierdzało spełnienie
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2. ppkt 3) lit b) pppkt 13) SIWZ. W
zakresie odmiennego rozumienia postanowień SIWZ wskazał na wyrok KIO z 09.08.2018 r.,
sygn. akt: KIO 1468/18.
W związku z powyższym, skoro z SIWZ nie wynikało, że osoba
proponowana na stanowisko Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności
inżynieryjnej drogowej miała być osobą „formalnie zgłoszoną" czy też „podpisującą
dokument
ację"
, to Wykonawca nie miał obowiązku tego wykazywać, a tym bardziej

Zamawiający nie jest uprawniony wyciągać z tego tak daleko idących wniosków.
Wykonawca, składając wykaz osób, dołożył należytej staranności, w oparciu o jednoznaczne
postanowienia SIWZ,
a twierdzenia Zamawiającego, że Wykonawca działał w sposób
lekkomyślny czy niedbały, bo „nazwisko Pana M. P. nie widnieje w
dokumentach"

jest całkowicie niezrozumiałe, bezpodstawne i niezgodne z wymogami
określonymi w SIWZ. Tym samym, Wykonawcy nie można przypisać działania niedbałego
lub lekkomyślnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp.
Informacje przekazane przez Wykonawcę nie miałyby wpływu na decyzję
Zamawiającego. Ostatnią przesłanką z art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp, której wykazania
Zamawiający zaniechał w piśmie z 29.08.2019 r., jest kwestia, czy rzekome nieprawdziwe
informacje przekazane przez Wykonawcę mogły mieć istotny wpływ na decyzję
Zamawiającego. Założeniem ww. przepisu jest wyeliminowanie przypadków, kiedy działania
wykonawcy mają na celu podejmowanie decyzji przez zamawiającego, w sytuacji
nieposiadania wszystkich informacji, w szczególności w stosunku do tego wykonawcy.
W przedmiotowej sprawie taką decyzją mógłby być wybór oferty Wykonawcy lub wykluczenie
Wykonawcy w sytuacji, gdyby okazało się, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp. Wskazał, iż zgodnie z wymogami
SIWZ, jednym z
warunków udziału w niniejszym postępowaniu było dysponowanie osobą
posiadającą doświadczenie opisane szczegółowo w pkt 7.2. ppkt 3) lit b) pppkt 13) SIWZ.
Z niebudzących wątpliwości dokumentów złożonych przez Wykonawcę w trakcie
p
ostępowania, w tym z pisma z 02.07.2019 r., wynika, iż Pan M. P. posiada doświadczenie
wymagane w pkt 7.2. ppkt 3) lit b) pppkt 13) SIWZ. Pan M. P. poza stanowiskiem projektanta
drogowego przy realizacji zadania dotyczącego Projektu budowlanego i Wykonawczego
drogi S5 Gniezno -
Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia Obwodnica miasta Poznania,
pełni również od 27 listopada 2015 roku do dnia dzisiejszego funkcję Głównego Weryfikatora
dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej w ramach realizacji
zamówienia pn. „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie
Kontraktem pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy -
Bydgoszcz -
granica województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem
na 3 części"
, w zakresie Części 2 polegającej na „Pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i
realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5
na odcinku od węzła „Dworzysko" (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo" (z węzłem)
o długości około 22,4 km"
.
Powyższe potwierdza, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 7.2. ppkt 3) lit b) pppkt 13) SIWZ. A zatem nawet gdyby uznać - jak

próbuje to wykazać Zamawiający - że Pan M. P. nie był formalnie zgłoszony do wykonywania
zadania dotyczącego Projektu budowlanego i Wykonawczego drogi S5 Gniezno - Poznań
(węzeł Kleszczewo) Wschodnia Obwodnica miasta Poznania, to jednak posiada również inne
doświadczenie - znane Zamawiającemu - dla pełnienia funkcji głównego Weryfikatora
doku
mentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z wymogami SIWZ.
Tym samym, rzekome nieprawdziwe informacje przekazane
a przez Wykonawcę
do
tyczące doświadczenia p. M. P. pokazanego w wykazie osób, nie mogłyby
wpłynąć na decyzję Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Uzasadnienie zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 i ust. 4 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp.
Art. 26 Pzp
jest przepisem dającym zamawiającemu szereg uprawnień w celu
weryfikacji prawidłowości, zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów i oświadczeń
składanych przez wykonawców w postępowaniu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji
zamawiający powinien mieć bowiem całkowitą pewność co do tego, czy zaistniały przesłanki
uzasadniające wykluczenie któregokolwiek z ubiegających się o udzielenie zamówienia
wykonawców bądź odrzucenie jego oferty. W niniejszej sprawie Zamawiający w stosunku do
Odwołującego skorzystał z tej możliwości trzykrotnie - w dniu 19.04.2019 r. wzywając
Wykona
wcę, w trybie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających m. in. okoliczności, o których mowa w pkt 7 SIWZ, w dniu 20.05.2019 r.
wzywając Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, do złożenia dokumentów, o których mowa
w pkt 9.7 ppkt I c) SIWZ w celu potwierdzeni
a spełnienia warunku udziału w postępowaniu
w zakresie wskazanym w pkt 7.2 ppkt 3 a) SIWZ (wykazu usług) oraz w dniu 07.06.2019 r.
wzywając Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 4 Pzp, do wyjaśnienia rozbieżności w zakresie
doświadczenia p. M. P., wskazanego do pełnienia funkcji Głównego Weryfikatora
dokumentacji projektowej specj
alności inżynieryjnej drogowej. Co istotne, Zamawiający
skorz
ystał z trybu art. 26 ust. 3 Pzp jedynie w zakresie informacji dotyczących wykazu usług.
Natom
iast w zakresie informacji dotyczących wykazu osób i ich doświadczenia, Zamawiający
nie skorzystał z wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Zgodnie z ww. przepisem, jeżeli
wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z powyższego wynika, iż zamawiający
jest zobowiązany do wezwania wykonawcy do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do

udzielenia wyjaśnień w zakresie oświadczeń lub dokumentów, które zawierają błędy lub
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości. Wezwanie to nie jest prawem
zamawiającego, tylko jego obowiązkiem, którego nie może pominąć. W niniejszej sprawie,
bezsprzecznym jest, że informacje przekazane przez GDDKiA Oddział w Poznaniu
spowodowały u Zamawiającego wątpliwości, co do doświadczenia p. M. P.. Mimo tego,
Zamawiający zaniechał skorzystania z art. 26 ust. 3 Pzp i nie wezwał Wykonawcy do
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w zakresie oświadczenia o
doświadczeniu p. M. P., czym naruszył ten przepis. W praktyce wykonawcy,
niejako uprzedzając wezwanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, samodzielnie
uzupełniają dokumenty lub oświadczenia. Wskazał w tym zakresie na wyrok KIO z
15.06.2011 r., sygn. akt: KIO 1169/11oraz na wyrok KIO z 04.08.2010 r., sygn. akt: KIO/UZP
1551/10.
W związku z powyższym, Wykonawca w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości,
skorzystał z tego uprawnienia i pismem z 02.07.2019 r. przekazał samodzielnie, bez
wezwania, d
odatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia dotyczące doświadczenia p. M. P., które
potwierdzały, iż Pan M. P. posiadał również inne doświadczenie, zgodne z wymogami SIWZ.
Mimo tego Zamawiający bezpodstawnie nie uwzględnił tych wyjaśnień, wskazując w piśmie z
29.08.2019 r.
, że: „bez znaczenia pozostaje fakt, że Wykonawca dodatkowo pismem nr
4787-
2437/839/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku przedłożył uzupełniony „Wykaz osób" o nowe
zadania w zakresie doświadczenia Pana M. P."
. Dalszych samodzielnych wyjaśnień swoich
wątpliwości Zamawiający również zaniechał. Natomiast w sytuacji, gdy Zamawiający uznał
wyjaśnienia z 18.06.2019 r. za niewystarczające lub niepotwierdzające spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, dochowując należytej staranności, powinien wezwać Wykonawcę,
w trybie art. 26 ust. 3 Pzp
do dalszych wyjaśnień i przedstawienia stosownych dowodów na
potwierdzenie swojego stanowiska. Wówczas byłby w stanie w sposób jednoznaczny
wyjaśnić zaistniałą sytuację. Ponadto, jeżeli wyjaśnienia Wykonawcy zawarte w piśmie z dnia
18.06.2019 r.
, iż „formalnie Pan M. P. nie był zgłoszony do Zamawiającego" były
niewystarczające, Zamawiający mógł wezwać Wykonawcę ponownie do wyjaśnień
w trybie art. 26 ust. 4 Pzp. W
skazał na wyrok KIO z 24.02.2012 r., sygn. akt: KIO 281/12.
W wyniku zaniechania wezwania w trybie art. 26 ust. 3 lub ponownego wezwania w trybie
art. 26 ust. 4 Pzp
, Zamawiający poprzestał na niepełnych informacjach i podjął decyzję
o wykluczeniu Wykonawcy z p
ostępowania, wskazując, że nie przedstawił on
Zamawiającemu żadnych dowodów na potwierdzenie swojego stanowiska. Tymczasem
Wykonawca nie miał obowiązku do wskazania takich dowodów, skoro Zamawiający go do
tego nie wezwał, wzywając w piśmie z 07.06.2019 r. jedynie do wyjaśnienia rozbieżności
dotyczących doświadczenia p. M. P.. Pozostawienie tych kwestii niewyjaśnionych przez
Zamawiającego stanowi w związku z tym naruszenie art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 4

Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp
. Trudno nie uznać, że Zamawiający z góry założył
nieprawdziwość podanych przez Wykonawcę informacji, zamiast dążyć do ich wyjaśnienia
i rozstrzygnięcia kwestii spornych, co jest przykładem rażącego naruszenia zasady
przejrzystości postępowania i równego traktowania wykonawców.
Zamawiający uznał jednostronnie, że podane przez Wykonawcę informacje są
nieprawdziwe, mimo że z jednej strony posiadał oświadczenie Wykonawcy, z drugiej strony
informacje z Oddziału GDDKiA w Poznaniu, których treść nie była sprzeczna
z oświadczeniem Wykonawcy. Co więcej, z pism przekazywanych przez Oddział GDDKiA
wynikało, iż nie jest w stanie jednoznacznie określić, jaki był udział p. M. P. w wykonywaniu
Projektu budowlanego i Wykonawczego drogi S5 Gniezno - P
oznań (węzeł Kleszczewo)
Wschodnia Obwodnica miast
a Poznania. W związku z tym, Zamawiający w zaistniałym
stanie faktycznym powini
en zastosować art. 26 ust. 3 Pzp lub ponownie art. 26 ust. 4 Pzp i
wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, skoro zachodziły co do
nich wątpliwości i brak było jednoznacznych ustaleń.
Jak już wskazano powyżej i co wynika z ugruntowanej linii orzeczniczej KIO, przepis
art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp
może mieć zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy niezgodność
oświadczeń wykonawcy ze stanem rzeczywistym jest jednoznaczna, co nie miało miejsca
w niniejszej sprawie.
Przytoczył w tym zakresie m.in. wyrok KIO z 09.03.2017 r., sygn. akt:
KIO 345/17.
Tymczasem w niniejszej sprawie Zamawiający skierował do Wykonawcy jedynie
pismo z 07.06.2019 r.
, w którym Zamawiający w trybie art. 26 ust. 4 Pzp wezwał Wykonawcę
do wyjaśnienia rozbieżności w zakresie doświadczenia p. M. P., wskazanego do pełnienia
funkcji Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej,
na stanowisku projektanta drogowego obejmującym opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadania:
„Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno- Poznań (węzeł
Kleszczewo). Wschodnia Obwodnica miasta Poznania"

. Zgodnie z prośbą Wykonawca
udzielił Zamawiającemu odpowiedzi pismem z 18.06.2019 r., wskazując, zgodnie z prawdą,
że Pan M. P. brał czynny udział w projektowaniu przedmiotowej dokumentacji jako projektant
drogowy. Fakt, że nie był on formalnie zgłoszony, nie przeczył powyższemu.
Jeżeli, po złożeniu przez Wykonawcę wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 Pzp,
Zamawiający miał dalej wątpliwości co do doświadczenia p. M. P., to powinien zastosować
art. 26 ust. 3 Pzp lub ponownie art. 26 ust. 4 Pzp
, czego zaniechał i tym samym naruszył te
przepisy.
W tym zakresie przywołał wyrok KIO z 28.02.2013 r., sygn. akt: KIO 353/13. W
niniejszej sprawie Zamawiający w ogóle nie zastosował art. 26 ust. 3 Pzp w celu wyjaśnienia
wątpliwości co do doświadczenia p. M. P., jak i nie wezwał do dodatkowych wyjaśnień w
trybie art. 26 ust. 4 Pzp
, co skutkowało bezpodstawnym wykluczeniem Wykonawcy z
p
ostępowania.

Uzasadnienie zarzutu naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 2) Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp
, zamawiający przekazuje informacje
o wykonawcach wykluczonych z postępowania. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 Pzp,
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz
zgodnie z zasadami prop
orcjonalności i przejrzystości. Zasada przejrzystości, uregulowana
w ww. przepisie oz
nacza, że zamawiający jest zobowiązany do podejmowania czynności
w sposób jasny, uzasadniony oraz że istnieją środki do weryfikacji prawidłowości
podejmowanych przez zamawiającego czynności. Przejawami zasady przejrzystości są
także transparentne dokumentowanie postępowania i określenie w dokumentacji
postępowania jednakowych sposobów postępowania zamawiającego z ofertami
wykonawców, a także informowanie o czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego
w postępowaniu z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. Za przejaw
przejrzystości należy także uznać stosowanie tych samych wzorców przy badaniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu czy ocenie ofert. Pismo Zamawiającego z 29.08.2019 r.
skierowane do Odwołującego, w którym Zamawiający poinformował Odwołującego
o wykluczeniu go z p
ostępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp, wymogów tych nie
spełnia. Poinformowanie przez Zamawiającego o jego decyzji poprzez przekazanie
lakonicznego uzasadnienia i powielenie t
reści art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp, należy uznać za
niewystarczające. Przywołał wyrok KIO z 16.11.2018 r., sygn. akt: KIO 2224/18. Jest to o tyle
istotne, że to właśnie treść zawiadomienia i jego podstawy, mają bezpośrednie znaczenie dla
umożliwienia Wykonawcy realizacji jego praw w postępowaniu, a także warunkują zakres
składanych środków ochrony prawnej i ich uzasadnienie. Wykonawca wskazał, że
Zamawiający nie sprostał obowiązkowi przedstawienia uzasadnienia faktycznego i prawnego
dla wykluczenia Wykonawcy z p
ostępowania, w tym zwłaszcza Zamawiający:
a) nie wyjaśnił dlaczego nie wziął pod uwagę oświadczeń i wyjaśnień Wykonawcy w zakresie
doświadczenia p. M. P. przy sporządzaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
drogi S5 Gniezno -
Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia Obwodnica miasta Poznania;
b) nie
uwzględnił faktu, że p. M. P. był członkiem większego zespołu projektowego;
c) nie uwzględnił faktu, że AECOM Polska Sp. z o.o. (uprzednio: Poznańskie Biuro Projektów
Dróg i Mostów „Transprojekt Sp. z o.o.) był jedynie podwykonawcą DHV Polska Sp. z o.o. na
ww. Projekcie i nie miał formalnego obowiązku zgłoszenia swojego personelu pracującego
przy wykonaniu tego zamówienia; to DHV Polska Sp. z o.o. odpowiadał za kontakty
z zamawiającym i AECOM nie miał wpływu na to, jakie informacje są przekazywane do
Oddziału GDDKiA W Poznaniu;
d) nie wyjaśnił czy działania Wykonawcy miały postać lekkomyślności czy niedbalstwa;

e) z góry założył, że informacje przekazane przez Wykonawcę są nieprawdziwe, bez
wystarczającej weryfikacji tego faktu;
f) oparł się jedynie na informacji z Oddziału GDDKiA w Poznaniu, zgodnie z którą Pan M. P.
na ww. zadaniu nie widniał jako projektant drogowy przy opracowywaniu dokumentacji
projektowej, czego Wykonawca nigdy nie podważał;
g) nie wyjaśnił, dlaczego nie uwzględnił dodatkowych wyjaśnień Wykonawcy zawartych
w
piśmie z 02.07.2019 r., które potwierdzały, że Pan M. P. posiada doświadczenie
wymagane w SIWZ.
Uzasadnienie decyzji Zamawiającego jest nie tylko ogólnikowe
i lakoniczne, ale zawiera a również szereg nieścisłości i stwierdzenia rozmijające się
z prawdą. Przykładowo, Zamawiający na 2 str. pisma z 29.08.2019 r., wskazał, że decyzję
o wykluczeniu Wykonawcy z p
ostępowania podjął w oparciu o „analizę przedłożonych przez
Wykonawcę dokumentów/ oświadczeń, wyjaśnień oraz informacji uzyskanych w wyniku
czynności weryfikacyjnych"
. Powyższe stwierdzenie, oprócz tego, że nie zawiera
uzasadnienia
i wniosków z przeprowadzonej analizy, to również stoi w sprzeczności
z oświadczeniem Zamawiającego zawartym na kolejnej stronie ww. pisma, gdzie
Zamawiający stwierdza, że „bez znaczenia pozostaje kwestia złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia wskazującego na uczestnictwo Pana M. P. w pracach projektowych zespołu
drogowego"

. Zamawiający wskazał także, że nie wziął pod uwagę wyjaśnień i uzupełnień
Wykonawcy z 02.07.
2019 r. W związku z tym, niezrozumiałe jest twierdzenie na 2 stronie
pisma Zamawiającego, że dokonał analizy dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę,
skoro
„nie miały one znaczenia" dla Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający w uzasadnieniu
swojej decyzji zarzucił Wykonawcy, że nie przedłożył on żadnych dowodów na potwierdzenie
swojego stanowiska, podczas gdy Wykonawca w danych okoliczno
ściach nie był
ani przez Pzp
ani przez samego Zamawiającego do tego zobowiązany - Zamawiający nie
zastosował wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, a tylko ten przepis stanowi podstawę do
złożenia dodatkowych dowodów, poza oświadczeniem zawartym w Wykazie osób. Jak
wskazano
wyżej, w sytuacji, gdy Zamawiający po otrzymaniu wyjaśnień z 18.06.2019 r.
nadal miał wątpliwości co do tego, czy Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub też powziął wątpliwości czy Wykonawca na pewno rozumie warunek w
ten sam sposób co on, mógł, a nawet miał obowiązek zwrócenia się do Wykonawcy, w trybie
art. 26 ust. ust. 3 lub ponownie w trybie art. 26 ust. 4 Pzp o przedstawienie
stosownych wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do jednoznacznego
wyjaśnienia okoliczności dotyczących doświadczenia p. M. P.. Zamawiający nie dopełnił
ciążącego na nim obowiązku, w uzasadnieniu jednak to Wykonawcy zarzucił brak
udowodnienia swojego stanowiska.
Przywołał w tym zakresie wyrok KIO z 19.11.2018 r.,
sygn. akt: KIO 2256/18.
Nieuprawnionym działaniem Zamawiającego w zakresie

uzasadnienia jego decyzji
o wykluczeniu, jest także wskazanie, że „Wykonawca de facto sam
potwierdził, iż wskazana przez niego osoba nie została formalnie zgłoszona Zamawiającemu
jako projektant drogowy"

. Zdaniem Wykonawcy, Zamawiający w ten sposób chciał zarzucić
Wykonawcy, że w zasadzie sam Wykonawca przyznał, że p. M. P. nie był wpisany jako
personel przy przedmiotowym zamówienia - jednak taka była prawda. W innym wypadku
należałoby uznać, że Zamawiający oczekiwałby przedstawienia informacji niezgodnej ze
stanem faktycznym. Jest to bezsprzeczne wypaczenie znaczenia treści złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia. Ponadto, Odwołujący wskazał, że Zamawiający w uzasadnieniu
swojej decyzji o wykluczeniu Wykonawcy z p
ostępowania, dokonał także nadinterpretacji
treści pisma, które zostało mu przekazane przez Oddział GDDKiA w Poznaniu w dniu
10.07.2019 r
. Zgodnie z treścią tego pisma, „nazwisko Pana M. P. w dokumentacji
projektowej dla omawianego zadania
nie występuje"
. Zamawiający zaś, w piśmie z
29.08.2019 r.
stwierdził, że „uzyskał stanowisko Oddziału GDDKiA w Poznaniu, zgodnie z
którym Pan M. P. nie uczestniczył (nie widniał jako projektant drogowy) przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej dla wskazanego
w Formularzu „Wykaz osób" zadania"
. Jest to zbyt
daleko idąca interpretacja, bowiem z faktu, że „nazwisko z dokumentacji nie występuje" nie
można wprost wywodzić wniosku, że „Pan M. P. nie uczestniczył w wykonaniu
dokumentacji"

. Zamawiający na podstawie wyżej wymienionego, nieprawidłowo
wyciągniętego wniosku, uznał, że Pan M. P. nie brał udziału w projektowaniu przedmiotowej
dokumentacji projektowej, a tym samym, że Wykonawca prowadził go w błąd, podczas gdy
pismo Oddziału GDDKiA wskazuje jedynie na brak nazwiska p. M. P. w dokumentacji
projektowej.
Takie postępowanie musi budzić dezaprobatę nie tylko na płaszczyźnie
niespełniającego wymogów art. 92 ust. 1 pkt 2) Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, ogólnikowego
czy
lakonicznego
uzasadnienia
podjętych
czynności
wykluczenia
Wykonawcy
z Postępowania, ale także na płaszczyźnie pozbawienia Wykonawcy możliwości oceny
poprawności prowadzonych działań i ewentualnego ich rzeczowego zakwestionowania przez
wniesienie odwołania. Takie działanie z pewnością uchybia regułom przejrzystości,
rządzącym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający jako
gospodarz postępowania, wśród wielu obowiązków, jest zobowiązany podać uzasadnienie
podejmowanych czynności, tak aby zagwarantować wykonawcom możliwość ich weryfikacji
w toku procedury odwoławczej. W szczególności uzasadnienie faktyczne zawiadomienia
powinno wyczerpująco obrazować, jakie przyczyny legły u podstaw decyzji Zamawiającego,
tak aby wykonawca, gdy oceny takiej nie podziela -
mógł ustosunkować się w pełni do
wskazanych przez Zamawiającego okoliczności, wnosząc odwołanie (tak KIO w wyroku
z 18.09.2017 r., sygn. akt:
KIO 1858/17). Tylko prawidłowe wykonanie przez Zamawiającego

obowiązku wskazania prawidłowej podstawy prawnej i jednoczesnego podania pełnego
uzasadnienia faktycznego, gwarantuje realizację zasady jawności postępowania oraz
równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, a także świadczy o rzetelnej
czynności badania i oceny ofert (tak KIO w wyroku z 18.04.2019 r., sygn. akt: KIO 589/19).
Przywołał także wyrok KIO z 02.09.2019 r., sygn. akt: KIO 1794/15. Podobnie wymagane jest
podanie szczegółowego uzasadnienia w przypadku dokonania czynności wykluczenia
wykonawcy.
Na doniosłość instytucji uzasadnienia czynności odrzucenia oferty oraz
wykluczenia wykonawcy z postępowania zwrócił także uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w wyroku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie 0406/08 Uniplex (UK) Ltd
przeciwko NHS Business Services Authority.
Wobec powyższego przekazanie przez
Zamawiającego uzasadnienia czynności wykluczenia Wykonawcy z postępowania, jedynie
poprzez powielenie treści przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp, bez wskazania na jakich
dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach oparł swoją decyzję, zarzucenie braku
działania Wykonawcy, do którego Wykonawca nie został zobowiązany, a także wysuwanie
nielogicznych wniosków z posiadanych informacji, w sposób bezpośredni narusza prawo
Wykonawcy do uzyskania jednoznacznej i wyczerpującej informacji o faktycznych
podstawach decyzji Zamawiającego i jest sprzeczne z zasadą przejrzystości, o której mowa
w art. 7 ust. 1 Pzp.
W niniejszym odwołaniu Odwołujący wykazał, iż nie zachodziły w stosunku do niego
przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp, uprawniające Zamawiającego do
wykluczenia Wykonawcy z Postępowania. Wbrew twierdzeniom Zamawiającego, zawartym
w piśmie z 29.08.2019 r., Zamawiający nie podjął wystarczających czynności do wyjaśnienia
wszystkich okoliczności w sprawie oraz nie wykazał w sposób jednoznaczny ziszczenia się
tych przesłanek. Swoją sprzeczną z przepisami decyzję Zamawiający podjął jedynie
w oparciu o wybrane dokumenty i okoliczności, nie uwzględniając stanowiska
prezentowanego przez Wykon
awcę oraz pozostawiając wątpliwe kwestie bez dostatecznego
wyjaśnienia. Tym samym Zamawiający nie potwierdził w sposób jednoznaczny, niebudzący
wątpliwości, że informacje podane przez Wykonawcę są niezgodne z rzeczywistością, przez
co wprowadzają Zamawiającego w błąd. Nie wykazał także, że Wykonawca przekazał
informacje wskazane w wykazie osób w sposób zawiniony, w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa oraz że mogłyby mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu. Z analizy pisma Zamawiającego z 29.08.2019 r. wynika, że
Zamawiający uznał, że Wykonawca wprowadził go w błąd, bo (i) Pan M. P. nie był formalnie
zgłoszony do realizacji zadania polegającego na wykonaniu Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego drogi S5 Gniezno -
Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia Obwodnica

miasta Poznania oraz (ii) nazwisko p. M. P.
nie widniało na dokumentach projektowych.
Jednakże Wykonawca takich informacji nie przekazywał Zamawiającemu, więc nie mógł co
do nich wprowadzić Zamawiającego w błąd - wręcz przeciwnie, w piśmie z 18.06.2019 r.
potwierdził informacje posiadane przez Zamawiającego, o tym, że Pan M. P. nie był
formalnie zgłoszony do realizacji zadania polegającego na wykonaniu Projektu Budowlanego
i Projektu Wykonawczego drogi S5 Gniezno -
Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia
Obwodnica miasta Poznania, jakkolwiek brał udział w opracowaniu tej
dokumentacji.
Wskazał, że Zamawiający zaniechał również, dodatkowych wezwań na
podstawie art. 26 ust. 3 Pzp lub art. 26 ust. 4 Pzp
w celu wyjaśnienia wątpliwości co do
doświadczenia p. M. P., co skutkowało bezpodstawnym wykluczeniem Wykonawcy z
p
ostępowania.
Zamawiający w dniu 11.09.2019 r. wezwał (e-mailem) wraz kopią odwołania, w trybie
art. 185 ust.1 Pzp,
uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału
w postępowaniu odwoławczym.
W dniu 16.09.2019 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Konsorcjum Firm: 1)
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. (Lider Konsorcjum); 2) INKO
CONSULTING sp. z o.o. (Partner), ul. Dworcowa 18/6, 43-200 Pszczyna; z adresem dla
siedziby lidera konsorcjum: ul. Mieszka I 10, 40-877 Katowice zwane dalej:
„Konsorcjum
DTS
albo „Przystępującym” zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została
przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu.
W dniu 23.09.2019 r. (e-mailem) Konsorcjum DTS
złożyło pismo procesowe
Przystępującego wnosząc o oddalanie odwołania i wniosku o wyłączenie jawności rozprawy.
Zgodnie z pkt.
7.3.b) SIWZ, wykonawcy mieli wykazać się spełnieniem warunku udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej przez wskazanie osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem
i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. W ramach osoby
proponowanej do pełnienia funkcji Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej
specjalności inżynieryjnej drogowej, wykonawcy mieli wykazać się dysponowaniem co
najmniej jednej osoby, posiadającej minimum 10 miesięcy doświadczenia zawodowego przy
realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się
co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP
dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 4 km na stanowiskach:

Głównego Projektanta lub Projektanta Drogowego lub Kierownika Zespołu Projektowego lub
doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących sprawdzenie dokumentacji
projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę
dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej, o łącznej długości tych dróg |ub ulic min. 4 km na
stanowiskach
Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej lub Weryfikatora
dokumentacji projektowej robót drogowych. Z powyższego wynika więc wprost, że aby
spełnić warunek udziału w postępowaniu, Odwołujący był zobowiązany wykazać, że osoba,
która będzie realizowała zamówienie musiała wykazać się zarówno odpowiednim
doświadczeniem, jak i zajmowaniem jednego z ww. stanowisk. W treści formularza 3.4,
w pkt. 13 Wykazu osób, Odwołujący wskazał do pełnienia funkcji Głównego Weryfikatora
dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej p. M. P. i oświadczył, że zdobył on
„doświadczenie na stanowisku Projektanta drogowego”, które obejmowało opracowanie
dokumentacji projektowej dla
„Projektu Budowlanego i Wykonawczego drogi S5 Gniezno-
Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia Obwodnica miasta Poznania. Trasa główna o
długości 20,14 km”
. Odwołujący oświadczył więc, że p. M. P. zajmował stanowisko
projektanta, co jest nieprawdą w świetle poczynionych przez Zamawiającego ustaleń, Pan P.
nie figurował w spisie osób powołanych do zespołu projektowego ani nie podpisywał
dokumentacji projektowej (
„Projekt zagospodarowania terenu”, gdzie widnieją nazwiska p. K.
R. i p. A T.
). Odwołujący dysponuje jedynie oświadczeniem własnym z dnia 11.07.2019 r., w
którym potwierdza uczestnictwo p. M. P. w pracach projektowych zespołu drogowego (a więc
już nie doświadczeniem na stanowisku Projektanta drogowego, które obejmowało
opracowanie dokumentacji projektowej).
Odwołujący jest profesjonalistą i wedle tej miary
należy badać jego należytą staranność w przygotowaniu oferty i składanych w niej
oświadczeniach. Przede wszystkim nie budzi wątpliwości na czym polega „zajmowanie
stanowiska”
, czy też „pełnienie funkcji”. Wiąże się to ze zgłoszeniem takiej osoby
zamawiającemu, ale przede wszystkim z ponoszeniem określonej
odpowiedzialności za dany projekt. Tylko taka osoba, a nie członek zespołu projektowego,
ponosi odpowiedzialność zawodową, zgodnie z art. 95 i nast. prawa budowlanego. Nie
można więc zrównywać doświadczenia nabywanego przez osobę z zespołu projektowego
do doświadczenia projektanta, który składa podpis i ponosi odpowiedzialność zawodową za
przygotowany projekt.
Rozróżnienie osób „zajmujących stanowisko” i „biorących udział w
pracach zespołu”
, nie budzi wątpliwości w orzecznictwie Izby. Odnosząc się do wymogu
Z
amawiającego, aby wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia zawodowego
polegającego na pełnieniu określonej funkcji przywołał wyrok KIO z 23.10.2014 r., sygn. akt:
KIO 2080/14. Stwierdził, że tak jak we wskazanym wyroku jest również i w tej sprawie, gdzie

Zamawiający wymagał, aby osoby wskazane w Wykazie osób legitymowały się
„doświadczeniem na stanowisku’’, co trzeba wyraźnie odróżnić od „pracy w ramach zespołu”.
Dodatkowo przywołał wyrok KIO z 20.07.2018 r., KIO 1303/18 i nast. Nie ma więc
znaczenia, czy p. P.
faktycznie brał udział w pracach projektowych w danym projekcie (choć
z dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego wynika, że nie), skoro nic zajmował
stanowiska określonego w warunku udziału w postępowaniu. Przystępujący co prawda nie
zna okoliczności faktycznych i prawnych odwołania ze względu na ich utajnienie, niemniej
jednak z samej treści wniosku o wyłączenie jawności rozprawy wynika, że kluczowa
argumentacja Odwołującego będzie opierać się na wykazania faktu uczestnictwa p. P. w
pracach zespołu projektowego: „Odwołujący na rozprawie będzie m. in. opisywał sposób
organizacji wewnętrznej pracy w AECOM, informacje na temat tworzenia zespołów
projektujących, ich wewnętrznej struktury, pracowników będących ich członkami oraz zasady
sporządzania i realizacji projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej. Na
rozprawie mogą zostać ujawnione dane osobowe nie tylko pana M. P., ale również innych
osób, które biorą i brały wspólnie z nim udział w realizacji różnych zadań z branży drogowej.
Dodatkowo, Odwołujący przedstawi również zasady organizacyjne dotyczące sporządzania
ofert przetargowych, ich uzupełniania, wyjaśniania, kompletowania personelu i sposobu
ustalania jego doświadczenia”.

Jak wynika z przedstawionej wyżej argumentacji, informacje te są bez znaczenia
prawnego dla tej sprawy i nie stanowią faktów, z których Odwołujący może wywodzić w tym
postępowaniu skutki prawne. Należy przypomnieć, że Odwołujący został wykluczony
z postępowania ze względu na fakt, że p. M. P. nie zajmował wymaganego przez
Zamawiającego stanowiska, a nie ze względu na uczestnictwo (lub brak uczestnictwa)
w zespole projektowym, przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla wskazanego
w Formularzu
„Wykaz osób” zadania. Dlatego bez znaczenia dla sprawy jest opisywanie
przez Odwołującego sposobu organizacji wewnętrznej pracy w AECOM, informacje nt.
tworzenia zespołów projektujących, ich wewnętrznej struktury, pracowników będących ich
członkami oraz zasady sporządzania i realizacji projektów budowlanych i wykonawczych
branży drogowej. Bez znaczenia, w świetle tej sprawy, jest prezentowanie zasad
organizacyjnych dot. sporządzania ofert przetargowych, ich uzupełniania, wyjaśniania,
kompletowania personelu i sposobu ustalania jego doświadczenia, panujących w AECOM,
Izba powinna pominąć te okoliczności jako niemające znaczenia dla sprawy. Powołując się
na te
okoliczności Odwołujący nie potwierdził, że p. M. P. zajmował którekolwiek z
wymienionych w warunku udziału w postępowaniu stanowisk, co było niezbędne dla
wykazania jego spełnienia.

Dowodzenie w przedmiocie procedury ofertowan
ia panującej u Odwołującego jest
również bez znaczenia z punktu widzenia możliwości dokonania samooczyszczenia, o czym
stanowi art. 24 ust. 8 Pzp. Procedura ofertowania w AECOM jest nieskuteczna, skoro w jej
ramach Odwołujący zawarł w ofercie informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd i nie
byt w stanie ich zweryfikować - podjęte przez niego środki są więc niewystarczające do
wykazania jego rzetelności. Okoliczności te są więc bez znaczenia z punktu widzenia art.
190 ust.
1 Pzp, ponieważ w tym postępowaniu odwoławczym nie wywołują one żadnych
skutków prawnych. Jednocześnie z powyższego wynika, że z powodu swego niedbałego
działania Odwołujący wprowadził Zamawiającego w błąd, przez co słusznie został
wykluczony z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
J
ak wskazał SO w W-wie, XXIII w wyroku z 20.07.2018 r., sygn. akt: XXIII Ga 849/18,
orzekając na tle przesłanek tego przepisu „(...) nie ma znaczenia to, czy Zamawiający został
skutecznie wprowadzany w błąd, na skutek czego podjął jakiekolwiek decyzje, czy wykonał
jakiekolwiek czynności. Takie stanowisko znajduje uzasadnienie nie tylko w zaprezentowanej
wykładni gramatycznej i celowościowej, ale jest również zgodne z teorią racjonalnego
ustawodawcy. Gdyby bowiem wola ustawodawcy
była inna, dałby temu wyraz w brzmieniu
przepisu, jak uczynił to choćby
w art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p. (...). Omawiana podstawa
prawna posługuje się zaś pojęciem nieostrym, niedookreślonym (okoliczności mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia), co per se oznacza, że zakres stosowania tego przepisu jest bardzo szeroki.
(...) dla spełnienia tej przesłanki wystarczająca jest sama możliwość wywierania wpływu na
zachowanie Zamawiającego. A contrario: Zamawiający nie musiał faktycznie dokonać na
podstawie tych informacji żadnej czynności
”, Odwołujący doskonale zdaje sobie przy tym
sprawę z faktycznego doświadczenia p. M. P., co znajduje potwierdzenie w treści
wniosku o wyłączenie jawności rozprawy, co tylko potwierdza okoliczność wprowadzenia
Zamawiającego w błąd. Skoro Odwołujący chce wykazywać okoliczności w
zakresie organizacji pracy zespołu projektowego i zasad sporządzania projektów, to znaczy,
że p. M. P. wymaganego doświadczenia nie posiada. Gdyby było inaczej, Odwołujący
poprzestałby na wskazaniu, że zajmował on określone stanowisko, dzięki czemu wykonawca
spełniłby warunki udziału w postępowaniu. Tym samym, decyzja Zamawiającego
o
wykluczeniu Odwołującego z postępowania była słuszna i zgodna z prawem.
Wniosek o wyłączenie jawności rozprawy. Zgodnie z art. 190 ust. 1 Pzp, strony
i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla

stwierdzeni
a faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich
twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania
odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. Przywołany przepis wyraża
panującą również w postępowaniu odwoławczym zasadę kontradyktoryjności, która wymaga
co do zasady tego, by strony i uczestnicy postępowania mieli prawo do zapoznania się
z
materiałem dowodowym i z uwagami przedstawionymi przed organem orzekającym oraz
ustosunk
owania się do nich. Wraz z zasadą jawności postępowania, są to kluczowe zasady
z punktu widzenia prowadzenia sporu przed KIO.
Zapewniają one równe prawa stronom
i uczestnikom postępowania, czego konsekwencją jest realizacja zasad sprawiedliwego
procesu i prawdy materialnej.
Odwołujący utajnił wszystkie okoliczności faktyczne i prawne
odwołania, a także powołane przez siebie dowody. W ocenie Przystępującego takie działanie
Odwołującego świadczy o nadużyciu prawa do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak
również nieuprawnione zasłanianie się ochroną danych osobowych. Odwołujący stoi na
stanowisku, że „dane osobowe pana M. P., jak i pozostałych pracowników AECOM Polska
sp.
z o.o. podlegają szczególnej ochronie ze strony pracodawcy. Pracodawca bez zgody
swoich pracowników nie jest uprawniony do ujawniania ich danych osobowych podmiotom
zewnętrznym i powinien dążyć do ochrony tych danych i stosować środki, które
uniemożliwią pozyskanie tych danych przez inne osoby".
Odwołujący zdaje się więc nie
dostrzegać, że biorąc udział w tym postępowaniu powinien był poinformować swoich
pracowników o zasadach nim rządzących w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z
pkt
23.5 SIWZ, dane osobowe będą ujawnione wykonawcom oraz wszystkim
zainte
resowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Z kolei wedle pkt
23.8 SIWZ, podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co
skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Innymi słowy, Odwołujący - biorąc udział w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego -
powinien być świadom spoczywających na nim obowiązków w zakresie
przetwarzania danych osobowych swoich pracowników. Podstawą przetwarzania danych
osobowych w tym postępowaniu są przepisy Pzp, które przewidują wyjątki od zasady
jawności (art. 8 ust. 4 Pzp), jednak w tej sytuacji wyjątki te nie znajdą zastosowania. Należy
tu wziąć przede wszystkim pod uwagę art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym
przetwarzanie jest zgodne
z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Na
skutek nieuprawnion
ego działania Odwołującego, Przystępujący nie ma dostępu do
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania (art. 180 ust. 3

Pzp), jak również do podnoszonych w nim wszystkich dowodów. Przystępujący nie może
więc odnieść się do kluczowych merytorycznych informacji dotyczących sporu, w związku
z czym nic może skutecznie odpierać twierdzeń Odwołującego. Z uwagi na powyższe, nie
ma podstaw dla wyłączenia jawności rozprawy w tej sprawie. Zgodnie bowiem z art. 189 ust.
6 Pzp, Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub
w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca
tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów inna niż informacja niejawna
w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. Rozprawa odbywa się wówczas
wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników. Przepis ten stanowi wyłom od
przewidzianej w art. 189 ust. 5 Pzp zasady jawności rozprawy, a więc należy go stosować
z rozwagą, wyłącznie w sytuacjach tego wymagających. Przywołał wyrok KIO z 28.10.
2011 r., sygn. akt: KIO 2223/11. Dlatego niebagatelne znaczenie przy podejmowaniu decyzji
o wyłączeniu zasady jawności, powinny mieć względy skutecznej ochrony i poszanowania
prawa do obrony stron i uczestników sporu, by zagwarantować, że w całym postępowaniu
przestrzegane jest prawo do rzetelneg
o procesu. Za wyłączeniem jawności powinien
przesądzać wyłącznie ważny interes strony, który w ocenie Przystępującego, w tej sprawie
nie występuje.
W dniu 23.09.2019 r. (e-
mailem) Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do
Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedź na odwołanie, w której
oddala w całości odwołanie oraz wniosku o wyłączenie jawności rozprawy. Kopia została
przekazana Odwołującemu oraz Przystępującemu. W ocenie Zamawiającego, zarzuty
przedstawione przez. Odwołującego w odwołaniu nie znajdują uzasadnienia z przyczyn,
o których mowa poniżej. Zamawiający w SIWZ TOM I pkt: 7 postawił warunki udziału
w p
ostępowaniu, w tym warunki co do osoby, która będzie pełnie funkcje „Głównego
Wer
yfikatora dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej"
. Zgodnie
z wymogiem zawartym w pkt 7.2.3. lit. b) ppkt 13) SIWZ TOM I, osoba proponowana do
pełnienia funkcji Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej
drogowej, mia
ła legitymować się doświadczeniem wynikajacym a jego treści. W złożonym na
wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, Odwołujący na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na stanowisko Głównego Weryfikatora
doku
mentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej wskazał p. M. P. z
doświadczeniem na stanowisku Projektanta drogowego w okresie, dó 06.2008 r. do 11.2009
r. przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania:
„Projekt Budowlany i
Wykonawczy drogi S5 Gniezno-Po
znań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia obwodnica miasta
Poznania”
. Zamawiający weryfikując przedmiotową informację zwrócił, się do Oddziału

GDDKiA w Poznaniu pismem z
17.05.2019r., o potwierdzenie następujących informacji: „Czy
Pan M. P.
pełnił funkcie Projektanta drogowego na zadaniu: Droga S5 Gniezno - Poznań
(węzeł Kleszczewo), Wschodnia Obwodnica miasta Poznania. Prosimy również o wskazanie
czy Pan M. P.
pełnił ww. funkcję w okresie 06.2008 - 11.2009 oraz czy przedmiotowa funkcja
obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu
budowlanego na budowę iub przebudowę dróg lub ułić klasy min. GP dwujezdniowej o
łącznej długości tych dróg iub ulic min. 4 km).”
W odpowiedzi Zamawiający uzyskał
stanowisko Oddziału GDDKiA w Poznaniu z 21.05.2019r. (na rzecz którego zadanie było
realizowane):
„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu (...) nie
potwier
dza informacji, dotyczących pełnienia funkcji projektanta drogowego przez Pana M. P.
przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania polega
jącego na budowie drogi
ekspresowej S5 Gniezno -
Poznań (węzeł „Kleszczewo"). Na dokumentacji projektowej
widnieją nazwiska innych projektantów”
. W związku z powyższym Zamawiający pismem z
07.06.2019 r. wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust. 4 Pzp, do złożenia
wyjaśnień w zakresie powyższych rozbieżności dotyczącej doświadczenia p. M. P. na ww.
zadaniu:
„w przedłożonym na wezwanie z art. 26 ust. 1 Pzp Wykazie Osób w odniesieniu do
osoby wskazanej do pełnienia funkcji: 2.1. Głównego weryfikatora dokumentacji projektowej
specjalności inżynieryjnej drogowej - wskazaliście Państwo Pana M. P. z doświadczeniem na
stanowisku Projektanta drogowego obejmującym opracowanie dokumentacji projektowej dla
zada
nia: „Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno-Poznań (węzeł Kleszczewo).
Wschodnia ob wodnic
ą miasta Poznania" (od 06.2008 do 11.2009). Z informacji jakie
uzyskano z Oddziału GDDKiA w Poznaniu wynikaj, że Pan M. P. na przedmiotowym zadaniu
nie widniał jako projektant drogowy orzvopracowaniu dokumentacji projektowej.".
W
odpowiedzi na w
ystosowane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp
wezwani
e do wyjaśnień z 07.06.2019r. Odwołujący pismem z 18.06.2019r. podtrzymał swoje
stanowisko w zakresie dot. pełnienia przez ww. osobę funkcji projektanta drogowego na
wskazanym w
„Wykazie Osób" zadaniu, z zastrzeżeniem, iż jak wyjaśnił Odwołujący:
„Formalnie powyższa funkcja nie została zgłoszona do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
niemniej jednak Pan M. P.
brał czynny udział w projektowaniu jako projektant
drogowy."
.
Jak wynika zatem ze złożonych przez Odwołującego wyjaśnień, Odwołujący ńie
tylko w
żaden sposób nie odniósł się do wskazanych przez Zamawiającego niezgodności
stanu faktycznego znajdującego się w złożonym przez Odwołującego Formularzu
-
Wykaz osób, nie tylko nie przedstawił Zamawiającemu żadnych dowodów na potwierdzenie
stanowiska zawartego
w piśmie z 18.06.2019 r., ale sam jednoznacznie
potwierdził, iż wskazana przez niego osoba nie została nawet formalnie zgłoszona
Zamawiającemu jako projektant drogowy. Jak wynika z uzyskanych przez

Zamawiającego, dokumentów dot. realizacji zadania polegającego na opracowywaniu
wskazanej przez Odwołującego dokumentacji, projektowej dla zadania: „Projekt Budowlany i
Wykonawczy drogi S5 Gniezno-
Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia obwodnica miasta
Poznania"

, wśród projektantów wchodzących w skład zespołów projektowych
zaangażowanych w realizację przedmiotowego zadania brak jest osoby p. M. P.. Zauważył
również, że szczegółowe zestawienia projektantów i projektantów
sprawdzających stanowiące część dokumentacji projektowej, przekazane zostało
Zamawiającemu wraz z przedmiotową dokumentacją przez jej Wykonawcę, tj. Biuro
Projektowe DHV POLSKA Sp. z o.o.
W ocenie Zamawiającego nie może ulegać wątpliwości,
że skoro wskazana przez Odwołującego osoba, nie została jak wskazuje sam Odwołujący
nawet zgłoszona Zamawiającemu, tzn., że osoba ta nie wchodziła w skład powołanych przez
Wykonawcę
Zespołów
projektowych.
Powyższe
znajduje
swoje
potwierdzenie
w znajdujących się w aktach sprawy dokumentach. W ocenie Zamawiającego skóro - zatem
Pan M. P. -
nie wchodził w skład Zespołów projektowych opracowujących przedmiotową
dokumentację; to osoba ta wbrew stanowisku Odwołującego nie mogła brać czynnego
udziału w opracowywaniu wskazanej dokumentacji projektowej dla zadania „Projekt
Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno-
Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia
obwodnica, miasta Poznania"

na jednym ze stanowisk wskazanych przez Zamawiającego w
SIWZ.
Nie może również ulegać wątpliwości, iż zajmowanie określonego stanowiska,
pozostaje w integralnym związku z odpowiedzialnością jaka się z nim wiąże. Zatem osóbą
pos
iadającą doświadczenie na stanowisku projektanta, drogowego dla danego zadania może
być wyłącznie osoba, która posiadając stosowne uprawnienia projektowe faktycznie
zajmowała stanowisko projektanta drogowego dla przedmiotowego zadania wchodząc w
skład zespołu projektowego i biorąc faktyczny udział w prowadzonych pracach projektowych
jako projektant drogowy, a nie jak wskazuję Odwołujący „osoba biorąca (bliżej
nie
sprecyzowany) czynny udział w pracach zespołu projektowego"
. W konsekwencji
powyższego, oceniając złożone przez Odwołującego wyjaśnienia oraz biorąc pod uwagę
Informacje uzyskane z Oddziału GDDKiA w Poznaniu, Zamawiający uznał, że Pan M. P. nie
po
siada doświadczenia w zakresie opisanym przez Zamawiającego w SIWZ Tom I pkt 7.2.3.
lit. b) ppkt 13)
a informacje wskazane przez Odwołującego w Formularzu - Wykaz osób jako
niezgodne ze stanem faktycznym stanowi informacje
wprowadzające Zamawiającego w błąd.
Niezal
eżnie od powyższego, celem kompleksowego rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii
Zamawia
jący dodatkowo przeprowadził analizę sporządzonej na zlecenie GDDKiA Oddział w
Poznaniu doku
mentacji projektowej, która również nie potwierdziła faktu uczestniczenia w jej
opracowaniu, przez p. M. P..
Zamawiający pismem z 10.07.2019 r. powtórnie zwrócił' się do
Oddziału GDDKiA w Poznaniu o zweryfikowanie wykonanej, na rzecz ww.

jednostki organizacyjnej dokumentacji projektowej:
„Czy Pan M. P. pełnił funkcję Projektanta
drogowego na zadaniu: Droga S5 Gniezno -
Poznań węzeł Kleszczewo, Wschodnia
Obwodnica miasta Poznania.
Z informacji uzyskanej od Konsultanta wynika, że: Pan M. P.
brał czynny udział w projektowaniu jako projektant drogowy."
. Oddział GDDKiA w Poznaniu
ponownie pismem z 10.07.201
9r. nie potwierdził faktu pełnienia funkcji Projektanta
drogowego przez p. M. P. przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla wymienionego
zadania. Jednocześnie podkreślono, że nazwisko projektanta nie figuruje w dokumentacji
projektowej. Dodatkowo do od
powiedzi na potwierdzenie powyższego, załączono fragmenty
Projektów Zagospodarowania Terenu na których widnieją nazwiska zespołów projektowych i
sprawdzających, wśród których jak wskazano powyżej Pan M. P. nie występuje. Analiza
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień oraz informacji
uzy
skanych przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych,
wskazuje, na
to, iż Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 17
Pzp za wprowadzenie Zamawiającego w błąd w odniesieniu do doświadczenia
p. M. P..
Pojęcie jest pojęciem szerszym niż przedstawienie nieprawdziwych informacji.
Obejmuje sytuacje,
w których wykonawca wprost przedstawia informacje
niezgodne ze stanem faktycznym, ale również te, w których wprowadzenie w błąd polega na
stworzeniu złudzenia, że jakaś okoliczność (np. uzasadniająca wykluczenie) nie zaistniała.
Zamawiający pozostawał w błędnym przekonaniu, że Odwołujący
p
rzedstawiając doświadczenie p. M. P. na stanowisku, Projektanta drogowego; na zadaniu:
„Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno-Poznań (węzeł Kleszczewo).
Wschodnia obwodnica miasta Poznania."

, spełnia warunki udziału i w związku z tym
dokonywał badania i oceny oferty, pomimo że przesłanka wykluczenia istniała. Należy
podkreślić, że było to jedyne doświadczenie ww. osoby, wykazane przez Odwołującego w
„Wykazie osób", przedłożonym na wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1
Pzp. W konsekwencji, gdyby Zamawiający nie zweryfikował doświadczenia p. M. P., to
Odwołujący dalej wykazywałby jego doświadczenie na ww. zadaniu na stanowisku
projektanta drogowego.
Odwołujący będący profesjonalistą w swojej branży, musiał podczas
przygotowywania oferty zdawać sobie sprawę z tego, iż przyjęcie doświadczenia p. M. P. na
ww. zadaniu na stanowisku Projektanta drogowego jako spełniającego warunki udziału
odmiennie niż wynika z SIWZ, będzie miało realny wpływ na ich ocenę przez Zamawiającego
w ramach, oceny ofert i mogło przesądzić o wyborze oferty najkorzystniejszej, bowiem
Odwołujący wezwany został do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. Wskazał
również, iż Zamawiający podjąłby decyzję o wyborze oferty Odwołującego w oparciu o
złożone przez niego dokumenty i oświadczenia na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26
ust. 1 Pzp oraz
w oparciu o wyjaśnienia złożone w trybie art. 26 ust. 4 Pzp treści

oferty z 18.06.2019r.,
uznając je za prawdziwe i wiarygodne. Odwołujący udzielił ogólnych,
lakonicznych
i niedających odpowiedzi na pytania Zamawiającego,
wyjaśnień treści oferty. Podkreślił, iż wykonawca uczciwie konkurujący w postępowaniu
powinien przede wszystkim ud
zielić wyczerpujących wyjaśnień w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w treści wezwania, a nie poprzestawać na ogólnych zapewnieniach i
deklaracjach, licząc na to, że zaspokoją one oczekiwania Zamawiającego, doprowadzając w
konsekwencji do wyboru jego oferty. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż
zrealizowana
została wynikająca z przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp, przesłanka istotnego
wpływu na decyzję podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Wykonawca oświadczając w Formularzu „Wykaz Osób" że
ws
kazana powyżej osoba posiada doświadczenie zgodne z opisem zawartym w pkt 7.2.3 lit.
b) ppkt 13) SIWZ, zdobyte
w ramach ww. zadania, przedstawił w wyniku,
lekkomyślności lub niedbalstwa informację wprowadzające w błąd Zamawiającego.
Informacje te
mają bezpośredni wpływ na wynik postępowania, mają więc istotny wpływ, na
decyzje po
dejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wskazał także, iż działanie podejmowane przez Odwołującego w prowadzonym
przez Zamawiającego postępowaniu winny być oceniane z uwzględnieniem
wzorca należytej staranności właściwego, profesjonaliście tj. przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru prowadzonej przez w/w działalności, zgodnie z
treścią art. 355 § 2 k.c. Przywołał wyroku z 08.03.2017 r. SO w Krakowie, sygn. akt: XII Ga
1019/16.
Uwzględniając powyższe, działanie Odwołującego polegające, na braku weryfikacji
funkcji faktycznie sprawowanych przez p. M. P.
, uznać należy co najmniej za lekkomyślne
lub niedbałe. Odwołujący składając oświadczenie zawarte w treści Formularza ofertowego -
Wykaz usług winien był zakładać, że brak należytego zweryfikowania przedmiotowego,
doświadczenia może doprowadzić do podania Zamawiającemu informacji wprowadzających
w błąd, a w konsekwencji godził się z taką możliwością. Zamawiający ocenił spełnienie
warunków na podstawie takich oświadczeń (dokumentów, jakie Odwołujący zdecydował się
mu ujawnić. W sytuacji, gdy Zamawiający decyduje się na wykluczenie Odwołującego z
powodu dostrzeżonych, braków, Odwołujący nie może kwestionować takiej czynności,
usuwając brak na etapie postępowania odwoławczego. Takie działanie Odwołującego
potwierdza wręcz, że czynność wykluczenia była prawidłowa. Jeżeli bowiem, celem
udowodnienia spełnienia warunku, Wykonawca musi odwołać się w toku postępowania
odwoławczego do dodatkowych, nieznanych Zamawiającemu oświadczeń, to świadczy to o
prawidłowości czynności Zamawiającego. Odnosząc się, do podnoszonego w
odwołaniu argumentu dot. braku wezwania Odwołującego do uzupełnienia dokumentów
i oświadczeń na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, Zamawiający wskazuję, że wyjątkiem ód

wzywania do uzupełniania dokumentów lub oświadczeń jest zaistnienie przesłanek
odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania. Jeżeli zatem oferta wykonawcy pomimo
zastosowania procedury uzupełnienia podlegałaby odrzuceniu lub postępowanie
podlegałoby unieważnieniu, to wówczas wezwanie wykonawcy do uzupełnienia! w trybie art.
26 ust. 3 Pzp nie znajduje zastosowania. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny oraz
ugruntowaną linią orzeczniczą KIO, skutek odrzucenia oferty obejmuje sytuację, gdy
wykonawca złoży nieprawdziwe informacje, a następnie zostanie wezwany do uzupełnienia
braków w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Czynności tej nie można konwalidować, ą zamawiający
jest zobligowany do wykluczenia wykonawcy z po
stępowania /M. Sieradzka, Prawo
zamówień publicznych. Komentarz 2018 oraz KIO 1004/17/. Odnośnie wniosku
odwo
łującego o wyłączenie jawności rozprawy, na podstawie art. 189 ust. 6 Pzp, z uwagi na
fakt, iż na rozprawie mogą zostać ujawnione informacje stanowiące tajemnicę chronioną w
ocenie
Zamawiającego, Odwołujący nie wykazał, iż zastrzeżone informacje należą do
kategorii informacji podlegających ochronie, jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej po zapoznaniu się z przedstawionymi
poniżej dowodami, po wysłuchaniu oświadczeń, jak i stanowisk stron oraz
Przystępującego złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy, ustalił i zważył, co
następuje.

Skład orzekający Izby ustalił, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 Pzp, zaś Odwołujący ma
interes w uzyskaniu za
mówieniu. Odwołujący, który został wykluczony z postępowania,
a jego oferta uznana za odrzucon
ą, w wypadku potwierdzenia się zarzutów i uwzględnienia
odwołania byłaby pierwszą ofertą w rankingu złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę,
mia
łby szansę na uzyskanie zamówienia.
Skład orzekający Izby, działając zgodnie z art. 190 ust. 7 Pzp dopuścił w niniejszej
sprawie dowody z:
dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez
Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Izba oddaliła wniosek o wyłączenie jawności rozprawy w całości, uzależniając
ewentualne wyłączenie jawności części rozprawy adekwatnie do składanych wniosków
dowodowych i przedstawionej na
tą okoliczność tezy dowodowej.
W tym
kontekście, Izba złożone: decyzję z 05.06.2008 r., CV oraz zaświadczenie
o zatrudnieniu dotyczące p. M. P. /tajemnica przedsiębiorstwa/ zwróciła i
oddaliła wniosek dowodowy (nie dopuszczając dowodu) w tym zakresie uznając, iż

wykazywane tym dowodem okoliczności nie są elementem zakwestionowanym przez
Zamawiającego w ramach informacji o wykluczeniu.
Jednocześnie, Izba uznała, że fragmenty odwołania pierwotnie wskazane jako
tajemnica przedsiębiorstwa (str. 6, od 8 do 22) nie mają takiego charakteru, z tej przyczyny
przywołano całą treść odwołania w uzasadnieniu. Fragmenty te bowiem odnoszą się albo do
załączników do odwołania, które miały charakter jawny m.in. umowy nr 2420/1/10/K/2005,
albo do załącznika do odwołania, który był zastrzeżony, ale został przekazany podczas
rozprawy Przystępującemu (po wykazaniu dowodem przeciwnym przez Zamawiającego, że
nie stanowił tajemnicy przedsiębiorstwa w pierwotnym postępowaniu, gdzie został złożony).
Dodatkowo należy zauważyć, że wykaz osób złożony w trybie art. 26 ust.1 Pzp dotyczący
także p. M. P. nie został zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa w
postępowaniu przetargowym, obecne zastrzeganie informacji z niego wynikających jest
spóźnione. Dodatkowo w ramach zastrzeżonych fragmentów odwołania Odwołujący odnosi
się do stanu faktycznego i okoliczności wynikających z dokumentacji postępowania, która ma
charakter jawny lub może być udostępniona na wniosek. Odwołujący przywoływał tam także
orzecznictw
o sądów powszechnych i KIO. Podczas rozprawy Odwołujący również w sposób
otwarty przedstawiał swoją argumentacje i odnosił się niejednokrotnie do swojego
pierwotnego
od
wołania.
Jednocześnie,
przekazywał
Przystępującemu
złożone
i dopuszczone dowody. Z kolei ze
stanowiska Przystępującego tak pisemnego, jak i ustnego
wynika, że doskonale znał przedmiot sporu i zagadnienia poruszane przez Odwołującego
mimo braku informacji w zakresie zastrzeżonych fragmentów odwołania.
Dodatkowo,
Izba nie uznała jako dowodu w sprawie wydruku SIWZ /Nr
O/ZG.D3.2410U.2.2015/ w zakresie projektu S5
złożonego na rozprawie, gdyż dotyczy
innego odcinka tej drogi niż kopia oferty i Formularza 3.6 złożonych i zaliczonych do
materiału dowodowego.
Iz
ba w poczet materiału dowodowego zaliczyła także załączone przez Odwołującego
do odwołania:
1. Umowa nr 2420/1/10/K/2005 zawarta pomiędzy DHV Polska Sp. z o. o. a Poznańskie
Biuro Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt Sp. z o.o.";
2. Formularz nr 3.3. złożony wraz z kopią oferty na „Pełnienie Nadzoru nad projektowaniem
i realizacją Robót oraz Zarządzanie Kontraktem pn.:„Projekt i budowa obwodnicy Góry
Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50
długości 3,9 km" oraz dostawę sprzętu laboratoryjnego"
(załącznik odtajniony na rozprawie
przez Odwołującego i przekazany Przystępującemu);

3. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomienie
o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy projektu wskazanego powyżej Góry
Kalwarii;
4. pismo Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy z 27.11.2015 r.
Izba w poczet materiału dowodowego zaliczyła także załączone przez
Zamawiającego do odpowiedzi na odwołanie:
1. pismo GDDKiA O/Poznań z 21.05.2019 r.;
2. Zespół Projektowy i Zespół Sprawdzający zaangażowany w realizację zadania
wskazanego przez Odwołującego w Formularzu - Wykaz Usług - zgodnie z dokumentacją
projektową /kopia/.
Izba w poczet mate
riału dowodowego zaliczyła także złożone przez Odwołującego
jako dowód na rozprawie:
1
. Dwie kopie umów zawartych między liderem konsorcjum a Oddziałem GDDKiA
w Poznaniu z 2018 r.
na okoliczność, jakie osoby są zgłaszane Zamawiającemu w tego typu
projektach /
dokument przekazano Przystępującemu/;
2. Dwa
wyciągi z właściwości plików dotyczące wymiany gruntu i kosztorys (daty na
wydrukach: VII 2008 / VI 2009), odcinek 2
na okoliczność faktycznego udziału p. M. P. w
spornym projekcie /dokumenty
mimo początkowego zastrzeżenia jako tajemnica
przedsiębiorstwa podczas rozprawy zostały odtajnione i przekazane Przystępującemu/;
3. Wydruki SIWZ /Nr sprawy: 24/2014/ w zakresie projektu
Góry Kalwarii – dotyczy
Formularza
nr 3.3. złożonego wraz z ofertą na „Pełnienie Nadzoru nad projektowaniem
i realizacją Robót oraz Zarządzanie Kontraktem pn.:„Projekt i budowa obwodnicy Góry
Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50
długości 3,9 km" oraz dostawę sprzętu laboratoryjnego
. /dokument przekazano
Przystępującemu/;
4. Wydruk SIWZ w zakresie projektu S5
wraz z kopią oferty i Formularzem 3.6 /GDDKiA
O/WR I -2/19/PN/U/I-4/2014/
/dokument przekazano Przystępującemu/;
5. K
opię oferty wraz z Formularzem 3.6 w zakresie projektu S3 /GDDKiA O/WR I -
2/22/PN/U/I-4/2014/
/dokument przekazano Przystępującemu/, ale bez wydruku SIWZ
z uwagi na okoliczności przywołane powyżej.
Izba w poczet materiału dowodowego zaliczyła także złożone przez Zamawiającego
jako dowód na rozprawie:
1. Korespondencję e-mailową z Oddziałem GDDKiA w Warszawie odnośnie zastrzeżonego
jako tajemnica przedsiębiorstwa przy odwołaniu - Formularza nr 3.3. złożony wraz z kopią
oferty na
„Pełnienie Nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz Zarządzanie

Kontraktem pn.:
„Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79
długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości 3,9 km" oraz dostawę
sprzętu laboratoryjnego"
zawierającą oświadczenie, iż takie zastrzeżenie nie miało miejsca
na etapie postepowania przetargowego;
2. D
okumenty dotyczące wykazanego projektu odnośnie p. M. P., które uzyskał z Oddziału
GDDKiA w Poznaniu w toku postępowania przetargowego wraz z oświadczeniami z VIII i IX
2008 r.;
3. Trzy wydruki
wyników z wyszukiwarki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące p.
M. P..
Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę
także pisma złożone przez strony i uczestnika w postępowaniu, a nadto stanowiska
i oświadczenia stron oraz Przystępującego złożone ustnie do protokołu.
Odnosząc się do podniesionych w treści odwołania oraz podtrzymanych na
posiedzeniu i rozprawie
zarzutów stwierdzić należy, że odwołanie zasługuje na
uwzględnienie.
Odwołujący sformułował w odwołaniu zarzuty naruszenia przez Zamawiającego:
1) art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez bezzasadne uznanie, że
Odwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informację wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu, co skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, podczas gdy
w niniejszej sprawie nie zaistniały przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 17) Pzp;
2) art. 26 ust. 3 i ust. 4 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez ich niezastosowanie
i zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia, uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych
wyja
śnień lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez p. M. P. warunków udziału w
postępowaniu, w sytuacji, gdy Zamawiający miał co do tej okoliczności wątpliwości bądź
niepełną wiedzę, co skutkowało nieprawidłowym ustaleniem, że Wykonawca wprowadził
Zam
awiającego w błąd;
3) art. 92 ust. 1 pkt 2) Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez sporządzenie uzasadnienia
czynności Zamawiającego polegającej na wykluczeniu Wykonawcy z postępowania
w sposób lakoniczny i ogólny, nie odnoszący się do poszczególnych przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp.
Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie przedmiotowego odwołania:

W pierwszej kolejności należy przywołać stan faktyczny wynikający z treści
wniesionego odwołania, odpowiedzi na odwołanie oraz pisma procesowego złożonego na
posiedzeniu przez Przystępującego. Istotna jest również treść wezwań (w trybie art. 26 ust. 1
Pzp, w trybie art. 26 ust. 3 Pzp oraz w trybie art. 26 ust. 4 Pzp) i udzielonych odpowiedzi
i wyj
aśnień (wykaz osób, wykaz usług, wyjaśnienia z 18.06.2019 r., jak i samodzielne
uzupełnienie z 02.07.2019 r.) wskazanych w odwołaniu. Nadto, istotne jest postępowanie
weryfikacyjne prowadzone mi
ędzy Zamawiającym a Oddziałem GDDKiA w Poznaniu (pismo
z 17.05.2019 r.,
odpowiedź z 21.05.2019 r. oraz pismo z 10.07.2019 r., odpowiedź także
z 10.07.2019 r. z dostarczonymi tam fragmentami
projektów zagospodarowania terenu oraz
oświadczeniem p. M. P. z 11.07.2019 r. /data na oświadczeniu/). W ramach drugiej
weryfikacji (10.07.2019 r.) Zamawiający również zweryfikował inne doświadczenie p. M. P.
dostarczone w ramach samodzielnego uzupełnienia z Oddziałem GDDKiA w Bydgoszczy
(odpowiedź z 16.07.2019 r.). Z uwagi na ostatni z zarzutów ważna jest również treść
uzasadnienia czynności wykluczenia z 29.08.2019 r.
Do dalszych kwestii
Izba odniesie się w dalszej części w ramach rozpatrywanych
zarzutów.

Biorąc pod uwagę ustalenia i stan rzeczy ustalony w toku postępowania (art. 191
ust.1 Pzp), oceniając wiarygodność i moc dowodową, po wszechstronnym rozważeniu
zebranego materiału (art. 190 ust. 7 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.

Izba uwzględniła zarzut pierwszy oraz trzeci, uznając zarazem, że z uwagi na ich
charakter oraz wzajemne powiazanie, winny on
e zostać rozpoznane łącznie.

Należy bowiem uznać, że skoro Zamawiający w sposób niewystarczający uzasadnił
podstawy faktyczne wykluczenia Odwołującego na podstawie art. 24 ust.1 pkt 17) Pzp, to
jednocze
śnie skutkuje to uznaniem, że także nie wykazał trafności swojego stanowiska, co
do samej konieczności czynności wykluczenia Odwołującego na podstawie art. 24 ust.1 pkt
17) Pzp. Izba uznała, że w dużej mierze Zamawiający w swoim piśmie z 29.08.2019 r.
ograniczył się jedynie do powtórzenia przesłanek ustawowych wynikających z art. 24 ust.1
pkt 17 ) Pzp.
W tym zakresie należy podzielić stanowisko Odwołującego, że dotyczy to
przede wszystkim
przesłanki zgodnie z którą: a) wykonawca przedstawiając informację
działał lekkomyślnie lub w sposób niedbały; b) informacje te mogły mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postepowaniu o udzielnie zamówienia.

W zakresie pierw
szej przesłanki, zgodnie z którą wykonawca przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zmawiającego, Izba uznała, że przedstawione w piśmie z 29.08.
2019 r. uzasadnienie faktyczne w akapitach od 3 do 6 na str. 2:
„Weryfikując przedmiotową
Informację, Zamawiający uzyskał stanowisko Oddziału GDDKIA w Poznaniu, zgodnie
z którym p. M. P. nie uczestniczył (nie widniał jako projektant drogowy) przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej dla wskazanego w Formularzu „Wykaz Osób" zadania. Również
przeprowadzona przez Zamawiającego analiza sporządzonej na zlecenie GDDKiA Oddział
w Poznaniu dokumentacji projektowej n
ie potwierdziła faktu uczestniczenia w jej
opracowaniu przez p. M. P..
W odpowiedzi na wystosowane przez Zamawiającego na
podstawie art. 26 ust. 4 Pzp wezwanie do wyjaśnień z 07.06.2019r., Wykonawca pismem z
18.06.2019r. podtrzymał swoje stanowisko w zakresie dot. pełnienia przez ww. osobę funkcji
projektanta drogowego na wskazanym w „Wykazie Osób" zadaniu, z zastrzeżeniem, iż jak
wyjaśnił Wykonawca: „Formalnie powyższa funkcja nie została zgłoszona do zatwierdzenia
przez Zamawiającego, niemniej jednak Pan M. P. brał czynny udział w projektowaniu jako
projektant drogowy."
. Jak wynika z powyższego, Wykonawca nie tylko zatem nie przedstawił
Zamawiającemu żadnych dowodów na potwierdzenie swojego stanowiska, ale de facto
jednoznacznie sam potwierdził, iż wskazana przez niego osoba nie została formalnie
zgłoszona Zamawiającemu jako projektant drogowy.”
- jest generalnie wystarczające, choć
pewne elementy mogłyby być przedstawione w czytelniejszy sposób, w zakresie tego ile razy
Zamawiający weryfikował doświadczenie wskazanej osoby, w jakich terminach i dlaczego nie
uznał oświadczenia p. M. P. z 11.07.2019 r. uzyskanego z Oddziału GDDKiA w Poznaniu.
Względem zaś uznania, czy rzeczywiście informacja podana w wykazie osób zadania
realizowanego dla Oddziału GDDKiA w Poznaniu, w kontekście wymogu z pkt 7.2.3 lit. b ppkt
13 SIWZ stanowi informacje wprowadzające w błąd, to istotne jest, że nie wystarczy, aby
zaistniały jakakolwiek przesłanka, ale wszystkie kumulatywnie. W konsekwencji od
ewentualnych ustaleń Zamawiającego w tym zakresie w toku ponownego badania i oceny
ofert, jak i ewentualnego skutecznego wykazania i wyczerpującego uzasadnienia wszystkich
trzech przesłanek będzie zależało, czy ta informacja ma taki charakter, czy też nie i czy
może być podstawą wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp. Odnośne sposobu rozumienia
wymogu z pkt 7.2.3 lit. b ppkt 13 SIWZ
przywołanego w informacji o wykluczeniu z
29.,08.2019 r.
, Izba uznaje stanowisko Zamawiającego przedstawione na rozprawie. Z
postanowień SIWZ przywołanych w informacji o wykluczeniu z 29.08.2019 r. wynika bowiem,
w ocenie Izby, że chodziło o wykazanie się przez osobę wskazaną, określonym
oczekiwanym doświadczeniem „na stanowisko/ stanowiskach”, nie zaś o wykazanie
jakiegokolwiek projektanta, czy
też uczestnika prac projektowych zespołu drogowego. Należy
przychylić się do stanowiska Zamawiającego, że osoby na danych stanowiskach opracowują

dane dok
umenty i podpisują je, biorą więc odpowiedzialność za ich treść. Przysługują im
także z tego tytułu prawa autorskie, czy też obowiązki związane z nadzorem. Nie można
uznać, do czego de facto dąży Odwołujący, aby objąć doświadczeniem nieograniczoną
liczbę osób, które pracowały nad projektem i umożliwić im wykazywanie się doświadczeniem
z niego wynikającym. W tym zakresie także dowody przedstawione przez Odwołującego nie
są przekonywujące, gdyż można je równie dobrze sprowadzić do tego, że osoba wykazana
/daty na wydrukach: VII 2008 / VI 2009 - daty
z wyciągów z właściwości plików dotyczące
wymiany gruntu i kosztorys
– dowody złożone przez Odwołującego na rozprawie/ zajmowała
się co najwyżej kosztorysowaniem, a i to nie zostało wykazane w sposób dostateczny. Sam
zaś Odwołujący wyraźnie wskazywał na problemy dowodowe w tym zakresie, z uwagi na
upływ czasu i zgon Kierownika Projektu.
Względem drugiej przesłanki z art. 24 ust.1 pkt 17) Pzp, w ocenie Izby, Zamawiający
w swoim
piśmie nie przedstawił wystarczającego uzasadnienia faktycznego, a tym samym
nie wykazał zaistnienia przesłanki. Na rozprawie stwierdził, że w ramach pisma z 29.08.
2019 r. uzasadnienia znajduje się w 2 ostatnich akapitach na str. 2: „Analiza przedłożonych
przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień oraz informacji uzyskanych przez
Zamawiającego w wyniku przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych, wskazuje na to, Iż
Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp za
wprowadzenie Zamawiającego w błąd w odniesieniu do doświadczenia p. M. P.. Wykonawca
oświadczając w Formularzu „Wykaz Osób", że wskazana powyżej osoba posiada
doświadczenie zgodne z opisem zawartym w pkt 7.2 pkt 3 lit. b) ppkt 13) SIWZ, zdobyte w
ramach ww. zadania, przedstawił w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego. Informacje te mają bezpośredni wpływ na wynik
postępowania, mają więc istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.”
. Ich analiza potwierdziła, że zawierają one jedynie
powtórzenie przesłanki ustawowej bez uzasadnienia faktycznego. W kontekście
przedstawionego uzasadnienia, Izba podkreśla, że Zamawiający nie wskazał, czy mamy do
czynienia z lekkomyślnością, czy niedbalstwem. Nie ma tam nic o
nierzetelności Odwołującego, braku weryfikacji ze strony Odwołującego, czy też
konieczności większej staranności ze strony profesjonalnych podmiotów w obrocie. Nadto,
podczas rozprawy Odwołujący złożonymi dowodami z trzech postępowań dla Oddziału
w Warszawie (Nr
24/2014) oraz Wrocławiu (Nr GDDKiA O/WR I -2/22/PN/U/I-4/2014; Nr
GDDKiA O/WR I-2/19/PN/U/I -
4/2014) wskazywał, że działał w przeświadczeniu, iż
wykazana osoba
zgłoszona już wielokrotnie przy podobnym wymogu kadrowym, co
potwierdzają złożone SIWZ i wykazy w innych przetargach w innych oddziałach GDDKiA, na

tym samym zadaniu, czyni doświadczenie tej osoby właściwym. To przeświadczenie
Odwołującego oparte na dotychczasowym uznawaniu doświadczenia wykazanej osoby
mogło wykluczać lekkomyślność lub niedbalstwo z jego strony. Przynajmniej biorąc pod
uwagę tak nikłe uzasadnienie faktyczne w zakresie tej drugiej przesłanki przedstawione
w piśmie z 29.08.2019 r., jak i brak zainteresowania motywami jej przedstawienia ze strony
Zamawiającego. Wykonawca był bowiem pewny, co do wykazu doświadczenia, stąd jego
przedstawienie w aktualnym postępowaniu. Nie chodzi o to, że brak dotychczasowej
weryfikacji przez inne oddziały GDDKiA ma nadać spornej informacji prawdziwości
w aktualnym post
ępowaniu, ale co było podstawą uznania przez Odwołującego, że nie
wprowadzają one w błąd. Zamawiający nie wykazał żadnego zainteresowania
okolicznościami, jakie były podstawy przedstawienia doświadczenia wskazanej osoby na
danym zadaniu, co czyniło, że Odwołujący był ich pewny, skoro miała ona inne adekwatne
doświadczenie na innych zadaniach, co wynikało z pisma Odwołującego z 02.07.2019 r.
i dokonanej weryfikacji w tym zakresie przez Zamawiającego. Nadto, Zamawiający również
nie był zainteresowany dlaczego Odwołujący uważa, co pośrednio wynika z wyjaśnień
z 18.06.2019 r., że czynny udział w projektowaniu spełnia wymogi z pkt 7.2.3 lit. b ppkt 13
SIWZ, czy wiąże się to z odmiennym odczytywaniem wymogu. Przystępujący wskazał z kolei
na rozprawie na 3 akapit od dołu na 2 stronie pisma z 29.08.2019 r. jako element
uzasadniający przesłankę lekkomyślności Odwołującego: „Zauważyć również należy, że
Oddział GDDKiA w Poznaniu powtórnie zweryfikował wykonaną na rzecz ww. jednostki
organizac
yjnej dokumentację projektową, tym samym nie potwierdził faktu pełnienia funkcji
Projektanta drogowego przez p. M. P.
, którego nazwisko jak podkreślono w
piśmie z 10.07.2019r. nie figuruje na dokumentami projektowej dla ww. zadania.”
.
W ocenie Izby, nie ma tam żadnych stwierdzeń odnoszących się do braku weryfikacji
informacji wskazanych w wykazie przez Odwołującego, co podnosił Przystępujący na
rozprawie, a dotyczą one oceny dokumentów znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego,
a dotyczących wskazanej osoby. Izba ponownie wskazuje na kumulatywny charakter
przesłanek z art. 24 ust.1 pkt 17) Pzp. W konsekwencji od ewentualnych ustaleń
Zamawiającego w toku ponownego badania i oceny ofert, jak i ewentualnego wykazania
i wyczerpującego uzasadnienia wszystkich trzech przesłanek, a więc także drugiej z nich
będzie zależało, czy była podstawa do wykluczenia z art. 24 ust.1 pkt 17) Pzp.
Odnośnie trzeciej przesłanki z art. 24 ust.1 pkt 17) Pzp. W tym wypadku Zamawiający
podał ostatni akapit ze str. 2: „Wykonawca oświadczając w Formularzu „Wykaz Osób", że
wskazana powyżej osoba posiada doświadczenie zgodne z opisem zawartym w pkt 7.2 pkt 3
lit. b) ppkt 13) SIWZ, zdobyte w ramach ww. zadania, przedstawił w wyniku lekkomyślności


lub niedbalstwa informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego. Informacje te mają
bezpośredni wpływ na wynik postępowania, mają więc istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”
i 3:
„W związku z powyższym Zamawiający z postępowania wykluczył ww. Wykonawcę na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.”
. We
wskazanych fragmentach formalnie brak jest odpowiedniego uzasadnienia faktycznego
w zakresie przedm
iotowej przesłanki wynikającej z art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp. W tych
akapitach są jedynie wnioski końcowe i przytoczenie przepisu. Brak informacji, skąd taki
wniosek. Okoliczności i konsekwencje jednoznaczne dla Zamawiającego wcale nie muszą
być takimi w ocenie innych. Izba w tym kontekście ponownie wskazuje na kumulatywny
charakter przesłanek art. 24 ust.1 pkt 17) Pzp. W konsekwencji od ewentualnych ustaleń
Zamawiającego w toku ponownego badania i oceny ofert, jak i ewentualnego wykazania
i wyczerpującego uzasadnienia wszystkich trzech przesłanek, a więc także trzeciej z nich
będzie zależało, czy była podstawa do wykluczenia z art. 24 ust.1 pkt 17) Pzp.
W ocenie Izby, biorąc pod uwagę daleko idące negatywne konsekwencje wykluczenia
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 pkt 17) Pzp, na co wskazywał Odwołujący podczas
rozprawy, Zamawiający winien w sposób wyczerpujący zaprezentować przesłanki
wykluczenia adekwatne do niniejszego przepisu. W ramach uzas
adnienia czynności
z 29.08.2019 r. Zamawiający nie uczynił zadość powyższemu. W toku ponownego badania
i oceny ofert Zamawiający winien powtórnie zweryfikować prawidłowość swojej czynności
i jeśli uzna, że nadal jest ona aktualna – wykluczyć Odwołującego. Musi jednak w sposób
prawidłowy i wyczerpujący przedstawić swojej uzasadnienie faktyczne i wykazać zaistnienie
przesłanek wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp względem Odwołującego. W takiej
sytuacji
Zamawiający winien przedstawić całe spectrum wiedzy będącej w tym zakresie
w posiadaniu Zamawiającego. Izba podkreśla, że rozprawa potwierdziła, iż Zamawiający
przedstawiając uzasadnienie zaistnienia przesłanek wykluczenia przedstawił niepełną
argumentację, chociażby dlatego, że przedstawił znacznie poszerzone stanowisko, co do
przesłanek faktycznych wykluczenia, jak i zupełnie nowe okoliczności i w ich zakresie
dowody.
W zakresie tych nowych okoliczności i związanych z nimi dowodów (częściowo
d
okumenty dotyczące wykazanego projektu odnośnie p. M. P., które uzyskał z
Oddziału GDDKiA w Poznaniu w toku postępowania przetargowego wraz z oświadczeniami z
VIII i IX 2008 r. oraz t
rzy wydruki wyników z wyszukiwarki Polskiej Izby Inżynierów

Budownictwa dotyczące p. M. P.), Izba nie odnosiła się z racji tego, że nie były one podstawą
wykluczenia
w ramach czynności z 29.08.2019 r. Podkreślenie wymaga, jak czyniła to już
Izba kilkukrotnie, że dla zastosowania przepisu art. 24 ust.1 pkt 17) Pzp niezbędne jest
spełnienie wszystkich wskazanych w nim przesłanek. Zaś samo zacytowanie brzmienia tego
przepisu nie może zostać uznane za wykazanie podstawy wykluczenia.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Odnośnie drugiego zarzutu, Izba oddaliła w/w zarzut. W tym zakresie, uznając, że
ewentualne nakazywanie wezwania byłoby na obecnym etapie przedwczesne. Zamawiający
w toku ponownego badania i oceny ofert winien ocenić, na ile wezwanie w trybie art. 26 ust.
3 lub 4 Pzp jest konieczne, czyli przydatne w przedmiotowej sprawie i dopuszczalne przez
przepisy Pzp. W zakresie braku możliwości zastosowania trybu wynikającego z art. 26 ust. 3
Pzp, w wypadku złożenia przez wykonawcę nieprawdziwej informacji, Izba podtrzymuje
stanowisko wynikające z ugruntowanego orzecznictwa z tym zakresie.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
W tym stanie rzeczy, Izba uwzględniła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie
pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp.
Jednocześnie w zakresie kosztów, Izba dodatkowo względem tego co przedstawiono
poniżej podkreśla, że mimo uwzględnienia dwóch z trzech zarzutu, mają one charakter
k
luczowy dla czynności z 29.08.2019 r.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie
przepisu art. 192 ust. 9 i 10 Pzp w zw. z § 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. b oraz § 5 ust. 4
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odw
ołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba uznała wniosek
Odwołującego o zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3.600,00 zł, tj.
tj.
zgodnie z przedłożonym rachunkiem (§ 3 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia).

Przewodniczący:………………………………

Członkowie:

……………………………….

……………………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie