eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1479/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-08-13
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1479/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Piotr C

egłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwo
łania
wniesionego do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 lipca 2019 r. przez
wykonawcę Toscelik Spiral Boru Uretim Sanayi Anonim Sirket z siedzibą w Iskenderun
Hatay, Turcja


w
postępowaniu prowadzonym przez Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz -
System S.A.
z siedzibą w Warszawie


przy udziale wykonawcy Ferrum S.A. w Katowicach,
zgłaszającego przystąpienie do
post
ępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,

przy udziale wykonawcy Izostal S.A. w Kolonowskiem,
zgłaszającego przystąpienie do
post
ępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
oddala odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Toscelik Spiral Boru Uretim Sanayi
Anonim Sirket z siedzibą w Iskenderun Hatay, Turcja
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr
(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Toscelik Spiral Boru Uretim Sanayi Anonim Sirket z siedzibą w Iskenderun
Hatay, Turcja

tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawcy Toscelik Spiral Boru Uretim Sanayi Anonim Sirket z
siedzibą w Iskenderun Hatay, Turcja
na rzecz Operatora Gazociągów
Przemysłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie
kwotę 3.600 zł 00

gr
(słownie: trzech tysięcy sześciuset złotych zero groszy), stanowiącą
uzasadnione kos
zty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika,
2.3.
nakazuje
Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty 4.947,19 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset
czterdzieści siedem złotych dziewiętnaście groszy) na rzecz wykonawcy
Toscelik Spiral Boru Uretim Sanayi Anonim Sirket z siedzibą w Iskenderun
Hatay, Turcja

, stanowiącej nadpłacony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………….…


Sygn. akt: KIO 1479/19

U z a s a d n i e n i e

Operator
Gazociągów Przemysłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwany
dalej „zamawiającym”, prowadzi postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „dostawa
rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych
Gaz-System S.A.
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 23 listopada 2018 r., nr 2018/S 226-518197.
19 lipca 2019
r. zamawiający zawiadomił wykonawcę Toscelik Spiral Boru Uretim
Sanayi Anonim Sirket z siedzibą w Iskenderun Hatay, Turcja, zwanego dalej „odwołującym”
o odrzuc
eniu złożonej przez niego oferty w częściach 1, 2, 3 i 4 zamówienia.
Odwołujący wniósł odwołanie wobec czynności odrzucenia jego oferty w części 1,2,
3, i 4.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 10 a ust. 5 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1
ustawy Pzp przez niezasadne odrzucenie oferty
odwołującego w związku z
bezpod
stawnym przyjęciem, że oświadczenie woli wykonawcy o złożeniu oferty nie
można uznać za ważne, gdyż oferta nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
2) art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp w zw. z art. 10 a ust. 5 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp przez niezasadne odrzucenie oferty o
dwołującego w związku z bezpodstawnym
przyjęciem, że oświadczenie woli wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą nie
zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1) u
nieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego,
2) ponownego badania i oceny oferty o
dwołującego,
3) dokonania wyboru oferty o
dwołującego jako oferty najkorzystniejszej.
W uzasadnieniu odwołania odwołujący podniósł, że przepisy prawa krajowego, w tym
ustawy
z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U.2016.1579 [dalej jako: uzoie]) oraz ustawy
Pzp, nie normują definicji kwalifikowanego
podpisu elektronicznego. Zatem definicji pojęcia należy poszukiwać w regulacjach prawa
wspólnotowego. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w
sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego

dyrektywę 1999/93/WE [dalej: elDAS lub rozporządzenie 910/2014] „Kwalifikowany podpis
elektroniczny" oznacza zaawansow
any podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą
kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na
kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Natomiast „kwalifikowany certyfikat
podpisu elektronicznego"
oznacza certyfikat podpisu elektronicznego, który jest wydawany
przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi określone w załączniku I.
Certyfikat jest to zaświadczenie elektroniczne (dokument elektroniczny) stanowiący
zaświadczenie elektroniczne o określonym terminie ważności, które zawiera dane
identyfikujące podpisującego oraz klucz publiczny, czyli dane służące do sprawdzenia
autentyczności podpisu elektronicznego złożonego za pomocą klucza prywatnego, czyli
danych, nad którymi wyłącznie podpisujący ma kontrolę.
Dokument elektroniczny, który powstaje jako udokumentowanie czynności prawnej, jest
podpisywany podpisem elektronicznym (analogicznie do dokumentu papierowego
podpisanego piórem). Podczas podpisywania dokumentu (tworzenia podpisu) wyliczany jest
skrót na podstawie treści tego dokumentu [SHA] - robi to aplikacja (system) podpisująca,
niemająca najczęściej powiązania z wystawcą certyfikatu i samym tworzeniem certyfikatu.
SHA (Secure Hash Algorithm) -
rodzina powiązanych ze sobą kryptograficznych funkcji
skrótu zaprojektowanych przez NSA (National Security Agency) i publikowanych przez
National Institute of Standards and Technology.
W podpisie (
w dużym uproszczeniu) są zawarte dwa skróty: jeden dotyczący treści
dokumentu, drugi -
treści certyfikatu (zawarty w pieczęci tego certyfikatu).
Odwołujący wywiódł, że za ten pierwszy odpowiada aplikacja podpisująca (dostawca tej
aplikacji), a za ten drugi wystawca certyfikatu. W momencie walidacji kwalifikowanego
podpisu elektronicznego nie ma
możliwości ustalenia, na podstawie którego państwa
przepisów powstał dany podpis. Podpis należy weryfikować zawsze na zgodność podpisu z
wymaganiami
a
rtykułu 32 rozporządzenia elDAS i przepisami wykonawczymi
obowiązującymi jednolicie w całej Unii Europejskiej. Tylko w ten sposób można zapewnić
interoperacyjność kwalifikowanego podpisu elektronicznego i szerzej wszystkich
kwalifikowanych usług zaufania, co było celem i jest celem całego procesu legislacyjnego
prowadzonego w UE w ostatnich latach.
Odwołujący argumentował, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego,
które winny być respektowane na gruncie prawa polskiego jako akty nadrzędne względem
krajowych ustaw, zawierają szereg regulacji, które zakazują wprowadzania przez państwa
członkowskie zapisów, które ustanawiają dodatkowe wymogi związane z posługiwaniem się i
weryfikacją kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
Odwołujący wywiódł, że jedynym, dopuszczonym przez elDAS uzasadnieniem
odrzucenia przez administrację publiczną dokumentu podpisanego ważnym kwalifikowanym

podpisem elektronicznym może być powołanie się na ograniczenia techniczne, które nie
pozwoliły urzędowi (zamawiającemu) dokonania prawidłowej analizy dokumentu ze względu
na zastosowany w podpisie specyficzny, nieobsługiwany powszechnie algorytm
kryptograficzny. Niemniej jednak ww. okoliczność nie miała miejsca w analizowanym stanie
faktycznym. Jak wynika bowiem z dokonanej przez o
dwołującego weryfikacji poprawności
złożenia podpisu, algorytmem funkcji skrótu jest SHA-1. Powołał się na dowód nr 1
załączony do odwołania - elektroniczne poświadczenie weryfikacji podpisu Pana E. E.
Odwołujący wywiódł, że na terenie Unii Europejskiej obowiązują jednolite przepisy
dotyczące usług zaufania i uznawania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nie jest
możliwym wprowadzanie do krajowego porządku prawnego regulacji, które powodowałyby,
że ten sam podpis elektroniczny byłby uznawany za nieważny w Polsce, natomiast
ustawodawstwa zagraniczne traktowałyby taki podpis jako skuteczny. Zgodnie z zasadą
neutralności technologicznej, elDAS nie wyklucza zastosowania dowolnego sposobu
tworzenia
podpisów zaawansowanych, pod warunkiem, że utworzony podpis elektroniczny
spełnia wymogi art. 32 elDAS.
Odwołujący wskazał, iż w obrocie funkcjonuje tzw. lista zaufanych dostawców Unii
Europejskiej [EUTL], która jest publiczną listą ponad 200 aktywnych i nieaktywnych
dostawców usług zaufania (TSP), którzy otrzymali specjalną akredytację potwierdzającą
najwyższy poziom zgodności z unijnym rozporządzeniem elDAS dotyczącym podpisów
elektronicznych. Dostawcy ci oferują oparte na certyfikatach identyfikatory cyfrowe dla osób
fizycznych, pieczęcie cyfrowe dla firm oraz usługi stemplowania czasu, które można
wykorzystać do tworzenia kwalifikowanych podpisów elektronicznych (QES) w oparciu o
technologię podpisu cyfrowego. Według przepisów elDAS tylko kwalifikowane podpisy są
prawnie i automatycznie równoważne podpisom odręcznym. Jest to również jedyny typ
podpisów automatycznie uznawanych w transakcjach transgranicznych między państwami
członkowskimi UE. Choć każde państwo członkowskie UE nadzoruje dostawców w swoim
kraju, ale dostawca TSP zatwierdzony w jednym kraju może sprzedawać swoje usługi w
innych krajach UE przy takim samym poziomie zgodności. Na stronie internetowej
https://helpx.adobe.com/pl/document-cloud/kb/european-union-trust-Iists.html

wskazano, iż
AlfaTrust Certification S.A. znajduje się na liście dostawców usług zaufania, którzy
zapewniają kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures, kwalifikowane certyfikaty dla eSeals
oraz kwalifikowane znaczniki czasu.
Według odwołującego powyższe oznacza tyle, iż wbrew twierdzeniom zamawiającego
wystawca certyfikatu tj. Alfasign Qualifield Public CA, AlfaTrust Certification S.A. po pierwsze
znajduje się na zaufanej liście, po drugie podpis opatrzony został kwalifikowanym
certyfikatem. Istotnym jest, iż pomimo komunikatu (po poddaniu podpisu weryfikacji), iż
„system nie był w stanie odbudować ścieżki certyfikacji", to certyfikat o numerze

568703057906473000507923 był i jest ważny, a ponadto dokument został podpisany. Nie
można zatem uznać, iż wykonawca nie złożył ważnej oferty. Ponadto Ministerstwo
Komunikacji i Społeczeństwa Informatycznego nadało AlfaTrust Certification S.A. statut
„świadczącej usługi zaufania” dla świadczenia kwalifikowanych usług zaufania, wydania
kwalifikowanych certyfikatów, tworzenia kwalifikowanych podpisów elektronicznych, ich
kontroli i walidacji. Załączył do odwołania dowód nr 2 - rozporządzenie nr 971/06.10.2017.
Odwołujący podniósł także, że wystawca podpisu znajduje się na zaufanej liście i z tego
powodu nie można uznać, iż podpis złożony w imieniu wykonawcy nie został opatrzony
kwalifikowanym certyfikatem.
Oferta została odrzucona także z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ, na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Odwołujący podkreślił, iż zamawiający pomimo swoich
wątpliwości, które legły u podstaw uzasadnienia odrzucenia oferty wykonawcy, nie zwrócił
się do wykonawcy z prośbą o udzielenie wyjaśnień co do skuteczności złożonego podpisu.
Tego typu działanie byłoby jak najbardziej zasadne m. in. z tego względu, iż wykonawca jest
podmiotem zagranicznym, i jak jednoczenie wynika z weryfikacji podpis
u (dowód nr 1),
wystawcą certyfikatu jest podmiot mający siedzibę w Rumunii. Zamawiający dokonując
oceny kwalifikowanego podpisu elektronicznego, winien mieć na uwadze przede wszystkim
regulacje właściwe dla wystawcy certyfikatu.
Podkreślił, iż zgodnie z zdaniem pierwszym art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w toku badania i
oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Zawarte w ww. przepisie uprawnienie zamawiającego do wezwania
wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, może jednakże
przerodzić się w obowiązek zamawiającego w sytuacji, gdy oferta wykonawcy miałaby
podlegać odrzuceniu. Zaniechanie przeprowadzenia przez zamawiającego procedury
wyjaśnień treści oferty, w szczególności w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, doprowadziło do nieprawidłowej oceny złożonej oferty, co w konsekwencji
skutkowało jej odrzuceniem.
Odwołujący wywiódł, że powyższe rozważania należy odnieść także do kwestii związanej
z odrzuceniem oferty na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 7a ustawy
Pzp. Nie można zgodzić się z
z
amawiającym, iż oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą jest bezskuteczne.
Zaniechanie wyjaśnienia treści oferty, jak również uznanie, iż nie została ona opatrzona
kwalifik
owanym podpisem elektronicznym, nie może stanowić podstawy skutecznego
odrzucenia oferty, zwłaszcza gdy procedura udzielenia zamówienia nie została dochowana,
a ponadto z
amawiający zignorował fakt ewentualnych rozbieżności co do podpisu
elektronicznego, ja
kie mogą występować pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi
UE. W ocenie o
dwołującego zamawiający dokonał pobieżnej i niedokładnej oceny złożonych

dokumentów, w tym weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych, oświadczenie, co
skutkował przyjęciem, że oferta odwołującego podlega odrzuceniu.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania
w całości. W odpowiedzi na odwołanie i w trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie
faktyczne i prawne swego stanowiska.
Do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosili przystąpienie:
wykonawca Ferrum S.A. w Katowicach
a także wykonawca Izostal S.A. w Kolonowskiem.
Wnieśli o oddalenie odwołania.
Do postępowania odwoławczego w sprawie po stronie odwołującego zgłosił
przystąpienie wykonawca Noksel Celik Boru Sanayi A.S. z siedzibą w Ankarze, Turcja.
W
niósł o uwzględnienie odwołania.

Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w
szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, odpowiedzi
na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, protokół z otwarcia ofert, ofertę odwołującego,
wezwania skierowane przez zamawiającego do odwołującego do przedłużenia terminu
związania ofertą, dokumenty złożone przez odwołującego w odpowiedzi na ww.
wezwanie
zamawiającego, zawiadomienie o odrzuceniu oferty odwołującego,
załączniki do odwołania, załączniki do odpowiedzi na odwołanie, załączniki do pisma
procesowego przystępującego Izostal, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia,
dokumenty i stanowiska stron i uczestnik
ów postępowania złożone w trakcie
posiedzenia i rozprawy,
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

W pierwszej
kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz
został uiszczony od niego wpis.
N
ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na
podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.
Izba stwierdziła, że zostały wypełnione przesłanki dla wniesienia odwołania określone
w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie przez
odwołującego interesu w uzyskaniu
danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy. Oferta odwołującego została odrzucona w częściach 1,2,
3, i 4, zaś może być wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza. Odwołujący
domaga
ł się nakazania zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia jego oferty.
Ustalenie, że zamawiający z naruszeniem przepisów ustawy Pzp odrzucił ofertę
odwołującego, skutkowało będzie koniecznością nakazania zamawiającemu unieważnienia

takiej
czynności, czego efektem może być wybranie oferty złożonej przez odwołującego w
ww. częściach. Powyższe wyczerpuje dyspozycję art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Ustalono, że treść SIWZ zawierała m.in. następujące postanowienia:
II.
1.
P
rzedmiotowe Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia Umowy Ramowej w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 134 ust. 2 Ustawy.

VIII.
2.
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie
ofert, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów ustanowionych w
Specyfikacji.
3.
W Postępowaniu środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
jest Portal Zakupowy. Zamawiający w celu usprawnienia porozumiewania się
dopuszcza, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazywali przy użyciu poczty elektronicznej, pod warunkiem, że ich treść
zostanie dostarczona przed upływem terminu do adresata.

9.
W Postępowaniu oferty należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu, pod rygorem
nieważności, w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.), spełniającym
wymogi bezpieczeństwa określone w tejże ustawie (dalej „kwalifikowany podpis
elektroniczny”).

XVI.
1.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni.
2.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
3.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamaw
iającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


XVII.
4.
Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w oryginale w formie
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z zastrzeżeniem treści
Rozdziału VIII SIWZ, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
13.
Ofertę należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

XVIII.
1.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać za pośrednictwem Portalu
Zakupowego.


Ustalono, na podsta
wie protokołu z otwarcia ofert, że do upływu terminu składania
ofert do zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną oferta złożona przez odwołującego w
częściach 1-4.

Oferta odwołującego Toscelik została podpisana elektronicznie przez:
cn=E. E.
c=RO
givenName=E.
sn=E.
serialNumber=201011308EE11

Wydawca:
cn=Alfasign Qualified Public CA
ou=AlfaSign
o=AlfaTrust Certification Services
c=RO

W dalszej kolejności ustalono, że zamawiający 21 maja 2019 r., działając na
podstawie art. 85 ust. 2
ustawy Pzp wezwał odwołującego do wyrażenia zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni.
Ustalono także, że w odpowiedzi na ww. wezwanie odwołujący przesłał drogą
elektroniczną oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą podpisane
elektronicznie przez:
cn=E. E.
c=RO
givenName=E.
sn=E.
serialNumber=201011308EE11

Wydawca:
cn=Alfasign Qualified Public CA
ou=AlfaSign
o=AlfaTrust Certification Services
c=RO
Ustalono również, że zamawiający w dniu 19 lipca 2019 r. zawiadomił odwołującego
o odrzuceniu jego ofe
rty w części 1-4 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 7a ustawy
Pzp.
W uzasadnieniu faktycznym czynności odrzucenia zamawiający wskazał m.in., co
następuje:
Zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 9 SIWZ Zamawiający wymagał, aby w postępowaniu oferty
spor
ządzić i przekazać Zamawiającemu, pod rygorem nieważności, oryginale w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zgodnie z Rozdziałem XVII ust. 4 SIWZ oferta powinna być sporządzona, pod rygorem
nieważności, w oryginale w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym z zastrzeżeniem treści Rozdziału VIII SIWZ, w języku polskim, w formie
zapewniaj
ącej pełną czytelność jej treści.
Powyższy wymóg został też powtórzony w Rozdziale XVII ust. 13 SIWZ, gdzie wskazano, że
ofertę należy złożyć w oryginale
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Wymagania SIWZ względem formy i podpisu oferty korespondują z wymogami ustawy.
Zgodnie z art. 10
a ust. 1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o
dopuszczenie do u
działu w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia
składanego
na
formularzu
jednolitego
europejskiego
dokumentu
zamówienia,
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE oraz art. 80 u
st. 3 dyrektywy 2014/25/UE, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Prz
y tym oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o
którym mowa w art. 25a ustawy, w tym jednolity europejski dokument zamówienia,
sporz
ądza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 10a ust. 5 ustawy).
Tym samym oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla swojej
ważności, aby została skutecznie sporządzona i złożona, musi mieć postać elektroniczną
oraz być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jednocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy do czynności podejmowanych przez
zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy


kc, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Art. 78
1

§ 1 kc przewiduje, że dla zachowania
elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci
elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepis art. 78
1
kc
zrównuje w skutkach oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej z oświadczeniem
woli złożonym w formie pisemnej. Zatem o charakterze prawnym elektronicznego
oświadczenia woli nie przesądza fakt złożenia go w postaci elektronicznej (tj. jako zapisu
cyfrowego danych, np. skanu
dokumentu oryginalnie sporządzonego w formie pisemnej),
koniecznym jest jeszcze opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zasad
ą ogólną odnoszącą się do form oświadczeń woli wyrażoną w art. 73 § 1 kc jest
nadanie rygoru nieważności czynnościom dokonanym bez wymaganej formy, dla których
przepisy zastrzegaj
ą dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną
tylko wówczas, gdy owe przepisy przewidują taki rygor. Z sytuacją taką mamy do czynienia
właśnie na gruncie art. 10a ust. 5 ustawy, który zastrzega rygor nieważności dla
sporządzenia m. in. ofert w formie innej niż wskazana w tym przepisie, tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wymogi dotycz
ące kwalifikowanego podpisu elektronicznego reguluje uzoie. Ponadto w
polskim porz
ądku prawnym obowiązuje tzw. Rozporządzenie elDAS (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE), które kwalifikowany podpis
elektroniczny definiuje, jako zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za
pomoc
ą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się
na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12 Rozporz
ądzenia
elDAS). Rozporz
ądzenie elDAS również zawiera regulacje dotyczące wymogów prawnych i
technicznych względem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
Zamawiaj
ący dokonuje weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych za pomocą
narzędzi oferowanych przez tzw. kwalifikowanych dostawców usług zaufania, którym
kwalifikowane certyfikaty
dla tych narzędzi tworzy i wydaje zgodnie z uzoie Narodowe
Centrum Certyfikacji. Wydawane certyfikaty, jak i narzędzia do weryfikacji podpisów muszą
spełniać wymogi prawne i techniczne narzucane zarówno przez uzoie, jak i przez
rozporz
ądzenie elDAS.
Oferta
złożona za pośrednictwem Portalu Zakupowego przez Wykonawcę, tj. Toscelik Spiral
Boru Üretim Sanayi A.S. została podpisana przez Pana E. E. Wystawcą podpisu jest
„Alfasign Qualified Public CA". Zamawiający pragnie zaznaczyć, iż ww. wystawca podpisu
nie zn
ajduje sie na zaufanej liście, która zawiera informacje dotyczące kwalifikowanych
dostawców usług zaufania objętych nadzorem w Polsce, wraz z informacjami dotyczącymi
świadczonych przez nich kwalifikowanych usług zaufania.


Niezależnie od powyższego Zamawiający podnosi, iż w wyniku procesu walidacji podpisu
Pana E. E.
należy uznać, iż podpis złożony w imieniu Wykonawcy, tj. Toscelik Spiral Boru
Üretim Sanayi A.S. nie został opatrzony kwalifikowanym certyfikatem.
Powyższe powoduje, że oświadczenie woli Wykonawcy, tj. Toscelik Spiral Boru Üretim
Sanayi A.S o złożeniu oferty nie można uznać za ważne gdyż, jakkolwiek zostało
sporządzone w postaci elektronicznej, to nie zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zgodnie z normą z art. 10a ust. 5 ustawy.
Powyższe skutkuje nieważnością oświadczenia woli Wykonawcy, tj. Toscelik Spiral
Boru Üretim Sanayi A.S w zakresie złożenia oferty w postępowaniu oraz koniecznością
uznania, że oferta w ogóle nie została złożona z uwagi na nieprawidłową formę tej
czynn
ości.
Ustawa nie przewiduje możliwości uzupełnienia wadliwej co do treści lub formy oferty,
jak ma to miejsce w przypadku dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw zgodnie z art. 26
ust. 3 i ust. 3a ustawy.
Zamawiający uznaje zatem ofertę Wykonawcy, tj. Toscelik Spiral Boru Üretim Sanayi
A.S za niezłożoną z powodu sporządzenia i przekazania oferty w formie elektronicznej bez
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Mając na uwadze powyższe oraz kierując się dyspozycją zawartą w art. 89 ust. 1 pkt
1 i pkt 2) Za
mawiający odrzucił ofertę Wykonawcy, tj. Toscelik Spiral Boru Uretim Sanayi
A.S.
Zgodnie z Rozdziale XVI ust. 3 SIWZ, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko
raz, co najmn
iej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni (zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 2 ustawy).
Mając na uwadze powyższe oraz zważając na fakt, iż termin związania ofertą upływał
w dniu
25 maja 2019 r., Zamawiający pismem z dnia 21 maja 201 9 r. zwrócił się do
Wykonawcy, tj. Tosc
elik Spiral Boru Üretim Sanayi A.S. z prośbą o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni.
W odpowiedni na powyższe, ww. Wykonawca w piśmie z dnia 22 maja 2019 r.
oświadczył, iż wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Rzeczone
pismo zostało podpisane przez Pana E. E.
W tym miejscu Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, iż wyżej opisany dokument
został opatrzony podpisem, którego wystawcą jest „Alfasign Qualified Public CA”.
Zamawiaj
ący pragnie zaznaczyć, iż ww. wystawca podpisu nie znajduje sie na zaufanej
liście, która zawiera informacje dotyczące kwalifikowanych dostawców usług zaufania


objętych nadzorem w Polsce, wraz z informacjami dotyczącymi świadczonych przez nich
kwalifikowanych usług zaufania.
Niezależnie od powyższego Zamawiający podnosi, iż w wyniku procesu walidacji
podpisu Pana E. E.
należy uznać, iż podpis złożony w imieniu Wykonawcy, tj. Toscelik Spiral
Boru Üretim Sanayi A.; nie został opatrzony kwalifikowanym certyfikatem.
Powyższe powoduje, że oświadczenia woli Wykonawcy o przedłużeniu terminu
zwi
ązania ofertą nie można uznać za ważne, gdyż, jakkolwiek zostało sporządzone w
postaci elektronicznej, to nie zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zgodnie z norm
ą z art. 10 a ust. 5 ustawy.
Mając na uwadze powyższe oraz kierując się dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a
Zamawia
jący odrzucił ofertę Wykonawcy, tj. Toscelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.S.


Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 10 a ust. 5 ustawy Pzp, o
ferty, wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument,
sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,
zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i
przejrzystości.

Art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest
niezgodna z ustawą.

Art. 3 p
kt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
(Dz.Urz.UE.L Nr 257, str. 73)
stanowi, iż „kwalifikowany podpis elektroniczny” oznacza
zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego
urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym
certyfikacie podpisu elektronicznego.

Art. 3 pkt 15 ww. rozporządzenia stanowi, iż „kwalifikowany certyfikat podpisu
elektronicznego” oznacza certyfikat podpisu elektronicznego, który jest wydawany przez
kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi określone w załączniku I.

Art. 3 pkt 20 ww.
rozporządzenia stanowi, że „kwalifikowany dostawca usług
zaufania” oznacza dostawcę usług zaufania, który świadczy przynajmniej jedną
kwalifikowaną usługę zaufania i któremu status kwalifikowany nadał organ nadzoru.


Art. 28 ust. 1 ww.
rozporządzenia stanowi, że Kwalifikowane certyfikaty podpisów
elektronicznych
muszą spełniać wymogi określone w załączniku I.

Art. 32 ust. 1 ww.
rozporządzenia stanowi, że:
Proces
walidacji
kwalifikowanego
podpisu
elektronicznego
potwi
erdza ważność
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pod warunkiem że:
a) certyfikat, który towarzyszy podpisowi, był w momencie składania podpisu kwalifikowanym
certyfikatem podpisu elektronicznego zgodnym z załącznikiem I;
b) kwalifikowany certyfikat
został wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i
był ważny w momencie składania podpisu;
c) dane służące do walidacji podpisu odpowiadają danym dostarczonym stronie ufającej;
d) unikalny zestaw danych reprezentujących podpisującego umieszczony w certyfikacie jest
prawidłowo dostarczony stronie ufającej;
e) jeżeli w momencie składania podpisu użyty został pseudonim, zostaje to wyraźnie
wskazane stronie ufającej;
f) podpis elektroniczny został złożony za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania
podpisu elektronicznego;
g) integralność podpisanych danych nie została naruszona;
h) wymogi przewidziane w art. 26 zostały spełnione w momencie składania podpisu.

Art. 33 ust. 1 ww.
rozporządzenia stanowi, że:
Kwalifikowaną usługę walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych może świadczyć
wyłącznie kwalifikowany dostawca usług zaufania, który:
a) zapewnia walidację zgodnie z art. 32 ust. 1; oraz
b) umożliwia stronom ufającym otrzymanie wyniku procesu walidacji w automatyczny,
wiarygodn
y i skuteczny sposób oraz przy użyciu zaawansowanego podpisu elektronicznego
lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej dostawcy kwalifikowanej usługi walidacji.

Załącznik nr I do ww. rozporządzenia stanowi, że:
Kwalifikowane certyfikaty podpisów elektronicznych zawierają następujące informacje:
a) wskazanie -
co najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie - że dany
certyfikat został wydany jako kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego;
b) zestaw danych jednoznacznie reprezentujących kwalifikowanego dostawcę usług zaufania
wydającego kwalifikowane certyfikaty, obejmujący co najmniej państwo członkowskie, w
którym dostawca ma siedzibę, oraz
-
w odniesieniu do osoby prawnej: nazwę i, w stosownym przypadku, numer rejestrowy
zgodnie z oficjalnym rejestrem,
-
w odniesieniu do osoby fizycznej: imię i nazwisko tej osoby;
c) co najmniej imię i nazwisko podpisującego lub jego pseudonim; jeżeli używany jest
pseudonim, fakt ten jest jasno wskazany;


d) dane służące do walidacji podpisu elektronicznego, które odpowiadają danym służącym
do składania podpisu elektronicznego;
e) dane dotyczące początku i końca okresu ważności certyfikatu;
f) kod identyfikacyjny certyfikatu, który musi być niepowtarzalny dla kwalifikowanego
dostawcy usług zaufania;
g)
zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowaną pieczęć elektroniczną
wydającego kwalifikowanego dostawcy usług zaufania;
h) miejsce, w którym nieodpłatnie dostępny jest certyfikat towarzyszący zaawansowanemu
podpisowi elektronicznemu lub zaawansowanej
pieczęci elektronicznej, o których mowa
w lit. g);
i) miejsce usług, z którego można skorzystać w celu złożenia zapytania o status ważności
kwalifikowanego certyfikatu;
j) w przypadku gdy dane służące do składania podpisu elektronicznego powiązane z danymi
służącymi do walidacji podpisu elektronicznego znajdują się w kwalifikowanym
urządzeniu do składania podpisu elektronicznego, odpowiednie wskazanie tego faktu co
najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie.

Nie potwierdził się zarzut naruszenia art 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art.
10 a ust. 5 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Nie ulegało wątpliwości, że zamawiający w szeregu postanowień SIWZ zastrzegł, że
wykonawcy mają obowiązek sporządzić oferty, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Obowiązek taki
zastrzeżono m.in. w rozdziale VIII ust. 9, XVII ust. 4, XVII ust. 13 SIWZ. Powyższe
postanowienia SIWZ stanowiły odzwierciedlenie wyraźnego wymogu ustawowego
wynikającego z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp.
Nie było sporne między stronami, że odwołujący przesłał zamawiającemu ofertę w
postaci elektronicznej.
Nie było również sporne, że ofertę odwołującego opatrzono podpisem
elektronicznym. Podpis ten należał do osoby: E. E., został złożony 22.02.2019 r. g. 14.01:06.
i opierał się o certyfikat rumuńskiego dostawcy AlfaTrust Certification Services o nazwie
Alfasign Qualified Public CA o numerze 568703057906473000507923.
Sporne
miedzy stronami było to, czy certyfikat, na jakim opierał się ww. podpis był
certyfikatem kwalifikowanym.
Tylko bowiem takie ustalenie mogło prowadzić do wniosku, że
ofertę opatrzono „kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. W świetle przywołanej wyżej
legalnej definicji z art. 3 pkt 12 roz
porządzenia eIDAS kwalifikowany podpis elektroniczny
musi opierać się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Jak wynika z przywołanego art. 32 rozporządzenia eIDAS ważność kwalifikowanego
podpisu
elektronicznego
potwierdza
proces
walidacji
kwalifikowanego
podpisu
elektronicznego pod warunkiem
m.in. że:
a) certyfikat, który towarzyszy podpisowi, był w momencie składania podpisu kwalifikowanym
certyfikatem podpisu elektronicznego zgod
nym z załącznikiem I do rozporządzenia,
b) kwalifikowany ce
rtyfikat został wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i
był ważny w momencie składania podpisu;
Co istotne, procesu walidacji nie może dokonywać dowolny podmiot. W myśl art. 33
rozporządzenia eIDAS Kwalifikowaną usługę walidacji kwalifikowanych podpisów
elektronicznych może świadczyć wyłącznie kwalifikowany dostawca usług zaufania, który:
a) zapewnia walidację zgodnie z art. 32 ust. 1; oraz
b) umożliwia stronom ufającym otrzymanie wyniku procesu walidacji w automatyczny,
wiarygodny i skuteczny
sposób oraz przy użyciu zaawansowanego podpisu elektronicznego
lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej dostawcy kwalifikowanej usługi walidacji.

Ustalono, że zamawiający dokonał procesu walidacji spornego podmiotu
elektronicznego korzystając m.in. z narzędzia oferowanego przez Asseco Data Systems S.A.
Co istotne, jak wynika z oficjalnej unijnej
listy podmiotów zaufanych, jako kwalifikowany
dostawca usług zaufania uprawniony do świadczenia usług walidacji kwalifikowanych
podpisów wymieniony wymieniono m.in. podmiot Asseco Data Systems S.A.
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/PL/9
). Asseco Data Systems S.A. okazał się
zatem podmiotem
, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia eIDAS.
Zamawiający przedstawił w trakcie rozprawy w charakterze dowodu wydruk raportu z
walidacji spornego podpisu. Z raportu
tego wynikało, że wynik walidacji podpisu pana E. E.,
opartego o certyfikat o numerze 568703057906473000507923
określony jest jako
„nieokreślony”. W dokumentacji postępowania przekazanej przez zamawiającego znajdował
się także kolejny raport pochodzący od ww. podmiotu, tym razem w wersji elektronicznej. Z
raportu tego wynika
ło, że badany certyfikat jest określony jako „niekwalifikowany”.
Powyższe prowadziło do wniosku, że przeprowadzony proces walidacji nie potwierdził
iż podpis opierał się na kwalifikowanym certyfikacie. Z raportów nie wynikało bowiem, aby
certyfikat, który towarzyszył podpisowi, był w momencie składania podpisu kwalifikowanym
certyfikatem podpisu elektroni
cznego zgodnym z załącznikiem I do rozporządzenia eIDAS.
Przypomnienia również wymaga, że zgodnie bowiem z załącznikiem nr I do rozporządzenia
eIDAS certyfikat kwalifikowany to taki
z którego wynika wskazanie - co najmniej w postaci
pozwalającej na automatyczne przetwarzanie - że dany certyfikat został wydany jako
kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.


Dod
atkowo zamawiający przedstawił Izbie w charakterze dowodu raporty z walidacji
podpisu
przeprowadzonego przy użyciu narzędzi pochodzących od innych dostawców,
takich jak szafir 2.0, cencert czy proCertum SmartSign
. Z raportu Szafir 2.0. wynikało, że
sporny certyfikat jest niekwalifikowany, a podpis został niekompletnie zweryfikowany. Z
raportu cencert wynikało, że podpis jest niekwalifikowany i że brak jest możliwości
zbudowania
ścieżki certyfikacji. Z raportu proCertum SmartSign zaś można było wyczytać,
że „certyfikat nie może być użyty jako certyfikat kwalifikowany”, a certyfikat jest „negatywnie
zweryfikowany”.
Również dowody, które przedstawił Izbie odwołujący nie pozwoliły na ustalenie, że
walidowany podpis oparty jest na kwalifikowanym certyfikacie.
Odwołujący przedstawił Izbie (przy odwołaniu) zaświadczenia rumuńskiego
Ministerstwa Komunikacji i S
połeczeństwa informatycznego nr 971, 975, 977 z 6
października 2017 r. Z dokumentów tych wynikało, że SC Alfatrust Certification SA nadano
statut
„świadczącej usługi zaufania dla świadczenia kwalifikowanych usług zaufania,
tworzenia kwalifikowanych
podpisów elektronicznych, ich kontroli i walidacji.”. Dodatkowo
odwołujący w trakcie rozprawy złożył dowód nr 3 – wydruk ze strony internetowej Alfatrust,
na której znajdowało się oświadczenie, że „Alfatrust Certification jest dostawcą
niezawodnych usług elektronicznych, akredytowanych zgodnie z wymogami nowego
rozporz
ądzenia eIDAS (910/2014). Wreszcie przystępujący Izostal w piśmie procesowym
przedstawił dowód z wydruku ze strony internetowej webgate.ec.europa.eu czyli oficjalnej
strony zawierającej informacje o unijnych dostawcach usług zaufania, z której wynikało, że w
Rumunii taki status nadano m.in. Alfatrust Certification S.A. w
odniesieniu do usługi
tworzenia kwalifikowanych certyfikat
ów podpisów elektronicznych.
Zdaniem Izby, p
owyższe dowody pozwalały jedynie na ustalenie, ze firma Alfatrust
Certification S.A. rzeczywiście jest kwalifikowanym dostawcą usług zaufania uprawnionym
do świadczenia usługi w zakresie kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Z powyższego
nie
można było jednak wyprowadzać automatycznego wniosku, że walidowany podpis został
oparty o kwalifikowany certyfikat
wydany przez tego dostawcę.
Podkreślenia wymaga fakt, że kwalifikowani dostawcy usług zaufania mogą także
oferować usługi nie będące kwalifikowanymi usługami zaufania. Powyższe wynika choćby z
samej definicji
„kwalifikowanego dostawcy usług zaufania”. Zgodnie z legalną definicją
pojęcie to oznacza dostawcę usług zaufania, który świadczy przynajmniej jedną
kwalifikowaną usługę zaufania i któremu status kwalifikowany nadał organ nadzoru
. Ponadto
analiza informacji wynikających ze strony internetowej https://webgate.ec.europa.eu/tl-
browser/
prowadziła do wniosku, że podmioty umieszczone na tej liście świadczą również
usługi niezaufane. Dotyczyło to również Alfatrust Certification S.A.

Nie potwierdz
ał, iż sporny podpis został oparty na kwalifikowanym certyfikacie dowód
w postaci elektronicznego poświadczenia weryfikacji (EPW), załączony do odwołania. Po
pierwsze, jak wynika
ło z samego poświadczenia, pochodziło ono od Madkom S.A. -
dostawcy
usług zaufania w rozumieniu art. 3 pkt 19 eIDAS, a więc od dostawcy
niezaufanego. Po drugie,
z dowodu tego nie można wywnioskować czy weryfikacji poddano
podpis umieszczony w pliku z ofert
ą odwołującego. Na uwagę zasługiwał bowiem fakt, że –
jak
wynikało
z
poświadczenia

poddano
badaniu
plik
o
nazwie:
00.z
ałącznik_nr_2_do_siwz_-_formularz_oferta_06.02.2019_662271.pdf. Tymczasem nazwa
pliku
z
ofertą
odwołującego
brzmiała:
00._formularz_oferta.pdf
oraz
00._formularz_oferta_689540.pdf. Po trzecie,
na str. 2 omawianego dowodu znajdowały się
uwagi dotyczące statusu certyfikatu. W uwagach tych znalazło się stwierdzenie: „system nie
był w stanie odbudować ścieżki certyfikacji”, „nie udało się sprawdzić statusu OSCP
(wystąpiły problemy z serwerem OSCP) certyfikatu, „the certificate path is not trusted”.
Nie dowodziło , iż podpis został oparty na kwalifikowanym certyfikacie także dowód nr
2 złożony przez odwołującego w trakcie rozprawy. Odwołujący jako dowód przedstawił zrzut
z dwóch ekranów z jakoś programu komputerowego, prawdopodobnie firmy Adobe. Na
uwagę zasługiwał fakt, że dowód ten odnosił się do jakiegoś bliżej niezidentyfikowanego
podpisu
elektronicznego złożonego 30.07.2018 r. o g. 13.08.22. Podkreślenia wymagało, że
podpis ten z pewnością nie złożono w pliku z ofertą, gdyż podpis pod ofertą złożono
22.02.2019 r. g. 14.01:06. Po drugie, d
owód ten w zasadzie stanowił dwa zrzuty z ekranu,
prawdopodobnie
z programu Adobe, nie wykazano zaś aby Adobe była kwalifikowanym
dostawc
ą usług weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych w Unii Europejskiej.
Nie dowodził, iż sporny podpis został oparty na kwalifikowanym certyfikacie także
dowód nr 1, złożony przed odwołującego w trakcie rozprawy. Po pierwsze, dowód ten
stanowił zrzut ekranu z niesprecyzowanej aplikacji. Nie można było zatem ustalić, czy jest to
narzędzie zapewniane przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania uprawnionego do
świadczenia usługi walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Po drugie zaś,
również i z tego zrzutu wynikało, że „podpis został niekompletnie zweryfikowany”, gdyż
brakowało certyfikatu CA w lokalnym magazynie.

Za
chybiony należało uznać zarzut rozwinięty w pkt XI uzasadnienia odwołania. W
uzasadnieniu zarzutu odwo
łujący podniósł, że zamawiający zaniechał wezwania go do
złożenia wyjaśnień dotyczących prawidłowości podpisu elektronicznego złożonego przez
odwołującego.
Zdaniem I
zby zamawiający w analizowanej sprawie nie miał obowiązku wzywania
wykonawcy
do złożenia wyjaśnień. Zamawiający posługując się narzędziem do walidacji
podpisu elektronicznego pochodzącego od kwalifikowanego podmiotu uprawnionego do

dokonywania walidacji
takich podpisów być w stanie zweryfikować czy złożony podpis jest
oparty na kwalifikowanym certyfikacie czy te
ż nie.
Bezzasadna
okazała się także argumentacja, jakoby zamawiający zaniechał wzięcia
pod
uwagę regulacji właściwych dla kraju wystawcy certyfikatu to jest Rumunii. Podkreślenia
wymagało, że miejscem złożenia oferty była Polska, i jak wynikało z SIWZ, do czynności
złożenia oferty miało zastosowanie prawo polskie. Z powyższym odwołujący się zgodził nie
wnosząc w ustawowym terminie zastrzeżeń do treści SIWZ. W pkt II.1 SIWZ wyraźnie
zastrzeżono, że postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej w trybie
przetargu nieorganicznego na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy Pzp. Na marginesie
należało
przypomni
eć, że częścią porządku prawnego obowiązującego w Polsce jako kraju
członkowskiego Unii Europejskiej jest rozporządzenie eIDAS, a więc tożsamy akt prawny,
który jest częścią porządku prawnego Rumunii, również będącej członkiem Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
o oddaleniu odwołania lub jego
uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie

. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 1 sentencji, miało charakter
merytoryczny, gdyż odnosiło się do oddalenia odwołania. Z kolei orzeczenie Izby zawarte w
pkt 2-3
sentencji miało charakter formalny, gdyż dotyczyło kosztów postępowania, a zatem
było postanowieniem. O tym, że orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku Izby jest
postanowieniem przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z 8 grudnia 2005 r. III CZP 109/05
(OSN 2006/11/182). Z powołanego przepisu art. 192 ust. 1 ustawy Pzp wynika zakaz
wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok.
Z uwagi zatem na zbieg w jednym orz
eczeniu rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym i
formalnym, całe orzeczenie musiało przybrać postać wyroku.

Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało
wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
Z ww.
przepisu wynika, że powodem uwzględnienia odwołania może być stwierdzenie jedynie
kwalifikowanego naruszenia ustawy
Pzp, a mianowicie takiego, które wywiera lub może
wywrzeć istotny wpływ na wynik postępowania. A contrario, stwierdzenie braku naruszenia
lub
naruszenia
niekwalifikowanego,
musi skutkować oddaleniem odwołania. W
rozpoznawanej sprawie nie stwierdzono żadnego naruszenia przepisów ustawy, co musiało
skutkować oddaleniem odwołania.
Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w pkt 1
wyroku.

Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp,
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
Z kolei
w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego
stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.
Jak wskazuje się w
piśmiennictwie, reguła ponoszenia przez strony kosztów postępowania odwoławczego
stosownie do wyników postępowania odwoławczego oznacza, że „obowiązuje w nim,
analogicznie do procesu cywilnego, zasada odpowiedzialności za wynik procesu, według
której koszty postępowania obciążają ostatecznie stronę „przegrywającą” sprawę (por. art.
98 § 1 k.p.c.)” Jarosław Jerzykowski, Komentarz do art.192 ustawy - Prawo zamówień
publicznych, w:
Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M. Prawo zamówień
publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.

Odwołanie podlegało oddaleniu. Odpowiedzialność za wynik postępowania ponosił
zatem
odwołujący. Na koszty postępowania odwoławczego składał się wpis od odwołania
uiszczony przez odwołującego w wysokości 15.000 zł oraz koszty poniesione przez
zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3.600 zł,
ustalone na podstawie rachunku
złożonego do akt sprawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania orzeczono stosownie do
wyniku postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o
przepis
y § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ………………….…
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie