eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1636/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-09-09
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1636/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
4 września 2019 roku w Warszawie odwołania
wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 sierpnia 2019 roku przez
wykonawcę KenBIT Koenig i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Jednostkę Wojskową 4101
w Lublińcu, z siedzibą w Lublińcu


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu zmianę zapisów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w części 1 zamówienia, w zadaniu nr 1
w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia w załączniku nr 3 w następujący
sposób:
a)

zmianę wymagań dla parametru Walizka transportowo-ochronna – na Wymiary
muszą spełniać wymogi rozmiaru bagażu podręcznego międzynarodowej organizacji
lotnictwa FAA max. 45 cali,


b)
usunięcie wymogów co do wielkości i wagi urządzenia dla routera taktycznego
polowego SWaP-C oraz switcha taktycznego polowego
małego SWaP-C;

c)
jednoznaczne
wskazanie,

dopuszczalne
jest
zaoferowanie
urządzeń
z większą liczbą portów we wszystkich urządzeniach wchodzących w skład zestawu;

d)
Router taktyczny połowy SWaP-C - wskazanie, że wymagany pobór mocy jest
maksymalny, a urządzenie może pobierać mniejszą ilość energii, czyli wprowadzenie
zapisów:
pobór mocy:
-
nominalny: do 25W (przy podłączonym KG-250X i lx telefonie Cisco serii 7911
poprzez PoE),
-
maksymalny: do 42W (przy poborze mocy 15W przez urządzenia podłączone
do portów PoE);


e)
Sposób dystrybucji zasilania między modułami systemu oraz zakres napięć
wejściowych - usunięcie wymagania:
- 1
x zatrzaskowe złącze modułowe do dystrybucji zasilania pomiędzy modułami z tej
samej serii
oraz zastąpienie sformułowania: (Router taktyczny połowy SWaP-C): Zakres napięć
wejściowych 10 - 35 V DC, sformułowaniem:
- zasilanie DC w zakresie 10 - 48V zintegrowane z systemem walizki, dobrane do
oferowanego rozwiązania;

e)
wprowadzenie zapisu Router taktyczny polowy SWaP-C - Temperatura robocza
-
20°C do + 60°C z wymogiem pasywnego chłodzenia;


f)
usunięcie
z
wymagania
Oprogramowanie
zarządzające
umożliwiające
monitorowanie pracy -
możliwość automatycznej konfiguracji urządzenia do
wysyłania syslogów przy pomocy aplikacji IQCore”
zapisów odnoszących się do
konkretnej aplikacji.


2.

kosztami
postępowania
obciąża
Jednostk
ę
Wojskow
ą
nr
4101
w Lublińcu, z siedzibą w Lublińcu
i:

a)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego KenBIT Koenig
i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania,

b)
zasądza od Zamawiającego: Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu,
z siedzibą w Lublińcu
na rzecz Odwołującego: KenBIT Koenig i Wspólnicy

spółka jawna z siedzibą w Warszawie kwotę w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie:
osiemnastu
tysięcy sześciuset złotych 00/100 groszy) tytułem zwrotu kosztów wpisów
oraz
zastępstwa procesowego

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Przewodniczący:

………………………………sygn. akt KIO 1636/19
UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2019 roku do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej z siedzibą
w Warszawie, podstawie art. 180 ust. 1 w z w. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Pra
wo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej jako: „ustawa
PZP”), odwołanie złożył wykonawca KenBIT Koenig i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą
w Warszawie

(dalej jako „Odwołujący”).
Zamawiający - Jednostka Wojskowa 4101 w Lublińcu, z siedzibą w Lublińcu,
prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
ograniczonego, na
Dostawę wyposażenia mobilnego systemu teleinformatycznego BICES
dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu - nr sprawy 2/OIB/2019, część 1 zamówienia
(Zadanie nr 1
).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, pod nr 2019/S 130-320650, w dniu 9 lipca 2019 r.
O
dwołanie złożono od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności
Zamawiającego, polegającej na sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia (w zakresie
części 1 zamówienia - Zadania nr 1) w sposób sprzeczny z przepisami ustawy PZP, co
spowodowało rażące naruszenie zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej
konkurencji.
Zamawiającemu zarzucono naruszenie następujących przepisów ustawy PZP:
I. art. 29 ust. 2 w zw. z 7 ust. 1 ustawy PZP poprzez sformułowanie w sposób ograniczający
a wręcz eliminujący wszelką konkurencję wśród wykonawców, w Załączniku nr 3 dla Zadania
nr 1, następujących postanowień opisu przedmiotu zamówienia:
1.
Walizka transportowo-ochronna -
Wymiary muszą spełniać wymogi rozmiaru bagażu
podręcznego międzynarodowej organizacji lotnictwa FAA max. 550 x 400 x 230 mm.
2.
Wymiary i masa urządzeń:
- Router taktyczny polowy SWaP-C - m
ałe wymiary i waga nie większe niż 135 x 181 x 41
mm i 1,1 kg
- Switch taktyczny pol
owy mały SWaP-C - wymiary i waga nie większe niż 135 x 181 x 41
mm i 1,2 kg
3.
Router taktyczny polowy SWaP-C:
5
portów Ethernet w tym 4 porty PoE
(...)
Funkcje sieciowe:
5
x portów Ethernet, w tym 2x trasowane (routed)


3x przełączane (switched)
(...)
Łączna liczba portów Ethernet: (5), w tym min: lx RJ45 (10/100 Base-T Ethernet, rutowalny)
lx RJ45 (10/100 Base-T Ethernet, rutowalny, PoE),
3x RJ45 (10/100 Base-T Ethernet, prz
ełączany, PoE)
4.
Router taktyczny połowy SWaP-C - pobór mocy:
nominalny: 25W (przy podłączonym KG-250X i lx telefonie Cisco serii 7911 poprzez PoE),
maksymalny: 42W (przy poborze mocy 15W przez urządzenia podłączone do portów PoE).
5.
Sposób dystrybucji zasilania między modułami systemu oraz zakres napięć
wejściowych:
Router taktyczny polowy SWaP-C -
Zakres napięć wejściowych 10 - 35 V DC Urządzenia
sieciowe - 1
x zatrzaskowe złącze modułowe do dystrybucji zasilania pomiędzy modułami z
tej samej serii
6.
Switch taktyczny pol
owy mały SWaP-C -10x portów Ethernet w tym 4x porty PoE
7.
Router taktyczny polowy SWaP-C - Temperatura robocza -
20°C do +70°C
z wymaganiem pasywnego chłodzenia

To jest
w sposób, który wskazuje na sztywne a nie minimalne lub graniczne (od-do)
parametry, funkcje i wymiary urządzeń, podczas gdy nie jest to uzasadnione ani specyfiką
urządzeń ani potrzebami Zamawiającego a ogranicza nabycie towaru wyłącznie od jednego
producenta.
II. art. 29 ust. 2 oraz 3 w zw. z 7 ust. 1 ustawy PZP poprzez s
formułowanie, w załączniku
nr 3 dla Zadania nr 1, następujących postanowień opisu przedmiotu zamówienia:
8.
Oprogramowanie zarządzające umożliwiające monitorowanie pracy - możliwość
automatycznej konfiguracji urządzenia do wysyłania syslogów przy pomocy aplikacji IQCore;

-
które to postanowienia, w sposób pośredni, a w przypadku wymaganego oprogramowania
zarządzającego - bezpośrednio, wskazują na urządzenia produkcji PacStar, których
wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest GISS sp. z o.o., która to spółka również
otrzymała zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu.
Wskazyw
ane parametry techniczne nie mają decydującego waloru dla
funkcjonalności zamawianych urządzeń, tym samym różnią się w urządzeniach
poszczególnych producentów. Ścisłe określenie ich przez Zmawiającego de facto
uniemożliwia zaoferowanie wyrobów innych niż urządzenia PacStar. W ocenie
Odwołującego Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający
uczciwą konkurencję, a tym samym różnicując traktowanie poszczególnych wykonawców.
Odwołujący wnosił o:
I.
uwzględnienie odwołania w całości;

II.
nakazanie Zamawiającemu dokonania następujących zmian w załączniku nr 3 dla
Zadania nr 1:
1.
Walizka transportowo-ochronna -
Wymiary muszą spełniać wymogi rozmiaru bagażu
pod
ręcznego międzynarodowej organizacji lotnictwa FAA max. 22x14x9 cali (560 x 360x 230
mm) -
tzn. poprzez dostosowanie wymiarów do faktycznych wymogów FAA;
2.
Wymiary i masa urządzeń:
Router taktyczny połowy SWaP-C - poprzez usunięcie wymogów co do wielkości i wagi
urządzenia.
Switch taktyczny połowy mały SWaP-C - poprzez usunięcie wymogów co do wielkości i wagi
urządzenia.
3.
Router taktyczny połowy SWaP-C:
minimum 5 portów Ethernet w tym 4 porty PoE
(...)
Funkcje sieciowe:
minimum 5x portów Ethernet, w tym minimum 2x trasowane (routed) minimum 3x
przełączane (switched)
(...)
Złącz:
Łączna liczba portów Ethernet minimum 5. w tym minimum: 1x RJ45 (10/100 Base-T
Ethernet, rutowalny) lx RJ45 (10/100 Base-T Ethernet, rutowalny, PoE),
- tj. poprzez jednoznaczne w
skazanie, iż dopuszczalne jest zaoferowanie urządzeń
z większą liczbą portów.
4.
Router taktyczny połowy SWaP-C
pobór mocy:
-
nominalny: do 25W (przy podłączonym KG-250X i lx telefonie Cisco serii 7911
poprzez PoE),
-
maksymalny: do 42W (przy poborze mocy
15W przez urządzenia podłączone do
portów PoE).
-
tj. poprzez wskazanie, że wymagany pobór mocy jest maksymalny, a urządzenie
może pobierać mniejszą ilość energii.
5.
Sposób dystrybucji zasilania między modułami systemu oraz zakres napięć
wejściowych - poprzez usunięcie wymagania
-
1
x zatrzaskowe złącze modułowe do dystrybucji zasilania pomiędzy modułami z tej
samej serii
oraz zastąpienie sformułowania: (Router taktyczny połowy SWaP-C): Zakres napięć
wejściowych 10 - 35 V DC, następującym:

-
zasilanie DC w zakresie 10 - 48V zintegrowane z systemem walizki, dobrane do
oferowanego rozwiązania
6.
Switch taktyczny połowy mały SWaP-C - minimum 10x portów Ethernet w tym 4x
porty PoE
-
tj. poprzez wskazanie, że dopuszczalne będzie zaoferowanie urządzeń z większą
l
iczbą portów.
7.
Router taktyczny połowy SWaP-C - Temperatura robocza -20°C do + 60°C
-
tj. poprzez dopuszczenie urządzeń z niższą maksymalną temperaturą roboczą oraz
usunięcie wymogu pasywnego chłodzenia.
8.
Oprogramowanie zarządzające umożliwiające monitorowanie pracy - możliwość
automatycznej konfiguracji urządzenia do wysyłania syslogów
-
tj. poprzez usunięcie odwołania do konkretnej aplikacji

Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
Odwołanie zostało wniesione z w terminie
określonym w art. 182 ust. 1 pkt 1 PZP - 10 dni od dnia przekazania Wykonawcy treści opisu
przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 zamówienia. Zaproszenie do II etapu
postępowania, wraz załącznikami przesłane zostały (drogą elektroniczną) Odwołującemu
w dniu 13 sierpnia 2019 r.
Odwołujący przekazał kopię odwołania Zamawiającemu i uiścił
wpis od odwołania w wymaganej wysokości. Odwołanie nie zawierało braków formalnych.

Odwołujący podkreślił, że posiada interes we wniesieniu odwołania, stosownie do
wymogów art. 179 ust. 1 ustawy PZP, jako wykonawca zainteresowany uzyskaniem
przedmiotowego zamówienia. Możliwość uzyskania zamówienia potwierdzona została przez
dopuszczenie Odwołującego do złożenia oferty (w trybie przetargu ograniczonego).
Aktualne brzmienie Załącznika związanego z opisem przedmiotu zamówienia, jego
zdaniem
w sposób rażący narusza obowiązujące przepisy (art. 29 ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust.
1 ustawy PZP). Zamawiający formuje liczne wymagania techniczne, które nie wpływają na
faktyczną funkcjonalność urządzenia, jednocześnie parametry te pośrednio lub nawet
bezpośrednio wskazują na konkretne urządzenia jednego producenta. Zmodyfikowanie
parametrów technicznych, pozwoli na złożenie oferty przez większa liczbę Wykonawców,
w tym Odwołującego.

Na wstępie Odwołujący podkreślił, że wszystkie parametry techniczne, które
kwestionowane są w odwołaniu, a które blokują konkurencję w stosunku urządzeń produkcji
PacStar, nie mają decydującego wpływu na funkcjonalność przedmiotu zamówienia.

Co więcej, znaczna cześć żądanych zmian, zagwarantuje możliwość zaoferowania urządzeń
o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego (np. z większą ilością portów,
mniejszym poborem energii elektrycznej), co tylko p
ozytywnie wpłynie na ich użytkowanie.
Wniesienie odwołania wynika zatem nie z faktu, iż wymagane parametry techniczne są „za
wysokie", a jedynie z powodu ich zbyt ścisłego określenia. Sam fakt, iż Zamawiający określa
np. wymiary poszczególnych urządzeń co do milimetra, może budzić uzasadnione
wątpliwości co do zadośćuczynienia wymogom wskazanym w art. 29 ust. 2 oraz art. 7
ustawy PZP. P
rawidłowo sporządzone opisy przedmiotu zamówienia zakreślają minimalne
wymogi co do urządzeń, a jedynie wyjątkowo parametry ściśle określone. Zgodnie
z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy PZP może
polegać na dookreśleniu opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, który nie znajduje
uzasadnienia ani w technicznym ani w funkcjonalnym uregulo
waniu potrzeb zamawiającego.
Zamawiający nie może bowiem wymagać od wykonawców takich właściwości przedmiotu
zamówienia, które nie mają znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot
zamówienia, a które powodują lub wręcz eliminują konkurencję na rynku (wyrok Krajowej
Izby Odwoławczej z 10 czerwca 2015 r., sygn. KIO 1112/15).
Szersza analiza dokumentacji
prowadzi zdaniem Odwołującego do wniosku, że
nadmiernie szczegółowe wymagania techniczne pokrywają się z parametrami urządzeń
produkowanych prz
ez PacStar. Na terenie Polski wyłącznym dystrybutorem tych produktu
jest firma GISS sp. z o.o., która złożyła wniosek w postępowaniu. Co więcej, polityka
sprzedażowa firmy PacStar uniemożliwia dokonanie zakupu jej produktów, w Polsce,
z pominięciem firmy GISS. Tylko zatem ten wykonawca może złożyć ofertę w postępowaniu,
co w sposób rażący narusza podstawowe zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców.
Dokonanie
w ten sposób opisu przedmiotu zamówienia wprost narusza przepis art.
29 ust. 2
ustawy Pzp, który stanowi, że przedmioty przedmiotu zamówienia nie można
opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencje. Zgodnie z jednolitym
orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji
jest zbyt ry
gorystyczne i nieuzasadnione określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia,
które zawęża krąg wykonawców mogących złożyć ofertę w danym postępowaniu.
Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opis przedmiotu zamówienia
wskazujący wprost na jeden konkretny produkt lub wykonawcę, ale także taki opis, który
przez swą drobiazgowość i rygoryzm umożliwia dostęp do zamówienia jedynie kilku
wybranym wykonawcom działającym w danym obszarze rynku (tak: uchwała Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 13 maja 2016 r. KIO/KD 30/16).

S
woboda zamawiającego w określaniu cech produktów, które chce zakupić nie jest
niczym nieograniczona. Zamawiający jest zobowiązany przepisami prawa do zachowania
zasad uczciwej konkurencji oraz o dbałość o oszczędne i legalne wydatkowanie środków
publicznych. O
pis przedmiotu zamówienia umożliwiający złożenie tylko jednemu wykonawcy
oferty w postępowaniu narusza art. 7 i 29 ustawy Pzp, ale również w sposób negatywny
wpłynie na wartość uzyskanej w tym postępowaniu oferty.
Ad. 1
W Załączniku, w opisie szczegółowym, Zamawiający określa rozmiary walizki
transportowo-
ochronnej odnosząc się do wymogów rozmiaru bagażu podręcznego
„międzynarodowej organizacji lotnictwa FAA”, określając je jednocześnie na max. 550 x 400
x 230 mm.
W pierwszej kolej
ności wskazać należy, iż nie istnieje żadna międzynarodowa
organizacja lotnicza, posługująca się skrótem FAA. Akronim ten używany jest przez Federal
Aviation Administration (pol. Federalna Administracja Lotnictwa) - organ nadzoru lotniczego -
agencja Depar
tamentu Transportu Stanów Zjednoczonych.
Z analizy wytycznych FAA wynika, że agencja określa rozmiar bagażu na taki, który
powoli na schowanie go pod siedzeniem pasażera lub w schowku, przy czym suma
wymiarów [długość + wysokość + szerokość] nie może przekroczyć 45 cali.
Określenie rozmiaru walizki transportowo-ochronnej na max. 550 x 400 x 230 mm,
ogranicza możliwość doboru rozwiązania technicznego tylko do rozwiązania technicznego
produkowanego przez PacStar.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wnosił o zmianę maksymalnych wymiarów
na
22 x 14 x 9 cali (w zaokrągleniu: 560 x 360x 230 mm).
Proponowane wymiary są zgodne z wymaganiami określonymi przez FAA oraz
stosowane przez innych niż PacStar producentów tego rodzaju sprzętu działających na
rynku.
Ad. 2.
W Załączniku, w opisie szczegółowym Zamawiający określa wymiary i wagę dla
modułów:
-
Router taktyczny połowy SWaP-C - małe wymiary i waga nie większe niż 135 x 181 x
41 mm i 1,1 kg
-
Switch taktyczny połowy mały SWaP-C - wymiary i waga nie większe niż 135 x 181 x
41 mm i 1,2 kg,
co przy dodatkowych wymaganiach co do rozmiaru walizki transportowo-ochronnej
jest bezzasadne, ponieważ wielkość modułów nie wpływa bezpośrednio na rozmiar i wagę
walizki transportowo-ochronnej.
Podani
e wymiarów (niekiedy bardzo precyzyjnych - 181 mm, 41 mm) i wag ogranicza
możliwość doboru rozwiązania technicznego tylko do rozwiązania PacStar oferowanego

przez dostawcę GISS sp. z o.o. Tak określone parametry eliminują możliwość złożenia oferty
przez pozostałych wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału
w
postępowaniu. Wskazane parametry nie wpływają na żadną wymaganą przez
Zamawiającego funkcjonalność, a ich zmiana nie ograniczy projektowanego przez
Zamawiającego sposobu lub zakresu korzystania ze sprzętu. Tym samym wymóg ten
w sposób bezpodstawny narusza przepisy art. 7 i 29 ustawy Pzp.
Odwołujący wnosił o usunięcie wskazanych parametrów z wymogów skazanych
w Załączniku
Ad. 3.
W Załączniku nr 3 dla zad. Nr 1, w opisie szczegółowym Zamawiający określa cechy
Routera taktycznego polowego SWaP-
C m.in. w następujący sposób: 5 portów Ethernet
w tym 4 porty PoE
(...)
Funkcje sieciowe:
5x portów Ethernet, w tym 2x trasowane (routed)
3x przełączane (switched)
(...)
Łączna liczba portów Ethernet: (5), w tym min: 1x RJ45 (10/100 Base-T Ethernet, rutowalny)
1x RJ45 (10/100 Base-T Ethernet, rutowalny, PoE), 3x RJ45 (10/100 Base-T Ethernet,
przełączany, PoE)
Opis ten również wskazuje na konkretne rozwiązanie produkowane jedynie przez
firmę PacStar, której wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim jest firma GISS. Również
w tym przypadku Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający
art. 7 i 29 ustawy Pzp. W efekcie działań Zamawiającego jedynie wykonawca GISS może
złożyć ofertę w postępowaniu, co jak należy założyć, nie jest celem Zamawiającego.
Odwołujący wnosił o jednoznaczne wskazanie, iż wymagane liczby portów stanowią
jedynie liczby minimalne a zaoferowany Router może mieć większą liczbę portów, co tylko
ulepszy jego funkcjonalności. Pozwoli to zadośćuczynić wymaganiom Zamawiającego,
a równocześnie umożliwi złożenie oferty szerokiemu kręgowi wykonawców.
Ad. 4.
W Załączniku, w opisie szczegółowym Zamawiający określa cechy Routera
taktycznego polowego SWaP-
C, podając wymagania:
-
pobór mocy:
-
nominalny: 2
5W (przy podłączonym KG-250X i 1x telefonie Cisco serii 7911 poprzez
PoE),
-
maksymalny: 42 W (przy poborze mocy 15W przez urządzenia podłączone do portów
PoE).

Opis ten jest nieprecyzyjny. Uznanie, że zawiera on wartości nominalne, a nie
brzegowe (
min/max) wskazuje na konkretne rozwiązanie produkowane jedynie przez firmę
PacStar, której wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim jest firma GISS sp. z o.o..
Zamawiający dokonał więc opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający art. 7 i 29
ustawy Pzp.
W związku z powyższym Odwołujący wnosił o doprecyzowanie jak w żądaniu
o
dwołania, że wskazany pobór mocy powinien mieć charakter maksymalny, tj:
Pobór mocy:
-
nominalny: do 25W (przy podłączonym KG-250X i lx telefonie Cisco serii 7911
poprzez PoE),
-
maksymalny: do 42 W (przy poborze mocy 15W przez urządzenia podłączone do
portów PoE).
Także w tym przypadku dokonanie zmiany w Załączniku, nie wpłynie negatywnie na
wymagane parametry urządzenia.
Ad. 5.
W Załączniku, w opisie szczegółowym Zamawiający określa wymaganie dla wartości
napięcia DC zasilania modułów sieciowych oraz dystrybucji zasilania między modułami
w następujący sposób:
-
1
x zatrzaskowe złącze modułowe do dystrybucji zasilania pomiędzy modułami z tej
samej serii
-
Zakres napięć wejściowych DC 10-35 V DC - dla Routera taktycznego polowego
SWaP-C
Opis taki
wskazuje na konkretne rozwiązanie produkowane jedynie przez firmę
PacStar, której wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim jest firma GISS.
W związku faktem, że przyjęte przez Zamawiającego zakresy napięć dla modułów
sieciowych nie są jednolite (10-35 V DC oraz 10-32 V DC), a urządzenia mają pracować
w systemie ze wspólnym zasilaniem, Odwołujący wnioskował o ujednolicenie wymagań na
zasilanie dla wszystkich urządzeń poprzez wprowadzenie następującego wymagania
w miejsce kwestionowanego:
zasilanie DC w zakresie 10 - 48V zintegrowane z systemem walizki dobrane do oferowanego
rozwiązania" oraz usunięcie wymagań:
„1x zatrzaskowe złącze modułowe do dystrybucji zasilania pomiędzy modułami z tej samej
serii"
Ad. 6.
W Załączniku, w opisie szczegółowym, Zamawiający określa wymagania dla
taktycznego, małego Switcha polowego SWaP-C: -10x portów Ethernet w tym 4x porty PoE.
Opis ten nie określa czy podane wartości mają charakter nominalny, czy też
minimalny. Uznanie,
że zawiera on wartości nominalne (tzn. nie maksymalne lub minimalne)

w zakresie portów Ethernet i zasilania PoE wskazuje na konkretne rozwiązanie produkowane
jedynie przez firmę PacStar, której wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim jest firma
GISS sp. z o.o.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wnosił o zmianę. wymagania w zakresie
zamawianego małego Switcha polowego SWaP-C na:
-
Minimum 10x portów Ethernet w tym minimum 4x porty PoE;
Powyższa zmiana pozwoli na pełną realizacje wymogów Zamawiającego, przy
jednoczesnym poszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców.
Ad. 7.
W Załączniku, w opisie szczegółowym Zamawiający określa wymaganie na wartości
temperatury pracy Routera taktycznego polowego SWaP-C na:
- Temperatura robocza -
20°C do +70°C z wymaganiem pasywnego chłodzenia
Opis ten wskazuje na konkretne rozwiązanie produkowane jedynie przez firmę
PacStar, której wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim jest firma GISS.
Odwołujący wnosił o zmianę kwestionowanego wymagania na: - Minimalny zakres
temperatur pracy -
20°C do +60°C
Wskazany powyższej zakres temperatur spełnia wymogi określone w standardzie
M1L-
STD 810G, na które powołuje się sam Zamawiający. Standard ten wykorzystywany jest
jako podstawa badania wytrzymałości urządzeń wojskowych, więc nie jest konieczne jego
dodatkowe podwyższanie przez Zamawiającego.
Ad. 8.
W Załączniku nr 3 dla zad. Nr 1, w opisie szczegółowym Zamawiający określa
wymagania Oprogramowania zarządzającego umożliwiającego monitorowanie pracy,
wskazując na oprogramowanie PacStar IQCore: - możliwość automatycznej konfiguracji
urządzenia do wysyłania syslogów przy pomocy aplikacji IQCore.
Właścicielem wymaganego oprogramowania aplikacji jest firma PacStar, której
wyłącznym przedstawicielem na Polskę jest firma GISS sp. z o.o., która złożyła wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Z uwagi na politykę sprzedażową producenta,
w praktyce nie jest możliwe dokonanie zakupu na rynku polskim produktów PacStar
z pominięciem firmy GISS. Tym samym opis przedmiotu zamówienia ograniczający się
wyłącznie do jednego rozwiązania, oferowanego przez jednego wykonawcę działającego na
właściwym rynku wprost ogranicza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców (art. 7 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp). Założyć należy, że nie jest celem
prowadzonego w trybie konkurencyjnym postępowania faktyczne wyeliminowanie możliwości
złożenia konkurencyjnych ofert przez innych wykonawców działających na rynku
i spełniających wymagania podmiotowe Zamawiającego.
W związku z powyższym Odwołujący wnosił o usunięcie z Załącznika wskazania
nazwy IQCore.

Dodatkowo
Odwołujący podkreślił, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy PZP
przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców
lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia
i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” W prowadzonym
postępowaniu Zamawiający posłużył się nazwą IQCore, pomimo że nie zaistniała żadna
z przesłanek wskazanych w przywołanym przepisie. Co więcej, przyjmując nawet odmienne
stanowisko, Zamawiający nadal powinien dodać zwrot „lub równoważny”, a w konsekwencji
opisać wymagane parametry równoważności. Obowiązek taki znajduje potwierdzenie
w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (np. wyrok z 20 kwietnia 2017 r., sygn. KIO
641/17).
Mając jednak na uwadze całokształt wymagań Zamawiającego, za wystarczające
należy uznać usuniecie nazwy IQCore z treści Załącznika.

Mając na uwadze przedstawioną argumentację faktyczną i prawną, wniesienie
odwołania zdaniem Odwołującego stało się konieczne i uzasadnione.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron postępowania odwoławczego,
uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy, jak również biorąc pod uwagę
oświadczenia
i stanowiska
zawarte
w
SIWZ,
złożonych
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia pismach procesowych wraz z załącznikami, włączonych w
poczet materiału dowodowego, a także wyrażone ustnie na rozprawie i odnotowane
w
protokole, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:


Ustalono, że nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
odwołania w całości w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy ich, Izba
skierowała odwołanie na rozprawę.

Ustalono
dalej,
że
wykonawca
wnoszący
odwołanie
posiada
interes
w uzyskaniu przedm
iotowego zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy bowiem wskazać, że środki ochrony
prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przed otwarciem ofert, np. w przypadku
odwołań czy skarg dotyczących postanowień ogłoszenia i SIWZ przyjąć należy, iż każdy
wykonawca deklarujący zainteresowanie uzyskaniem danego zamówienia posiada
jednocześnie interes w jego uzyskaniu, a szkodą jest niemożliwość złożenia oferty
i podpisania ważnej umowy (za wyrokiem KIO z dnia 04.10.2010 r., sygn. akt KIO 2036/10).
Wykonawca
złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym, otrzymał
od Zama
wiającego zaproszenie do złożenia oferty, jest zdolny do wykonania zamówienia,
deklaruje zainteresowanie postępowaniem, ma więc szanse na uzyskanie zamówienia,
natomiast sposób ukształtowania zapisów SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia
przekłada się na sytuację Wykonawcy w postępowaniu i możliwość złożenia konkurencyjnej
oferty.

Zarządzeniem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 sierpnia 2019 roku,
podpisanym przez
Katarzynę Prowadzisz, z upoważnienia Prezesa Izby, wyznaczony został
skład do rozpoznania niniejszego odwołania.

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w którym wnosił o oddalenie
odwołania w całości.

Izba ustaliła, że Odwołujący prawidłowo w odwołaniu przytoczył brzmienie zapisów
SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia, prawidłowo określił także zakres dokumentów
wymaganych w postępowaniu na potwierdzenie warunków podmiotowych i przedmiotowych.
Biorąc powyższe ustalenia po uwagę, Izba uznała, że odwołanie zasługiwało na
uwzględnienie.
Z uwag natury ogólnej dostrzeżenia wymaga w ślad za orzecznictwem, że:
"(…) zasada wyrażona w przepisie art. 7 Pzp nie może być interpretowana w taki sposób, że
wymaga dopuszczenia wszystkich zainteresowanych zamówieniem a wybór produktu, który
należy zaoferować w ramach danego zamówienia, pozostawiony jest wykonawcom"

(tak wyrok KIO z 22.03.2012 r., sygn. akt: KIO 471/12). Zaś: "Obowiązek przestrzegania
reguł określonych w art. 29 ust. 1 i 2 Pzp nie oznacza, że zamawiający nie ma prawa określić
przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający jego potrzeby i aby uzyskać oczekiwany
efekt, nawet jeśli wyklucza to możliwość dopuszczenia do realizacji zamówienia wszystkich
wykonawców działających na rynku. Prawem zamawiającego jest takie opisanie przedmiotu


zamówienia, którego realizacja zaspokoi w najszerszym kontekście określone potrzeby
społeczne"
(tak wyrok KIO z 28.03.2014 r., sygn. akt: KIO 486/14). Niewątpliwie granicę
dozwolonych działań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz
przyszłych postanowień kontraktowych stanowią wspomniane wyżej zasady uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców jako nadrzędne zasady wyznaczone
Prawem zamówień publicznych.
Zasada równego traktowania sprowadza się do konieczności identycznego
traktowania takich wykonawców, których sytuacja jest taka sama lub bardzo podobna, nie
oznacza to
natomiast konieczności identycznego traktowania wszystkich wykonawców
znajdujących się na rynku lub aspirujących do wejścia na rynek. Opis przedmiotu
zamówienia nie może preferować jedynie niektórych podmiotów. Wszyscy wykonawcy
powinni mieć zapewniony równy dostęp do istotnych dla postępowania informacji
w jednakowym czasie, dokonywanie oceny warunków oraz ofert powinno następować wedle
wcześniej sprecyzowanych i znanych wykonawcom kryteriów, na podstawie przedłożonych
dokumentów, a nie wiedzy zamawiającego. W ocenie Izby nie oznacza to jednak, że
zamawiający tylko wówczas działa w granicach uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem
wymogu proporcjonalności przy opisie przedmiotu zamówienia, gdy jego działania pozwalają
na uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszystkim
podmiotom występującym na rynku. Jeżeli zatem zamawiający, określając warunki udziału
w postępowaniu, w tym warunki kontraktowe, nie czyni tego w sposób, który wskazuje na
konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać, iż narusza zasady uczciwej konkurencji
poprzez odniesienie się do przedmiotu zamówienia. Nie jest obowiązkiem Zamawiającego
uwzględnianie doświadczenia zawodowego i polityki prowadzenia działalności komercyjnej
wszystkich podmiotów działających na rynku ale uwzględnienie wymagań gwarantującej
sprawne wykonanie danego zamówienia, na miarę potrzeb i możliwości Zamawiającego.
Nie można również zapominać, że obowiązkiem Zamawiającego jest uwzględnienie
jego potrzeb związanych z należytą realizacją zamówienia, które w obiektywny sposób
doprowadzą do wyboru wykonawcy gwarantującego należyte wykonanie zamówienia.
Przechodząc do omówienia zasady proporcjonalności, dostrzeżenia wymaga,
iż w wyroku z dnia 6 grudnia 2016 r. (sygn. akt KIO 2180/16) Izba odwołała się do
orzecznictwa TSUE wskazując, że proporcjonalność polega na określeniu przez
zamawiającego wyłącznie takich wymagań, które są konieczne do osiągnięcia zakładanego
celu. Wyrażono również pogląd w zakresie rozkładu ciężaru dowodu przy tak rozumianej
zasadzie proporcjonalności. Izba uznała, że to od odwołującego się wykonawcy należy
oczekiwać argumentacji wskazującej, że postawione przez zamawiającego wymagania są
oderwane od zasadniczego celu prowa
dzenia postępowania i w konsekwencji realizacji

zamierzenia inwestycyjnego, stanowiącego jego przedmiot, jak również że nie są one
konieczne do osiągnięcia zakładanych celów lub pozostają z nimi w wyraźnej dysproporcji.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy, Izba uznała, że
Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia naruszył art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
w zakresie niektórych opisanych parametrów dla zamawianych urządzeń. Odwołujący
wykazał i uprawdopodobnił poprzez złożony materiał dowodowy, że ustalone w opisie
przedmiotu zamówienia wymagania parametrów nie są konieczne do osiągnięcia
zakładanych celów danego zamówienia oraz że w postępowaniu naruszono zasadę równego
traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Zamawiający w żadnym miejscu w SIWZ
dla zadania pierwszego nie określił zasad równoważności, a posługiwał się przy opisie
bardzo szczegółowymi i drobiazgowymi parametrami, raczej o znaczeniu drugorzędnym. To
w ocenie Izby może sugerować, iż Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia
kierując się parametrami konkretnych urządzeń. Co więcej, ani w odpowiedzi na odwołanie,
ani na rozprawie Zamawiający nie umiał wskazać i podać choć jednego przykładu
rozwiązania odmiennego niż wskazywany przez Odwołującego, które spełniałoby wszystkie
wymogi opisane w SIWZ. Już sam ten fakt w ocenie Izby niezbicie dowodzi, że Zamawiający
dokonał opisu przedmiotu zamówienia z przekroczeniem zasad wyznaczonych art. 29
ustawy Pzp, dopuszczając jako jedyne, prawidłowe rozwiązanie tylko jednego producenta,
bez jakiegokolwiek uzasadnienia takiego działania w dokumentach zgromadzonych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku
wymiarów walizki transportowo-ochronnej powołując się na wymogi
rozmiaru bagażu podręcznego „międzynarodowej organizacji lotnictwa FAA”, Zamawiający
określił je jednocześnie w granicach 550 x 400 x 230 mm. W odpowiedzi na odwołanie
wskazywał, że propozycja Odwołującego jest sprzeczna logicznie i nie spełnia wymogów
umożliwiających skryty przewóz bagażu na pokładzie samolotu bez zwracania na siebie
uwagi. Poza tym Odwołujący dopuszcza przekroczenie wymagań 45 cali, bowiem łączna
suma proponowanych wymiarów (560x360x230 mm) daje 45,28 cala.
W ocenie składu orzekającego Izby argumentacja Zamawiającego jest dziwna
i niez
rozumiała. Po pierwsze wymagania organizacji lotnictwa FAA, na które powołuje się
Zamawiający posługują się jednostką cali a nie centymetrów, którymi w opisie parametrów
posłużył się Zamawiający. Agencja określiła dopuszczalną wielkość bagażu podręcznego na
45 cali jako wynik totalnej sumy wysokości, szerokości i głębokości bagażu oraz rozmiarami
22x14x9 cali
(informacje wynikające z dokumentacji przedłożonej przez Odwołującego oraz
zweryfikowane przez skład orzekający na stronie internetowej Agencji). Jeżeli zgodnie

z odpowiedzią na odwołanie przyjmiemy, że 1 cal to 2,54 cm, to referencyjna suma
wymiarów walizki winna wynosić 114,30 cm (odpowiednio 55,88cm x 35,56cm x 22,86cm).
Tymczasem suma wymiarów podanych w wymaganiu przez samego Zamawiającego wynosi
118 cm, co oznacza
z jednej strony przekroczenie limitu 45 cali oraz że taka walizka jest
większa niż proponowana przez Odwołującego, bowiem to Odwołujący proponuje walizkę
o wymiarach 115 cm, przy czym w odwołaniu podkreśla, że wymiary podane są
w zaokrągleniu.
Zamawiający na rozprawie dodatkowo powoływał się na wytyczne PLL LOT dla
bagażu podręcznego, choć odnośników do wymagań innych przewoźników próżno szukać
w SIWZ. Owszem, w przewodniku tego
przewoźnika można dowiedzieć się, że dopuszcza
on rozmiary walizki na 55x40x23 cm, ale jednocześnie z dokumentu tego wynika, że za
przekroczenie
dozwolonego limitu bagażu podręcznego będzie uważane przekroczenie
sumy 118 cm. To zaś oznacza, że propozycja Odwołującego wymagania przewoźnika spełni
i nie nastąpi przekroczenie ustalonych limitów. Jednocześnie analiza wymagań
poszczególnych przewoźników pokazuje, że wymiary bagażu podręcznego określone jako
szerokość x wysokość x głębokość mają charakter umowny, a istotny jest globalny wymiar
walizki
stanowiącej bagaż podręczny.
Jeżeli dla Zamawiającego wymogi FAA są istotne (co Izba uznaje za dopuszczalne),
to zapisy SIWZ winny wprost do tych wymogów referować. Oznacza to, że dopuszczona
powinna być każda walizka, której wymiary globalnie mieszczą się w sumie 45 cali.
Dlatego też Izba nakazała Zamawiającemu zmianę zapisów SIWZ i opisu zamówienia
poprzez wprowadzenie opisu Walizka transportowo-ochronna -
Wymiary muszą spełniać
wymogi rozmiaru bagażu podręcznego międzynarodowej organizacji lotnictwa FAA max. 45
cali.

Celem uniknięcia niejasności na etapie oceny ofert, Zamawiający winien podać
w wymaganiu wartość przeliczenia dla 1 cala zgodną z układem właściwym dla tej jednostki
miar
y i zasady zaokrąglania wyników.

W zakresie
wagi i wymiarów urządzeń routerów i switchy, Izba podzieliła stanowisko
przedstawione przez Odwołującego.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie podniósł, że urządzenia z racji ich
docelowego wykorzystywania w działaniach specjalnych, operacyjnych powinny być
możliwie lekkie oraz odporne. Na potrzeby działań specjalnych przyjęło się używać
przelicznika w postaci załadowanego magazynku do broni głównej ważącego 0,5 kg. Stąd
w wymogu masę urządzeń określono w przybliżeniu na wielkość dwóch załadowanych
magazynków, co daje operatorom podczas działań specjalnych jasność dla wagi
wyposażenia, które zabierają. Wymiary urządzeń odnoszą się do wymiarów płyty głównej,

której zastosowania Odwołujący w odwołaniu nie kwestionował oraz do przyszłego działania
w
niejawnych
systemach
teleinformatycznych
w
infrastrukturze
zunifikowanej
ogólnoświatowo.
Izba w składzie rozpoznającym odwołanie nie znajduje uzasadnienia dla tak
szczegółowo określonych wymogów. Zamawiający nie określił docelowej maksymalnej wagi
dla zestawu, w skład którego wchodzić mają router i switch. Jednocześnie elementy te nie
wyczerpują całego zestawu, na który składa się wiele dodatkowych urządzeń peryferyjnych.
Jeżeli więc dla Zamawiającego nie jest istotne ile będzie ważył globalnie cały zestaw
(walizka + urządzenia), to w ocenie Izby szczegółowe określenie wymiarów i wagi dla tylko
dwóch z wielu urządzeń stanowi kwestię zbędną. Argumentacja Zamawiającego byłaby
logiczna, gdyby celem dbałości o bezpieczeństwo i komfort docelowych użytkowników
zestawu określono by maksymalny ciężar zestawu. Obecnie, to do Wykonawcy należał
będzie taki dobór urządzeń, by w oparciu o opisaną płynę główną stworzyć zestaw
maksymalnie lekki,
mieszący wszystkie wymagane urządzenia w wymiarach określonych dla
walizki.
Dlatego też Izba nakazała Zamawiającemu wykreślenie wymogów co do wielkości
i wagi urządzenia dla routera taktycznego polowego SWaP-C oraz switcha taktycznego
polowego
małego SWaP-C.

Konfrontując wymagania Zamawiającego dla ilości portów z zarzutami odwołania,
Izba podzieliła stanowisko Odwołującego.
W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający zauważył, że płyta główna, o wykorzystanie
której oparte będzie rozwiązanie, a tego wymogu nie kwestionuje Odwołujący, oferuje
maksymalne ilości portów wymienione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający opisał swoje maksymalne potrzeby i oświadczył, że na szczeblu
taktycznym nie przewiduje się konieczności posiadania większej liczby portów. Zwiększenie
ilości portów zdaniem Zamawiającego (zapewne przez wykorzystanie drugiej identycznej
zintegrowanej płyty) podniosłoby wielkość, masę i pobór mocy w pracy urządzenia.
Zdaniem składu orzekającego Izby taki opis przedmiotu zamówienia, z zawężeniem
liczby portów do konkretnej wartości nie jest uzasadniony i celowy, przynajmniej takiej
c
elowości Zamawiający nie wykazał. Co więcej, zauważyć również należy, iż taki opis
przedmiotu zamówienia należałoby uznać za nieprecyzyjny. Wymaganie Zamawiającego co
do liczby portów można równie dobrze uznać za wymaganie minimalne (można zaoferować
urządzenie posiadające co najmniej 5 portów), jak też za wymaganie maksymalne (można
zaoferować urządzenie wyposażone w maksymalnie 5 portów). Zdaniem Izby bez

doprecyzowania zapisów każde rozwiązanie wyposażone w przynajmniej 5 lub więcej portów
spełniałoby wymagania SIWZ.
Ponadto Zamawiający w żaden sposób nie odniósł się do argumentacji Odwołującego
przedstawionej na rozprawie, że możliwe jest zaoferowanie wyższej wersji płyty głównej
z kartą rozszerzeń z dodatkowym modułem ale liczba minimalna portów będzie spełniona.
W żaden sposób nie wykazano, że zwiększenie liczby portów wpłynie na masę urządzenia
i pogorszy jakościowo inne jego parametry. Oferowana większa liczba portów nie musi być
przez Zamawiającego wykorzystywana podczas działań taktycznych, a jednocześnie
dopuszczenie rozwiązań z większą niż minimalna liczbą portów ulepszy funkcjonalność
urządzenia.
Dlatego też Izba nakazała Zamawiającemu jednoznaczne doprecyzowanie w opisie
przedmiotu zamówienia, iż dopuszczalne jest zaoferowanie urządzeń z większą liczbą
portów we wszystkich urządzeniach wchodzących w skład zestawu.

Odnośnie opisanych parametrów dla poboru mocy routera, to Zamawiający
w odpowiedzi na odwołanie zauważył, że w dokumentacji technicznej urządzeń podaje się
parametry brzegowe (minimalne, maksymalne) oraz nominalne (typowe, statystyczne,
najczęściej występujące). Parametry graniczne wskazują jasno granice, zaś nominalne
wykorzystuje się do analizy ekonomicznej i predykcji czasu pracy urządzenia. Zdaniem
Zamawiającego oczywistym powinno być, że maksymalny pobór mocy oznacza, że
urządzenie pobiera nie więcej niż wskazana wartość maksymalnych obciążających
warunków brzegowych, zaś nominalny pobór mocy oznacza, że urządzenie pobiera
wskazaną wartość przy określonych warunkach brzegowych. Określone parametry mają na
celu
racjonalną kalkulację wymaganych modułów zasilania oraz przygotowanie efektywnego
planu zasilania w warunkach polowych, a także efektywne wykorzystanie w warunkach
polowych telefonów VoIP klasy II PoE, których to wykorzystanie możliwe będzie bez
dodatkowego okablowania i zasilania.

Odwołujący wnosił o doprecyzowanie, że wskazany pobór mocy powinien mieć
charakter maksymalny.

Izba zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w odwołaniu, że sporządzony opis
przedmiotu zamówienia w odniesieniu do kwestionowanych parametrów może mieć
charakter nieprecyzyjny. Wobec powyższego nakazano Zamawiającemu wskazanie w SIWZ,
że wymagany pobór mocy jest maksymalny, a urządzenie może pobierać mniejszą ilość
energii
. Jeżeli wartość maksymalna oznaczać ma (według Zamawiającego) pobór mocy nie
większy niż podana w wymaganiu wartość, to wnioski Odwołującego uznać należy za
uzasadni
one, bowiem każda wartość do 42W wypełniała będzie wymaganie. Podobnie

sytuacja przedstawia się w przypadku wartości nominalnej poboru mocy. Każda wielkość
poboru mocy do 25
W będzie spełniała opisany parametr, a jednocześnie takie zapisy
umożliwią zaoferowanie urządzeń generujących mniejszy pobór mocy, co jak kilkukrotnie
podkreślano w odpowiedzi na odwołanie, jest elementem funkcjonalnie istotnym przy
użytkowaniu urządzeń.

W przypadku parametrów odnoszących się do sposób dystrybucji zasilania między
modułami systemu oraz zakres napięć wejściowych, w odpowiedzi na odwołanie
Zamawiający wskazał, że zwiększenie zakresu napięć na wyższe będzie mniej bezpieczne
dla użytkownika w warunkach polowych. Zamawiający jest pewien, że spowoduje
to jednocześnie zwiększenie gabarytów modułu zasilania i jego masy, co nie jest intencją
Zamawiającego.
Co
do modułowych złączy zatrzaskowych Zamawiający oczekuje utrzymania tej
funkcjonalności z powodów taktycznych. Konieczność instalacji zasilania bateryjnego
z radiostacji do modułu lub też łączenie modułów przewodami zasilającymi nie jest
ergonomiczne i wpływa dodatkowo na komplikacje konfiguracji urządzenia w warunkach
taktycznych. Wymogi te mają zapewnić Zamawiającemu prostotę i efektywność
wykorzystania systemu przez zmniejszenie ilości przenoszonego okablowania zasilającego,
ilości przenoszonych baterii.

Izba przychyliła się do argumentacji Odwołującego. Zamawiający nie zaprzeczył
twierdzeniom podniesionym na rozprawie, że zasilanie typu „moduł od modułu”, czyli
poprzez urządzenie jest charakterystyczne tylko dla rozwiązania PacStar. Zgodnie
z najlepszą wiedzą Odwołującego pozostali producenci oferują rozwiązania oparte
o zasilanie kablowe albo od zasilacza z walizki. Tym samym przez taki opis wymagania
Zamawiający całkowicie wyeliminował możliwość zaoferowania rozwiązania pochodzącego
od innego producenta niż PacStar, uzasadniając decyzję bliżej niesprecyzowanymi
wymogami działań taktycznych. Ponadto w SIWZ Zamawiający dopuścił inne możliwe
rozwiązania - połączenie kablowe. Poza tym, co również słusznie zauważył na rozprawie
Odwołujący, w SIWZ nie wymieniono żadnych innych urządzeń, z którymi współpracować
ma zestaw, stanowiąc jedyne źródło zasilania dla takich urządzeń. Zamawiający nie opisał
i nie wymienił żadnych serii urządzeń, z którymi dane źródło zasilania ma być kompatybilne.
Zapis ten w SIWZ
tym samym pozostaje wewnętrznie pusty. Nie udowodniono również, że
rezygnacja lub też zmiana w zakresie sposobu zasilania spowoduje zwiększenie typów
i rodzajów baterii. W ocenie Izby każde rozwiązanie, które zapewni osiągnięcie określonej
funkcjonalności winno być dopuszczone, istotny jest bowiem ostateczny cel, a nie sposób
dojścia do tego celu.

W przypadku
zakresu napięć i wniosku Odwołującego o zwiększenie tego zakresu do
48V,
Odwołujący zwrócił uwagę, iż napięcie 48V jest standardowym zasilaniem w ramach
systemu Po
E, do którego referuje SIWZ, oraz które przywołuje Zamawiający w odpowiedzi
na odwołanie dla telefonów, co ważne użytkowanych razem z zamawianymi urządzeniami
w warunkach polowych.
Tym samym argumentacja, że zwiększenie zakresu napięć
spowoduje większe niebezpieczeństwo dla użytkowników w warunkach polowych nie mogła
się ostać. Skoro i tak użytkowane są urządzenia o wyższym napięciu niż opisane dla
zasilania modułów sieciowych, de facto do takiej wartości odnosić powinny się zapisy SIWZ,
jeżeli dane elementy mają ze sobą współpracować. Z tych powodów Izba nakazała zmianę
zapisów opisu przedmiotu zamówienia jak w sentencji niniejszego orzeczenia.

Badając zapisy SIWZ dotyczące temperatury roboczej pracy routera Izba częściowo
podzieliła argumentację Odwołującego.
W odpowied
zi na odwołanie Zamawiający powoływał się między innymi na
właściwości płyty głównej oferującej maksymalne parametry pracy tej płyty, zamieszczając
stosowne linki do dokumentów źródłowych. Tymczasem weryfikacja tych danych pokazuje,
że płyta główna może pracować w temperaturze od -40 stopni do +85 stopni w przypadku
systemu aktywnego chłodzenia oraz od -40 stopni do +70 stopni w przypadku systemu
pasywnego chłodzenia. Zatem zakresy wymogów SIWZ i pracy płyty głównej nie pokrywają
się, co zdaniem Izby oznacza, że wymogi dla płyty głównej nie mogły być uzasadnieniem dla
wymogów SIWZ w przypadku routera. Zamawiający nie wskazał żadnych innych
uwarunkowań dla innych urządzeń, które uzasadniałyby ustalony zakres temperatur
referencyjnych.
Jednocześnie proponowany przez Odwołującego zakres pracy
w temperaturze
– 20 stopni do +60 stopni spełnia wymogi określone w standardzie MIL-STD
810G, na które powołuje się sam Zamawiający, tak w odpowiedzi na odwołanie, jak w SIWZ.
Dlatego też uznano, że możliwe jest obniżenie zakresu temperatury roboczej pracy routera
do wartości wskazywanych przez Odwołującego z jednoczesnym pozostawieniem wymogu
zapewnienia pasywnego chłodzenia.
Niewątpliwie zgodzić należy się z twierdzeniami Zamawiającego, że parametry
odnoszące się do temperatury roboczej urządzenia należy uznać za przedmiotowo istotne.
Niewątpliwie także prawdą jest, że urządzenia te będą pracowały w trudnych warunkach
klimatycznych, w gorącym i suchym klimacie, mogą być wystawione na działanie promieni
słonecznych i znajdować się w pojazdach, gdzie nie jest możliwe korzystanie z klimatyzacji.
Urządzenia te przede wszystkim w takich warunkach winny pracować w sposób stosunkowo
bezgłośny. Dzięki elementowi pasywnego chłodzenia będziemy mieli do czynienia z taką
bezgłośną pracą urządzenia, co może mieć znaczenie w przypadku pracy skrytej i co może

przełożyć się na bezpieczeństwo końcowych użytkowników urządzenia w warunkach
bojowych.

W przypadku zapisów SIWZ dotyczących konkretnego oprogramowania, to jest
aplikacji IQCore Zam
awiający w żaden sposób nie uzasadnił użycia konkretnego znaku
towarowego. Nie opisano również cech, które ma spełniać oprogramowanie jako warunków
granicznych i nie wskazano jakie rozwiązania Zamawiający uważał będzie za równoważne.
Takie działanie w obliczu brzmienia art. 29 ust. 3 ustawy Pzp należy uznać za
niedopuszczalne. Ponadto odpowiedź na odwołanie w przypadku tego zarzutu odnosi się do
bliżej niezidentyfikowanych dokumentów, nie zawiera żadnej treści i uzasadnienia
merytorycznego dla takich konkre
tnych wymagań. Wskazano jedynie, że będzie to ułatwienie
pracy pojedynczego operatora, dopuszczone do pracy w systemie przez organizatora jako
integralna część zestawu (?). Argumentacji uzasadniającej stanowisko Zamawiającego nie
przedstawiono również w toku rozprawy przed Izbą. Dlatego też skład orzekający Izby
nakazał usunięcie odniesień do konkretnej aplikacji z opisu przedmiotu zamówienia.

Końcowo, wartym dostrzeżenia jest, że choć Zamawiający wielokrotnie w odpowiedzi
na odwołanie podkreśla specyfikę funkcjonowania sił specjalnych oraz precyzyjne wymogi
organizatora systemu teleinformatycznego,
powołuje się na dokumenty Gestora i wytyczne,
to uzasadnienia takiego trudno poszukiwać w podstawowym dokumencie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia i stanowiący jej część opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający składa na
posiedzeniu przed Izbą dokument pt. Dokument Normujący wykaz sprzętu dopuszczonego
do użytku w sojuszniczej sieci teleinformatycznej ST-BICES
(z pismem przewodnim),
sporządzony w języku angielskim, powołując się na wytyczne organów organizacji
międzynarodowych, podczas gdy zgodnie z § 16 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126 ze
zmianami)
„Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.”
Materiały te nie mogą
więc dowodzić twierdzeń Zamawiającego, nie podlegają bowiem ocenie merytorycznej Izby.
Nie są one także elementem opisu zamówienia przekazanym wykonawcom zaproszonym do
składania ofert. Trudno zrozumieć w jaki sposób Zamawiający chciałby opierać się na treści
i wytycznych ujętych w tych dokumentach, kiedy wymogi te nie zostały wyartykułowane
nawet
w minimalnym stopniu Wykonawcom.
Dostrzeżenia wymaga, iż względy organizacyjne

jednostki samego Zamawiającego nie są i nie mogą być jedynym usprawiedliwieniem dla
zawężającego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwić ma zakup ujednoliconego
parku sprzętu. Zwłaszcza jeżeli w dokumentach dotyczących zasad funkcjonowania sojuszu
NATO wielokrotnie podkreśla się, że sojusznicy zamierzają wspólnie działać –
z poszanowaniem prawa krajowego i międzynarodowego oraz przyjętych procedur NATO.

Zamawiający nie powołuje się na wyłączenia od stosowania przepisów ustawy
dopuszczone art. 4 i następne ustawy Pzp, zezwalające na ograniczony zakres stosowania
ustawy w przypadku umów międzynarodowych łączących Polskę, także, a może przede
wszystkim,
w przypadku zamówień z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Wybrano jeden
z podstawowych trybów udzielenia zamówienia, to jest przetarg ograniczony. Tym samym
Zamawiający, jako jednostka sektora finansów publicznych, zobowiązany jest do
przestrzegania wszystkich reguł obowiązujących w postępowaniach o niegraniczonym
zakresie podmiotowym i zasięgu terytorialnym.
Reasumując, Izba uznała, że opis przedmiotu zamówienia dokonany został
z naruszeniem zasad określonych w art. 29 ustawy Pzp i w tym zakresie nakazała
odpowiednie zmiany zapisów składających się na dokumenty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
W tym stanie rzeczy, Izba uwzględniła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie
pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku
postępowania, z uwzględnieniem postanowień
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972)
zmienionego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności § 5 ust. 4.

Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie