eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 697/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-04-29
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 697/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Jan Kuzawiński, Piotr Kozłowski Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 29 kwietnia 2019 r. w
Warszawie
odwołania wniesionego w dniu 15 kwietnia 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej przez odwołującego: Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Żołny 11,
Warszawa)
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans” SPZOZ w Warszawie (
ul.
P
oznańska 22, 00-685 Warszawa),

przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: Medline Sp. z o.
o. (
ul. Fabryczna 17 65-
410 Zielona Góra),


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze;

2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego: Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Żołny 11, Warszawa) - kwoty
13.500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90 %
kwoty uiszczonej
przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

……………………………

……………………………

……………………………


Sygn. akt KIO 697/19

Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest „Zakup ambulansów typu C”, numer referencyjny zamówienia:
WSPRiTS/ZP/15/19.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 066-153905 z dnia 3 kwietnia 2019 r. Postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub
Pzp] przez zamawiającego: Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego "Meditrans” SP ZOZ w Warszawie (Zamawiający), działającego na podstawie art.
16 ust. 1 ustawy
Pzp w imieniu własnym oraz (1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej ,,RM-MEDIT
RANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
Siedlcach, (2) Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS
OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce i (3)
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ra
tunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Odwołujący Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie zarzucił
Zamawiającemu naruszenie ustawy Pzp w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania
1 -
Zakup 13 Ambulansów Typu C dla WSPRiTS MEDITRANS Warszawa w sposób
utrudniający i ograniczający uczciwą konkurencję poprzez taki dobór wymaganych
parametrów technicznych urządzeń, które uniemożliwiają złożenie wykonawcy jakiekolwiek
oferty, która nie podlegałaby odrzuceniu i tym samym naruszający zasady uczciwej
konkurencji, równego traktowania wykonawców i proporcjonalności poprzez opisanie
przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert w sposób wskazujący na rozwiązania
konkretnych producentów urządzeń, a nie odnoszący się do obiektywnych rozwiązań
funkcjonalnych.
Wskazał na naruszenie przepisów ustawy Pzp - art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art.
7 ust. 1 ustawy Pzp z uwagi na określenie wymaganych parametrów technicznych oraz
punktowanych parametrów technicznych dla:
1.1.
noszy głównych, które spełniają jedynie nosze główne model Clinic Extero NI 14-P113
produkowane przez firmę Medirol;
1.2.
defibrylatora transportowego, które spełnia jedynie defibrylator Lifepak 15 produkowany
przez firmę Physio-Control;
1.3.
krzesełka kardiologicznego samojezdnego, które spełnia jedynie krzesełko kardiologiczne
RollmanS produkowane przez firmę Medirol;

1.4.
urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, które spełnia jedynie urządzenie
Lukas 3 produkowane przez firmę JolifeAB;
1.5.
respiratora transportowego, które spełnia jedynie respirator Medumat Standard A
produkowany przez firmę Weinnman;

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu w
trybie art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp:
1.
dokonanie zmiany treści Załącznika nr 2 do SIWZ - Zadanie 1 - zgodnie z żądaniami
wynikającymi uzasadnienia odwołania;
2.
alternatywnie, jeżeli rozstrzygnięcie odwołania nastąpi po upływie daty wyznaczonej na
dzień składania ofert, o nakazanie Zamawiającemu unieważnienie Postępowania na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w terminie określonym art.
185 ust. 2 ustawy Pzp przystąpił wykonawca: Medline Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze
wnosząc także o oddalenie odwołania.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 26/04/2019) wniósł o oddalenie
odwołania w całości.

Odwołujący w piśmie z dnia 26 kwietnia 2019 r. [data wpływu: 26/04/2019] wskazując
na art. 187 ust. 8 ustawy Pzp
oświadczył, że cofa wniesione w dniu 15 kwietnia 2019 r.
odwołanie o sygn. KIO 697/19. Wniósł jednocześnie w związku z faktem cofnięcia odwołania
przed otwarciem rozprawy, o zwrot 90% wpisu wniesionego od
odwołania.


Izba stwierdza,
co następuje:


P
ostępowanie odwoławcze w tej sprawie z uwagi na złożone przez wykonawcę
oświadczenie o cofnięciu odwołania podlega umorzeniu na podstawie art. 187 ust.8 zdanie
pierwsze ustawy Pzp. Izba ponadto, zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
na po
dstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), orzekła również o zwrocie
na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 15.000 zł.

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.

………………………………..

………………………………..

………………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie