eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 775/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-05-16
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 775/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska, Protokola

nt: Rafał Komoń
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja
2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę CEZAR
C. M. i P. G.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu
w postępowaniu
prowadzonym przez
Miasto Poznań w Poznaniu
przy udziale wykonawcy
Kombit Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa w Poznaniu,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie
zamawiającego

orzeka:

1.
oddala odwołanie;
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę CEZAR C. M. i P. G. Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu
i
2.1.
z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę
CEZAR C. M. i P. G.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Radomiu

tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia
j
ego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

…………………………


Sygn. akt: KIO 775/19
Uzasadnienie


Zamawiający – Miasto Poznań w Poznaniu – prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mebli, komputerów, pomocy
dydaktycznych i innych, w zakresie doposażenia Szkolnych Punktów lnformacji i Kariery w 19
szkołach branżowych I stopnia i technikach na terenie Miasta Poznania.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), zwanej
dalej ustawą P.z.p.

W dniu 26 kwietnia 2019 roku wykonawca CEZAR C. M. i P. G.
Spółka z ograniczoną
odpowiedzial
nością w Radomiu (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie wobec czynności łub
zaniechania czynności zamawiającego, zarzucając:
- naruszenie art. 26 ust 3 P.z.p. poprzez zaniechanie wezwanie wykonawcy do
uzupełnienia dokumentów przedmiotowych, do czego zamawiający był zobowiązany na mocy
ustawy,
- naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty wykonawcy
z pominięciem wezwania do uzupełniania dokumentów, a tym samym przedwczesne uznanie
jej za niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.),
- naruszenie art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy P.z.p. poprzez brak uzasadnienia faktycznego
w zakresie skonkretyzowania, ja
kich dokumentów wykonawca nie złożył, niepodanie
uzasadnienia prawnego i faktycznego uznania przez z
amawiającego dokumentów
przedmiotowych w postaci certyfikatu ISO 9001, ISO 14001 oraz deklaracji
CE jako treści
oferty.
Wskazując na powyższe zarzuty odwołujący wniósł o: cofnięcie decyzji o odrzuceniu
oferty odwołującego, nakazanie zamawiającemu wyzwanie wykonawcy do uzupełnienia
dokumentów, powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty
odwołującego, w tym – jeśli to jest wymagane – do wezwania do wyjaśnienia podejrzenia
rażąco niskiej ceny
W uzasadnieniu odwołania odwołujący podniósł, że zamawiający w dniu 16 kwietnia
2019 r. drogą mailową poinformował go odrzuceniu oferty, jako jedną podstawę odrzucenia
wskazując iż: "Wykonawca nie złożył wraz z ofertą dokumentów: Certyfikatu ISO 9001 oraz
ISO 14001 oraz innych wymaganych przez Zamawiającego - zgodnie z zapisami w załączniku
nr 8 do SIWZ-
Część nr 2 pkt. 25. Jednocześnie wymagane dokumenty nie zostały złożone

wraz z ofertą”, jednocześnie wskazując że ww. dokumenty konkretyzują świadczenie
wykonawcy, a zatem s
tanowią jej część, co w ocenie zamawiającego stanowiło przeszkodę
do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p.
W konsekwencji z
amawiający uznał oferta za niezgodną z treścią s.i.w.z. i dokonał jej
odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p.
Jednocześnie wobec okoliczności
odrzucenia oferty z
amawiający odstąpił od dalszego badania oferty odstępując m.in. od
wyjaśnienia kwestii, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Analizując stan faktyczny oraz
treść uzasadnienia odrzucenia oferty odwołujący stwierdził, że zamawiający nie wskazał
precyzyjnie, zarzut
braku jakich dokumentów stawia wykonawcy. W uzasadnieniu ograniczył
się jedynie do wskazania przykładowego certyfikatu ISO 9001 oraz ISO 14001 oraz ogólnego
odesłania do pkt. 25 cz. Nr 2 Załącznika nr 8. Dopiero analizując treść przywołanego punktu
25: „Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne dla
producenta oferowanego sprzętu - należy załączyć do oferty; Deklaracja zgodności CE -
należy załączyć do oferty,” można wywnioskować, iż wskazywany brak dotyczy oprócz
wskazanych certyfikatów ISO, jeszcze tylko jednego dokumentu, jakim jest deklaracja
zgodności CE. Odwołujący wskazał, iż wymienione powyżej dokumenty są dokumentami o
których mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy P.z.p., potwierdzającymi spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Taka
kl
asyfikacja wynika już z samego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3
ustawy P.z.p., z
amawiający jest zobligowany do wezwania wykonawcy do uzupełnienia
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą
uzupełnieniu nie podlegają dokumenty które stanowią teść oferty, jednak nie sposób przypisać
ww. dokumentom charakteru treści ofert. Podjęta przez zamawiającego próba nadania ww.
dokumentom charakteru treści oferty jest wyłącznym, niczym nie popartym stanowiskiem
z
amawiającego, w sposób oczywisty sprzecznym z obowiązującym stanem prawnym.
Zamawiający w uzasadnieniu nie wskazuje żadnego uzasadnienia faktycznego ani prawnego
przypisania wymienionym certyfikatom i deklaracji
waloru treści oferty, stwierdzając jedynie,
że za takie je uznaje. Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności, odwołujący wskazał,
iż zamawiający dokonał czynności w postępowaniu z naruszeniem przepisów ustawy P.z.p.,
czym wyrządził szkodę odwołującemu w sposób nieuprawniony pozbawiając go możliwości
uzyskania zamówienia.
W odpowiedzi na odwołanie z dnia 14 maja 2019 roku zamawiający wniósł o odwołanie
odwołania w całości.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., zamawiający wskazał,
że w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do s.i.w.z., w części nr 2 pkt
25 dokumenty zamieścił zapis:
„Certyfikaty i standardy:
Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego
sprzętu — należy załączyć do oferty. Deklaracje CE — należy załączyć do oferty”.
Zamawiający stwierdził, że deklaracje zgodności CE stanowią dla zamawiającego m.
in
. informację o towarach, jakie wykonawca zamierza oferować zamawiającemu. W sytuacji,
w której zamawiający nie wymagał wskazania przez wykonawcę nazw modeli w żadnym innym
dokumencie i zakładał uzyskanie takich informacji właśnie na podstawie wymaganych
d
eklaracji zgodności CE, dokumenty te przestały być stricte dokumentami potwierdzającymi
jedynie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami zamawiającego, a więc dokumentami,
o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy. W przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z
intencją zamawiającego, dokumenty wskazane w zał. nr 8 do s.i.w.z., w części 2 pkt 25 miały
za zadanie
skonkretyzowanie świadczenia wykonawcy poprzez informację, co oferuje
w
ykonawca, a zatem bezspornie stanowiły integralną część oferty.
Zamawiający zaznaczył, że dokumenty podlegające uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.
3 ustawy zostały wymienione w rozdziale VI pkt 4 i 5 s.i.w.z. W ich katalogu nie zostały jednak
ujęte Certyfikaty ISO ani Deklaracje CE.
W ocenie zamawiającego, uzupełnienie w oparciu o art. 26 ust. 3 dokumentów
stanowiących integralną część oferty stanowiłoby oczywiste naruszenie przez zamawiającego
art. 87 ust. 1 „Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą
negocjacji złożonej oferty oraz dokonywanie zmian w jej treści”. W konsekwencji takiego
uzupełnienia zamawiający w sposób oczywisty naruszyłby również art. 7 ustawy P.z.p.,
poprzez nierówne traktowanie występujących w niniejszym postępowaniu wykonawców.
Część z nich bowiem prawidłowo odczytała treść s.i.w.z. wypełniając postawiany przez
z
amawiającego wymóg załączenia opisanych dokumentów.
Zamawiający przywołał stanowisko KIO wyrażone w wyroku KIO z dnia 13 czerwca
2017 r.
sygn. akt KIO 1056/17, z którego wynika, że art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. ma wprawdzie
charakter bezwzględnie obowiązujący, ale znajduje swoje zastosowanie wyłącznie wobec
dokumentów o charakterze podmiotowym, dokumentów o charakterze przedmiotowym lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a nie do sanacji braków
w treści oferty.

Zamawiający podkreślił, że poprawnie zastosował art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzucając ofertę
o
dwołującego jako niezgodną z s.i.w.z., a zarzut odwołującego dot. naruszenia przez
z
amawiającego art. 26 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. jest całkowicie bezzasadny.
Zamawiający podkreślił, iż postanowienia s.i.w.z. były dla odwołującego jasne.
Odwołanie nie zarzuca zamawiającemu niejasności postanowień s.i.w.z., a to że s.i.w.z.
obarczone jest błędem polegającym na wadliwej kwalifikacji Certyfikatów ISO oraz Deklaracji
zgodności CE jako treści oferty, nie zaś jako dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
3 ustawy Pzp. Wobec
takich okoliczności stanowisko odwołującego stanowi kwestionowanie
zrozumiałej treści s.i.w.z., które nie może podlegać rozpatrzeniu przez Izbę z uwagi na
uchybienie terminowi na wniesienie odwołania wobec treści s.i.w.z.. Termin na wniesienie
środka ochrony prawnej ma bowiem charakter prekluzyjny i nie podlega przywróceniu w
żadnym przypadku.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p., zamawiający
stwierdził, iż wobec brzmienia wskazanego przepisu sformułowany przez odwołującego zarzut
posiada niezrozumiałą dla zamawiającego konstrukcję językową, a przede wszystkim jest
niezgodny ze stanem faktycznym. Zamawiający w piśmie z dnia 16 kwietnia 2019 r.
poinformował odwołującego o odrzuceniu jego oferty podając uzasadnienie faktyczne oraz
prawne,
czym w całości wypełnił obowiązek zapisany w art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p.,
którego naruszenie zarzuca zamawiającemu odwołujący. Zamawiający stwierdził, że nie
rozumie, w którym miejscu postępowania doszło do złamania przez niego przytoczonego
przepisu.
W ocenie zamawiającego, powyższy fakt oraz przywołany dokument przeczy
twierdzeniu
odwołującego, wobec czego zamawiający wniósł o oddalenie podniesionego
zarzutu oraz uznanie go za bezzasadny, a przede wszystkim ni
ezgodny z prawdą materialną.
Izba ustaliła, co następuje:
Zamawiający zamieścił specyfikację istotnych warunków zamówienia na swojej stronie
internetowej w dniu 12 lutego 2019 roku.
Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do s.i.w.z.,
w części nr 2 pkt 25 dokumenty zamieścił zapis:
„Certyfikaty i standardy:
Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego
sprzętu — należy załączyć do oferty. Deklaracje CE — należy załączyć do oferty”.

W rozdziale VI pkt 4 i 5 s.i.w.z.
zamawiający zawarł wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
zamawiającego. Nie zostały w nim wymienione certyfikaty ISO ani deklaracje zgodności.
Odwołujący w ofercie nie złożył dokumentów wskazanych w załączniku nr 8 do s.i.w.z.,
w części nr 2 pkt 25, tj. certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnego dla
producenta oferowanego sprz
ętu oraz deklaracje CE.
Pismem z dnia 16 kwietnia 2019 roku zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty
odwołującego.
W uzasadnieniu stwierdził, że odwołujący nie złożył wraz z ofertą dokumentów:
Certyfikatu ISO 9001 oraz I
SO 14001 oraz innych wymaganych przez Zamawiającego -
zgodnie z zapisem w załączniku nr 8 do SIWZ- część nr 2 pkt 25.
Zamawiający wskazał, że zgodnie z zapisem w załączniku nr 8 do s.i.w.z. - Część nr 2
pkt 25, w
ykonawca zobowiązany był do złożenia wymaganych dokumentów wraz z ofertą.
Dokumenty te konkretyzują świadczenie wykonawcy, konstytuując treść oferty, a zatem
stanowią jej część. Wobec oferty, której treść powinna być niezmienna, nie zachodzi
możliwość jej uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy (por. KIO 1056/17 — wyrok z
dnia 13 czerwca 2017 r.)
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę
Wykonawcy - CEZAR C. M. i P. G.
Sp. z o.o., jako niezgodną z s.i.w.z..
Zamawiający poinformował również, że cena brutto oferty odwołującego jest niższa o
ponad 30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert złożonych w części 2.
Zamawiający nie wzywa jednak wykonawcy - CEZAR C. M. i P. G. Sp. z o.o. do wyjaśnienia
ceny oferty, jako ra
żąco niskiej, gdyż oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Izba
zważyła, co następuje:

Odwołanie jest bezzasadne.
W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania
ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p.
Istotą sporu jest rozstrzygnięcie, czy Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub
równoważny dla producenta oferowanego sprzętu oraz deklaracje CE były dokumentami, co
do
których zamawiający może żądać ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p.

Przede wszystkim
Izba wskazuje, że wymóg złożenia tych dokumentów wraz z ofertą
wynikał z załącznika nr 8 do s.i.w.z., część nr 2 pkt 25. S.i.w.z. została ogłoszona w dniu 12
lutego 2019 roku. Odw
ołujący – o ile nie zgadzał się ze wskazanym postanowieniem s.i.w.z. –
mógł, w terminie przewidzianym art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy P.z.p., wnieść odwołanie na
wskazane postanowienie s.i.w.z.
Odwołujący takiego odwołania nie wniósł. W tej sytuacji
wskazane postanowienie
s.i.w.z. stało się wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.
Odwołujący podnosił, że certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne dla
producenta oferowanego sprz
ętu oraz deklaracje CE są dokumentami, o których mowa w art.
25 ust 1 pkt 2 ustawy P.z.p.,
potwierdzającymi spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez zamawiającego., w związku z czym zamawiający winien wezwać
wykonawcę do ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p..
Z argumentacją odwołującego nie sposób się zgodzić. Wymagane przez
zamawiającego dokumenty miały nie tylko potwierdzać, że zaoferowane urządzenia posiadają
wymagane parametry, ale stanowiły również skonkretyzowanie zobowiązania odwołującego.
Zamawiający nie wymagał bowiem wskazania w innym miejscu nazw modeli zaoferowanych
urządzeń. Wykonawca, składając wraz z ofertą wskazane dokumenty, zobowiązywał się do
dostarczenia zamawiającemu urządzeń, których certyfikaty i deklaracje przedłożył.
Tym samym brak jest
możliwości wezwania odwołującego do złożenia wskazanych
dokumentów. Złożenie ich po upływie terminu do składania ofert oznaczałoby zmianę treści
oferty w zakresie jej elementów przedmiotowo istotnych (essentialia negotii). Tego rodzaju
zmiana treści oferty wykracza poza zmiany przewidziane i dopuszczalne na mocy ustawy
P.z.p.
Tym samym stwierdzić należy, że zamawiający zasadnie odrzucił ofertę odwołującego
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.
Zastosowanie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. jako podstawy odrzucenia
oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znajduje szerokie
omówienie w doktrynie, jak też orzecznictwie sądów okręgowych i Izby. Reasumując
opisywane tam interpretacje normy wynikającej z ww. przepisu wskazać należy, iż rzeczona
niezgodność treści oferty z s.i.w.z. musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny, dotyczyć
powinna sfery niezgodności zobowiązania zamawianego w s.i.w.z. oraz zobowiązania
oferowanego w ofercie, tudzież polegać może na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w
sposób niezgodny z wymaganiami s.i.w.z. (z zaznaczeniem, iż chodzi tu o wymagania s.i.w.z.
dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązania/świadczenia
ofertowego, a więc wymagania, co do treści oferty, a nie wymagania co do jej formy również

tradycyjnie zamieszczane w s.i.w.z.); a także możliwe być winno wskazanie i wykazanie na
czym konkretnie niezgodność ta polega – co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z
konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi i ustalonymi fragmentami czy normami s.i.w.z.
Ogólnie wskazać tu należy, podzielając w tym zakresie stanowisko Krajowej Izby
Odwoławczej wyrażone w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 maja 2010 r., sygn. akt KIO 868/10,
iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia, od momentu jej udostępnienia, jest wiążąca
dla zamawiającego – jest on obowiązany do przestrzegania warunków w niej umieszczonych.
Jak wskazuje art. 70
1
§ 3 Kodeksu cywilnego jest to zobowiązanie, zgodnie z którym
organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty, zgodnie z
ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami
ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu. Z uwagi na to, że – obok ogłoszenia –
zamawiający konkretyzuje warunki przetargu zarówno odnośnie do zamówienia (umowy), jak
i prowadzenia postępowania w specyfikacji, to s.i.w.z. należy uznać za warunki przetargu w
rozumieniu K.c. Udostępnienie s.i.w.z. jest zatem czynnością prawną powodującą powstanie
zobowiązania po stronie zamawiającego, który jest związany swoim oświadczeniem woli co
do warunków prowadzenia postępowania i kształtu zobowiązania wykonawcy wymienionych
w si.w.z. Zaznaczyć przy tym należy, iż co do zasady, dla oparcia i wyprowadzenia
konsekwencji praw
nych z norm s.i.w.z., jej postanowienia winny być sformułowane w sposób
precyzyjny i jasny. Precyzyjne i jasne formułowanie warunków przetargu, a następnie ich
literalne i ścisłe egzekwowanie jest jedną z podstawowych gwarancji, czy wręcz warunkiem
sine qua non,
realizacji zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. poprzez
brak uzasadnienia faktycznego w zakresie skonkretyzowania, ja
kich dokumentów odwołujący
nie złożył, niepodanie uzasadnienia prawnego i faktycznego uznania przez zamawiającego
dokumentów przedmiotowych w postaci certyfikatu ISO 9001, ISO 14001 oraz deklaracji CE
jako treści oferty.
W myśl art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p, zamawiający informuje niezwłocznie
wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach
odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Treść przepisu wskazuje, że zamawiający, odrzucając ofertę wykonawcy, winien
poinformować o ustaleniach faktycznych wynikających z przeprowadzonego postępowania,
uzasadniających odrzucenie oferty, oraz wskazać podstawę prawną czynności odrzucenia.

Analiza treści pisma zamawiającego z dnia 16 kwietnia 2019 roku wyraźnie wskazuje,
że zamawiający poinformował, że faktyczną podstawą odrzucenia oferty odwołującego było
niezłożenie wraz z ofertą dokumentów: Certyfikatu ISO 9001 oraz ISO 14001 oraz innych
wymaganych przez z
amawiającego - zgodnie z zapisem w załączniku nr 8 do s.i.w.z.- część
nr 2 pkt 25.
Zamawiający poinformował także, że zgodnie z zapisem w załączniku nr 8 do
SIWZ -
Część nr 2 pkt 25, wykonawca zobowiązany był do złożenia wymaganych dokumentów
wraz z ofertą. Dokumenty te, konkretyzują świadczenie wykonawcy, konstytuując treść oferty,
a zatem stanowią jej część.
Bez znaczenia pozostaje argumentacja odwołującego, że zamawiający nie wymienił
precyzyjnie d
okumentów, których odwołujący nie załączył do s.i.w.z. Zamawiający wskazał
bowiem, że chodzi o dokumenty wymienione w załączniku nr 8 do s.i.w.z., część nr 2 pkt 25.
Tym samym odwołujący miał wszystkie informacje do zdekodowania, o jakie dokumenty
chodzi.
Izba wskazuje, że zamawiający wskazał również podstawę prawną czynności
odrzucenia oferty, tj. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.
Konkludując, Izba nie dopatrzyła się w czynnościach zamawiającego naruszeń
wskazanych w odwołaniu. Tym samym stwierdzić należy, że zamawiający zasadnie uznał za
nieodpowiadającą treści s.i.w.z. i dokonał jej odrzucenia.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy P.z.p., czyli stosow
nie do wyniku postępowania.

……………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie