eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 813/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-05-21
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 813/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2019r. w Warszawie
odwołania wniesionego do
Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2019 r. przez wykonawcę S. O.,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konserwacji
Obiektów Zabytkowych, ul. Przestrzenna 82, 93-424 Łódź
w postępowaniu prowadzonym
przez M
iasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź


orzeka:

1.
oddala odwołanie.

2.
kosztami postępowania obciąża S. O., prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych, ul. Przestrzenna 82,
93-
424 Łódź
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez S. O., prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów
Zabytkowych, ul. Przestrzenna 82, 93-
424 Łódź
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od

dnia j
ego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący: ………………………Uzasadnienie

Zamawiający - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich - prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na Rewitalizację
Obszarową Centrum Łodzi - Projekt 7,8 - przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski
nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20, Legionów 37 a oraz Legionów
44 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod nr S 2018/ S 198-446874.
W dniu 6 maja 2019r. O
dwołujący - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów
Zabytkowych w Łodzi - wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od
czynności Zamawiającego polegających na:
1.
unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp,
2.
wykluczeniu Odwołującego z postępowania w zakresie części III zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp i odrzuceniu oferty na podstawie art. 24 ust. 4
Pzp,
3.
zaniechaniu wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień złożonych
dokumentów lub do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie
warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.3.2 SIWZ.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 7 ust. 1 Pzp przez brak zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania z uwagi na brak uznania, iż zaświadczenie z Credit Agricole Polska S. A
z dnia 29.03.2019r. o uruchomionej pożyczce na dzień 21.11.2019r. wskazuje na
zdolność kredytową Odwołującego, która podlega sumowaniu z wartościami
zgromadzonych środków finansowych Odwołującego na odrębnych rachunkach
bankowych, co do których Odwołujący przedłożył odrębne zaświadczenia,
2.
§ 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26lipca 2016r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia – przez brak uwzględnienia zaświadczenia z
Credit Agricole Bank Polska S.A. z dnia 29.03.2019r. o uruchomionej pożyczce na
dzień 21.11.2017 wskazującego na zdolność kredytową Odwołującego, która podlega
sumowaniu na odrębnych rachunkach bankowych, co do których Odwołujący
przedłożył odrębne zaświadczenia – w sytuacji, gdy rozporządzenie posługuje się
funktorem alternatywy nierozłącznej „lub” wskazującym na możliwość wyboru
sposobu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej,
3. art. 26 ust
. 4 Pzp przez brak zastosowania i zaniechanie wezwania Odwołującego do
złożenia wyjaśnienia treści dokumentu z dnia 29.03.3019r. z Banku Credit Agricole

oraz wskazania czy przedłożony dokument jest informacją o posiadanych środkach
czy informacją o zdolności kredytowej.
4. art. 26 ust. 3 Pzp
– przez brak precyzyjnego pouczenia w wezwaniu do przedłożenia
dokumentu
– tj. brak wskazania dokładnie jakiego dokumentu i z jakiej daty wymaga
Zamawiający
5. art. 26 ust. 2 f Pzp przez brak jego zastosowania i nie wezwanie do aktualizacji
informacji o środkach na rachunku w banku Credit Agricole w sytuacji, gdy
postępowanie przetargowe w sprawie przedłużało się znacząco tj. od listopada 2018r
do marca 2019r.
6. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 24 ust 4 Pzp przez niezasadne wykluczenie
Odwołującego i uznanie jego oferty za odrzuconą w sytuacji, gdy Odwołujący spełniał
warunki udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej zdolności finansowej a
ocena spełniania tego warunku przez Zamawiającego została dokonana wadliwie.
7. art.
93 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niezasadne unieważnienie postępowania w sytuacji, gdy
oferta Odwołującego była skutecznie złożona a Odwołujący spełniał warunki udziału
w postępowaniu, a zatem nie było podstaw do unieważnienia postępowania z uwagi
na brak złożenia jakiejkolwiek oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Odwołujący wniósł o
1.
unieważnienie czynności polegającej na unieważnieniu postępowania na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp,
2.
unieważnienie czynności polegającej na wykluczeniu Odwołującego z udziału w
pos
tępowaniu w zakresie części III zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
oraz odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp
3.
nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny złożonych ofert z
uwzględnieniem okoliczności wskazanych w odwołaniu.
W uzasadnieniu wskazał, że przedłożone zaświadczenie o posiadanych środkach z 4
banków oraz 1 zaświadczenie z Credit Agricole z dnia 19.03.2019r. o uruchomionej
pożyczce w kwocie 200 000zł w dniu 21.11.2018r. (termin składania ofert to 28.11.2018)
winno być ocenione przez Zamawiającego łącznie – jako informacja o posiadanych środkach
oraz informacja o zdolności kredytowej. Zamawiający nie dokonał wszechstronnej oceny
przedłożonych dokumentów i nie wyjaśnił powstałych wątpliwości. Skoro Odwołującemu
została udzielona w dniu 28.11.2018r. pożyczka to tym bardziej posiadał zdolność kredytową
na poziomie 200 0000zł. Tą okoliczność Zamawiający pominął. Zamawiający nie miał
wątpliwości co do 3 pozostałych dokumentów z banku o saldach bankowych i zaświadczenia
o aktualnym limicie z dnia 9.11.2018r. MBanku.
Zaświadczenie z Credit Agricole wskazuje,
że 7 dni przed terminem składania ofert Odwołujący dysponował środkami w kwocie
wskazanej w zaświadczeniu. Skoro zaświadczenie z dnia 29.03.2019r. wskazuje, że

Odw
ołującemu została uruchomiona w dniu 21.11.2018r. pożyczka w kwocie 200 000 zł a
nie zaświadczenie to nie zawiera żadnych informacji o wyczerpaniu tej kwoty – to należy
przyjąć, że Odwołujący dysponował na tym koncie co najmniej taką kwotą. Nie powinno
bud
zić wątpliwości, że w okresie od udzielenia pożyczki 21.11.2018 do składania
dokumentów tj. do dnia 29.03.2019r. spełniał warunki udziału dotyczące jego sytuacji
finansowej, a tym samym nie powinno budzić wątpliwości, że pożyczka jest nadal aktualna
na dzi
eń 29.03.2019r. Nie można, zdaniem Odwołującego, zgodzić się ze stanowiskiem, że
Zamawiający nie miał informacji w jakim stopniu Odwołujący wykorzystał posiadany limit i
jaka jest faktyczna zdolność kredytowa Odwołującego wynikająca z posiadania rachunku.
Wszystkie dokumenty i oświadczenie, składane w wyniku pierwotnego wezwania czy
uzupełniania muszą potwierdzać stan i okoliczności wynikające z oświadczenia własnego
wykonawcy, składanego wraz z ofertą czyli termin składania ofert. Zatem ważnym jest by
zaświadczenie potwierdzało stan istniejący w dacie składania ofert.
Odwołujący podniósł także, że Zamawiający wystosowując wezwanie w trybie art. 26 ust 3
Pzp nie wskazał precyzyjnie jakich dokumentów ono dotyczy, jakie stwierdził błędy lub
wątpliwości oraz na czym opiera zastrzeżenia. Wezwanie nie może być ogólnikowe, nie
powinno odwoływać się do określonych w SIWZ wymagań. Gdyby Odwołujący wiedział, ze
chodzi o wskazanie wartości środków zgromadzonych przez Odwołującego na koncie
indywidualnym przypisanym do
udzielonej pożyczki wtedy sam przedstawiły wyciąg
rachunku na dzień 21.03.2019r., który wskazał, że posiada tam 127 419,88zł.

W toku postępowania przed Izbą strony podtrzymały swoje stanowiska, Odwołujący
przedłożył do akt sprawy opinię bankową Credit Agricole z dnia 21.03.2019r., w której
wskazano: kwota limitu odnawialnego: 200 000PLN, data uruchomienia limitu w koncie:
21.11.2018r, okres kredytowania: 12 miesięcy, w czasie trwania umowy limit w koncie jest
spłacany zgodnie z umową i Regulaminem Konta Biznes, saldo konta na dzień: 20.03.2019
wynosi 127 419,88PLN.

Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron
i uczestnika postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła,
co
następuje
:

W pkt 6.2.3 SIWZ Zamawiający wymagał, aby wykonawca na potwierdzenie
spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej wykazał, że dysponuje środkami
finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę w wysokości dla część III –
2 300
000zł. Termin składania ofert został wyznaczony na 28.11.2018r.,
Na wezwanie Zamawiającego z dnia 6 grudnia 2018r, w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, Odwołujący
przedłożył:
1.
zaświadczenie z mBank S.A. z dnia 9.11.2018r. na kwotę 273 508 (kwota aktualnego
limitu),
2.
zaświadczenie z mBank S.A. z dnia 12.12.2018r. na kwotę 821 101,96zł (saldo
dostępne na rachunku),
3.
zaświadczenie z Idea Bank S.A. z dnia 13.12.2018r. na kwotę 194 471,54 zł (środki
dostępne na rachunku),
4.
zaświadczenie o rachunku z Idea Bank z dnia 7.11.2018r na kwotę 815 176, 99zł
(środki dostępne na rachunku).
5. o
pinię o pożyczce w koncie z Credit Agricole z dnia 16.11.2018r., w której wskazano,
-
limit (pożyczka z koncie): 200 000zł, data uruchomienia limitu (pożyczki w koncie)
22.11.2017r. W czasie trwania umow
y limit (pożyczka w koncie) jest spłacany
zgodnie z umową i Regulaminem Konta Biznes.
W dniu 12.03.2019r. Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał
Odwołującego do uzupełnienia przedłożonych dokumentów o dokument, który w sposób nie
bu
dzący wątpliwości potwierdzi, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu,
określony w pkt 6.3.2 SIWZ. W piśmie Zamawiający wskazał, że z Opinii o pożyczce
w koncie z dnia 16.11.2018r. nie wynika w jakim stopniu wykonawca wy
korzystał posiadany
limit i jaka jest faktyczna, aktualna zdolność kredytowa wykonawcy wynikająca z posiadania
tego rachunku. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca przedłożył Zamawiającemu
zaświadczenie Credit Agricole z dnia 29.03.2019r., w którym zaświadcza się, że na
„rachunku została uruchomiona pożyczka w koncie w wysokości 200 000PLN”.
W dniu 24.04.2019r. Zamawiający poinformował o wykluczeniu Odwołującego z udziału
w postępowaniu w zakresie części III zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 z powodu
niewykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności finansowej
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp z uwagi na fakt,
iż nie złożono żadnej oferty nie podlagającej odrzuceniu.Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje
:

Odwołanie nie zawierało braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis.
Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na
podstawie art. 189 ust. 2 Pzp.
Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art.
179 ust. 1 Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości
poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

Zdaniem Izby,
Odwołujący nie wykazał spełniania warunku finansowego, opisanego przez
Zamawiającego w pkt 6.2.3 SIWZ dla części III zamówienia tj. nie potwierdził, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2 300 000zł

Po pierwsze, nie mo
żna zgodzić się ze stanowiskiem pełnomocnika Odwołującego, iż
wezwanie z dnia 12.03.2019r., w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, było nieprecyzyjne i niezrozumiałe
dla wykonawcy.
Zamawiający w treści tego pisma wskazał jasno, że z przedstawionego
dokumentu Opinii
o pożyczce w koncie z dnia 16.11.2018r. wystawionej przez Credit
Agricole
nie wynika, jaka jest faktyczna kwota wykorzystanego limitu i aktualna zdolność
kredytowa
, wynikająca z posiadania rachunku i w związku z tym wezwał wykonawcę do
uzupełnienia przedłożonych dokumentów o dokument, który w sposób nie budzący
wątpliwości potwierdzi, że wykonawca spełnia warunek udziału, określony w pkt 6.3.2 SIWZ.

Po drugie,
wskazać należy, że Izba oceniając zaistniały stan faktyczny sprawy może wziąć
pod uwagę jedynie dokumenty złożone Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Dokument z Credit Agricole z dnia 21.03.2019r., który Odwołujący
złożył w toku rozprawy, nie może być wzięty pod uwagę przy ocenie spełniania warunku
finansowego z uwa
gi na to, że nie został on przedłożony Zamawiającemu w trybie art. 26
ust. 1 Pzp
czy też na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Izba w
postępowaniu odwoławczym ocenia zgodność działań i zaniechań Zamawiającego w oparciu
o dokumenty zgromadz
one przez niego w toku procedury o udzielenie zamówienia, która ma
charakter sformalizowany.
Z tych względów przy ocenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu nie można uwzględnić opinii bankowej z dnia 21.03.2019, na którą powoływał
się Odwołujący w toku rozprawy, a która nie została formalnie złożona Zmawiającemu.

Oceniając treść zaświadczeń z Credit Agricole, przedstawionych Zamawiającemu w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zdaniem Izby zarówno z opinii
o pożyczce z dnia 16.11.2018r jak również uzupełnionego w trybie 26 ust. 3 Pzp
zaświadczenia z dnia 29.03.2019r. nie wynika, że wykonawca posiada środki na koncie lub
zdolność kredytową w wysokości 200tys. zł. Z uzupełnionego zaświadczenia z dnia 29.03
wy
nika jedynie, że wykonawcy została udzielona w dniu 21.11.2018r. pożyczka w koncie
w wysokości 200tys zł, ale nadal nie wiadomo jaki jest poziom jej wykorzystania i jaka jest
aktualna wysokość dostępnych środków finansowych, tym bardziej, że od jej udzielenia do
wystawienia zaświadczenia upłynęło ponad 4 miesiące. Zaświadczenie to wskazuje tylko na
uruchomienie pożyczki w koncie w listopadzie 2018r. i nie odnosi się do aktualnej sytuacji nie
finansowej wykonawcy.

Nie zasługuje na uznanie zarzut naruszenia art. 26 ust.4 Pzp polegający na zaniechaniu
wezwania Odwołującego do udzielenia wyjaśnień czy przedłożony dokument z banku Credit
Agricole jest informacją o posiadanych środkach czy informacją o zdolności kredytowej.
Wezwanie takie jest zb
ędne, w świetle braku potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu i stanowiska pełnomocnika Odwołującego złożonego do protokołu rozprawy,
iż zaświadczenie z banku Credit Agricole jest zaświadczenie o posiadanych środkach
finansowych.
Wskazać trzeba, że to na wykonawcy, ubiegającym się o udzielenie zamówienia spoczywa
ciężar jednoznacznego wykazania Zamawiającemu iż spełnia on warunki udziału
w postępowaniu a stan spełniania warunków udziału w postępowaniu jest aktualny również
na dzień złożenia dokumentów.
Z uwagi na to, że Odwołujący był już wezwany w trybie art. 26 ust.3 Pzp do uzupełnienia
dokumentów, potwierdzających spełnienie warunku finansowego i nie istnieje możliwość
ponownego wezwania do uzupełniania, należy uznać, że czynności Zamawiającego
polegające na wykluczeniu Odwołującego z udziału w postępowaniu w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 12 Pzp, odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp i w konsekwencji
unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust.
1pkt 1 Pzp były prawidłowe. Nie zachodzą także przesłanki do wezwania Odwołującego
w trybie art. 26 ust. 2f Pzp do złożenia aktualnych dokumentów, bowiem złożony uprzednio
dokument z
banku nie są dokumentem nieaktualnym, ale niepotwierdzającym spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo
zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt
2
, § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972).


Przewodniczący:
………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie