eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 258/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-02-27
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 258/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Dominik Haczykowski

w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego
2019 r. przez
wykonawcę Sani System Sp. z o.o. Sp. K., ul. Borówkowa 24, 65-124
Zielona Góra
w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku - Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curie,
ul. Szpitalna 1, 26-
110 Skarżysko-Kamienna


przy udziale wykonawcy Greenpol Instytut Kszt
ałtowania Środowiska Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 17, 65-
410 Zielona Góra
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
oddala odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża Sani System Sp. z o.o. Sp.K., ul. Borówkowa 24, 65-
124 Zielona Góra
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Sani System Sp. z o.o.
Sp.K.
, ul. Borówkowa 24, 65-124 Zielona Góra
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od Sani System Sp. z o.o. Sp.K., ul. Borówkowa 24, 65-124 Zielona Góra
na rzecz
Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpital Powiatowy
im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna
kwotę
3 600
zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą
uzasadnione koszty strony p
oniesione z tytułu wynagrodzenie pełnomocnika, zgodnie
ze złożoną do akt sprawy fakturą.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach.


Przewodniczący: ………………….…Uzasadnienie

Zamawiający - Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej - prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup,
dostawę i montaż sprzętu do dezynfekcji, sterylizacji i higieny do Szpitala Powiatowego
w Skarżysku Kamiennej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod poz. 664579 -N-2018 z dnia 28.12.2018r.
W dniu 12 lutego 2019r. Odwołujący - Sani System Sp. z o.o. Sp.k. - wniósł do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na
dokonaniu w zakresie Pakietu nr 1
– macerator nieuprawnionego odrzucenia oferty
Odwołującego oraz dokonaniu w zakresie Pakietu nr 1 nieuprawnionego wyboru jako oferty
najkorzystniejszej oferty firmy GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o.
Odwołujący wskazał także na niedokonanie w zakresie Pakietu nr 1 wyboru jako
najkorzystniejszej oferty Odwołującego.
Odwołujący nie zgodził się z decyzją Zamawiającego z dnia 7.02.2019r. o odrzuceniu
jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
. Wyjaśnił, że przedmiotem oferty
Odwołującego jest macerator firmy DDC DOLPHIN o nazwie UNO. Urządzenie to wbrew
temu co twierdzi Zamawiający posiada zarówno rozwiązanie technologiczne polegające na
umieszczeniu w głównej części komory wszystkich elementów tnących jak również posiada
specjalny uchwyt uszczelniający samą komorę. Do odwołania załączył zdjęcia z katalogu
firmy DDC Dolphin.
Odwołujący wniósł o uznanie odwołania za zasadne oraz nakazanie Zamawiającemu:
a. dokonania w zakresie Pa
kietu nr 1 unieważnienia czynności odrzucenia oferty
firmy Sani System sp. z o.o. Sp.k.,
b.
unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty firmy GREENPOL
Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.,
c. ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej
zgodnie z zasadami określonymi
przepisami ustawy Pzp i zapisami SIWZ z uwzględnieniem oferty Odwołującego.

Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron
i uczestnika postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła co
następuje
:

O
dwołanie nie zawierało braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie
została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie
art. 189 ust. 2 Pzp.
Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone

w art. 179 ust. 1 Pzp, tj. posiadanie
interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

Przedmiot
em zamówienia w ramach Pakietu nr 1 była dostawa 8 szt. Maceratorów.
W Załączniku nr 1a do siwz Zamawiający podał „Zestawienie parametrów i warunków
wymaganych”. W dziale III. 4 SIWZ poinformował, że w siwz typy i symbole materiałów,
urządzeń oraz nazwy ich producentów zostały określone zgodnie z dokumentacją techniczną
w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno - użytkowych przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod
waru
nkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie
gorszych od założonych w dokumentacji.
W dniu 4.01.2019r. Zamawiający, odpowiadając na pytanie nr 1 jednego z wykonawców „czy
zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało automatyczne bezdotykowe zamykanie
pokrywy oraz możliwość uruchamiania cyklu bezdotykowo. Rozwiązanie takie jest
bezpieczniejsze dla użytkownika oraz szpitala, ponieważ osoba niosąca brudne naczynia
jednorazowe nie musi dotykać urządzenia przy zamykaniu i uruchamianiu maceratora. Co
przekłada się na zmniejszenie ryzyka zakażeń, podał: „nie wymaga”.
W odpowiedzi na pytanie nr 5 „Czy zamawiający wymaga aby macerator był wyposażony w
podwójną komorę maceracji. Dzięki zastosowaniu noży na górze i na dole talerza, wpierw
naczynia są macerowane w komorze górnej aby potem otworami o wielkości 10mm odpady
dostawały się do drugiej komory macerującej aby jeszcze dokładniej zostać zmielone na
mniejsze kawałki. Takie rozwiązanie praktycznie uniemożliwia zatykanie się systemu
kanalizacji w szpitalu, Zamawiający podał „Zgodnie z SIWZ”.
Na pytanie nr 4 Pakiet II o treści: „ Czy zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy tnące
umiejscowione były w górnej części komory? Gwarantuje to bezpośredni dostęp do
wszystkich element
ów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w
celu ich sprawdzenia, Zamawiający odpowiedział „TAK”.
W odpowiedzi na pytanie nr 6 „Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało górną
pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym
automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenie umożliwia bezawaryjne,
ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni,
Zamawiający wskazał „TAK”.
Z kolei w piśmie z dnia 4.01.2019r. w pyt. 2 „Prosimy o dopuszczenie maceratora
posiadającego automatyczne i bezdotykowe otwieranie i zamykanie komory bez
dodatkowych uchwytów uszczelniających. Uchwyty uszczelniające są stosowanie w
urządzeniach w starszej konstrukcji. Automatyczne i bezdotykowe zamykanie i otwieranie

eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych. Oferowane przez nas rozwiązanie jest traktowane na
zasadzie równoważności i znacznie przewyższa parametry wymagane przez
zamawiającego”, Zamawiający wskazał „Zgodnie z siwz”.
W py
t nr 3 „Prosimy o dopuszczenie maceratora wyposażonego w noże tnące na górze i na
dole talerza tnącego, co zapewnia znacznie skuteczniejszą macerację. Oferowane przez nas
rozwiązanie jest traktowane na zasadzie równoważności i znacznie przewyższa parametry
wymagane przez zamawiającego”, Zamawiający podał „Zgodnie z siwz”.
W dniu 7.02.2019r. Zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej
przez GREENPOL oraz odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oferty
Odwołującego, wskazując, że z posiadanych przez Zamawiającego informacji, katalogów
producenta urządzenie oraz danych ze strony internetowej producenta urządzenia wynika,
że urządzenie zaoferowane przez Odwołującego nie spełnia wymagań Zamawiającego tj. nie
posiada wszystkich e
lementów tnących w głównej części komory, przez co nie jest
zapewniony dostęp do ich bez dodatkowych interwencji oraz nie posiada specjalnego
uchwytu uszczelniającego komorę w górnej pokrywie urządzenia.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zwrócił się do Odwołującego w dniu 11.01.2019r.
na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp o udzielenie wyjaśnień czy oferowane urządzenie posiada
wszystkie elementy tnące w górnej części komory oraz czy posiada górną pokrywę ze
specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne
otwieranie bez użycia dłoni. Odwołujący odpowiedział, że Zamawiający wymagał
umiejscowienia elementów tnących w głównej nie zaś górnej części komory. Oświadczył, że
zgodnie z wyjaśnieniami do SIWZ wszystkie elementy tnące oferowanego urządzenia
umieszczone są w głównej części komory oraz, że oferowane urządzenie posiada górną
pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym
automatyczne otwieranie bez użycia dłoni.

W odpowiedzi na kolejne wezwa
nie do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 Pzp, w
dniu 1.02.2019r. Odwołujący potwierdził, że wszystkie elementy tnące oferowanego
urządzenia umieszczone są w głównej części komory. Potwierdził, że oferowane urządzenie
posiada górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę.
W dniu 4.02.2019r. Zamawiający zwrócił się ponownie do Odwołującego o potwierdzenie
zgodności zaoferowanego urządzenia z SIWZ i przedstawienie dowodów na to, że wszystkie
elementy tnące oferowanego urządzenia umieszczone są w głównej części komory oraz że
urządzenie posiada górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę,
ponieważ taki element nie jest widoczny w katalogu, który posiada Zamawiający. Odwołujący
w dniu 5.02.2019r. na potwierdzenie zgodności oferowanego urządzenia z SIWZ przedstawił

dokumentację fotograficzną (zdjęcie talerza z jednym rzędem noży umieszczonych
w głównej części komory) potwierdzającą, że wszystkie elementy tnące oferowanego
urządzenia umieszczone są w głównej części komory. W odniesieniu do wykazania, iż górna
pokrywa urządzenia posiada „specjalny” uchwyt uszczelniający komorę, wskazał, że
w urządzeniu oferowanym przez Odwołującego cała klapa stanowi uchwyt który przy
delikatnym nac
iski zaczyna się zamykać oraz automatycznie wysuwany bolec uszczelniający
komorę.

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje:

Odwołanie podlega oddaleniu
.

Zgodnie z wyżej przywołanymi odpowiedziami na pytania do SIWZ, Zamawiający
wymagał aby macerator posiadał wszystkie elementy tnące w głównej części komory oraz
aby posiadał górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także
umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni. Udzielone w toku postępowania
o zamówienie publiczne odpowiedzi na pytania doprowadziły do rozszerzenia pierwotnych
wymagań Zamawiającego, określonych w załączniku nr 1a do SIWZ. Podkreślić należy, że
wymagania te nie były kwestionowane przez innych wykonawców a zatem stały się wiążące
dla wszystk
ich, biorących udział w tym postępowaniu o zamówienie publiczne.
Z treści oferty Odwołującego wynika, że zaoferował on macerator UNO firmy DDC Dolphin
Ltd. Z ogólnie dostępnych katalogów producenta, które zostały załączone w aktach sprawy,
wynika, że zaoferowany macerator UNO DDC Dolphin nie spełnia wymagania
zamawiającego dotyczącego umieszczenia wszystkich elementów tnących w głównej części
komory. M
acerator ten wyposażony jest w dwie komory, a elementy tnące umieszczone są w
obu komorach tego maceratora
(7 noży, z czego 3 w komorze głównej, 4 pod spodem
talerza).
Przedstawiona wraz z wyjaśnieniami z dnia 5.02.2019r. dokumentacja fotograficzna
maceratora
obrazująca zdjęcie talerza z jednym rzędem noży umieszczonych w głównej
części komory jest, w ocenie Izby dowodem niewiarygodnym. Po pierwsze - nie wiadomo jaki
model maceratora został sfotografowany, po drugie- nie wiadomo skąd pochodzi to zdjęcie.
Z wyjaśnień złożonych przez Odwołującego w toku postępowania odwoławczego wynika, że
zaoferowany i sfotografowany
przez niego macerator to macerator UNO, który wyposażony
jest w 3 noże w komorze głównej i nie posiada noży w dolnej części. Zauważyć jednak
trzeba, że Odwołujący nie przedstawił żadnej dokumentacji pochodzącej od producenta
potwierdzającej możliwość zaoferowania innego modelu maceratora UNO tzn. z mniejszą niż
typowo ilością elementów tnących. Przedstawione w toku rozprawy oświadczenie
producenta z dnia 11.02.2019r. nie stanowi wiarygodnego dowodu na spełnienie wymagania

Zamawiającego. Producent oświadczy w nim jedynie, że w wszystkie elementy tnące
naczynia z pulpy zlokalizowane są w głównej części komory. Oświadczenie to dotyczy
urządzenie Pulmatic UNO DDC Dolphin jednak nie wiadomo czy posiadającego 3 czy 7
noży.
Na uznanie zasługuje także stanowisko Zamawiającego, że w sytuacji gdyby wykonawca
zaoferował w wyniku udzielonych wyjaśnień inny macerator niż wskazany pierwotnie w SIWZ
doszłoby do niedozwolonej zmiany treści oferty.

Izba uznała natomiast za zasadny zarzut dotyczący uchwytu uszczelniającego komorę oraz
umożliwiającego automatyczne otwieranie bez użycia dłoni. W maceratorze UNO DDC
Dolphin
cała pokrywa stanowi uchwyt a otwieranie pokrywy jest bezdotykowe za pomocą
nożnego czujnika podczerwieni. Funkcjonalność, jakiej wymagał Zamawiający polegająca na
uszczelnieniu komory została zatem spełniona, co potwierdził w toku postępowania
odwoławczego sam Zamawiający.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt
1, § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).


Przewodniczący: ……………….…..….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie