eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2091/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-10-25
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2091/18


jowej Izby Odwoławczej w dniu 11 października 2018 r. przez wykonawcę Greg Print
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centralną Komisję Egzaminacyjną
w Warszawie

przy udziale:

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
(1)
Samindruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy,
(2)
Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Częstochowie,
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 2091/18
po stronie zamawiającego

postanawia:

1) umarza
postępowanie odwoławcze;
2) nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Greg Print Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w Gliwicach kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy), sta
nowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
O
dwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………………………


Sygn. akt: KIO 2091/18

Uzasadnienie

Zamawiajacy
– Centralna Komisja Egzaminacyjna prowadzi postępowanie
o
udzielenie
za
mówienia publicznego na „Dostawę i dystrybucję materiałów
egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w miesiącu styczeń – luty
2019 r. i czerwiec
– lipiec 2019 r.” Numer referencyjny zamówienia nadany przez
Zamawiającego: CKE/2/2018.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia
równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz.1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.
W dniu 11
października 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
odwołanie wniesione przez wykonawcę Greg Print Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gliwicach
(zwanego dalej Odwołującym) od niezgodnych z przepisami Ustawy czynności/zaniechań
Za
mawiającego, tj :
1.
czynności wyboru jako najkorzystniejszej w postępowaniu, oferty złożonej przez
Konsorcjum w składzie Samindruk Sp. z o.o. (Lider) oraz Drukarnia Częstochowskie
Zakłady Graficzne Sp. z o.o. (Członek) (dalej jako Konsorcjum);
2.
zaniechania wykluczenia Konsorcjum i uznania jego oferty za odrzuconą.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa:
1) art. 24 ust.1pkt 16) i 17) Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum, podczas
gdy przekazane w wyniku z
amierzonego działania lub rażącego niedbalstwa przez
Konsorcjum informacje wprowadziły Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, co miało istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
2) art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum, podczas gdy
Konsorcjum nie wykazało spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
3)
art. 24 ust. 5 pkt 4) Pzp w związku z art. 24 ust. 8 Pzp w związku z art. 24 ust. 9 Pzp
poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum, podczas gdy wyjaśnienia złożone
w ramach procedury self-
cleaning (samooczyszczenia) nie potwierdziły, że Konsorcjum
jest wykonawcą rzetelnym i możliwym jest odstąpienie od wykluczenia z art. 24 ust. 5
pkt. 4 Pzp.

W związku z powyższym, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 1 października 2018 r,
2. wykluczenia Konsorcjum i uznania jego oferty za odrzuco
ną;
3.
powtórzenie czynności badania i oceny ofert;
4. dokonanie ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

W dniu 23
października 2018 r. Odwołujący, przed otwarciem rozprawy złożył pismo,
w którym oświadczył, że cofa wniesione odwołanie oraz wniósł o zwrot 90% wpisu.
Oświadczenie to również podtrzymał podczas posiedzenia z udziałem stron i uczestnika
postępowania. Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie
do zamk
nięcia rozprawy, jego cofnięcie zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza,
że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.
W tym stanie rzeczy Izba
– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy
PZP
– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.
Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstaw
ie § 5 ust. 1
pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 15 000,00 zł.

Przewodniczący: ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie