eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1767/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-09-18
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1767/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 18 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 września 2018 r. przez wykonawcę MCPOLSKA.PL sp.
z o.o. sp. k. w Skórzewie

w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Szpital Kliniczny im. Karola
Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

przy udziale wykonawcy Informer Med sp. z o.o. w Poznaniu,
zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
znieść wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazać Urzędowi Zamówień
Publicznych zwrot z rachunku bankowego U
rzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000,00 zł
(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy MCPOLSKA.PL sp. z
o.o. sp. k. w Skórzewie,
stanowiącej wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący: ………….…………


Sygn. akt: KIO 1767/18

U z a s a d n i e n i e

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, zwany
dalej „zamawiającym”, prowadzi w trybie przetargu
nie
ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „dostawa
wyposażenia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń
budynku głównego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 18 lipca 2018 r. nr 2018/S 136-310532.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Wobec
czynności otwarcia ofert wykonawca MCPOLSKA.PL sp. z o.o. sp. k. w
Skórzewie, zwany dalej „odwołującym”, wniósł 3 września 2018 r. odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 86 ust. 4 ustawy Pzp przez zaniechanie podania podczas otwarcia ofert nazwy
(firmy) oraz adresu wykonawcy Informer Med. s
p. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Winogrady 118
, zwanego dalej „przystępującym”, a także informacji dotyczących ceny,
okresu gwarancji zawart
ych w złożonej przezeń ofercie;
2) art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
przez zaniechanie po otwarciu ofert niezwłocznej publikacji
informacji dotyczącej okresu gwarancji zawartego w ofercie przystępującego,
3) art. 86 ust. 2 ustawy Pzp przez niezapewnie
nie jawności otwarcia ofert, a tym samym art.
8 ust. 1 ustawy Pzp
przez naruszenie zasady jawności postępowania o udzielenie
zamówienia, a także art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez nierówne traktowanie wykonawców.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienia przedmiotowego
postępowania w zakresie części 11 zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy
Pzp w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.
Na podstawie pisma
zamawiającego z 6 września 2018 r. ustalono, że zamawiający kopię
odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego
przekazał innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 6 września 2018 r. pocztą
elektroniczną.
Do postępowania odwoławczego, po stronie zamawiającego, w dniu 7 września 2018
r., zachowuj
ąc termin na zgłoszenie przystąpienia oraz wykazując interes w uzyskaniu

rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego zgłosił przystąpienie wykonawca Informer Med
sp. z o.o. w Poznaniu
, zwany dalej „przystępującym”.
Ustalono także, że 18 września 2018 r., w trakcie posiedzenia Izby z udziałem stron i
uczestników postępowania, przed otwarciem rozprawy, zamawiający złożył oświadczenie, że
uwzględnia w całości zarzuty odwołania. W trakcie tego samego posiedzenia, przed
otwarciem rozprawy,
przystępujący złożył oświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu wobec
uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. Przystępujący
po stronie zamawiającego oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Mając na uwadze
powyższe okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z
przywoływanym przepisem, jeżeli uczestnik postępowania, który przystąpił do postępowania
po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowania, a
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
o oddaleniu odwołania lub jego
uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie
.
Orzeczenie Izby w rozpatrywanej sprawie w żadnym zakresie nie miało
charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia.
W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3 i art. 192 ust. 1
zd. 2 ustawy Pzp,
postanowiła jak w pkt 1 sentencji.

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie
z art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy Pzp. Stosownie do tego przepisu,

koszty postępowania
odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 3 znosi się wzajemnie,
jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w odwołaniu
przed otwarciem rozprawy
.
Izba nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania,
stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15
marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t. jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 972)
, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Zgodnie z

powołanym przepisem, w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę,
jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił, wypełniając wymogi
określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy, żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba
orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu.

Izba oddaliła wniosek odwołującego o zasądzenie od zamawiającego na rzecz
odwołującego zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego w kwocie 3.600
zł. Zgodnie z przepisem § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia, w przypadku umorzenia
post
ępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie
przystąpił, wypełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy, żaden wykonawca
al
bo uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów
pr
zedstawionych w odwołaniu, Izba zasądza koszty od zamawiającego na rzecz
odwołującego, jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło po otwarciu
rozprawy.

Jak wynika z powyższego przepisu warunkiem zasądzenia zwrotu kosztów
wynagrodzenia pełnomocnika od zamawiającego na rzecz odwołującego jest uwzględnienie
zarzutów odwołania dopiero po otwarciu rozprawy. Tymczasem w analizowanej sprawie
zamawiający złożył oświadczenie o uwzględnieniu zarzutów odwołania przed otwarciem
rozprawy. Powyższe skutkowało koniecznością oddalenia wniosku odwołującego.

Przewodniczący: ……………..………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie