eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1730/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-09-05
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1730/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu
5 września 2018 r. w Warszawie odwołania
wni
esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez
wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A., ul. Drzymały 15, 40-059
Katowice

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Katowice,
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

przy udziale wykonawcy
D.Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD D.Ś., ul. Aleja Bohaterów Monte Cassino
40, 42-
200 Częstochowa
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A., ul. Drzymały 15,
40-059 Katowice
kwoty 10 0
00 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero
groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 1730/18
U z a s a d n i e n i e


Miasto
Katowice
(dalej:
„Zamawiający”)
prowadzi
w
trybie
przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali
sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. S.M. w Katowicach. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane w dniu 4 czerwca 2018 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych
pod pozycją 567237-N-2018.

W dniu 27 sierpnia 2018 r. wykonawca Pr
zedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.
z siedzibą w Katowicach (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wobec czynności Zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej
oferty, tj. oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud D.Ś., mimo że
wykonawca ten winien zostać wykluczony z postępowania, ponieważ nie spełnia warunków
udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej:
„SIWZ”), w konsekwencji jego oferta powinna zostać uznana za odrzuconą oraz ze względu
na nieprawidłowe przyznanie punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia, niezgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
- art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp poprzez wyb
ór jako najkorzystniejszej oferty
Przedsiębiorstwa Budowlanego Częstobud D.Ś., niezgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w SIWZ, tj. mimo że oferta ta nie jest najkorzystniejsza biorąc pod uwagę treść
kryterium oceny ofert określoną w SIWZ (pkt 47 pkt 2 i 48 pkt 2 i 3) - doświadczenie osób
wyznac
zonych do realizacji zamówienia,
- art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie czynności wykluczenia wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud
D.Ś., który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej (SIWZ pkt 15 ust. 2 ppkt I) oraz art. 24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez nie
uwzględnienie, że ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,
- 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania w
ykonawcy Przedsiębiorstwo
Budowlane
Częstobud
D.Ś.
do
wyjaśnień
dotyczących
oświadczeń
i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, ewentualnie zaniechania
wezwania tego w
ykonawcy do uzupełnienia ww. oświadczeń i dokumentów,
- art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania w
ykonawcy Przedsiębiorstwo

Budowlane Częstobud D.Ś. do wyjaśnień treści oferty, w zakresie wykazania spełnienia
kryterium oceny ofert -
doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
- art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp
poprzez wybór oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane
C
zęstobud D.Ś., mimo że jego oferta winna być uznana za odrzuconą,
a
jednocześnie zaniechanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego, mimo że na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, oferta Odwołującego jest
najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, co narusza zasadę
prowadzenia
postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
i równe traktowanie wykonawców oraz udzielania zamówienia wyłącznie wykonawcy
wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Odwołujący wniósł o:
-
unieważnienie decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
-
wykluczenie
wykonawcy
Przedsiębiorstwo
Budowlane
Częstobud
D.Ś.
z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
-
wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w dniu
30 sierpnia 2018 r.
zgłosił wykonawca D.Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD D.Ś. z siedzibą w Częstochowie.
W dniu
3 września 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
Zamawiającego, w którym Zamawiający złożył oświadczenie, że zarzuty przedstawione
w odwołaniu podlegają uwzględnieniu. Na posiedzeniu Izby w dniu 5 września 2018 r.
Zamawiający podtrzymał ww. decyzję oświadczając, iż uwzględnia w całości zarzuty
przedstawione
w odwołaniu.
Wykonawca
D.Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo
Budowlane CZĘSTOBUD D.Ś. nie stawił się na posiedzenie Izby w dniu 5 września 2018 r.
Izba zważyła, że ustawodawca nie wskazał terminu, w jakim wykonawca przystępujący do
postępowania odwoławczego może złożyć oświadczenie o sprzeciwie co do uwzględnienia
odwołania przez zamawiającego. Nie budzi to jednak wątpliwości, gdyż termin ten
skorelowany jest ze skutkami procesowymi określonymi w ustawie, w zależności od etapu,
na którym znajduje się postępowanie odwoławcze w chwili uwzględnienia odwołania przez
zamawiającego. Wobec złożonego w dniu 3 września 2018 r. oświadczenia Zamawiającego,
że uwzględnia zarzuty przedstawione w odwołaniu, to moment zamknięcia posiedzenia Izby
stanowił termin stanowczy na złożenie oświadczenia o sprzeciwie wobec uwzględnienia

odwołania przez Zamawiającego. Jest to etap, na którym zapada decyzja Izby o skierowaniu
odwołania do rozpoznania na rozprawie, zaś do tego konieczne jest istnienie w sprawie
sporu, który Izba może rozstrzygnąć. Skutkiem prawnym braku sprzeciwu uczestnika
postępowania jest materialny zanik sporu, będącego warunkiem możliwości wydania
merytorycznego rozstrzygnięcia. Wobec braku oświadczenia wykonawcy D.Ś. prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD D.Ś. co do
sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego, Izba zobligowana jest, w
związku z brakiem możliwości wydania orzeczenia merytorycznego, do podjęcia
rozstrzygnięcia
formalnego
poprzez
umorzenie
postępowania
odwoławczego.
Niestawiennictwo wykonawcy
D.Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD D.Ś. nie wstrzymywało postępowania
odwoławczego, wobec treści § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22
marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z
2017, poz. 14), zgodnie
z którym niestawiennictwo strony oraz uczestnika postępowania
odwoławczego prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy nie wstrzymuje
rozpoznania odwołania. Przepis ten na mocy § 3 wyżej wskazanego rozporządzenia stosuje
się odpowiednio do posiedzeń. Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego
przystępującego na posiedzeniu stanowi o rezygnacji z czynnego uczestnictwa w
postępowaniu odwoławczym, a także wyczerpuje drugą przesłankę - braku zgłoszenia
sprzeciwu, o której mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp.
Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust.
3
ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 2 lit. b
ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie