eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1233/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-07-06
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1233/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Danuta Dziubińska, Katarzyna Brzeska, Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2018
r. w Warszawie odwołania wniesionego w
dniu 21 czerwca 2018 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Asseco Data Systems S. A. oraz UNI-Net Poland Sp. z o.o. z siedzibą dla
lidera konsorcjum w Gdyni
w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z
siedzibą w Katowicach, działającego w imieniu własnym i w imieniu i na rzecz Miasta
Tychy z siedzibą w Tychach oraz Gminy Bieruń z siedzibą w Bieruniu

- przy udziale wykonaw
cy Dysten Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
zgłaszającego
przystąpienie po stronie Zamawiającegoorzeka:
1.
Oddala odwołanie
2. K
osztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: Asseco Data Systems S. A. oraz UNI-Net Poland Sp. z
o.o. z siedzibą dla lidera konsorcjum w Gdyni
i:
1) zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Asseco Data Systems
S. A. oraz UNI-
Net Poland Sp. z o.o. z siedzibą dla lidera konsorcjum w
Gdyni

tytułem wpisu od odwołania,
2)
zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Asseco Data Systems S. A. oraz UNI-Net Poland Sp. z o.o. z
siedzibą dla lidera konsorcjum w Gdyni
kwotę 3.600 zł 00 gr. (słownie: trzy

tysiące sześćset złotych zero groszy) na rzecz Komunikacyjnego Związku
Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w
Katowicach, działającego w imieniu własnym i w imieniu i na rzecz Miasta
Tychy z siedzibą w Tychach oraz Gminy Bieruń z siedzibą w Bieruniu

stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący:
……………………
……………………
……………………


Sygn. akt KIO 1233/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawia
jący – Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego z siedzibą w Katowicach, działający w imieniu własnym i w imieniu i na
rzecz Miasta Tychy z siedzibą w Tychach oraz Gminy Bieruń z siedzibą w Bieruniu prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) (zwanej dalej również „ustawą Pzp”),
postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II".

Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Asseco Data Systems
S. A. oraz UNI-Net Poland Sp. z o.
o. z siedzibą dla lidera konsorcjum w Gdyni (zwani dalej:
Odwołującym”) wnieśli w dniu 21 czerwca 2018 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej) odwołanie na zaniechanie wykluczenia wykonawcy Dysten Sp. z o.o. z
siedzibą w Zabrzu z uwagi na złożenie, w ocenie Odwołującego, nieprawdziwych informacji,
zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 17
ustawy Pzp, art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania,
nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert, a w konsekwencji
wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego. Z ostrożności procesowej Odwołujący
wniósł o nakazanie Zamawiającemu wezwania wykonawcy Dysten Sp. z o.o. z siedzibą w
Zabrzu do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w
zakresie warunku doświadczenia, a w razie braku uzupełnienia ich w terminie, wykluczenie
wykonawcy z postępowania.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ
, ofertę wykonawcy Dysten Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, jak
również oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestnika postępowania złożone
w
trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu
na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę
merytorycznie je rozpoznając.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Izba nie
zgodziła się z Zamawiającym, jakoby Odwołujący nie posiadał interesu we wniesieniu
przedmiotowego odwołania. Izba zwróciła uwagę, na okoliczność, że Zamawiający nie
wzywał wykonawców w trybie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp do przedłużenia terminu związania
ofertą oraz przedłużenia ważności wadium, Zamawiający nie wykonał ciążącego na nim
obowiązku wynikającego z przepisów ustawy Pzp. Niewątpliwie Odwołujący posiada interes
w uzyskaniu zamówienia, jest zainteresowany rozstrzygnięciem tego postępowania na jego
korzyść z uwagi chociażby na wniesione odwołanie. Ponadto Zamawiający nie dokonał
odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, a w konsekwencji
powyższe nie jest również przedmiotem postawionych przez Odwołującego zarzutów

Izba potwie
rdziła skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego wykonawcy Dysten Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (zwanego dalej
również: „Przystępującym”).

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła, co następuje:

Zamawiający – Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego z siedzibą w Katowicach, działającego w imieniu własnym i w imieniu i na
rzecz Miasta Tychy z siedzibą w Tychach oraz Gminy Bieruń z siedzibą w Bieruniu prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowania o
udzielenie zamówienia pn: „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”.
/dokumentacja postępowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, str. 2 z 19/.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej również: „SIWZ”)
zawierała m. in. następujące postanowienia:
Rozdział 5 „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp


Pkt 5.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
a.
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie
wykonał co najmniej 2 dostawy (umowy) każda po minimum 100 elektronicznych
tablic
dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach prezentujących planowy
lub rzeczywisty czas przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej wraz z ich instalacją i
uruchomieniem, o wartości każdej z ww. dostaw (wraz z instalacją i uruchomieniem
tablic) nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto.

/dokumentacja postępowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, str. 5 z 19/.

Zamawiający w toku niniejszego postępowania udzielał wykonawcom odpowiedzi m.
in. na zadawane przez nich pytania:

Pytanie nr 10 (dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, str. 8 pkt 9
Prosimy o potwierdzenie, że przez „uruchomienie” Zamawiający rozumie doprowadzenie do
sytuacji w której elementy podlegające dostarczeniu i wdrażaniu w ramach SDIP2 są
produkcyjnie eksploatowane w zaprojektowanej funkcjonalności t.j. dokonano ich
uruchomienia w środowisku produkcyjnym wraz z wymaganymi integracjami, konfiguracjami
(n
p. w zakresie rozkładów jazdy, rejestru kierujących).

Odpowied
ź Zamawiającego na pytanie nr 10 z dnia 23 stycznia 2018 r.
Poprzez uruchomienie Zamawiający rozumie doprowadzenie do sytuacji w której wszystkie
dostarczone elementy w ramach zamówienia zostaną zamontowane, skonfigurowane i
podłączone do systemu centralnego oraz potwierdzone zostanie ich prawidłowe działanie.
/dokumentacja postępowania: Odpowiedzi Zamawiającego na pytania wykonawców z dnia
23 stycznia 2018 r./.


W dniu 6 lutego 2018 r. Zamawi
ający dokonał zmiany pkt 5.1 lit. a SIWZ, który otrzymał
brzmienie
: „Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
należycie wykonał co najmniej dwie dostawy (umowy) każda po minimum 100
elektronicznych tablic dynamicznej inform
acji pasażerskiej na przystankach prezentujących
planowy lub rzeczywisty czas przyjazdów komunikacji miejskiej wraz z ich instalacją i
uruchomieniem, o wartości każdej z ww. dostaw (wraz z instalacją i uruchomieniem tablic)
nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto. Za jedną elektroniczną tablicę dynamicznej informacji
pasażerskiej uważa się tablicę jednostronną lub tablicę dwustronną umieszczoną w jednej
obudowie
”.
/dokumentacja postępowania: Zmiana postanowień SIWZ z dnia 6 lutego 2018 r./.

W niniejszym po
stępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:
1.
Dysten Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu,
2.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Asseco DATA
SYSTEM S. A. oraz UNI-NET POLAND Sp. z o.o. z siedziba dla lidera konsorcjum w
Gdyni.
/dokumentac
ja postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11
czerwca 2018 r./.


W dniu 11 czerwca 2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty
wykonawcy Dysten Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.
/dokumentacja postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11
czerwca 2018 r./.

Od niniejszej c
zynności Zamawiającego wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia: Asseco Data Systems S. A. oraz UNI-Net Poland Sp. z o.o. z
siedzibą dla lidera konsorcjum w Gdyni; wnieśli odwołanie.
/dokumentacja postępowania: Odwołanie wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: Asseco Data Systems S. A. oraz UNI-Net Poland Sp. z o.o. z
siedzibą dla lidera konsorcjum w Gdyni (odwołanie o sygn. akt KIO 1233/18) z dnia 22
czerwca 2018 r. /.


Pismem z dnia 29 czerwca 2018 r. Zamawiający odpowiedział na odwołanie, wnosząc
o jego oddalenie.
/dokumentacja postępowania: Odpowiedź na odwołanie z dnia2 9 czerwca 2018 r. /.

Krajowa Izba
Odwoławcza zważyła, co następuje:

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i
stanowiska stron oraz uczestnika postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba
uznała, iż odwołanie podlega oddaleniu.

W ocenie Izby istotne znaczenie w niniejsze
j sprawie miała treść postawionego
warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał się
doświadczeniem, t.j. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
należycie wykonał co najmniej dwie dostawy (umowy) każda po minimum 100
elektronicznych
tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach prezentujących
planowy lub rzeczywisty czas przyjazdów komunikacji miejskiej wraz z ich instalacją i
uruchomieniem, o wartości każdej z ww. dostaw (wraz z instalacją i uruchomieniem tablic)
nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto. Za jedną elektroniczną tablicę dynamicznej informacji
pasażerskiej uważa się tablicę jednostronną lub tablicę dwustronną umieszczoną w jednej
obudowie.
Niewątpliwie – z czym Izba zgodziła się - treść warunku odnosiła się do tablic
dynamicznej informacji pasażerskiej, zatem to właśnie tablice były częścią wymagań
Zamawiającego. Zgodzić należało się z Przystępującym, iż sporządzony opis przedmiotu
zamówienia obejmował dostawę tablic, niemniej jednak przedmiot zamówienia obejmował

szereg elementów, które nie znalazły odzwierciedlenia w treści postawionego warunku.
Przystępujący słusznie zauważył, że treść warunku udziału zawarta w pkt 5.1 SIWZ w swych
wymaganiach od
nosiła się wyłącznie od tablic, gdyby intencją Zamawiającego było również
badanie innych elementów wchodzących w opisany przedmiot zamówienia, to powyższe
znalazłoby odzwierciedlenie w treści postawionego wymagania. Izba podzieliła również
stanowisko Przystępującego, że Odwołujący dokonuje interpretacji warunku wbrew jego
literalnemu brzmieniu
, z czym próbuje wiązać skutek w postaci konieczności wykluczenia
wykonawcy Dysten Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy
Pzp.

Izba również zgodziła się z Zamawiającym i Przystępującym, że pytanie nr 10
odnosiło się do wszystkich urządzeń, a nie tylko do wskazywanych przez Odwołującego
tablic, zatem treścią warunku objęto wyłącznie wymaganie co do tablic. Zgodzić się również
należało z tym, że z wymagań Zamawiającego nie wynikał zakaz montażu w warunkach
pro
dukcyjnych. Zatem złożone
referencje
niewątpliwie odpowiadały wymogom
Zamawiaj
ącego.

Co do kwestii interpretacji postawionego warunku i stanowiska Odwołującego, że
montaż tablicy musiał odbywać się na przystanku, to zgodzić należało się również z
Przystępującym, że treść warunku wskazywała na rodzaj tablicy. Niewątpliwie tablice takie
mogą być instalowane np. na dworcach, peronach itp., zatem warunek odnosił się do rodzaju
tablicy
, nie zaś do miejsca montażu. Zamawiającemu nie zależało, aby uruchomienie miało
następować na samym przystanku, warunek udziału nie wskazywał na miejsce montażu.
Ponadto Zamawiający odpowiedziami na pytania wykonawców w żaden sposób nie wkluczył
montażu w warunkach produkcyjnych. Istotne znaczenie miał oczekiwany efekt, a odpowiedź
Zamawiającego na pytanie nr 10 na którą powołuje się Odwołujący w rzeczywistości
odnosiła się do opisu przedmiotu zamówienia, nie zaś do warunku udziału w postępowaniu.
W konsekwencji treść złożonych referencji, potwierdzała spełnienie warunku udziału w
postępowaniu. Wobec tego Odwołujący interpretując warunek udziału w odmienny sposób
niż wskazuje na to literalne jego brzmienie w konsekwencji wyciąga błędne wnioski
twierdząc, że Zamawiający przedstawionymi przez Przystępującego referencjami został
wprowadzony w błąd, z czym Izba wobec przedstawionej argumentacji nie mogła się
zgodzić. W związku z tym w ocenie Izby nie potwierdziły się przesłanki wynikające z art. 24
ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.

Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), tj. stosownie do wyniku postępowania.
Przewodniczący:

…………………….
…………………….
…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie