eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1821/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-09-25
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1821/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Ewa Sikorska, Magdalena Rams Protokolant: Rafał Komoń

wobec cofnięcia w dniu 24 września 2018 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 11 września 2018 r. przez wykonawcę
MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Willowa 87, 32-085
Modlniczka

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Komendę Główną
Policji, ul.
Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
po przeprowadzeniu posiedzenia
z udziałem stron,
przy udziale:
A. wykonawcy Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o., ul. Czerwone Maki 82,
30-
392 Kraków
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiaj
ącego,
B. wykonawcy
Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego stronie zamawiającego


postanawia:
1.
umarza postępowanie;
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Willowa
87, 32-085 Modlniczka
kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(tekst jednol
ity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………
Członkowie:
………………………………
………………………………Sygn. akt: KIO 1821//18

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Komenda Główna Policji, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017
roku, poz. 1579 ze zm.
), dalej: „ustawa Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
na: „Modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach
miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”, znak sprawy: 162/BŁil/18/TG/PMP.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 1
września 2018 roku pod nr 2018/S 168-382059. Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (dalej: „SIWZ”) została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
W dniu 1
1 września 2018 r. Odwołujący – MAXTO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec
treści ogłoszenia o zamówieniu i treści SIWZ. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu
naruszenie:
1) art. 9a ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 kc poprzez: wyznaczenie
zbyt krótkiego terminu składania ofert w stosunku do poziomu złożoności zamówienia oraz
czasu potrzebnego na sporządzenie oferty, wyznaczenie terminu składania ofert bez
uwzględnienia czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami
koniecznymi do przygotowania oferty, w przypadku gdy oferty w niniejszym Postępowaniu
mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej oraz po
sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,
a w konsekwencji utrudnienie uczciwej konkurencji, w tym przez uniemożliwienie złożenia
oferty Odwołującemu;
2) art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez za
niechanie sporządzenia opisu przedmiotu
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące
mieć wpływ na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej w całości wymagania
Zamawiającego oraz uniemożliwiający dokonanie wyceny przedmiotu oferty oraz
naruszający zasady uczciwej konkurencji;
3) art. 22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 22 ust. la w zw. art. 22d ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp poprzez p
ostawienie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
i nadmierny dla zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania

przedmiotowego zamówienia, a co za tym idzie w sposób naruszający zasadę równego
traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji;
4)
§ 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) w zw. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurenci w postępowaniu, tj.
dopuszczenia, aby wykaz dostaw/usług dotyczył dostaw/usług wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie
dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert;
5) art. 353
1
i art. 5 Kodeksu cywilnego
w związku art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i art. 139
ust. 1 ustawy Pzp poprzez rażące naruszenie równości stron stosunku cywilnoprawnego
oraz znaczne przekroczenie zasady swobody umów przez określanie warunków umowy
w sposób sprzeczny z zasadą równości i zasadą uczciwej konkurencji, wyznaczenie
nierealnych do dotrzymania terminów realizacji zamówienia oraz obciążenie wykonawcy
nadmiernymi obowiązkami i ryzykiem;
6) art. 353
1
, art. 473 § 1, art. 5 kc w związku art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i art. 139 ust.
1 ustawy Pzp poprzez wprowadzenie do wzoru umowy zasadę odpowiedzialności
wykonawcy de facto na zasadzie ryzyka za nienależyte wykonanie lub niewykonanie
zamówienia, co stanowi rażące naruszenie równości stron stosunku cywilnoprawnego oraz
znaczne przekroczenie zasady swobody umów przez określanie warunków umowy
w sposób sprzeczny z zasadą równości i zasadą uczciwej konkurenci, obciążenie
wykonawcy nadmiernymi obowiązkami i ryzykiem, a ponadto Zamawiający zaniechał
oznaczenia okoliczności, które będą uzasadniać odpowiedzialność wykonawcy, jeśli
nienależyte wykonanie lub niewykonanie zamówienia nastąpi nie z jego winy;
7) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przygotowanie
i prowadzenie Postępowania w sposób
niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców,
Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu dokonania zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu
w
sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania.
Do postępowania odwoławczego, spełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy
Pzp,
skutecznie przystąpili po stronie Zamawiającego wykonawcy: Motorola Solutions
Systems Polska Sp. z o.o. i SPRINT S.A.
, stając się jego uczestnikami.

W dniu 24
września 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło oświadczenie
Odwołującego o wycofaniu odwołania.
Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp od
wołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli
cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Stosownie do art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, w przypadku umorzenia
postępowania, Izba wydaje postanowienie.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy
Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3

lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
972
), nakazując zwrot na rzecz Odwołującego kwoty 13 500,00 zł, stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.


Przewodniczący: ………………………………
Członkowie:
………………………………
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie