eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1711/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-09-06
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1711/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron i uczestników postępowania w Warszawie
w dniu
6 września 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 23 sierpnia 2018 r. przez
wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
KOBYLARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobylarni
w postępowaniu prowadzonym
przez zamawiającego Gminę Wrocław oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu reprezentowanego przez
Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we
Wrocławiu

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z si
edzibą w Będzinie
oraz AZI-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Będzinie
, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn.
akt KIO 1711/18 po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kobylarni
kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero
groszy)
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania;
3.
zasądza od odwołującego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobylarni
na rzecz zamawiającego Gminy Wrocław oraz
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą
we
Wrocławiu
reprezentowanego
przez
Wrocławskie
Inwestycje
Spółka


z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
kwotę 3 826 zł 01 gr
(słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych jeden grosz) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione przez zamawiającego z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika oraz kosztów dojazdu na posiedzenie.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: ……………………………….………
Sygn. akt KIO 1711/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Gmina Wrocław oraz MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu reprezentowane
przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, prowadzi postępowanie
o
udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „02090 - Budowa Alei Wielkiej Wyspy we
Wrocławiu.” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 29 września 2017 r. pod numerem 2017/S 187-382041. Postępowanie
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej „Ustawa Pzp”).
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.
W dniu 23 sierpnia 2018 r. wykonawca
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
KOBYLARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobylarni (dalej jako „Odwołujący”) wniósł
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec zaniechania wykluczenia przez
Zam
awiającego z postępowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie oraz
AZI-
BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (dalej: „Konsorcjum BANIMEX") z uwagi na
przedstawienie nieprawdziwych informacji.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 26 ust. 3 w zw. z naruszeniem art.
24 ust. 1 pkt 16 i 17 Ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum BANIMEX
z udziału w postępowaniu, mimo że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu, ewentualnie w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o
udzielenie zamówienia.
2.
art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp poprzez
wezwanie Konsorcjum Banimex
do wyjaśnień a następnie do uzupełnienia wykazu osób
w
sytuacji, gdy brak było do tego podstaw, a wezwanie zostało skierowane przed
unieważnieniem czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
W związku z podniesionym zarzutem Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
i
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia
13 sierpnia 2018 r. oraz wykluczenie Konsorcjum Banimex z udziału w postępowaniu z uwagi
na przedstawienie inform
acji wprowadzających w błąd.

D
o postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili przystąpienie
wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe BANIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie
oraz AZI-
BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie. Na
posiedzeniu w dniu
6 września 2018 r. Izba stwierdziła skuteczność zgłoszonego przystąpienia
do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wobec spełnienia przesłanek
określonych w art. 185 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp i dopuściła ww. wykonawcę do udziału
w
postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestnika postępowania.
Na posiedzeniu w dniu
6 września 2018 r. Odwołujący oświadczył, iż cofa odwołanie.
Oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez umocowanego pełnomocnika, co
znajduje potwierdzenie w dokumentacji postępowania odwoławczego.
Uwzględniając powyższe Izba uznała, że zasadne jest umorzenie postępowania
odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy Pzp z uwagi na złożone przez
Odwołującego podczas posiedzenia niejawnego z udziałem Stron i Uczestnika oświadczenie
o cofnięciu odwołania. Zgodnie z treścią ww. przepisu Odwołujący może cofnąć odwołanie do
czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze.
Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90%
wpisu.
Skuteczne skorzystanie przez Odwołującego z przysługującej mu czynności
dyspozytywnej
jaką jest wycofanie odwołania powoduje zakończenie postępowania
odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania. Złożenie oświadczenia
o cofnięciu odwołania stanowi nieograniczone uprawnienie Odwołującego, które znosi
wszelkie skutki prawne związane z wniesieniem odwołania.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 187 ust. 8
Ustawy Pzp umorzyła postępowanie
odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie Ustawy
Pzp.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy
Pzp zdanie drugie
oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) w zw. z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu
od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). M
ając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania miało miejsce
przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu 90%
kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. Natomiast z uwagi na złożenie oświadczenia
o
cofnięciu odwołania na posiedzeniu przed Izbą w dniu 6 września 2018 r., Izba zasądziła od
Odwołującego na rzecz Zamawiającego uzasadnione koszty postępowania odwoławczego
w
łącznej wysokości 3826,01 zł, na podstawie złożonych przez Zamawiającego do akt sprawy
rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z dojazdem na posiedzenie

w
kwocie 226,01 gr oraz kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3600,00 zł.

Przewodniczący: ……………………………….………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie