eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1831/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-09-25
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1831/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Ewa Sikorska, Magdalena Rams Protokolant: Rafał Komoń

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy - na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 25
września 2018 r. - odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
w dniu 1
1 września 2018 r. przez wykonawcę Integrated Solutions Sp. z o.o. ul.
Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
– Komendę Główną Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

przy udziale:
A. wykonawcy Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o., ul. Czerwone Maki 82,
30-
392 Kraków
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiaj
ącego,
B. wykonawcy
Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego stronie zamawiającego


postanawia:
1.
umarza postępowanie;
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego Integrated Solutions Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………
Członkowie:
………………………………
………………………………Sygn. akt: KIO 1831//18

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Komenda Główna Policji, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017
roku, poz. 1579 ze zm.
), dalej: „ustawa Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
na: „Modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach
miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”, znak sprawy: 162/BŁil/18/TG/PMP.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 1
września 2018 roku pod nr 2018/S 168-382059. Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (dalej: „SIWZ”) została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
W dniu 1
1 września 2018 r. Odwołujący – Integrated Solutions Sp. z o.o. ul. Skierniewicka
10a, 01-230 Warszawa
wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie czynności
Zamawiającego
polegającej
na
niewłaściwym
ustaleniu
treści
SIWZ.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy:
1. Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez opisanie przedmiotu zam
ówienia w sposób
niejednoznaczny, nieuwzględniający wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na
sporządzenie oferty z uwagi na określenie w sposób niejednoznaczny terminu realizacji
Etapu I zamówienia przez wyznaczenie jego daty końcowej na dzień 30 listopada 2019 r.
oraz
Etapu II zamówienia przez wyznaczenie jego daty końcowej na dzień 21 listopada
2020 r.
bez uwzględnienia terminu podpisania umowy, co sprawia, że okres wykonania
każdej z tych części prac pozostaje dla wykonawcy nieznany,
2. Art. 29 ust. 2 ustawy Pzp -
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób mogący
utrudniać uczciwą konkurencję z uwagi na preferowanie wykonawców oferujących
rozwiązania jednego producenta poprzez wymaganie zastosowania specyficznych
i prawni
e zastrzeżonych funkcjonalności - standardów technicznych nieobjętych testami
interoperacyjności, co wynika z wymagań określonych w pkt 7.1.10. 7.1.15 i 7.18
załącznika nr 2 do SIWZ;
3. Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp -
poprzez wymaganie określone w Rozdziale
VI pkt
1. 1) b) SIWZ aby wszystkie osoby posiadające specjalistyczne kompetencje
skierowane do realizacji zadania posługiwały się językiem polskim, co z uwagi na charakter
wymaganych umiejętności ogranicza krąg potencjalnych wykonawców do oferujących
ur
ządzenia praktycznie jednego producenta z uwagi na to, że jedynie ten producent
posiada zespól specjalistów spełniających wymagania Zamawiającego i posługujących się

językiem polskim, a jednocześnie nie jest proporcjonalne w stosunku do przedmiotu
zamówienia, gdyż znajomość języka polskiego nie jest koniecznym warunkiem
prawidłowej realizacji zamówienia;
4. Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 pkt 4) i art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp

poprzez brak
określenia w treści ogłoszenia warunków udziału w postępowaniu.
W
skazując na powyższe Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1. Zmianę treści Rozdziału V SIWZ poprzez wskazanie, że Etap I ma zostać zrealizowany
w ciągu 11 miesięcy od dnia podpisania umowy;
2. Zmianę treści Rozdziału V SIWZ poprzez wskazanie, że Etap II ma zostać zrealizowany
w ciągu 13 miesięcy od zakończenia Etapu I;
3. Zmianę Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie wymagań 7.1.10, 7.1.15, 7.1.18, co
umożliwi realizację zamówienie w oparciu o rozwiązania innych producentów niż Motorola:
4. Zmianę Rozdziału VI ust. 1 pkt 1) lit. b) SIWZ - poprzez wykreślenie wymagania, aby
personel wykonawcy poza Kierownikiem Projektu posługiwał się językiem polskim oraz
dodanie zastrzeżenia, że jeśli personel nie posługuje się językiem polskim, wykonawca
będzie musiał zapewnić na własny koszt tłumacza;
5. Nakazanie Zamawiającemu zmiany treści ogłoszenia poprzez określenie w jego treści
warunków udziału w postępowaniu.
Do postępowania odwoławczego, spełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy
Pzp, skutecznie przystąpili po stronie Zamawiającego wykonawcy: Motorola Solutions
Systems Polska S
p. z o.o. i SPRINT S.A., stając się jego uczestnikami. Natomiast wykonawca
MAXTO sp. z o.o. S.K.A., zgłaszający przystąpienie po stronie Odwołującego, z uwagi na brak
wykazania,
przez osobę zgłaszającą przystąpienie, upoważnienia do działania (załączone do
zgłoszenia pełnomocnictwo nie zostało podpisane przez mocodawcę), nie mógł stać się
uczestnikiem postepowania.
W dniu 25
września 2018 r. na posiedzeniu z udziałem stron, wobec uwzględnienia przez
Zamawiającego części zarzutów, Odwołujący złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania.
Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp od
wołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli
cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Stosownie do art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, w przypadku umorzenia
postępowania, Izba wydaje postanowienie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy
Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3

lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
972
), nakazując zwrot na rzecz Odwołującego kwoty 13 500,00 zł, stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.


Przewodniczący: ………………………………
Członkowie:
………………………………
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie