eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 867/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-05-17
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 867/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 2018 r. przez wykonawcę Deloitte
Consulting S.A. w Warszawie


w
postępowaniu prowadzonym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku

przy udziale wykonawcy PwC Polska sp. z o.o. w Warszawie, zg
łaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności
wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu oraz powtórzenie czynności
oceny oferty złożonej przez odwołującego,

2.
kosztami postępowania obciąża Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr
(słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) uiszczoną przez
wykonawc
ę Deloitte Consulting S.A. w Warszawie tytułem wpisu od
odwołania, kwotę 3.600 zł 00 gr poniesioną przez odwołującego tytułem
wynagrod
zenia pełnomocnika odwołującego oraz kwotę 144 zł 00 gr (słownie: stu
czterdziestu czterech złotych) tytułem kosztów dojazdu na posiedzenie i
rozprawę Izby,
2.2.
zasądza od

Agencji
Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku
na rzecz wykonawcy
Deloitte Consulting S.A. w Warszawie
kwotę 11.244 zł 00 gr (słownie:
jedenastu
tysięcy dwustu czterdziestu czterech złotych zero groszy), stanowiącą
uzasadnione koszty strony poniesi
one z tytułu wpisu od odwołania,
wynagrodzenia pełnomocnika i dojazdu na posiedzenie Izby.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przewodniczący: ………………….…


Sygn. akt: KIO 867/18

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku – prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „usługa analizy
atrakcyjności inwestycyjnej”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
7 marca 2018 r., poz. 527088-N-2018.
27 kwietnia 2018
r. zamawiający przesłał wykonawcy Deloitte Consulting S.A. w
Warszawie, zwanemu
dalej „odwołującym”, zawiadomienie o wykluczeniu go z udziału w
postępowaniu.
Wobec
czynności wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu odwołujący
wni
ósł 2 maja 2018 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7, art. 24 ust. 2 pkt 12, art. 26, w
tym w szczególności w ust. 2f, 3 i 4 ustawy Pzp, lub ewentualnie art. 87 ust. 1, a nadto
zaniechanie odpowiedniego zastosowania art. 190 ust. 5 ustawy Pzp poprzez nieuprawnione
wykluczenie
odwołującego z postępowania pomimo tego, że nie zachodzi przesłanka
wykluczenia ww. wykonawcy, a nadto z
amawiający nie wezwał ww. wykonawcy do
uzupełnienia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp
z powołaniem się na to, że przedstawione przez ww. wykonawcę w ofercie
dokumenty dotyczą usług, które w ocenie zamawiającego nie spełniają warunku dla
inwestycji realizowanej poza granicami Polski, ale na obszarze Europy Środkowo-
Wschodniej
oraz na to, że w ocenie zamawiającego Serbia nie leży w Europie Środkowo -
Wschodniej, co czyni dokumenty pierwotnie złożone przez ww. wykonawcę nieprzydanymi
do potwierdzenia spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności zamawiającego polegającej na wykluczeniu odwołującego z
p
ostępowania,
2)
przeprowadzenia czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty odwołującego i
uznania oferty złożonej przez odwołującego jako najkorzystniejszej oferty złożonej w
p
ostępowaniu zgodnie z kryteriami oceny ofert,
względnie
3)
wezwania o
dwołującego na podstawie art. 26 ust. 3 lub 2f ustawy Pzp do
uzupełnienia dokumentów w zakresie potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp
z powołaniem się na to, że w ocenie zamawiającego przedstawione przez

o
dwołującego dokumenty dotyczą usług, które nie spełniają warunku dla inwestycji
realizowanej poza granicami Polski, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej oraz na
to, że w ocenie zamawiającego Serbia nie leży w Europie Środkowo - Wschodniej, co czyni
dokumenty złożone przez odwołującego w ofercie nieprzydanymi do potwierdzenia
spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
ewentualnie
4)
wezwania o
dwołującego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp do złożenia
wyjaśnień dotyczących dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 z powołaniem na to, że
w ocenie z
amawiającego przedstawione przez odwołującego dokumenty dotyczą usług,
które nie spełniają warunku dla inwestycji realizowanej poza granicami Polski, ale na
obszarze Europy Środkowo- Wschodniej oraz na to, że w ocenie zamawiającego Serbia nie
leży w Europie Środkowo - Wschodniej, co czyni dokumenty złożone przez odwołującego w
ofercie nieprzydanymi do potwierdzen
ia spełniania wszystkich warunków udziału w
p
ostępowaniu.
W uzasadnieniu odw
ołania odwołujący podniósł, że w ogłoszeniu o zamówieniu
sformułowano następujący warunek udziału w postępowaniu: „III. 1.3) Zdolność techniczna
lub zawodowa: Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i
doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał co najmniej: a. dwie usługi doradcze, analizy lub inne opracowania
dotyczące wyboru lokalizacji projektów logistycznych lub produkcyjnych typu „greenfield”,
parków przemysłowych i/lub logistycznych, których przedmiotem był wybór najkorzystniejszej
lokalizacji pod względem minimum: położenia, aktualnego zagospodarowania terenu,
badania proponowanego zagospodarowania terenu, stanu prawnego nieruchomości,
uwarunkowań prawnych i środowiskowych, wykonalności przedsięwzięcia, uwarunkowań
geologicznych oraz potencjalnych rozwiązań technologicznych, przy czym co najmniej jedna
taka usługa wykonana była dla inwestycji realizowanej na terenie RP oraz co najmniej jedna
taka usługa dla inwestycji realizowanej poza granicami RP, ale na obszarze Europy
Środkowo-Wschodniej, zaś każde z przedsięwzięć, których dotyczyła usługa, miało wartość
min. 10 mln PLN. Uwzględnione zostaną wyłącznie usługi, w ramach których oferent
doradzał przy wyborze najlepszej lokalizacji, poprzedzonej analizą minimum dwóch
lokalizacji

”. Wskazał, że poniżej w ogłoszeniu o zamówieniu pojawia się jeszcze dopisek o
treści: „Pojęcia zdefiniowane w pkt 1.4 OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) należy rozumieć
zgodnie z definicjami tam zawartymi

”.
Odwołujący podniósł, że zamawiający błędnie uznał, że usługa nr 1 przedstawiona w
wykazie
usług odwołującego nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego w
ust. 1 lit. a) pkt 1.2. SIWZ dotyczącego usługi wykonanej dla inwestycji zrealizowanej poza

granicami RP, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, a z całą pewnością
z
amawiający zaniechał wezwania odwołującego do uzupełnienia dokumentów z powołaniem
się na to, że przedstawione przez odwołującego dokumenty dotyczą usług, które nie
spełniają warunku dla inwestycji realizowanej poza granicami RP, ale na obszarze Europy
Środkowo-Wschodniej oraz na to, że Serbia nie leży w Europie Środkowo - Wschodniej, co
czyni dokumenty pierwotnie złożone przez odwołującego nieprzydanymi do potwierdzenia
spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu, czym zamawiający naruszył art.
26 ust. 3 lub 2f ustawy Pzp.
Odwołujący argumentował, że zamawiający w toku postępowania dwukrotnie
kierował do odwołującego wezwania, których podstawę prawną określał jako wywodzoną z
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
W pierwszym z tych wezwań (z dnia 6 kwietnia 2018 r.)
z
amawiający żądał od odwołującego nie uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy Pzp
, ale wyjaśnień, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie
usługi nr 1. Uzasadniając żądanie zamawiający wyjaśnił, że oczekuje wyjaśnienia czy w
ramach tej usługi dokonano analizy minimum dwóch lokalizacji położonych na terenie RP.
Zamawiający nie żądał na tym etapie żadnych wyjaśnień z powołaniem się na to, że żadna z
usług przedstawionych przez odwołującego (w tym usługa nr 1) nie spełnia warunku dla
inwestycji realizowanej poza granicami RP ale na obszarze Europ
y Środkowo-Wschodniej
ani na to
że jedna z analizowanych lokalizacji w ramach tej usługi znajduje się w Serbii (która
według zamawiającego nie znajduje się w Europie Środkowo-Wschodniej).
W drugim z tych wezwań (z dnia 17 kwietnia 2018 r.) zamawiający wezwał
o
dwołującego do uzupełnienia dokumentów w postaci wykazu usług wraz z załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, jednakże ponownie w
uzasadnieniu
wezwania wskazano, że wezwanie dotyczy analizy minimum dwóch lokalizacji
położonych na terenie RP i zamawiający nie powoływał się w nim się na to, że żadna z usług
przedstawionych przez o
dwołującego (w tym usługa nr 1) nie spełnia warunku dla inwestycji
re
alizowanej poza granicami Polski, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej ani na
to, że jedna z analizowanych lokalizacji w ramach usługi nr 1 znajduje się w Serbii (która
według zamawiającego nie znajduje się w Europie Środkowo-Wschodniej).
Odwołujący argumentował, że w wyniku analizy dokumentacji i wyjaśnień
przedłożonych przez odwołującego, bez wezwania odwołującego do uzupełnienia
dokumentów w powyższym zakresie, zamawiający uznał, że odwołujący podlega
wykluczeniu m.in. ze względu na powyższe, tj. ze względu na to, że żadna z usług
przedstawionych przez o
dwołującego nie spełnia warunku dla inwestycji realizowanej poza
granicami Polski, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej oraz na to, że jedna z
analizowanych lokalizacji w ramach usługi nr 1 znajduje się w Serbii (która według
z
amawiającego nie znajduje się w Europie Środkowo-Wschodniej). Podkreślał, że ww.

zastrzeżenia są kluczowe w zakresie uznania spełnienia przez odwołującego warunków
udziału w postępowaniu, a w konsekwencji podjęcia decyzji o wykluczeniu odwołującego z
p
ostępowania, tj. z informacji o wykluczeniu odwołującego jasno wynika, że gdyby
z
amawiający nie miał ww. zastrzeżeń, to nie wykluczyłby odwołującego.
Odwołujący wywodził, że przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu nie jest
przez niego rozumiany tak jak zdaje się rozumieć go aktualnie zamawiający. Dotyczy to tak
siatki pojęciowej, na którą zwracał uwagę zamawiający przede wszystkim w pierwszym z
wezwań, jak i liczby analiz, które miały być zrealizowane w określony sposób - na co zwracał
uwagę w drugim wezwaniu w kontekście inwestycji, która miała być wykonywana poza
granicami RP, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Kwestia używanych terminów:
„projekt logistyczny”, została wyjaśniona - jak się wydaje skutecznie, ale kwestia liczby
analizowanych lokalizacji w wykazywanych usługach - nie. Wykonawca udzielając
odpowiedzi każdorazowo zaznaczał, że w jego ocenie zamawiający przedstawia dowolne
interpretacje sformułowanych warunków, oderwane od ich opisu. Odwołujący podniósł, że
wskazał usługę, w ramach której dokonano analizy dwóch lokalizacji na terenie RP oraz
poza granicami RP. Mając na uwadze, iż usługę można traktować jako analizę wyboru
lokalizacji, co najmniej jedna taka analiza była realizowana na terenie RP i co najmniej jedna
taka analiza była realizowana poza terenem RP, co spełnia wymóg postępowania.
Zdanie w ogłoszeniu o zamówieniu: „uwzględnione zostaną wyłącznie usługi, w
ramach których oferent doradzał przy wyborze najlepszej lokalizacji, poprzedzonej analizą
minimum dwóch lokalizacji
” nie oznacza, że obydwie analizowane lokalizacje miały być na
terenie RP albo obydwie analizowane lokalizacje miały być poza granicami RP, ale na
obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, i to jeszcze dodatkowo rozumianej inaczej niż
wynika to z
zasad wiedzy ogólnej.
Odwołujący podniósł, że rozumiał ten warunek w ten sposób, że usługi wykonania
analiz miały obejmować swoim zakresem analizy minimum dwóch lokalizacji a nie polegać
na przykład na ustaleniu optymalnego miejsca lokalizacji inwestycji danego rodzaju w danym
kraju, bez analizowania adresów konkretnych lokalizacji. Zamawiający nie wskazywał w
SIWZ, że usługi te muszą być rozłączne, tj. zrealizowane dla różnych klientów lub w ramach
różnych projektów. Analizy lokalizacji mogą być zatem zrealizowane w ramach jednej usługi
pod warunkiem jednak, że spełniają wymóg co do lokalizacji (na terenie RP i poza granicami
RP, jednak na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej) i liczby analiz (minimum dwóch
lokalizacji).
W treści wymogu zamawiający wskazuje (w ostatnim zdaniu) wymóg co do liczby
analiz: „Uwzględnione zostaną wyłącznie usługi, w ramach których oferent doradzał przy
wyborze najlepszej lokalizacji, poprzedzonej analizą minimum dwóch lokalizacji
". Powyższy
wymóg sugeruje, iż usługa miała obejmować wybór najlepszej lokalizacji, poprzedzonej

analizą dwóch lokalizacji. Gdyby warunek miał dotyczyć usługi w ramach której wykonano
analizę co najmniej dwóch lokalizacji w Polsce i co najmniej dwóch lokalizacji poza granicami
RP, ale na obszarze
Europy Środkowo- Wschodniej, to zdanie powinno brzmieć, np.:
Uwzględnione zostaną wyłącznie usługi, w ramach których oferent doradzał przy wyborze
najlepszej lokalizacji, poprzedzonej analizą minimum dwóch lokalizacji, z czego obydwie
lokalizacje musiały być na terenie RP, a w przypadku projektów dotyczących inwestycji poza
granicami RP, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej - co najmniej jedna lokalizacja
musiały być na terenie państwa obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, a druga na terenie
innego pa
ństwa
”, albo
Uwzględnione zostaną wyłącznie usługi, w ramach których oferent doradzał przy wyborze
najlepszej lokalizacji, poprzedzonej analizą minimum dwóch lokalizacji, z czego obydwie
lokalizacje musiały być na terenie RP, a w przypadku projektów dotyczących inwestycji poza
granicami RP, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej - obydwie lokalizacje musiały
być na terenie państw obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, z wyłączeniem jednak Polski

(albo bez takiego wyłączenia, gdyż ta kwestia nie jest rozstrzygnięta, a wręcz treść wezwań
kierowanych do o
dwołującego świadczy o tym, że zamawiający akceptował na początku
badania i oceny ofert fakt przedłożenia doświadczenia polegającego na analizie lokalizacji
zakładu w Dębicy - Polska i Rumi - Serbia, a zdanie zmienił dopiero gdy ustalił, że Rumia w
Serbii nie pasuje do jego definicji obszaru Europy Środkowo-Wschodniej)”.
Odwołujący wywiódł, że złożone przez niego opisy doświadczenia oraz poświadczenia
potwierdzają spełnienie wymogu rozumianego w sposób podany literalnie w zdaniu:
Uwzględnione zostaną wyłącznie usługi, w ramach których oferent doradzał przy wyborze
najlepszej lokalizacji, poprzedzonej analizą minimum dwóch lokalizacji
”, ponieważ wskazując
najlepszą lokalizację zakładu produkcyjnego analizował dwie faktyczne lokalizacje, z czego
jedna była na terenie RP, a druga w Serbii.
Zdaniem odwołującego nie ulega wątpliwości, że i Polska i Serbia są krajami Europy
Środkowo - Wschodniej. Wykluczenie Serbii z grona krajów Europy Środkowo- Wschodniej
przez zam
awiającego jest niezrozumiałe i nieuzasadnione. Nie przemawiają za tym żadne
przyczyny, ani polityczne (skoro na liście znalazła się np.: Białoruś, a także kraje będące i
niebędące w Unii Europejskiej), jak i geograficznych. Wskazane bowiem przez
z
amawiającego w OPZ kraje otaczają Serbię ze wszystkich stron, tj. od północy wskazano,
m.in. Polskę, Słowację, Czechy, Węgry, od południa, m.in.: Macedonię, Albanię, od
wschodu: Bułgarię, Rumunię, a od zachodu m.in.: Słowenii, Chorwację, Bośnię i
Hercegowinę, Czarnogórę. To oznaczałoby, że Serbia będąca de facto w centrum Europy
Środkowo-Wschodniej według zamawiającego nie należy do niej, a należą do niej wszystkie
kraje, które ją otaczają. Z punktu widzenia szerokości i długości geograficznych jest to

nielogiczne.
Także politycznie stwierdzić należy, że według danych ONZ wskazane wyżej
kraje, w tym Serbia, należą do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Odwołujący podniósł, że nie jest związany treścią opisu przedmiotu zamówienia w
zakresie odczytywania treści warunków udziału w postępowaniu - jak czyni to obecnie
z
amawiający. Zdanie w ogłoszeniu o zamówieniu o treści: „pojęcia zdefiniowane w pkt 1.4
OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) należy rozumieć zgodnie z definicjami tam zawartymi
”, w
ocenie o
dwołującego, nie odnosi się do treści warunków udziału w postępowaniu, a stanowi
jedynie ogólne przypomnienie, że SIWZ (a nie ogłoszenie o zamówieniu) zawiera definicje,
które mają zastosowanie, co jest zrozumiałe, mając na uwadze fakt, że parę wierszy niżej
z
amawiający przechodzi do opisu sposobu wykonania zamówienia, po jego udzieleniu i
wskazuje przykładowo, że określone osoby należy zatrudnić na umowę o pracę.
Nadto
odwołujący zauważył, że sam zamawiający nie jest konsekwentny w stosowaniu
definicji przez siebie wprowadzonych w O
PZ, używając tych samych sformułowań dowolnie,
zamiennie, tych samych w różnym znaczeniu. Odwołujący opisał to w swoich wyjaśnieniach
(„przedsięwzięcie“ a „inwestycja”) z dnia 10 kwietnia 2018 r.
W ocenie o
dwołującego przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu (w zakresie
obowiązku wykazania dwóch analizowanych lokalizacji) nie wskazywał wprost na
konieczność badania dwóch lokalizacji, z których obydwie były poza granicami RP i w kraju
Europy Środkowo-Wschodniej albo poza granicami RP i w kraju Europy Środkowo-
Wschodniej lub innym kraju niż RP lub kraju trzecim. W ramach usługi nr 1 przedstawionej
przez o
dwołującego rozważano bowiem inwestycję poza granicami RP w kraju Europy
Środkowo-Wschodniej (co nie było kwestionowane do dnia wykluczenia odwołującego z
p
ostępowania). Analiza polegała na ocenie dwóch lokalizacji, a z brzmienia warunku nie
wynika, że obydwie miały być poza granicami RP. Z warunku wynika tylko tyle, że
wykonawca miał porównywać dwie lokalizacje, ale nie mówi się gdzie te lokalizacje mają być
konkretnie „umiejscowione”. Odwołujący zaznaczał, że brak precyzji w zakresie jego
sformułowania nie może obciążać wykonawcy, podobnie jak fakt sformułowania warunku w
sposób prowadzący do różnych jego interpretacji. Zgodnie bowiem z utrwalonym
stanowisk
iem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) niejednoznaczne
postanowienia SIWZ nie mogą działać na niekorzyść wykonawców biorących udział w
postępowaniu.
Odwołujący podniósł, że przedstawiona przez odwołującego usługa nr 1 spełnia
wymogi przedmiotoweg
o warunku udziału w postępowaniu. Niezależnie od powyższego, w
ocenie o
dwołującego zamawiający, zwłaszcza mając do wyboru ofertę najkorzystniejszą
finansowo w p
ostępowaniu, winien dochować należytej staranności celem przeprowadzenia
badania i oceny ofert w
sposób rzetelny, zgodny z przepisami ustawy Pzp i wyjaśnić
dostępnymi mu środkami, w granicach i na podstawie przepisów prawa, wszelkie zaistniałe

wątpliwości, zamiast wykluczać wykonawcę składającego taką ofertę i wykazując podejście
skrajnie formalne, c
zego prawodawca aktualnie od niego już nie oczekuje.
W pierwszej kolejności odwołujący zauważał, że zmieniły się, w tym także w wyniku
nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych z czerwca 2016 roku, zasady badania i
oceny ofert. Proces zmiany zasad w
ykonywania tych czynności na gruncie przepisów o
zamówieniach publicznych, tj. „odformalizowania” przepisów o zamówieniach publicznych,
trwa od lat. Od podejścia skrajnie formalnego, zgodnie z którym oferty w zakresie
wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,
w ogóle nie podlegały procedurze wyjaśniania, a o uzupełnianiu dokumentów w tym zakresie
nie wspominając (tak w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych w
jej pierwszych wersjach, ale p
raktycznie do końca jej obowiązywania), do stanu prawnego
obowiązującego aktualnie, zgodnie z którym prawodawca oczekuje od instytucji
zamawiających posługiwania się w toku badania i oceny ofert różnymi dostępnymi im i
znanymi, w tym notoryjnie (co uzasadn
ia przywołanie odpowiedniego stosowania art. 190
ust. 5 ustawy Pzp
), źródłami wiedzy o okolicznościach faktycznych i prawnych
wykazywanych przez wykonawców faktów i zdarzeń.
Odwołujący argumentował, że zamawiający naruszył postanowienia art. 26 ust. 3 lub 2f
ustawy Pzp
w ten sposób, że uznał się za uprawnionego do wykluczenia odwołującego z
p
ostępowania pomimo tego, że wcześniej nie wezwał odwołującego do uzupełnienia
dokumentów w zakresie potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp
z powołaniem się na to na co powołał się w uzasadnieniu decyzji o wykluczeniu, tj. że
przedstawione przez o
dwołującego dokumenty dotyczą usług, które nie spełniają warunku
dla inwestycji realizowanej poza granicami Polski, ale na obszarze Europy Środkowo-
Wschodniej oraz na to, że Serbia nie leży w Europie Środkowo - Wschodniej, tj. z
powołaniem się na okoliczności, które stały się podstawą wykluczenia odwołującego z
p
ostępowania.
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (z dnia
17 kwietnia 2018 r.), jak również wezwanie do wyjaśnienia dokumentów (z dnia 6 kwietnia
2018 r.) skierowane przez z
amawiającego do odwołującego nie wskazywały bowiem na ww.
okoliczności. W żądanym zakresie wyjaśnienia lub wyjaśnienia i dokumenty odwołujący
przedłożył. Wskazywał, że obecnie zamawiający może wzywać wykonawcę na podstawie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
do uzupełnienia dokumentów, ale każdorazowo wskazać musi
uzasadnienie wezwania i sprecyzować okoliczności wymagające uzupełnienia. Zdaniem
odwołującego na przepis ten należy patrzeć jeszcze bardziej liberalnie, mając na uwadze
dyspozycję art. 26 ust. 1, 25a, ale przede wszystkim art. 26 ust. 2f. Według odwołującego nie
mają już wyłącznie ograniczać się do stricte formalnej oceny ofert. Mają za to za zadanie
ustalić (wszelkimi dostępnymi narzędziami), czy faktycznie wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, czy też nie. Mogą to czynić po wielokroć w toku postępowania, bez
żadnych ograniczeń, byle sprecyzowali wątpliwość i okoliczność podlegającą uzupełnieniu.
Odwołujący wywiódł także, że prawidłowe wykluczenie z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
tj. z powodu niewykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu musi być poprzedzone prawidłowym wezwaniem wykonawcy do uzupełnienia
braków w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Przez takie „prawidłowe” wezwanie rozumieć
nale
ży wezwanie jasne, precyzyjne i rzeczowe, tj. takie, które w sposób niebudzący
wątpliwości, przedstawia zastrzeżenia zamawiającego w zakresie przekazanych mu
dokumentów służących potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie tylko przy wezwaniu odwołującego do uzupełnienia dokumentów na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
bezzasadnie zaniechał powołania się na to, że
przedstawione przez o
dwołującego dokumenty dotyczą usług, które nie spełniają warunku
dla inwestycji realizowanej poza granicami Polski, ale na obszarze Europy
Środkowo-
Wschodniej oraz na to,
że Serbia nie leży w Europie Środkowo - Wschodniej, tj. z
powołaniem się na okoliczności, które stały się przyszłą podstawą wykluczenia odwołującego
z p
ostępowania, ale również miał uprawnienie (a wręcz obowiązek, w sytuacji gdy nie uczynił
tego przy pierwszym wezwaniu do uzupełnienia dokumentów) do ponownego skorzystania z
art. 26 ust. 3 (lub art. 26 ust. 2f) ustawy Pzp
z powołaniem jednak innego uzasadnienia
wezwania niż za pierwszym razem, celem ustalenia czy faktycznie Odwołujący nie spełnia
przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu w kontekście zastrzeżeń zamawiającego
przywołanych w informacji o wykluczeniu odwołującego. Odwołujący nie żąda aby
z
amawiający kilkakrotnie wzywał go do uzupełnienia tych samych dokumentów, ale aby
wezwał go do uzupełnienia dokumentów z powołaniem na fakt, że w jego ocenie złożone
dokumen
ty nie są odpowiednie ze względu na okoliczności przywołane następnie w
uzasadnieniu decyzji o wykluczeniu z postępowania.
Odwołujący powołał się także na przepis art. 26 ust. 4 ustawy Pzp i wywiódł, że ma on
zastosowanie obligatoryjne, w każdym przypadku, gdy pojawią się jakieś okoliczności
wymagające wyjaśnienia. Zatem, mając powyższe na uwadze odwołujący domagał się - jako
żądanie alternatywne - wezwania go do przedłożenia wyjaśnień złożonych dokumentów w
kontekście zastrzeżeń zamawiającego przywołanych w informacji o wykluczeniu
o
dwołującego. Jest to konieczne aby można było powiedzieć, że rzetelnie przeprowadzono
badanie i ocenę ofert.
Z ostrożności odwołujący podniósł także zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp,
jako przepisu
, który mógłby znaleźć ewentualnie zastosowanie do poprawienia treści oferty
o
dwołującego w tym zakresie.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania.
W
odpowiedzi jak również w trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne
swego stanowiska.
Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin
ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego
zgłosił przystąpienie wykonawca PwC Polska sp. z o.o. w Warszawie. Wniósł o oddalenie
odwołania. W trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego
stanowiska.

Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w
szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia
specyfikacji istotn
ych warunków zamówienia (SIWZ), modyfikacje treści SIWZ,
wyjaśnienia treści SIWZ, ofertę odwołującego, wezwanie zamawiającego do złożenia
oświadczeń i dokumentów z 23 marca 2018 r. skierowane do odwołującego w trakcie
postępowania, odpowiedź odwołującego na ww. wezwanie wraz z załącznikami,
wezwanie
zamawiającego do wyjaśnienia dokumentów skierowane do odwołującego z
6 kwietnia 2018 r.
, odpowiedź odwołującego na ww. wezwanie z 10 kwietnia 2018 r.
wraz z załącznikami, wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów
skierowane do odwołującego w dniu 17 kwietnia 2018 r., odpowiedź odwołującego na
ww. wezwanie z 20 kwietnia 2018 r. wraz z załącznikami, zawiadomienie o wykluczeniu
odwołującego z udziału w postępowaniu z 27 kwietnia 2018 r., odwołanie, zgłoszenie
przystąpienia, odpowiedź na odwołanie, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia,
stanowiska
złożone przez strony i uczestnika postępowania w trakcie posiedzenia i
rozprawy
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

W pierwszej
kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz
został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.
Izba postanowiła dopuścić do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze
uczestnika postępowania po stronie zamawiającego wykonawcę PwC Polska sp. z o.o. w
Warszawie
uznając, że zostały spełnione wszystkie przesłanki formalne zgłoszenia
przystąpienia wynikające z art. 185 ustawy Pzp, zaś przystępujący wykazał interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego.
Izba stwierdziła, że odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania
określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego
zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów Pzp. Jak wynikało z protokołu postępowania odwołujący został wykluczony z

udziału w postępowaniu, a jego oferta w świetle kryteriów oceny ofert może być wybrana
jako oferta najkorzystniejsza
. Odwołujący domagał się nakazania zamawiającemu
unieważnienia czynności wykluczenia go z udziału w postępowaniu. Ustalenie, że
zamawiający z naruszeniem przepisów ustawy Pzp wykluczył odwołującego z udziału w
postępowaniu skutkować będzie koniecznością nakazania zamawiającemu unieważnienia tej
czynności, czego efektem może być uzyskanie zamówienia przez odwołującego. Powyższe
wyczerpuje dyspozycję art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Ustalono, że w postanowieniu rozdziału V pkt 1 ppkt 1.2 lit. a specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) zamawiający opisał warunek udziału w postępowaniu w
zakresie wiedzy i doświadczenia, jaki mieli wykazać wykonawcy aby ubiegać się o udzielenie
zamówienia. Zamawiający przesądził, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać
wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali dwie usługi doradcze, analizy lub inne opracowania
dotyczące wyboru lokalizacji projektów logistycznych lub produkcyjnych typu „greenfield”,
parków przemysłowych i/lub logistycznych, których przedmiotem był wybór najkorzystniejszej
lokalizacji pod względem minimum: położenia, aktualnego zagospodarowania terenu,
badania proponowanego zagospodarowania terenu, stanu prawnego nieruchomości,
uwarunkowań prawnych i środowiskowych, wykonalności przedsięwzięcia, uwarunkowań
geologicznych oraz potencjalnych rozwiązań technologicznych, przy czym co najmniej jedna
taka usługa wykonana była dla inwestycji realizowanej na terenie RP oraz co najmniej jedna
taka usługa dla inwestycji realizowanej poza granicami RP, ale na obszarze Europy
Środkowo-Wschodniej, zaś każde z przedsięwzięć, których dotyczyła usługa, miało wartość
min. 10 mln PLN. Uwzględnione zostaną wyłącznie usługi, w ramach których oferent
doradzał przy wyborze najlepszej lokalizacji, poprzedzonej analizą minimum dwóch
lokalizacji.

W rozdziale V pkt 1 ppkt 1.2. SIWZ znajdował się również dopisek: Pojęcia
zdefiniowane w pkt 1.4 OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) należy rozumieć zgodnie z definicjami
tam zawartymi.

W pkt 1.4.10 OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) znajdowała się następująca
definicja:
kraje Europy środkowo – wschodniej - Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa,
Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra,
Macedonia, Albania, Bułgaria i Rumunia.

Ustalono także, że w rozdziale VI SIWZ, w pkt 3 ppkt 3 zamawiający wskazał, że
przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia dokumentów, wśród których wymienił m.in. wykaz usług wykonanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat


wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w
załączniku nr 8 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie.

Ustalono także, że pismem z 23 marca 2018 r. zamawiający wezwał odwołującego,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie m.in. wykaz
usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg
wzoru wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie.
W odpowiedzi na ww. wezwanie odwołujący złożył wykaz usług. W wykazie tym,
celem wykazania ww. warunku powołał się na trzy usługi:
1) poz. 1 wykazu
– usługa co do której wskazał m.in., że jej przedmiotem była weryfikacja i
wybór najkorzystniejszej lokalizacji, zaś analizie poddano dwa warianty lokalizacji dla
inwestycji, tj. na terenie RP (w tym miejscu podano miejscowość w Polsce) oraz poza
granicami RP (w tym miejscu podano miejscowość w Serbii) – pozostałe informacje nie
zostaną przez Izbę przedstawione, z uwagi na zastrzeżenie tych informacji przez
odwołującego jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy Pzp;
2) poz. 2 wykazu
– usługa co do której wykonawca wskazał, że jej przedmiotem była
weryfikacja i wybór najkorzystniejszej lokalizacji, zaś analizie poddano 3 lokalizacje we
wskazanych przez odwołującego krajach; w odniesieniu do tej usługi odwołujący
wskazał, że zastrzegł również wobec zamawiającego informacje o nazwie usługodawcy z
uwagi na poufność umowy oraz zapisy umowy z klientem; pozostałe informacje nie
zostaną przez Izbę przedstawione, z uwagi na zastrzeżenie tych informacji przez
odwołującego jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy Pzp;
3) poz. 3 wykazu -
usługę przygotowania studium wykonalności, strategii promocji i aplikacji
przy ubieganiu się RP o przyznanie praw do organizacji Wystawy International Expo
2022 w Łodzi, wykonaną na rzecz Urzędu Miasta w Łodzi, o wartości ponad 10 mln zł w
okresie od lipca 20
15 r. do lipca 2016 r. Wskazał m.in., że w ramach usługi
przeprowadzono analizy dla 3 potencjalnych lokalizacji Wystawy International EXPO
2022.

Ustalono także, że pismem z dnia 6 kwietnia 2018 r. zamawiający, powołując się na
przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał odwołującego do wyjaśnienia wykazu usług. Co do
usługi nr 1 z wykazu, zamawiający wezwał odwołującego do wyjaśnienia, czy na terenie RP
w ramach tej usługi dokonano analizy minimum dwóch lokalizacji. Co do usługi nr 3
zamawiający wezwał do wyjaśnienia, czy w ramach każdej analizy wymaganych minimum

dwóch lokalizacji, chodziło o lokalizację projektu logistycznego typu „greenfield”.
Zamawiający wezwał także odwołującego do wyjaśnienia, w jaki sposób opisany w wykazie
projekt spełnia ustaloną przez zamawiającego w OPZ definicję projektu logistycznego.
Ponadto zamawiający wezwał odwołującego do wyjaśnienia, jaka była wartość
przedsięwzięcia, którego dotyczyła usługa, w części która spełnia warunek postawiony przez
zamawiającego, czyli z pominięciem tej części przedsięwzięcia, która dotyczyła projektu typu
brownfield lub nie dotyczyła projektu logistycznego.
Ustalono także, że w odpowiedzi na ww. wezwanie odwołujący złożył pismo z 10
kwietnia 2018 r. W piśmie tym, co do pkt 3 wykazu wskazał, że usługa nr 3 obejmowała
swym zakresem w ramach każdej analizy wymaganych minimum dwóch lokalizacji,
lokalizację projektu typu „greenfield”. usługa nr 3 spełnia definicję projektu logistycznego,
ponieważ w ramach projektu poddano analizie także tereny o funkcji magazynowo -
składowe, jak i inne tereny, co wynika z zakresu i stopnia złożoności tego zamówienia.
Wskazał także, że wartość przedsięwzięcia, którego dotyczyła usługa (z pominięciem tej
części przedsięwzięcia, która dotyczyła projektu typu „brownfield” lub nie dotyczyła projektu
logistycznego) wynosiła ponad 10 mln PLN. Co do usługi nr 1 z wykazu, odwołujący złożył
wyjaśnienia, których treść zastrzegł jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Ustalono także, że pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. zamawiający, działając na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał odwołującego do uzupełnienia wykazu usług
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg
wzoru wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających
c
zy te usługi zostały wykonane należycie.
W treści wezwania zamawiający przytoczył treść
warunku udziału w postępowaniu. Co usługi nr 1 z wykazu zamawiający wskazał, że w
wykazie podano, iż analizie poddano dwa potencjalne warianty lokalizacji dla inwestycji
obejmującej stworzenie nowego zakładu produkcyjnego, tj. na terenie RP oraz poza
granicami RP. Zamawiający wywiódł, że tymczasem warunku stwierdzono, że co najmniej
jednak usługa musiała być wykonana dla inwestycji realizowanej na terenie RP, a
uwzględnione zostaną wyłącznie usługi, w ramach których oferent doradzał przy wyborze
najkorzystniejszej, poprzedzonej analizą minimum dwóch lokalizacji.Wykonawca na
wezwanie zamawiającego wskazał, że na terenie RP w ramach tej usługi dokonano analizy
jednej lokal
izacji. Wskazane doświadczenie nie spełnia więc warunku udziału w
postępowaniu.
Co do usługi nr 2 z wykazu, zamawiający wskazał, że odwołujący nie wskazał
nazwy, adresu podmiotu, na rzecz którego usługa została zrealizowana. Wywiódł, że
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa może mieć miejsce w stosunku do pozostałych
wykonawców, ale już nie w stosunku do zamawiającego. Wskazał także m.in., że żądanie

wskazania podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, jest kompetencją
zamawiającego (…). Wywiódł, że wskazane doświadczenie nie spełnia warunku udziału w
postępowaniu.
Ustalono także, że w odpowiedzi na ww. wezwanie wykonawca przy piśmie z 20
kwietnia 2018 r. złożył wyjaśnienia co do usługi wymienionej w pkt 1 wykazu usług. Treść
tych wyjaśnień została objęta zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa odwołującego,
wobec powyższego nie zostanie przytoczona.
Ustalono także, że zamawiający pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. postanowił
wykluczyć odwołującego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy
Pzp. W uzasadnieniu faktycznym czynności zamawiający wskazał, że odwołujący nie
wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia w postaci
usługi doradczej, analizy lub innego opracowania dotyczących wyboru lokalizacji projektów
logistycznych lub produkcyjnych typu „greenfiefd”, parków przemysłowych i/lub
logistycznych, których przedmiotem byt wybór najkorzystniejszej lokalizacji pod względem
minimum: położenia, aktualnego zagospodarowania terenu, badania proponowanego
zagospodarowania terenu, stanu prawnego nieruchomości, uwarunkowań prawnych i
środowiskowych, wykonalności przedsięwzięcia, uwarunkowań geologicznych oraz
potencjalnych rozwiązań technologicznych, dla inwestycji realizowanej poza granicami RP,
ale
na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
Wśród usług przedstawionych przez Wykonawcę żadna z usług nie spełniła wyżej
wskazanego warunku dla inwestycji realizowanej poza granicami RP, ale na obszarze
Europy Środkowo-Wschodniej.
Analizując usługi, które były realizowane poza granicami RP, żadna nie wykazuje
spełnienia warunku. W zakresie usługi nr 1 w wykazie usług stwierdzono, że analizie
poddano dwa potencjalne warianty lokalizacji dla inwestycji obejmującej stworzenie nowego
zakładu produkcyjnego, tj. na terenie RP oraz poza granicami RP w Serbii. Zgodnie z pkt
1.4.10. OPZ, do którego odsyłał zarówno SIWZ jak i ogłoszenie („Pojęcia zdefiniowane w 1.4
OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) należy rozumieć zgodnie z definicjami tam zawartymi”) kraje
Europy środkowo — wschodniej - Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia,
Białoruś, Ukraina, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia,
Albania, Bułgaria i Rumunia. Inwestycja w Serbii nie spełnia więc definicji inwestycji
realizowanej poz
a granicami RP, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
Dodatkowo wskazać należy, że w warunku stwierdzono, że uwzględnione zostaną
wyłącznie 3 usługi, w ramach których oferent doradzał przy wyborze najlepszej lokalizacji,
poprzedzonej analizą minimum dwóch lokalizacji. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
wskazał, że na terenie RP w ramach tej usługi dokonano analizy jednej lokalizacji i
analogicznie na terenie Serbii w ramach tej usługi dokonano analizy jednej lokalizacji.


Skoro usługa miała być wykonana dla inwestycji realizowanej na terenie RP albo
poza granicami RP, ale na obszarze Europy Środkowo-WschodnieU5 zaś w ramach usługi
Wykonawca musiał dokonać analizy minimum dwóch lokalizacji to jest logiczną
konsekwencją, iż obie te lokalizacje musiały znajdować się albo na terenie RP, albo poza
granicami RP, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Taki bowiem wymóg
postawiono co do miejsca wykonania usługi, a więc jednocześnie co do jej elementów
składowych w postaci analizy minimum dwóch lokalizacji. W ramach przedstawionej usługi
nie przeprowadzono analizy minimum dwóch lokalizacji ani na terenie RP ani poza granicami
RP, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Wskazana usługa nie spełnia więc
warunku udziału w postępowaniu.

W
zakresie usługi nr 2 zamawiający wskazał, że wykonawca nie wykazał nazwy,
adresu podmiotu, na rzecz którego usługa została zrealizowana, a więc Zamawiający nie
może uznać tej usługi za spełniającej warunek udziału w postępowaniu. Wykonawca
wskazał, że nazwa firmy jest zastrzeżona ze względu na charakter usługi. Dodatkowo
wykonawca nie przedstawił do tej usługi referencji bądź innych dokumentów wystawionych
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Wywiódł także, że zastrzeżenie
tajemnicy przedsiębiorstwa może mieć miejsce w stosunku do pozostałych wykonawców, ale
już nie w stosunku do Zamawiającego. Żądanie wskazania podmiotu, na rzecz którego usługi
były wykonywane, jest kompetencją Zamawiającego, z którą koresponduje obowiązek
Wykonawcy przekazania tych informacji.
Wskazana usługa nie wykazuje w sposób
wystarczający spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu.
Żadna z pozostałych usług wskazanych w wykazie nie dotyczy inwestycji
realizowanej poza granicami RP, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
Należy również podkreślić, że Wykonawca pismem z dnia 6 kwietnia 2018 roku był
wezwany do wyjaśnień w zakresie pierwotnie złożonych dokumentów, a następnie pismem z
dnia 17 kwietnia 2018 roku był wezwany do ich uzupełnienia. Mimo podania Wykonawcy
u
zasadnienia stanowiska Zamawiającego, dlaczego nie uznaje on usług wskazanych w
wykazie usług za spełniające warunku zawarte w SIWZ, Wykonawca nadal nie wykazał
spełnienia warunków udziału w postępowaniu stosownymi dokumentami.


Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp,
z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
(…)
. W myśl zaś art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,


o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
w
yjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.


W ocenie
Izby warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1
ppkt 1.2 lit. a SIWZ,
został opisany przez zamawiającego w sposób niejednoznaczny i
chaotyczny.
Warunek ten został opisany następująco: o udzielenie zamówienia mogą się
ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali dwie usługi doradcze, analizy lub inne
opracowania dotyczące wyboru lokalizacji projektów logistycznych lub produkcyjnych typu
„greenfield”, parków przemysłowych i/lub logistycznych, których przedmiotem był wybór
najkorzystniejszej
lokalizacji
pod
względem
minimum:
położenia,
aktualnego
zagospodarowania terenu, badania proponowanego zagospodarowania terenu, stanu
prawnego ni
eruchomości, uwarunkowań prawnych i środowiskowych, wykonalności
przedsięwzięcia,
uwarunkowań
geologicznych
oraz
potencjalnych
rozwiązań
technologicznych, przy czym co najmniej jedna taka usługa wykonana była dla inwestycji
realizowanej na terenie RP oraz
co najmniej jedna taka usługa dla inwestycji realizowanej
poza granicami RP, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, zaś każde z
przedsięwzięć, których dotyczyła usługa, miało wartość min. 10 mln PLN. Uwzględnione
zostaną wyłącznie usługi, w ramach których oferent doradzał przy wyborze najlepszej
lokalizacji, poprzedzonej analizą minimum dwóch lokalizacji.
W rozdziale V pkt 1 ppkt 1.2.
SIWZ znajdował się również dopisek: Pojęcia zdefiniowane w pkt 1.4 OPZ (załącznik nr 1 do
SIWZ) należy rozumieć zgodnie z definicjami tam zawartymi.

W ocenie Izby, w
treści warunku udziału w postępowaniu, nie znalazło się
doprecyzowanie co d
o miejsca położenia dwóch lokalizacji, które miały poprzedzać wybór
najkorzystniejszej lokalizacji.
Zamawiający w uzasadnieniu czynności wykluczenia odwołującego wywiódł, że
doprecyzowanie
położenia tych lokalizacji w odniesieniu do poszczególnych usług należało
wywieść z pierwszej części warunku, w której zamawiający wspominał, że pierwsza usługa
miała być wykonana dla inwestycji realizowanej na terenie RP, a druga inwestycja – dla
inwestycji realizowanej
na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, ale poza terenem RP. W
konsekwencji zamawiający uważał, że w przypadku pierwszej usługi obydwie analizowane
lokalizacje
powinny znajdować się na terenie RP, a w przypadku drugiej ze wskazanych

usług- obydwie lokalizacje muszą się znajdować na terenie Europy Środkowo-Wschodniej,
ale poza terenem RP.
W ocenie Izby czym innym jest miejsce realizacji inwestycji, a czym innym jest
miejsce lokalizacji,
które miały być przeanalizowane przy wyborze najlepszej lokalizacji dla
tej inwestycji. Oczywistym jest bowiem, że z reguły analizowanych lokalizacji jest więcej,
aniżeli miejsc, w których inwestycja jest realizowana. W tej sytuacji konieczność wykazania
usługi wykonanej dla „inwestycji realizowanej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej (ale
poza granicami RP)
” nie oznaczała samo przez się, że obydwie analizowane lokalizacje dla
tej inwestycji musiały się znajdować na tym terenie. W ocenie Izby nic nie stało na
przeszkodzie, aby tylko jedna z analizowanych lokalizacji znajdowała się na ww. obszarze.
Taką zaś usługę odwołujący przedstawił w poz. 1 wykazu. Przedmiotem tej usługi było
doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej lokalizacji, poprzedzonej analizą jednej lokalizacji
na terenie RP i drugiej lokalizacji na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej (ale poza
terenem RP). W ocenie Izby nie ma dostatecznie
wyraźnego przełożenia w warunku
pomiędzy miejscem „realizacji inwestycji” a położeniem analizowanych lokalizacji tej
inwestycji, tak jak utrzymywał zamawiający.
Znamiennym jest, że zamawiający w trakcie rozprawy na pytanie przewodniczącego
jak zakwalifikowałby usługę, w której wykonawca analizowałby dwie lokalizacje na terenie
Białorusi, a jedną na terenie RP, a inwestor realizowałby inwestycję na terenie RP,
oświadczył, że taka usługa byłaby przez niego uznana, jako odnosząca się do inwestycji
realizowanej na
Białorusi, a zatem terenie Europy Środkowo-Wschodniej (ale poza granicą
RP).
Wyjaśnił, wbrew literalnemu brzmieniu warunku, że miejsce realizacji inwestycji jest
nieistotne i że chodziło mu o miejsce planowanej inwestycji. Jednakże w ocenie Izby, z
warunku wcale nie wynikało, że zamawiającemu chodziło o fazę planowania, a nie o fazę
wykonania inwestycji.
Sposób interpretacji warunku, jaki zamawiający zaprezentował w
uzasadnieniu wykluczenia,
był wyrazem jego intencji, które jednak niedostatecznie zostały
wyrażone w warunku. Nic nie stało na przeszkodzie, aby doprecyzować w warunku, że w
ramach pierwszej z
usług należało przeanalizować dwie lokalizacje na terenie RP, a w
ramach drugiej z usług – dwie lokalizacje na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, ale
poza RP.
Chaos i
bałagan w treści warunku pogłębiało także to, że zgodnie z literalnym
brzmieniem waru
nku, można się było wykazać doświadczeniem w wykonaniu nie tylko
dw
óch usług doradczych, ale również dwóch analiz lub dwóch innych opracowań.
Dostrzeżenia wymagało zaś, że wymóg miejsca realizacji inwestycji odnosił się tylko do
usług, ale już nie dotyczył analiz ani opracowań. Analogicznie, tylko do usług odnosił się
wymóg doradzania przy wyborze najkorzystniejszej lokalizacji spośród minimum dwóch
lokalizacji.

W
tej sytuacji Izba stwierdziła, że nie można w oparciu o fragment warunku, w którym
jest mowa o miejscu realizacji inwestycji, utrzym
ywać, że fragment ten determinował także
położenie obydwu lokalizacji analizowanych w ramach usługi. Dostrzeżenia przy tym
wymagało, że sam zamawiający w trakcie rozprawy przyznał, że miejsce realizacji inwestycji
może się odrywać od położenia analizowanych lokalizacji tej inwestycji. Skoro tak, to nie
wiadomo dlaczego
z drugiej strony zamawiający utrzymywał, że miejsce to ma jednak
determinować owe lokalizacje. Argumentacja zamawiającego okazała się zatem
wewnętrznie sprzeczna.
W tej sytuacji,
należało odwołać się do niekwestowanej w orzecznictwie Izby zasady,
że nie wolno dokonywać interpretacji niejasnych, nieprecyzyjnych postanowień SIWZ na
niekorzyść wykonawców. Podkreślenia wymaga, że wykonawcy mają prawo działać w
zaufaniu do treści SIWZ, jaka jest im dostępna. Być może intencje zamawiającego, jakie
przyświecały mu przy formułowaniu warunku były inne, jednak nie znalazły dostatecznego
odbicia
w treści SIWZ, która mogła i powinna być sformułowana w sposób o wiele bardziej
precyzyjny.
W ocenie Izby, niedostatecznie
jednoznaczny okazał się także zawarty w rozdziale V
pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ zapis, zgodnie
z którym „pojęcia zdefiniowane w pkt 1.4 OPZ (załącznik
nr 1 do SIWZ) nale
ży rozumieć zgodnie z definicjami tam zawartymi
”.
Owszem cytowane
odwołanie do treści pkt 1.4. OPZ znalazło się w rozdziale SIWZ
dotyczącym warunku. Nie można zgodzić się z odwołującym, że zabieg redakcyjny w postaci
odwołania w warunku do konkretnego postanowienia SIWZ jest niedopuszczalny. Z drugiej
jednak strony, odwołanie takie powinno być jasne i precyzyjne, czego nie można powiedzieć
o przywołanym postanowieniu. W ocenie Izby zamawiający powinien jednoznacznie określić,
że jeżeli w warunku zostały użyte sformułowania, których definicja znajduje się w pkt 1.4
OPZ, to na potrzeby oceny spełnienia warunku zamawiający będzie rozumiał te
sformułowania zgodnie z tymi definicjami. Jednakże, nic takiego nie wynika z przywołanego
postanowienia. Z zapisu, rozumianego zgodnie z jego literalnym brzmieniem, wynika tylko i
wyłącznie tyle, że jest to swoiste przypomnienie tych definicji.
Wzięto także pod uwagę, że w pkt 1.4.10 OPZ zostało zdefiniowane pojęcie „kraje
Europy Środkowo-Wschodniej
”. Wbrew stanowisku zamawiającemu zamawiający nie
posłużył się w warunku takim sformułowaniem. W warunku była bowiem mowa o inwestycji
na
„obszarze Europy Środkowo – Wschodniej”. Uszło uwadze zamawiającego, że w warunku
nie ma mowy o „krajach”, ale jest mowa o „obszarze”. Pojęcia te są zbliżone, ale jednak nie
tożsame. Jak wyjaśniono zaś wcześniej, od zamawiającego oczekuje się precyzji przy
formułowaniu treści SIWZ, w tym zwłaszcza warunków udziału w postępowaniu, które mają
charakter eliminacyjny.
Kierując się powyższymi rozważaniami Izba stwierdziła, że
odwołujący mógł zasadnie utrzymywać, iż przy ocenie warunku nie wiąże go definicja z pkt

1.4.10 OPZ, w której rzeczywiście pominięto Serbię. W konsekwencji zamawiający
nieprawidłowo uznał, że na potrzeby warunku nie może zostać uznana usługa, w ramach
której wykonawca doradzał przy wyborze najkorzystniejszej lokalizacji, w której jedną z
analizowanych lokalizacji była lokalizacja w Serbii.
Biorąc powyższe pod uwagę Izba stwierdziła, że odwołujący wykazał spełnienie
spornego warunku
udziału w postępowaniu. Nie było sporne pomiędzy stronami, że na
potrzeby warunku mogła być zaliczona usługa wymieniona w pozycji 3 wykazu usług. Usługa
ta była wykonana dla inwestycji realizowanej na terenie RP. Z kolei usługa wymieniona
pozycji 1 wykazu, mogła być uznana za spełniającą wymogi dla usługi wykonanej na rzecz
inwestycji realizowanej poza granicami RP.
W
tej sytuacji w ocenie Izby zamawiający nie miał już obowiązku kierować w dniu 17
kwietnia 2018 r. do odwołującego wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp celem uzupełnienia
dokumen
tów na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale
V, pkt 1.2. ppkt 1) lit. a SIWZ.
Jedynie na margin
esie należało wskazać, że treść tego wezwania, nawet przyjmując
interpretację warunku zaprezentowaną przez zamawiającego, była całkowicie nieprawidłowa.
Jak
słusznie dostrzegł odwołujący, zamawiający analizował usługę nr 1 z wykazu wyłącznie
pod k
ątem inwestycji realizowanej na terenie RP. Zamawiający w dniu 17 kwietnia 2018 r.
całkowicie stracił z pola widzenia fakt, że już usługa nr 3 potwierdzała warunek udziału w
postępowaniu w zakresie tej usługi. W tej sytuacji, zamawiający, jeżeli uważał, że usługa nr 1
nie potwierdza warunku dla usługi realizowanej poza terenem RP, powinien wezwać
wykonawcę do uzupełnienia dokumentów celem wykazania właśnie tej części warunku
udziału w postępowaniu. Ponadto zamawiający powinien wskazać dlaczego tak uważa.
Tymczasem
zamawiający w analizowanym wezwaniu wskazał wykonawcy, że usługa ta nie
spe
łnia warunku, gdyż usługa nie polegała na analizie dwóch lokalizacji w Polsce. Z
powyższego wynikało, że zamawiający ocenił usługę nr 1 tylko pod tym kątem.
Ma
również rację odwołujący gdy utrzymuje, że zamawiający w wezwaniu z 17
kwietnia 2018 r. nie
wskazał, że w jego ocenie usługa nr 1 nie może być wzięta pod uwagę
jako spełniająca wymóg dla usługi realizowanej poza terenem RP, gdyż powyższe jest
sprzeczne z pkt 1.4.10 OPZ.
W konsekwencji
odwołujący słusznie podniósł, że nigdy nie został wezwany do
uzupełnienia dokumentów celem wykazania doświadczenia w wykonaniu usługi odnoszącej
się do inwestycji realizowanej poza terenem RP. Nigdy także nie został wezwany do
uzupełnienia dokumentów z tego powodu, że zdaniem zamawiającego niemożliwe było
powołanie się na analizę lokalizacji dla inwestycji w Serbii. Obydwie zaś okoliczności zostały
następnie wskazane, jako przyczyny wykluczenia odwołującego z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.
Podkreślenia wymaga, co wielokrotnie wskazywano w

orzecznictwie Izby
, że wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z powodu
określonego błędu w wykazaniu warunku, może
nastąpić tylko w razie prawidłowego wezwania przez zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp do
usunięcia tego właśnie błędu.
Jednakże, jak wskazano wcześniej, powyższe rozważania co do brzmienia wezwania
z dnia 17 kwietnia 2018 r. zostały poczynione przez Izbę jedynie na marginesie. W ocenie
Izby bowiem
, zbędnym było kierowanie przez zamawiającego do odwołującego w dniu
17.04.2018 r. wezwania d
o uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie warunku z pkt 1.2.
ppkt 1 lit. a rozdz
iału V SIWZ. Wobec powyższego Izba stwierdziła, że zamawiający naruszył
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp niezasadnie wykluczając odwołującego z udziału w
postępowaniu. W konsekwencji zamawiający naruszył także zasadę równego traktowania
wykonawców wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
Za chybione uznano
zarzuty odwołującego dotyczące naruszenia art. 190 ust. 5
ustawy Pzp.
W myśl przywołanego przepisu fakty powszechnie znane oraz fakty znane z
urzędu nie wymagają dowodu. Nie wymagają też dowodu fakty przyznane w toku
postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości
co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy
. Uszło uwadze odwołującego, że przepis ten
dotyczy postępowania odwoławczego przed Izbą, a nie postępowania o udzielenie
zamówienia prowadzonego przez zamawiającego.
Nietrafne okazały się także wywody odwołującego, jakoby po nowelizacji ustawy Pzp
z 2016 r.
zamawiający mieliby obowiązek wzywania wykonawców do uzupełniania
dokumentów niejako do skutku. Jak jednolicie wskazuje się w orzecznictwie Izby, po wejściu
w życie powoływanej nowelizacji Pzp aktualne pozostaje dotychczasowe orzecznictwo Izby
co do jednokrotnego wzywania
wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Wbrew stanowisku od
wołującego, przepis art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, nie stanowi
dodatkowej, obok art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, podstawy do wezwania tego samego
wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w
postępowaniach podprogowych, zamawiający po ustaleniu, która oferta jest oceniana
najwyżej, wzywa wykonawcę, który taką ofertę złożył, do przedstawienia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Takie wezwanie
zamawiający skierował do odwołującego w dniu 23 marca 2018 r. Z kolei przepis art. 26 ust.
2f ustawy Pzp pozwala
zamawiającemu, w uzasadnionych przypadkach, skierować
analogiczne wezwanie nie tylko do tego jednego wyko
nawcy. Ponadto wezwanie to może
być skierowane do wykonawców na każdym etapie postępowania, a nie tylko po ustaleniu,
która oferta jest uznawana na najwyżej ocenioną. W analizowanej sprawie, ponieważ
zamawiający uznał ofertę odwołującego za najwyżej ocenioną i skierował do niego wezwanie

w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, skierowanie kolejnego wezwania w trybie art. 26 ust. 2f
ustawy Pzp było niemożliwe.
Skutkiem
zaś braku reakcji na wezwanie czy to w trybie art. 26 ust. 2 czy 26 ust. 2f
ustawy Pzp, jest konieczn
ość wezwania wykonawcy do uzupełnienia brakujących
dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wezwania w trybie art. 26 ust. 2 i ust. 2f
ustawy P
zp są wezwaniami do złożenia dokumentów, zaś wezwanie w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp
– wezwaniem do uzupełnienia dokumentów, których zaniechano złożyć.

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
o oddaleniu odwołania lub jego
uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie

. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 1 sentencji, miało charakter
merytoryczny, gdyż odnosiło się do uwzględnienia odwołania. Z kolei orzeczenie Izby
zawarte w pkt 2
sentencji miało charakter formalny, gdyż dotyczyło kosztów postępowania, a
zatem było postanowieniem. O tym, że orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku Izby jest
postanowieniem przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z 8 grudnia 2005 r. III CZP 109/05
(OSN 2006/11/182). Z powołanego przepisu art. 192 ust. 1 ustawy Pzp wynika zakaz
wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok.
Z uwagi zatem na zbieg w jednym orzeczeniu rozstrzygnięć o charakterze merytorycznym
(pkt 1 sentencji) i formalnym (pkt 2
sentencji), całe orzeczenie musiało przybrać postać
wyroku.
Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 us
tawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało
wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
. Z ww.
przepisu wynika, że powodem uwzględnienia odwołania może być stwierdzenie jedynie
kwalifikowanego naruszenia ustawy
Pzp, a mianowicie takiego, które wywiera lub może
wywrzeć istotny wpływ na wynik postępowania. A contrario, stwierdzenie braku naruszenia
niekwalifikowanego, musi skutkować oddaleniem odwołania. Jak jednolicie wskazuje się w
orzecznictwie Izby, przez wynik
postępowania w rozumieniu art. 192 ust. 2 ustawy Pzp
należy rozumieć wybór danej oferty jako najkorzystniejszej.
W analizowanej
sprawie wynik postępowania stwierdzone przez Izbę naruszenia art.
24 ust. 1 pkt 12 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
mogą mieć istotny wpływ na wynik postępowania.
Zamawiający z naruszeniem prawa wykluczył odwołującego z udziału w postępowaniu, zaś
jego oferta
– w świetle kryteriów oceny ofert – może być wybrana jako najkorzystniejsza.
W świetle art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, uwzględniając odwołanie, Izba może -
jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać wykonanie
lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności
zamawiającego. W konsekwencji Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności

wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu oraz powtórzenie czynności oceny
oferty złożonej przez odwołującego.
Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 i art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp,
orzeczono jak w pkt 1 sentencji.

Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp,
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
Z kolei
w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego
stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.
Jak wskazuje się w
piśmiennictwie, reguła ponoszenia przez strony kosztów postępowania odwoławczego
stosownie do wyników postępowania odwoławczego oznacza, że „obowiązuje w nim,
analogicznie do procesu cywilnego, zasada odpowiedzialności za wynik procesu, według
której koszty postępowania obciążają ostatecznie stronę „przegrywającą” sprawę (por. art.
98 § 1 k.p.c.)” Jarosław Jerzykowski, Komentarz do art.192 ustawy - Prawo zamówień
publicznych, w:
Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M. Prawo zamówień
publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.

Zatem
użyty w art. 192 ust. 10 ustawy Pzp zwrot stosownie do jego wyniku należy
rozumieć analogicznie jak w procesie cywilnym. Jak wynika z postanowienia SN z dnia 31
stycznia 1991 r. II CZ 255/90, LEX nr 5314
stosunkowe rozdzielenie kosztów polega na
rozdzieleniu
kosztów między stronami stosownie do wyniku postępowania i do wysokości w
jakiej zostały poniesione. Stosunkowy podział kosztów procesu (100 k.p.c.) dotyczy ich
całości co oznacza przyjęcie za podstawę obliczeń sumy należności obu stron, ustalonej
stosownie do zasad z art. 98 § 2 i 3 k.p.c. (oraz art. 99 k.p.c. w przypadkach tam
wskazanych). Sumę tę dzieli się proporcjonalnie do stosunku w jakim strony utrzymały się ze
swymi roszczeniami lub obroną, otrzymując w wyniku kwoty, stanowiące ich udziały w
całości kosztów. Jeżeli poniesione przez stronę koszty przewyższają obciążający ją udział
zasądzeniu na jej rzecz podlega różnica.

Jak wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 r. sygn.
akt X Ga 280/16
– w przypadku rozstrzygnięcia, w którym część odwołania wniesionego do
Krajowej Izby Odwoławczej zostaje oddalona, zaś część uwzględniona zasada
odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza obowiązek stosunkowego
rozdzielenia kosztów postępowania odwoławczego w takiej części, w jakiej odwołanie
odniosło skutek. Identyczny pogląd wyrażono w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z
22 stycznia 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 1992/15, w postanowieniu Sądu Okręgowego we
Wrocławiu z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt X Ga 286/13, wyroku Sądu Okręgowego w
Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt XXII
I Ga 880/16, wyroku Sądu Okręgowego

we Wrocławiu z 17 listopada 2016 r. sygn. akt X Ga 653/16, postanowieniu Sądu
Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt XXIII Ga 1886/17.
W niniejszej sprawie Izba
– co wynika z sentencji orzeczenia – odpowiedzialność za
wynik postępowania ponosił w całości zamawiający. Zatem to tę stronę Izba obciążyła
całością kosztów postępowania odwoławczego. Na koszty postępowania odwoławczego
składał się wpis uiszczony przez odwołującego w wysokości 7.500 zł oraz koszty poniesione
przez
odwołującego z tytułu zastępstwa przed Izbą w maksymalnie dopuszczalnej wysokości
3.600 zł i koszty dojazdu pełnomocnika odwołującego na posiedzenie Izby w wysokości 144
zł (łącznie 11.244,00 zł).
Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania orzeczono stosownie do
wyniku postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o
przepis
y § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. a i b, § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41 poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący: ………………….…Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie