eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1459/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-08-09
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1459/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Zuzanna Idźkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2018
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lipca 2018 r. przez Odwołującego:
Remondis Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą
w Gliwicach, przy udziale wykonawcy
Zakład Usług Drogowych i Komunalnych „Dromar” M.
K.
z siedzibą w Stanicy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawia
jącego,


orzeka:


1.
oddala odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża Odwołującego: Remondis Gliwice Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach i:
2.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego: Remondis Gliwice
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach tytułem wpisu
od
odwołania;

2.2
zasądza
od
Odwołującego:
Remondis Gliwice
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach na rzecz Zamawiającego: Zarząd Dróg
Miejskich
z siedzibą w Gliwicach kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset
złotych i 00/100 groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione
z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosow
nie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Gliwicach.Przewodniczący:…………………………..……………Sygn. akt KIO 1443/18
U z a s a d n i e n i e

Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie
przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Pzp,
postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Oczyszczanie pasów drogowych na terenie
miasta Gliwice w latach 2018-2020
” (numer postępowania ZDM.26.7.2018), zwane dalej:
„Postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Dzienni
ku Urzędowym Unii Europejskiej 27 kwietnia 2018 roku
pod nr 2018/S 082-184189.

W dniu 23 lipca 2018 r. wykonawca
Remondis Gliwice Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej Odwołujący), wniósł odwołanie, w którym
zaskarżył niezgodne z przepisami czynności Zamawiającego i zarzucił mu naruszenie:
1. art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 2 pkt 11 Pzp przez dokonanie wyboru jako
najkorzystniejszej oferty
wykonawcy „ZUDiK DROMAR”, który nie istnieje,
a w konsekwencji nie posiada zdolności do czynności prawnych,
2. art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp
w związku z art. 24 ust. 4
Pzp, przez bezzasadne zaniechanie wykluczenia wykonawcy
Zakład Usług
Drogowych i Kom
unalnych „Dromar” M. K. z siedzibą w Stanicy (dalej Przystępujący)
z postępowania w zakresie zadania nr 3 i w konsekwencji bezzasadne zaniechanie
odrzucenia jego oferty
złożonej do zadania nr 3 mimo, że Przystępujący nie wykazał,
że spełnia na dzień składania ofert warunki udziału w postępowaniu,
3. art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp i art. 24 ust. 4 Pzp, przez
bezzasadne zaniechanie wykluczenia
Przystępującego z postępowania w zakresie
zadania nr 3 i bezzasadne zaniechanie odrzucenia jego oferty w zakresie zadania
nr 3 wobec zawinionego (ewentualnie w wyniku rażącego niedbalstwa)
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeniu i że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
4. art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie odrzucenia
oferty
Przystępującego w zakresie zadania nr 3, podczas gdy winna być odrzucona

z uwagi na wyżej wskazane przesłanki wykluczenia Przystępującego z postępowania,
a tym samym poprzez niezapewnienie zachowania zasady uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców oraz udzielenie zamówienia wykonawcy
wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty oznaczonej przez Zamawiającego jako oferty
ZUDiK DROMAR (będącej faktycznie ofertą Przystępującego) jako najkorzystniejszej
dla zadania nr 3,
2. dokonania
powtórnej czynności oceny i badania ofert dla zadania nr 3,
3. wykluczenia P
rzystępującego z postępowania w zakresie zadania nr 3 i odrzucenia
jego oferty złożonej dla zadania nr 3,
4.
dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej dla zadania
nr 3.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.:
1. Zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 2 pkt 11 Pzp
Oferta wybrana jako najkorzystniejsza w ramach zadania nr 3 oznaczon
a została przez
Zamawiającego jako złożona przez ZUDiK DROMAR. Tymczasem, w ramach zadania nr 3
o
fertę złożył, poza Odwołującym, M. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Zakład Usług Drogowych i Komunalnych Dromar M. K. . Oferta nie została złożona przez taki
podmiot jak ZUDiK DROMAR, a nadto podmiot taki nie istnieje. Nie mógł zatem zostać
wybrany w ni
niejszym postępowaniu i nie można będzie zawrzeć na skutek tej czynności
ważnej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

2. Zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp
w zw. z art. 24 ust. 4 Pzp.
Przystępujący nie wykazał, że spełnia na dzień składania ofert warunki udziału
w postępowaniu, ale Zamawiający zaniechał wykluczenia go z postępowania. W dokumencie
JEDZ
Przystępujący oświadczył, że spełnia kryteria kwalifikacji określone przez
Zamawiającego. Następnie, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Przystępujący
na potwierdzen
ie spełniania warunków udziału w postępowaniu przedłożył wykaz
zrealizowanych przez siebie usług, niemniej, wbrew złożonemu oświadczeniu, przedłożone
przez niego referencje nie wykaz
ywały, aby w zakres usługi, zrealizowanej przez
Przystępującego w roku 2017, wchodziło mechaniczne i ręczne sprzątanie nawierzchni z płyt
granitowych lub kostki granitowej o powierzchni minimum 4 000 m
2

oraz aby usługa

ta została w sposób faktyczny i należyty wykonana.
Jak wynika z treści SIWZ oraz stanowiącego załącznik do niego Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), Zamawiającemu zależało na tym, by wykonawca
posiadał odpowiednie doświadczenie w zakresie sprzątania nawierzchni granitowych.
Z uw
agi na strukturę tego rodzaju kamienia, niezbędne było posiadanie odpowiedniego
doświadczenia, w szczególności gdy przedmiotem zamówienia - jak w tym przypadku - była
usługa oczyszczania Rynku i Starówki, które są miejscami reprezentacyjnymi w Gliwicach.
S
tąd usługa wykonywana na tym terenie powinna być na najwyższym poziomie.
Zgodnie z OPZ,
usługa polegać miała nie tylko na zamiataniu ręcznym i mechanicznym
nawierzchni, ale również (a może przede wszystkim) na myciu i szorowaniu tej nawierzchni z
uwagi na
jej specyficzną strukturę, co z kolei wiązało się z koniecznością posiadania
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, w tym w zakresie umiejętnego dozowania środków
myjących oraz tworzenia właściwej mieszanki środków myjących, w zależności od stopnia i
rodzaju
usuwanych zabrudzeń.
Zamówienie, które jest przedmiotem niniejszego postępowania, zostało podzielone na trzy
zadania przez Zamawiającego z uwagi na specyficzną charakterystykę każdej z części.
Pomiędzy częścią 1 a częścią 3 zachodzą tak diametralne różnice w sposobie wykonywania
usług, że potwierdzenie wykonania umowy obejmującej swoim zakresem część 1 nie może
być potraktowane na równi z doświadczeniem wymaganym dla uzyskania zamówienia w
części nr 3. Zamawiający miał świadomość tych różnic, co znalazło swoje odzwierciedlenie w
treści postawionych wymogów udziału w postępowaniu w zakresie części nr 3.
Przystępujący nie dysponuje, ani na dzień składania ofert nie dysponował sprzętem
wymaganym przez Zamawiającego. Przystępujący ma dopiero zamiar zawrzeć umowę
leasingu przedmiotowego sprzętu, zatem zgodnie z art. 22a ust. 2 Pzp powinien był
przedstawić zobowiązanie odpowiedniego podmiotu do dostarczenia mu takiego sprzętu.
Taki zamiar powinien znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w złożonym przez
Przystępującego wykazie środków technicznych. Z przedstawionego przez Wykonawcę
wykazu wynika jednak
, że już posiada przedmiotowy sprzęt na podstawie umowy leasingu.
P
odkreślenia wymaga również, że Przystępujący nie wskazał jakim sprzętem dysponuje.
Zgodnie ze wzorem
wykazu, sporządzonym przez Zamawiającego, powinien on zawierać
nazwę i cechy podstawowe potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Tymczasem,
Przystępujący poza podaniem marki sprzętu (City Ranger) nie wskazał modelu
lub modeli sprzętu, którym rzekomo dysponuje, ani np. numeru seryjnego. Brak wskazania
co najmniej modelu sprzętu powoduje, że Zamawiający nie miał możliwości dokonania
weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Przystępującego, a brak
numeru seryjnego sprzętu lub innych danych uniemożliwia uznanie, że Wykonawca

sprzętem tym faktycznie dysponuje. City Ranger jest marką, pod którą występuje sprzęt
różnego rodzaju - o różnym wyposażeniu, o różnej konstrukcji (w tym sztywnej, podczas
gdy Zamawiający wymagał przegubowej) oraz o różnej wadze (podczas gdy Zamawiający
wymagał, aby dopuszczalna masa całkowita sprzętu dla zadania nr 3 wynosiła do 2 ton).
B
rak tych danych uniemożliwia weryfikację, czy sprzęt spełnia podaną przez Zamawiającego
normę emisji pyłów drobnych.
Ja
k wynika z oświadczenia Pana M - będącego jedynym dystrybutorem urządzeń
specjalistycznych marki City Ranger na Polskę wynika, że Przystępujący, ani inna firma
(w tym leasingowa) nie zwróciła się z zamówieniem na dostawę wymaganego przez
Zamawiającego sprzętu. Należy wobec tego podkreślić, że na dzień składania ofert,
Przystępujący nie posiadał własnych zasobów umożliwiających mu wykonanie zamówienia,
a także nie posiadał żadnych podstaw do stwierdzenia, że niezbędne zasoby zostały (lub
zostaną) mu udostępnione przez podmiot trzeci. Jak bowiem wskazał w treści JEDZ, nie miał
zamiaru korzystać z usług podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego mu zasoby.
W ocenie Odwołującego Przystępujący na dzień składania ofert nie spełniał warunków
udziału w postępowaniu. W konsekwencji Zamawiający, dokonując wyboru jego oferty jako
najkorzystniejszej, naruszył art. 22 ust. 1 i 2 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w związku
z art. 24 ust. 4 Pzp.

3. Zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 i art. 24 ust. 4 Pzp
Przystępujący wprowadził Zamawiającego w błąd w zakresie:
-
spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia
dotyczącego mechanicznego i ręcznego sprzątania nawierzchni z kostki granitowej
lub z płyt granitowych,
-
po
siadanego potencjału technicznego w postaci sprzętu marki City Ranger zgodnego
z wyma
ganiami Zamawiającego,
-
nieprawdziwego
oświadczenia w JEDZ o spełnianiu wymagań Zamawiającego w celu
udziału w postępowaniu oraz o prawidłowości i dokładności zawartych w JEDZ
danych.
W
kontekście dotychczasowego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej nieprawdziwych
informacji,
mających wpływ na wynik postępowania (a takimi zdaniem Odwołującej
są informacje dotyczące posiadanego doświadczenia oraz posiadanych zasobów
osobow
ych, o których mowa powyżej) nie można zastępować informacjami prawdziwymi
w trybie art. 26 ust. 3 Pzp
. Jeżeli wykonawca winny jest poważnego wprowadzenia w błąd
nieprawdziwym oświadczeniem lub dokumentem, nie można twierdzić, że takie
oświadczenie lub dokument zawiera błędy dotyczące braku potwierdzenia spełniania

warunku udziału w postępowaniu (wyrok z dnia 17 maja 2016 roku, sygn. akt KIO 673/16).
Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy
Przystępujący, w celu uzyskania zamówienia
publicznego, wprowadza zam
awiającego w błąd. Poprzednio posłużył się nieprawdziwymi
referencjami, co było następnie przedmiotem postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą
w sprawach o sygn. akt KIO 2722/15 i KIO 2728/15. Ponieważ sprawy te dotyczyły tego
samego Zamawiającego, którego dotyczy niniejsza sprawa, to powinien on podchodzić
z dużą uwagą i ostrożnością do składanych przez Przystępującego oświadczeń.
Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Odwołującego, zaistniały przesłanki do wykluczenia
Przystępującego z postępowania, na podst. art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp.

4. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Pzp w zw. z art. 7 Pzp
Skutkiem wykluczenia wykonawcy z postępowaniu jest zawsze jednoczesne odrzucenie
złożonej przez niego oferty - nie powinna ona podlegać ocenie punktowej. Jest to naturalna
czynność wynikająca z tego, że nie jest możliwe rozpatrywanie oferty podmiotu, który nie
posiada uprawnienia do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego.
Mając powyższe na uwadze, konsekwencją wyżej opisanych naruszeń przepisów Pzp przez
Zamawiającego, jest również naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w wyniku zaniechania
odrzucenia oferty złożonej przez Przystępującego. Jednocześnie skutkiem powyższego jest
także naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, który zobowiązuje Zamawiającego do prowadzenia
postępowania w sposób zapewniający poszanowanie zasad uczciwej konkurencji, równego
traktowania wykonawców oraz bezstronności i obiektywizmu.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym treść ogłoszenia o zamówieniu, treść SIWZ, złożone
oferty, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska Stron
i Przystępującego złożone podczas rozprawy, Izba zważyła, co następuje:


Izba ustaliła, że odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego,
że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia
odwołania.

Mając na uwadze powyższe Izba merytorycznie rozpoznała złożone odwołanie, uznając,
że nie zasługuje ono na uwzględnienie.

Zarzuty naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 2 pkt 11 Pzp przez dokonanie
wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy „ZUDiK DROMAR”, który nie
istnieje,
a w konsekwencji nie posiada zdolności do czynności prawnych, nie
potwierdziły się.


W pr
zedmiotowym postępowaniu, w zakresie zadania nr 3 (Sprzątanie Rynku oraz Starówki)
złożone zostały dwie oferty – Odwołującego i Przystępującego. Przystępujący w ofercie -
w rubryce „nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających
si
ę o zamówienie” wpisał nazwę Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "Dromar" M. K., tj.
nazwę tożsamą z nazwą firmy pod jaką prowadzi działalność gospodarczą. Wykonawca
posłużył się również pełną nazwą firmy w pozostałych dokumentach złożonych wraz z ofertą
oraz złożonych w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty na podst.
art. 26 ust. 1 Pzp.
Zamawiający, w dniu (…) opublikował zbiorcze zestawienie ofert
złożonych w ramach zadania nr 3. Przystępujący został w tym dokumencie oznaczony jako
ZUDiK DROMAR
. Takie samo oznaczenie Przystępującego widniało m. in. w zbiorczym
zestawieniu ofert złożonych w ramach zadania nr 2. Na dalszym etapie postępowania
Zamawiający konsekwentnie posługiwał się skróconą przez siebie nazwą Przystępującego, z
zawiad
omieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia (…) włącznie.
W ocenie Izby, o ile niewątpliwym jest, że Zamawiający dokonał samodzielnego skrócenia
firmy Przystępującego nie mając ku temu podstawy prawnej, o tyle w przypadku
przedmiotowego postępowania działanie takie nie miało żadnego wpływu na jego przebieg.
Porównanie pełnej i skróconej nazwy Przystępującego prowadzi do jednoznacznego
wniosku, że w obu przypadkach chodzi o ten sam podmiot. Zestawienie ofert złożonych w
postępowaniu oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty to dokumenty ściśle
powiązane z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Są one
tworzone w określonych momentach postępowania i mają z nim nierozerwalny związek. Z
tego względu nie ma możliwości, by posłużenie się przez Zamawiającego skróconą, zamiast
pełną nazwą wykonawcy prowadziło do wyboru oferty złożonej przez podmiot, który nie
uczestniczył w postępowaniu. Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty a charakter
pierwotny w stosunku do zawiadomienia o jej dokonaniu. Zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty ma charakter informacyjny
– stanowi odzwierciedlenie
i upublicznienie informacji o tym, która z ofert złożonych w postępowaniu została uznana

przez Zamawiającego za zwycięską. Błąd lub omyłka w treści zawiadomienia nie rzutuje
zatem na wynik dokonanej czynności.
Ponadto nie ma wątpliwości, że zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nie
wprowadzało w błąd co do tożsamości podmiotu, które oferta została wybrana. O ile nazwa,
którą posłużył się Zamawiający miała nieformalny charakter, to znaczenie zawiadomienia
i jego treść były jasne dla każdego z zainteresowanych podmiotów. Uzasadnienie odwołania
również wskazuje, że Odwołujący nie miał wątpliwości, że to oferta Przystępującego została
uznana za najkorzystniejszą – Odwołujący opisał stan faktyczny będący podstawą zarzutu
w sposób wskazujący na pełną świadomość znaczenia i skutków dokonanej przez
Zamawiającego czynności.
Art. 91 ust. 1 pkt 1 Pzp stanowi, że zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich
wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację. W świetle art. 2 ust. 11 Pzp wykonawca to osoba fizyczna,
osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego. Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny, oraz
dyspozycję obu przytoczonych przepisów Izba doszła do wniosku, że zarzut nr 1 odwołania
nie potwierdził się. Mimo skrócenia nazwy Przystępującego, Zamawiający dokonał wyboru
jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który złożył ofertę we wskazanym w SIWZ terminie
i z całą pewnością jest uczestnikiem postępowania. Wobec powyższego Izba uznała, że
zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. Z art. 2 ust. 11 Pzp nie
zasługuje na uwzględnienie.

Zarzuty naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp
w związku z art. 24 ust. 4 Pzp, przez zaniechanie wykluczenia Przystępującego
z postępowania w zakresie zadania nr 3 i zaniechanie odrzucenia jego oferty złożonej
do zadania nr 3 mimo, niewykazania
spełniania na dzień składania ofert warunków
udziału w postępowaniu, nie potwierdziły się.


Punkt 9 SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” ustanowił w zakresie zadania nr 3
następujące wymogi dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

„Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie
lub nadal wykonuje, co najmniej jedna
usługę polegająca na: mechanicznym i ręcznym
sprzątaniu nawierzchni z płyt granitowych lub kostki granitowej o powierzchni minimum
4 000 m
2

realizowana przez minimum 2 sezony w jednym zamówieniu. W przypadku
podmiotów występujących wspólnie warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia
musi
spełniać w całości przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie”. Na
potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona złożyć miał „wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonani
a i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści Załącznika nr 8 do
SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokume
nty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”.
Warunek udziału w postępowaniu w ramach zadania nr 3 dotyczący potencjału technicznego
wykonawców brzmiał: „O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują
lub będą dysponować co najmniej niżej wymienionymi pełnosprawnymi urządzeniami (…):
Wielofunkcyjny pojazd, którego praca spełnia normę emisji pyłów drobnych PM-EN15429-
3:2015-2-05E, o konstrukcji przegubowej o DMC do 2 ton
wyposażony w system szczotek
i dysz oraz zbiornik na
wodę, odkurzacz zewnętrzny i myjkę wysokociśnieniowa, głowicę
szorującą na mokro z użyciem środków chemicznych i ssawę umieszczona za tylną osią
- 2 szt..
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek dysponowania
potencjałem technicznym podlega sumowaniu”. Na potwierdzenie spełniania niniejszego
warunku wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złożyć miał „wykaz narzędzi,
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami
o treści Załącznika nr 9 do SIWZ”. Załącznik ten zawierał dwie rubryki – w pierwszej
powtórzone były wymogi techniczne Zamawiającego w stosunku do sprzętu, jakim miał

dysponować wykonawca składający ofertę, tj. „Wielofunkcyjny pojazd, którego praca spełnia
normę emisji pyłów drobnych PM-EN15429-3:2015-2-05E, o konstrukcji przegubowej o DMC
do 2 ton wyposażony w system szczotek i dysz oraz zbiornik na wodę, odkurzacz
zewnętrzny i myjkę wysokociśnieniowa, głowicę szorującą na mokro z użyciem środków
chemicznych i ssaw
ę umieszczona za tylną osią - 2 szt.” oraz dwie puste linijki przeznaczone
do uzupełnienia przez wykonawców, bez wyraźnego wskazania jaka treść powinna być
wpisana. Druga rubryka to podstawa dysponowania
przez wykonawcę sprzętem w wykazie
(
wraz z instrukcją: „należy wpisać np.: własność, dzierżawa, użyczenie”).

W formularzu JEDZ Przystępujący oświadczył, że
Oferta Przystępującego została najwyżej oceniona spośród wszystkich złożonych w
postępowaniu w ramach zadania nr 3, wobec czego Zamawiający na podst. art. 26 ust. 1
Pzp
wezwał go w dniu (…) do złożenia dokumentów potwierdzających brak przesłanek do
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wezwanie
Przystępujący, w dniu 9 lipca 2018 r. przedłożył między innymi:
-
wykaz usług (załącznik nr 8) wraz z referencjami,
-
wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego (załącznik nr 9).
Wykaz usług złożony na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
w zakresie wiedzy i
doświadczenia wskazywał na wykonanie przez Przystępującego
na rzecz Zamawiającego usługę pn. „Oczyszczanie jezdni na terenie miasta Gliwice
w 2017 r.".
Przystępujący oświadczył, że w ramach realizacji zamówienia wykonywał również
mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni z kostki granitowej o 14 629 m
2
.
Załączone
do wykazu referencje wskazywały, że „Zamówienie polegało na mechanicznym oraz
ręcznym zamiataniu jezdni wraz z usuwaniem przerostu traw i chwastów oraz zmywaniu
mechanicznym wskazanych jezdn
i, myciu wysepek, azyli dla pieszych, wypiętrzonych
wyłączeń z ruchu w obrębie jezdni. W ramach zamówienia wykonywane było również
sprzątanie i mycie powierzchni wewnątrz tunelu wraz z łącznicami o powierzchni
12 625,00 m
2

na co składało się: sprzątanie i mycie nawierzchni betonowej tunelu, mycie
barier energochłonnych, poręczy, szklanych drzwi ewakuacyjnych i elewacji w tunelu
oraz sprzątanie śmieci z poboczy tunelu”. Mimo oczywistej rozbieżności między treścią
oświadczenia złożonego w wykazie usług, a treścią referencji Zamawiający nie wezwał
Przystępującego do złożenia wyjaśnień, a uznał, że wykonawca spełnił warunek udziału
w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Ze złożonych w toku rozprawy
dowodów, tj.:
1.
pisma Zamawiającego z 31 lipca 2018 r. do Przystępującego stanowiącego
potwierdzenie, że Przystępujący w ramach realizacji umowy ZDM-70/2017 (umowy,
na której realizację powołał się Przystępujący w celu wykazania spełniania warunku

udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia) wykonywał prace
polegające na ręczno-mechanicznym oczyszczaniu nawierzchni ulic wyłożonych
kostką granitową o powierzchni 46 000,50 m
2
,

2.
wykazu jezdni o nawierzchni z kostki granitowej (załącznik do pisma wskazanego
w punkcie 1),

3.
OPZ do zamówienia w wyniku którego zwarta została umowa ZDM-70/2017,
wynikało jednoznacznie, że usługa wskazana w wykazie Przystępującego była zgodna
z wymogami Zamawiającego – potwierdzała, że wykonawca ten spełnił warunek udziału
w zakresie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający w toku rozprawy wskazał, że jako podmiot
na rzecz którego została zrealizowana umowa ZDM-70/2017 miał świadomość co było
jej przedmiotem, zatem zgodnie z art. 26 ust. 6 Pzp skorzystał z dokumentów, których był
w posiadaniu i w konsekwencji uznał złożony przez Przystępującego wykaz za prawidłowy.
W ocenie Izby Przystępujący prawidłowo wykazał, że spełnia warunek udziału w zakresie
wiedzy i doświadczenia, ale skoro Zamawiający zastosował art. 26 ust. 6 Pzp,
to w dokumentacji postępowania powinno się znaleźć pisemne odzwierciedlenie tego faktu.
Art. 26 ust. 6 Pzp stanowi, że wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3,
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
O ile w przypadku takiej rozbieżności między treścią
wykazu usług, a treścią referencji jak w przypadku przedmiotowej sprawy normalnym
działaniem zachowującego należytą staranność Zamawiającego byłoby wezwanie
wykonawcy do złożenia wyjaśnień, to przytoczony przepis pozwala od wezwania odstąpić.
Skoro Zamawiający był świadomy co było przedmiotem umowy ZDM-70/2017 to wezwanie
Przystępującego do złożenia wyjaśnień, których treść byłaby z góry wiadoma było niecelowe.
Jednak ze względu na zasady pisemności oraz jawności postępowania obowiązkiem
Zamawiającego było zawarcie w dokumentacji z postępowania dokumentu świadczącego
o odstąpieniu od wezwania do wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 6 Pzp. Zasada jawności
postępowania oznacza między innymi obowiązek Zamawiającego do udokumentowania
procesu
– związków przyczynowo-skutkowych, które doprowadziły do wyboru
jako najkorzystniejszej, określonej oferty.
Celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału
technicznego Przystępujący, w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów
na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp z dnia
(…) złożył wypełniony załącznik nr 9 wpisując

„Citi Ranger – 2 szt.” w rubryce „Nazwa i cechy podstawowe potwierdzające spełnienie
warunku udziału w postępowaniu” i leasing w rubryce „Podstawa dysponowania”.
O ile w nazwie podanego sprzętu wystąpiła omyłka w pisowni (prawidłowa nazwa to City
Ranger) to biorąc pod uwagę przytoczone wyżej regulacje SIWZ oraz sposób wypełniania
załącznika nr 9 do SIWZ określony przez Zamawiającego, nie ma podstaw do stwierdzenia,
że Przystępujący podał zbyt mało informacji, w stosunku do obowiązujących zasad
prowadzonego postępowania. Zamawiający nie oczekiwał i nigdzie nie określił obowiązku
podania w załączniku nr 9 nazwy konkretnego modelu i typu sprzętu. „City Ranger” jest
nazwą kilku, różnych modeli produkowanych przez Nilfisk, ale wykonawcy mieli podać nazwę
sprzętu, którym mają zamiar posłużyć się w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
W zakresie podstawy dysponowania sprzętem Zamawiający oczekiwał jedynie informacji
na temat tej podstawy, w żadnych razie obowiązkiem wykonawców nie było wykazanie,
że na moment składania ofert faktycznie dysponują sprzętem. W załączniku nr 9 wykonawcy
mieli jedynie wskazać jakim tytułem do sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia
legitymują się, bądź będą legitymować. W tej sytuacji argumentacja Odwołującego
zmierzająca do wykazania, że skoro na moment składania ofert Przystępujący nie miał
zawartych umów leasingu, to nie dysponuje sprzętem, więc nie spełnił warunku udziału
w postępowaniu, jest nietrafna.
Zamawiający oczekiwał w załączniku nr 9 do SIWZ informacji o ogólnikowym charakterze
i takie otrzymał. Nie ma podstaw do stawiania Przystępującemu zarzutu niewykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, skoro zrealizował obowiązki nałożone
na wykonawców przez Zamawiającego.
Art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia
. Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny Izba uznała, że przesłanki
ws
kazane w przytoczonym przepisie nie zostały wypełnione, zatem Przystępujący
nie powinien z
ostać wykluczony z postępowania, a jego oferta nie podlegała odrzuceniu.


Zarzuty naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp
i art.
24 ust. 4 Pzp, przez zaniechanie wykluczenia Przystępującego z postępowania
i odrzucenia jego oferty w zakresie zadania nr 3 wobec zawinionego (ewentualnie
w wyniku rażącego niedbalstwa) wprowadzenia Zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji,
że nie podlega wykluczeniu i że spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie potwierdziły się.


Podstawową tezą Odwołującego, w oparciu o którą został postawiony przedmiotowy zarzut
było twierdzenie, że Przystępujący nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu. Biorąc pod uwagę, że teza podwyższanie potwierdziła się to nie sposób
uznać, że doszło do wprowadzenia w błąd, wobec powyższego zarzut został oddalony.
W uzasadnieniu odwołania Odwołujący podniósł, że „Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy
Przystępujący, w celu uzyskania zamówienia publicznego, wprowadza zamawiającego
w błąd. Poprzednio posłużył się nieprawdziwymi referencjami, co było następnie
przedmiotem postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach o sygn. akt
KIO 2722/15 i KI
O 2728/15. Ponieważ sprawy te dotyczyły tego samego Zamawiającego,
którego dotyczy niniejsza sprawa, to powinien on podchodzić z dużą uwagą i ostrożnością
do składanych przez Przystępującego oświadczeń”. Argument powyższy w świetle
przepisów Pzp jest nieprawidłowy i bezpodstawny. Stoi w sprzeczności zasadą domniemania
dobrej wiary oraz
z wyrażoną w art. 7 ust. 1 Pzp zasadą równego traktowania wykonawców.
Ponadto Zamawiający ocenia oferty oraz zdolność wykonawców do realizacji zamówienia
w obrębie konkretnego postępowania, zatem ocena dokonana w jednym postępowaniu
nie może rzutować na drugie. W przeciwnym wypadku dochodziłoby do bezprawnej
stygmatyzacji, swoistego napiętnowania wykonawcy, któremu zdarzyło się zostać
wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp.

Zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp
przez zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego w zakresie zadania nr 3,
podczas gdy winna być odrzucona z uwagi na wyżej wskazane przesłanki
wykluczenia Przy
stępującego z postępowania, a tym samym przez niezapewnienie
zachowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców
oraz udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy
nie potwierdziły się.


Art. 89 ust. 1 pkt
2 Pzp stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3
. Z kolei art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp nakazuje odrzucenia oferty, która została
złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub niezaproszonego do składania ofert. Wobec niespełnienia przesłanek przytoczonych
przepisów i niepotwierdzenia się faktu bezzasadnego zaniechania wykluczenia
Przystępującego z postępowania i bezzasadnego zaniechania odrzucenia jego oferty
złożonej w zakresie zadania nr 3 zarzut powyższy został uznany za niezasadny.

W ocenie Izby dokonany przez Zamawiającego wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie
zadania nr 3 był prawidłowy, zatem nie doszło do naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący:…………………………..……………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie