eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1319/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-07-20
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1319/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Osiecka, Anna Packo, Beata Pakulska - Banach Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2018 r. przez wykonawcę
TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
przez zamawiającego Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie,

prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Katowicach

przy udziale wykonawcy ECM Group Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie,
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty oraz
powtórzenie czynności badania i oceny
ofert, w tym
wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy
Prawo zamówień publicznych następujących wykonawców: Lafrentz Polska
S
p. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia BAC Engineering Consultancy
Group SL z siedzibą w Barcelonie oraz Euro Geotecnics SAU z siedzibą
w Barcelonie, Ayesa
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
oraz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Drogową


Trasę Średnicową S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Inko Consulting Sp. z o.o.
z siedzibą w Pszczynie.

2.
Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Skarb Państwa – Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
i:
2.1. z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę TPF Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania,
2.2. z
asądza od zamawiającego Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych
i
Autostrad
w
Warszawie

na
rzecz
wykonawcy
TPF
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy
sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu wpisu od odwołania w kwocie 15 000 zł oraz wynagrodzenia
pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3 600 zł.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z poźn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie
7 dni od dnia j
ego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………………………

………………………………

………………………………Sygn. akt KIO 1319/18

U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w
Warszawie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Katowicach, dalej: „Zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru
nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:
Budowa
autostrady A1 koniec obw. Częstochowy-Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego - węzeł
Rząsawa (bez węzła).
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 28 października 2017 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 208-430692.
W dniu 5 lipca 2018 r. wykonawca TPF
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej:
„Odwołujący”, wniósł odwołanie, zarzucając Zamawiającemu niezgodną z przepisami ustawy
Pzp czynność polegającą na wyborze oferty najkorzystniejszej oraz naruszenie:
1.
art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania
wykonawców: Lafrentz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Lafrentz”),
Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Multiconsult”), ECM
Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „ECM”), wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia BAC Engineering Consultancy Group SL z
siedzibą w Barcelonie oraz Euro Geotecnics SAU z siedzibą w Barcelonie (dalej
„Konsorcjum BAC”), Ayesa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej
„Ayesa”) oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Drogową Trasę Średnicową S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Inko Consulting Sp. z
o.o. z siedzibą w Pszczynie (dalej „Konsorcjum DTŚ”), pomimo iż wykonawcy ci
wprowadzili Zamawiającego w błąd, przedstawiając informacje mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego, nie składając jednocześnie
wyjaśnień w trybie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp;
2.
art. 24 ust. 1 pkt 12 i 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy
ECM z postępowania, pomimo iż wykonawca ten wprowadził Zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie
wykazał ich spełnienia;

3.
art. 7 ust. 1
w związku z art. 8 ust. 1 - 3 w związku z art. 96 ust. 3 zdanie drugie ustawy
Pzp
poprzez zaniechanie odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu zastrzeżonych
przez: Lafrentz, Multiconsult, ECM, Ayesa, Konsorcjum DTŚ, wyjaśnień złożonych w
trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp,
pomimo że informacje zawarte w tych dokumentach
nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz nie zostały skutecznie zastrzeżone przez ww.
wykonawców w terminie wynikającym z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp;
4.
art. 89 ust. 1 pkt 4
w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez nieprawidłową ocenę
złożonych przez Konsorcjum BAC wyjaśnień, podczas gdy z ich treści wynika, że
oferta zawiera cenę rażąco niską;
5.
art. 89 ust. 1 pkt 4
w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Konsorcjum BAC, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś Konsorcjum BAC nie złożyło wyjaśnień
spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1-3 ustawy Pzp;
6.
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp
poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający
zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (w związku z
naruszeniem ww. przepisów ustawy Pzp).
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości, nakazanie Zamawiającemu:
unieważnienia czynności oceny ofert, unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, odtajnienia dokumentów wskazanych w odwołaniu, ponowną ocenę ofert,
wykluczenia z postępowania wykonawców: Lafrentz, Multiconsult, ECM, Konsorcjum BAC,
Ayesa, Konsorcjum DTŚ oraz odrzucenia oferty Konsorcjum BAC.
Odwołujący wskazywał, że ww. wykonawcy podali w swoich ofertach informacje
wprowadzające Zamawiającego w błąd, mogące mieć wpływ na wynik postępowania. Żaden
z tych wykonawców nie złożył do dnia oceny ofert wyjaśnień w trybie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp.
Wykonawca
Lafrentz oświadczył, że Pan K. K., wskazany jako specjalista ds.
roszczeń, posiada doświadczenie zdobyte na zadaniu pn. Rozbudowa DK nr 8 do
parametrów drogi ekspresowej na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa
łódzkiego od km 386+000 do km 408+805, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
D
oświadczenie to było już weryfikowane przez Zamawiającego w postępowaniu (obwodnica
Kraśnika). Na skutek dokonanej weryfikacji, Zamawiający ustalił, że na ww. zadaniu nie było
stanowiska ds. roszczeń, a Pan K. K. pełnił funkcję specjalisty ds. rozliczeń w okresie od
01.2013 do 02.2014. W odpowiedzi na wątpliwości Zamawiającego Lafrentz oświadczył, iż
Pan K. K.
był zatrudniony na umowę o pracę i posiada stosowany aneks oraz zakres
o
bowiązków, potwierdzający, iż ww. specjalista zajmował się roszczeniami na przedmiotowej

inwestycji. Lafrentz nie przedstawił żadnych dokumentów na poparcie swoich twierdzeń.
Jednocześnie oświadczył, iż na wskazanej inwestycji nie było stanowiska ds. roszczeń.
Odwołujący dokonał analizy SIWZ wskazanej inwestycji i stwierdził, iż co prawda nie było
tam wskazanego oddzielnego stanowiska ds. roszczeń, ale wprost było wskazane, iż w
zakresie obowiązków osoby piastującej stanowisko Inżyniera Kontraktu jest rozpatrywanie
roszczeń wykonawcy robót.
W odniesieniu do
wykonawcy Multiconsult Odwołujący podnosił, że Zamawiający nie
podjął się wyjaśnienia wątpliwości w zakresie Pana B. B. W zakresie Pani R. T. Zamawiający
wyartykułował swoje wątpliwości odnośnie zakresu obowiązków pełnionych przez ww.
specjalistę na stanowisku asystenta. W odpowiedzi na te wątpliwości Multiconsult
przedstawił oświadczenie Pani R. T., iż zakresem swoich obowiązków wypełniała obowiązki,
jaki
e pełni Technolog. W ww. piśmie i oświadczeniu specjalisty brakuje informacji jakie były
zadania osoby spr
awującej funkcję Technologa na podanej inwestycji i jaka korelacja
następowała pomiędzy tymi stanowiskami.
W zakresie wykonawcy Ayesa
Zamawiający ustalił, że Pan M. W. nie występował na
wskazanych w ofercie zadaniach. Stąd Zamawiający wystosował pismo do Ayesa celem
wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Wykonawca w odpowiedzi wyjaśnił, iż Pan M. W. był
zatrudniony z r
amienia wykonawcy robót Dragados S.A. Oddział w Polsce i Polaqua Sp. z o.
o., jako dowód przesyłając kopie świadectw pracy Pana W., zatrudnionego odpowiednio na
stanowiskach Inżynier Materiałowy i Kierownik ds. jakości i gospodarki materiałowej. Po
zapozna
niu się z przedstawionymi dokumentami Odwołujący podnosił, iż nie potwierdzają
one, aby Pan M. W.
pełnił jakąkolwiek funkcję z dopuszczonych w SIWZ (pkt. 19.1.3.2. ppkt
5) na wskazanych kontraktach. Stanowiska Inżynier Materiałowy i Kierownik ds. jakości i
gospodarki materiałowej istnieją w ogólnych strukturach wykonawców robót i osoba na takim
stanowisku wykonuje zadania niezwiązane z konkretnym kontraktem, a zatem nie można
stwierdzić, że akurat dla wskazanych projektów pełnił wskazaną funkcję. Pan M. W. na
wskazanych przez Ayesa kontraktach nie pełnił żadnej funkcji związanej z kontrolą
materiałów.
Niezależnie od powyższego Odwołujący wskazywał, że Zamawiający winien wykluczyć
wszystkich wykonawców, którzy w swoich ofertach podali informacje będące w sprzeczności
ze stanem faktycznym, a którzy nie złożyli wyjaśnień w trybie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
Zamawiający bowiem sam wskazał w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, że
podano dane sprzeczne z rzeczywistością odnośnie poszczególnych osób.
Odwo
łujący podnosił, że wykonawca ECM podał w ofercie także inne informacje
wprowadzające w błąd, tj. wprowadził Zamawiającego w błąd, że spełnia warunki udziału.

Ponadto nie wykazał, że takie warunki w ogóle spełnia, gdyż wskazany przez niego Pan D.
A. na sta
nowisko ds. roszczeń nie ma doświadczenia, na jakie powołuje się ECM.
Dodatkowo Odwołujący wskazywał, iż do pozostałych, niekwestionowanych przez
Zamawiającego, specjalistów wskazanych w ofertach wykonawców, wystąpił z wnioskami o
informację publiczną. Jednakże nie otrzymał jeszcze żadnej odpowiedzi, stąd też nie może
przedstawić dowodów. Niemniej, przedstawi takie dowody na rozprawie odwoławczej.
Pomimo braku dowodów na chwilę wniesienia odwołania Odwołujący przedstawił listę osób
wskazanych przez poszcze
gólnych wykonawców, które nie posiadają doświadczenia
wymaganego w SIWZ. T
ym samym w przypadku poniżej wymienionych specjalistów
wykonawcy podali w ofertach informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, mogące
mieć istotny wpływ na wynik postępowania.
1. Wykonawca Lafrentz

p. P. K.
– Inżynier kontraktu - Zadanie 1: wniosek o udostępnienie inf. publicznej do
GDDKiA Katowice;
Zadanie 2: wniosek o udostępnienie inf. publicznej do UM
Wrocław; Zadanie 3: wniosek o udostępnienie inf. publicznej do GDDKiA Poznań;

p. A. D. -
Inspektor nadzoru robót drogowych - Zadanie 1: wniosek o udostępnienie
inf. publicznej do GDDKiA Poznań; Zadanie 2: wniosek o udostępnienie inf.
publicznej do GDDKiA Bydgoszcz;

p. A. A. -
Specjalista ds. rozliczeń - Zadanie 1: wniosek o udostępnienie inf.
publicznej do UM Wrocław, Zadanie 2: wniosek o udostępnienie inf. publicznej do
GDDKiA Poznań;

p. K. K. -
Specjalista ds. roszczeń - Zadanie 1: wniosek o udostępnienie inf.
publicznej do GDDKiA Poznań;
2. Wykonawca Multiconsult

p. J. R. -
Inżynier Kontraktu - Zadanie 1: wniosek o udostępnienie inf. publicznej do
GDDKiA Katowice;
Zadanie 2: wniosek o udostępnienie inf. publicznej do GDDKiA
Opole;

p. J. B. -
Specjalista ds. rozliczeń
-
Zadanie 2: wniosek o udostępnienie inf.
publicznej do GDDKiA Katowice;

p. R. D. -
Specjalista ds. roszczeń - Zadanie 2: wniosek o udostępnienie inf.
publicznej do GDDKiA Poznań;
3. Wykonawca ECM


p. Z. C.
– Inżynier Kontraktu - Zadanie 1: wniosek o udostępnienie inf. publicznej do
GDDKiA Wrocław; Zadanie 2: wniosek o udostępnienie inf. publicznej do GDDKiA
Wrocław;


p. W. W.
– Inspektor nadzoru drogowego - Zadanie 1: wniosek o udostępnienie inf.
publicznej do GDDKiA Warszawa;

p. M. S. -
Specjalista ds. rozliczeń - Zadanie 1: wniosek o udostępnienie inf.
publicznej do GDDKiA Katowice;

p. D. A. -
Specjalista ds. roszczeń - Zadanie 1: wniosek o udostępnienie inf.
publicznej do GDDKiA Bydgoszcz;
Zadanie 2: wniosek o udostępnienie inf. publicznej
do GDDKiA Bydgoszcz;
4. Konsorcjum BAC: p. K. M.
– Inżynier Kontraktu - Zadanie 1: wniosek o udostępnienie
inf. publicznej do GDDKiA Centrala;
Zadanie 2: wniosek o udostępnienie inf.
publicznej do GDDKiA Centrala;
Zadanie 3: wniosek o udostępnienie inf. publicznej
do GDDKiA Centrala;
5. Wykonawca AYESA: p. J. B. -
Specjalista ds. rozliczeń - Zadanie 1: wniosek o
udostępnienie inf. publicznej do GDDKiA Katowice; Zadanie 2: wniosek o
udostępnienie inf. publicznej do GDDKiA Katowice;
6.
Konsorcjum DTŚ


p. J. M. -
Inżynier Kontraktu - Zadanie 1: wniosek o udostępnienie inf. publicznej do
GDDKiA Katowice
(w ofercie podali, że pełnił funkcję od 04.2008 r., a na stronie
podano, że podpisanie umowy przez Konsultanta nastąpiło w 10.2007 r.); Zadanie 2:
wniosek do GDDKiA Opole; Zadanie 3: wniosek GDDKiA Opole;

p. J. Z.
– Specjalista ds. roszczeń – Zadanie 1: wniosek o udostępnienie inf.
publicznej do PKP PLK;

p. M. K.
– Inspektor nadzoru robót drogowych – Zadanie 1: wniosek o udostępnienie
inf. publicznej do GDDKiA Katowice.
Odwołujący zarzucił również zaniechanie odtajnienia części dokumentacji
postępowania, tj. wyjaśnień rażąco niskiej ceny wykonawców: Lafrentz, Multiconsult, ECM,
Ayesa i Konsorcjum DTŚ. Zamawiający wzywał ww. wykonawców do podania konkretnych
informacji, których w złożonym uzasadnieniu zastrzeżenia jawności dokumentów nie znalazł.
W
zywał m.in. do podania konkretnej wartości gospodarczej czy też szkody, na jaką narażony
jest wykonawca.
Odwołującemu nie udostępniono uzasadnień znajdujących się w złożonych
wyjaśnieniach rażąco niskie ceny, zatem nie może wskazać konkretnych braków. Niemniej,
opier
ając się na doświadczeniu z innych postępowań, Odwołujący wskazywał, że
uzasadnienia te są ogólnikowe, nie zawierają dowodów, a zatem nie wykazują, że
wykonawcy skutecznie zastrzegli całość złożonych wyjaśnień jako tajemnicę
przedsiębiorstwa.

W zakresie
zaś wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum BAC, Odwołujący podnosił, że

Konsorcjum BAC
nie wskazało żadnych czynników, które nie istnieją w stosunku do
pozostałych wykonawców, a które mogłyby uzasadniać zaoferowanie tak niskiej ceny, jaką
zaoferował. Podkreślał również, że Konsorcjum BAC składało wyjaśnienia dwukrotnie, a w
cenie oferty nie ujęło między innymi: kosztów związanych z zapewnieniem środków
transportu, wszystkich kosztów zatrudnienia personelu biurowego i pomocniczego na umowę
o pracę, kosztów wypełnienia zapisów kryteriów pozacenowych, kosztów personelu
kluczowego w okresie projektowania,
realizacji robót oraz gwarancji, kosztów zapewnienia
wymaganego w SIWZ personelu. Dowodem na nie
ujęcie powyższych kosztów w cenie oferty
jest fakt, że koszty te nie zostały wskazane w przedmiotowych wyjaśnieniach. Złożone
wyjaśnienia nie zawierają żadnego dowodu ani wyliczeń potwierdzających kalkulację ceny.

W dniu 18 lipca 2018 r. Zamawiający złożył na posiedzeniu odpowiedź na odwołanie,
wskazując, iż w zakresie zarzutu zaniechanie odtajnienia i udostępnienia wyjaśnień
złożonych w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp zastrzeżonych przez: Lafrentz, Multiconsult,
Konsorcjum
DTŚ, ECM oraz Ayesa uwzględnia odwołanie. W pozostałym zakresie wnosił o
oddalenie odwołania wskazując, co następuje.

Zamawiający po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wykonawcy Lafrentz uznał, że Pan K.
K. wskazany jako specjalista
ds. roszczeń posiada doświadczenie w zakresie wymaganym w
SIWZ.
Zamawiający uznał, że na podstawie informacji nie sposób wywieść, że istnieją
podstawy do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Najistotniejszym elementem jest
złożone przez wykonawcę oświadczenia, z którego wynika, że Pan K. K. pełnił funkcje
s
pecjalisty ds. roszczeń na przedmiotowym zadaniu. W odniesieniu do Multiconsult
Zamawiający uznał, że prowadzenie jakiejkolwiek korespondencji w zakresie Pana B. A. B. z
w
ykonawcą byłoby bezprzedmiotowe, ponieważ data zawarcia umowy dla zadania, o którym
Zamawiający posiadał wiedzę jest informacją dostępną na stronie internetowej GDDKiA
Oddział w Warszawie. W związku z powyższym za zadanie, które nie potwierdza w pełni
spełniania wymagań określonych w SIWZ w ramach podkryterium wykonawca otrzymał 0
punktów. Również po zapoznaniu się z wyjaśnieniami dotyczącymi Pani R. T. (która
potwierdziła, że pełniła funkcję asystenta ds. technologii i materiału a nie technologa)
Zamawiajacy przyznał wykonawcy w ramach podkryterium 0 punktów. Podobnie postąpił
oceniając Panią J. B., bowiem posiadał informację, że przedstawiona osoba nie zajmowała
na wskazanym zadaniu stanowiska i
nspektora ds. rozliczeń.
Zamawiający po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wykonawcy Ayesa uznał, że Pan
M. W.
posiada doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ. W
ocenie Zamawiającego nie było podstaw do zakwestionowania doświadczenia tylko z uwagi
na odmienne nazewnic
two dotyczące pełnionej funkcji, skoro z oświadczenia wykonawcy
wynika
ło, że Pan M. W. z ramienia wykonawcy robót realizował obowiązki równoznaczne z

obowiązkami, jakie są wykonywane na stanowisku technologa lub głównego technologa.
Zamawiający po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wykonawcy ECM uznał, że Pan D. A.
wskazany jako specjalista
ds. roszczeń posiada doświadczenie w zakresie wymaganym
przez Zamawiającego w SIWZ. W ocenie Zamawiającego nie było podstaw do
zakwestionowania doświadczenia tylko z uwagi na odmienne nazewnictwo dotyczące
pełnione funkcji, skoro z oświadczenia wykonawcy wynikało, że Pan D. A. jako radca
p
rawny wykonywał wszelkie czynności przewidziane dla stanowiska specjalisty ds.
roszczeń.
W odniesieniu do Konsorcjum BAC
Zamawiający przyznał wykonawcy 0 punktów.
Zamawiający ustalił, że Pani E. W. – S., Pani J. Z. oraz Pan O. R. nie posiadają
odpowiedniego doświadczenia z uwagi na niewystarczający okres pełnienia wskazanych
funkcji na przedstawionych zadaniach. Natomiast Pan B. S.
nie zajmował stanowiska
specjalisty ds. rozliczeń. W odniesieniu do Konsorcjum DTŚ Zamawiający ustalił, że Pan M.
K.
nie pełnił funkcji Inspektor Nadzoru branży drogowej „od rozpoczęcia robót”, a Pani E. Z.
zajmowała stanowisko Asystenta Inżyniera Materiałowego. W związku z powyższym za
zadania
, które nie potwierdzają w pełni spełniania wymagań określonych w SIWZ w ramach
podkryterium
Konsorcjum DTŚ otrzymało 0 punktów.

Zamawiający podnosił także, że Odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu
zamówienia, nie poniósł ani nie może ponieść szkody w wyniku ewentualnego naruszenia
przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie przez Zamawiaj
ącego odrzucenia oferty złożonej Konsorcjum BAC. Zdaniem
Zamawiającego wyjaśnienia nie pozostawiają wątpliwości co do możliwości realizacji
zamówienia za cenę ofertową, z uwzględnieniem wszystkich elementów przedmiotu
zamówienia oraz warunków jego realizacji określonych w SIWZ.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca
ECM Group Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie, dalej również „Przystępujący”, wnosząc o
oddalenie odwołania w całości. Pismem z dnia 16 lipca 2018 r. przedłożył referencje
wystawione przez Salini Polska Sp. z o.o. na rzecz Pana D. A.
potwierdzające, że ww. osoba
świadczy usługi prawne polegające na obsłudze prawnej konkretnych kontraktów. ECM
wskazywał, że mec. D. A. świadczył (aż do zakończenia kontraktu), pełną obsługę prawną, a
wszelkie kwestie dotyczące roszczeń wchodzą w zakres tej obsługi i stanowią jej część. W
związku z powyższym, wskazanie mec. D. A. w ofercie jako specjalisty ds. roszczeń było
uzasadnione.
Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło także zgłoszenie przystąpienia do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawcy Lafrentz Polska Sp. z

o.o. z siedzibą w Poznaniu, jednakże wniesione po terminie określonym w art. 185 ust. 2
ustawy Pzp. Stosownie do przywoływanego przepisu wykonawca może zgłosić przystąpienie
do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Jak wynikało z dokumentacji postępowania przesłanej przez Zamawiającego, oraz
samego pisma wykonawcy
Lafrentz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 lipca
2018 r., Z
amawiający kopię odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia do
pos
tępowania odwoławczego przekazał wykonawcy w dniu 6 lipca 2018 r. pocztą
elektroniczną. Taka forma porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami została
przez zamawiającego przewidziana w pkt 12.1 SIWZ. W tym dniu Zamawiający przesłał
wykonawcy skan odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia do
postępowania odwoławczego na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, tj.
office@lafrentz.pl
.
Jak wynika z raportu transmisji mailowej wiadomość została skutecznie
dostarczona na ww. skrzynkę pocztową w tym dniu. Tym samym z ww. chwilą rozpoczął bieg
termin na zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego. Nadto, z ww. adresu
poczty elektronicznej wykonawcy zostało wysłane potwierdzenie otrzymania wiadomości
zawierającej pismo z załącznikami w dniu 6 lipca 2018 r.
Uzasadniając liczenie terminu na zgłoszenie przystąpienia do postępowania
odwoławczego od dnia 6 lipca 2018 r., tj. od dnia skutecznego przekazania informacji o
wniesionym odwołaniu oraz kopii odwołania za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres zgłaszającego przystąpienie wykonawcy, przywołać należy kwalifikowaną teorię
doręczeń, wynikającą z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 ustawy Pzp, zgodnie z
którą oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło
do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Dodatkowo wskazać należy
na
art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego, który określa samodzielną normę zapoznania się z treścią
oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej. W przypadku oświadczeń woli
złożonych innej osobie wyrażonych w postaci elektronicznej ustawodawca przyjął, że
oświadczenie to jest złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji
elektronicznej w taki
sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Jako chwilę
złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej należy przyjąć moment przejścia komunikatu
do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, a konkretnie -
chwilę przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich

danych (podobnie: postanowienie SN z dnia 10 grudnia 2003 r., sygn. akt V CZ 127/03,
OSNC rok 2005, nr 1, poz. 12, z aprobującą glosą A. Koniewicza, OSP rok 2005, z.6, poz.
76 -
źródło: Legalis).
Podkreślić należy, że adresata wiadomości obciążają negatywne konsekwencje
niezapoznania się z otrzymaną drogą elektroniczną informacją. Dla oceny skuteczności
złożenia oświadczenia istotne jest to czy adresat miał możliwość zapoznania się z jego
treścią a nie data faktycznego zapoznania się z treścią tej informacji. Co do zasady dowód
wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej pociąga za sobą
domniemanie faktyczne, że adresat mógł zapoznać się z treścią komunikatu, zaś ciężar
dowodu, że adresat z uzasadnionych względów nie mógł zapoznać się z oświadczeniem
spoczywa na odbiorcy wiadomości.
Przenosząc powyższe rozważania na rozpatrywany stan faktyczny, wskazać należy,
że data przekazania skutecznie informacji o wniesieniu odwołania wraz z kopią odwołania
była bezsporna między Zamawiającym i wykonawcą Lafrentz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu
. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia kwestii terminowości zgłoszenia przystąpienia
do postępowania odwoławczego pozostaje data faktycznego odczytania przekazanej
wiadomości i zapoznania się z jej treścią, a także fakt, że następujące po sobie dni, tj. 7 i 8
lipca 2018 r. przypadały na sobotę i niedzielę. Ustawa Pzp nie zawiera przepisów
dotyczących sposobu liczenia terminów w postępowaniu odwoławczym. W konsekwencji
zastosowanie znajdzie art. 14 Pzp stanowiący, że do czynności podejmowanych przez
zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się
przepisu Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z art.
111 Kodeksu cywilnego
termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.
Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się
przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
Biorąc powyższe pod uwagę termin na zgłoszenie przystąpienia upłynął wykonawcy
w dniu 9 lipca 2018
r. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego zostało
wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie przewidzianej w art. 185 ust. 2
ustawy Pzp w dniu 10 lipca 2018 r
. Wskazać w tym miejscu należy, że dla zachowania
terminu zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego znaczenie ma data
doręczenia zgłoszenia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elek
tronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego certyfikatu. Nie można zatem uznać, że wniesienie przystąpienia w dniu 10 lipca
2018 r. było skuteczne.
Izba stwierdziła, że wobec otrzymania w dniu 6 lipca 2018 r., w formie elektronicznej

kopii odwołania wraz wezwaniem do udziału w postępowaniu odwoławczym, wniesione w
dniu 10 lipca 2018 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgłoszenie przystąpienia do
postępowania odwoławczego przez wykonawcę Lafrentz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu
zostało wniesione z uchybieniem ustawowego 3 - dniowego terminu do jego
wniesienia i skutkuje niedopuszczeniem do udziału w postępowaniu odwoławczym
zgłaszającego przystąpienie. W konsekwencji wykonawca ten nie jest uczestnikiem
postępowania odwoławczego. Niezachowanie terminu dla zgłoszenia przystąpienia
skutkowało wygaśnięciem prawa do wniesienia tego środka ochrony prawnej, gdyż termin
określony w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp ma charakter terminu zawitego i nie podlega
przywróceniu.
Stwierdzono zatem, że w terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp jedynie
wykonawca
ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zgłosił w Prezesowi Krajowej
Izby Odwoławczej przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.
Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron, oraz uczestników postępowania odwoławczego, złożone w pismach
procesowych, jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje
na uwzględnienie w zakresie naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania,
w szczególności: z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszenia
o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonych ofert,
prowadzonej w toku postępowania korespondencji z wykonawcami, informacji
Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej. Izba wzięła również pod uwagę
st
anowiska wyrażone w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie, piśmie procesowym
Odwołującego oraz Przystępującego, a także oświadczenia i stanowiska stron wyrażone
ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 18 lipca 2018 r.
Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje.
W pkt 19.1.3. SIWZ Zamawiający zawarł opis kryterium „Doświadczenie personelu
Konsultanta” wraz z opisem podkryteriów i sposobu przyznawania punktów (pkt 19.1.3.1
SIWZ).
2.1. Inżynier Kontraktu - max. ilość punktów – 6: Doświadczenie przy realizacji zadania
obejmującego budowę, przebudowę lub remont lub nadzór nad budową, przebudową lub
remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie
z definicją wskazaną w pkt 7.2.3)b) 1) IDW - Tom
I SIWZ) o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania
zadania (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 19.1.33. IDW - Tom I SIWZ) na


stanowisku/stanowiskach: Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera
Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/lnżyniera
Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie
pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera.Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt.


Za 2 zadania potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 3 punkty.


Za 3 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma
6 punktów,
Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca
otrzyma 0
punktów.Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań
Wykonawca otrzyma 0 punktów.
2.2. Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej max. ilość punktów - 3,
Doświadczenie przy realizacji zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub nadzór
nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. S o wartości robót co najmniej 200 mln
PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (zgodnie z definicją wskazaną w pkt
19.1.33. IDW - Tom I SIWZ) na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej lub
Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent.Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt.


Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma
3 punkty,Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma
0
punktów.Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań
Wykonawca
otrzyma 0 punktów.
2.3. Specjalista ds. rozliczeń – max. ilość punktów 3. Doświadczenie przy rozliczaniu
zadania obejmującego budowę, przebudowę łub remont Obiektu Budowlanego (zgodnie z
definicją wskazaną w pkt 7.2.3)b)4) IDW Tom I SIWZ) o wartości robót co najmniej 200 mln
PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (zgodnie z definicją wskazaną w pkt
19.1.33. IDW -
Tom I SIWZ) na stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń.Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt,


Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma
3 punkty.Za n
iewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma
0
punktów.
Za zadanie, które nie potwierdzą w pełni spełniania powyższych wymagań
Wykonawca otrzyma 0 punktów.
2.4. Specjalista ds. roszczeń - max. ilość punktów - 3. Doświadczenie przy realizacji zadania
obejmującego budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad budową lub przebudową
lub remontem Obiektu Budowlanego
(zgodnie z definicją wskazaną w pkt 7.2.3)b)5) IDW --
Tom I SIWZ) o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto od rozpoczęcia robót do
wykonania zadania (zgodnie
z definicją wskazaną w pkt IDW Tom I SIWZ) na
stanowisku/stanowiskach:
stanowisku ds. roszczeń lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera
Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/lnżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do
Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera.Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt.


Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma
3 punkty,Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma
0
punktów.Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań
Wykonawca otrzyma 0 punktów.
2.5 Technolog max. ilość punktów – 3 Doświadczenie przy realizacji zadania obejmującego
budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. S które dotyczyło budowy lub przebudowy
dróg lub ulic z nawierzchnią z betonu cementowego od rozpoczęcia robót do wykonania
zadania (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 19.1.3.3. IDW - Tom I SIWZ) na
stanowisku/stanowiskach: Główny Technolog lub Technolog lub Inspektor Nadzoru ds.
materiałowych lub Główny Specjalista ds. technologii i materiałów lub Kierownik
Laboratorium lub Naczelnik
Wydziału Technologii.Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt.


Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma
3 punkty,Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma
0
punktów.Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań
Wykonawca
otrzyma 0 punktów.

Następnie Izba ustaliła, że Formularz „Kryteria pozacenowe” zawierał postanowienie:
Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………….. (imię i nazwisko) doświadczenia
zgodnie z opisem podkryterium zawartym w pkt 19 IDW
– Tom I SIWZ przedstawiam


informacje
i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego
zadania/zadań od rozpoczęcia robót do wykonania zadania:

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 16.692.270,45 zł.
Według informacji zamieszczonej w protokole postępowania, podstawą ustalenia wartości
zamówienia była baza cenowa nadzorów GDDKiA, opracowana na podstawie umów na
nadzór oraz ofert składanych w latach 2014-2015 oraz danych na temat cen określanych
prz
ez wykonawców w ofertach w składanych w prowadzonych aktualnie postępowaniach.
Podana przez Zamawiającego przed otwarciem ofert kwota, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia to 14.608.062,41 zł.
Zamawiający ustalił, że zachodzi konieczność uruchomienia procedury, o której
mowa w art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp w odniesieniu do 7 ofert, w tym również oferty
złożonej przez Konsorcjum BAC.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana wykonawcom w
dniu 25 czerwca 2018 r.
Izb
a zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepi
sów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy
procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania. Odwołujący
jest podmiotem zainteresowanym o ubieganie się o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie procedury wskazanej w
art. 24aa ustawy Pzp. B
adając kwestię interesu we wniesieniu odwołania, należy pamiętać,
że interes ten rozumiany jest szerzej. Co do zasady, stosując procedurę, o której mowa w
art. 24 aa ustawy Pzp, ocena czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz
nie podlega wykluczeniu nie jest dokonywan
a wobec wszystkich wykonawców jednocześnie.
Zatem istotą tej procedury jest to, że w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny
złożonych ofert, natomiast kwestia spełniania warunków udziału w postępowaniu i podstaw
wykluczenia jest badana wobec tego
wykonawcy, którego oferta we wstępnym rankingu

uzyskała najwyższą liczbę punktów. Zatem, w przypadku procedury odwróconej, interes we
wniesieniu odwołania wobec wyboru najkorzystniejszej oferty posiada każdy z wykonawców
sklasyfikowanych w rankingu ofert.
Odnośnie wniosku Zamawiającego o pozostawienie bez rozpoznania zarzutów
podniesionych przez Odwołującego w piśmie procesowym, Izba uznała, że brak jest podstaw
formalno-
prawnych do jego uwzględnienia. Zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie
może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Ustawa Pzp nie definiuje
pojęcia zarzutu, użytego w ww. przepisie. Niemniej, w świetle całokształtu regulacji
ustawowej, zwłaszcza w powiązaniu z instytucją uwzględniania odwołania przez
zamawiającego, przyjąć należy, że zarzutu nie tworzy samo wskazanie naruszonych
przepisów prawa, ale również wskazanie okoliczności faktycznych, na których zarzut polega i
na których się zasadza. W przypadku zarzutu niewykazania spełniania warunku dotyczącego
personelu w kryterium pozacenowym
będzie to wskazanie z jakich względów i w jakim
zakresie wykazywane doświadczenie nie odpowiada wymaganiom SIWZ. Nie sposób
generalnie i z góry rozgraniczyć, co w przypadku zarzutu oceny w kryterium pozacenowym,
jest okolicznością dany zarzut statuującą, a co jedynie argumentem lub dowodem na
poparcie tego zarzutu
. Taką ocenę należy przeprowadzić w odniesieniu do konkretnych
okoliczności danej sprawy, szczególnie treści odwołania. W treści przedmiotowego
odwołania, w odniesieniu do doświadczenia osób przedstawionych w tabeli, sformułowano
zarzut nieposiadania doświadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ. Odwołujący podał
zbiorcze zestawienie w tabeli osób (specjalistów z ofert poszczególnych wykonawców),
wskazując imię i nazwisko, stanowisko, a także zadanie na którym dana osoba pełniła
konkretną funkcję. W takim też zakresie rozpoznano zarzuty sformułowane w odwołaniu, a
kwestie podnoszone w piśmie procesowym Odwołującego, uznano w tym przypadku za
nierozszerzenie zarzutów odwołania, a jedynie przedstawienie dodatkowej argumentacji na
potwierdzenie formułowanych zarzutów.
Z uwagi na fakt, że Odwołujący złożył na rozprawie oświadczenie w zakresie osób
wskazanych w tabeli na str. 11 i 12 odwołania, że podtrzymuje zarzuty dotyczące:
- wykonawcy Lafrentz
– p. P. K. – zadanie 3; p K. K. – zadanie 1;
- wykonawcy ECM
– p. D. A. – zadanie 1 oraz zadanie 2;
-
konsorcjum DTŚ – p. J. M. – zadanie 1; p. M. K. – zadanie 1;
a
w pozostałym zakresie oświadczył, że cofa zarzuty, dotyczące osób przedstawionych w
ww. tabeli z odwołania, nie podlegały one rozpoznaniu przez Izbę.
Z uwagi na fakt, że Zamawiający złożył na posiedzeniu oświadczenie o
uwzględnieniu zarzutu nr II.4 z odwołania, nie podlegał on rozpoznaniu przez Izbę. Jedynie

na marginesie Izba
wskazuje, że uznaje przedkładanie Izbie pism procesowych
(niezawierających żadnych okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia odwołania, a jedynie
przedstawiających sygnaturę wyroku zapadłego w innym stanie faktycznym) przez strony (w
niniejszej sprawie
przez Odwołującego) po zamknięciu rozprawy za nieuprawnione. Zgodnie
z art. 191 ustawy Pzp p
o zamknięciu rozprawy nie mogą być już składane żadne dalsze
oświadczenia czy dowody.
Izba uznała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie naruszenia art. 24
ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
Izba ustaliła, że wykonawca Lafrentz podał jako osobę przeznaczoną do pełnienia
funkcji
Inżyniera Kontraktu pana P. K.. W Formularzu „Kryteria pozacenowe” przedstawił
doświadczenie tej osoby, w tym zadanie nr 3 – Zarządzanie projektem Budowy drogi S5 Żnin
– Gniezno, odcinek: węzeł Mielno – Gniezno, od km 0+000 do km 18+330,21” w tym
pełnienie nadzoru nad realizacją robót, na którym pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu. Jak
wynika z informacji przekazanej przez Odwołującego, a uzyskanej od GDDKiA Oddział w
Poznaniu Pan P. K.
pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.
„Zarządzanie projektem „Budowy drogi S5 Żnin - Gniezno, odcinek Mielno-Gniezno, od km
0+000 do km 18+330,21", w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót” w okresie od
15.12.2014 r. do dnia dzisiejszego (okres rozliczeń). Rozpoczęcie robót nastąpiło z dniem
08.12.2014 r. (Przekazanie placu budowy), natomiast Świadectwo Przejęcia całości robót dla
wymienionej inwestycji zostało wydanie z dniu 19.07.2017 r.

W ocenie Izby działanie wykonawcy Lafrentz naruszało reguły należytej staranności.
Odwołujący skutecznie wykazał poprzez złożone na rozprawie dowody, że rozpoczęcie robót
nastąpiło z dniem 8 grudnia 2014 r. Zamawiający nie przedstawił natomiast żadnego kontr
dowodu, ograniczając się jedynie do twierdzeń, że przekazanie placu budowy nie jest
równoznaczne z rozpoczęciem robót. Zdaniem składu orzekającego pojęcie „rozpoczęcia
robót” jest w nomenklaturze budowlanej dość jednoznaczne. Niezależnie od powyższego
należy stwierdzić, że skoro zgodnie z oświadczeniem GDDKiA Oddział w Poznaniu
przekazanie placu budowy
nastąpiło 8 grudnia 2014 r. to znaczy, że w tej dacie nastąpiło
formalne rozpoczęcie robót.
W
ykonawca działający z należytą starannością musiał mieć świadomość, że
doświadczenie Inżyniera Kontraktu wymagane w ramach podkryterium musi zostać zdobyte
od momentu
rozpoczęcia robót. Jeśli zatem doświadczenie w ramach zadania nie zostało
potwierdzone od rozpoczęcia robót, to nie został spełniony wymóg w tym zakresie opisany w
SIWZ.
Tym samym oświadczając w formularzu Kryteria pozacenowe, że pan P. K. posiada
doświadczenie zgodne z opisem podkryterium, zdobyte w ramach zadania nr 3, wykonawca
Lafrentz
przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd.

Następnie Izba ustaliła, że wykonawca Lafrentz podał jako osobę przeznaczoną do
pełnienia funkcji specjalisty ds. roszczeń pana K. K. W Formularzu „Kryteria pozacenowe”
przedstawił doświadczenie tej osoby, w tym zadanie nr 2 – Zarządzania Kontraktem:
Rozbudowa DK nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Rawa Mazowiecka -
granica województwa łódzkiego od km 386+000 do km 408+805, w tym pełnienie nadzoru
nad realizacją robót, na którym pełnił funkcję, zgodnie z oświadczeniem, stanowisko ds.
roszczeń.
Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie Zamawiający ustalił, po uzyskaniu informacji z
GDDKiA Oddział w Łodzi, że na ww. zadaniu, nie było wymogu, aby wśród personelu
Konsultanta funkcjonowało odrębne, samodzielne „stanowisko ds. roszczeń”. Mając na
uwadze powyższe Zamawiający pismem z dnia 14.03.2018 r. (znak pisma: O.KA. D-
3.2413.76.2017.288.mu), na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał w/w Wykonawcę
do złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi na powyższe, Lafrentz Polska Sp. z o.o., w piśmie z
dnia 21.03.2018r., wskazał m.in. że: „C..) Pan K. K. na zadaniu dotyczącym Zarządzania
Kontraktem: Rozbudowa DK nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Rawa
Mazowiecka -
granica województwa łódzkiego od km 386+000 do km 408+805, w tym
pełnienie nadzoru nad realizacją robót zajmował się rozpatrywaniem roszczeń. Pragniemy
podkreślić, że na ww. zadaniu Zamawiający wśród Ekspertów kluczowych j innych
inspektorów (personel pomocniczy) nie określił odrębnego stanowiska ds. roszczeń i nie
narzucił żadnych wymagań w stosunku do osoby, która miała się zajmować rozpatrywaniem
roszczeń. W związku z tym do wykonywania tych czynności Lafrentz Polska Sp. z o.o.
oddelegowała Pana K. K., który zajmował się rozpatrywaniem roszczeń od rozpoczęcia robót
do wykonani
a zadania. Świadczy o tym aneks do umowy o pracę oraz zakres obowiązków
stanowiący załącznik do tej umowy, zawartej pomiędzy Lafrentz Polska Sp. z o.o., a Panem
K.
K. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że do roku ok. 2014 r. nie istniało na
kontraktach
prowadzonych przez oddziały GDDKiA odrębne stanowisko kontraktowe, które
dotyczyło roszczeń, a zwyczajowo specjaliści ds. rozliczeń lub inni oddelegowani przez
konsultanta pracownicy, byli za ten zakres odpowiedzialni (...)". Zamawiający po zapoznaniu
się z w/w wyjaśnieniami uznał, że Pan K. K. wskazany na funkcję Specjalisty ds. roszczeń
posiada doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ TOM I pkt.
19.1,3.2 ppkt. 4 (Podkryterium 2,4, Specjalista ds. roszczeń).

W ocenie Izby wykonawca dzi
ałający z należytą starannością musiał mieć
świadomość, że doświadczenie specjalisty ds. roszczeń wymagane w ramach podkryterium
musi
zostać zdobyte na konkretnym stanowisku wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli
zatem doświadczenie w ramach zadania nie było realizowane na stanowisku ds. roszczeń, to
nie został spełniony wymóg w tym zakresie opisany w SIWZ. Tym samym oświadczając w
formularzu Kryteria pozacenowe
, że pan K. K. posiada doświadczenie zgodne z opisem

podkryterium, zdobyte w ramach zadania nr 2, wykonawca Lafrentz
przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego. Tym bardziej, że zgodnie z przedłożonym przez
Odwołującego dowodem nr 6 (wyciąg z SIWZ) do obowiązków osoby wyznaczonej przez
Konsultanta do pełnienia funkcji „Inżyniera kontraktu” miało należeć między innymi
rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót, co przeczy twierdzeniom wykonawcy Lafrentz z
dnia 21 marca 2018 r. jakoby Zamawiający nie określił odrębnego stanowiska ds. roszczeń,
skoro w ramach obowiązków Inżyniera Kontraktu mieściło się rozpatrywanie roszczeń.
Wykonawca Lafrentz wskazał również, że Pan K. K. pełnił funkcję Specjalisty ds.
roszczeń w trakcie realizacji zadania pn. „Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz
zarządzanie kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi SI 1 (II etap)
oraz dostawa sprzętu laboratoryjnego” Jak wynika z informacji przekazanej przez
Odwołującego, a uzyskanej od GDDKiA Oddział w Poznaniu, ww. osoba pełniła tę funkcję w
okresie: od 21.01.2015 do chwili obecnej (okres rozli
czeń). Rozpoczęcie robót nastąpiło z
dniem 22.10.2014 r. (Przekazanie placu budowy), natomiast Świadectwo Przejęcia ciągu
głównego dla wymienionej inwestycji zostało wydanie z dniu 07.08.2017 r.
Skoro więc
zgodnie z oświadczeniem GDDKiA Oddział w Poznaniu przekazanie placu budowy nastąpiło
22 października 2014 r. to znaczy, że w tej dacie nastąpiło formalne rozpoczęcie robót, a
Pan K. K.
pełnił funkcję specjalisty ds. roszczeń dopiero od dnia 21 stycznia 2015 r.
Następnie Izba ustaliła, że wykonawca Multiconsult podał jako osobę przeznaczoną
do pełnienia funkcji Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej pana
B. A.
B. W Formularzu „Kryteria pozacenowe” przedstawił doświadczenie tej osoby, w tym
zadanie nr 2
– Budowa drogi ekspresowej S8, odc. Radzymin - Wyszków wraz z obwodnicą
Wyszkowa” - stanowisko: Inspektor Nadzoru drogowego.
Jak wynika z odpowiedzi
na odwołanie Zamawiający ustalił, po uzyskaniu informacji z
GDDKiA Oddział w Warszawie, że na ww. zadaniu p. B. A. B. nie pełnił funkcji Inspektora
Nadzoru drogowego „od rozpoczęcia robót”. Umowa dotycząca w/w zadania została bowiem
podpisana w 2006 roku. Natomiast p. B. A. B.
rozpoczął pracę w 2007 roku. Prowadzenie
jakiekolwiek korespondencji w tym zakresie z Wykonawcą było bezprzedmiotowe
ponieważ data zawarcia umowy dla zadania, o którym Zamawiający posiadał wiedzę jest
informacją dostępną na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Warszawie. W związku z
powyższym, zgodnie z zapisami SIWZ TOM I pkt. 19.1.3.2 ppkt. 2 (Podkryterium 2,2 Główny
Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej) za zadanie, które nie potwierdza w
pełni spełniania wymagań określonych w SIWZ w ramach ww. podkryterium Wykonawca
otrzymał 0 punktów.

W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał mieć
świadomość, że doświadczenie Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej
drogowej wymagane w ramach podkryterium musi
zostać zdobyte na konkretnym

stanowisku wskazanym przez Zamawiającego od rozpoczęcia robót. Jeśli zatem
doświadczenie w ramach zadania nie było realizowane od rozpoczęcia robót, to nie został
spełniony wymóg w tym zakresie opisany w SIWZ. Tym samym oświadczając w formularzu
Kryteria pozacenowe
, że pan B. A. B. posiada doświadczenie zgodne z opisem
podkryterium, zdobyte w ramach zadania nr 2, wykonawca Multiconsult
przedstawił
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego.
Dalej,
wykonawca Multiconsult podał jako osobę przeznaczoną do pełnienia funkcji
T
echnologa panią R. T. W Formularzu „Kryteria pozacenowe” przedstawił doświadczenie tej
osoby, w tym zadanie nr 1
– „Budowa autostrady A-2 na odcinku Konin-Dąbie. Kontrakt dla
odcinka Koło-Dąbie", stanowisko: Główny specjalista ds. technologii i materiału.
Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie Zamawiający ustalił, po uzyskaniu informacji z
GDDKiA Oddział w Poznaniu, że na ww. zadaniu Pani R. T. pełniła funkcje asystenta ds.
technologii i materiału. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający pismem z dnia
14.03.2018r (znak pisma: O.KA.D3.2413.76.2017.289.mu), na podstawie art. 87 ust, 1
ustawy Pzp, wezwał Multiconsult Polska Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi na
powyższe, Wykonawca w piśmie z dnia 21.03.2018r. (znak: 0215/18) potwierdził, że Pani R.
T.
na w/w zadaniu pełniła funkcję asystent ds. technologii i materiału. A zatem zgodnie z
zapisami SIWZ TOM I pkt. 19.1.3.2 ppkt. 5 (Podkryterium 2.5. Technolog) za
zadanie, które
nie potwierdza w pełni spełniania wymagań określonych w SIWZ w ramach ww.
podkryterium Wykonawca otrzymał 0 punktów.

W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał mieć
świadomość, że doświadczenie technologa wymagane w ramach podkryterium musi zostać
zdobyte
na konkretnym stanowisku wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli zatem
doświadczenie w ramach zadania nie było realizowane na stanowisku wymaganym przez
Zamawiającego, to nie został spełniony wymóg w tym zakresie opisany w SIWZ. Tym samym
oświadczając w formularzu Kryteria pozacenowe, że pani R. T. posiada doświadczenie
zgodne z opisem podkryterium, zdobyte w ramach zadania nr 1, wykonawca Multiconsult
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego.
Ponadto,
Izba ustaliła, że wykonawca Multiconsult podał jako osobę przeznaczoną do
pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń panią J. B. W Formularzu „Kryteria pozacenowe”
przedstawił doświadczenie tej osoby, w tym zadanie nr 1 – „Zarządzanie i nadzór nad
budową autostrady A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie, km 474+350 490+427” - stanowisko:
Inspektor ds. rozliczeń.
Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie Zamawiający zadanie to było realizowane na
rzecz GDDKiA Oddział w Katowicach. W związku z powyższym, Zamawiający posiadał
informację, że p. J. B. nie zajmowała na w/w zadaniu stanowiska Inspektora ds. rozliczeń. W
związku z powyższym, zgodnie z zapisami SIWZ (TOM I) pkt. 19.1.3.2 ppkt. 3 (Podkryterium


2.3, Specj
alista ds. rozliczeń) za zadani,. które nie potwierdza w pełni spełniania wymagań
określonych w SIWZ w ramach ww. podkryterium Wykonawca otrzymał 0 punktów.

W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał mieć
świadomość, że doświadczenie specjalisty ds. rozliczeń wymagane w ramach podkryterium
musi
zostać zdobyte na konkretnym stanowisku wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli
zatem doświadczenie w ramach zadania nie było realizowane na stanowisku wymaganym
pr
zez Zamawiającego, to nie został spełniony wymóg w tym zakresie opisany w SIWZ. Tym
samym oświadczając w formularzu Kryteria pozacenowe, że pani J. B. posiada
doświadczenie zgodne z opisem podkryterium, zdobyte w ramach zadania nr 1, wykonawca
Multiconsult
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego.
W odniesieniu do wykonawcy ECM
Izba ustaliła, że Przystępujący podał jako osobę
prz
eznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń pana D. A. W Formularzu
„Kryteria pozacenowe” przedstawił doświadczenie tej osoby przy realizacji następujących
zadań:
a)
„Kontynuacja, budowa autostrady A1 Toruń- Stryków, odcinek 1 Czerniewice- Odolin
od km 151+ 900 do km 163+ 300, odcinek 2 Odolin- Brzezie od km 163+ 300 do km
186+ 366” - stanowisko ds. roszczeń.
b)
„Kontynuacja, budowa autostrady A1 Toruń- Stryków, odcinek 3 Węzeł Brzezie (z
węzłem)węzeł Kowal (bez węzła) od km 186+ 348 do km 215+ 850” - stanowisko ds.
roszczeń.
Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie zadania, o których mowa powyżej były
realizowane
na rzecz Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. Oddział GDDKiA w Bydgoszczy nie
potwierdził udziału Pan D. A. przy realizacji wskazanych powyżej zadań. Mając na uwadze
powyższe
Zamawiający
pismem
z
dnia
14.03.2018
r.
(znak
pisma:
O.KA.D3.2413.76.2017.292.mu) na po
dstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał ECM Group
Polska S.A. do złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi na powyższe, w/w Wykonawca w piśmie z
dnia 20.03.2018r. wyjaśnił, m.in. że: „C..) Pan D. A. jako Radca Prawny (prowadząc własną
działalność) wykonywał wszelkie czynności przewidziane dla stanowiska Specjalisty ds.
roszczeń, m.in. rozpatrywanie i opiniowanie roszczeń, współpraca w zakresie rozliczania
roszczeń, pilnowanie harmonogramu roszczeń na rzecz Wykonawcy Robót, Wykonawcą
Robót na przedmiotowych zadaniach było konsorcjum firm, w skład którego wchodziło m.in.
Salini Polska Sp. z o.o. i to właśnie dla tego Wykonawcy Pan D. A. świadczył usługi. (...)”.
Zamawiający po zapoznaniu się z w/w wyjaśnieniami uznał, że p. D. A. wskazany na funkcję
Specjalisty ds. r
oszczeń (Podkryterium 2.4). posiada doświadczenie w zakresie wymaganym
przez Zamawiającego w SIWZ TOM I pkt. 19.1.3.2 ppkt. 4 (Podkryterium 2.4. Specjalisty ds.
roszczeń). Tym samym, za w/w zadania potwierdzające wymagania określone w SIWZ,


Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty, zgodnie z zapisami SIWZ. W ocenie
Zamawiającego nie ma podstaw do zakwestionowania doświadczenia w/w osoby tylko z
uwagi na odmienne nazewnictwo dotyczące pełnione funkcji na w/w zadaniu skoro z
oświadczenia Wykonawcy wynika, że p. Pan D. A. jako Radca Prawny wykonywał wszelkie
czynności przewidziane dla stanowiska Specjalisty ds. roszczeń.

W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał mieć
świadomość, że doświadczenie specjalisty ds. roszczeń wymagane w ramach podkryterium
musi
zostać zdobyte na konkretnym stanowisku wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli
zatem doświadczenie w ramach zadania nie było realizowane na stanowisku wymaganym
przez Zamawiającego, to nie został spełniony wymóg w tym zakresie opisany w SIWZ. Tym
samym oświadczając w formularzu Kryteria pozacenowe, że pan D. A. posiada
doświadczenie zgodne z opisem podkryterium, zdobyte w ramach zadania nr 1 i 2,
wykonawca ECM
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego. Na uwagę
zasługuje również fakt, że zgodnie z informacją przekazaną Odwołującemu przez GDDKiA
Pan D. A.
nie widnieje jako zatwierdzony personel wykonawcy robót.
W zakresie wykonawcy Ayesa
Izba ustaliła, że wykonawca podał jako osobę
prz
eznaczoną do pełnienia funkcji Technologa pana M. W. W Formularzu „Kryteria
pozacenowe” przedstawił doświadczenie tej osoby przy realizacji następujących zadań:
a)
„Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy- Łódź (Al), odc. 5
(węzeł Sieradz Południe bez węzła- węzeł Łask bez węzła) od km 140+ 552,05 do
km 174+200,00” przy realizacji którego Pan M. W. pełnił funkcję Głównego
Technologa
b)
„Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy- Łódź (Al), odc. 6
(węzeł Łask- węzeł Róża) od km 174+ 200,00 do km 183+ 350,00, odc. 7 (węzeł
Dobro
ń - węzeł Róża) od km 76+ 479,94 do km 79+ 800,00” przy realizacji, którego
Pan M. W.
pełnił funkcję Głównego Technologa
Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie zadania, o których mowa powyżej były
realizowane na rzecz GDDKiA Oddział w Łodzi. GDDKiA Oddział w Łodzi nie potwierdził, że
Pan M. W.
pełnił na wskazanych powyżej zdaniach funkcję: Główny Technolog lub
Technolog lub Inspektor Nadzoru ds. materiałowych lub Główny Specjalista ds. technologii i
materiałów lub Kierownik Laboratorium lub Naczelnik Wydziału Technologii. Mając na
uwadze powyższe Zamawiający pismem z dnia 14.03.2018r. (znak pisma: O.KA. D-
3.2413.76.2017.294.mu) na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do
złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi na powyższe, w/w Wykonawca, w piśmie z dnia
19.03.2018r, wskazał m.in. że:
Pan M. W.
był zatrudniony z ramienia Wykonawcy robót
tj. firmę Dragados S.A. Oddział w Polsce oraz Polaqua Sp. z o.o. Na potwierdzenie w


załączeniu przesyłamy kopie Świadectw Pracy Pana W. . Zgodnie z wymogami pkt.3 b)
p
pkt.8) oraz 19.1.32, ppkt, 5) IDW doświadczenie osoby proponowanej na stanowisko
Technologa nie zostało ograniczone do funkcji sprawowanych w wykonawstwie robót ale
dopuszczało również funkcje pełnione w nadzorze. Na wskazanych zadaniach Pan W. pełnił
funk
cję Technologa posiadając zatrudnienie na stanowiskach Inżyniera Materiałowego oraz
Kierownika ds. Jakości i Gospodarki Materiałowej. Obowiązki wykonywane na w/w
stanowiskach były tożsame z obowiązkami pełnionymi na stanowisku Technologa lub
Głównego Technologa tj. na stanowisku wymaganemu przez Zamawiającego
postanowieniami siwz. Zamawiający po zapoznaniu się z w/w wyjaśnieniami uznał, że Pan
M. W.
posiada doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ TOM I
pkt. 19.1.3.2 ppkt. 5 (Podkryteri
um 2.5. Technolog). W ocenie Zamawiającego nie ma
podstaw do zakwestionowania doświadczenia w/w osoby tylko z uwagi na odmienne
nazewnictwo dotyczące pełnionej funkcji na w/w zadaniu skoro z oświadczenia Wykonawcy
wynika, że p. M. W. ramienia Wykonawcy Robót realizował obowiązki równoznaczne z
obowiązkami, jakie są wykonywane na stanowisku Technologa lub Głównego Technologa.

W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał mieć
świadomość, że doświadczenie technologa wymagane w ramach podkryterium musi zostać
zdobyte na konkretnym stanowisku wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli zatem
doświadczenie w ramach zadania nie było realizowane na stanowisku wymaganym przez
Zamawiającego, to nie został spełniony wymóg w tym zakresie opisany w SIWZ. Tym samym
oświadczając w formularzu Kryteria pozacenowe, że pan M. W. posiada doświadczenie
zgodne z opisem podkryterium, zdobyte w ramach zadania nr 1 i 2, wykonawca Ayesa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego.
Następnie Izba ustaliła, że Konsorcjum BAC podało jako osobę przeznaczoną do
pełnienia funkcji Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej panią E.
W.-
S. W Formularzu „Kryteria pozacenowe” przedstawiło doświadczenie tej osoby przy
realizacji następujących zadań:
a)
Zadanie nr 1 pn.: „Budowa Autostrady A4 na odcinku węzeł Tarnów Krzyż - węzeł
Dębica Pustynia”- stanowisko: Z-ca Inżyniera Rezydenta, Główny Inspektor Nadzoru
Robót Drogowych w okresie od 06.2010 r. - 06.2012 r.;
b)
Zadanie nr 2 pn.: „Budowa Autostrady A4 na odcinku węzeł Tarnów - węzeł
Rzeszów. Odcinek Rzeszów Centralny - Rzeszów Wschód"- stanowisko: Inspektor
Nadzoru Robót Drogowych w okresie od 03.2010 r.-05.2010 r.
Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie Zamawiający ustalił, że wskazana osoba nie
posiada o
dpowiedniego doświadczenia, pozwalającego na uzyskanie punktów w tym
zakresie z uwagi na niewystarczający okres pełnienia wskazanych funkcji na tych
zadaniach. W odniesieniu do zadania nr 1 pn.: „Budowa Autostrady A4 na odcinku węzeł


Tarnów Krzyż - węzeł Dębica Pustynia” - data 06,2012r, podana przez Wykonawcę w tym
zakresie nie jest datą wykonania zadania rozumianego jako „wystawienie Świadectwa
Przejęcia” ponieważ Kontrakt na realizację tego zadania został rozwiązany przed terminem
zakończenia Robót (w niniejszym przypadku nie doszło do wystawienia Świadectwa
Przejęcia). W odniesieniu do zadania nr 2 pn.: „Budowa Autostrady A4 na odcinku węzeł
Tarnów - węzeł Rzeszów. Odcinek Rzeszów Centralny - Rzeszów Wschód” - okres
pełnienia przez ww. osobę funkcji Inspektora Nadzoru Robót Drogowych na tym zadaniu
wynosił tylko 3 miesiące. Z podanych przez Wykonawcę dat wynika, że ww. osoba nie
zajmował stanowiska Inspektor Nadzoru Robót Drogowych na wykazanym zadaniu w
okresie „od rozpoczęcia robót do wykonania zadania”. W związku z powyższym, zgodnie z
zapisami SIWZ (TOM I) pkt. 19.1.3.2 ppkt. 2 (Podkryterium 2.2 Główny Inspektor Nadzoru
specjalności inżynieryjnej drogowej) za zadania, które nie potwierdzają w pełni spełniania
wymagań określonych w SIWZ w ramach ww. podkryterium Wykonawca otrzymał 0
punktów.

W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał mieć
świadomość, że kontrakt rozwiązany przed terminem zakończenia robót powoduje brak
wystawienia świadectwa przejęcia. Zamawiający w pkt 19.1.3.3. SIWZ zdefiniował pojęcie
wykonania zadania jako wy
stawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla kontraktów
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót
lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
świadectwa przejęcia). Oznacza to, że Zamawiający wprost wiązał to określenie z
wystawieniem świadectwa przejęcia. Skoro zatem nie doszło do wystawienia świadectwa
przejęcia w zakresie wskazanego zadania 1 to należy uznać, że zadanie to nie zostało
wykonane, co przyznaje sam Zamawiający. W zakresie zaś zadania 2 Zamawiający
wskazuje, że ww. osoba nie zajmowała stanowiska Inspektor Nadzoru Robót Drogowych na
wykazanym zadaniu w okresie „od rozpoczęcia robót do wykonania zadania”, pomimo że
Konsorcjum
BAC oświadczyło wprost w formularzu, że posiada doświadczenie w
wymaganym okresie.
Tym samym oświadczając w formularzu Kryteria pozacenowe, że pani
E. W.-S.
posiada doświadczenie zgodne z opisem podkryterium, zdobyte w ramach zadania
nr 1 i 2, wykonawca BAC
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego.
Konsorcjum
BAC podało jako osobę przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds.
rozliczeń pana B. S. W Formularzu „Kryteria pozacenowe” przedstawiło doświadczenie tej
osoby przy re
alizacji następujących zadań:
a)
Zadanie nr 1 pn.: „Budowa Autostrady A4 - odcinek Brzesko-Wierzchosławice”
b)
Zadanie nr 2 pn.: „Budowa Autostrady A4 Zgorzelec - Wykroty”

Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie Zamawiający ustalił, że wskazana powyżej osoba
nie p
osiada odpowiedniego doświadczenia, pozwalającego na uzyskanie punktów w tym
zakresie ponieważ na obu wskazanych powyżej zadaniach nie zajmowała stanowiska
specjalisty ds. rozliczeń, jak wymagał tego Zamawiający. W związku z powyższym, zgodnie z
zapisami S
IWZ (TOM I) pkt. 19.1.3.2 ppkt. 3 (Podkryterium 2.3 Specjalista ds. rozliczeń) za
w/w zadania, które nie potwierdzają w pełni spełniania wymagań określonych w SIWZ w
ramach ww. podkryterium Wykonawca otrzymał 0 punktów.

W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał mieć
świadomość, że ww. osoba nie zajmowała stanowiska specjalisty ds. rozliczeń na
wskazanych stanowiskach. W
ypełniając formularz dotyczący kryteriów pozacenowych,
Konsorcjum BAC
złożyło oświadczenie, że wskazana przez niego osoba posiada
doświadczenie zgodne z opisem podkryterium. Tym samym Konsorcjum BAC przedstawiło
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego.
Dalej
Izba ustaliła, że Konsorcjum BAC podało jako osobę przeznaczoną do pełnienia
funkcji Specjalisty ds. roszc
zeń panią J. Z. W Formularzu „Kryteria pozacenowe” przedstawił
doświadczenie tej osoby przy realizacji m.in. zadania pn.: „Budowa autostrady A4, odcinek
węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny oraz drogi ekspresowej S-19, odcinek
węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza”- stanowisko Inspektora ds. roszczeń/ Z-ca
Inżyniera Kontraktu, od 09.2010 do 09.2012/ od 02.2011 do 09.2012”.
Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie Zamawiający ustalił, że wskazana osoba nie
posiada odpowiedniego doświadczenia, pozwalającego na uzyskanie punktów w tym
zakresie z uwagi na niewystarczający okres pełnienia wskazanej funkcji na ww. zadaniu.
Podana przez Wykonawcę powyżej data 09.2012r. nie jest datą wykonania zadania
rozumianego jako „wystawienie Świadectwa Przejęcia” ponieważ Kontrakt na realizację tego
zadania został rozwiązany przed terminem zakończenia Robót (w niniejszym przypadku nie
doszło do wystawienia Świadectwa Przejęcia). W związku z powyższym, zgodnie z zapisami
SIWZ (TOM I) pkt. 19.1.3.2 ppkt. 4 (Podkryterium 2.4
Specjalista ds. roszczeń) za w/w
zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania wymagań określonych w SIWZ w ramach
ww. podkryterium Wykonawca otrzymał 0 punktów.

W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał mieć
świadomość, że kontrakt rozwiązany przed terminem zakończenia robót powoduje brak
wystawienia
świadectwa
przejęcia. Wypełniając formularz
dotyczący
kryteriów
pozacenowych, Konsorcjum BAC
złożyło oświadczenie, że wskazana przez niego osoba
posiada doświadczenie zgodne z opisem podkryterium, od rozpoczęcia robót do wykonania
zadania. Tym samym Konsorcjum BAC przedstawiło informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego.

Ponadto,
Izba ustaliła, że Konsorcjum BAC podało jako osobę przeznaczoną do
pełnienia funkcji Technologa pana O. R. W Formularzu „Kryteria pozacenowe” przedstawiło
doświadczenie tej osoby przy realizacji następujących zadań:
a)
Zadanie nr 1 pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S5 Wrocław - Poznań
odcinek 3”, stanowisko: Główny Technolog, w okresie od 12.2014 r. do 10.2016 r.
b)
Zadanie nr 2 pn. „Budowa Autostrady A4 Zgorzelec - Wykroty” stanowisko:
Inspektora ds. materiałowych, w okresie od 08.2007 r. do 06.2008 r.
Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie Zamawiający ustalił, że wskazana osoba nie
posiada odpowiedniego doświadczenia, pozwalającego na uzyskanie punktów w tym
zakresie z uwagi na niewystarczający okres pełnienia wskazanych funkcji na tych zadaniach.
Pan O. R.
nie pełnił wskazanych funkcji na ww. zadaniach w okresie „do wykonania zadania"
rozumianego jako „wystawienie Świadectwa Przejęcia", ponieważ zakończył sprawowanie
poszczególnych funkcji jeszcze przed wydaniem Świadectwa Przejęcia na ww. zadaniach. W
związku z powyższym, zgodnie z zapisami SIWZ (TOM I) pkt. 19.1.3.2 ppkt. 5 (Podkryterium
2.5. Technolog) za
w/w zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania wymagań
określonych w SIWZ w ramach ww. podkryterium Wykonawca otrzymał 0 punktów.

W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał mieć
świadomość, że zakończenie pełnienia funkcji przed terminem zakończenia robót, tj. przed
wystawieniem świadectwa przejęcia powoduje niespełnienie warunku dotyczącego
czasokresu realizacji zadania. W
ypełniając formularz dotyczący kryteriów pozacenowych,
Konsorcjum BAC
złożyło oświadczenie, że wskazana przez niego osoba posiada
doświadczenie zgodne z opisem podkryterium. Tym samym Konsorcjum BAC przedstawiło
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego.
W odniesieniu do Konsorcjum
DTŚ Izba ustaliła, że w przedłożonym Formularzu
„Kryteria pozacenowe” wskazano p. M. K. jako Głównego Inspektora Nadzoru specjalności
inżynieryjnej drogowej. Z treści dokumentów złożonych wraz z ofertą wynikało, że osoba ta
legitymuje się m.in. doświadczeniem przy realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy
miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka", stanowisko: Inspektor
Nadzoru branży drogowej, w okresie od 04.2007 r. - 09.2009 r. Jak wynika z odpowiedzi na
odwołanie Zamawiający ustalił, że wskazana osoba nie posiada odpowiedniego
doświadczenia, pozwalającego na uzyskanie punktów w tym zakresie ponieważ na
powyższym zadaniu pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi
ekspresowej S7 Kraków - Rabka” nie pełniła funkcji Inspektor Nadzoru branży drogowej „od
rozpoczęcia robót”. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami SIWZ (TOM I) pkt.19.1.3.2
ppkt. 2 (Podkryterium 2.2 Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej) za


zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania wymagań określonych w SIWZ w ramach
ww. podkryterium Wykonawca otrzyma
ł 0 punktów.

Ponadto, z treści dokumentów złożonych wraz z ofertą wynikało, że Pan M. K.
posiada doświadczenie jako Inspektor Nadzoru branży drogowej na zadaniu Nadzór nad
budową autostrady A1 na odc. Pyrzowice (z węzłem) — Piekary Śląskie od początku
real
izacji robót. Zgodnie z informacją przekazaną Odwołującemu od GDDKiA Oddział w
Katowicach Pan M. K.
pełnił wskazaną funkcję od 09.2009 r. Jednocześnie z informacji,
które publikuje GDDKiA na oficjalnej stronie inwestycji wynika, iż rozpoczęcie robót nastąpiło
w dniu 20.08.2009 r., a więc wcześniej niż Pan M. K. zaczął pełnić swoją funkcję.
W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał mieć
świadomość, że doświadczenie Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej
drogowej wymagane w ramach podkryterium musi
zostać zdobyte na stanowisku
wskazanym przez Zamawiającego od rozpoczęcia robót. Jeśli zatem doświadczenie w
ramach zadania nie
było realizowane od rozpoczęcia robót, to nie został spełniony wymóg w
tym zakresie opisany w SIWZ.
Tym samym oświadczając w formularzu Kryteria pozacenowe,
że pan M. K. posiada doświadczenie zgodne z opisem podkryterium, zdobyte w ramach
zadania,
Konsorcjum DTŚ przedstawiło informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego.
Następnie Izba ustaliła, że Konsorcjum DTŚ jako Technologa wskazało p. E. Z. Z
treści dokumentów złożonych wraz z ofertą wynikało, że osoba ta posiada doświadczenie
jako technolog przy realizacji zadania pn.
„Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do
parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski Rawa Mazowiecka” Jak
wynika z odpowiedzi na o
dwołanie Zamawiający ustalił, że wskazana osoba na ww. zadaniu
nie zajmowała stanowiska Główny Technolog lub Technolog lub Inspektor Nadzoru ds.
materiałowych lub Główny Specjalista ds. technologii i materiałów lub Kierownik
Laboratorium lub Naczelnik Wydziału Technologii. Wskazana powyżej osoba pełniła na ww.
zadaniu funkcję Asystenta Inżyniera Materiałowego. W związku z powyższym, zgodnie z
zapisami SIWZ (TOM I) pkt.19.1.3.2 ppkt. 5
(Podkryterium 2.5. Technolog) za zadanie, które
nie potwierdza w pełni spełniania wymagań określonych w SIWZ w ramach ww.
podkryterium Wykonawca otrzymał 0 punktów.

W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał mieć
świadomość, że ww. osoba nie zajmowała stanowiska Technologa, a jedynie asystenta
inżyniera materiałowego. Wypełniając formularz dotyczący kryteriów pozacenowych,
Konsorcjum DTŚ złożyło oświadczenie, że wskazana przez niego osoba posiada
doświadczenie zgodne z opisem podkryterium. Tym samym oświadczając w formularzu
Kryteria pozacenowe
, że pani E. Z. posiada doświadczenie zgodne z opisem podkryterium,

zdobyte w ramach zadania,
Konsorcjum DTŚ przedstawiło informacje wprowadzające w błąd
Z
amawiającego.
Izba ustaliła również, że Konsorcjum DTŚ jako Inżyniera Kontraktu wskazało p. J. M.
Z treści dokumentów złożonych wraz z ofertą wynikało, że osoba ta posiada doświadczenie
przy realizacji zadania pn. Zarządzanie i Nadzór nad budową autostrady A1 na odc. Bełk -
Świerklany. Konsorcjum DTŚ wskazało, iż Pan J. M. pełnił funkcję Inżyniera Rezydenta do
zakończenia realizacji robót, czyli zgodnie z definicją podaną w SIWZ do wystawienia
Świadectwa Przejęcia. Z informacji przekazanej Odwołującemu przez GDDKiA Oddział w
Katowicach Pan J. M.
pełnił wskazaną funkcję do 25.05.2011 r. Natomiast ostatnie
świadectwo przejęcia zostało wystawione w dniu 22.06.2011 r., a zatem Pan J. M. nie pełnił
wskazanej funkcji do zakończenia zadania.
W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał mieć
świadomość, że zgodnie z definicją podaną w SIWZ zakończenie realizacji robót oznacza
wystawienie
świadectwa
przejęcia. Wypełniając formularz
dotyczący
kryteriów
pozacenowych,
Konsorcjum DTŚ złożył oświadczenie, że wskazana przez niego osoba
posia
da doświadczenie zgodne z opisem podkryterium, więc wprowadzające w błąd
Zamawiającego.
Osią sporu w niniejszym stanie faktycznym były przede wszystkim kwestie dotyczące
rozumienia użytych przez Zamawiającego pojęć, tj. rozpoczęcia robót, wykonania zadania
oraz wskazania
konkretnych stanowisk przez Zamawiającego. W zakresie rozpoczęcia robót
należy podnieść, że niezależnie jaka była wola Zamawiającego przy punktowaniu
doświadczenia, pojęcie to w nomenklaturze budowlanej jest dość jednoznaczne. Ponadto
jego
niedookreślenie w niniejszych realiach faktycznych nie mogło mieć żadnego znaczenia,
gdyż jak wynika z ustaleń dokonanych przez Odwołującego faktyczne rozpoczęcie robót na
wskazanych inwestycjach
nastąpiło w konkretnej dacie (oświadczenia poszczególnych
O
ddziałów GDDKiA).
Odnośnie definicji dotyczącej wykonania zadania, Zamawiający w pkt 19.1.3.3. SIWZ
zdefiniował to pojęcie jako wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla kontraktów
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót
lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
świadectwa przejęcia). Zamawiający wprost wiązał to określenie z wystawieniem świadectwa
przejęcia. Zatem w każdym przypadku gdy nie doszło do wystawienia świadectwa przejęcia
w zakresie wskazanego zadania, należało uznać, że zadanie to nie zostało wykonane.
Odnosząc się zaś do wymogu dotyczącego posiadania doświadczenia na
stanowiskach jasno i precyzyjnie wyspecyfikowanych przez Zamawiającego należy wskazać,
że zakres obowiązków wpisujący się niejako w pełnienie funkcji na poszczególnych

stanowiskach nie oznacza
, że wskazana osoba piastowała dane stanowisko konkretnie
określone przez Zamawiającego.
Norma zawarta w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp stanowi o wykluczeniu wykonawcy, gdy
informacje wprowadzające zamawiającego w błąd przedstawione zostaną w sposób
zawiniony, przy czym wystarczające jest wykazanie winy nieumyślnej w postaci
lekkomyślności – rozumianej jako brak zamiaru co do bezprawnego działania, jednak przy
świadomości, że działanie może naruszać prawo, lub niedbalstwa – kiedy wykonawca wprost
nie przewiduje skutku, jakim jest wprowadzenie zamawiającego w błąd, podczas gdy skutek
ten mógł i powinien był przewidzieć. Należyta staranność profesjonalisty nakłada na
wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia, aby upewnił się czy deklarowany
w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Z uwagi na wzrost znaczenia oświadczeń
własnych wykonawców na skutek implementacji dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE należy
stosować wyższy miernik oceny związany z rzetelnością prezentowanych przez nich danych,
w szczególności przy weryfikacji prawdziwości informacji przedkładanych w toku
postępowania.
W odniesieniu natomiast do lekkomyślności lub niedbalstwa, kwestia ta pozostaje w
sferze ocen z
amawiającego, który nie dysponuje środkami pozwalającymi przedstawić
dowody na stopień winy wykonawcy. Jeżeli jednak z zestawienia informacji przedstawionych
przez wykonawcę z oczekiwaniami zamawiającego wynika, że działający z należytą
starannością wykonawca powinien mieć świadomość, że przedstawione informacje tym
oczekiwaniom nie odpowiadają, a mimo to potwierdził okoliczność przeciwną, to bez
wątpienia stanowi to podstawę przypisania wykonawcy lekkomyślności lub niedbalstwa.
Wypełniając formularz dotyczący kryteriów pozacenowych, ww. wykonawcy złożyli
oświadczenia, że poszczególne osoby posiadają doświadczenie zgodne z opisem
podkryterium. Informacje te mają bezpośredni wpływ na przyznawaną wykonawcom
punktację, a w konsekwencji na ranking ofert, mogą więc istotnie wpłynąć na wynik
postępowania. Trudno zatem twierdzić, że nie jest to istotny wpływ na decyzje
zamawiającego.
W związku z powyższym Izba uznała, że czynność zamawiającego polegająca na
zaniechaniu wykluczenia ww
. wykonawców z postępowania była nieprawidłowa. Tym samym
wykonawcy
poprzez złożenie w Formularzu „Kryteria pozacenowe” oświadczenia o
konkretnej
treści w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, wobec czego zasadnym
jest ich wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
Pozostałe zarzuty odwołania nie potwierdziły się z następujących powodów.

W odniesieniu do zarzutu zaniechania wykluczenia wykonawcy ECM z postępowania
w zakresie doświadczenia personelu przedstawionego na potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postępowaniu, Izba wskazuje, iż na tym etapie postępowania, w związku z
zastosow
aniem procedury odwróconej z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający nie był
zobowiązany oraz nie badał JEDZ wykonawcy ECM pod kątem potwierdzenia spełniania
przez tego wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej. Ww. za
rzut jest zatem przedwczesny i dlatego nie podlegał rozpoznaniu przez
Izbę.
W zakresie z
arzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum BAC
Izba nie podziela argumentacji przedstawionej przez Odwołującego. Co do zasady, w
ramach procesu wyjaśniania ceny ofertowej wykonawca odpowiada na wyartykułowane
wątpliwości podmiotu zamawiającego, w tym odpowiada na poszczególne pytania. Oznacza
to, że jego wyjaśnienia są ściśle związane z kierowanymi do niego przez zamawiającego
pytaniami i trudno zakładać, że winien on wyjaśniać wszelkie składniki ceny, nawet te które
nie budzą u zamawiającego żadnych wątpliwości.
Tak samo trudno zakładać, aby wykonawca odpowiadał w szerszym zakresie na
pytania niż to wynika z treści samych pytań. W niniejszym stanie faktycznym
wyszczególnione na stronie 2 wezwania z dnia 5 stycznia 2018 r. pytania zadawane przez
Zamawiającego były w zasadzie typu zamkniętego, skłaniały do udzielenia odpowiedzi
jednym słowem, a nie do szerszego wypowiedzenia się. Przykładowo pytanie nr 10,
przywołane przez Odwołującego w treści odwołania, było tak sformułowane, że Zamawiający
zwrac
ał się z prośbą o złożenie wyjaśnień w zakresie dotyczącym czy Wykonawca
uwzględnił w cenie oferty koszty pracy i wynagrodzenie osób wchodzących w skład
Personelu Konsultanta (Eksperci Kluczowi, Inni Eksperci), Personelu biurowego i Personelu
pomocniczego, zatrudnionych na podstawie umowy o prace, na poziomie nie niższym od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2015r. poz. 2008 oraz z
2016r. poz. 1265) w okresie projektowania/realizacji robót oraz w okresie przeglądów i
rozliczenia kontraktu?

W niniejszym stanie faktycznym niewątpliwe cena zaoferowana przez Konsorcjum
BAC
jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek
od towarów i usług. Zatem, należało wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie
rażąco niskiej ceny. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył stosowne wyjaśnienia,
które zawierają odpowiedzi na pytania zadane przez Zamawiającego. Następnie
Zamawiający pismem z dnia 8 marca 2018 r. wezwał o podanie dodatkowych informacji, w
zakresie doszczegółowienia pewnej treści. Izba podziela pogląd, że ustawodawca nie
określił, ile razy zamawiający może ponawiać wezwania do wyjaśnienia w zakresie rażąco

niskiej ceny. Wezwanie do złożenia wyjaśnień może być skierowane do wykonawcy nawet
kilkakrotnie w sytuacji, gdy na podstawie złożonych wyjaśnień powstają dalsze kwestie i
now
e wątpliwości wymagające wyjaśnienia.
Izba doszła do przekonania, że Zamawiający uprawniony był do uznania, że oferta
nie zawiera rażąco niskiej ceny, a zaoferowana cena jest ceną realną, gwarantującą
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, przy jednocześnie zakładanym zysku.
Ustawa Pzp nie definiuje rażąco niskiej ceny, niemniej punktem odniesienia winien być
przedmiot zamówienia. Zatem, należy przyjąć, że rażąco niska cena to taka, która jest
niewiarygodna w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Nie wystarczy więc, aby cena
zasadniczo odbiegała od wartości zamówienia. Istotne, aby była to cena taka, że przy
zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby nieopłacalne. Musi
to być cena rażąco niska w stosunku do konkretnego przedmiotu zamówienia,
uwzględniającego specyfikę rynku. Tym bardziej, że analiza cen wskazuje, że wszystkie
oferty wykonawców zostały skalkulowane na podobnym poziomie i nie odbiegają od siebie
znacząco. Cena zaoferowana przez Konsorcjum BAC jest w niewielkim stopniu niższa od
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, tj. ok. 11%.
Jak wielokrotnie wskazywano w orzecznictwie procedura wyjaśniania wątpliwości
związanych z kształtowaniem wynagrodzenia jest specyficznym rozwiązaniem mającym na
celu wyelim
inowanie ofert zawierających cenę na rażąco niskim poziomie, a więc cenę
skalkulowaną w sposób nieprawidłowy, nierealny w sposób oczywisty i nieuwzględniający
wszystkich czynników cenotwórczych. Takiej eliminacji nie powinny podlegać oferty
zawierające ceny niskie, jednakże możliwe do uzyskania w standardowym procesie
ofertowania i gwarantujące należyte spełnienie świadczenia. Kształtowanie cen jest
elementem gry rynkowej pozwalającym wykonawcom na konkurowanie w ramach procesu
ubiegania się o zamówienie publiczne. Celem procedury opartej na podstawie art. 90 ust. 1
ustawy Pzp
jest uzyskanie potwierdzenia realności ceny, nie zaś „wciągnięcie” wykonawcy w
formalną pułapkę skutkującą odrzuceniem jego oferty. (vide: wyrok KIO z dnia 16
października 2017 r., sygn. akt KIO 1995/17).
Ponadto, zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy Pzp przesłanką wszczęcia procedury
wyjaśniającej w tym trybie jest konieczność powzięcia wątpliwości co do całości ceny bądź
co najmniej co do jej istot
nych części składowych. Muszą to być pozycje znaczące
w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia. Izba stwierdziła, że Odwołujący nie
wykazał, aby kwestionowane przez niego pozycje miały stanowić istotną część składową
ceny globalnej.
Wartości prezentowane przez Odwołującego stanowią wyłącznie jego własne
wyliczenie i
nie mogą być wiążące dla każdego wykonawcy.

W związku z powyższym, należało uznać zarzut zaniechania odrzucenia oferty
Konsorcjum BAC na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp
za bezzasadny.
W zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, Izba stwierdziła,
że zarzut ten nie został wystarczająco sprecyzowany, by Izba mogła go rozpoznać.
Niewystarczające jest tu samo wskazanie, że Zamawiający prowadzi postępowanie w
sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w
związku z naruszeniem przepisów ustawy wskazanych w pkt II odwołania. Odwołujący
winien
podać konkretne uzasadnienie i wskazać, w których to elementach został
potraktowany w sposób nierówny. Za niezasadny uznano również zarzut naruszenia art. 7
ust. 3
ustawy Pzp. Zgodnie z ww. przepisem, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy
wybra
nemu zgodnie z przepisami ustawy. Izba ustaliła, iż w ramach przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie doszło do udzielenia zamówienia,
gdyż postępowanie znajduje się na etapie poprzedzającym podpisanie umowy (po ocenie i
badaniu
ofert). Tym samym nie sposób wskazać, iż doszło do wyczerpania hipotezy normy
prawnej uregulowanej w art. 7 ust. 3 ustawy Pzp.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 3 i § 5
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ……………………..………….


……………………..………….

……………………..…………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie