eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 724/18, KIO 737/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-04-30
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 724/18
KIO 737/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik, Emil Kuriata, Piotr Kozłowski Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Warszawie
odwołań wniesionych
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez:
A.
Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, sygn. KIO 724/18;
B.
CONTROL PROCESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, sygn. KIO 737/18;

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Województwo Wielkopolskie z
sie
dzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
reprezentowanego
pr
zez
Szpitale
Wielkopolski
spółkę
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,

przy udziale:

A. wykonawcy
CONTROL PROCESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt:
724/18 po stronie Z
amawiającego.

B. wykonawcy
Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 737/18 po stronie
O
dwołującego.
C. wykonawcy
Warbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 737/18 po stronie
Z
amawiającego.orzeka:
1.
A.
Oddala odwołanie wykonawcy Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(sygn. KIO 724/18).
B.
Uwzględnia odwołanie wykonawcy CONTROL PROCESS Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie
(sygn. KIO 737/18) w zakresie zarzutu naruszenia art. 91 ust. 2 i 2d, art.
25 w zw. z art. 7 ustawy Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert w sposób
niedookreślony i pozwalający Zamawiającemu na pełną dowolność w ocenie i nakazuje
Zamawiającemu:
B.1. Wprowadzenie
w kryterium oceny ofert dotyczącym „Doświadczenia kluczowego
zespołu osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi (Dko)” w pkt
od a) do c), tj. dla osoby wskazanej na kierownika budowy, osoby wskazanej na kierownika
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, osoby wskazanej na
kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,
górnego limitu referencyjnych robót budowlanych i
odpowiadającej mu maksymalnej liczbie punktów dla każdego rodzaju doświadczenia dla
danego specjalisty wskazanego przez Zamawiającego w tym kryterium.
B.2. Z
definiowanie użytych przez Zamawiającego w celu punktowania kryterium oceny
ofert w pkt 18.2. ppkt 2 SIWZ
, pojęć „w stopniu bardzo dobrym”, „w stopniu dostatecznym”,
„w stopniu niedostatecznym”.
B.3. O
kreślenie jednoznacznych zasad w kryterium „Ocena parametrów technicznych
wyposażenia szpitalnego” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ Arkusze parametrów
technicznych, zgodnie z
którymi Zamawiający uzna zaoferowane produkty wyposażenia
szpitalnego
za równoważne i odpowiadającej im punktacji.
Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za nieuzasadnione.
2.
kosztami postępowania obciąża: wykonawcę Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
(sygn. akt: KIO 724/18) oraz
zamawiającego Województwo

Wielkopolskie
z
siedzibą
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, reprezentowanego przez Szpitale Wielkopolski
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
, (sygn. akt: KIO
737/18) i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000 zł 00 gr (słownie:
czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) w tym kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie
dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Budimex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(sygn. akt: KIO 724/18) oraz kwotę 20 000
zł 00 gr (słownie dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
CONTROL PROCESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (sygn. akt: KIO
737/18),
tytułem wpisu od odwołań,
2.2. zasądza od wykonawcy Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (sygn.
akt: KIO 724/18)
na rzecz zamawiającego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
reprezentowanego przez Szpitale Wielkopolski spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
kwotę 3 600 zł 00 gr (trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z
tytułu wynagrodzenia pełnomocnika,
2.3. zasądza od zamawiającego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego
w
Poznaniu,
reprezentowanego przez Szpitale Wielkopolski spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
, na rzecz wykonawcy CONTROL
PROCESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
(sygn. akt: KIO 737/18) kwotę 23
687
zł 57 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych
pięćdziesiąt siedem groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika oraz koszty dojazdu.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1579) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Poznaniu.


Przewodniczący: ……………………..…

……………………..…

……………………..…Sygn. akt:
KIO 724/18
KIO 737/18

U z a s a d n i e n i e


Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, reprezentowane pr
zez Szpitale Wielkopolski spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Zamawiający”), prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.) (dalej „ustawa Pzp”), postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
(Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”, nr referencyjny: Szw/4/2018.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 4 kwietnia 2018 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2018/S 065-144054.

KIO 724/18


W dniu 16 października 2018 r. wykonawca Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warsz
awie (dalej: „Odwołujący Budimex”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, polegającej na
sformułowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) z naruszeniem
przepisów prawa, zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 22 ust. 1a w zw. 22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
s
formułowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w kontekście wymaganego doświadczenia w budowie
obiektów szpitalnych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i
nadmierny dla zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania
przedmiotowego zamówienia a przez to naruszający zasadę uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców,
2) art. 22 ust. 1a w zw. 22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
s
formułowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w kontekście wymaganego doświadczenia w dostawie
jednostek medycznych w sposób niejednoznaczny poprzez użycie nieprecyzyjnych
pojęć, a przez to naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców,

3) art. 22 ust. 1a w zw. 22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
sf
ormułowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w sposób nieproporcjonalny
do przedmiotu zamówienia i nadmierny dla zweryfikowania zdolności do należytego
wykonania przedmiotowego zamówienia, a co za tym idzie w sposób dyskryminujący
wy
konawców i naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji,
4) art. 22 ust. 1a w zw. 22 ust. 1b pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
sfomułowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału ekonomicznego
w
ykonawcy w sposób niejednoznaczny do przedmiotu zamówienia poprzez użycie
nieprecyzyjn
ych pojęć dotyczących danych finansowych dotyczących wykonawców, a
przez to naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
którzy mogą zostać potraktowani w sposób odmienny w zależności od metodologii
sporządzania sprawozdania finansowego, w szczególności eliminując spośród
wykonawców ubiegających się o zamówienie spółki giełdowe,
5) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przygotowanie i prowadzenie p
ostępowania w sposób
niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców.
W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący Budimex wniósł o:
1)
uwzględnienie odwołania,
2)
nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści Ogłoszenia i SIWZ w sposób
wskazany w uzasadnieniu niniejszego odwołania.

W uzasadnieniu odwołania, Odwołujący Budimex wskazał, co następuje.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu ustanowił warunki udziału w
postępowaniu wskazując w pkt 6.2.2. SIWZ „Zdolność techniczna lub zawodowa" oraz pkt
III.1.3) Ogłoszenia „Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe": Zamawiający uzna, iż
wykonawca spełnił warunek:
1)
jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, co
najmniej: minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku/-ów szpitala
(budynku/-
ów wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy
1264) o wartości roboty nie mniejszej niż 225.000.000,00 zł brutto (dwieście
dwadzieścia pięć milionów złotych 00/100) i powierzchni netto objętej zakresem roboty
co najmniej 35.000 m
2
.
W zakresie roboty znajdowało się wykonanie:

bloku operacyjnego z co najmniej 4 salami operacyjnymi,co najmniej 1 oddziału łóżkowego,


szpitalnego oddziału ratunkowego,


zakładu radiologii i/łub diagnostyki obrazowej,


Oddziału intensywnej terapii (Oddziału intensywnej opieki medycznej), (OTT, OIOM),


robót konstrukcyjnych (stanu surowego konstrukcji), robót wykończeniowych,


instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,

instalacji
BMS; instalacji branży sanitarnej, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji,


instalacji gazów medycznych certyfikowanej jako wyrób medyczny wraz z dostawą
jednostek medycznych,


sieci zewnętrznych i przyłączy instalacyjnych,

zagospodarowania terenu".

Równocześnie Zamawiający w przedmiotowym Postępowaniu w zakresie warunków
udziału w postępowaniu w pkt 6.2.2. SIWZ „Zdolność techniczna lub zawodowa" ppkt 2) a-c
określił warunki dotyczące doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia w osobach Kierownika budowy, Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wynoszącego co najmniej 8 lat.
W odniesieniu do posta
nowienia, o którym mowa powyżej Odwołujący Budimex
wskazał, że w dniu 5 i 6 kwietnia sformułował pytania, czy Zamawiający uzna za spełniony
ww. warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (...) wykonał minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku/-
ów szpitala (budynku/- ów wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do
klasy 1264) o wartości roboty nie mniejszej niż 220,000.000,00 zł brutto (dwieście dwadzieścia
milionów złotych 00/100) i powierzchni netto objętej zakresem roboty co najmniej 35.000 r.,
zaś w odniesieniu do postanowienia o dostawie jednostek medycznych czy warunek zostanie
uznany
za
spełniony,
jeśli
Wykonawca
wykaże
się
dostawą
paneli
nadłóżkowych/przyłóżkowych jako odbiorników gazów medycznych.
Jednocześnie Odwołujący Budimex wyjaśnił, że zawnioskował do Zamawiającego o
potwierdzenie, że w zakresie spełnienia warunku postawionego w treści pkt 6.2.1. pkt c) SIWZ
„Sytuacja ekonomiczna lub finansowa" zaakceptuje kalkulację wskaźników płynności w
oparciu o dane finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego
sporządzonego zgodnie z MSSF, przekształcone do prezentacji zgodnej z formatem bilansu
określonym w załączniku nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Odwołujący Budimex wskazał, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest
dokumentem o szczególnym znaczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Wyznacza ona bowiem obowiązki wykonawców, jakie na nich ciążą w związku z
chęcią uczestniczenia w postępowaniu, warunki jakim muszą wykonawcy sprostać, oraz
dokumenty, jakie należy złożyć, by w nim uczestniczyć. Aby specyfikacja istotnych warunków
zamówienia zapewniała konkurencyjność i równe traktowanie wykonawców w ramach
postępowań o udzielenie zamówień publicznych, ustawodawca nałożył na zamawiającego
szereg szczegółowych obowiązków, którym musi sprostać na etapie przygotowywania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym podczas formułowania każdej z
części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Odwołujący Budimex wskazał, że warunki udziału w postępowaniu, wymienione w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp mają charakter blankietowy. Ich konkretyzacji dokonuje zamawiający w
sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia (art. 22 ust. la ustawy Pzp). Warunki udziału
w postępowaniu powinny być zatem związane z przedmiotem zamówienia i do niego
proporcjonalne. W orzecznictwie wskazuje się jednolicie, że respektowanie tych wytycznych
przez zamawiającego służy zapewnieniu realizacji podstawowych zasad - uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców (tak np. uchwała KIO z 23 stycznia 2014 r. -
sygn. akt KIO/KU 2/14).
W orzecznictwie i doktrynie wypracowany został również jednolity pogląd, że
formułowanie warunków udziału w postępowaniu dokonywane być musi z uwzględnieniem
celu, jakiemu ma służyć, czyli zapewnieniu wyłonienia wykonawcy, dającego rękojmię
prawidłowego wykonania zamówienia. Innymi słowy, warunki udziału w postępowaniu powinny
być określone w taki sposób, by ich weryfikacja pozwalała na ocenę, że sytuacja podmiotowa
określonego wykonawcy, w szczególności potencjał, którym on dysponuje i który może
wykorzystać do wykonania zamówienia, są wystarczające dla uznania, iż wykonawca ten
będzie w stanie wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami zamawiającego. W celu
zapewnienia związku stawianych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu z
przedmiotem zamówienia zamawiający przy ustalaniu tego opisu powinien brać pod uwagę
specyfikę zamówienia, jego zakres, wartość, stopień złożoności czy warunki realizacji.
Proporcjonalność treści warunków do przedmiotu zamówienia oznacza, że opisane przez
zamawiającego warunki muszą być adekwatne do celu, dla jakiego w danym postępowaniu są
określane oraz nie mogą ponad ten cel wykraczać. Zachowanie zasady proporcjonalności
warunków do przedmiotu zamówienia służy zapewnieniu dostępu do udziału w postępowaniu
wykonawcom zdolnym do realizacji określonego zamówienia.
W powyższym zakresie Odwołujący Budimex przywołał następujące orzecznictwo Izby.
W
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2011-08-02, KIO 1556/11 wskazano: „Należało

zgodzić się ze stanowiskiem odwołującego, co do trafności zarzutu niekonkurencyjności opisu
przedmiotu zamówienia, a jednoczenie, iż tak dokonany opis przedmiotu zamówienia rzutuje
na nieprawidłowo postawione przez zamawiającego dwa warunki udziału w postępowaniu.
Pierwszy dotyczący wymaganej wiedzy i doświadczenia wykonawcy we wdrożeniu trzech
systemów ESKULAP, a więc identycznych z przedmiotem zamówienia, podczas gdy wymóg
w odniesieniu do warunków uczestnictwa w postępowaniu i sposobu oceny ich spełnienia ma
być proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, jak stanowi art. 22 ust 4 ustawy Pzp, a nie z
nim tożsamy.”
Odwołujący Budimex wskazał, że poza art. 22 ust. 1a ustawy Pzp formułując warunki
udziału w postępowaniu zamawiający powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim wyrażone
w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Zasada ta przejawia się w szczególności w obowiązku zapewnienia przez zamawiającego
możliwie najszerszego dostępu do zamówienia wykonawców, którzy są w stanie właściwie
zrealizować zamówienie. Postawienie zbyt wąskiego warunku udziału w postępowaniu nie
może być narzędziem do sztucznego ograniczenia konkurencji lub bezpodstawnego
wyeliminowania niektórych podmiotów z udziału w postępowaniu, co potwierdza wskazane
poniżej orzecznictwo w tym zakresie:


Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 marca 2015 r., KIO 412/15:
Problemem, jaki powstaje na gruncie określania wymogów w zakresie wiedzy i
doświadczenia oraz ich adekwatności do przedmiotu zamówienia, jest ryzyko zawężenia kręgu
wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie, co ma bezpośrednie przełożenie na
zachowanie konkurencji. Ukształtowanie wymogów na poziomie mogącym skutkować
ograniczeniem liczby wykonawców dopuszczonych do postępowania należy - w ocenie Izby -
uznać za dopuszczalne w takim zakresie, w jakim usprawiedliwione jest dbałością o jakość i
rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi
pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia
a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać
wyeli
minowani z postępowania. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy
równowaga ta zostanie zachwiana, powodując uniemożliwienie ubiegania się o zamówienie
wykonawcom mającym doświadczenie dające rękojmię prawidłowej realizacji.


Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 listopada 2014 r. KIO 2358/14:
Warunki udziału w postępowaniu służą wyborowi wykonawcy, który zapewni
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zdolny do wykonania zamówienia
to wykonawca spełniający warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu
nie mogą być sformułowane w taki sposób, aby do udziału w postępowaniu zostali
dopuszczeni wykonawcy, którzy nie są w stanie sprostać zamówieniu. Z drugiej strony, opis
sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu nie może

ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do wykonania zamówienia.
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ZamPubiU, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia. Opis ten powinien więc uwzględniać specyfikę przedmiotu
zamówienia, jego zakres, stopień złożoności. Zamawiający nie może formułować wymagań
przewyższających warunki wystarczające do należytego wykonania zamówienia.
Na konieczność przestrzegania zasady proporcjonalności zwracał wielokrotnie uwagę
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej).
Przykładowo w wyroku z 23.12.2009 r. w sprawie C-376/08 Serrantoni Srl i Consorzio stabile
edili Scrl v. Comune di Milano, Zb.Orz. 2009, s. 1-
12169, wskazano, że przy określaniu, jacy
wykon
awcy nie mogą wziąć udziału w postępowaniu, niezbędne jest zachowanie zasady
proporcjonalności, a więc ograniczania konkurencji gwarantowanej w Traktacie
ustanawiającym Wspólnotę Europejską w stopniu jak najmniejszym i jedynie niezbędnym dla
osiągnięcia celów. Z kolei w wyr. z 27.10.2005 r. w sprawie C-234/03 Contse SA v. Instituto
Nacional de Gestion Sanitaria, Zb.Orz. 2005, s. 1-
9315, wywiedziono, że naruszeniem
Traktatu jest żądany przez zamawiającego wymóg doświadczenia, który winni udowodnić
wykonawcy,
jeśli nie jest niezbędny dla oceny zdolności wykonawcy do wykonania
zamówienia. Ponadto ETS w wyroku z 16.9.1999 r. w sprawie C-414/97 Komisja v. Królestwo
Hiszpanii, ECR 1999, s. 1-
5585, wskazał, że przy ocenie, czy podjęte środki są zgodne z
Traktatem,
niezbędny jest tzw. test proporcjonalności, czyli wykazanie, że podjęte działania są
adekwatne i konieczne do osiągnięcia założonego celu
Odwołujący Budimex nie kwestionuje, że tak określenie warunków udziału w
postępowaniu, jak i późniejszej umowy, która miałaby w przyszłości łączyć strony stosunku
zobowiązaniowego jest decyzją Zamawiającego, ponieważ jako gospodarz postępowania ma
pełne uprawnienie do ustanawiania wymogów realizacji zadania w taki sposób, który pozwoli
mu na kompleksowe osiągnięcie celu, jaki zamierza osiągnąć. Jednakże Zamawiający
powinien dokonać tych czynności w zgodzie z przepisami ustawy Pzp. Celem Odwołującego
jest zatem wyłącznie doprowadzenie do opisania warunków udziału w postępowaniu przez
Zamawiającego w taki sposób, aby zapewnić ich zgodność z prawem, a w konsekwencji
konkurencyjność Postępowania i możliwość złożenia przez Odwołującego prawidłowej oferty.
Przy obecnej treści SIWZ osiągnięcie tych celów jest niemożliwe.
Odwołujący Budimex wskazał, że zasady uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców stanowią podstawowe zasady ustawy Pzp, które podporządkowane
są przede wszystkim celom tej ustawy, a mianowicie mają zapewnić efektywne i gospodarne
dysponowanie środkami publicznymi oraz zapewnienie dostępu do zamówień wszystkim
podmiotom zdolnym do ich wykonania. Żadna z chronionych w ten sposób wartości nie może
przeważać w działaniach Zamawiającego, który powinien zachować między nimi odpowiedni

balans i równowagę. W odniesieniu do określanych warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający nie powinien posługiwać się takim ich opisem, który nie miałby należytego
uzasadnienia w przedmiocie i zakresie Postępowania.
Zarzut 1.
W
odniesieniu do zarzutu pierwszego, z analizy Odwołującego Budimex wynika, że
Zamawiający, zrównując de facto parametry i szacunkową wartość planowanej inwestycji z
treścią wykreowanego warunku udziału w postępowaniu, w sposób nieuzasadniony zawężył
krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Określenie wartości robót na poziomie minimum 225.000.000,00 zł nie znajduje jakiegokolwiek
uzasadnienia, nie spełniając wymogu zachowania racjonalnej proporcji do wartości
zamówienia. Odwołujący Budimex wskazał, że w innych postępowaniach o analogicznych jak
w przedmiotowym p
ostępowaniu przedmiotach zamówienia, o zbliżonym lub niemalże
identycznym stopniu skomplikowania, opartych na podobnych rozwiązaniach i technologiach
próg kwotowy dla doświadczenia, którym mieli wykazać się wykonawcy ustanawiany był na
zgoła niższym poziomie, co wskazuje, że praktyka rynkowa i doświadczenia innych
zamawiających również nie uzasadniają
określania warunków udziału w postępowaniu na
poziomie prezentowanymi przez Zamawiającego w przedmiotowym Postępowaniu. W ramach
przykładu Odwołujący wskazuje w tym kontekście na:

postępowanie publiczne na „Przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy" w ramach którego zamawiający publiczny
określił w pkt VIII.1.1. SIWZ warunek wykazania się przez wykonawców:
-
wykonan
iem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: co najmniej jednej roboty
budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie szpitala specjalistycznego z oddziałem
intensywnej opieki medycznej i blokiem operacyjnym (minimum dwie sale operacyjne,) o
powierzchni użytkowej min. 25 000 m2 i wartości minimalnej 80 OOO 000,00 zł brutto.
-
wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
j
eżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jednej roboty
budowlanej polegającej na renowacji budynku zabytkowego o wartości minimalnej 5 000
000,00 zł brutto,
-
wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej trzech dostaw
wraz z montażem sprzętu i aparatury medycznej o wartości minimalnej 15 000 000,00 zł brutto.

postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego na „Przebudowę i rozbudowę
wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu" w ramach którego
zamawiający publiczny w pkt 9.1.2.1. Ogłoszenia o przetargu określił warunek wykazania się
przez wykonawców wiedzą i doświadczeniem w realizacji inwestycji o charakterze

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tzn. wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:
-
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie
obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 200 min zł brutto,
-
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie
szpitala w
ykonana w warunkach czynnych, funkcjonującego w czasie robót budynku o
wartości minimum 100 min zł brutto lub 2 roboty budowlane polegające na budowie,
przebudowie lub rozbudowie szpitala wykonane w warunkach czynnego, funkcjonującego w
czasie robót budynku o wartości minimum 50 min zł brutto każda, - co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na budowle, przebudowie lub rozbudowie szpitala z blokiem
operacyjnym (minimum 3 sale operacyjne) i oddziałami szpitalnymi o wartości minimum 50
min zł brutto.
Z powyższego, w ocenie Odwołującego Budimex, wynika, że w powołanych
po
stępowaniach o analogicznym do przedmiotowego postępowania charakterze zamawiający
zauważył potrzebę rozbicia wymogu w zakresie doświadczenia w zależności od przedmiotu
robót, po drugie zaś wartość zamówień wskazujących na doświadczenie wykonawców zostało
określone na znacznie niższym poziomie niż te przewidziane przez Zamawiającego.
Powyższe, w ocenie Odwołującego Budimex wskazuje na brak podstaw po stronie
Zamawiającego do domagania się od wykonawców doświadczenia o wartości na poziomie
225 000 000,00 zł. brutto - tak wysoki poziom w tym zakresie w sposób nieuzasadniony
zarówno charakterem jak i stopniem skomplikowania zamówienia ogranicza krąg podmiotów
mogących uczestniczyć w Postępowaniu.
A
lternatywnie, Odwołujący Budimex wskazał, że w odniesieniu do specyfiki przedmiotu
zamówienia objętego Postępowaniem zasadnym byłoby dokonanie zmiany warunku poprzez
jego rozbicie w odniesieniu do przedmiotu wykonywanych robót (wyodrębnienie robót
budowlanych i instalacyjnych). Rozwi
ązanie takie umożliwi udział w postępowaniu potencjalnie
większej liczbie wykonawców, którzy być może nie wykonali jednego kontraktu zawierającego
wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego w pkt 6.2.2 SIWZ, co nie oznacza, iż
nie posiadają niezbędnych kompetencji, przy założeniu, że pozyskiwali je na odrębnych
inwestycjach. Jednocześnie - wobec pozostawienia w treści warunku zaproponowanej poniżej
przez Odwołującego asortymentów robót wypełniających zakresy wymagane przez
Zamawiającego - poniższa propozycja również zapewniłaby złożenie ofert przez podmioty
faktycznie posiadające wymagane przez Zamawiającego doświadczenie adekwatne do
przedmiotu zamówienia.

Zarzut 2
Odwołujący Budimex wskazał, że pojęcie „jednostka medyczna" użyte przez
Zamawiającego w pkt 6.2.2. SIWZ „Zdolność techniczna lub zawodowa" oraz pkt III.1.3)
Ogłoszenia Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe jest pojęciem nieostrym, zaś
warunek udziału w postępowaniu powinien być sformułowany w sposób zapewniający
wykonawcom możliwość jednoznacznej oceny czy dany warunek spełnia czy też nie, jeszcze
na etapie analizy dokumentacji przetargowej i przygotowywania oferty. Nieścisłości w tym
zakresie nie mogą także pozostawiać Zamawiającemu możliwości zastosowania
uznaniowości przy ocenie ofert. Powyższe powoduje konieczność i zasadność
doprecyzowania przez Zamawiającego, w jaki sposób wykonawcy powinni rozumieć warunek
dostawy jednostek medycznych, tym bardziej, że mimo złożenia przez Odwołującego pytania
w tym z
akresie Zamawiający nie udzielił żadnej odpowiedzi mogącej rozwiać powstałe w tym
względzie wątpliwości, co wobec braku ustawowej definicji rzeczonego pojęcia generuje
ryzyko rozbieżnych interpretacji, a w konsekwencji złożenia nieporównywalnych ofert.
Bi
orąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, Odwołujący Budimex wniósł o:
1) dokonanie modyfikacji treści SIWZ poprzez obniżenie wartości robót wymaganych przez
Zamawiającego w zakresie wykazania doświadczenia przez wykonawcę do kwoty
220.000.000,00 zł. brutto alternatywnie rozbicie warunku doświadczenia, tj. nadanie treści pkt
6.2.1 i konsekwentnie pkt III.1.3) Ogłoszenia Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe,
następującego brzmienia:
„Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił warunek:
1) jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, co najmniej: minimum
1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku/-ów szpitala (budynku/- ów wg Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264) o wartości roboty nie mniejszej
niż 220.000.000,00 zł brutto (dwieście dwadzieścia milionów złotych) i powierzchni netto
objętej zakresem roboty co najmniej 35.000 m
2
.
W zakresie roboty znajd
owało się wykonanie:
-
bloku operacyjnego z co najmniej 4 salami operacyjnymi,
-
co najmniej 1 oddziału łóżkowego,
-
szpitalnego oddziału ratunkowego,
-
zakładu radiologii i/lub diagnostyki obrazowej,
-
Oddziału intensywnej terapii (Oddziału intensywnej opieki medycznej), (OIT, OIOM),
-
robót konstrukcyjnych (stanu surowego konstrukcji), robót wykończeniowych,
-
instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,
-
instalacji BMS; instalacji branży sanitarnej, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji,

-
instalacji gazów medycznych certyfikowanej jako wyrób medyczny wraz z dostawą
jednostek medycznych,
-
sieci zewnętrznych i przyłączy instalacyjnych,
-
zagospodarowania terenu".
alternatywnie:
„Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił warunek:
1) jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, co najmniej:
a) minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku/-ów szpitala (budynku/-ów
wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264) o wartości roboty
nie mniejszej niż 220.000.000,00 zł brutto (dwieście dwadzieścia milionów złotych 00/100) i
powierzchni netto objętej zakresem roboty co najmniej 35.000 m
2
.
W zakresie roboty znajdowało się wykonanie:
-
bloku operacyjnego z co najmniej 4 salami operacyjnymi,
-
co najmniej 1 oddziału łóżkowego,
-
szpitalnego oddziału ratunkowego,
-
zakładu radiologii i/lub diagnostyki obrazowej,
-
Oddziału intensywnej terapii (Oddziału intensywnej opieki medycznej), (orr, OIOM).
b) minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku/-ów szpitala (budynku/-ów
wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264) o wartości roboty
nie
mniejszej niż 50.000.000,00 zł brutto (pięćdziesiąt milionów złotych) w zakresie której
znajdowało się wykonanie:
-
instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,
-
instalacji branży sanitarnej, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
-
instalacji gazów medycznych certyfikowanej jako wyrób medyczny wraz z dostawą
jednostek medycznych.
2)
dokonanie modyfikacji treści SIWZ poprzez wprowadzenie do jej treści
jednoznacznego wskazania co należy rozumieć pod pojęciem „jednostek medycznych" przy
jednoczesnym określeniu, iż pojęcie to obejmuje panele nadłóżkowe/przyłóżkowe jako
odbiorniki gazów medycznych.
Zarzut 3
Zgodnie z pkt 6.2.2. ppkt 2) lit. a)-
c) SIWZ Zamawiający wymaga, aby wykonawca
dysponował osobami zatrudnionymi przy bezpośredniej realizacji zamówienia gdzie, dla
Kierownika budowy, Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych sformułował wymóg minimum 8 lat doświadczenia w

kierowaniu robotami budowlanymi o wskazanej specjalności. W ocenie Odwołującego wymóg
postawiony przez Z
amawiającego jest nadmierny biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia i
poziom jego skomplikowania, a nadto uwzględniając praktykę rynkową branży budowlanej.
Odwołujący Budimex wskazał, że w powołanych już wyżej postępowaniach o
analogicznym jak w p
ostępowaniu przedmiocie zamówienia, o zbliżonym lub niemalże
identycznym stopniu skomplikowania, opartych na podobnych rozwiązaniach i technologiach
warunek doświadczenia osób zatrudnionych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia
został określony na znacznie niższym poziomie. Zarówno w przypadku postępowania na
„Przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w
Bydgoszczy" jak i w przypadku postępowania na „Przebudowę i rozbudowę wojewódzkiego
Szpitala
Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu" zamawiający tak w przypadku kierownika
budowy, jak w i w przypadku kierowników robót branżowych oczekiwali 5-letnieao
doświadczenia zawodowego w danej specjalności.
W żadnym z powołanych postępowań o analogicznym przedmiocie zamówienia
zamawiający publiczny nie oczekiwał 8-letniego doświadczenia od osób mających pełnić
funkcję kierownika budowy i kierowników wymienionych specjalności. Co istotne, wydaje się,
że już 5-letnie doświadczenie - jak zauważyli zamawiający w ww. postępowaniach -
gwarantuje
wiedzę i umiejętności osoby powołanej do sprawowania wymienionych funkcji,
brak jest zatem uzasadnienia do zawężania kręgu podmiotów ubiegających się do uzyskanie
zamówienia poprzez bezpodstawne podwyższenie wymogu doświadczenia osób
skierowanych do realiz
acji zamówienia. Gwarancję należytego wykonywania zamówienia
przez osoby z 5-
letnim stażem zawodowym potwierdza poniekąd zresztą również sam
Zamawiający w ramach niniejszego Postępowania, gdzie w przypadku kierownika robót
telekomunikacyjnych za okres adek
watny do weryfikacji niezbędnych kompetencji uznaje
właśnie okres 5-letni.
Adekwatność nie dłuższego niż 5-letni okres doświadczenia zawodowego osób
wskazywanych dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniach publicznych z
zakresu robót budowlanych kilkukrotnie potwierdzana była również przez Krajową Izbę
Odwoławczą. Przykładowo w wyroku z dnia 15 lipca 2013 r. (sygn. akt KIO 1586/13) wskazane
zostało, że „zdaniem Izby, wymóg legitymowania się przez inżyniera koordynatora budowy i
kierownika bud
owy dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym jest warunkiem
nadmiernym, nieuzasadnionym potrzebą zapewnienia, że zamówienie będzie wykonywane
przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę(...).W związku z powyższym Izba nakazała
Zamawiającemu dokonanie modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia poprzez obniżenie wymaganego okresu doświadczenia zawodowego
dl
a inżyniera koordynatora budowy oraz kierownika budowy, uznając, że wymóg pięcioletniego
stażu, wraz z pozostałymi elementami sformułowanych przez Zamawiającego warunków, w

sposób wystarczający zapewnia posiadanie stosownego doświadczenia, adekwatnego do
stopnia skomplikowania przedmiotu zamówienia." Izba zajmując takie stanowisko wzięła pod
uwagę fakt, że długość praktyki zawodowej w przedmiotowym przypadku była tylko jednym z
elementów sformułowanego przez zamawiającego warunku. Obok odpowiednio długiego
stażu zamawiający wymagał bowiem, aby osoby wskazane do pełnienia funkcji inżyniera
koordynatora budowy oraz kierowni
ka budowy legitymowały się doświadczeniem w realizacji
inwestycji określonego rodzaju i wartości. Wzięto również pod uwagę poziom złożoności
inwestycji, którą, co istotne, była: rozbudowa budynku Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku
Operacyjnego w 4 Wojsk
owym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-
2857. Biorąc pod uwagę daleko idącą analogię pomiędzy opisywaną powyżej sprawą a
przedmiotowym zamówieniem (gdzie zamawiający żąda również posiadania odpowiednich
uprawnień oraz doświadczenia w realizacji prac o poszczególnych parametrach), wskazać
należy, że stanowisko Izby należałoby uznać za adekwatne także w odniesieniu do niniejszego
Postępowania.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, Odwołujący Budimex wniósł o:
1)
modyfikację pkt 6.2.2. ppkt 2) lit. a) pkt 4) SIWZ poprzez obniżenie wartości
minimalnego wymaganego dl
a Kierownika budowy doświadczenia do 5 lat,
2)
modyfikację pkt 6.2.2. ppkt 2) lit. b) pkt 4) SIWZ poprzez obniżenie wartości
minimalnego, wymaganego dla Kierownika rob
ót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
doświadczenia do 5 lat,
3)
modyfikację pkt 6.2.2. ppkt 2) lit. c) pkt 4) SIWZ poprzez obniżenie wartości
minimalnego wymaganego dl
a Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych doświadczenia do 5 lat.

Zarzut 4
Zgodnie z warunkiem postawionym w treści pkt 6.2.1. pkt c) SIWZ „Sytuacja
ekonomi
czna lub finansowa" Zamawiający wymagał aby wykonawca osiągnął w każdym z
ostatnich 3 lat obrotowych roczne przychody netto nie mniejsze niż 200.000.000,00 zł (słownie:
dwieście milionów złotych 00/100) netto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat" pozycja „Przychód netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów" lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi").
Jednocześnie wykonawca musi wykazać, że na koniec każdego z ostatnich 3 lat obrotowych
osiągnął opisane w tym warunku wskaźniki finansowe tj.: (1) wskaźnik płynności finansowej
szybkiej (QR); (2) wskaźnik płynności finansowej bieżącej (CR); (3) wskaźnik rentowności
sprzedaży (ROS); (4) wskaźnik ogólnego zadłużenia, zaś ocena spełnienia warunków miałaby
się odbyć na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wobec istotnych niejednoznaczności w opisie

wskaźników finansowych, których wykazania wymaga Zamawiający, w szczególności w
zakresie wypełnienia warunku przez spółkę giełdową, Odwołujący wyjaśnił, że złożył pismo (o
którym mowa na wstępie w opisie stanu faktycznego) zawierające pytanie, czy Zamawiający
zaakceptuje kalkulację wskaźników płynności w oparciu o dane finansowe, pochodzące ze
zbadanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, przekształconego
do prezentacji zgodnej z formatem bilansu określonym w załączniku nr 1 Ustawy o
rachunkowości, co do którego Odwołujący nie uzyskał żadnej odpowiedzi.
W uzasadnieniu
powyższego Odwołujący wskazał, że w obrocie funkcjonują różne
standardy obliczania ww. wskaźników i ich prezentacji w ramach sprawozdania finansowego
danego podmiotu, tj. sporządzanie sprawozdania finansowego w oparciu o przepisy ustawy o
rachunkowości bądź też w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF). W zależności od przyjętej metodologii prezentacji ww. wskaźników,
kategorie, którymi posługuje się zamawiający w określonych przez siebie w ogłoszeniu i SIWZ
wzorach uwzględniają różne elementy. Przykładowo w przypadku sprawozdań finansowych
sporządzanych w oparciu o MSSF w kategorii zobowiązań ogółem ujmowane są również
wartości rezerw KT i DT, podczas gdy wielkości te w sprawozdaniach opartych na ustawie o
rachunkowości stanowią odrębną kategorię. Posłużenie się kategoriami wskazanymi przez
Zamawiającego w treści ogłoszenia i SIWZ, bez ich dalej idącego zdefiniowania, powoduje
więc nieporównywalność składanych ofert, prowadzącą do złamania zasady uczciwej
konkurencji.
Biorąc pod uwagę powyższe, powołując się równocześnie na stanowisko orzecznicze
wyrażone przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO), przykładowo w wyroku o sygn. KIO 952/15,
stwierdzić należy, że zamawiający w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców powinien na takich samych zasadach badać wysokość wskaźników
finansowych dotyczących poszczególnych wykonawców, niezależnie od standardu
sporządzania sprawozdania finansowego. Przekładając powyższe na grunt niniejszego
Postępowania, oznacza to, iż koniecznym jest precyzyjne wskazanie danych, które należy
wziąć pod uwagę w ramach poszczególnych kategorii określonych przez zamawiającego w
treści ogłoszenia i SIWZ dla potrzeb obliczenia poszczególnych wskaźników finansowych.
Wskazanie tych danych może nastąpić chociażby poprzez odwołanie się do metodologii
zdefiniowanej w ustawie o rachunkowości, jako najbardziej rozpowszechnionego standardu
obliczania wskaźników finansowych w Polsce. Istotnym jest bowiem, aby każdy z
wykonawców dokonał przeliczenia wielkości finansowych odnoszących się do jego
działalności w oparciu o taką samą, ściśle zdefiniowaną i możliwą do weryfikacji metodologię,
w ramach której brane są pod uwagę te same dane związane z prowadzoną działalnością.
Powyższe pozwoli na złożenie ofert w postępowaniu przez wykonawców o porównywalnym
potencjale.

Za wyrokiem KIO w sprawie
o sygn. KIO 952/15, Odwołujący wskazał, że „o wykazaniu
spełniania warunku udziału w postępowaniu nie może przesądzać sposób prezentacji
informacji w sprawozdaniu finansowym, gdyż wykazanie spełniania warunku udziału w
post
ępowaniu odwołuje się do rzeczywistych właściwości podmiotowych wykonawcy
gwarantujących wykonanie z należytą starannością umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wykazanie warunku udziału w postępowaniu ma zatem znaczenie materialne, a
nie wyłącznie formalne".
W ty
m kontekście Odwołujący wyjaśnił (za pismem do Zamawiającego z dnia 5 kwietnia
2018 r.)
że jako spółka giełdowa sporządza swoje sprawozdania finansowe zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF"), których wymogi
pre
zentacji danych finansowych różnią się istotnie od zasad obowiązujących w Polsce,
określonych w Ustawie o rachunkowości. Z uwagi na różnice w prezentacji poszczególnych
składników aktywów i pasywów, a także z uwagi na różnice w ich nazewnictwie w
sprawozda
niach finansowych sporządzonych według MSSF i Ustawy, koniecznym jest
doprowadzenie poszczególnych elementów składowych kalkulacji wskaźników płynności do
porównywalności, tak aby podmioty, sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF
były oceniane według tych samych kryteriów, co podmioty sporządzające sprawozdania
finansowe zgodnie z Ustawą.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Odwołujący wniósł o dokonanie przez
Zamawiającego modyfikacji treści SIWZ poprzez jednoznaczne wskazanie w jej treści, że w
ramach spełnienia warunku z pkt 6.2.1. pkt c) SIWZ zaakceptuje kalkulację wskaźników
płynności w oparciu o dane finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego
sporządzonego zgodnie z MSSF, przekształconego do prezentacji zgodnej z formatem bilansu
określonym w załączniku nr 1 Ustawy o rachunkowości.

W
świetle powyżej wskazanych argumentów postanowienia SIWZ i Ogłoszenia w
zaskarżonej części nie można uznać za obiektywne i niedyskryminujące, zapewniające równy
udział wykonawców przez co nadmiernie i bezzasadnie zawężają one krąg potencjalnych
wykonawców, faktycznie pozbawiając możliwości udziału w Postępowaniu dużą ich część
udziały, mimo, że spełniają oni kryteria w zakresie faktycznej możliwości uzyskania i
wykonania zmówienia. Nadto wymogi Zamawiającego nie są precyzyjne i jednoznaczne w
swojej treści, co rodzi ryzyko nieporównywalności złożonych ofert, bazujących na innej
interpretacji poszczególnych warunków i wymogów Zamawiającego.

Pismem z dnia
26 kwietnia 2018 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w
której wniósł o oddalenie odwołania w całości.

Zarzut 1.
Odnosząc się do zarzutu 1 dotyczącego warunku w zakresie doświadczenia
wykonawcy
, Zamawiający wskazał, co następuje.
W treści odwołania Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, że warunek w zakresie
wartości robót wymaganych do wykazania przez wykonawców nie znajduje jakiegokolwiek
uzasadnienia, nie spełnienia racjonalnej proporcji do wartości zamówienia. Z treścią tego
zarzutu nie sposób się jednak zgodzić.
Zamawiający wskazał, że zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy „Zamawiający określa
warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy
zdolności”.
Zdaniem Odwołującego, określenie wartości robót na poziomie minimum
225.000.000,00 zł jest warunkiem nieproporcjonalnym, natomiast zmniejszenie tego warunku
o
5.000.000 zł byłoby już tej wady pozbawione. W ocenie Zamawiającego, Odwołujący nie
kwestionuje przedmiotowego
warunku pod kątem jego proporcjonalności, ale jedynie z faktu,
iż zapewne nie wykonał odpowiednich robót spełniających wymogi postawione w treści SIWZ.
W ocenie Zamawiającego, niezgodne z zasadami logiki byłoby uznanie, że granicę pomiędzy
warunkiem proporcjonalnym, a nieproporcjonalnym wyznacza kwota 5.000.000, co stanowi
jedynie 2,2% różnicy, pomiędzy obydwiema wartościami.
Zamawiający wskazał, że zgodnie z orzecznictwem KIO „Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie placów publicznych torowiska
tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie śródmiejskiej Miasta Katowice,
obejmującej oświetlenie, przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznych i kanalizacji telekomunikacyjnej,
dlatego też wymagane doświadczenie odpowiada przedmiotowi zamówienia. Również
warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu inwestycji o wartości 120 mln zł nie wykracza
poza przedmiot zamówienia, ponieważ wymóg 120 mln stanowi jedynie 70% wartości
zamówienia”
Zamawiający wyjaśnił, że ustalając poziom dla wymaganej wartości robót kierował się
powszechnie akceptowanymi w orzeczn
ictwie oraz w praktyce instytucji finansujących
pojęciem „70% wartości zamówienia”. Jak wprost wynika z załączonej przez Zamawiającego
dokumentacji, wartość warunku dot. wykazu robót nie przekracza 70% wartości zamówienia,
nawet z pominięciem przewidzianych zamówień na podobne roboty.
Należy również mieć na uwadze, że warunek jest kwestionowany wyłącznie przez
jeden
podmiot jakim jest Odwołujący. Żaden z pozostałych wykonawców (czy też
Odwołujących w postępowaniach o innych sygnaturach) nie kwestionował wartości minimalnej

robót jakim wykonawcy winni się wykazać. Powyższe świadczy zatem o słabości argumentacji
Odwołującego, który żąda wyłącznie dopasowania warunku do jego potencjału, w żaden
sposób nie udowadniając, że postawiony przez Zamawiającego warunek jest
nieproporcjonalny.
Dodać jednocześnie należy, że Odwołujący w treści odwołania powołał się na rzekome
doświadczenia innych Zamawiających, w zakresie których nie wykazano w jakiej proporcji
pozostaje warunek co do wymaganych robót w stosunku do wartości szacunkowej
zamówienia.

Zarzut 2.
W zakresie zarzutu nr 2
dotyczącego warunku w zakresie doświadczenia wykonawcy,
Zamawiający wyjaśnił, że w dniu 24 kwietnia 2018 roku, Zamawiający odpowiedział na pytanie
Odwołującego, udzielając następującej odpowiedzi: „Zamawiający uzna za spełniony warunek
w zakresie zapisu: „wraz z dostawą jednostek medycznych” w przypadku wykazania się
dostawą paneli nadłóźkowych / przyłóżkowych jako odbiorników gazów medycznych".
Mając to na uwadze należy wskazać, że powyższe stanowisko w całości rozwiewa wątpliwości
Odwołującego.

Zarzut 3.
Odnosząc się do zarzutu 3 dotyczącego doświadczenia osób, Zamawiający wskazał,
że doświadczenie w przypadku osoby sprawującej samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie jest niezwy
kle ważne. Zdobycie samych uprawnień umożliwiających
wykonywanie zawodu już wymaga kilkuletniej praktyki zawodowej. Nie wątpliwie im dłuższa
praktyka, tym dana osoba przejawia się większym doświadczeniem, które procentuje w
późniejszym okresie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Prawidłowość
oczekiwania Zamawiającego w tym względzie potwierdza Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym”,
które wyróżnia kategorie złożoności dla obiektów budowlanych, wśród których szpitale z
oddziałami zabiegowymi zaliczane są do najwyższej 6 kategorii złożoności, wymagają
najwyższych kosztów prac projektowych, a więc i największego doświadczenia, tak
projektantów jaki i przyszłych kierowników budowy i robót. Zamawiający ponadto zdecydował
się przyznawać dodatkowo za każdy szpital w portfolio kierownika budowy i kierowników robót,
ze względu na wyjątkową złożoność takiego obiektu i konieczność zgrania wielu zagadnień i
frontów robót w obrębie jednej budowy, co nie ma miejsca w obrębie innych obiektów.

Warto wskazać, że przywoływane przez Odwołującego orzeczenie (KIO 1586/13) nie
dotyczy 8-
letniego okresu doświadczenia, ale 10-letniego okresu, który to został
zakwestionowany przez Izbę. Zamawiający w tym miejscu wskazuje, że przedmiot zamówienia
dotyczył „Rozbudowy budynku Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4
Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”. Zatem przedmiotem
tego postępowania była wyłącznie rozbudowa jednego z budynków szpitala, podczas gdy
przedmiotem zamówienia w Postępowaniu jest budowa największego i najnowocześniejszego
szpitala pediatrycznego w Polsce. W związku z powyższym, w ocenie Zamawiającego za
uzasadnione należy uznać zwiększenie typowych dla przetargów „podprogowych” wymagań
dla osób kierujących robotami w poszczególnych branżach, aby zapewnić należyte wykonanie
zamówienia.
Podkreślenia jednocześnie że budowa objęta zamówieniem cechuje się wyjątkową
złożonością takiego obiektu i koniecznością zgrania wielu zagadnień i frontów robót w obrębie
jednej budowy, co nie ma miejsca w obrębie innych obiektów.

Zarzut 4.
Odnosząc się do zarzutu w zakresie warunku dotyczącego sprawozdania finansowego,
Zamawiający wskazał, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 18 kwietnia 2018 roku
„Zamawiający dopuści przedstawienie kalkulacji wskaźników płynności w oparciu o dane
finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z
MSSF, przekształcone do prezentacji zgodnej z formatem bilansu określonym w załączniku nr
1 do Ustawy. Jednocześnie Zamawiający wymaga przedstawienia danych źródłowych
umożliwiających weryfikację poprawności przedstawionej kalkulacji.”
Dodać również trzeba, że powyższy zarzut był przedwczesny, albowiem dopiero w
momencie wykluczenia Odwołującego, byłby on uprawniony do wniesienia odwołania. Na tym
etapie Zamawiający zażądał dokumentu zgodnego z ustawą Pzp, zatem nie było uprawnione
kwestionowanie go przez Odwołującego.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. wykonawca
CONTROL PROCESS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie zgłosił przystąpienie po stronie Zamawiającego do przedmiotowego
postępowania odwoławczego w charakterze uczestnika postępowania.

KIO 737/18


W dniu 16 października 2018 r. wykonawca Control Process Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie (dalej: „Odwołujący Control Process”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego,

polegającej na sformułowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) z
naruszeniem przepisów prawa, zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 9
a w zw. z art. 43 Pzp poprzez określenie terminu składania ofert tylko minimalnie
przekraczający ustawowe minimum - tj. jako termin zbyt krótki, nieadekwatny do
wymaganego zakresu oferty, uniemożliwiający rzetelne przygotowanie konkurencyjnej
oferty,
2. art. 91 ust. 2 i 2d, art. 25 w zw. z art. 7 Pzp -
poprzez określenie kryteriów oceny ofert
w sposób nie mający związku z przedmiotem zamówienia i powodujący istotne
ograniczenie konkurencji, w sposób niedookreślony i pozostawiający Zamawiającemu
pełną dowolność w ocenie, jak również poprzez wymaganie dokumentów w zakresie
nieadekwatnym do potrzeb przeprowadzenia postępowania a zatem przekraczającym
dopuszczalny zgodnie z prawem zakres wymagań.
3. art. 22 ust. 1a w zw. z art. 91 ust. 2 i 2d, Pzp
— poprzez określenie, że do oceny w
kryterium Doświadczenie kluczowego zespołu osób wyznaczonych do kierowania
budową i robotami budowlanymi (Dko)” nie będzie zaliczane doświadczenie zdobyte
podczas realizacji inwestycji, które zostały wskazane na potwierdzenie spełniania
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w
zakresie potencjału osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
4. art. 29 ust. 2 i 3 Pzp -
poprzez określenie zasad wskazywania równoważności w sposób
faktycznie
wykluczający możliwość użycia produktów konkurencyjnych w stosunku do
wskazanych
5. art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 Pzp -
poprzez sporządzenie listy wymagań dla wyposażenia
w sposób wymuszający użycie konkretnych urządzeń i uniemożliwiający uczciwą
konkurencję, jak również w sposób niespójny.

W związku z powyższym Odwołujący Control Process wniósł o uwzględnienie
odwołania i o nakazanie Zamawiającemu modyfikację treści SIWZ poprzez:
1.
Zmianę terminu składania ofert w sposób uwzględniający czas niezbędny do
przygo
towania i złożenia oferty - tj. nie krótszy niż 50 dni od daty wykonania orzeczenia
w sprawie niniejszej.
2.
Zmianę w zakresie kryteriów oceny ofert, poprzez:
a)
usunięcie kryterium Nr 2 lub
b)
zmianę kryterium Nr 2 w sposób szczegółowo opisany w uzasadnieniu odwołania,
c)
zmianę w kryterium Nr 3 zapisów dotyczących ekspertów w sposób szczegółowo
opisany w uzasadnieniu odwołania,
d) usun
ięcie w kryterium Nr 3 zapisu „Zamawiający wskazuje, że przy przyznawaniu
punktów w tym kryterium nie będą brane pod uwagę inwestycje, które zostały

wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez
wyko
nawcę do realizacji zamówienia.”
3.
Zmianę kryterium nr 4 w sposób określony w uzasadnieniu oraz określenie jasnych
kryteriów i sytuacji, w których Zamawiający uzna zaoferowane produkty za
równoważne w stosunku do wymaganych.

W treści odwołania Odwołujący Control Process wskazał następującą argumentację.
Zamawiający określił termin składania ofert w sposób nie uwzględniający wszystkich wymagań
i okoliczności. Pomiędzy ogłoszeniem a terminem składania ofert jest 41 dni, zaś
przygotowanie oferty wymaga analizy obszernej dokumentacji, jak również Zamawiający
oczekuje -
w ramach kryteriów oceny ofert:

kryterium Nr 2 -
opracowania pięciu bardzo szczegółowych dokumentów:
1)
Projektu organizacji placu budowy i zaplecza,
2)
Szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowy,
3)
Planu
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie placu budowy i w
obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy,
4)
Planu
zapewnienia jakości prowadzonych prac i dostaw materiałów i urządzeń,
5)
METODAY REALIZACJI STANU SUROWEGO zrealizowanej w technologii BIM,
k
tóre to dokumenty zwykle są sporządzane na etapie realizacji Umowy. W dodatku zwrócić
należy uwagę, że dla wykonania dokumentów w technologii BIM (pkt 1, 2, 4, 5) konieczne jest
sporządzenie trójwymiarowego modelu konstrukcji budynku - co jest dodatkowym
czasochłonnym (i generującym dodatkowe koszty) zadaniem. Odwołujący Control Process
wskazał, że wykonanie modelu BIM dla potrzeb przedsięwzięcia Budowa Wielkopolskiego
Centrum Zdrowia Dziecka było przedmiotem odrębnego postępowania o zamówienie
publiczne (SW/1/2018, ogłoszenie nr 504852-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.) co wskazuje, że
wykonanie takiego opracowania nie jest zadaniem bagatelnym, gdyż w ww. postępowaniu
Zamawiający określił termin realizacji takiego modelu na 12 tygodni oraz przewidział kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1.107.000,00 zł brutto.
Odwołujący wyjaśnił, że uzyskał informacje rynkowe od biur projektowych, które
realizują modele BIM, że wykonanie samego trójwymiarowego modelu będącego podstawą
opracowania możliwe jest w terminie ok. 30 dni od zlecenia jego wykonania. Biura te szacują
również koszt wykonania takiego zlecenia na kilkadziesiąt - kilkaset tysięcy złotych.
Zamawiający - zgodnie z treścią art. 43 ustawy Pzp winien wyznaczając termin
składania ofert uwzględnić czas niezbędny na jej przygotowanie i złożenie. W niniejszym
postępowaniu czas ten nie został uwzględniony. Zwrócić należy także uwagę, że Zamawiający
przewiduje udział w wizji lokalnej - co prawda nie jest ona obligatoryjna, ale Zamawiający

przewiduje jej odbycie, zatem winien umożliwić Wykonawcom wykorzystanie informacji na tej
wizji pozyskanych. Wizja przewidziana jest na dzień 18 kwietnia, co przy terminie składania
ofert 15
maja daje zaledwie 15 dni roboczych na przygotowanie oferty po uwzględnieniu
informacji pozyskanych podczas wizji. Zw
rócić należy także uwagę, że w okresie biegu terminu
składania ofert przypada okres świąteczny - 1-3 maja, będący tradycyjnie okresem urlopowym
w Polsce, co faktycznie ogranicza czas na przygotowanie ofert. Jak widać z powyższego
wskazania. Zamawiający nie uwzględnił postawionych przez siebie wymagań przy określaniu
czasu na przygotowanie oferty.

W ocenie Odwołującego Control proces wymagany zakres oferty znacznie przekracza
zakres konieczny i uzasadniony jako treść oferty. Zamawiający - dla uzyskania kompletu
punktacji w kryterium pozacenowym -
wymaga sporządzenia szerokiej dokumentacji, która
zasadniczo jest realizowana przez Wykonawcę, który realizuje projekt. Przepis art. 25 Pzp
wskazuje, że Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy „oświadczeń lub dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania" - z czym trudno pogodzić oczekiwanie
sporządzenia kilkuset stronnicowych planów, zawierających szczegółowe zestawienia,
multimedialne modele 3D, opracowania projektowe. Zamawiający może twierdzić, że nie jest
to obligatoryjne, gdyż Wykonawca może „zrezygnować” z punktacji w tym kryterium, jednak
zwrócić należy uwagę, że kryterium to ma wagę 10%, w sytuacji gdy kryterium ceny ma wagę
60%, a szacunkowa wartość projektu to ponad 320 min zł - zatem cena takiej „rezygnacji” to
konieczność zaoferowania ceny niższej o kilkadziesiąt milionów złotych. Wobec powyższego
Wykonawca wnosi o usunięcie kryterium Nr 2 jako niespełniającego ustawowego wymagania
przedstawienia go „w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie
informacji przedstawianych przez wykonawców” ze względu na wielość elementów ocennych,
co do których nie przedstawiono żadnych podstaw dokonywania ocen, poza trójstopniową
skalą „bardzo dobry”, „dostateczny”, „niedostateczny” bez jakiegokolwiek wskazania, w jakim
przypadku opracowanie zostanie ocenione jako „bardzo dobre” „dostateczne” czy
„niedostateczne”.
Alternatywnie Wykonawca wnioskuje o taką modyfikację kryterium, aby:


zlikwidować uznaniowość przyznawania ocen, tj. wprowadzić jednoznaczne i
zrozumiałe zasady punktacji w miejsce swobodnego uznania Zamawiającego, że dany
element jest oceniany „w stopniu bardzo dobrym”, „w stopniu dostatecznym” czy „w
stopniu niedostatecznym”,


zmienić i ograniczyć zakres ocenianych elementów do dokumentów, które mogą być
przygotowane przez Wykonawcę w rozsądnym czasie i przy zachowaniu rozsądnego
poziomu kosztów do zakresu nie większego niż we wskazanej poniżej propozycji
Odwołującego:, tj

1. Projekt organizacji placu budowy i jej zaplecza w technologii BIM - maksymalnie 4 pkt.
Wykonawca, w oparciu o dokumentację projektową, wykona prezentację zagospodarowania
terenu budowy wraz z usytuowaniem i wskazaniem kluczowych dla wykonania stanu
surowego elementów zagospodarowania budowy.
Projekt organizacyjny placu budo
wy i jej zaplecza winien zawierać minimum:

Lp. Elementy projektu organizacji placu budowy i jej
zaplecza
Sposób potwierdzenia
spełniania kryterium


TAK/NIE

TAK - 1 pkt
NIE-0 pkt

1
Wskazanie m
iejsca zaplecza budowy wliczając:

• Część biurowo-administracyjna

• Część socjalna

2
Wskazanie ciągów komunikacyjnych i dróg
ewakuacyjnych na terenie budowy

3
Wskazanie miejsc przeznaczonych na powierzchnie
magazynowe (materiał, sprzęt, narzędzia - niezbędne
do prawidłowego wykonania prac)

4
W
skazanie przykładowych lokalizacji stacjonarnego
sprzętu montażowego (np. żurawie, dźwigi)

Powyższa propozycja zmiany jest uzasadniona tym, że opracowanie załącznika
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ jest nadmiernym wymaganiem Zamawiającego,
pow
odującym po stronie Wykonawcy powstanie nieuzasadnionych kosztów oraz niemożliwym
do wykonania w przewidzianym czasie na przygotowanie oferty.
Dokument wymagany przez Zamawiającego na tym etapie, jest dokumentem
realizacyjnym, przygotowywanym przez Wykonaw
cę przed przystąpieniem do realizacji prac
na budowie.
2.
Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy - maksymalnie 4 pkt
Wykonawca wykona harmonogram rzeczowo-
finansowy składający się z co najmniej 40
pozycji rozumianych jako elementy robót/czynności. Wykonawca przy wykonaniu
harmonogramu rzeczowo-
finansowego zastosuje poniższe zasady:
1)
Będzie bazować na planowanym terminie zawarcia Umowy przewidywanym na
29.06.2018 r., określonym wyłącznie dla potrzeb przygotowania Szczegółowego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego

2)
Będzie sporządzany w oparciu o termin zakończenia przedmiotu zamówienia i terminy
pośrednie wskazane w pkt 3.1. ppkt. 8 SIWZ
3)
Będzie uwzględniać terminu przewidziane na procedury odbiorowe i administracyjne
W przypadku, gdy Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera wszystkie
elementy wskazane powyżej, Wykonawca otrzyma 1 pkt. Brak któregokolwiek z powyższych
elementów spowoduje, że Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Zdaniem Odwołującego Control Process tak szczegółowy harmonogram wymagany
przez Za
mawiającego na etapie składania ofert jest wymaganiem nadmiernym. Tak
szczegółowy harmonogram jest wymagany na etapie realizacyjnym dla kontroli postępu prac.
Na etapie ofertowym,
wystarczające jest przedstawienie harmonogramu opracowanego w
oparciu o powy
ższe założenia. Zrozumiałym jest, że wymóg przedstawienia harmonogramu
ma dać Zamawiającemu potwierdzenie, iż Wykonawca jest zdolny do odpowiedniej organizacji
procesu
budowlanego. Zdaniem Odwołującego Control Process przygotowanie
harmonogramu w oparciu o
powyższe założenia jest wystarczające na etapie ofertowania.
3.
Metoda wykonania planu zabezpieczeń bhp dla typowej kondygnacji stanu surowego
otwartego zrealizowana w technologii BIM - maksymalnie 1 pkt
Odwołujący Control Process wniósł o całkowite wykreślenie tego kryterium i nie przyznawanie
punktów za to kryterium. Opracowanie załącznika zgodnie z wymaganiami określonymi w
SIWZ jest nadmiernym wymaganiem Zamawiającego, powodującym po stronie Wykonawcy
powstanie nieuzasadnionych kosztów oraz niemożliwym do wykonania w przewidzianym
czasie na przygotowanie oferty.
Dokument wymagany przez Zamawiającego na tym etapie,
jest dokumentem realizacyjnym, przygotowywanym przez Wykonawcę przed przystąpieniem
do realizacji prac na budowie.
4.
Plan zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie placu budowy i w obszarze
bezpośredniego oddziaływania budowy dla robót wykończeniowych i instalacyjnych -
maksymalnie 1 pkt.
Odwołujący Control Process wniósł o całkowite wykreślenie tego kryterium i nie przyznawanie
punktów za to kryterium. Opracowanie załącznika zgodnie z wymaganiami określonymi w
SIWZ jest nadmiernym wymaganiem Zamawiającego, powodującym po stronie Wykonawcy
powstanie nieuzasadnionych kosztów oraz niemożliwym do wykonania w przewidzianym
czasie na przygotowanie oferty.
Dokument wymagany przez Zamawiającego na tym etapie,
jest dokumentem realizacyjnym, przygotowywanym przez Wykonawcę przed przystąpieniem
do realizacji prac na budowie
5.
Plan zapewnienia jakości prowadzonych prac i dostaw materiałów i urządzeń -
maksymalnie 2 pkt.
Wykonawca przedstawi Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny
i ISO 14001 lub równoważny. Za posiadanie każdego z certyfikatów określonych
powyżej, Wykonawca otrzyma 1 pkt.

W ocenie Odwołującego Control Process, przedstawienie Planu zapewnienia jakości
prowadzonych prac i dostaw materiałów i urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
jest żądaniem nadmiernym na tym etapie procedury przetargowej. Niniejszy dokument jest
opracowywany i wdrażany na etapie realizacyjnym. Dokument, o którego ustanowienie wnosi
Wykonawca jest wystarczający dla Zamawiającego dla określenia wiarygodności i kompetencji
Wykonawcy, z uwagi na powszechnie ujednolicony charakter dokumentu jakim certyfikat ISO.
6. Metoda realizacji stanu surowego zrealizowana w technologii BIM - maksymalnie 3 pkt
Odwołujący Controll Process wniósł o usunięcie przedmiotowego kryterium, ponieważ
opracowanie załącznika zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ jest nadmiernym
wymaganiem Zamawiającego, powodującym po stronie Wykonawcy powstanie
n
ieuzasadnionych kosztów oraz niemożliwym do wykonania w przewidzianym czasie na
przygotowanie oferty.
Dokument wymagany przez Zamawiającego na tym etapie, jest
dokumentem realizacyjnym, przygotowywanym przez Wykonawcę przed przystąpieniem do
realizacji prac na budowie.

Odwołujący Control Process wskazał, że ze względu na termin złożenia oferty i zakres
prac koniecznych do wykonania, jedyną realną możliwością uzyskania maksymalnej punktacji
w tym kryterium jest pozyskanie do współpracy biura projektowego/podmiotu
współpracującego z Zamawiającym na etapie przygotowania dokumentacji niniejszego
postępowania, które dysponuje przygotowanymi wcześniej elementami bazowymi do
sporządzenia tych opracowań.

W zakresie kryterium Nr 3 -
„Doświadczenie kluczowego zespołu osób wyznaczonych
do kierowania budową i robotami budowlanymi (Dko)”, Odwołujący Control Process wskazał,
że wysoce nielogicznym jest zawarcie zapisu, że do oceny w kryterium „Doświadczenie
kluczowego zespołu osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi
(Dko)” nie będzie zaliczane doświadczenie zdobyte podczas realizacji inwestycji, które zostały
wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia. Sytuacja taka bowiem powoduje, że Wykonawca może wskazać dwa
zespoły osób - jeden, który posiada minimalne wymagane doświadczenie, a drugi - z
doświadczeniem służącym do pozyskania wysokiej punktacji w kryterium. Rolą takiego
kryterium winno być zapewnienie realnego udziału doświadczonych osób w realizacji projektu.
W zakresie kryterium do
świadczenia personelu, Odwołujący Control Process wniósł o
wprowadzenie limitu ilości obiektów niezbędnych do wykonania przez Kierownika Budowy/
Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych/Kierownika robót w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - w
celu uzyskania punktacji, zgodnie z
poniższą propozycją:
DOŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO ZESPOŁU OSÓB WYZNACZONYCH DO KIEROWANIA
BUDOWĄ I ROBOTAMI BUDOWLANYMI (Dko)
W kryterium „DOŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO ZESPOŁU OSÓB WYZNACZONYCH DO
KIEROWANIA BUDOWĄ I ROBOTAMI BUDOWLANYMI (Dko)” Zamawiający oceniał będzie
doświadczenie osób, o których mowa w punkcie 6: „Warunki udziału w postępowaniu” w pkt.
6.2: „Zdolność techniczna lub zawodowa” SIWZ jn.:
a)
Osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy
za pełnienie funkcji kierownika
budowy przy budowie lub rozbudowie lub przebudowie min. dwóch (2) lub więcej budynków
szpitalnych (wg. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264) o
wartości roboty co najmniej 12.000.000 zł brutto - 5 pkt
b)
Osoba wskazana na stanowisko kierownika robót w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych
za pełnienie funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych przy budowie lub rozbudowie lub przebudowie min. dwóch (2) lub więcej
budynków szpitalnych (wg. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy
1264) o wartości roboty co najmniej 12.000.000 zł brutto-2,5 pkt
c)
Osoba wskazana na stanowisko kierownika robót w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych za pełnienie funkcji
kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych przy budowie lub rozbudowie lub przebudowie min.
dwóch (2) lub więcej budynków szpitalnych (wg. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
należącego do klasy 1264) o wartości roboty co najmniej 12.000.000 zł brutto - 2,5 pkt

W uzasadnieniu
powyższego Odwołujący wskazał, że wymóg dotyczący ilości
zrealizowanych obiektów szpitali przez Kierownika Budowy/Kierowników Robót czy wymóg
dotyczący konieczności wykonania bloków operacyjnych jako element zakresu
zrealizowanych obiektów/budynków szpitalnych, w sposób rażący narusza zasady uczciwej
konkurencji, powodując nadmierną przewagę punktową kilku potencjalnych Wykonawców nad
resztą Oferentów.
Po pierwsze,
niezalimitowanie ilości obiektów (budynków szpitali) niezbędnych do
wykonania przez -
Kierownika Budowy/ Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych/
Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - powoduje, że maksymalną ilość punktów za

dane kryterium otrzyma Wykonawca, k
tóry w swoim portfolio zrealizował kilka lub nawet
kilkanaście obiektów szpitalnych i posiada doświadczonego Kierownika, który figurował
(często jako zwykły figurant) na wszystkich budowach jako Kierownik Budowy lub Kierownik
danej branży i składał swoje podpisy w dziennikach budowy. Przykładem firmy, która w ocenie
Wykonawcy może otrzymać maksymalną ilość punktów jest firma WARBUD S.A., która w
swoim portfolio zrealizowała ponad 30 obiektów/budynków szpitalnych i w oparciu o tak
postawione kryterium jest w
stanie wygenerować ogromną różnicę punktową nad innymi
Wykonawcami. W praktyce powoduje to wygenerowanie ogromnej przewagi cenowej nad
innymi Wykonawcami, gdyż chcąc konkurować z taką firmą, potencjalni Wykonawcy będą
zmuszeni do obniżenia zaoferowanej ceny o różnicę wygenerowaną przez to kryterium (przy
budżecie Zamawiającego opiewającego na 300 min PLN netto, kwota ta stanowić będzie ok
30 min PLN). W związku z powyższym takie kryterium w żadnym stopniu nie zniweluje m.in.
patologii najniższej ceny, gdyż potencjalni oferenci chcący rywalizować o uzyskanie
przedmiotowego zamówienia, mogą podjąć decyzję o znacznym zredukowaniu swoich cen -
tylko po to aby otrzymać zamówienie. Taka ocena nie ma nic wspólnego z uczciwą
konkurencją, gdyż w takim systemie punktacji nawet doświadczony (mający kilka realizacji)
Wykonawca nie będzie w stanie konkurować z potentatem -I a zatem wymóg promuje
potentatów rynkowych i stawia bariery mniejszym/młodszym podmiotom.
Po drugie,
wymóg zrealizowania szpitala uwzględniającego bloki operacyjne może co
najwyżej stanowić warunek posiadania minimalnego doświadczenia. W rzeczywistości nie ma
żadnego znaczenia czy zakres realizowanej inwestycji obejmował wykonanie bloków
operacyjnych czy nie, ponieważ sposób realizacji każdej inwestycji budowlanej jest zawsze
taki sam. Osoba pełniąca funkcję np. kierownika budowy i nie posiadająca doświadczenia w
inwestycjach szpitalnych, potrafi zarządzać robotami budowlanymi, potrafi koordynować
terminowość realizowanych dostaw i robót budowlano- montażowych, potrafi nadzorować
roboty budowlano-
montażowe aby były wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - i
do pełnienia tych funkcji nie potrzeba mieć wiedzy dot. wykonania bloku operacyjnego. Tego
typu prace specjalistyczne prowadzone są przez kierowników robót i rolą kierownika budowy
jest nadzór nad nimi, zatem dla pełnienia funkcji kierownika budowy nie ma większego
znaczenia rodzaj prac specjalistycznych mających w istocie charakter prac wykończeniowych.
Z
adaniem kierownika budowy czy kierowników robót jest sprawne i rzetelne
koordynowanie, nadzorowanie i prowadzenie procesu budowlanego, a nie skupianie się na
elementach wykończeniowych - do których z pewnością należą roboty adaptacyjne
pomieszczeń na potrzeby bloków operacyjnych.

Odwołujący Control Process w zakresie kryterium Nr 4 „OCENA PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH WYPOSAŻENIA SZPITALNEGO (Wo)” wskazuje, że ze względu na

szczegółowość wymagań zawartych w Arkuszach parametrów technicznych (wg Załącznika
Nr 2 do SIWZ) i brak jakiejkolwiek swobody Wyk
onawcy w zakresie doboru urządzeń -
konieczne jest wpisanie „Tak” i potwierdzenie, że zaoferowane urządzenia dokładnie
odpowiadają szczegółowym parametrom wskazanym w ww. arkuszach - rola Wykonawcy
sprowadza się do odnalezienia marek i modeli w ten sposób „zakodowanych” urządzeń -
niewłaściwe odnalezienie zakończy się odrzuceniem oferty jako niezgodnej z wymaganiami,
zaś właściwe odnalezienie będzie oznaczało sukces w postaci uzyskania pełnej punktacji w
tym kryterium. W ten sposób skonstruowane kryterium jest fikcją, gdyż każda oferta, która
potencjalnie mogłaby uzyskać wynik punktowy mniejszy od maksymalnego zostanie
odrzucona, zgodnie z opisem zawartym na końcu każdego arkusza.
Zdaniem
Odwołującego Control Process dokumentacja niniejszego postępowania
pro
wadzi do tego, że oferta złożona zgodnie z jego treścią będzie liczyła kilka tysięcy stron +
rysunków wielkoformatowych + kilka nośników z danymi elektronicznymi (co jest
porównywalne do dokumentacji opracowywanej na etapie realizacji projektu), a koszty jej
sporządzenia będą wynosić setki tysięcy złotych. Takie wymagania są nie do pogodzenia z
ogólną zasadą proporcjonalności i ustanowionym w art. 25 wymaganiem żądania wyłącznie
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W istocie wymagania te
prowadzą do ograniczenia uczciwej konkurencji, gdyż ofertę w niniejszym postępowaniu może
złożyć wyłącznie podmiot, posiadający odpowiednie (znacznie ponadstandardowe jak dla
podobnych postępowań) zasoby ludzkie i finansowe oraz gotowość do ich wykorzystania w
celu złożenia oferty. Również czynność badania tak obszernej oferty będzie czynnością
skomplikowaną i czasochłonną oraz może prowadzić do wielu sporów i w konsekwencji
znacznie utrudnić, czy nawet uniemożliwić wyłonienie Wykonawcy.

Pismem z dnia 26 k
wietnia 2018 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie
domagając się oddalenia odwołania w całości.

Zarzut 1
W zakresie zarzutu 1 dotyczącego zbyt krótkiego terminu składania ofert, Zamawiający
wskazał, że niezasadnym jest odnoszenie się do wcześniejszego postępowania
przeprowadzonego przez Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnił, że uzasadniając powyższy
zarzut, Odwołujący odniósł się do uprzednio prowadzonego przez pełnomocnika
Zamawiającego postepowania na „Wykonanie modelu BIM oraz weryfikacji koordynacji i
przedmiaru robót projektów wykonawczych w pełnym zakresie, przy użyciu uprzednio
stworzonego modelu BIM w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa Wielkopolskiego
Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” (znak
S
zW/1/2018). Zamawiający zwrócił uwagę, że zakres tego zamówienia był znacznie szerszy,

aniżeli wymagany od wykonawców w niniejszym Postępowaniu, gdyż w ramach postepowania
na wykonanie modelu BIM, wykonawcy byli zobowiązani do „wykonania modelu BIM
przedmi
otowego projektu na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego Projektu
Wykonawczego dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Przez Model BIM należy tu rozumieć
parametryczny, wirtualny model projektowanego obiektu budowlanego, sieci i terenu, tworzący
wirtualny prototyp projektowanego obiektu poprzez umieszczenie w wirtualnej przestrzeni
poszczególnych składowych Komponentów Modelu BIM”. Uprzednio oczekiwany przez
Zamawiającego model BIM opiewał na całość zagadnień projektowych w tym na stan surowy
budynku o
gromną liczbę prac wykończeniowych i wyposażeniowych, instalacje wewnętrzne
wszystkich branż i zewnętrzne, sprawdzenie przedmiaru i ewentualnych kolizji. Podkreślenia
wymaga, że BIM dla Wykonawcy w niniejszym Postępowaniu dotyczy tylko wąskiego i
początkowego wycinka w postaci prac stanu surowego. Już sama proporcja tych dwóch
zakresów pokazuje, iż okres na przygotowanie oferty wskazany przez Zamawiającego jest
prawidłowy. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie modelu BIM
jednym z kryt
eriów był termin realizacji zamówienia, który przez wszystkich wykonawców
biorących udział w tym postepowaniu został skrócony do 8 tygodni. Powyższe pokazuje zatem,
że nawet wykonanie kilkukrotnie większego zakresu zamówienia było możliwe w nie więcej
niż 56 dni, a zatem wyraźnie można wskazać, że termin 50 dni pożądany przez Odwołującego
jest terminem nadmiernym
. Zamawiający zauważył, że Odwołujący jest jednym podmiotem,
który kwestionuje przewidziany przez Zamawiającego termin na składanie ofert, co pozwala
uznać, iż termin ten jest jak najbardziej wystarczający do przygotowania oferty w
Postępowaniu. Ponadto Odwołujący nie zaproponował żadnych dowodów, które miałyby
świadczyć o rzekomym zbyt długim czasie oczekiwania na wykonanie modelu BIM stanu
surowego
budynku. Zamawiający stoi na stanowisku, że Odwołujący sam sobie zaprzeczył
wskazując, iż „wykonanie samego trójwymiarowego modelu będącego podstawą opracowania
możliwe jest w terminie 30 dni od zlecenia”. Jeszcze raz podkreślić należy, że Zamawiający
nie
wymaga wykonania pełno branżowego modelu BIM, ale tylko modelu BIM realizacji stanu
surowego, co zatem jest możliwe do wykonania jeszcze z bezpiecznym zapasem, a co też
potwierdził Odwołujący.
Ponadto d
nia 25 kwietnia 2018 roku Zamawiający, ze względu na dużą ilość pytań
przedłużył termin składania ofert do dnia 30 maja 2018 roku.

Zarzut 2
Zamawiający w zakresie zarzutu 2 dotyczącego kryteriów oceny ofert wskazał, że
„Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości
estetyczne i funkcjonalne; 2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób,

o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie
potrzeb użytkowników; 3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna
przedmiotu zamówienia; 4) aspekty innowacyjne; 5) organizacja kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący
wpływ na jakość wykonania zamówienia; 6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna,
warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres
realizacji.
Zamawiający przywołał stanowisko prezentowane w orzecznictwie, zgodnie z którym
„Zamawiający ma pełne prawo do takiego ustalania kryteriów oceny ofert, które w jego ocenie
spełnią zamierzenia wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia”. Oznacza to, zdaniem
Zamawiającego, że może on swobodnie decydować o sposobie doboru kryteriów oceny ofert,
o ile są one związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wskazał, że przez taki sposób oceny ofert oczekuje potwierdzenia
sprawnej i wysokiej pod względem jakości możliwości wykonania zamówienia. Jego wolą jest
pozyskanie wykonawcy, który będzie przygotowany do rozpoczęcia robót niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odwołujący potwierdza prawidłowość
takiego założenia w swej argumentacji, przyznając iż są dokumenty związane z przedmiotem
zamówienia. Należy zauważyć, że wykonawca realnie przygotowany do prężnego
zrealizowania budowy w zakładanym terminie 30 miesięcy nie może mieć bowiem trudności z
wykonaniem dokumentów już na wstępie, których proces budowlany i tak będzie od niej
wymaga
ł za chwilę po rozpoczęciu realizacji zamówienia.
Wskazać jednocześnie trzeba, że Odwołujący w treści odwołania w sposób bardzo
lakoniczny odnosi się do kwestionowanych dokumentów wymaganych w Postępowaniu w
ramach kryterium nr 2. Należy z całą stanowczością wskazać, że orzecznictwo KIO nie tylko
dopuszcza, ale wręcz aprobuje subiektywne kryteria oceny oferty:
-
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 stycznia 2017 r. KIO 43/17
„Zamawiający ma prawo sięgnąć po kryteria "trudno mierzalne” jak "rozwiązania
funkcjonalno-
użytkowe”, w ramach którego całkowita eliminacja subiektywnej oceny członków
komisji przetargowej wydaje się wręcz niemożliwa.”
-
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 września 2016 r. KIO 1553/16
„To Zamawiający jest w pierwszej kolejności uprawniony i obowiązany do interpretacji
własnych zapisów SIWZ, zwłaszcza gdy z założenia są to postanowienia dopuszczające
ocenność i uznaniowość działań podejmowanych w ich zastosowaniu. Za w pełni uprawnione
w takiej sytuacji należy uznać odwołanie się przez Zamawiającego do własnej wiedzy i
doświadczenia stosowanego do oceny poszczególnych sytuacji mogących wystąpić w jego
projekcie, czy też odwołanie się do jego własnych odczuć estetycznych i emocjonalnych
poszczególnych członków komisji przetargowej dokonujących oceny związanych z

postrzeganiem koncepcji realizacji usługi, którą prezentują poszczególni wykonawcy. Każdy z
oceniających mógł zwrócić uwagę na inny element Koncepcji, u każdego z oceniających
poszczególne elementy prezentacji mogły wzbudzać odmienne wrażenia, co do jej
przejrzystości, spójności, realności wykonania, identyfikacji możliwych zagrożeń i możliwych
metod zapobiegania tym zagrożeniom”.
-
Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 lipca 2016 r. KIO/KD 47/16
„Specyfika kryterium "zawartość merytoryczna” niesie za sobą subiektywizm w ocenie
zaoferowanych przez wykonawców rozwiązań. Kryterium to, z uwagi na swój charakter nie jest
do końca mierzalne i dopuszcza pewną uznaniowość w ocenie ofert.
Indywidualizm ocen, o ile nie wykracza
poza ramy określone przez zamawiającego,
jest atrybutem tego typu kryteriów oceny ofert”.
Zdaniem Zamawiającego Odwołujący przedstawia zarzuty dotyczące kryterium nr 2 w
taki sposób, z którego miałoby wynikać, że złożone dokumenty zostaną ocenione w 100%
subiektywnie bez żadnych wytycznych. Jak wskazano w SIWZ „W ramach "Opracowania
Planu organizacji i realizacji Przedmiotu Zamówienia” wykonawca przedstawi opracowanie,
które powinno:
1.
obejmować wszystkie roboty, czynności i dostawy związane z Przedmiotem
Z
amówienia,
2.
bazować na pkt. 3.1 siwz - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz
Załącznikach Nr 8-11 do SIWZ (dokumentacja projektowa) oraz uwzględnienia
postanowień wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
3.
bazować na planowanym terminie zawarcia Umowy przewidywanym na 29.06.2018 r.,
określonym wyłącznie dla potrzeb przygotowania Harmonogramu rzeczowo-
finansowego,
4.
zostać sporządzone w oparciu o termin zakończenia Przedmiotu Zamówienia i terminy
pośrednie wskazane w pkt 3.1 ppkt. 9 SIWZ,
5.
zostać opracowane zgodnie z zasadą należytej staranności, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, a poszczególne dokumenty zawarte w opracowaniu powinny być
sporządzone w oparciu o zasadę zgodności i spójności opracowania. Stwierdzenie
przez Komisję przetargową rozbieżności w dokumentach składkowych opracowania
pn. „OPRACOWANIE PLANU ORGANIZACJI I REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA” będzie skutkować brakiem przyznania punktów w danym podkryterium
oceny ofert.
6.
uwzględniać specyfikę robót dla „Budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
(Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”, co zostało opisane w
szczególności w punkcie 3.1 SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w
Załącznikach Nr 5, 8-11 do SIWZ.

7.
uwzględniać co najmniej podstawowy podział na elementy robót wynikający z
„Harmonogramu szczegółowego rzeczowo-finansowego Inwestycji” oraz powinien
uwzględniać terminy przewidziane na procedury odbiorowe i administracyjne,
8.
uwzględniać
konieczność
uwzględnienia
dostaw,
montażu
wyposażenia
dostarczanego
przez Zamawiającego i konieczność wykonania jego uruchomienia i
szkolenia z jego obsługi,
9.
uwzględniać wszystkie możliwe do przewidzenia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi
przebywających zarówno na terenie budowy, jak i w obszarze bezpośredniego
oddziaływania budowy
10.
zawierać opis przewidywanych sposobów eliminacji ryzyka, proponować technologię
bezpiecznego wykonania robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót
niebezpiecznych, zabezpieczenie i wydzielenie stref prowadzonych robót,
11.
zawierać przyjęte schematy organizacji bezpieczeństwa pracy pracowników oraz osób
postronnych,
12.
uwzględniać obowiązujący stan prawny w zakresie BHP oraz uwzględniać specyfikę
inwestycji i planowanych robót".
Zamawiający wskazał, że każdy ze złożonych dokumentów winien uwzględniać
przeds
tawione wyżej punkty. Zatem dopiero w momencie otwarcia ofert i przystąpienia do ich
badania oraz oceny, Zamawiający będzie mógł stwierdzić czy przekazane przez wykonawców
opracowanie zawierają wszelkie niezbędne dane. Zamawiający będzie badał m.in. zgodność
wytworzonych opracowań z zakresami złożoności i uwarunkowaniami z SIWZ, w tym etapami,
terminami itp., a także wewnętrzną spójność dokumentów i w tym aspekcie będzie punktował
oferty całościowo, w określonym procencie częściowo bądź zerowo. Zamawiający oczywiście
analizując oferty będzie musiał się wykazać analizą i jednoznacznością spostrzeżeń, jednak
ewentualne kwestionowanie tych spostrzeżeń będzie mogło nastąpić dopiero w ewentualnych
odwołaniach na wybór oferty najkorzystniejszej.
Jednocześnie Zamawiający zwrócił uwagę, że zmiana kryterium nr 2 zaproponowana
przez Odwołującego jest absurdalna oraz nie dająca nic Zamawiającemu pod kątem oceny
stopnia przygotowania do tego czy dany wykonawca jest faktycznie w stanie w okresie 30
miesięcy do realizacji takiego przedsięwzięcia jakim jest budowa Wielkopolskiego Centrum
Zdrowia Dziecka. T
ytułem przykładu odwołujący wskazał na „projekt organizacji placu budowy
i jej zaplecza”. Odwołujący chciałby, aby zwykłe wskazanie miejsca zaplecza budowy. czy
przykładowych lokalizacji sprzętu stacjonarnego było punktowane pozytywnie przez
Zamawiającego. Takie kryteria sprowadzałby się do opracowania jakichkolwiek dokumentów
(bez względu na ich jakość), który zawierałby wskazane elementy, choćby posadowione w
sposób niezgodny ze sztuką budowalną. W ocenie Zamawiającego takie kryteria w żaden

sposób nie spowodują u Zamawiającego większej pewności co do jakości realizowanych prac
i nie powinny zostać wprowadzone do treści SIWZ.

Zarzut 3
W zakresie zarzutu nr 3
dotyczącego doświadczenia osób, Zamawiający wskazał, że
argumentacja Odwołującego wynika z niezrozumienia postanowień SIWZ. Jak wskazano w
treści tego dokumentu przy przyznawaniu punktów w tym kryterium nie będą brane pod uwagę
inwestycje, które zostały wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia”. Należy jednak mieć na uwadze, że
w innym miejscu SIWZ wyraźnie zaznaczono, że „W kryterium „DOŚWIADCZENIE
KLUCZOWEGO ZESPOŁU OSÓB WYZNACZONYCH DO KIEROWANIA BUDOWĄ I
ROBOTAMI BUDOWLANYMI (Dko)” Zamawiający oceniał będzie doświadczenie osób, o
których mowa w punkcie 6: "Warunki udziału w postepowaniu” w pkt. 6.2: „Zdolność techniczna
lub zawodowa” SIWZ. Zatem z treści dokumentacji przetargowej bezspornie wynika, że żaden
z wykonawców nie musi posiadać dwóch zespołów: jednego, który spełni kryteria minimalne
oraz drugiego, który będzie służył oceną w zakresie kryteriów oceny ofert. Zamawiający stoi
na stanowisku, że byłoby to absurdalne i niecelowe z punku widzenia potrzeb Zamawiającego.
Gdyby istotnie Zamawiającemu chodziło o posługiwanie się dwoma zespołami, sporny zapis
powinien brzmieć następująco: „Zamawiający wskazuje, że przy przyznawaniu punktów w tym
kryterium nie będą brane pod osoby, które zostały wskazane na potwierdzenie spełniania
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
potencjału osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia”. Tylko tak
ukształtowany zapis, potwierdziłaby argumentację Odwołującego.
Odnosząc się z kolei do kwestii wprowadzenia maksymalnej liczby obiektów należy
wskazać, że jest to kolejna próba (po próbie modyfikacji kryterium nr 2) takiej modyfikacji
kryterium, która zapewne dawałaby Odwołującemu maksymalną ilość punktów. Dodać trzeba,
że Odwołujący zamierza ubiegać się o realizację budowy największego szpitala
pediatrycznego w Polsce, zatem uzasadnione jest, aby Zamawiający mógł punktować
doświadczenie osób, które realizowały nie dwa, ale zdecydowanie większą ilość szpitali.
Doświadczenie w przypadku „budowlańca” jest bardzo ważne, zdobycie samych uprawnień
umożliwiających wykonywanie zawodu już wymaga kilkuletniej praktyki zawodowej.
Prawidłowość oczekiwania Zamawiającego w tym względzie potwierdza Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz plano
wanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym”, które wyróżnia kategorie złożoności dla obiektów budowlanych, wśród których

szpitale z oddziałami zabiegowymi zaliczane są do najwyższej 6 kategorii złożoności,
wymagają najwyższych kosztów prac projektowych, a więc i największego doświadczenia, tak
projektantów jaki i przyszłych kierowników budowy i robót. Zamawiający zdecydował się
przyznawać dodatkowo za każdy szpital w portfolio kierownika budowy i kierowników robót, ze
wz
ględu na wyjątkową złożoność takiego obiektu i konieczność zgrania wielu zagadnień i
frontów robót w obrębie jednej budowy, co nie ma miejsca w obrębie innych obiektów.

Zarzut 4
W zakresie zarzutu 4 dotyczącego - parametrów technicznych Zamawiający wskazał, że
zgodnie z orzecznictwem „Odwołanie nie może mieć charakteru ogólnego, powinno
konkretyzować zarzuty, nakierowane na uwzględnienie odpowiadających im żądań,
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne, które pozwalają na dokonanie oceny zasadności
tych
zarzutów”. Zdaniem Zamawiającego, Odwołujący nie wskazał jakie konkretnie parametry
techniczne nie pozwalają mu na złożenie oferty. Nie wymagającym głębszego uzasadnienia
jest, że Zamawiający określający dane parametry techniczne musi polegać zarówno na
własnych potrzebach jak i na realiach rynkowych, a zatem musi tak opisać przedmiot
zamówienia, aby żądać wyposażenia, które faktycznie istnieje w naturze. Oczywistym jest, że
nie powinien polegać wyłącznie na jednym modelu, ale wziąć pod uwagę szerokie spektrum
równych wykonawców. W niniejszym Postępowaniu, Zamawiający oczywiście nie wskazuje,
choćby pośrednio, na konkretnego producenta, zatem zarzut Odwołującego nie ma racji bytu.
Ponadto wniosek Odwołującego w tym zakresie nie nadaje się do wykonania, albowiem
Zamawiający nie byłby w stanie zaspokoić żądań Odwołującego, który jak wynika z odwołania,
nie rozeznał jeszcze rynku w zakresie zawarcia odpowiednich porozumień z konkretnymi
dostawcami, a zatem nie wie jeszcze jaki sprzęt chciałby zaoferować.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. wykonawca Warbud
Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
zgłosił przystąpienie po stronie Zamawiającego do przedmiotowego postępowania
odwoławczego w charakterze uczestnika postępowania.
W dniu 20
kwietnia 2018 r. wykonawca Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie zgłosił przystąpienie po stronie Odwołującego do przedmiotowego postępowania
odwoławczego w charakterze uczestnika postępowania.
Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołania
i uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy,
oraz przedłożone dowody, ustaliła, co następuje.


W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna
z przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołań, wynikających z art. 189 ust. 2
ustawy Pzp.
Izba stwierdziła, że wszyscy Odwołujący się legitymują się interesem we wniesieniu
środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.
Izba postanowiła ponadto dopuścić do udziału w przedmiotowym postępowaniu
odwoławczym wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego
w
charakterze uczestników postępowania, tj. wykonawców:
1. Control Process
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 724/18 po stronie
Zamawiającego.
2.
Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie
do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 737/18 po stronie Odwołującego.
3.
Warbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie
do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 737/18 po stronie Zamawiającego.

Jak wynika z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił
następujące warunki udziału w postępowaniu:
Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykaże, iż
1.
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, co najmniej: minimum
1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku/-ów szpitala (budynku/-ów wg
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264) o wartości
roboty nie mniejszej niż 225.000.000,00 zł brutto (dwieście dwadzieścia pięć milionów
złotych 00/100) i powierzchni netto objętej zakresem roboty co najmniej 35.000 m
2.

W zakresie roboty znajdowało się wykonanie:

bloku operacyjnego z co najmniej 4 salami operacyjnymi,


co najmniej 1 oddziału łóżkowego,szpitalnego oddziału ratunkowego,


zakładu radiologii i/lub diagnostyki obrazowej,


Oddziału intensywnej terapii (Oddziału intensywnej opieki medycznej), (OlT, OIOM),


robót konstrukcyjnych (stanu surowego konstrukcji),


robót wykończeniowych instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji
teletechnicznych,

instalacji BMS,

instalacji
branży sanitarnej, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,


instalacji gazów medycznych certyfikowanej jako wyrób medyczny wraz z dostawą
jednostek medycznych,


sieci zewnętrznych i przyłączy instalacyjnych,

zagospodarowania terenu.
2.
dysponuje co najmniej następującymi osobami zatrudnionymi przy bezpośredniej
realizacji zamówienia, o minimalnych poniższych kwalifikacjach i doświadczeniu
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Kierownik budowy:


osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z
2017 r. poz. 1332 ze zm.);

osoba p
osiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego;


osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;


osoba posiadająca co najmniej 8-letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania
stosownych uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w funkcji kierownik budowy
i/lub kierownik robót. Do okresu doświadczenia wliczane będą tylko okresy faktycznego
pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót, t.j. potwierdzone wpisami do
dziennika budowy;


wymagane doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy (potwierdzone
wpisami o pełnieniu funkcji w dzienniku budowy) przy co najmniej 1 robocie polegającej
na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/ów szpitalnych (budynku wg
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264). Okres
pełnienia funkcji kierownika budowy przy tej robocie wynosił minimum 12 miesięcy
włącznie z odbiorem końcowym i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla
całego zakresu prac objętych decyzją o pozwoleniu na budowę. Ponadto ta sama

robota spełnia warunki:


wartość roboty co najmniej 50.000.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów
złotych 00/100), zakres robót obejmował wykonanie: robót konstrukcyjnych stanu
surowego, robót wykończeniowych, instalacji elektrycznych (w tym niskoprądowych
instalacji teletechnicznych), ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych (w tym instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) oraz instalacji gazów medycznych wraz z
montażem jednostek medycznych, zakres roboty obejmował co najmniej wykonanie
bloku operacyjnego z minimum 3 salami operacyjnymi, zakres roboty obejmował co
najmniej wykonanie
Oddziału intensywnej terapii (Oddziału intensywnej opieki
medycznej), (OlT, OIOM).
b)
Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:


osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);


osoba osiadająca aktualny wpis na list członków właściwej izby samorządu
zawodowego;


osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych


osoba posiadająca co najmniej 8-letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania
stosownych uprawnień budowlanych, w kierowaniu nad robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót). Do okresu
doświadczenia wliczane będą tylko okresy faktycznego pełnienia funkcji kierownika
budowy, tj. potwierdzone wpisami do dziennika budowy;


doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych (instalacji i urządzeń
ci
eplnych,
wentylacyjnych,
gazowych
wodociągowych
i
kanalizacyjnych),
potwierdzone wpisami o pełnieniu funkcji w dzienniku budowy, przy co najmniej 1
robocie polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/-ów
szpitalnych, o wartości roboty co najmniej


50.000.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) a zakres każdej
z robót obejmował wykonanie co najmniej: bloku operacyjnego (minimum 3 sale
operacyjne),


Oddziału intensywnej terapii (Oddziału intensywnej opieki medycznej), (OIT, OIOM),
wykonanie instalacji gazów medycznych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji

klimatyzacji, instalacji wod-kan oraz instalacji c.o.
c)
Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych:


osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);


osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego;


osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,


osoba posiadająca co najmniej 8-letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania
stosownych uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami w specjalności instalacji
i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót). Do okresu
doświadczenia wliczane będą tylko okresy faktycznego pełnienia funkcji kierownika
budowy, tj. potwierdzone wpisami do dziennika budowy;


doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych (potwierdzone
wpisami o pełnieniu funkcji w dzienniku budowy) przy co najmniej 1 robocie polegającej
na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/-
ów szpitalnych, o wartości roboty
co najmniej 50.000.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100)
a zakres ka
żdej z robót obejmował wykonanie co najmniej:

bloku operacyjnego (minimum 3 sale operacyjne),


Oddziału intensywnej terapii (Oddziału intensywnej opieki medycznej), (OIT, OIOM),
instalacji elektrycznych wewnętrznych (w tym niskoprądowych instalacji
teletechnicznych).
d)
Specjalista Koordynator dostaw sprzętu i wyposażenia szpitalnego — technolog
medyczny


osoba posiadająca co najmniej 5 — letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
koordynacji dostaw, montażu oraz szkoleń dla obsługi sprzętu i wyposażenia
szpitalnego w tym wyrobów medycznych i urządzeń montowanych na stałe (np.
ko
lumny medyczne, stoły operacyjne itp.) w tym co najmniej jedna koordynacja dostaw,
montażu oraz szkoleń dla obsługi sprzętu i wyposażenia szpitalnego, która dotyczyła
zakresu wyposażenia o wartości co najmniej 8.000.000,00 zł brutto (słownie: osiem
milionów złotych 00/100). Ponadto ta sama osoba posiadająca doświadczenie
w
koordynacji co najmniej 2 dostaw, montażu i obsługi wyposażenia bloków
operacyjnych o wartości dostaw, montażu i szkolenia co najmniej 8.000.000,00 zł

brutto (słownie: osiem milionów złotych 00/100) każda, a dostawa, montaż i szkolenie
objęte były zakresem robót związanych z budową i/lub rozbudową i/lub przebudową
obiektu szpitalnego (były objęte umową na roboty).
e) Specjalista w zakresie technologii BIM
— BIM Manager - minimum jedną osobę
z
dolną do zarządzania procesem BIM i zespołem BIM w celu wykonania
przedmiotu zamówienia tj. osobę BIM Manager, która posiada doświadczenie
pracy w technologii BIM minimum 5 lat. Wskazana osoba musi wykazać, że
w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert był członkiem
zespołu wykonującego model BIM dla budynku użyteczności publicznej lub
budynków przemysłowych o powierzchni netto, co najmniej 35 000m
2.

f)
Kierownik robót branży drogowej do kierowania robotami w specjalności drogowej

osoba p
osiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.);


osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego,


osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w
specjalności drogowej;


osoba posiadająca co najmniej 8-letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania
stosownych uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami w specjalności drogowej.
Do okresu doświadczenia wliczone będą tylko okresy faktycznego pełnienia funkcji
kierownika budowy, tj. potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
g)
Kierownik robót branży telekomunikacyjnej do kierowania robotami w specjalności
telekomunikacyjnej


osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.);


osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego,


osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w
specjalności telekomunikacyjnej;


osoba posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania
stosowanych
uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami telekomunikacyjnymi.
Do okresu doświadczenia wliczone będą tylko okresy faktycznego pełnienia funkcji
kierownika budowy, tj. potwierdzone wpisami do dziennika budowy.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadania uprawnień budowlanych (w tym
przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie (art. 12a) ustawy
z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.) dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejski
m Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo
do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te
kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacj
i zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj.: Dz. U. 2016 poz. 65).
Wszystkie ww. osoby wskazane do wykonania zamówienia muszą mieć zapewnioną przez
wykonawcę możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim, posiadać
z
najomość prawa budowlanego i procedur administracyjnych w zakresie inwestycji
budowlanych realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający nie dopuszcza wskazywania tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Ocena ofert odbywać się będzie według następujących kryteriów.
1. cena oferty - 60 %
2.
Opracowanie planu organizacji i realizacji przedmiotu zamówienia – 10%
3.
Doświadczenie kluczowego zespołu osób wyznaczonych do kierowania budową
i robotami budowlanymi
– 15%
4.
Ocena parametrów technicznych wyposażenia szpitalnego - 15%.
Następnie Zamawiający wskazał, że punkty za poszczególne ww. kryteria liczone będą wg.
Następujących wzorów:
1. CENA OFERTY (Co)
Liczba punktów ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
Gdzie: Cmin -
najniższa cena spośród wszystkich ofert; Cof - cena podana w ofercie.
Maksymalna przyznana liczba punktów, w tym kryterium nie przekroczy 60.
2.
OPRACOWANIE PLANU ORGANIZACJI I REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(Ro) Ilość punktów:
Ro Rb/Rmax x 10 pkt
Gdzie: Ro -
ilość punktów oferty ocenianej w powyższym kryterium, Rmax - najwyższa liczba
uzyskanych punktów spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, Rb - ilość
punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą (badaną) w powyższym kryterium (suma punktów
przyznanych przez komisję za poszczególne podkryteria);

Zamawiający przyzna punkty ofercie badanej w kryterium OPRACOWANIE PLANU
ORGANIZACJI I REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stosując działanie zgodnie
z
powyższym wzorem.
Maksymalna przyznana liczba punktów w tym kryterium nie przekroczy 10.
Wykonawc
a zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą dokumentu pn. "Opracowanie
Planu organizacji i realizacji Przedmiotu Zamówienia". W opracowaniu tym należy zawrzeć i
opisać istotne czynniki mające wpływ na jakość, bezpieczeństwo prowadzonych robót
budowlano-
montażowych oraz organizację robót przy „Budowie Wielkopolskiego Centrum
Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.
Zamawiający będzie oceniał zaproponowane przez wykonawcę w złożonej ofercie
„Opracowanie Planu organizacji realizacji Przedmiotu Zamówienia" z uwzględnieniem
następujących podkryteriów z przypisaną im wagą:
1)
Projekt organizacji placu budowy i zaplecza, Szczegółowy harmonogram rzeczowo-
finansowy - 2 pkt.
2)
Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie placu budowy i w obszarze
bezpośredniego oddziaływania budowy - 2 pkt.
3)
Plan zapewnienia jakości prowadzonych prac i dostaw materiałów i urządzeń - 3 pkt.
4) METODA REALIZACJI STANU SUROWEGO zrealizowana w technologii BIM
— 3 pkt.
W ramach "Opracowania Planu organizacj
i i realizacji Przedmiotu Zamówienia” wykonawca
przedstawi opracowanie, które powinno:
1.
obejmować wszystkie roboty, czynności i dostawy związane z Przedmiotem
Zamówienia,
2.
bazować na pkt. 3 M SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
oraz Załącznikach Nr 8-11 do SIWZ (dokumentacja projektowa) oraz uwzględnienia
postanowień wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ,
3.
bazować na planowanym terminie zawarcia Umowy przewidywanym na 29.06.2018 r.,
określonym wyłącznie dla potrzeb przygotowania Szczegółowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego,
4.
zostać sporządzone w oparciu o termin zakończenia Przedmiotu Zamówienia i terminy
pośrednie wskazane w pkt 3.1 ppkt. 8 SIWZ,
5.
zostać opracowane zgodnie z zasadą należytej staranności, przepisami i zasadami
wiedzy techni
cznej, a poszczególne dokumenty zawarte w opracowaniu powinny być
sporządzone w oparciu o zasadę zgodności i spójności opracowania. Stwierdzenie
przez Komisję przetargową rozbieżności w dokumentach składkowych opracowania
pn. OPRACOWANIE PLANU ORGANIZACJI I REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA” będzie skutkować brakiem przyznania punktów w danym podkryterium
oceny ofert,

6.
uwzględniać specyfikę robót dla „Budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
(Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”, co zostało opisane
w
szczególności w punkcie 3.1 SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz
w Załącznikach Nr 5, 8-1 1 do SIWZ,
7.
uwzględniać co najmniej podstawowy podział na elementy robót wynikający
z
„Szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego" oraz powinien uwzględniać
terminy przewidziane na procedury odbiorowe i administracyjne
8.
uwzględniać
konieczność
uwzględnienia
dostaw,
montażu
wyposażenia
dostarczanego przez Zamawiającego i konieczność wykonania jego uruchomienia
i
szkolenia z jego obsługi,
9. uw
zględniać wszystkie możliwe do przewidzenia zagrożenia, bezpieczeństwa ludzi
przebywających zarówno na terenie budowy, jak i w obszarze bezpośredniego
oddziaływania budowy,
10.
zawierać opis przewidywanych sposobów eliminacji ryzyka, proponować technologię
be
zpiecznego wykonania robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót
niebezpiecznych, zabezpieczenie i wydzielenie stref prowadzonych robót,
11.
zawierać przyjęte schematy organizacji bezpieczeństwa pracy pracowników osób
postronnych,
12.
uwzględniać obowiązujący stan prawny w zakresie BHP oraz uwzględniać specyfikę
inwestycji i planowanych robót.
Opis
podkryteriów i sposób oceny jest następujący:
Dotyczy
punktu 1) Projekt organizacji placu budowy i zaplecza, Szczegółowy harmonogram
rzeczowo-finansowy
— max. 2 pkt.:
PROJEKT ORGANIZACJI PLACU BUDOWY I JEJ ZAPLECZA zrealizowany w technologii
BIM
— max. 1 pkt.
Wykonawca, w oparciu o przygotowany przez siebie trójwymiarowy model budynku i terenu
w
granicach objętych przedmiotem zamówienia, wykona prezentację zagospodarowania
terenu budowy wraz z usytuowaniem i wskazaniem kluczowych dla wykonania stanu
surowego elementów zagospodarowania placu budowy.
Prezentacja zostanie dołączona do oferty, wykonana w formie papierowej z pokazaniem
widoków aksonometrycznych budowy i wykonana w oparciu o model zapisany w formacie np.:
*.ifc (lub inny możliwy do przeglądania przy użyciu darmowego oprogramowania), który
zostanie dołączony do oferty na nośniku elektronicznym (płyta CD).
Przygotowanie Projektu Organizacji Placu Budowy i Zaplecza w technologii BIM w stopniu
bardzo dobrym
— 1 pkt.
Przygotowanie Projektu Organizacji Placu Budowy i Zaplecza w technologii BIM w stopniu
dostatecznym
— 0,5 pkt

Przygotowanie Projektu Organizacji Placu Budowy i Zaplecza w technologii BIM w stopniu
niedostatecznym
— 0 pkt.
Zamodelowanie projektu organizacji placu budowy i jej zaplecza w innej formie niż opisana
powyżej technologia BIM spowoduje zastosowanie poniższej punktacji:
Przygotowanie Projektu Organizacji Placu Budowy i Zaplecza w stopniu bardzo dobrym
— 0,3
pkt.
Przygotowanie Projektu Organizacji Placu Budowy i Zaplecza w stopniu dostatecznym
— 0,1
pkt.
Przygotowanie Projektu Organizacji Placu Budowy i Zaplecza w stopniu niedostatecznym

0 pkt.
Szczegółowy harmonogram rzeczowo — finansowy — max. 1 pkt.
Zamawiający dokona analizy przedstawionego przez wykonawcę Szczegółowego
harmonogramu rzeczowo
— finansowego pod kątem jego kompletności i zgodności
z instrukc
ją przedstawioną powyżej w pkt. 1-12
Zamawiający zaleca aby Szczegółowy harmonogram rzeczowofinansowy został sporządzony
w oparciu o założenie, że zawierał będzie nie mniej niż 250 pozycji rozumianych, jako elementy
robót/czynności.
W przypadku, gdy Szczegółowy harmonogram rzeczowo — finansowy zawiera wszystkie
elementy wskazane w instrukcji przedstawionej w pkt. 1-12 wykonawca otrzyma 1 pkt. Brak
któregokolwiek ze wskazanych w instrukcji elementów spowoduje, iž wykonawca otrzyma 0
pkt.
Dotyczy punktu 2) Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie placu budowy
i w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy — 2 pkt.
a) METODA WYKONANIA PLANU ZABEZPIECZEŃ BHP dla typowej kondygnacji stanu
surowego otwartego zrealizowana w technologii BIM
— max. 1 pkt.
Wykonawca, w oparciu o przygotowany przez siebie trójwymiarowy model konstrukcji
bud
ynku, wykona prezentację zabezpieczeń BHP uwzględniającą postęp prac przy realizacji
typowej kondygnacji stanu surowego otwartego budynku. Prezentacja zostanie dołączona do
oferty, wykonana w formie papierowej z pokazaniem widoków aksonometrycznych budowy i
wykonana w oparciu o model zapisany w formacie np.: *ifc (lub inny możliwy do przeglądania
przy użyciu darmowego oprogramowania), który zostanie dołączony do ofert na nośniku
elektronicznym (płyta CD).
Przygotowanie metody wykonania planu zabezpieczeń BHP dla typowej kondygnacji stanu
surowego otwartego zrealizowana w technologii BIM w stopniu bardzo dobrym
— 1 pkt.
Przygotowanie metody wykonania planu zabezpieczeń BHP dla typowej kondygnacji stanu
surowego otwartego zrealizowana w technologii BIM w stopniu dostatecznym
— 0,5 pkt.

Przygotowanie metody wykonania planu zabezpieczeń BHP dla typowej kondygnacji stanu
surowego otwartego zrealizowana w technologii BIM w stopniu niedostatecznym
— 0 pkt.
Przygotowanie metody wykonania planu zabezpieczeń BHP dla typowej kondygnacji stanu
surowego otwartego w innej formie niż opisana powyżej technologia BIM spowoduje
zastosowanie poniższej punktacji:
Przygotowanie metody wykonania planu zabezpieczeń BHP dla typowej kondygnacji stanu
surowego otwartego w stopniu bardzo dobrym
— 0,3 pkt.
Przygotowanie metody wykonania planu zabezpieczeń BHP dla typowej kondygnacji stanu
surowego otwartego w stopniu dostatecznym
— 0,1 pkt
Przygotowanie metody wykonania planu zabezpieczeń BHP dla typowej kondygnacji stanu
surowego otwartego w stopniu niedostatecznym
— 0 pkt.
Wykonawca przygotuje dokument pod nazwą "Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny
pracy w obrębie placu budowy i w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy dla robót
wykończeniowych i instalacyjnych” w zakresie realizacji pozostałego zakresu robót dla
Inwestycji, obejmujący, według jego wiedzy na chwilę obecną, wszystkie możliwe do
przewidzenia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi przebywających zarówno na terenie budowy,
jak i w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy w czasie prowadzonych prac
wykończeniowych i instalacyjnych oraz robót związanych z wykonanie sieci zewnętrznych
i
zagospodarowania terenu. Opracowanie powinno zawierać opis przewidywanych sposobów
eliminacji ryzyka, proponować technologię bezpiecznego wykonania poszczególnych
rodzajów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych, zabezpieczenie
i
wydzielenie stref prowadzonych robót, przyjęte schematy organizacji bezpieczeństwa pracy
pracowników. Zawarte w opracowaniu rozwiązania powinny uwzględniać obowiązujący stan
prawny w zakresie BHP oraz uwzględniać specyfikę inwestycji i planowanych robót.
Zamawiający będzie analizował „Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie
placu budowy i w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy dla robót
wykończeniowych i instalacyjnych” w oparciu o analizę rzeczywistych zagrożeń, mogących
z
dużym prawdopodobieństwem wystąpić w czasie realizacji prac, oceniany będzie również
sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem opisu przez
wykonawcę procedur i działań mających na celu zabezpieczenia i eliminacji ryzyk z tytułu
prowadzonej inwestycji dla pacjentów, personelu oraz mienia Szpitala — max 1 pkt.
Przygotowanie „Planu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie placu budowy
i
w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy dla robót wykończeniowych
i
instalacyjnych” oceniane będzie wg poniższej punktacji:
Przygotowanie „Planu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie placu budowy
i w obs
zarze bezpośredniego oddziaływania budowy dla robót wykończeniowych
i
instalacyjnych” w stopniu bardzo dobrym – 1 pkt.

Przygotowanie „Planu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie placu budowy
i
w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy dla robót wykończeniowych
i
instalacyjnych” w stopniu dostatecznym – 0,5 pkt.
Przygotowanie „Planu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie placu budowy
i
w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy dla robót wykończeniowych
i instalacyjn
ych” w stopniu niedostatecznym lub jego brak – 0 pkt.
Dotyczy punktu 3) Plan zapewnienia jakości prowadzonych prac i dostaw materiałów
i
urządzeń, — max. 3 pkt.
Wykonawca przygotuje dokument pod nazwą „Plan zapewnienia jakości prowadzonych prac
i dostaw
materiałów i urządzeń, który będzie specyfikował i definiował, które procedury
i
związane z nimi zasoby należy zastosować w odniesieniu do realizacji Przedmiotu
Zamówienia. Plan zapewnienia jakości prowadzonych prac i dostaw materiałów i urządzeń
powinien
zawierać co najmniej takie zakresy jak:
a)
Analizę ryzyka, Nadzór nad Dokumentacją techniczną, Kontrolę, Akceptację,
Dystrybucję dokumentacji —max 1 pkt.
b)
Dobór dostawców i wykonawców (usług, robót, materiałów, wyposażenia) – max 1 pkt.
c)
sposób przedstawiania do akceptacji Zamawiającego materiałów i urządzeń
przeznaczonych do wbudowania/ zamontowania w ramach inwestycji a także przedstawiony
zostanie sposób realizacji obowiązków wykonawcy wynikający z zapisów zawartych
w STWIOR i dokumentacji projektow
ej oraz koordynacji robót, narad koordynacyjnych
z
udziałem Zamawiającego i Nadzoru —max 1 pkt.
Punkty w zakresie podpunktów a), b), c) będą przyznane w skali od 0 do 1 z uwzględnieniem
przedstawionych przez wykonawcę sposobów zapewnienia przez wykonawcę jakości
prowadzonych robót i dostaw, popartych stosownymi zabiegami organizacyjnymi, do których
realizacji zobowiąże się wykonawca zostaną ocenione wg poniższej punktacji:
Przygotowanie opracowania w zakresie podpunktu a) w stopniu bardzo dobrym
– 1 pkt.
Przygotowanie opracowania w zakresie podpunktu b) w stopniu bardzo dobrym
– 1 pkt.
Przygotowanie opracowania w zakresie podpunktu c) w stopniu bardzo dobrym
– 1 pkt.
Przygotowanie opracowania w zakresie podpunktu a) w stopniu dostatecznym
– 0,5 pkt.
Przygotowanie opracowania w zakresie podpunktu b) w stopniu dostatecznym
– 0,5 pkt.
Przygotowanie opracowania w zakresie podpunktu c) w stopniu dostatecznym
– 0,5 pkt.
Przygotowanie opracowania w zakresie podpunktu a) w stopniu niedostatecznym
– 0 pkt.
Przygotowanie opracowania w zakresie podpunktu w stopniu niedostatecznym
– 0 pkt.
Przygotowanie opracowania w zakresie podpunktu c) w stopniu niedostatecznym
– 0 pkt.
Dotyczy punktu 4). METODA REALIZACJI STANU SUROWEGO zrealizowana w technologii
BIM
– max 3 pkt.

Wyk
onawca, w oparciu o przygotowany przez siebie trójwymiarowy model konstrukcji
budynku, wykona prezentację przebiegu budowy dla stanu surowego otwartego budynku
w
rozbiciu na działki robocze tj.: elementy pionowe, poziome (kondygnacje) dla
poszczególnych dni realizacji. Należy wykazać, że przyjęta metoda będzie realizowana
w
sposób możliwie powtarzalny dla poszczególnych kondygnacji budynku. Prezentacja
zostanie dołączona do oferty, wykonana w formie papierowej z pokazaniem widoków
aksonometrycznych budowy i wykonana w oparciu o model zapisany w formacie np.: *ifc
(lub
inny możliwy do przeglądania przy użyciu darmowego oprogramowania), który zostanie
dołączony do oferty na nośniku elektronicznym (płyta CD).
Przygotowanie „Metody realizacji stanu surowego zrealizowana w technologii BIM” w stopniu
bardzo dobrym
— 3 pkt.
Przygotowanie „Metody realizacji stanu surowego zrealizowana w technologii BIM” w stopniu
dostatecznym
— 1 pkt.
Przygotowanie „Metody realizacji stanu surowego zrealizowana w technologii BIM” w stopniu
niedostatecznym
— 0 pkt.
Przygotowanie „Metody realizacji stanu surowego” zrealizowana w innej formie niž opisana
powyżej technologia BIM spowoduje zastosowanie poniższej punktacji:
Przygotowanie Metody realizacji stanu surowego w stopniu bardzo dobrym
– 1 pkt.
Przygotowanie Metody realizacji stanu surowego w stopniu dostatecznym
– 0,5 pkt.
Przygotowanie Metody realizacji stanu surowego w stopniu niedostatecznym lub jej braku
– 0
pkt.
3. DOSWIADCZENIE KLUCZOWEGO ZESPOŁU OSOB WYZNACZONYCH DO
KIEROWA
NIA BUDOWĄ I ROBOTAMI BUDOWLANYMI (DO)”
W kryterium „DOŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO ZESPOŁU OSÓB WYZNACZONYCH DO
KIEROWANIA BUDOWĄ I ROBOTAMI BUDOWLANYMI (Dko)” Zamawiający oceniał będzie
doświadczenie osób, o których mowa w punkcie 6: "Warunki udziału w postępowaniu” w pkt.
6.2. „Zdolność techniczna lub zawodowa” SIWZ, jn.
a)
osoba wskazana na kierownika budowy:


za pełnienie funkcji kierownika budowy przy budowie i/lub rozbudowie
i/lub
przebudowie budynku/ów szpitalnego/ych (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Bu
dowlanych należącego do klasy 1264) o wartości roboty co najmniej 25.000.000,00
zł - 1 pkt za każdą wskazaną budowę i/lub rozbudowę, i/lub przebudowę,


za pełnienie funkcji kierownika budowy przy budowie i/lub rozbudowie
i/lub
przebudowie budynku/ów szpitalnego/ych (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych należącego do klasy 1264), o wartości roboty co najmniej 25.000.000,00
zł a w zakresie roboty było wykonanie co najmniej bloku operacyjnego (minimum 3 sale
operacyjne)
— 4 pkt za każdą wskazaną budowę i/lub rozbudowę, i/lub przebudowę;

b)
osoba wskazana na kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:


za pełnienie funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych
i
kanalizacyjnych przy budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie budynku/ów
szpitalnego/ych (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy
1264) o wartości roboty co najmniej 25.000.000,00 zł — 1 pkt za każdą wskazaną
budowę i/lub rozbudowę, i/lub przebudowę;


za pełnienie funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i
kanalizacyjnych przy budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie budynku/ów
szpitalnego/ych (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy
1264) o wartości roboty co najmniej 25.000.000,00 zł a w zakresie roboty było
wykonanie co najmniej bloku operacyjnego (minimum 3 sale operacyjne)
— 4 pkt za
każdą wskazaną budowę i/lub rozbudowę, i/lub przebudowę;
c) osoba wskazana na kierownika robót kierownika robót w specjalności instalacyjnej
w zakresi
e sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.


za pełnienie funkcji kierownika robót kierownika robót w specjalności instalacyjnej
w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy
budowie i/lub rozbu
dowie i/lub przebudowie budynku/ów szpitalnego/ych (wg Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264) o wartości roboty co
najmniej 25.000.000,00 zł - 1 pkt


za każdą wskazaną budowę i/lub rozbudowę, i/lub przebudowę; za pełnienie funkcji
kierownika robót kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy budowie
i/lub
rozbudowie i/lub przebudowie budynku/ów szpitalnego/ych (wg Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264) o wartości roboty co
najmniej 25.000.000,00 zł a w zakresie roboty było wykonanie co najmniej bloku
operacyjnego (minimum 3 sale operacyjne)
— 4 pkt za każdą wskazaną budowę i/lub
rozbudowę, i/lub przebudowę;
Ostateczn
a ocena ofert w kryterium „DOŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO ZESPOŁU OSÓB
WYZNACZONYCH DO KIEROWANIA BUDOWĄ I ROBOTAMI BUDOWLANYMI” zostanie
dokonana wg wzoru:
DKo DKB/DKN x 15 pkt
gdzie: DKo -
ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium doświadczenie osób
wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi"; DKB — suma (łączna ilość)

małych punktów uzyskanych przez badaną ofertę, DKN — największa suma (łączna ilość)
małych punktów uzyskanych spośród badanych ofert.
Maksymalna przyznana liczba punk
tów w tym kryterium nie przekroczy 15.
Zamawiający wskazuje, że przy przyznawaniu punktów w tym kryterium nie będą brane pod
uwagę inwestycje, które zostały wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału
w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób
skierowanych przez wykonawc
ę do realizacji zamówienia.
4. OCENA PARAMETROW TECHNICZNYCH WYPOSAZENIA SZPITALNEGO
Ocena w kryteri
um „PARAMETRY TECHNICZNE WYPOSAŻENIA SZPITALNEGO” będzie
dokonana na podstawie parame
trów podanych przez wykonawcę w Arkuszach parametrów
technicznych (wg Załącznika Nr 2 do SIWZ). Punkty przyznawane będą wg wzoru:
Liczba punktów = (W
OOf
/W
Omax
)*100*waga
W
OOf

– liczba punktów uzyskana przez wykonawcę w kryterium parametry techniczne zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (Arkusze parametrów technicznych)
W
Omax

– maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium parametry techniczne,
tj. 483 punków.
Maksymalna przyznana liczba punktów w tym kryterium nie przekroczy 15.

KIO 724/18
Pod
czas posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania
Odwołujący Budmiex oświadczył, że cofa odwołanie w zakresie zarzutu nr 2 tj. naruszenia art.
22 ust. 1a w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3
w za z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego warunku
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych wykonawcy
(jednostki medyczne) oraz zarzutu nr 4, tj. naruszenia art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22 ust 1b pkt
2 w zw z art. 7 ust. 1 PZP dotyczącego warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału
ekonomicznego wykonawcy (dane finansowe).
W pozostałym zakresie tj. w zakresie zarzutów 1,3, i 5 Odwołujący Budimex podtrzymał
odwołanie.
Ponadto
Odwołujący Budimex zmodyfikował wniosek w zakresie zarzutu nr 1 w taki
sposób, że zrezygnował z żądania alternatywnego.
Wobec oświadczenia Odwołującego Budimex o cofnięciu zarzutów 2 i 4, Izba umorzyła
w tym zakresie postępowanie odwoławcze wywołane rozpoznawanym odwołaniem,
a
przedmiotem rozpoznania były zarzuty 1, 3 i 5 odwołania.
Izba
zważyła, co następuje.

KIO 724/18

Odwołanie podlega oddaleniu z następujących powodów.

Odwołujący Budimex argumentował, że warunek udziału w postępowaniu w zakresie
doświadczenia wykonawcy, w części odnoszącej się do wartości roboty budowlanej, która ma
być nie mniejsza niż 225.000.000,00 zł brutto, nie spełnia wymogu zachowania racjonalnej
proporcji do wartości zamówienia. Argumentacja Odwołującego Budimex sprowadzała się przy
tym do odwołania się do innych postępowań o udzielenie, zdaniem Odwołującego Budimex
podobnych zamówień. W tym kontekście Odwołujący Budimex przywołał postępowanie
o
udzielenie zamówienia na „Przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy” oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na „Przebudowę i rozbudowę wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera
w
Toruniu.” Odwołujący przedstawił jako dowody SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu
dotyczące ww. postępowań.
W tym miejscu wskazać należy, że oceny opisanego przez zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu należy dokonywać odnosząc się do okoliczności danego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena, czy warunek jest proporcjonalny,
tj. czy nie jest nadmierny, dokonywana jest przez pryzmat specyficznych ok
oliczności
właściwych dla konkretnego postępowania, w którym dany warunek został opisany. I tak,
badając zasadność opisania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w przedmiotowej
sprawie w zakresie wartości robót budowlanych, których wykonaniem należy się legitymować,
zasadnym będzie odniesienie tej wartości do okoliczności przedmiotowej sprawy.
Odnotować jednak należy, że badając zasadność przedmiotowego wymagania Izba
miała na uwadze przede wszystkim następujące okoliczności. Po pierwsze, wymagana przez
Zamawiającego wartość robót stanowi ok 70% w stosunku do szacunkowej wartości
zamówienia. Po drugie, Izba oceniając złożone przez Odwołującego Budimex dowody miała
na uwadze, że procedury o udzielenie ww. zamówień publicznych miały miejsce w 2010 r.
(pi
erwsze z ww. postępowań) i 2014 r. (dotyczy drugiego z ww. postępowań). Po trzecie,
z
żadnego z przedstawionych przez Odwołującego dowodów nie wynikały szacunkowe
wartości zamówienia. Po czwarte, przedstawione przez Odwołującego Budimex dowody
dotyczyły postępowań na przebudowę i rozbudowę, natomiast przedmiotowe postępowanie
dotyczy budowy szpitala od podstaw.
Mając powyższe na uwadze w ocenie Izby omawiany warunek udziału
w
postępowaniu w zakresie kwestionowanym przez Odwołującego Budimex został opisany

przez Zamawiającego na odpowiednim poziomie, tj. zachowana została zasada
proporcjonalności.

Nie potwierdziły się również pozostałe zarzuty odwołania, w szczególności Izba doszła
do przekonania, że Zamawiający żądając, aby osoby skierowane do realizacji przedmiotowego
zamówienia legitymowały się doświadczeniem na poziomie 8 lat, nie sfomułował tego
wymagania w sposób nadmierny. W tym zakresie skład orzekający miał na uwadze
skomplikowany charakter przedmiotowego
zamówienia. W argumentacji odnoszącej się do
omawianego zarzutu Odwołujący Budimex również powołał się na przywołane powyżej
postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Jak wskazano powyżej (argumentacja ta
zachowuje aktualność wobec rozpoznawanego zarzutu), przedmiotem przywołanych przez
Odw
ołującego Budimex postępowań były w obu przypadkach przebudowa i rozbudowa
istniejących obiektów, natomiast w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z budową
szpitala
od postaw. Stąd też nie można wprost porównywać ze sobą tych postępowań
i opisanych prz
ez poszczególnych zamawiających wymagań stawianych wykonawcom.

Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z treścią art. 22 ust. 1a ustawy Pzp
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki
dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je
jako minimalne poziomy zdolności. Stosownie do treści § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia
Ministra Rozwoju w sprawie
rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1126) w
celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
zamawiający może żądać wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zatem,
jak wynika z powyższego przepisu rozporządzenia, to Zamawiający określa
kwalifikacje,
jakimi legitymować się mają osoby wskazane w wykazie osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia i poza ograniczeniami wynikającymi z ogólnych
przepisów ustawy Pzp, przepisy szczególne nie nakładają w tym zakresie na zamawiającego
żadnych ograniczeń, odmiennie niż w przypadku legitymowania się odpowiednią wiedzą
i
doświadczeniem (vide § 2 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia). Stąd też zdaniem składu

orzekającego zamawiający określając poziom doświadczenia personelu wykonawcy powinien
kierować się specyfiką przedmiotu zamówienia, stopniem jego złożoności i zakresem,
i w
zależności od okoliczności danego przypadku może określać te wymagania na wyższym
bądź niższym poziomie.
W orzecznictwie Izby wielokrotnie wskazywano, że uzasadnieniem dla kwestionowania
warunków udziału w postępowaniu jako ograniczających konkurencję nie może być wyłącznie
okoliczność, że odwołujący nie jest w stanie ich spełnić lub jest to dla niego utrudnione.
Warunków udziału nie ustala się pod możliwości konkretnego wykonawcy, ale w celu
zagwarantowania, że w postępowaniu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do należytego
wykonania zamówienia. Z przebiegu rozprawy wynika natomiast, że Odwołujący aktualnie
realizuje zamówienia na roboty budowlane, których należyte ukończenie pozwoli mu
w
przyszłości spełnić wymagania na takim poziomie, jak określone w tym postępowaniu. Do
tego czasu Odwołujący może skorzystać z przewidzianych w ustawie pzp instytucji
(konsorcjum, poleganie na zasobach innego podmiotu), jeżeli chce się ubiegać o
przedmiotowe zamówienie.

Wobec powyższego odwołanie zostało oddalone.

KIO 737/18

Na częściowe uwzględnienie zasługuje zarzut dotyczący kryteriów oceny ofert, dlatego
Izba nakazała Zamawiającemu wprowadzenie w kryterium oceny ofert dotyczącym
„Doświadczenia kluczowego zespołu osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami
budowlanymi (Dko)” w pkt od a) do c) górnego limitu referencyjnych robót budowlanych
i
odpowiadającej mu maksymalnej liczbie punktów dla każdego rodzaju doświadczenia dla
danego specjalisty wskazanego przez Zamawiającego w tym kryterium.
Izba uznała za zasadną argumentację Odwołującego, dostrzegając możliwe
zagrożenia, jakie może nieść ze sobą brak wskazania takiego limitu, stąd uznała za pożądane
jego wprowadzenie.
Jak wynika bowiem z treści SIWZ w zakresie kryterium „Zdolność
techniczna lub zawodo
wa” Zamawiający przewidział przyznanie punktów, gdy osoba
wskazana na kierownika budowy,
osoba wskazana na kierownika robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz osoba wskazana na kierownika robót kierownika robót
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych wyka
żą się pełnieniem danej funkcji przy budowie i/lub rozbudowie

i/lub przebudowie budynku/ów szpitalnego/ych (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych należącego do klasy 1264) o wartości robót co najmniej 25.000.000,00 zł – 1
pkt za każdą wskazaną budowę i/lub rozbudowę, i/lub przebudowę lub pełnieniem danej
funkcji przy budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie budynku/ów szpitalnego/ych (wg
Polskiej Klasyfikacji Ob
iektów Budowlanych należącego do klasy 1264), o wartości roboty co
najmniej 25.000.000,00 zł, a jeżeli w zakresie robót było wykonanie co najmniej bloku
operacyjnego (minimum 3 sale operacyjne)
– 4 pkt za każdą wskazaną budowę i/lub
rozbudowę, i/lub przebudowę. Zamawiający nie wskazał przy tym górnej granicy w zakresie
liczby zamówień danego rodzaju, powyżej którego nie będzie już przyznawana wyższa
punktacja.
Powyższe może w ocenie składu orzekającego prowadzić do sytuacji, w której
naruszona będzie uczciwa konkurencja, gdyż przewagę uzyska wykonawca, który będzie
dysponować personelem posiadającym doświadczenie w tak wielu budowach, przebudowach
czy rozbudowach w wymaganym przez Zamawiającego zakresie, że de facto wyeliminuje
możliwość uzyskania przedmiotowego zamówienia przez wykonawców, którzy mimo
dysponowania osobami z mniejszą liczbą realizacji na swoim koncie, również byliby w stanie
należycie wykonać zamówienie. W toku rozprawy nie zostało zaprzeczone, że jeden z
uczestników postępowania odwoławczego będzie mógł wykazać dla swojego personelu
kilkadziesiąt realizacji, co przy aktualnych zasadach przyznawania punktów spowodowałoby,
że wykonawca dysponujący osobami z doświadczeniem zdobytym np. przy kilku realizacjach,
otrzymałby 10 razy mniej punktów i musiałby określić cenę na znacznie niższym poziomie, aby
mieć realną szansę na uzyskanie tego zamówienia.
Zdaniem Izby premiowanie większego doświadczenia musi mieć rozsądne granice,
gdyż doświadczenie życiowe wskazuje, że powyżej pewnego poziomu wyznaczonego, czy to
okresem czasu, czy liczbą projektów, nie dochodzi do zwiększenia praktycznych umiejętności
istot
nego dla jakości realizacji analogicznych zadań w przyszłości. Innymi słowy w każdym
rodzaju ludzkiej działalności można wyznaczyć poziom, po którego osiągnięciu osoba niejako
z
czeladnika staje się mistrzem.
Z tego powodu Izba uznała za zasadne i celowe wprowadzenie przez Zamawiającego
górnego limitu dla każdego rodzaju wymaganego doświadczenia personelu wymienionego
w literach a)
– c) w tym kryterium oceny ofert, nie narzucając jednak z góry, na jakim poziomie
powinien on być ustalony.

Podobnie za pożądane Izba uznała zdefiniowanie przez Zamawiającego użytych
w celu punktowania kryterium oceny ofert w zakresie opracowania planu organizacji i realizacji
przedmiotu zamówienia pojęć „w stopniu bardzo dobrym”, „w stopniu dostatecznym”,
„w stopniu niedostatecznym”. Pojęcia te są bardzo nieostre i nie dają wykonawcom pewności

co do tego, jakiej liczby
punktów mogą się spodziewać w poszczególnych podkryteriach
w ramach tego kryterium.
W tym zakresie Iz
ba nie podzieliła argumentacji Zamawiającego dotyczącej możliwości
stosowania subiektywnych i ocennych kryteriów oceny ofert. W szczególności nie jest
prawidłowa sytuacja, w której Zamawiający przyznaje punkty w wyniku analizy porównawczej
ocenianych treści ofert w ten sposób, że ta, która na tle pozostałych wypada zdaniem
Zamawiającego najlepiej, otrzyma największą liczbę punktów, a pozostałe otrzymają
odpowiednio, według uznania Zamawiającego, mniejszą liczbę punktów.
Oczywiście są sytuacje, gdy stosowanie kryteriów subiektywnych będzie uzasadnione
jak np. przy konkursach na prace o charakterze
twórczym, gdzie ocenie podlegają walory
artystyczne i estetyczne d
zieła, które ze swojej natury są trudne do opisania w sposób
mierzalny. Niemniej jednak w tym postępowaniu nie mamy do czynienia z takim przedmiotem
zamówienia. Zamawiający w sposób obszerny opisał poszczególne podkryteria, stąd też w
ocenie Izby nie powinno stanowić trudności, aby zdefiniować kwestionowane pojęcia w sposób
pozwalający wykonawcom na ustalenie, jakiej liczby punktów mogą się spodziewać w każdym
z tych pod
kryteriów.

Potwierdził się również rozpoznawany zarzut w zakresie dotyczącym kryterium „Ocena
parametrów technicznych wyposażenia szpitalnego”, które ma być oceniane zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ – Arkusze parametrów technicznych. Dlatego Izba nakazała
określenie jednoznacznych zasad, zgodnie z którymi Zamawiający uzna zaoferowane
produkty wyposażenia szpitalnego za równoważne do opisanych przez siebie, i określi za co
przyzna punktację. Pozostawienie Załącznika nr 2 i sposobu punktacji w obecnym kształcie
powoduje, że kryterium ma charakter fikcyjny, a wykonawca nie ma realnej możliwości
zaoferowania rozwiązań równoważnych, gdyż w przytłaczającej większości przypadków
sprowadza się to do przyznania punktów za zaoferowanie dokładnie tego modelu czy typu
urządzenia, który został opisany przez Zamawiającego. Z kolei niewłaściwe zidentyfikowanie
przez wykonawcę producentów i modeli urządzeń oznaczać będzie odrzucenie oferty jako
niezgodnej z SIWZ. Poza nielicznymi przypadkami nie ma tu żadnej gradacji punktacji, która
przyznawana jest de facto nie za zaoferowanie wyposażenia lepszego niż wymagane, a za
złożenie oferty zgodnej z treścią opisu przedmiotu zamówienia. Tymczasem kryteria oceny
ofert nie służą potwierdzeniu zgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, a premiowaniu rozwiązań lepszych niż obligatoryjnie wymagane, jeżeli jest to
pożądane z punktu widzenia zamawiającego

W pozostałym zakresie Izba uznała zarzut za niezasadny.

Odnosząc się zarzutu dotyczącego wydłużenia terminu składania ofert wskazać
należy, co następuje. Przede wszystkim dowód złożony przez Przystępującego oraz cała
prezen
towana w tym zakresie przez niego argumentacja nie uwzględnia okoliczności,
że Zamawiający wraz ze złożeniem oferty wymaga projektu organizacji placu budowy i jej
zaplecza w technologii BIM dla wykonania stanu surowego elementów zagospodarowania
placu bud
owy. Dowód złożony przez Odwołującego dotyczy wykonania kompleksowego
modelu BIM,
o którym mowa w pkt 3.1 ppkt 20 SIWZ, tj. zakresu jaki należy wykonać w ramach
przedmiotu zamówienia. Natomiast ocena w omawianym kryterium dotyczy tylko wykonania
stanu suro
wego elementów zagospodarowania placu budowy.
Z tych powodów skład orzekający uznał zarzut za niezasadny.

Izba
doszła również do przekonania, że nie zasługuje na uwzględnienie zarzut
naruszenia art. 22 ust. 1a w zw. z art. 91 ust. 2 i 2d ustawy Pzp przez
określenie, że do oceny
w kryterium doświadczenia kluczowego zespołu osób wyznaczonych do kierowania budową
i robotami budowlanymi
nie będzie zaliczane doświadczenie zdobyte podczas realizacji
inwestycji, które zostały wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału
w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
W ocenie składu orzekającego stanowisko prezentowane przez Odwołującego nie
znajduje potwierdzenia w postanowieniach SIWZ
, które należy interpretować w ten sposób,
że w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca ma spełnić pewne
minimum, natomiast w celu uzyskania punktów w omawianym kryterium oceny ofert powinien
wykazać doświadczenie personelu wykraczające ponad to minimum. Oczywistym zatem jest,
że chodzi o ten sam zespół osób, a nie – jak próbował argumentować Odwołujący – o dwa
róże zespoły osób, tj. jeden w celu spełnienia warunków, drugi w celu zdobycia punktów
w kryterium oceny ofert.

Po
zostałe zarzuty odwołania, tj. dotyczące naruszenia art. 29 ust. 2 i 3 Pzp poprzez
określenie zasad wskazywania równoważności w sposób faktycznie wykluczający możliwość
użycia produktów konkurencyjnych w stosunku do wskazanych oraz naruszenia art. 29 ust. 2
w zw. z art. 7 Pzp
poprzez sporządzenie listy wymagań dla wyposażenia w sposób
wymuszający użycie konkretnych urządzeń i uniemożliwiający uczciwą konkurencję, jak
również w sposób niespójny, podlegają oddaleniu z następujących powodów.
W
ramach środków ochrony prawnej kontrola poprawności działania Zamawiającego
(podejmowanych przez niego czynności w postępowaniu bądź bezprawnych zaniechań) pod
względem zgodności z przepisami ustawy następuje jedynie w zakresie wyznaczonym treścią

zarzu
tów odwołania. Zakres rozstrzygnięcia, zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, wyznacza
treść odwołania, tj. kwestionowana w nim czynność, oraz przede wszystkim podniesione
zarzuty. Zgodnie z treścią tego przepisu Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były
zawarte w odwołaniu. Stosownie do treści art. 180 ust. 3 ustawy (analogicznie stanowi § 4
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpatrywaniu odwołań) odwołanie powinno wskazywać czynność
lub
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami
ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Zatem treść zarzutu nie
jest ograniczona wyłącznie do twierdzeń zawartych we wstępnej części odwołania (petitum),
a dotyczy również (a nawet przede wszystkim) okoliczności faktycznych zawartych
w
sformułowanej przez Odwołującego argumentacji. Odwołanie powinno wyrażać
zastrzeżenia wobec dokonanych przez Zamawiającego czynności lub zaniechań, co oznacza
obowiązek zaprezentowania przez Odwołującego nie tylko podstawy prawnej takich
zastrzeżeń, ale przede wszystkim argumentacji odnoszącej się do postulowanej oceny
Oznacza to, że odwołanie powinno konkretyzować postawiony zarzut, zawierać wskazanie
okoliczności faktycznych, które uzasadniają stawianie Zamawiającemu wyartykułowanych
w
odwołaniu zastrzeżeń. O treści zarzutu decyduje przytoczona podstawa faktyczna oraz
wskazane przez
odwołującego okoliczności.
Podkreślenia wymaga również, że orzecznictwo sądów powszechnych, jak również
Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje na potrzebę ścisłego odczytywania treści zarzutu, w tym
przede wszystkim niedopuszczalność wykraczania poza jego treść. W ocenie składu
orzekającego przedstawione w toku rozprawy jako dowód opracowanie własne (wraz
z
zaprezentowaną podczas rozprawy argumentacją) nie jest żadnym dowodem,
a
niedopuszczalnym rozszerzeniem zarzutów po upływie terminu na wniesienie odwołania,
gdyż nie prowadzi ono do dowodzenia czegoś, co już zostało wskazane w odwołaniu, lecz do
w
skazania okoliczności faktycznych, które w odwołaniu nie zostały podane. Uznanie
złożonego pisma jako dowodu i rozpoznawanie zaprezentowanych przez niego dopiero na
rozprawie okoliczności faktycznych prowadziłoby de facto do swoistego przywrócenia
Odwołującemu terminu na przedstawienie dodatkowych, nowych zarzutów, co jest
niedopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów, gdyż termin na wniesienie odwołania
nie
podlega przywróceniu.


Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania.


Przewodniczący: ……….………...………

…………….…...………

…………….…...………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie