eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 713/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-03-27
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 713/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik, Emil Kuriata, Piotr Kozłowski Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 27
kwietnia
2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Od
woławczej w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę PORR Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Województwo
Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu, reprezentowanego przez Szpitale Wielkopolski spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
przy udziale wykonawcy Control Process
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,


postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwoty 20 000 zł 00 gr (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Poznaniu.


Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 713/18
U z a s a d n i e n i e


Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, reprezentowanego przez Szpitale Wielkopolski spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
„Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego
wyposażeniem”, nr referencyjny: Szw/4/2018. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w dniu 4 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod
pozycją 2018/S 065-144054.

W postępowaniu tym w dniu 16 października 2018 r. wykonawca PORR Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego,
polegającej na sformułowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z naruszeniem
przepisów prawa.

Jak wyn
ika z akt postępowania w dniu 23 kwietnia 2018 r. przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca Control Process
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

W dniu 26 kwietnia
2018 r. wpłynęło do Izby pismo, w którym Zamawiający
oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty odwołania.

W dniu 27 kwietnia 2018 r.
podczas posiedzenia niejawnego z udziałem stron i
uczestników postepowania, przystępujący oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu co do
uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów odwołania.

Mając na uwadze powyższe Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem. O kosztach
postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b)
ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze
zm.).

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie