eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 929/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-06-11
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 929/18


po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja i 6 czerwca 2018
r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2018 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PORR S.A., CYES
MARITIME WORKS S.L., ROVERPOL Sp. z o.o., ul
. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

przy udziale wykonawcy Cooperativa Muratori & Cementisti-C.M.C.
di Ravenna Società
Cooperativa, Via Trieste 76, 48122 Ravenna
, Włochy
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Dyrektorowi Urzędu Morskiego
w Gdyni
unieważnienie czynności badania i oceny ofert w Części 1 i 2
postępowania, dokonanie powtórnego badania i oceny ofert w Części 1 i 2
postępowania, w tym wykluczenie wykonawcy Cooperativa Muratori & Cementisti-
C.M.C.
di Ravenna Società Cooperativa z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12, 16 i 17 ustawy Pzp
oraz odrzucenie oferty złożonej przez wykonawcę
Cooperativa Muratori & Cementisti-C.M.C.
di Ravenna Società Cooperativa na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3
ustawy Pzp

2.
kosztami postępowania obciąża Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PORR S.A., CYES MARITIME
WORKS S.L., ROVERPOL Sp. z o.o.
, ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
tytułem
wpisu od odwołania,
2.2. zasądza od Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10,
81-338 Gdynia
na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: PORR S.A., CYES MARITIME WORKS S.L., ROVERPOL Sp. z o.o.,
ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesioną tytułem wpisu od odwołania oraz
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego we Gdańsku.

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………

Sygn. akt: KIO 929/18
U z a s a d n i e n i e


Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
w
ykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja układu falochronów osłonowych
w Porcie Północnym w Gdańsku”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za
mówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze
zm.),
zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu
29 września 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem
2017/S 187-382078.
W dniu 7 maja 2018 r. wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
PORR S.A., Cyes Maritime Works S.L. i Roverpol Sp. z o.o.
(dalej: „Odwołujący”) wnieśli do
Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej odwołanie od czynności podjętych w postępowaniu
przez Zamawiającego polegających na:
(i)
nieprawidłowym badaniu i ocenie oferty złożonej przez Cooperativa Muratori
& Cementisti -
C.M.C. di Ravenna Societa’ Cooperativa z siedzibą w Ravennie, Włochy
(dalej jako „CMC Ravenna”);
(ii)
niezasadnym zaniechaniu odrzucenia oferty CMC Ravenna;
(iii)
niezasadnym zaniechaniu wykluczenia wykonawcy CMC Ravenna z p
ostępowania;
(iv)
niezasadnym wyborze ofert CMC Ravenna jako najkorzystniejszej w p
ostępowaniu.
Odwołujący zaznaczył, że poza przypadkami, w których wyraźnie to wskazał, wszystkie
twierdzenia zawarte w odwołaniu odnoszą się do obu części postępowania.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
(i)
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia CMC Ravenna
z p
ostępowania, pomimo iż osoby, które wskazane zostały w ofercie tego wykonawcy jako
te, które skieruje on do realizacji zamówienia, nie spełniają warunku określonego
w Rozdziale V pkt 1.2) c.B specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”)
i doprecyzowanego w odpowiedzi na pytanie nr 250, tj. na dzień składania ofert nie uzyskały
tymczasowego wpisu na listę członków izby właściwej miejscowo dla miejsca świadczenia
usług, ani nie uzyskały decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych;
(ii)
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia CMC Ravenna
z p
ostępowania, pomimo iż:
a)
p. L. L. P.
, predestynowany do pełnienia funkcji Kierownika Budowy nie spełnia
warunku, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1.2) c.B tiret drugie SIWZ, tj. nie posiada co
najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robót;
b)
p. A. P.
, predestynowany do pełnienia funkcji Kierownika Robót dla Części 1
p
ostępowania nie spełnia warunku, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1.2) c.B tiret trzecie
SIWZ, tj. nie posiada co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku
kierownika budowy lub robót;
c)
N. B.
, predestynowany do pełnienia funkcji Kierownika Robót dla Części 1
p
ostępowania nie spełnia warunku, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1.2) c.B tiret trzecie
SIWZ, tj. nie posiada co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku
kierownika budowy lub robót oraz nie wykazał doświadczenia nad prowadzaniem 2 morskich
robót hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie falochronów wyspowych
(półwyspowych), nabrzeży, pirsów o określonych w SIWZ parametrach;
d)
p. F. C.
, predestynowany do pełnienia funkcji Kierownika Robót nie spełnia warunku,
o którym mowa w Rozdziale V pkt 1.2) c.B tiret czwarte SIWZ, tj. nie posiada co najmniej 5
lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robót lub inspektora
nadzoru;
(iii)
art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia CMC Ravenna
z p
ostępowania, pomimo iż wykonawca ten, składając oświadczenie odnośnie:
a)
uprawnień posiadanych przez osoby, o których mowa w Rozdziale V pkt 1.2) c.B
SIWZ;
b)
doświadczenia zawodowego osoby, o której mowa w Rozdziale V pkt 1.2) c.B tiret
drugie SIWZ (p. P.
); osób, o których mowa w Rozdziale V pkt 1.2) c.B tiret trzecie SIWZ (p.
P. oraz p. B. -
Część 1 postępowania) oraz osoby, o której mowa w Rozdziale V pkt 1.2) c.B
tiret czwarte SIWZ (p. C.);
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, a przynajmniej lekkomyślności
lub niedbalstwa, wpro
wadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że
spełnia warunki udziału w Postępowaniu;
(iv)
art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia CMC Ravenna
z p
ostępowania, pomimo iż wykonawca ten, składając wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej
ceny pismem z dnia 23 lutego 2018 r.:
a)
posłużył się ofertą podwykonawcy Eastway Consultancy (H.K.) Limited w zakresie
stalowych grodzic i rur, która to firma nie istnieje od dnia 30 maja 2014 r., kiedy to została
wykreślona z Rejestru Spółek w Hong Kongu, a także;
b)
poinformował Zamawiającego, że zawarł umowy dzierżawy z OT Logistics dla
terenów sąsiadujących z istniejącym terminalem kontenerowym oraz PRCiP (co okazało się
nieprawdą);
tj. w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, a przynajmniej
lekkomyślności lub niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd odnośnie elementów
ceny oferty, co wpłynęło na decyzję Zamawiającego o wyborze oferty CMC Ravenna;
(v)
art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty
CMC Ravenna, mimo iż wykonawca ten nie wykazał w trybie przewidzianym w art. 90 ust. 1
Pzp, że zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską;
(vi)
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty CMC Ravenna,
mimo iż
wykonawca ten złożył ofertę nieodpowiadającą treści SIWZ tj.:
a)
przyjął niewłaściwą (mniejszą od wymaganej) ilość stali zbrojeniowej dla
prefabrykatów typ 2;
b)
w wycenie betonu wykorzystywanego do prefabrykatu przyjął niewłaściwą klasę
betonu (zamiast C35/45 -
B45, klasy W6; F150 oraz XF4, XS3 oraz dodatków, przyjął klasę
C30/37);
c)
jako element ścianek szczelnych (część 1) przewidział grodzice typu PU 22.1 i/lub
SLU22-4, zamiast wymaganych w SIWZ grodzic
wykonanych zgodnie z normą PU22ˉ¹ i/lub
PU-22-1.0;
d)
nie ujął w wycenie konieczności wykorzystania haków oraz uszczelek prefabrykatów;
a w konsekwencji powyższego,
(vii)
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez przeprowadzenie p
ostępowania w sposób
niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców,
proporcjonalności i przejrzystości oraz wybór oferty złożonej przez wykonawcę wybranego
niezgodnie z przepisami ustawy Pzp.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał na następujące argumenty:
I.1.
WARUNEK Z ROZDZIAŁU V PKT 1.2) c.B Siwz (UPRAWNIENIA KADRY) - ZARZUT
Z PKT. (I) ORAZ (III A)
1.
Odwołujący zwrócił uwagę na treść warunku określonego w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c
(zdolność techniczna lub zawodowa) B) SIWZ oraz wskazał, że w odniesieniu do wszystkich
członków kadry poza Przedstawicielem Wykonawcy postawiono wymóg posiadania
odpowiednich uprawnień budowlanych. Odwołujący zauważył także, że w Uwagach (pkt 1)
zamieszczonych pod opisem wymagań dla kadry Zamawiający zamieścił następujące
postanowienie:
„Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie
przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na
zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej”.
2.
W toku p
ostępowania jeden z wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem
odnośnie powyższego wymogu (pytanie nr 250): „W nawiązaniu do SIWZ, pkt V. 1.2.c.B (...)
wobec zamiaru skorzystania w tym postępowaniu z personelu posiadającego uprawnienia
nadane przez zagraniczną izbę budowlaną z kraju Unii Europejskiej jako Wykonawca
wnosimy o potwierdzenie, że wykonawca wskazując na stanowisko obywatela państwa
członkowskiego dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie ma obowiązku
wykazania na dzień składania ofert, że osoba ta uzyskała stosowną decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych lub, że osoba ta już w dniu, w którym upływał termin składania ofert
winna uzyskać tymczasowy wpis na listę członków izby właściwej miejscowo dla miejsca
świadczenia usługi? (...) Dlatego Wykonawca wnosi tym samym o potwierdzenie, że dopiero
przed rozpoczęciem prac kontraktowych powinna nastąpić odpowiednia nostryfikacja
uprawnień? (...) Żądanie nostryfikacji na dzień składania ofert może zniechęcić, wręcz
uniemożliwić podmiotom zagranicznym udział w postępowaniu, a tym samym ograniczyć
krąg potencjalnych wykonawców i liczbę złożonych ofert, a w konsekwencji spowodować
wybór oferty mniej korzystnej cenowo i możliwość powstania szkody w budżecie Unii
Europejskiej poprzez finansowanie nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego”.
3.
Na powyższe pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi dnia 14 listopada 2017 r.:
„Wykonawca wskazując na stanowisko obywatela państwa członkowskiego dla spełnienia
warunku udziału w postępowaniu ma obowiązek wykazania na dzień składania ofert, że
osoba ta uzyskała stosowną decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych oraz, że osoba ta
już w dniu, w którym upływał termin składania ofert uzyskała tymczasowy wpis na listę
członków izby właściwej miejscowo dla miejsca świadczenia usług. Dokumenty
i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia”.
4.
W swojej ofercie (JEDZ, str. 17-
23) CMC Ravenna uwzględniło następujące osoby:
a)
L. L. P. (wpis do rejestru prowadzon
ego przez Związek Inżynierów Prowincji REGGIO
CALABRIA w dniu 14 maja 2007 r. pod nr A2783);
b)
A. P.
(wpis do rejestru prowadzonego przez Związek Inżynierów Prowincji MESSINA
w dniu 18 czerwca 2008 r. pod nr 3483);
c)
N. B. (wpis do rejestru prowadzonego
przez Związek Inżynierów Prowincji BIELLA w
dniu 14 czerwca 2006 r. pod nr A409);
d)
F. C.
(wpis do rejestru prowadzonego przez Związek Inżynierów Prowincji RAVENNA
w dniu 19 lipca 2006 r. pod nr 1624);
e)
M. A.(wpis do
rejestru prowadzonego przez Związek Inżynierów Prowincji LUCCA w
dniu 26 stycznia 2009 r. pod nr A1834);
f)
A. D.
(wpis do rejestru prowadzonego przez Związek Inżynierów Prowincji RAVENNA
w dniu 5 czerwca 2001 r. r. pod nr 1449).
5.
Z treści oferty nie wynikało, że ww. osoby wpisane są na tymczasową listę
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (właściwą ze względu na miejsce
prowadzenia inwestycji). Z uwagi na tę okoliczność, Zamawiający zwrócił się do CMC
Ravenna z wnioskiem o wyjaśnienia (pismo z dnia 28 lutego 2018 r.), prosząc
o potwierdzenie, że „posiadane przez osoby skierowane do realizacji przedmiotowego
zamówienia kwalifikacje zostały uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie
z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
c
złonkowskich w Unii Europejskiej”.
6.
Pismem z dnia 14 marca 2018 r, CMC Ravenna udzieliło następującej odpowiedzi:
„Jednocześnie, na podstawie art. 26 ust. 4 PZP wyjaśniam, że posiadane przez osoby
skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia kwalifikacje spełniają warunki
określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej”.
I.2.
WARUNEK Z ROZDZIAŁU V PKT 1.2) c.B SIWZ TIRET DRUGIE (DOŚWIADCZENIE
KIEROWNIKA BUDOWY) - ZARZUT Z PKT. (II A) ORAZ (Ill B)
1.
Zgodnie z treścią warunku określonego w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c (zdolność
techniczna lub zawodowa) B) tiret drugie w zakresie osoby predestynowanej do pełnienia
funkcji Kierownika Budowy Zamawiający żądał, aby osoba ta posiadała „co najmniej 8
(osiem) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robót”.
2.
W treści JEDZ na stanowisko Kierownika Budowy CMC Ravenna wskazała Pana L.
L. P.
, oświadczając jednocześnie, że osoba ta spełnia postawiony warunek.
3.
Zamawiający pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia
(sprostowania) formularza JEDZ w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zakresie m. in.
informacji potwierdzających doświadczenie Pana L. L. P. w pełnieniu funkcji technicznej na
stawisku Kierownika Budowy (Robót) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w
postępowaniu.
4.
CMC Ravenna w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego pismem z dnia 02 lutego
2018 r. przedłożyła uzupełniony formularz JEDZ wraz z oświadczeniem, że Pan L. L. P.
spełnia postawiony warunek udziału w postępowaniu.
5.
P
owyższe CMC Ravenna potwierdziła również w Wykazie osób (złożonym na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp), wskazując na str. 495-499 (część 1)
oraz 545-
548 (część 2) doświadczenie p. P., mające dowodzić spełnienia warunku
w postaci 8 lat na stanowisku kierownika budowy lub robót. W złożonym Wykazie CMC
Ravenna
przedstawiła następujące informacje dotyczące opisu inwestycji, okresu pełnienia
funkcji kierownika budowy
lub robót oraz sumy (liczby lat doświadczenia zawodowego):
 Port Piombino (Kierownik Budowy), wrzesień 2015 - do chwili obecnej (2 lata i 3
miesiące), suma: 2 lata i 3 miesiące,
 Port Ankona (Kierownik Budowy), grudzień 2013 - sierpień 2015 r. (1 rok i 9
mi
esięcy), suma: 4 lata
 Port Molfeta (Kierownik Budowy), czerwiec 2012 - listopad 2013 (1 rok i 6 miesięcy),
suma:
5 lat i 6 miesięcy
 Port Pisa (Kierownik Robót), luty 2011 - maj 2012 (1 rok i 4 miesiące), suma: 6 lat i 10
miesięcy
 Port Gaeta (Kierownik Robót), maj 2010 - styczeń 2011, 9 miesięcy, suma: 7 lat i 7
miesięcy
 Linia kolejowa Mediolan Neapol/Mediolan Bolonia (Kierownik Robót), maj 2009 -
kwiecień 2010, 1 rok, suma: 8 lat i 7 miesięcy.
6.
Pismem z dnia 13 kwietnia 2018 r. Zamawiający wezwał CMC Ravenna do złożenia
wyjaśnień stwierdzając, że z Wykazu robót oraz dokumentu wystawionego przez Zarząd
Portu Piombino z dnia 28 września 2017 r. wynika, że zakończenie prac w porcie Piombino
nastąpiło w 2016 r., zatem doświadczenie p. P. zdobyte przy okazji tej inwestycji może
wynosić maksymalnie 16 miesięcy, a nie, jak wskazano w Wykazie osób, 2 lata i 3 miesiące.
7.
W odpowiedzi na powyższe CMC Ravenna wyjaśniło pismem z dnia 19 kwietnia
2018 r., iż okres pełnienia przez p. P. funkcji Kierownika Budowy przy inwestycji
w Piombino rozpoczął się w czerwcu 2015 r., a zakończył w październiku 2016 r. Ponadto,
w związku z tą inwestycją prowadzone są prace dodatkowe - od lutego 2016 r. do dnia
dzisiejszego.
I.3.
WARUNEK Z ROZDZIAŁU V PKT 1.2) c.B TIRET TRZECIE SIWZ
(DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKÓW ROBÓT) - ZARZUT Z PKT. (II B, C) DO (III B)
1.
Zgodnie z treścią warunku określonego w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c (zdolność
techniczna lub zawodowa) B) tiret trzecie w zakresie osób predestynowanych do pełnienia
funkcji Kierow
ników Robót, Zamawiający żądał dwóch osób, z których każda posiadać miała
„co najmniej 6 (sześć) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub
robót w tym doświadczenie nad prowadzeniem 2 (dwóch) morskich robót hydrotechnicznych
polegających na budowie lub przebudowie falochronów wyspowych (półwyspowych),
nabrzeży, pirsów o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 25 min zł brutto
każda”,
2.
Wykonawca w treści JEDZ na stanowisko Kierowników Robót w części 1 wskazał
Panów A. P. oraz N. B. , oświadczając jednocześnie, że osoby te spełniają postawiony
warunek.
3.
Zamawiający pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia
(sprostowania) formularza JEDZ w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zakresie m. in.
informacj
i
potwierdzających
doświadczenie
Panów
A.
P.
oraz
N.
B.
w pełnieniu funkcji technicznej na stawisku Kierownika Budowy (Robót) w celu potwierdzenia
wypełnienia warunku udziału w postępowaniu.
4.
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia JEDZ za
pismem z dnia 02 lutego 2018 r. przedłożył uzupełniony formularz JEDZ wraz
z oświadczeniem, że Panowie A. P. oraz N. B. spełniają postawiony warunek udziału w
postępowaniu.
5.
Powyższe CMC Ravenna potwierdziło również w Wykazie osób (złożonym na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Pzp), wskazując na str. 499-501 w zakresie Pana
A. P., na stronach 501-503 w zakresie Pana N. B.
doświadczenie mające dowodzić
spełnienie warunku w postaci 6 lat na stanowisku kierownika budowy lub robót. Odwołujący
zaprezentował zestawienie informacji z Wykazu osób przedstawionego przez CMC Ravenna
w zakresie opisu inwestycji, okresu
pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót oraz sumy
(liczby
lat doświadczenia zawodowego):
A. P.
 Sieć kolejowa Katanii (Kierownik Projektu), październik 2015 - do chwili obecnej (2
lata i 2 miesiące), suma: 2 lata i 2 miesiące
 Port Piombino (Kierownik Budowy), styczeń 2014 - wrzesień 2015 (1 rok i 9
miesięcy), suma: 3 lata i 11 miesięcy
 Port Ankona (Kierownik Budowy), styczeń 2012 – grudzień 2013 (2 lata), suma: 5 lat
i 11 miesięcy
 Port Ankona (Finacantieri) (Kierownik Robót), grudzień 2008 do grudzień 2011 (3 lata
i 1 miesiąc), suma: 9 lat
N. B.
 Sieć drogowa w Katanii (Kierownik Budowy), styczeń 2015 do chwili obecnej (2 lata
i 11 miesięcy), suma: 2 lata i 11 miesięcy
 Sieć drogowa w Katanii (Kierownik Budowy), styczeń 2015 do chwili obecnej) (2 lata
i 11 miesięcy), suma: 2 lata i 11 miesięcy
 Port Ancona (Kierownik Budowy), styczeń 2012 – grudzień 2014 (3 lata), suma: 5 lat
i 11 miesięcy
 Pogłębienie kanału Candiano (Kierownik Budowy), kwiecień 2009 - maja 2010 (1 rok
i 2 miesiące), suma: 7 lat i 1 miesiąc
I.4.
WARUNEK Z ROZDZIAŁU V PKT 1.2) c.B TIRET CZWARTE SIWZ
(DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT) - ZARZUT Z PKT. (II D) ORAZ (lll B)
1.
Zgodnie z treścią warunku określonego w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c (zdolność
techniczna lub zawodowa) B) tiret czwarte w zakresie osoby predestynowanej do pełnienia
funkcji Kierownika Robót, Zamawiający żądał jednej osoby dla każdej z części zamówienia,
posiadającej „co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika
budowy lub robót lub inspektora nadzoru”.
2.
Wykonawca w treści JEDZ na stanowisko Kierownika Robót wskazał Pana F. C.,
oświadczając jednocześnie, że osoba ta spełnia postawiony warunek.
3.
Zamawiający pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia
(sprostowania) formularza JEDZ w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zakresie m. in.
informacji potwierdzających czy Pan F. C. posiada wymagane uprawnienia budowlane bez
ograniczeń.
4.
Wykonawca
w
odpowie
dzi
na
wezwanie
zamawiającego
do
uzupełnienia/sprostowania JEDZ za pismem z dnia 02 lutego 2018 r. przedłożył uzupełniony
formularz JEDZ wraz z oświadczeniem, że Pan F. C., spełnia postawiony warunek udziału w
postępowaniu.
5.
Jednocześnie CMC Ravenna potwierdziła również w Wykazie osób, wskazując na str.
503-505 (dla C
zęści 1) oraz 552-554 (dla Części 2), doświadczenie Pana F. C. mające
dowodzić spełnienie warunku w postaci 5 lat na stanowisku kierownika budowy lub robót lub
inspektora nadzoru. Poniższe zestawienie zawiera informacje z Wykazu osób
przedstawionego przez CMC Ravenna:
 Tunel Maddalena (Kierownik Budowy), okres od maj 2015 – kwiecień 2017 (2 lata),
suma: 2 lata
 Port Piombino (Kierownik Budowy), okres listopad 2013 - kwiecień 2015 (1 rok i 6
miesięcy), suma: 3 lata i 6 miesięcy
 Port Marina di Pisa (Kierownik Budowy), okres luty 2011 - październik 2013 (2 lata i 9
miesięcy), suma: 6 lat i 3 miesiące
I.5. OFERTA PODWYKONAWCY EASTWAY CONSULTANCY (H.K.) LIMITED - ZARZUT
Z PKT. (IV A)
1.
W związku ze zmaterializowaniem się przesłanek, o których mowa w art. 90 ust. 1a
ustawy
Pzp (cena oferty CMC Ravenna w obu częściach była niższa o ponad 30% od
średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert) Zamawiający zwrócił się do CMC
Ravenna o wyjaśnienia. W treści Wyjaśnień dot. ceny CMC Ravenna wskazała m. in., iż
jedną z okoliczności wpływających na cenę końcową jest możliwość pozyskania rur
stalowych i grodzic stalowych na korzystnych warunkach. Na
dowód powyższego CMC
Ravenna złożyło ofertę podmiotu Eastway Consultancy (H.K.) Limited z dnia 28 listopada
2017 r. (str. 133 -
134 Wyjaśnień dot. ceny).
2.
Dnia 13 kwietnia 2018 r. Zamawiający zwrócił się do CMC Ravenna z pismem
wzywającym do złożenia wyjaśnień. W treści pisma Zamawiający wskazał, że spółka
Eastway Consultancy (H.K.) Limited została 20 maja 2014 r. wykreślona z Rejestru Spółek
Hong Kong (do tego czasu widniała pod numerem 10211854). Zamawiający zwrócił uwagę,
że złożenie oferty od nieistniejącego podmiotu może być traktowane jako wprowadzenie
Zamawiającego w błąd w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. W związku z tym
Zamawiający zapytał czy Eastway Consultancy (H.K.) Limited jest spółką aktywną
i funkcjonującą nadal na rynku, a jeśli tak, to dlaczego została wykreślona ze wspomnianego
rejestru.
3.
W odpowiedzi z dnia 19 kwietnia 2
018 r. CMC Ravenna odpowiedziała, iż złożona
oferta nie dotyczy wcale zobowiązania Eastway Consultancy (H.K.) Limited lecz spółki Shunli
Steel Group, a jedy
nie została złożona na papierze Eastway Consultancy (H.K.) Limited
przez pośrednika, którym jest p. S. S. A.. Jako dowód załączono stanowisko pisemne p. A.,
ofertę spółki Shunli Steel Group oraz korespondencję mailową dotyczącą innego
postępowania przetargowego.
I.6.
UMOWY Z OT LOGISTICS ORAZ PRCIP - ZARZUT Z PKT. (IV B)
1.
Kolejną spośród okoliczności ujętych w Wyjaśnieniach dot. ceny miało być przez
CMC Ravenna zawarcie następujących umów:
a)
umowa z OT Logistics dla terenu sąsiadującego z istniejącym terminalem
kontenerowym (str. 176 oraz 294 Wyjaśnień dot. ceny);
b)
umowa z PRCiP dla innych terenów (str. 176 oraz 294 Wyjaśnień dot. ceny).
2.
Pismem z dnia 13 kwietnia Zamawiający zwrócił się do CMC Ravenna z wnioskiem
o weryfikację prawdziwości powyższych twierdzeń, tj. czy rzeczywiście CMC Ravenna jest
w posiadaniu umów dotyczących dzierżawy terenu z tymi podmiotami.
3.
W piśmie z dnia 19 kwietnia 2018 r. CMC Ravenna wyjaśniła, iż wątpliwości
wykonawcy wywodzą się z „błędu w tłumaczeniu na skutek separacji informacji znajdujących
się w poszczególnych tabelach stanowiących Załączniki do pisma z dnia 23 lutego 2018”.
Jednocześnie wskazano, że fragment Wyjaśnień dot. ceny, w którym wskazuje się na
zawarcie umów z OT Logistics oraz PRCIP jest błędny, CMC Ravenna nie była stroną umów
z tymi podmiotami w momencie składania Wyjaśnień dot. ceny, a intencją było wskazanie na
prowadzone negocjacje. Do Wyjaśnień dot. ceny załączono korespondencję mailową
dowodzącą prowadzonych negocjacji.
I.7.
WYJAŚNIENIA DOT. CENY - ZARZUT Z PKT. (V)
1.
Skierowane do CMC Ravenna wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco
niskiej ceny obejmowało zobowiązanie do wyjaśnienia cen jednostkowych 19 pozycji
kosztorysowych dla części 1 oraz 9 dla części 2.
2.
Wszystkich pozycji koszto
rysowych o wartości niższej niż 70% średniej ze wszystkich
ofert jest odpowiednio: dla Części 1-147 spośród 243 (wszystkie pozycje przedmiarowe) oraz
dla Części 2-79 spośród 122 (wszystkie pozycje przedmiarowe). W ramach wezwania
Zamawiający wymagał przedłożenia dowodów oraz wyjaśnienia przyjętych cen m.in.
w zakresie:
a)
lokalizacji, dzierżawy i przygotowania terenu prefabrykacji oraz czasu zakładanej
dzierżawy i składowania prefabrykatów, w tym wyposażenia terenu w niezbędne media
i urządzenia niezbędne do prowadzenia transportów;
b)
cyklu produkcji prefabrykatów w tym składników cenotwórczych takich jak robocizna,
materiały oraz urządzenia/narzędzia i sprzęt niezbędny do celów produkcyjnych;
c)
cyklu montażowego oraz zużycia deskowań;
d)
dostawy stali z
brojeniowej prostej, ciętej i giętej;
e)
dostawy stali profilowej;
f)
montażu w tym składników cenotwórczych takich jak robocizna oraz
urządzenia/narzędzia niezbędne do celów montażowych;
g)
technologii produkcji, składowania i logistyki, w tym transportów lądowych i morskich
wraz z przeładunkami i dostawą do miejsca wbudowania;
h)
przyczyn znaczącej odmienności produkcyjnej, transportowej i cenowej w stosunku
do tożsamego asortymentu dostarczanego w ramach pozostałych części zadania 1 i 2;
i)
mobilizacji i
wynajmu sprzętu przeładunkowego oraz transportowego,
j)
własnego sprzętu (należało udokumentować fakt posiadania takiego sprzętu,
a następnie przedstawić koszty amortyzacji, pracy sprzętu i jego mobilizacji; w przypadku
powierzenia tego zakresu podwykona
wcy należało wskazać zakres powierzenia i/lub
wstępną ofertę).
3.
W ramach wyjaśnień, pismem z dnia 23 lutego 2018 r. CMC Ravenna przedstawiła
kalkulację kosztową dla elementów ceny, co do których Zamawiający sformułował wezwanie.
4.
Przedstawiona przez CM
C Ravenna kalkulacja dotyczyła między innymi takich
elementów jak:
a)
prefabrykaty dla obu Części zamówienia (poz. 9.d.2. oraz 13.d.2);
b)
gwiazdobloki dla Części 1 zamówienia (poz. 45.d5 oraz 46.d5)
c)
zbrojenie dla obu Części zamówienia (poz. 59 d.6.1, 66 d.6.2, 72 d.6.4, 88 d.6.7 dla
części 1B zamówienia; poz. 24 d.4.1 dla części 1C zamówienia; poz. 39 d.4.1,48 d.4.2, 54
d.4.3 dla część 2 zamówienia);
d)
ścianki szczelne dla Części 1 zamówienia (poz. 11 d.3, 12 d.3).
5.
Wyliczone przez CMC Ravenna koszty wykonawstwa wymienionych w punkcie 7
elementów robót stanowią 12% wartości kontraktu na obie części (odpowiednio natomiast
11% zaoferowanej ceny na Część 1 oraz 13% zaoferowanej ceny na Część 2).
6.
Cenę prefabrykatów CMC Ravenna skalkulowała następująco:
a)
dla poz. 9.d.2 dla Części 1 łącznie 15.028.473,67 zł (str. 12 Wyjaśnień dot. ceny). Na
wartość tej pozycji składają się:
Koszty bezpośrednie (KB): 12.100.220,34 zł
Koszty pośrednie (KP): 1.113.220,27 zł (wyliczone jako 9,20%*KB)
Koszty ogólne (KO): 1.089.019,83 zł (wyliczone jako 9%*KB)
Zysk (Z): 726.013,22 zł (wyliczone jako 6%*KB).
b)
dla poz. 13 d.2 dla Części 1 łącznie 4.551.758,03 zł (str. 35 Wyjaśnień dot. ceny). Na
wartość tej pozycji składają się
Koszty bezpośrednie (KB): 3.664.861,54 zł
Koszty
pośrednie (KP): 337.167,26 zł (wyliczone jako 9,20%*KB)
Koszty ogólne (KO): 329.837,54 zł (wyliczone jako 9%*KB)
Zysk (Z):
219.891,69 zł (wyliczone jako 6%*KB).
c)
dla poz. 9.d.2 dla Części 1 łącznie 15.385.281,26 zł (str. 214 Wyjaśnień dot. ceny).
Na wa
rtość tej pozycji składają się:
Koszty bezpośrednie (KB): 12.201.650,48 zł
Koszty pośrednie (KP): 1.354.383,20 zł (wyliczone jako 11,10%*KB)
Koszty ogólne (KO): 1.098.148,54 zł (wyliczone jako 9%*KB)
Zysk (Z):
732.099,03 zł (wyliczone jako 6%*KB).
d)
dla
poz. 13 d.2 dla części 1 łącznie 4.665.310,72 zł (str. 237 Wyjaśnień dot. ceny). Na
wartość tej pozycji składają się
Koszty bezpośrednie (KB): 3.699.691,29 zł
Koszty pośrednie (KP): 410.665,73 zł (wyliczone jako 11,10%*KB)
Koszty ogólne (KO): 332.972,22 zł (wyliczone jako 9%*KB)
Zysk (Z):
221.981,48 zł (wyliczone jako 6%*KB).
7.
W ofercie w poz. 45.d5 dla części 1C (str. 41 oferty) CMC Ravenna przewidziało cenę
jednostkową gwiazdobloków 8 tonowych na poziomie 1.133,99 zł, natomiast w pozycji 46.d5
dla części 1C przyjęta została cena jednostkowa gwiazdobloków 5 tonowych na poziomie
1.599,29 zł. W załączniku nr 7b (str. 196 Wyjaśnień dot. ceny) CMC Ravenna wskazało:
„Wykonawca w fazie wypełnienia formularza ofertowego błędnie odwrócił wartości
przydzielone dla pozycji 1 C:
45 d.5 oraz pozycji 1 C:46 d.5”.
8.
Cena wykonania zatem jednego gwiazdobloku 8t CMC Ravenna (po wyjaśnieniach
dotyczących ceny) powinna wynosić wg CMC Ravenna 1.599,29 zł (str. 194 Wyjaśnień dot.
ceny). Na wartość tej pozycji składają się
K
oszty bezpośrednie (KB): 1.287,67 zł
Koszty pośrednie (KP): 118,47 zł (wyliczone jako 9,20%*KB)
Koszty ogólne (KO): 115,89 zł (wyliczone jako 9%*KB)
Zysk (Z):
77,26 zł (wyliczone jako 6%*KB).
9.
Z kolei cena wykonania jednego gwiazdobloku 5t w wysokości (po wyjaśnieniach
dotyczących ceny) powinna wynosić wg CMC Ravenna 1.133,99 zł (str. 112 Wyjaśnień dot.
ceny) kształtują następujące elementy:
Koszty bezpośrednie (KB): 913,04 zł
Koszty pośrednie (KP): 84,00 zł (wyliczone jako 9,20%*KB)
Koszty ogólne (KO): 82,17 zł (wyliczone jako 9%*KB)
Zysk (Z):
54,75 zł (wyliczone jako 6%*KB)
10.
W związku zaś z przyjęciem w ofercie CMC Ravenna dla gwiazdobloków 8t ceny
gwiazdobloków 5t tj. kwoty 1.133,99 zł/szt., koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz
koszty ogólne wykonania 2.535 sztuk gwiazdobloków 8t (przewidzianych w pozycji 45.d5
części 1C Zamówienia) kształtują się następująco:
Koszty bezpośrednie (KB): 2.314.556,40 zł
Koszty pośrednie (KP): 212.940 zł
Koszty ogólne (KO): 208.300,95 zł
Zysk (Z):
138.873,38 zł.
11.
W ramach Wyjaśnień dot. ceny CMC Ravenna przedstawiła kalkulację ceny
wykonania zbrojenia. Cenę poszczególnych pozycji zadania CMC Ravenna obliczyła
następująco:
a)
dla poz. 59 d.6.1, 66 d.6.2, 72 d.6.4, 88 d.6.7 (Część 1B zamówienia - str. 73 - 89)
oraz
poz. 24 d.4.1 (Część 1C zamówienia - str. 157-173 i Wyjaśnień dot. ceny) CMC
Ravenna skalkulowała cenę jednostkową na poziomie 2.606,91 zł, na którą składają się:
Koszty bezpośrednie (KB): 2.098,96 zł (2.220 zł - rabat w wysokości 121,04 zł)
Koszty pośrednie (KP): 193,10 zł (wyliczone jako 9,20%*KB)
Koszty ogólne (KO): 188,91 zł (wyliczone jako 9%*KB)
Zysk (Z):
125,94 zł (wyliczone jako 6%*KB)
Całkowite koszty realizacji powyższych pozycji (tj. cena jednostkowa/koszt jednostkowy
CMC Ravenna x suma ilości stali dla wszystkich pozycji z przedmiaru) prezentują się
następująco:
Koszty bezpośrednie (KB): 1.518.733,99 zł
Koszty pośrednie (KP): 139.723,53 zł (wyliczone jako 9,20%*KB)
Koszty ogólne (KO): 136.686,06 zł (wyliczone jako 9%*KB)
Zysk (Z):
91.124,04 zł (wyliczone jako 6%*KB)
b)
dla poz. poz. 39 d.4.1, 48 d.4.2, 54 d.4.3 (Część 2 zamówienia - str. 275 - 291
Wyjaśnień dot. ceny) CMC Ravenna skalkulowała cenę jednostkową na poziomie 2.799,42
zł, na którą składają się:
Koszty bezpośrednie (KB): 2.220 zł (bez rabatu przyjętego w kalkulacji powyżej)
Koszty pośrednie (KP): 246,42 zł (wyliczone jako 11,10% KB)
Koszty ogólne (KO): 199,80 zł (wyliczone jako 9% KB)
Zysk (Z):
133,20 zł (wyliczone jako 6% KB)
Całkowite koszty realizacji powyższych pozycji (tj. cena jednostkowa/koszt jednostkowy
CMC Ravenna x suma ilości stali dla wszystkich pozycji z przedmiaru) prezentują się
następująco:
Koszty bezpośrednie (KB): 1.080.933,54 zł
Koszty pośrednie (KP): 119.983,62 zł (wyliczone jako 11,10%*KB)
Koszty ogólne (KO): 97.284,02 zł (wyliczone jako 9%*KB)
Zysk (Z): 64.856,
01 zł (wyliczone jako 6%*KB)
12.
Na stronach 75, 159 oraz 277 wyjaśnień dotyczących ceny CMC Ravenna
oświadczyło, iż jest obecnie w kontakcie z kilkoma polskimi przedsiębiorstwami (np.
Konsorcjum stali i
Stal service) w zakresie dostaw wstenie ukształtowanej stali do
wykorzystania przy realizacji zamówienia nie przedstawiając jednocześnie żadnych
dowodów potwierdzających ów kontakt oraz przyjęte przez CMC Ravenna ceny.
13.
W ramach Wyjaśnień dot. ceny CMC Ravenna przedstawiła kalkulację ceny dostawy
ścianki szczelnej (element - grodzice) dla poz. 11.d.3 Części 1 zamówienia (str. 131
Wyjaśnień dot. ceny). CMC Ravenna skalkulowała cenę jednostkową na poziome
2.492,42 zł, na podstawie „informacji” Eastway Consultancy (H.K.) Limited (zob. pkt I.5
powyżej), w następujący sposób:
Koszty bezpośrednie (KB): 2.006,78 zł
Koszty pośrednie (KP): 184,62 zł (wyliczone jako 9,20%*KB)
Koszty ogólne (KO): 180,61 zł (wyliczone jako 9%*KB)
Zysk (Z):
120,41 zł (wyliczone jako 6%*KB)
ŁĄCZNIE DLA CAŁEJ POZYCJI:
Koszty bezpośrednie (KB): 521.301,08 zł
Koszty pośrednie (KP): 47.959,70 zł
Koszty ogólne (KO): 46.917,10 zł
Zysk (Z):
31.278,06 zł
14.
W ramach Wyjaśnień dot. ceny CMC Ravenna przedstawiła kalkulację ceny dostawy
(element -
rury) dla poz. 12.d.3 Części 1 zamówienia (str. 136 Wyjaśnień dot. ceny). CMC
Ravenna skalkulowała cenę jednostkową na poziome 2.606,91 zł, na podstawie „informacji”
Eastway Consultancy (H.K.) Limited (zob. pkt I.5 powyżej), w następujący sposób:
Kos
zty bezpośrednie (KB): 2.098,96 zł
Koszty pośrednie (KP): 193,10 zł (wyliczone jako 9,20%*KB)
Koszty ogólne (KO): 188,91 zł (wyliczone jako 9%*KB)
Zysk (Z):
125,94 zł (wyliczone jako 6%*KB)
ŁĄCZNIE DLA CAŁEJ POZYCJI
Koszty bezpośrednie (KB): 249.041,76 zł
Koszty pośrednie (KP): 22.911,84 zł
Koszty ogólne (KO): 22.413,75 zł
Zysk (Z): 14.942,51 zł
15.
CMC
Ravenna w wyjaśnieniach wskazała, że „regularnie współpracuje
z największymi światowymi dostawcami elementów ścianki szczelnej profilowanych na
go
rąco (ArcelorMittal) i również przy tym zamówieniu będzie opierać się na tej współpracy”
(str. 132 i 137 Wyjaśnień dot. ceny).
I.8. OFERTA CMC RAVENNA A WYMOGI SIWZ - ZARZUT Z PKT. (VI)
1.
Odpowiadając na pytanie nr 455 Zamawiający dokonał aktualizacji przewidywanej do
wykorzystania masy stali zbrojeniowej przy konstrukcji prefabrykatu typu 2 i określił ją na
poziomie 2036,89 kg (wobec wcześniej błędnie określonej ilości na poziomie 960,86 kg -
różnica 1076,03 kg) na jeden prefabrykat. Na prefabrykat typ 2 składa się zarówno stal
zbrojeniowa jak i stal profilowa w ilości 149,42 kg co wynika z Projektu Wykonawczego – rys.
1WH- 1B-
09 (dla części 1) oraz 2WH-06 (dla części 2).
2.
CMC Ravenna w Wyjaśnieniach dot. ceny w załączniku nr 2 (Część 1) oraz 14
(Część 2) dot. kalkulacji ceny prefabrykatu typu 2 (odpowiednio str. 35 oraz 237 Wyjaśnień
dot. ceny) przyjęła do realizacji tego elementu robót stal zbrojeniową w ilości 1,1103 t, co
odpowiada ujęciu w wyliczeniach stali zbrojeniowej w ilości 0,96086 t (+ stali profilowej
w ilości 0,14942 t + 0,00002 t extra - co wynika prawdopodobnie z zaokrągleń) na
prefabrykat.
3.
Zamawiający w:
a)
projekcie wykonawczym rys 1WH-1B-06 oraz 2WH-22;
b)
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - Tom V - 1 Projekt remontu oraz
wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego - ST- 01.06 PREFABRYKATY ŻELBETOWE
punkt 5 oraz 9;
c)
Specyfikacji technicznej wykonania i od
bioru robót - Tom V - 2 Projekt nowego
falochronu osłonowego - ST-01.06 PREFABRYKATY ŻELBETOWE punkt 5 oraz 9;
w
skazał na konieczność zastosowania uszczelek do wykonania prefabrykatów typu 1a
(zarówno dla Części 1 jak i 2). Z kolei przedstawiona przez CMC Ravenna kalkulacja ceny
wykonania prefabrykatów typu 1a dla obu części (odpowiednio zał. nr 1, str. 12 oraz nr 13,
str. 214 Wyjaśnień dot. ceny) nie zawiera wyceny pozycji kosztowej, jaką są uszczelki.
4.
Zamawiający w:
a)
projekcie wykonawczym rys 1WH-1B-07 oraz 2WH-04
b)
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - Tom V - 1 Projekt remontu oraz
wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego – ST-01.06 PREFABRYKATY ŻELBETOWE
punkt 2.3
c)
Specyfikacji technicznej wykonania i od
bioru robót - Tom V - 2 Projekt nowego
falochronu osłonowego - ST-01.06 PREFABRYKATY ŻELBETOWE punkt 2.3
wskazał na konieczność zastosowania haków do wykonania prefabrykatów typu 1a (zarówno
dla Części 1 jak i 2). Przedstawiona przez CMC Ravenna kalkulacja ceny wykonania
prefabrykatów typu 1a dla obu Części (odpowiednio zał. nr 1, str. 12 oraz nr 13, str. 214
Wyjaśnień dot. ceny) nie zawiera wyceny pozycji kosztowej, jaką są haki.
5.
Powyższe wymogi dot. uwzględnienia zarówno uszczelek, jak i haków wynikają
również z opisu poszczególnych pozycji przedmiarowych (por. np. oferta CMC Ravenna dla
Części 1B zadania, poz. 9 d.2, str. 32 oferty: „Dostarczenie prefabrykatów - typ 1a (komplet
wraz z uszczelnieniem wg. dokumentacji projekt
owej wraz z hakami montażowymi)”.
6.
Zamawiający w odpowiedzi nr 355 wskazał na konieczność zastosowania betonu
o następujących parametrach (beton prefabrykatów):
a)
prefabrykaty nośne: 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4A, 4B oraz parapet „łamacz fal”, wykonać
należy z betonu hydrotechnicznego C35/45 (B45, klasy W6; F150);
b)
klasa ekspozycji: XF4, XS3;
c)
wskaźnik woda/cement w/c ≤ 0,45;
d)
minimalna zawartość powietrza 4% w betonach mających kontakt z powietrzem
i wodą (mrozoodporność);
e)
w zależności od gabarytów betonowanych elementów nominalny górny wymiar
kruszywa nie powinien przekraczać 16 mm.
CMC Ravenna w kalkulacji ceny wykonania prefabrykatów typu 1a i typu 2 zastosowała
beton typu C30/37 (str. 12, 35, 214, 237 Wyjaśnień dot. ceny).
7.
Zamawiający w Projekcie Budowlanym Poz. I - 1/ Część 1B - Projekt wydłużenia
istniejącego falochronu, str. 42 punkt 9.3 Ścianka szczelna wskazał: „Na zakończeniu
głowicy zachodniej projektuje się ściankę szczelną jako grodzę narożną oraz 2 ciągi ścianki
wychodzącej poza krawędź projektowanej sekcji narożnej. Przyjęto ściankę szczelną
o profilu PU-22-
1.0 (Wx=2060cm³, h=450mm, b=1200mm). Szczegóły podano na rysunku nr
B-1B-
06.1. Ścianka powinna posiadać wskaźnik wytrzymałości Wx ≥ 2060cm³/mb i być
wykona
na ze stali S355GP wg EN 10248” - dotyczy profili gorącowalcowanych. Tożsamy
wymóg wynika z Projektu Wykonawczego - Poz. II - 1 / Część 1B - Projekt wydłużenia
istniejącego falochronu, str. 18, punkt 7.3 Ścianka Szczelna.
8.
CMC Ravenna w wyjaśnieniach z dnia 19 kwietnia 2018 r. przedstawiła:
a)
oświadczenie
Pana
S.
S.
A.
wskazujące
(rzekome)
pośrednictwo
w handlu produktami firmy Shunli Steel Group;
b)
ofertę wystawioną na Pana S. S. A. przez firmę Shunli Steel Group,
c)
inną korespondencję dotyczącą współpracy CMC Ravenna z firmą Shunli Steel
Group, z której to wynika, iż Shunli Steel Group złożyła także za pośrednictwem Pana S. S.
A.
ofertę na dostawę rur i grodzic dla projektu w Mozambiku, z tym jednak zastrzeżeniem, iż
oferta ta wskazuje na dostawę produktu (grodzic) o oznaczeniu SLU zamiast PU za cenę
858USD/t (724EUR/t przy kursie 1,1836 USD/EUR) zamiast 487EUR/t. Dodatkowo, produkt
SLU jest zgodny ze standardem EN 10249 - dotyczy profili zimno
giętych. Natomiast w
zakresie
rur
oferta
ta
na
dostawę
na
potrzeby
innej
inwestycji
w Mozambiku przedstawia cenę 937 USD/t (791 EUR/t przy kursie 1,1836 USD/EUR),
zamiast 505 EUR/t.
II.
SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ZARZUTÓW ODWOŁANIA
II.1.
NIESPEŁNIENIE PRZEZ CMC RAVENNA WARUNKU ODNOSZĄCEGO SIĘ DO
UPRAWNIEŃ KADRY - ZARZUT Z PKT. (l) ORAZ (III A)
1.
Zamawiający poprzez zaniechanie wykluczenia CMC Ravenna z postępowania
z powodu niespełnienia przez CMC Ravenna warunku udziału w postępowaniu odnośnie
uprawnie
ń kadry naruszył zarówno art. 24 ust. 1 pkt 12, jak i 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy
Pzp.
2.
Na dzień, w którym upływał termin do składania ofert, żadna z osób ze wskazanej
przez CMC Ravenna kadry, nie posiadała stosownej decyzji o uznaniu kwalifikacji
zawod
owych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie uzyskała tymczasowego wpisu na
listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa właściwej miejscowo dla miejsca
świadczenia usług. Co więcej, CMC Ravenna nie przedstawiła żadnych dowodów
wykazujących spełnienie tego warunku.
3.
CMC Ravenna, pomimo wezwania Zamawiającego z dnia 28 lutego 2018 r. do
przedstawienia wyjaśnień w zakresie kadry i potwierdzenia, że „posiadane przez osoby
skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia kwalifikacje zostały uznane w zakresie
i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej”, nie wykazało
w swoich wyjaśnieniach z dnia 14 marca 2018 r., że kwalifikacje posiadane przez kadrę
zostały uznane. CMC Ravenna jedynie oświadczyła: „posiadane przez osoby skierowane do
realizacji przedmiotowego zamówienia kwalifikacje spełniają warunki określone w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r.”
4.
Nie sposób uznać, że wątpliwości, które nabrał Zamawiający weryfikując dokumenty
przedłożone przez CMC Ravenna (w tym chociażby JEDZ, w którym zadeklarowano
spełnienie warunków udziału w postępowaniu) zostały w ten sposób wyjaśnione. Co więcej -
odpowiedź udzielona przez CMC Ravenna powinna wzbudzić u Zamawiającego co najmniej
dalsze wątpliwości (w opinii Odwołującego graniczące z pewnością, iż analizowany warunek
nie został spełniony). CMC Ravenna zmieniło bowiem swoje oświadczenie. O ile w treści
JEDZ zawarta została informacja o spełnieniu warunku na moment otwarcia ofert, to
w wyjaśnieniach CMC Ravenna stwierdza już jedynie, że osoby mające tworzyć kadrę
zarządzającą spełniają warunki niezbędne do uzyskania uprawnień w Polsce. Oznacza to,
że kadra zarządzająca nie spełniała postawionego przez Zamawiającego wymogu zarówno
w momencie składania ofert, jak i również w dacie przedstawiania wyjaśnień.
5.
Odwołujący podkreślił, że ewentualne rozważanie na obecnym etapie, czy
sformułowany przez Zamawiającego wymóg w zakresie posiadania uprawnień już
w momencie składania ofert jest nadmierny jest spóźnione (wykonawcy mogli go
zakwestionować wnosząc odwołanie) i pozbawione znaczenia dla sprawy (na marginesie -
informacja o konieczność posiadania uprawnień w momencie składania ofert została
upublic
zniona przez Zamawiającego dnia 14 listopada 2017 r., termin złożenia ofert
przypadał 9 stycznia 2018 r, co oznacza, że wszyscy wykonawcy mieli możliwość wpisania
członków kadry na polską listę inżynierów budownictwa, taka procedura trwa ok. 2 tygodni).
Kl
uczowe jest natomiast, że warunek ten, poparty wyjaśnieniem udzielonym w ramach
odpowiedzi na pytanie nr 250, był i jest jednoznaczny. Zgodnie z jego treścią Zamawiający
żądał, aby członkowie kadry zarządzającej mogli wykazać się stosownymi uprawnieniami już
na etapie składania ofert. Każda inna interpretacja (w tym ta zaprezentowana
w wyjaśnieniach przez CMC Ravenna) musi zostać uznana za sprzeczną z treścią warunku,
o
którym mowa w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c B) SIWZ.
6.
Wobec powyższego Zamawiający winien uznać, że CMC Ravenna nie spełniło
warunku uczestnictwa w p
ostępowaniu. W konsekwencji, podlegała wykluczeniu
z p
ostępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
7.
Jednocześnie, składając oświadczenie odnośnie uprawnień posiadanych przez kadrę
skierowaną do realizacji przedmiotu zamówienia, CMC Ravenna przedstawiła nieprawdziwe
informacje co do spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu. Tym samym, co
najmniej w sposób niedbały lub lekkomyślny CMC Ravenna przekazało Zamawiającemu
informa
cję wprowadzającą w błąd i mogącą mieć istotny wpływ na decyzję podejmowaną
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zachowanie to
wypełniło przesłanki art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz pkt 17 ustawy Pzp i stanowiło podstawę do
wykluczenia CMC Ravenna z p
ostępowania.
8.
Aby możliwe było zastosowanie względem wykonawcy sankcji, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy
Pzp muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:
a)
przedstawione
przez
wykonawcę
informacje
muszą
być
informacjami
wprowadzającymi zamawiającego w błąd;
b)
są to informacje, które dotyczą oceny podstaw do wykluczenia, spełnienia warunków
(art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy
Pzp) lub mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp);
c)
przedstawienie informacji nastąpiło w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa (art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy
Pzp), względnie lekkomyślności lub niedbalstwa
wykonawcy (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp).
9.
Odw
ołujący podkreślił, że poza sferą jakichkolwiek wątpliwości pozostaje ziszczenie
się przesłanki, o której mowa w lit. b powyżej (informacje, o których mowa dot. spełnienia
warunku udziału w postępowaniu), dlatego w dalszej kolejności pogłębił analizę przesłanek
z lit. a oraz c.
10.
Zarówno w przypadku art. 24 ust. 1 pkt 16, jak i pkt 17 ustawy Pzp ustawodawca
wskazał na „wprowadzenie zamawiającego w błąd” jako skutek działania wykonawcy. Jak
wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej „przez błąd należy rozumieć rozbieżność
między obiektywną rzeczywistością a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości
gospodarza postępowania”. Oznacza to, że sformułowanie użyte w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17
ustawy
Pzp wymaga, aby „wykonawca poprzez przedstawienie informacji wywołał
w świadomości zamawiającego fałszywe wyobrażenie o rzeczywistości”.
11.
Istotą „błędu”, o którym mowa w analizowanym przepisie jest więc wykreowanie
u zamawiającego przekonania, iż dana okoliczność/zdarzenie miały miejsce, podczas, gdy
w rzeczywistości tak nie było. Oczywiste jest przy tym, że do takiego stanu doprowadzić
musi swoim działaniem wykonawca poprzez przedstawienie nieprawdziwej informacji, która
stała się źródłem błędnego przekonania zamawiającego o danej okoliczności/zdarzeniu.
K
oniecznym warunkiem zaistnienia stanu błędu po stronie zamawiającego jest podanie
przez wykonawcę informacji jednoznacznie nieprawdziwych, nieodpowiadających
rzeczywistości.
12.
Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Izby zapadłym na gruncie
aktualnie brzmiących przepisów. Odwołujący przywołał wyrok KIO z dnia 18 kwietnia 2017 r.,
sygn. akt KIO 576/17) oraz wskazał, że z wprowadzeniem zamawiającego w błąd nie
będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy informacja podawana przez wykonawcę jest
pr
awdziwa (przy czym bez znaczenia jest czy pozwala ona na uznanie, że wykonawca
spełnia warunek czy też nie).
13.
Podkreślenia wymaga, że z taką właśnie, klasyczną, konstrukcją błędu mamy do
czynienia w niniejszej
sprawie. CMC Ravenna oświadczyła w treści JEDZ, że członkowie
kadry zarządzającej spełniają jednoznaczny warunek udziału w postępowaniu. Informacja ta
okazała się nieprawdziwa. Na uwagę zasługuje, że gdyby warunek rzeczywiście był
spełniony, to w toku wyjaśnień CMC Ravenna przedstawiłoby stosowne dowody.
Tymczasem nie dość, że takich nie załączono, to wyjaśnienia zawierają informację
(możliwość uzyskania uprawnień w przyszłości), która w sposób niebudzący wątpliwości
pozwalała ustalić, iż warunek nie jest spełniony. To powinno skłonić Zamawiającego do
obligatoryjnego wykluczenia CMC Ravenna z p
ostępowania.
14.
Na uwagę zasługuje, że Izba w swoich orzeczeniach rozstrzygała kwestię podania
przez wykonawcę nieprawdziwych informacji właśnie na gruncie doświadczenia kadry.
Tytułem przykładu Odwołujący wspomniał o wyroku z dnia 19 maja 2017 r.: „Bez wątpienia
uznać należy, iż informacje związane z doświadczeniem osoby wskazanej na kierownika
budowy mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego, uznane
zostały za wprowadzające Zamawiającego w błąd we wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
wykonawcy
. Powyższy wywód jednoznacznie rozstrzyga, że w analizowanym przypadku
mamy do czynienia z sytuacją wprowadzenia Zamawiającego w błąd.
15.
Ostatnia z przesłanek omawianych przepisów odnosi się do strony podmiotowej
wykonawcy. W art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy
Pzp ustawodawca wskazał na lekkomyślność lub
niedbalstwo, z kolei w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy
Pzp na zamierzone działanie lub rażące
niedbalstwo, będące formami kwalifikowanymi wprowadzenia w błąd, wskazujące na wyższy
stopień nieprawidłowości działań wykonawcy. Wykazanie, że CMC Ravenna działało
w warunkach lekkomyślności lub niedbalstwa czyni zbędnym odnoszenie się do pojęć z art.
24 ust. 1 pkt 16 ustawy
Pzp (jako pojęć zawierających się w lekkomyślności i niedbalstwie):
„Analiza norm prawnych uregulowanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 p.z.p. pozwala na
przyjęcie, iż przesłanka wykluczenia ujęta w art. 24 ust. 1 pkt ustawy 17 p.z.p. jest bardziej
pojemna i zawiera w s
obie przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p., które można
uznać za kwalifikowane przypadki wprowadzenia w błąd uregulowany w pkt 17”.
16.
Jak wynika z orzecznictwa zarówno Izby, jak i sądów powszechnych obowiązek
starannego działania dotyczy zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Jednym
z przejawów staranności jest obowiązek przedstawiania zamawiającemu informacji opartych
na prawdzie, rzetelnych i znajdujących odzwierciedlenie w faktach. Tylko w takim przypadku
możliwe jest bowiem zadośćuczynienie podstawowemu celowi, jaki przyświeca regulacjom
ustawy
Pzp, jakim jest wybór oferty złożonej przez wykonawcę gwarantującego prawidłowe
wykonanie zamówienia finansowanego ze środków publicznych. Jak wskazuje Izba: „Nie
może jednak umknąć, że przepis art. 24 ustawy Pzp ma stanowić przede wszystkim
zabezpieczenie dla zamawiającego, że ma do czynienia z wykonawcą rzetelnym, który
prawidłowo zrealizuje jego zamówienie. Niewątpliwie wykonawca rzetelny to wykonawca
przedstawiający zamawiającemu prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym informacje.
Naganność podania zamawiającemu informacji wprowadzających w błąd jest oczywista i nie
może podlegać dyskusji” (wyrok KIO z dnia 13 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 185/18).
17.
W wyroku z dnia 12 maja 2017 r.
Izba stwierdza: „Ponieważ do czynności
zamawiającego i wykonawców podjętych w postępowaniu stosuje się z mocy art. 14 p.z.p.
przepisy kodeksu cywilnego, zachowanie wykonawcy polegające na przedstawieniu
informacji wprowadzających w błąd zamawiającego i mogących mieć wpływ na decyzje
podejm
owane przez zamawiającego należy oceniać cywilistycznie, czyli pod kątem
dochowania przez wykonawcę należytej staranności wymaganej od uczestnika
postępowania o udzielenie zamówienia” (sygn. akt KIO 782/17).
75.
Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2003 r. : „Wzorzec
należytej staranności ma charakter obiektywny. Jego zastosowanie w praktyce polega
najpierw na dokonaniu wyboru modelu, ustalającego optymalny w danych warunkach sposób
postępowania, odpowiednio skonkretyzowanego i aprobowanego społecznie, a następnie na
porównaniu zachowania się dłużnika z takim wzorcem postępowania. O tym, czy na tle
konkretnych okoliczności można osobie zobowiązanej postawić zarzut braku należytej
staranności w dopełnieniu obowiązków, decyduje nie tylko niezgodność jego postępowania
z modelem, lecz także uwarunkowana doświadczeniem życiowym możliwość/powinność
przewidywania odpowiednich następstw zachowania. Miernik postępowania dłużnika,
którego istota tkwi w zaniechaniu dołożenia staranności, nie może być formułowany na
poziomie obowiązków nie dających się wyegzekwować, oderwanych od doświadczeń
i konkretnych okoliczności” (sygn. akt V CK 311/02).
18.
Przenosząc powyższe na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
Odwołujący podkreślił, że jednym z fundamentalnych obowiązków wykonawcy
jest wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. To właśnie na tej podstawie
zamawiający podejmuje decyzję o możliwości dopuszczenia wykonawcy do realizacji
zamówienia. Nie ulega więc wątpliwości, że wywiązanie się przez wykonawcę z obowiązków
w tym zakresie musi być rozpatrywane przez pryzmat przywołanej powyżej należytej
staranności.
19.
Do analogicznych wniosków doszła w swoich orzeczeniach Izba. Odwołujący
przywołał wyrok KIO z dnia 4 maja 2017r., sygn. akt KIO 734/17.
20.
Powyższe pozwala jednoznacznie stwierdzić, że CMC Ravenna nie wywiązała się
z obowiązku działania z należytą starannością na etapie przygotowywania oferty. W opinii
Odwołującego, działania CMC Ravenna zdają się nosić znamiona nie tylko lekkomyślności
czy niedbalstwa, ale i kwalifikowanych form wprowadzenia zamawiającego w błąd, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy
Pzp. Trudno bowiem przypuszczać, że CMC Ravenna
nie miało wiedzy, iż osoby wskazywane w JEDZ jako przyszli członkowie kadry
zarządzającej nie posiadają polskich uprawnień (jest to okoliczność łatwa do zweryfikowania
i jednoznaczna). Nawet, gdyby tak jednak
było (co Odwołujący kwestionuje), to dla ustalenia
obowiązku w postaci wykluczenia wykonawcy z postępowania wystarczające jest
zmaterializowanie się przesłanek w postaci lekkomyślności lub niedbalstwa. Te natomiast
obarczają CMC Ravenna poza wszelką wątpliwością.
II.2.
NIESPEŁNIENIE PRZEZ CMC RAVENNA WARUNKU ODNOSZĄCEGO SIĘ DO
DOŚWIADCZENIA KADRY (DOT. P. P., P. P., P. B. ORAZ P. C.) - ZARZUT Z PKT. (ll)
ORAZ (ill B)
1.
Zamawiający przez zaniechanie wykluczenia CMC Ravenna z postępowania, mimo
wskazania przez CMC Ravenna niezgodnych z prawdą okresów, w których p. L. L. P., p. A.
P., p. N. B. oraz p. F. C.
realizowali funkcję „kierownika budowy” lub „kierownika robót” na
innych inwestycjach budowlanych oraz niewykazanie
, że powyższa kadra posiada
dostateczne doświadczenie wymagane w SIWZ, naruszył zarówno art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy Pzp, jak i art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp.
A.
Samodzielne funkcje w budown
ictwie według prawa włoskiego
2.
Odwołujący, mając na względzie uzupełnienie treści JEDZ w odpowiedzi na
wezwanie Z
amawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokonał analizy i oceny prawnej
dy
sponowania przez CMC Ravenna, zdolnościami technicznymi lub zawodowymi dla
zasobów kadrowych wymaganych i sprecyzowanych w SIWZ, w szczególności analizy
prawnej pod kątem dopuszczalności w świetle prawa włoskiego legitymowania się przez
osoby wskazane w JEDZ przez CMC Ravenna - tj. L. L. P., A. P., N. B. , F. C., M. A. A. D.
doświadczeniem w pełnieniu funkcji „kierownika budowy” lub „kierownika robót”, pozyskanym
jako pracownicy CMC Ravenna przy realizacji zamówień na realizację robót budowlanych we
Włoszech.
3.
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż system prawa włoskiego w zakresie regulacji
samodzielnych funkcji w budownictwie czy też uczestników procesu budowlanego jest
odmienny od polskiego.
4.
Prawo włoskie nie posługuje się kategoriami uczestników procesu budowlanego, ani
samodzielnymi funkcjami w budownictwie. Regulacje dotyczące poszczególnych ról
inżynierskich czy zawodowych występujących w procesie budowlanym są bardzo
rozproszone i są objęte różnymi aktami normatywnymi. W przeciwieństwie do systemu
prawa polskiego, włoski ustawodawca nie uchwalił ustawy regulującej całościowo
kompetencje i zasady funkcjonowania takich ról, lecz zawarł szczególne przepisy
w pojedynczych aktach prawnych regulujących daną materię.
5.
Regulacje dotyczące dwóch najważniejszych funkcji we włoskim procesie
budowlanym (tj. „direttore dei lavori” i „direttore di cantiere”) zostały zawarte we włoskim
Kodeksie zamówień publicznych (Dekret Legislacyjny nr 163/2006 z dnia 12 kwietnia
2006 r.) i przede wszystkim w Dekrecie Prezyd
enta Republiki (nr 207 z dnia 5 października
2010 r.), stanowiącym akt wykonawczy do Kodeksu zamówień publicznych. Aktualny stan
prawny charakteryzuje się jednak pewną istotną luką normatywną, bowiem w 2016 r. włoski
parlament
uchwalił nową ustawę - Kodeks zamówień publicznych, niemniej jednak nie
uchwalono do dziś dekretu wykonawczego, który miałby regulować m.in. zasady
funkcjonowania w/w funkcji budowlanych. Jednocześnie, poprzedni dekret wykonawczy
wygasł z mocy prawa wraz z wejściem w życie nowego Kodeksu zamówień publicznych.
Przedmiotowa luka prawna jest aktualnie prowizorycznie „zapełniona” przez wytyczne ANAC
(włoski odpowiednik polskiego UOKiK, który wykonuje również tożsame zadania leżące
w gestii Urzędu Zamówień Publicznych), które określają i potwierdzają przyjęte już
powszechnie zasady działania „direttore dei lavori” oraz „direttore di cantiere”.
6.
Wobec takiego stanu prawnego, nie sposób jest dokonać jednoznacznego
porównania unormowań polskich i włoskich, w szczególności nie sposób jest wyodrębnić
w prawie włoskim jednoznacznie uczestników procesu budowlanego w rozumieniu polskim.
Dokonując jednak zestawienia regulacji włoskich z przyjętym w Polsce podziałem na
uczestników procesu budowlanego można wyróżnić następujące, najważniejsze funkcje:
a)
Direttore di cantiere - odpowiednik kierownika budowy;
b)
Direttore dei lavori - odpowiednik inspektora nadzoru budowlanego;
7.
Direttore dei lavori powoływany jest przez zamawiającego i co do zasady zakres jego
kompetencji jest ograniczony do sprawo
wania nadzoru technicznego nad realizacją projektu
w interesie zamawiającego. Z kolei direttore di cantiere (czy też direttore tecnico di cantiere)
sprawuje funkcję najistotniejszą i posiada autonomiczną pozycję z zagwarantowanymi
uprawnieniami kierowniczy
mi wynikającymi z Kodeksu Zamówień Publicznych, do których
należą: organizowanie, zarządzanie i prowadzenie robót na placu budowy, utrzymywanie
kontaktu z nadzorem inwestorskim, koordynacja i kontrola wykonywania zleconych robót,
sprawowanie nadzoru nad
dostosowaniem, wprowad
zeniem i przestrzeganiem planów
bezpieczeństwa oraz zapewnienie przestrzegania planu bezpieczeństwa przez wszystkie
podmioty zaangażowane w wykonywanie prac.
8.
B
iorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności, odpowiednikiem polskiego kierownika
budowy jest w prawie włoskim „Direttore di cantiere”.
B.
Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu przez p. P., p. P., p. B.
i p. C.
9.
Z informacji uzyskanych przez Odwołującego wynika, iż:
a)
Pan L. L. P. nie
spełnia wymogu SIWZ wskazanego w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c
(zdolność techniczna lub zawodowa) B) tiret drugie, bowiem posiada doświadczenie na
stanowiskach Kierownika budowy/ Robót jedynie w wymiarze: 7 lat i 2 miesiące (wymagane
było 8 lat);
b)
Pan A. P.
nie spełnia wymogu SIWZ wskazanego w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c
(zdolność techniczna lub zawodowa) B) tiret trzecie, bowiem posiada doświadczenie na
stanowiskach
Kierownika budowy/ Robót jedynie w wymiarze: 5 lat i 9 miesięcy (wymagane
było 6 lat);
c)
Pan N. B.
nie spełnia wymogu SIWZ wskazanego w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c
(zdolność techniczna lub zawodowa) B) tiret trzecie, bowiem posiada doświadczenie na
stanowiskach Kierownika budowy/ Robót jedynie w wymiarze: 3 lat i 2 miesiąca (wymagane
było 6 lat);
d)
Pan
F. C.
nie spełnia wymogu
SIWZ wskazanego w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c
(zdolność techniczna lub zawodowa) B) tiret czwarte, bowiem posiada doświadczenie na
stanowiskach
Kierownika
budowy/Robót/inspektora
nadzoru
jedynie
w wymiarze: 4 lat i 9 miesięcy (wymagane było 5 lat).
10.
Od
wołujący zauważył, że wraz z odwołaniem przedłożył graf (stanowiący załącznik nr
5) zawierający porównanie a) zadeklarowanych przez CMC Ravenna okresów pełnienia
przez p. P., p. P., p. B. i p. C.
funkcji kierownika budowy/robót oraz
b) ok
resów rzeczywistego pełnienia przez ww. panów tych funkcji, a które zostały ustalone
na podstawie informacji udzielonych przez zamawiających włoskich.
11.
Odnośnie doświadczenia p. P.:
a)
z informacji pozyskanej od Portu Piombino przez Odwołującego wynika, że p. P.
pełnił funkcję kierownika budowy w okresie od 30 czerwca 2015 r. do 13 października 2016 r.
(
projekt nr 1) oraz od 3 lutego 2016 r. do 31 marca 2017 roku (projekt nr 2). Ponieważ okresy
te pokrywają się w części, maksymalny okres, który mógłby być brany pod uwagę przy
obliczeniu doświadczenia zyskanego przy pracach w Porcie Piombino wynosi 21 miesięcy
(a nie jak wskazuje CMC Ravenna 29 miesięcy).
b)
z informacji uzyskanej od Gminy Molfetta wynika, że p. P. nie pełnił żadnej funkcji na
kontrakcie dot. rozbudowy portu handlowego w Molfetta. Tym samym p. P.
nie może
wykazać się doświadczeniem w okresie od czerwca 2012 r. do listopada 2013 r.,
tj. 18 miesiącami doświadczenia.
c)
z informacji pozyskanej od portu Ancona wynika, że p. P. pełnił funkcje kierownika
budowy
od stycznia 2014 do września 2015 r. (nie jak wskazała CMC Ravenna od grudnia
2013 do sierpnia 2014 r.), przy czym należy zauważyć, że okres pełnienia funkcji kierownika
budowy przy realizacji portu Ancona pokrywał się z okresem pełnienia tej samem funkcji na
inwestycji w Porcie Piombino. Tym samym maksymalny okres doświadczenia na obu
inwestycjach (Piombino oraz Ancona), który może zostać uwzględniony, wynosi 39 miesięcy
(tj. 3,25 lat).
12.
Podsumowując, CMC Ravenna wykazała posiadanie przez p. P. doświadczenia na
stanowisku kierownika budowy (robót) wynoszącego maksymalnie 76 miesięcy tj. 6,33 lat.
Nawet gdyby uznać, że p. P. pełnił do dnia złożenia oferty funkcję kierownika budowy na
dodatkowych zleceniu udzielonym przez Port Piombino (jak CMC Ravenna deklaruje
w wyjaśnieniach), okres wykazanego doświadczenia na dzień złożenia oferty wynosi 86
miesięcy tj. 7,16 lat (przy przyjęciu wersji korzystnej dla CMC Ravenna). Zamawiający
wymagał natomiast, aby osoba predestynowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy
posiadał doświadczenie wynoszące minimum 8 lat.
13.
Odnośnie do doświadczenia p. P.:
a)
z informacji pozyskanej od Zamawiającego - Direzione Generale Transporto Pubblico
Locale -
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea wynika, że p. P. nie pełnił funkcji
kierownika projektu/budowy robót na inwestycji pn.: „sieć kolejowa Katanii okrążająca wulkan
Etna - odcinek Stesicoro - Lotnisko - I Etap; Prace przy budowie sieci drogowej Katanii
okrążającej wulkan Etna - odcinek Nesima - Misterbianco - I Etap”. Tym samym, p. P. nie
może wykazać się zadeklarowanym przez CMC Ravenna doświadczeniem wynoszącym 27
miesięcy (2,25 lat);
b)
z informacji uzyskanej od Portu Piombino wynika, że p. P. pełnił funkcję kierownika
budowy wyłącznie w okresie od kwietnia 2014 r. do czerwca 2015 r. Tym samym
maksymalny okres doświadczenia p. P., który może być brany pod uwagę wynosi 14
miesięcy (1,17 lat), a nie jak deklarowała CMC Ravenna 21 miesięcy (1,75 lat);
c)
z informacji pozyskanej od portu Ancona wynika, że p. P. pełnił funkcje kierownika
budowy w okresie od lutego 2012 r. do grudnia 2013 r. (nie jak wskazała CMC Ravenna od
stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r.). Tym samym maksymalny okres doświadczenia p. P.,
który
może
być
brany
pod
uwagę
wynosi
miesiące
(1,83
lat),
a nie
jak deklarowała CMC Ravenna 24 miesięcy (2 lata);
d)
z informacji pozyskanej od portu Ancona wynika, że p. P. pełnił funkcję kierownika
robót na inwestycji pn.: „budowa nabrzeża na potrzeby wykańczania statków dla firmy
Fincantieri S.p.A w porcie Ankona" w okresie od kwietnia 2009 r. do stycznia grudnia 2014 r.
(a nie jak wskazała CMC Ravenna począwszy od grudnia 2008 r.). Tym samym maksymalny
okres doświadczenia p. P., który może być brany pod uwagę wynosi 33 miesiące (2,75 lat), a
nie jak deklarowała CMC Ravenna 37 miesięcy (3,08 lat);
14.
Podsumowując, CMC Ravenna wykazała posiadanie przez p. P. doświadczenia na
stanowisku kierownika budowy (robót) wynoszącego maksymalnie 69 miesięcy tj. 5,75 lat, a
tym samym nie spełnił warunku posiadania co najmniej 6-letniego doświadczenia.
15.
Odnośnie do doświadczenia p. B.:
a)
z informacji pozyskanej od Portu Ankona wynika, że zadanie pn.: „Małe Molo
Północne i Duże Molo Południowe - I Etap, prace rekultywacyjne i awaryjne zabezpieczenie
warstwy wód gruntowych wzdłuż nabrzeża (MISE)” nie było realizowane na rzecz Portu
Ankona. Tym samym, p. B.
nie może wykazać się zadeklarowanym przez CMC Ravenna
doświadczeniem wynoszącym 36 miesięcy (3 lat) przy realizacji tej inwestycji;
b)
z informacji uzyskanej od Portu Ravenna w
ynika, że p. B. pełnił funkcję kierownika
budowy wyłącznie w okresie od kwietnia 2010 r. do maja 2014 r. (a nie jak deklarowała CMC
Ravenna od kwietnia 2009 r. do maja 2010 r.). Tym samym, maksymalny okres
doświadczenia p. P., który może być brany pod uwagę wynosi 2 miesiące (0,17 lat),
a nie,
jak deklarowała CMC Ravenna, 14 miesięcy (1,17 lat);
16.
Podsumowując, CMC Ravenna wykazała posiadanie przez p. B. doświadczenia na
stanowisku
kierownika budowy (robót) wynoszącego maksymalnie 38 miesięcy tj. 3,17 lat,
a tym samym,
nie spełnił warunku posiadania co najmniej 6-letniego doświadczenia.
17.
Odnośnie do doświadczenia p. C.:
a) z informacji pozyskanej od Portu Piombino wynik
a, że p. C. nie figuruje
w
Certyfikacie końcowym jako osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy. Tym samym, p.
C.
nie może wykazać się zadeklarowanym przez CMC Ravenna doświadczeniem
wynoszącym 16 miesięcy (1,33 lat);
18.
Podsumowując, CMC Ravenna wykazała posiadanie przez p. C. doświadczenia na
stanowisku
kierownika
budowy (robót) wynoszącego maksymalnie 57 miesięcy tj. 4,75 lat,
a tym samym nie spełnił warunku posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia.
19.
Tym samym
, CMC Ravenna nie wykazała spełnienia warunków udziału
w p
ostępowaniu, co powinno skutkować wykluczeniem w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy
Pzp. Ponadto, poprzez co najmniej lekkomyślność lub niedbalstwo CMC Ravenna
przekazała Zamawiającemu informacje, które miały wykazać spełnienie warunków dot.
doświadczenia kadry. Działanie CMC Ravenna ocenić należy jako próbę wpłynięcia na
Zamawiającego przez przekazanie informacji nieprawdziwych, wprowadzających
Zamawiającego w błąd. Tym samym, zmaterializowały się również podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp.
II.3.
WPROWADZENIE ZAMAWIAJ
ĄCEGO W BŁĄD POPRZEZ PRZEDSTAWIENIE
OFERTY EASTWAY CONSULTANCU (H.K.) LIMITED - ZARZUT Z PKT. (IV A)
1.
Zamawiający naruszył art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp również poprzez
zaniechanie wykluczenia CMC Ravenna z p
ostępowania, pomimo posłużenia się przez tego
wykonawcę ofertą na dostawę stalowych grodzic i rur pochodzących od nieistniejącej firmy
oraz przekazanie przez CMC Ravenna nierzet
elnych wyjaśnień w tym zakresie.
2.
CMC Ravenna przedłożyła w Wyjaśnieniach dot. ceny ofertę Eastway Consultancy
(H.K
.) Limited na stalowe grodzice i rury. Po pierwsze, dokument ten został wystawiony na
papierze firmowym spółki, która została rozwiązania w 2014 r (co stanowi okoliczność
przyznaną przez CMC Ravenna). Po drugie, dokument ten nie został podpisany przez
jakąkolwiek osobę upoważnioną do reprezentowania rzekomego dostawcy i wystawienia
takiego dokumentu. W związku z niewiarygodnością przedstawionego dokumentu,
Zamawiający zwrócił się o złożenie wyjaśnień.
3.
Wyjaśnienia złożone przez CMC Ravenna w piśmie z dnia 19 kwietnia 2018 r. nie
stwarzają podstaw do uznania, iż oferta na stalowe grodzice i rury, uzyskana przez CMC
Ravenna, jest ofertą prawdziwą i rzetelną.
4.
Wyjaśnienie, iż pośrednik p. S. S. A. (zakładając jego zawodowy charakter
działalności) przedstawił ofertę przy wykorzystaniu papieru firmowego spółki Eastway
Consultancy (H.K.) Limited, która od 4 lat nie prowadzi działalności gospodarczej, tylko
w celu zaoszczędzenia czasu (por. str. 6 linijka 5 i 6 ang: „sometimes I made offer based on
Shunli Steel
Group price list using Eastway paper head to save time” - tłumaczenie str. 7
Wyjaśnienie z dnia 19 kwietnia 2018 r.) nie prowadzi w żadnym razie do usunięcia
wątpliwości co do rzetelności oferty przedłożonej w ramach Wyjaśnienia dot. ceny. Tym
bardziej, że oświadczenie p. S. S. A. z dnia 14 kwietnia 2018 r. zostało złożone ponownie na
papierze firmowym nieistniejącej spółki i w jej imieniu (por. podpis p. S. S. A. widniejący na
słowach „Eastway Consultancy (H.K.) Limited S. S. A.’) mimo tego, że S. S. A. przyznaje, iż
spółka ta nie istnieje.
5.
Doświadczenie życiowe i zasady logicznego myślenia nakazują wątpić w rzetelność
takiej oferty. Co więcej, posługiwanie się firmą nieistniejącego podmiotu jest nie tylko
zupełnie niewiarygodne biznesowo, ale i rodzi pytania o wypełnienie takim działaniem
przesłanek odpowiedzialności karnej. Nie ulega wątpliwości, że pozbawiona logiki koncepcja
przedstawiona w wyjaśnieniach z dnia 19 kwietnia 2018 r. została opracowana jedynie na
potrzeby owych wyjaśnień.
6.
Odwołujący wskazuje również, że oferta spółki Shunli Steel Group obejmuje dostawę
grodzic o oznaczeniu PU 22.1. Grodzice o profilu oznaczonym „PU” należą do grupy profili
PU® objętych prawnie chronionym znakiem handlowym będącym w posiadaniu grupy
ArcelorMi
ttal. Mając na uwadze powyższe, oferowanie jakichkolwiek grodzic o oznaczeniu
„PU” przez nieistniejący podmiot Eastway Consultancy (H.K.) Limited , czy też Shunli Steel
Group stanowi bądź naruszenie prawa, bądź też przejaw woli zaoferowania materiału
zamiennego
o
od
miennych cechach (profile zimno gięte w miejsce profili
gorącowalcowanych).
7.
Odwołujący dokonał sprawdzenia faktycznego zakresu oferowanych przez Shunli
Steel Group produktów. Rzeczona weryfikacja potwierdziła, iż Shunli Steel Group jest
w stanie dostar
czyć jedynie materiał SLU 21 wykonany wg standardu EN 10249 - dotyczy
profili zimno giętych, co w żadnej mierze nie odpowiada oczekiwaniom zamawiającego
wynikającym z Opisu przedmiotu Zamówienia.
8.

Co więcej, za nierzetelnością i rażącym niedbalstwem CMC Ravenna przemawia
fakt, iż CMC Ravenna w Wyjaśnieniach dot. ceny wskazało, że posiada ofertę dla grodzicy
o profilu PU22.1 za cenę 487 EUR/t. Z kolei próbując uwierzytelnić relacje pomiędzy
Stevenem S. A.
z Shunli Steel Group, załączyło do wyjaśnień z dnia 19 kwietnia
2018 r. korespondencję dotyczącą dostawy grodzic i rur dla innego projektu. Z tej
korespondencji wynika że producent Shunli Steel Group może dostarczyć grodzice o profilu
SLU 21-4 w cenie 858 USD/t (724 EUR/t przy kursie 1,1836 USD/EUR). Pr
zyjmując, że
grodzice o profilu SLU 21-
4 są odpowiednikiem PU 22ˉ¹ produktu oferowanego przez
ArcellorMittal, Odwołujący wystąpił z zapytaniem ofertowym do Shunli Steel Group,
w odpowie
dzi na które otrzymał informację, iż Shunli Steel Group nie oferuje grodzic PU, zaś
grodzica o oznaczeniu SLU (nie spełniającym co prawda standardu EN 10248) jest
zimnogiętym zamiennikiem PU w cenie 845 USD/t (713 EUR/t wg kursu 1,1836 USD/EUR, tj.
wg przelicznika stosowanego przez CMC Ravenna oraz 708,42 EUR/t wg kursu 1,1928
USD/EUR z dnia 09 stycznia 2018 tj. dnia złożenia oferty).
9.
Tym samym, abstrahując od wprowadzenia Zamawiającego w błąd poprzez
posługiwanie się ofertą nieistniejącego podmiotu, doszło do sytuacji, w której przedstawiając
kolejne wyjaśnienia CMC Ravenna zaprzecza swoim wcześniejszym Wyjaśnieniom dot.
ceny, co tym bardziej dowodzi, iż ich treść zawiera nieprawdziwe informacje, które mogły
wpłynąć na Zamawiającego, który nie zdecydował się odrzucić oferty CMC Ravenna
z powodu rażąco niskiej ceny. Z orzecznictwa Izby wynika, iż już samo potencjalne
wystąpienie takiej sytuacji uzasadnia wykluczenie wykonawcy (tym samym nie jest
konieczne jednoznaczne wykazanie, że bez nieprawdziwych informacji decyzja
zamawiającego byłaby inna): „Z powyższego wynika, że po stronie zamawiającego nie musi
powstać mylne wyobrażenie o faktach, na skutek przedstawionych przez wykonawcę
informacji, wystarczającym jest, iż takie wyobrażenie mogło powstać. Istotna jest sama treść
informacji i to, jaki
skutek mogły one wywołać w świadomości zamawiającego, niezależnie od
okoliczności czy wprowadzenie w błąd rzeczywiście nastąpiło” (wyrok KIO z dnia 2 listopada
2017 r., sygn. akt KIO 2007/17, 2014/17).
10.
Za niewiarygodnością i nierzetelnością przedstawionego przez CMC Ravenna
„dowodu” na potwierdzenie, iż cena za dostarczenie grodzic PU nie jest rażąco niska
przemawia również fakt, iż Odwołujący posiada ofertę firmy ArcelorMittal na grodzice
o profilu PU 22ˉ¹, które zostały wycenione na kwotę 835,00 EUR/t. Szczególnego
podkreślenia tu wymaga, iż CMC Ravenna oświadczyła w wyjaśnieniach z 23 lutego 2018 r.,
że „regularnie współpracuje z największymi światowymi dostawcami elementów ścianki
szczelnej profilowanych na gorąco (Arcelor Mittal) i również przy tym zamówieniu będzie
opierać się na tej współpracy” (por. str. 137 załącznik 4b Wyjaśnień dotyczących ceny)
załączając na potwierdzenie tego oświadczenia w pierwszej kolejności informację o cenach
od nieistniejącego podmiotu, a następnie korespondencję wskazująca na materiał
niespełniający wymagań opisanych w SIWZ.
11.
W konsekwencji należy stwierdzić, że CMC Ravenna posłużyło się w Wyjaśnieniach
dot. ceny informacjami nieprawdziwymi. Tym samym,
w wyniku co najmniej lekkomyślności
lub niedbalstwa przedstawiło informację wprowadzającą w błąd Zamawiającego i mogącą
mieć istotny wpływ na podejmowane przez Zamawiającego decyzje. Takie działanie
wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia stanowi podstawę wykluczenia
z p
ostępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
II.4.
WPROW
ADZENIE ZAMAWIAJĄCEGO W BŁĄD POPRZEZ PRZEKAZANIE
INFORMACJI
DOTYCZĄCYCH UMÓW Z OT LOGISTCS ORAZ PRCIP - ZARZUT Z PKT.
(IV B)
1.
Zamawiający przez zaniechanie wykluczenia CMC Ravenna z postępowania,
pomimo przekazania przez CMC Ravenna błędnych informacji dot. zawarcia z OT Logistic
umów na dzierżawę terenu, naruszył art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp.
2.
W wyjaśnieniach z dnia 19 kwietnia 2018 r. CMC Ravenna wskazała, że błędnie
dokonało tłumaczenia włoskiego słowa „accordo” [co oznacza wg CMC Ravenna -
porozumienie oraz umowa] ze względu na separację informacji znajdujących się
w Załącznikach do pisma z dnia 23 lutego 2018 r. W konsekwencji tego powstała
rozbieżność pomiędzy poszczególnymi Załącznikami ww. pisma. W pierwszej kolejności
należy zwrócić uwagę na fakt, iż Wyjaśnienia dot. ceny sporządzone zostały wyłącznie
w języku polskim, zatem nie ma możliwości stwierdzenia błędu tłumaczeniowego,
w konsekwencji oświadczenie CMC Ravenna należy uznać wyłącznie za wybieg mający na
celu uzasadnienie zamiesz
czenia nieprawdziwego oświadczenia w ramach wyjaśnienia
ceny.
3.
Po wtóre, jak przyznaje CMC Ravenna słowo „accordo” oznacza umowę jak również
porozumienie, oba te terminy oznaczają zgodnie ze słownikiem języka polskiego oraz
słownikiem włosko-polskim formę dokonaną oznaczająca zakończenie negocjacji. Po trzecie,
trudno uznać za wiarygodne wyjaśnienia, które nie odnoszą się do rzekomo zawartej Umowy
z PRCiP. Ta okoliczność bowiem nie znalazła żadnego uzasadnienia w wyjaśnieniach z dnia
19 kwietnia 2018 r.
4.
Zwrócić uwagę należy, iż CMC Ravenna przedstawiła korespondencję, z której
wynika, że prowadzi negocjacje dotyczące dzierżawy terenu. Niemniej pierwsza
z wiadomości e-mail w tej sprawie jest datowana na dzień 23 stycznia 2018 r., tj. na 14 dni
później niż data oferty sporządzonej przez CMC Ravenna. Tym samym, dokumenty
przedłożone przez CMC Ravenna jednoznacznie dowodzą, że takie negocjacje nie były
prowadzone przed terminem złożenia Wyjaśnień dot. ceny. Zatem w ramach Wyjaśnień dot.
ceny CMC Ravenna przekazało Zamawiającemu nieprawdziwe informacje mogące mieć
wpływ na decyzję Zamawiającego. Szczególnie istotne jest, że CMC Ravenna przyznaje, że
informacje ujęte w Wyjaśnieniach dot. ceny mają charakter nieprawdziwy - na str. 2
wyjaśnień z dnia 19 kwietnia 2018 r. (pkt 5) stwierdza bowiem wprost, odnosząc się do ujętej
w Wyjaśnieniach dot. ceny informacji o zawartych umowach - „tekst ten jest błędny”. Pomimo
tego,
analogicznie należy ocenić wyjaśnienia z dnia 19 kwietnia 2018 r. - również tutaj
pojawia się wskazana powyżej nieprawdziwa informacja (iż na moment złożenia oferty
prowadziła negocjacje dot. dzierżawy gruntu).
5.
Abstrahując od wprowadzających Zamawiającego w błąd informacji na temat
zawarcia umów (co miało stanowić istotną okoliczność rzutującą na cenę CMC Ravenna)
Odwołujący wskazuje, że teren, którego umowę dzierżawy negocjuje CMC Ravenna (zał. 2
do wyja
śnień z 19 kwietnia 2018 r.) jest terem nieodpowiednim do realizacji przedmiotu
zamówienia. Szczegółowe informacje w tym zakresie Odwołujący przekazał w załączniku nr
6 do odwołania. Wynika z nich jednoznacznie, że tereny, na które powołuje się CMC
Ravenna,
są nieprzydatne z punktu widzenia potrzeb zamówienia stanowiącego przedmiot
p
ostępowania. Okoliczność ta dodatkowo wskazuje na posługiwanie się przez CMC
Ravenna informacjami, które wprowadzają Zamawiającego w błąd.
6.
Powyższe oznacza brak bezpośrednich możliwości produkcyjnych i przeładunkowych
na wszystkich, wskazywanych przez CMC Ravenna terenach,
bez wcześniejszego ich
dodatkowego uzbrojenia i przebudowy. Warto wskazać także na fakt, iż w pełni gotowe
i odpowiednie tereny dla tego typu działalności posiadają swoich użytkowników i są
w zasadzie w 100% obłożone działalnością produkcyjną tych użytkowników.
7.
CMC Ravenna przekazało Zamawiającemu, w sposób co najmniej lekkomyślny lub
niedbały, nieprawdzie informacje wprowadzające w błąd (co samo przyznaje), w tak istotnym
zakresie, jakim jest kalkulacja ceny ofertowej -
co w konsekwencji mogło mieć istotny wpływ
na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
II.5.
RAŻĄCO NISKA CENA OFERTY CMC RAVENNA - ZARZUT Z PKT. (V)
1.
W pierwszej k
olejności podkreślenia wymaga, że wystosowanie wezwania w trybie
art. 90 ust. 1
a ustawy Pzp oznacza dla wykonawcy obowiązek wykazania, że
zaproponowana przez niego cena nie ma charakteru rażąco niskiej. Stosownie do przepisu
art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, obow
iązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
spoczywa na wykonawcy. W wyroku z dnia 24 czerwca 2010 r. (sygn. KIO/UZP 1157/10,
por. również wyrok z dnia 17 października 2008 r., sygn. KIO/UZP 1068/08, wyrok z dnia 23
grudnia 2008 r., sygn. KIO/UZP 1443/08 oraz wyrok z dnia 20 maja 2016 r., sygn. KIO
750/16) Izba stwierdza: „Wystąpienie do wykonawcy w trybie art. 90 ust 1 p.z.p. ustanawia
domniemanie zaoferowania ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia”.
Podobne stanowisko prez
entowane było również przez sądy powszechne, np. w wyroku
Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 1 kwietnia 2005 roku. Podkreślenia wymaga, że
koncepcja ta nie kłóci się z założeniem profesjonalizmu wykonawców, którzy, co oczywiste,
nie działają non profit i których aktywność biznesowa obliczona jest na wygenerowanie
zysku. Polski ustawodawca wyszedł jednak z założenia, że próg 30% jest takim progiem,
który czyni założenie o wystąpieniu rażąco niskiej ceny co najmniej prawdopodobnym.
2.
Obowiązkiem wykonawcy jest więc dostarczenie wyczerpujących wyjaśnień, które
w pierwszej
kolejności powinny odnosić się do wątpliwości zamawiającego sformułowanych
w wezwaniu. W przypadku, kiedy wezwanie dotyczy ceny oferty, wykonawca powinien
odnieść się kompleksowo do zaoferowanej ceny, bowiem to wykonawca wszelkimi
niezbędnymi środkami dostępnymi w danej sprawie i uzasadnionymi w konkretnym stanie
faktycznym, powinien wykazać zamawiającemu, że jego cena nie jest rażąco niska, pomimo
ziszczenia się określonych ustawowych przesłanek podejrzenia rażąco niskiej ceny w jego
ofercie.
3.
Istotne jest, aby składane wyjaśnienia nie miały charakteru ogólnego. Odwołujący
przywołał wyrok z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt KIO 422/17.
4.
Celem składanych wyjaśnień jest stworzenie u zamawiającego podstaw do
stwierdzenia, że podejrzenie dotyczące rażąco niskiej oferty było nieuzasadnione. Na
konieczność przedstawienia szczegółowych wyjaśnień dodatkowo wskazuje fakt, iż
wykonawca zobowiązany jest nie tylko do sformułowania twierdzeń dotyczących ceny, ale
również do przedstawienia dowodów na ich poparcie tak, aby na ich podstawie zamawiający
mógł zweryfikować złożone wyjaśnienia. Prawo zamówień publicznych nie określa katalogu
dowodów, które wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu w celu uzasadnienia
racjonalności i rynkowej wyceny swojej oferty.
5.
Treść wezwania Zamawiającego z dnia 6 lutego 2018 r. opierała się na art. 90 ust. 1a
ustawy Pzp. Oznacza to, iż wykonawca miał obowiązek złożyć wyjaśnienia oraz załączyć
dowody dotyczące elementów ceny mających wpływ na jej wysokość w terminie wskazanym
w ww. piśmie. Przedstawione przez CMC Ravenna wyjaśnienia zawierały niekompletne
informacje w zakresie kalkulacji cen jednostkowych poddanych weryfikacji przez
Zamawiającego. Dodatkowo wykonawca nie załączył wiarygodnych dowodów lub w ogóle
pominął jakiekolwiek dowody potwierdzające jego wyjaśnienia. Nie sposób również z treści
przedłożonych wyjaśnień wywieść istnienia takich dowodów.
6.
Odwołujący powołał się na wyrok KIO z 9 czerwca 2014 r., sygn. akt KIO 1049/14
podkreślając, że przedstawione przez wykonawcę wyjaśnienia winny być nie tylko konkretne
i przekonywujące, ale również poparte stosownymi dowodami.
7.
Dokonując oceny Wyjaśnień dot. ceny uznać należy, że Zamawiający naruszył art. 89
ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp przez jego niezastosowanie i nieodrzucenie
oferty CMC Ravenna mimo tego, że wykonawca ten nie udowodnił, że cena przez niego
zaoferowana nie jest ceną rażąco niską.
8.
CMC Ravenna nie przedstawiła wystarczających dowodów, które pozwalałby na
usunięcie wątpliwości co do prawidłowości wyliczonych kosztów i stwierdzenie, że oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny. Co więcej, informacje i dane zawarte w Wyjaśnieniach dot. ceny
pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że zrealizowanie zamówienia stanowiącego przedmiot
p
ostępowania w oparciu o zaprezentowane przez CMC Ravenna wyliczenia nie jest możliwe.
9.
Odwołujący stwierdził, że wykaże, w jaki sposób CMC Ravenna nieprawidłowo
obliczyło koszty wykonania prefabrykatów, gwiazdobloków, zbrojenia oraz ścianek
szczelnych (przy czym należy wskazać, że te pozycje kosztorysu są reprezentatywnymi
przykładami niewiarygodnego obliczenia ceny oferty). Istotność powyższych elementów dla
realizacji całego zadania przejawia się w udziale wartości wskazanych grup kosztów na
poziomie 11%-
13% wartości ceny ofertowej dla Części 1 i Części 2 oraz wynika z faktu, że
elementy te mają szczególne znaczenie dla tak skomplikowanego zamówienia, jakie zlecone
będzie w wyniku postępowania.
10.
Podkreślenia wymaga ponadto, że wszystkie pozycje w ofercie CMC Ravenna
o
wartości <70% średniej z odpowiadających im średnich wartości cen jednostkowych ze
wszystkich ofert stanowią odpowiednio 38,4% dla Części 1 oraz 29,5% dla Części 2 (co
jednoznacznie wskazu
je, iż Zamawiający zaniechał rzetelnej analizy ceny ofertowej CMC
Ravenna, co przełożyło się na niekompletne (tj. nie obejmujące wszystkich wątpliwych,
nierzetelnych pozycji) wezwanie do wyjaśnień, które Zamawiający sprowadził de facto do
wypełnienia dyrektywy ustawowej z art. 90 ust. 1 a, podczas gdy w opinii Odwołującego,
rzeczone wezwanie nie powinno ograniczać się do jedynie kilku elementów składających się
na przedmiot zamówienia, które zostały wymienione w treści wezwania (wątek ten nie
zostanie jedna
k rozwinięty, niezależnie bowiem od treści wezwania obowiązkiem wykonawcy
jest bowiem przekazanie wszystkich informacji wpływających na obniżenie ceny oferty).
11.
W ujęciu kwotowym wszystkie pozycje w ofercie CMC Ravenna o wartości <70%
średniej z odpowiadających im średnich wartości cen jednostkowych ze wszystkich ofert
stanowią odpowiednio 87 524 290,69 zł netto do 166 658 660,43 zł netto, tj. zaledwie 53%
dla Części 1 oraz 47 545 481,67 zł netto do 97 783 032,69 zł netto, tj. zaledwie 49% dla
Części 2.
12.
Z zaprezentowanych poniżej względów błędna oraz rynkowo nierealna wycena CMC
Ravenna stwarza istotne ryzyko niezrealizowania przedsięwzięcia.
13.
Zgodnie z pkt. XII.3 SIWZ „Cena jednostkowa w danej pozycji wycenianego
Przedmiaru robót i wartość tej pozycji ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do
wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: koszty
bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej
przez Wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty,
opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną
i
zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków
Umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych”. Z powyższego
wynika, iż Zamawiający w sposób jasny i precyzyjny wskazał zasady kalkulacji
poszczególnych cen jednostkowych składających się na cenę ofertową. Szczególnie istotne
jest, że Zamawiający nie dopuścił manipulacji elementami kosztotwórczymi, tj. swobodnego
przenoszenia ich przez wykonawców pomiędzy pozycjami. Jak zostanie poniżej
szczegółowo wykazane, CMC Ravenna wyceniło swoje koszty jednostkowe w sposób
nienależyty, nierynkowy i z naruszeniem powyższego warunku sposobu obliczenia ceny,
ponieważ na wykonaniu czterech istotnych grup robót, CMC Ravenna nieuchronnie poniesie
stratę.
14.
Co do zasady, wszelkie czynniki kosztotwórcze, które można powiązać
z bezpośrednią realizacją robót, należy zaliczyć do kosztów bezpośrednich. Jednocześnie
typowe koszty bezpośrednie tj. koszt zakupu/dostawy materiałów, ew. produkcji własnej na
ternie budowy powinny być przyjęte przez wykonawcę w sposób wiarygodny, a w przypadku
istnienia wątpliwości co do wiarygodności ceny, wykonawca obowiązany jest wykazać, że
cena ta jest realnie osiągalna (np. przez przedstawienie oferty na materiał).
15.
Jeśli dany czynnik kształtujący cenę nie został z uzasadnionych przyczyn
uwzględniony w kosztach bezpośrednich należy założyć, że został on uwzględniony przez
wykonawcę w kosztach pośrednich lub kosztach ogólnych. Innymi słowy koszty pośrednie
i ogólne skalkulowane przez wykonawcę powinny wystarczyć na pokrycie innych kosztów,
które nie kształtują kosztu bezpośredniego lub są niemożliwe do ich określenia w wyraźny
sposób. W kosztach pośrednich i kosztach ogólnych znajdują się więc takie koszty jak koszty
zaplecza biurowego, koszty zaplecza socjalnego, koszt kadry, koszt mediów, wywóz
i utylizacja odpadów biurowych, bytowych i budowlanych, koszty ubezpieczeń
k
ontraktowych, koszty gwarancji należytego wykonania, koszty zarządu, koszt kontroli
jakości etc. Nawet gdyby uznać, że możliwe jest swobodne przeniesienie czynnika
kształtującego koszt bezpośredni do kosztów pośrednich lub ogólnych nie może dojść do
sytuac
ji, w której całkowity koszt bezpośredni takiego elementu przewyższa przyjęty
w wycenie koszt bezpośredni wraz z kosztem pośrednim i kosztem ogólnym.
16.
Analiza Wyjaśnień dot. ceny prowadzi do wniosku, iż CMC Ravenna nie tylko nie
zawarła w kalkulacji kosztów bezpośrednich istotnych elementów kształtujących rodzaj
kosztu, a także w wycenionych kosztach bezpośrednich przyjęła nierynkowe ceny. Tym
samym,
należy uznać, że nieujęte elementy kosztów bezpośrednich oraz ryzyko nierynkowej
ceny materiałów/usług CMC Ravenna przewidziała w kosztach pośrednich i ogólnych
(pozostawiając planowany zysk na tym samym poziome). Jednakże weryfikacja założeń
ofertowych CMC Ravenna wskazuje, iż przyjęte przez nią koszty pośrednie i ogólne nie
wystarczają na pokrycie całkowitych, rynkowych kosztów bezpośrednich wykonania
poszczególnych istotnych pozycji przedmiaru robót. Ponieważ już na tych pozycjach CMC
Ravenna ponosić będzie stratę (zarówno koszty pośrednie, ogólne jak i zysk zostaną
skonsumowane przez pozostałe koszty bezpośrednie), koszty pośrednie i ogólne nie
wystarczają na pokrycie typowych pozycji kosztów pośrednich i ogólnych.
A. Prefabrykaty
17.
CMC Ravenna skalkulowała, iż wartość KB wykonania wszystkich prefabrykatów typu
1 a i typ 2 wyniesie 31.666.423,65 zł.
18.
Odwołujący wskazuje, że wykalkulkawne przez CMC Ravenna koszty pośrednie
i ogólne nie pokrywają niżej wymienionych kosztów:
a)
koszt placu (terenu) prefabrykacji -
CMC Ravenna przyjęła, że powierzchnia terenu
prefabrykacj
i wyniesie co najmniej 10.500 m², okres prefabrykacji najdłużej
prefabrykowanego elementu tj. prefabrykatu typu 1a (2550 szt prefabrykatów typ 1a/
produkcja 6 sztuk dziennie / 6 dni w tygodniu, w konsekwencji okres prefabrykacji
prefabrykatu 1a wyniesie ok. 17 miesięcy. Z analizy rynku dokonanej przez Odwołującego
wynika, że najniższy koszt odpowiedniego placu (tj. umożliwiającego prefabrykację
i przeładunek na środki transportu wodnego nabrzeża) wyniesie 10 zł/m². Zatem koszt terenu
prefabrykacji wynies
ie co najmniej 1.785.000,00 zł. W Wyjaśnieniach dot. ceny CMC
Ravenna przyjęła do wyceny prefabrykatu typ 2 (pozycje 13 d.2 dla obu części)
nieodpowiednią ilość zbrojenia tj. 1,11 ton zbrojenia i stali profilowej na 1 prefabrykat typu 2,
zamiast 2,186 ton zbrojenia i stali profilowej (zgodni
e z odpowiedzią Zamawiającego na
pytanie nr 455). Różnica ilości nieujętego zbrojenia wynosi 1,076 t. na prefabrykat. Przy
łącznej liczbie 796 prefabrykatów typu 2 oraz cenie przyjętej przez CMC Ravenna
w wysokości 2,220 zł/t, wartość błędu kalkulacji związanej z niewystarczającą ilością
zbrojenia wynosi łącznie 1.901.421,12 zł (1,076 t * 796 * 2220 zł/t). Wykonanie wymaganej
przez Zamawiającego ilości zbrojenia nie jest możliwe za zaoferowaną przez CMC Ravenna
cenę. Dodatkowo, Odwołujący ponownie wskazał na załącznik nr 6 do odwołania, z którego
wynika nieprzydatność terenów, do których odnosi się CMC Ravenna w kontekście realizacji
przedmiotowego zamówienia;
b)
CMC Ravenna nie ujęła w wycenie kosztów bezpośrednich prefabrykatów typ 1a
haków oraz uszczelnień, których łączny koszt wynosi 1.485.885,00 zł. Konieczność
zastosowania haków oraz uszczelnień została wykazana we wcześniejszej części odwołania,
wynika zresztą z samego przedmiaru robót (por. np. poz. 9 d.2 Część 1B „dostarczenie
prefa
brykatów - typ 1a (komplet wraz z uszczelnieniem wg. dokumentacji projektowej wraz
hakami montażowymi)”.
c)
w Wyjaśnieniach dot. ceny CMC Ravenna przyjęła niewłaściwą klasę betonu, tj.
C30/37 zamiast C35/45 jak wykazano we wcześniejszej części odwołania. Różnica w cenie
zg
odnie z przedłożoną przez CMC Ravenna ofertą Oltrans (załączone do Wyjaśnień dot.
ceny) z dnia 9 grudnia 2017 r. wynosi 1 zł, co przy wymaganej ilości betonu 56.012,68 m3
daje błędne zaniżenie kosztów wykonawstwa o 56.012,68 zł;
d)
CMC Ravenna w Wyjaśnieniach dot. ceny [str. 13 pkt b i 215 pkt b] przyjęła, że
prefabrykaty będą rozszaIowywane w dniu następującym po ich zabetonowaniu, co wymaga
zastosowania dodatków chemicznych przyspieszających wiązanie betonu. Zgodnie
z przedłożoną przez CMC Ravenna ofertą OL Trans dopłata wynosi 8 zł/m³, łączny koszt
dodatku wyniesie zatem 448.101,44 zł, co nie zostało ujęte w cenie;
e)
w ocenie Odwołującego, przyjęta przez CMC Ravenna cena stali na poziome
2220 zł/t jest ceną obiektywnie nierealną/nierynkową. CMC Ravenna wyjaśniła, że jest
obecnie w kontakcie z kilkoma polskimi przedsiębiorstwami (Konsorcjum Stali, Stal Service)
w zakresie dostaw wstępnie ukształtowanej stali do wykorzystania przy realizacji
zamówienia, jednakże CMC Ravenna nie przedstawiła żadnych dowodów wykazujących, że
prowadzi negocjacje z dostawcami stali i przyjęta przez nią cena na poziome 2220 zł/t jest
ceną możliwą do osiągnięcia. Na marginesie Odwołujący wskazał, iż CMC Ravenna nigdy
nie była i nie jest w kontakcie z firmą Stal Service w zakresie zakupu stali dla zadania
Modernizacja układu falochronów oraz, że cena na poziomie 2220 zł netto/t jest ceną
wystarczająca zaledwie na zakup od huty materiału do przetworzenia. Najniższa cena, jaką
Odwołujący uzyskał od Konsorcjum Stali wynosi 2.550 zł/t stali, tym samym, różnica
pomiędzy przyjętą przez CMC Ravenna ceną stali, a realną ceną stali wynosi 330 zł/t. Przy
wymaganej ilości stali 5.185,11 t. koszt stali został zaniżony o 1.711.084,98 zł.
19.
W sumie faktyczny koszt wykonania prefabrykatów jest zatem wyższy o co najmniej
7.387.505,22 zł netto w stosunku kosztów wyliczonych przez CMC Ravenna, załączonych do
Wyjaśnień dot. ceny. Wartość kosztów pośrednich i ogólnych dla prefabrykatów typ 1 a i typ
2 CMC Ravenna przyjęła na poziomie 6.065.414,59 zł (suma KP i KO). Zatem błędna
kalkulacja kosztowa CMC Ravenna poprzez nie uwzględnienie powyżej wymienionych
czynników kosztotwórczych powoduje skonsumowanie KB, KP oraz KO (co już samo
w sobie stanowi o wadliwości kalkulacji ceny ofertowej - nie sposób bowiem pominąć
kosztów pośrednich i ogólnych takich jak koszty zaplecza biurowego, koszty zaplecza
socjalnego, koszt kadry, koszt mediów, wywóz i utylizacja odpadów biurowych, bytowych
i budowlanych, koszty ubezpieczeń kontraktowych, koszty gwarancji należytego wykonania,
koszty zarządu, koszt kontroli jakości etc.), pozostawiając kwotę 1.322.090,63 zł netto bez
pokrycia w zakresie kosztu bezpośredniego (materiały, robocizna, sprzęt) oraz części kosztu
pośredniego jakim jest plac prefabrykacji.
B. Gwiazdobloki
20.
W wyniku błędu popełnionego przez CMC Ravenna tj. odwrócenia cen
jednostkowych dla gwiazdobloków 5 tonowych i 8 tonowych powstała dysproporcja pomiędzy
realnymi kosztami wykonania tej pozycji robót, a kosztami, które przewidziała w swojej
ofercie CMC Ravenna.
21.
Zgodnie z ofertą CMC Ravenna ceny za wykonanie gwiazdobloków 5 i 8 tonowych
dla części 1C skalkulowane zostały następująco:
Pozycja:
Poz. 45.d5 (część 1C) element 8t, Liczba: 2.535 szt., Cena jednostkowa
(KB+KP+KO+Z):
1.133,99 zł, Wartość z narzutami: 2.874.664,65 zł
Pozycja:
Poz. Poz. 46.d5 (część 1C) element 5t, Liczba: 1.170 szt., Cena jednostkowa
(KB+KP+KO+Z):
1.599,29 zł, Wartość z narzutami: 1.871.169,30 zł
Suma:
4.745.833,95 zł
. Po wyjaśnieniu, faktyczny koszt wykonania gwiazdobloków prezentuje się następująco:
Pozycja:
Poz. 45.d5 (część 1C) element 8t, Liczba: 2.535 szt., Cena jednostkowa
(KB+KP+KO+Z):
1.599,29 zł, Wartość z narzutami: 4.054.200,15 zł
Pozycja:
Poz. Poz. 46.d5 (część 1C) element 5t, Liczba: 1.170 szt., Cena jednostkowa
(KB+KP+KO+Z):
1.133,99 zł, Wartość z narzutami: 1.326.768,30 zł
Suma:
5.380.968,45 zł
23.
Tym samym,
opisana sytuacja spowodowała nieujęcie w cenie ofertowej kwoty
635.134,50 zł (5.380.968,45 zł - 4.745.833,95 zł). Mając na względzie wyliczone KP i KO,
których suma wynosi 421.240,95 zł, kwota pozostająca bez pokrycia i nieujęta w żadnym
rodzaju kosztu wynosi 213.893,55 zł.
C.
Zbrojenie
24.
Odwołujący wskazał, że przyjęte przez CMC Ravenna ceny wykonania zbrojenia dla
Części 1 oraz Części 2 nie są cenami rynkowymi. Co więcej, w kalkulacji ceny jednostkowej
CMC Ravenna wskazało, że koszt bezpośredni obejmuje wyłącznie materiał w postaci „stali
zbrojeniowej klasy AIIIN", natomiast pozostałe koszty, tj. koszt robocizny oraz koszt maszyn
został wkalkulowany w koszty pośrednie. Należy zatem zakładać, że te elementy są ujęte
(zostają pokryte) przez KP i KO.
25.
Przyjęta przez CMC Ravenna cena stali zbrojeniowej jest ceną nierynkową
i nierealną. Dla Części 1 CMC Ravenna przyjęła koszt stali zbrojeniowej na poziomie
2.098,96 zł/t (jeszcze z dodatkowym - nieudowodnionym przez CMC Ravenna - rabatem
w wysokości 121,04 zł), natomiast dla Części 2 - 2.220 zł/t (bez rabatu). Najniższa cena stali
uzyskana przez Odwołującego wyniosła natomiast 2.550 zł/t stali. Taka różnica w cenie stali
prowadzi do nieujęcia w koszcie bezpośrednim co najmniej kwoty 487.036,07 zł:
a)
dla Części 1 przewidziano w sumie 723,5651. stali zbrojeniowej;
b)
różnica pomiędzy najniższą ceną uzyskaną przez Odwołującego a ceną przyjętą
przez CMC Raven
na dla Części 1 wynosi 451,04 zł/t;
c)
tym samym,
koszt nieujęty w kosztach bezpośrednich wynosi 326.356,76 zł;
ponadto:
d)
dla Części 2 przewidziano w sumie 486,907 t. stali zbrojeniowej;
e)
różnica pomiędzy najniższą ceną uzyskaną przez Odwołującego a ceną przyjętą
przez CMC Ravenna dla części 2 zadania wynosi 330 zł/t;
f)
tym samym,
koszt nieujęty w kosztach bezpośrednich wynosi 160.679,31 zł.
26.
Ponieważ CMC Ravenna nie uwzględniła w kosztach bezpośrednich kosztów
robocizny oraz kosztów maszyn, na podstawie innych załączonych do Wyjaśnień dot. ceny
kalkulacji oraz info
rmacji dot. amortyzacji sprzętu przeznaczonego do realizacji zbrojenia,
Odwołujący wyliczył:
a)
przybliżone koszty robocizny dla obu Części zadania na poziomie co najmniej
338.932,16 zł;
b)
koszty amortyzacji sprzętu dla obu części zadania na poziomie co najmniej
66.375,81 zł.
27.
Odwołujący przyjął, że:
a)
wydajność pracownika fizycznego w ramach czynności wbudowania wynosi 1 t stali
na dzień roboczy przy 8 h godzinach pracy. Tym samym, wydajność pracownika fizycznego
na godzinę wynosi 125 kg (1t/8h = 0,125 t);
b)
koszt roboczogodziny pracownika fizycznego przyjmowany przez CMC Ravenna (por.
np. str. 35 Wyjaśnień dot. ceny) wynosi 35 zł, co w konsekwencji daje stawkę montażu 1 kg
stali na
poziomie 0,28 zł (35zł/125 kg = 0,28 zł/kg) - Odwołujący wskazał, że koszt robocizny
na poziomie 0,28 zł/kg jest ceną nierynkową/nierealną. Odwołujący posiada oferty
podwykonawców, gdzie cena montażu 1 kg stali wynosi 1-1,35 zł netto;
c)
przy 723.565 kg st
ali przewidzianej do montażu w Część 1, koszt robocizny (wg
stawki 0,28 zł/kg) wkalkulowany w koszty pośrednie przez CMC Ravenna wyniesie
202.598,20 zł;
d)
przy 486.907 kg stali przewidzianej do montażu w Część 2, koszt robocizny (wg
stawki 0,28 zł/kg) wkalkulowany w koszty pośrednie przez CMC Ravenna wyniesie
136.333,96 zł.
28.
Odwołujący koszt maszyn wyliczył w następujący sposób:
a)
CMC Ravenna przewidziała dla realizacji zbrojenia dwa rodzaje maszyn, tj.
Motoponton Dante oraz Dario. Stawka rocznej amortyzacji wg. 2016 r. Motopontonu Dante
wyniosła 119.300,00 EUR/rok, a Motopontonu Dario 33.434,00 EUR/rok. Roczny koszt
amort
yzacji sprzętu wyniesie 152.734 EUR/rok, co przy zakładanym średnim kursie 4,20
zł/EUR koszt amortyzacji obu maszyn wyniesie 641.482,80 zł rocznie;
b)
mając na względzie, iż falochron w Części 1 wynosi 842,5 m i zakładając, że CMC
Ravenna jest w stanie, przy wydajności montażu jednego pracownika 125 kg/h, wykonać
42,13 m falochronu dziennie, liczba dni montażu całego falochrony wyniesie 20 dni (a zatem
5% w skali roku), co daje koszt amortyzacji maszyn na poziomie 33.471,97 zł;
c)
mając na względzie, iż falochron w Części 2 wynosi 828,2 m i zakładając, że CMC
Ravenna jest w stanie, przy wydajności montażu jednego pracownika 125 kg/h, wykonać
42,13 m falochronu dziennie, liczba dni montażu całego falochrony wyniesie 19,66 dni
(a zatem zaokrąglając 5% w skali roku), co daje koszt amortyzacji maszyn na poziomie
32.903,84 zł;
29.
Podsumowując, koszty wykonania zbrojenia, które nie zostały uwzględnione
w kosztach bezpośrednich, a zatem zgodnie z wyjaśnieniem CMC Ravenna powinny być
uwzględnione (wkalkulowane) w kosztach pośrednich, wynoszą: a) 487.036,07 zł
(wynikające z nierynkowej ceny stali); b) 338.932,16 zł (koszty robocizny); c) 66.375,81 zł
(koszt maszyn) -
łącznie 892.344,04 zł.
30.
Mając na względzie KP (łącznie 259.707,15 zł) i KO (233.970,08 zł), które zostały
wyliczone na podstawie założeń cenowych CMC Ravenna i ilości zbrojenia do wykonania, po
odjęciu od KP powyższej wyliczonego kosztu, pozostaje kwota 632.636,89 zł niepokryta
kosztem pośrednim. Przeznaczając KO na pokrycie dalszej części kosztów wykonawstwa
zbrojenia, kwota 398.666,81 zł pozostaje bez pokrycia.
D.
Ścianka szczelna
31.
Odwołujący wskazał, że przyjęte przez CMC Ravenna ceny zakupu grodzic i rur,
odpowiednio na poziomie 2.065,78 zł/t oraz 2.145,71 zł/t, są cenami nierynkowymi
i niemożliwymi do osiągnięcia. CMC Ravenna w wyjaśnieniach wskazała, że współpracuje
z ArcelorMittal i również przy tym zamówieniu zamierza opierać się na tej współpracy, przy
czym nie załączono żadnej oferty ani korespondencji dot. negocjacji współpracy przy
realizacji przedmiotowego zamówienia.
32.
Odwołujący również otrzymał ofertę od spółki ArcelorMittal na grodzice, z której
wynika, że cena grodzic wynosi 835 EUR/t, a cena rur wg oferty SSAB to 870 EUR/t. Mając
powyższe na względzie, kalkulacja kosztów bezpośrednich wykonania ścianek szczelnych
oraz pali wyliczona przez CMC Ravenna jest nierynkowa i nie obejmuje rzeczywistych
kosztów jej wykonania.
33.
W odniesieniu do grodzic:
a)
CMC Ravenna posiada informacje od
nieistniejącego podmiotu Eastway Consultancy
(H.K.) Limited na dostawę grodzic po cenie 487 EUR/t - CMC Ravenna przy tym przyjęła do
wyliczeń cenę 2.065,78 zł/t (po kursie 4.2418 zł/EUR);
b)
mając na względzie ofertę otrzymaną od ArcelorMittal z zaoferowaną ceną 835 EUR/t
-
3.541,94 zł/t (po kursie przyjętym przez CMC Ravenna), różnica w cenach za tonę grodzic
wynosi 1.476,16 zł/t);
c)
przy przewidzianej do realizacji w ramach Części 1 zamówienia 259,77 t grodzic,
koszt bezpośredni nieujęty w ofercie CMC Ravenna wynosi 383.462,89 zł.
34.
W odniesieniu do rur:
a)
CMC Ravenna posiada informację nieistniejącego podmiotu Eastway Consultancy
(H.K.) Limited na dostawę rur po cenie 505 EUR/t - CMC Ravenna przy tym przyjęła do
wyliczeń cenę 2.145,71 zł/t (po kursie 4.2489 zł/EUR);
b)
mając na względzie ofertę otrzymaną od SSAB z zaoferowaną ceną 870 EUR/t -
3.696,57 zł/t (po kursie przyjętym przez CMC Ravenna), różnica w cenach za tonę rur
w
ynosi 1.550,86 zł/t);
c)
przy przewidzianej do realizacji w ramach Części 1 zamówienia 118.65 t rur, koszt
bezpośredni nieujęty w ofercie CMC Ravenna wynosi 184.009,50 zł.
35.
W konsekwencji nierynkowej wyceny wykonania ścianek szczelnych, kwota
567.472,40
zł nie stanowi kosztów bezpośrednich, a zatem powinna być wkalkulowana
w koszty pośrednie. Przy kosztach pośrednich wynoszących dla obu pozycji 70.871,54 zł,
koszt nieujęty w kosztach pośrednich wynosi 480.059,57 zł. Odejmując od tej kwoty koszty
ogólne w łącznej wysokości 69.330,85 zł, kwota bez pokrycia wynosi 427.270,00 zł netto,
tym samym KP oraz KO zostały skonsumowane przez nierynkowe wyliczenie KB.
E.
Podsumowanie zarzutu rażąco niskiej ceny
36.
Mając na względzie powyższą analizę dot. już tylko tych 4 istotnych dla realizacji
kontraktu grup cenowych (stanowiących łącznie ok 12% ceny ofertowej CMC Ravenna dla
obu części zadania), Odwołujący stwierdził, że CMC Ravenna niewłaściwe dokonała wyceny
robót i nie przedstawiła żadnych wiarygodnych dowodów na poparcie tezy, iż zaoferowana
przez nią cena nie jest ceną rażąco niską.
37.
Jednoznacznie należy stwierdzić, że CMC Ravenna zaoferowała cenę rażąco niską,
która wynika z zaniżenia cen wykonawstwa poszczególnych elementów istotnych dla
realizacji całego zamówienia.
38.
Odwołujący przedstawił zestawienie mające na celu zobrazowanie wszystkich kosztów
wykonawstwa powyższych 4 grup robót, które nie zostały wkalkulowane w koszty
bezpośrednie i powinny być w konsekwencji sfinansowane z kosztów pośrednich, ogólnych,
a w ostateczności z zakładanego przez CMC Ravenna zysku.
Koszty bezpośrednie (KB): 37.350.990,42 zł
Koszty pośrednie (KP): 3.758.955,15 zł
Koszty ogólne (KO): 3.361.580,01 zł
Zysk (Z):
2.241.059,42 zł
Suma KP+KO+Z:
9.361.594,58 zł
Koszty nieujęte (KN): 9.482.456,16 zł
Delta KP+KO+Z+KN: (-) 120.861,58 -
strata już tylko na powyższych 4 grupach robót
39.
Podsumowując, CMC Ravenna nie ujęła w cenie oferty w zakresie analizowanych
grup robót m.in. kosztów zaplecza biurowego, kosztów zaplecza socjalnego, kosztów kadry,
kosztów mediów, wywozu i utylizacji odpadów biurowych, bytowych i budowlanych, kosztów
ubezpieczeń kontraktowych, kosztów gwarancji należytego wykonania, kosztów zarządu,
kosztów kontroli jakości etc., co w pierwszej kolejności pogłębia ww. stratę, a ponadto
przesądza o sporządzeniu kalkulacji ceny niezgodnie z wytycznymi w tym zakresie
określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
II.6.
NIEZGODNOŚĆ OFERTY Z SIWZ - ZARZUT Z PKT. (Vl)
1.
Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez jego niezastosowanie
i nieodrzucenie oferty CMC Ravenna mimo to, że wykonawca ten złożył ofertę niezgodną
z treścią SIWZ.
2.
Opisane powyżej rozbieżności pomiędzy ofertą a postanowieniami SIWZ przejawiają
się w:
a)
zastosowaniu mniejszej ilości stali zbrojeniowej przy wycenie wykonania
prefabrykatów typu 2 dla Części 1 i 2;
b)
nieuwzględnieniu przy wycenie wykonania prefabrykatów typu 1a uszczelek oraz
haków stanowiących istotny element wykonania prefabrykatów;
c)
zastosowaniu przy wycenie wykonania prefabry
katów typu 1a oraz typu 2 betonu
C30/37 zamiast przewidzianego dla tych prefabrykatów betonu C35/45.
3.
Zamawiający przewidział zastosowanie grodzic o oznaczeniu PU-22-1.0 lub PU22ˉ1
spełniającym normę EN10248, tj. normy dla stali walcowanej na gorąco. Odwołujący
wskazuje, iż:
a) po pierwsze, grodzice o profilu oznaczonym „PU” należą do grupy profili PU® objętych
prawnie chronionym znakiem handlowym będącym w posiadaniu grupy ArcelorMittal. Mając
na uwadze powyższe, oferowanie jakichkolwiek grodzic o oznaczeniu „PU” przez
nieistniejący podmiot Eastway Consultancy (H.K.) Limited, czy też Shunli Steel Group
stanowi bądź naruszenie prawa, bądź też przejaw woli zaoferowania materiału zamiennego
o odmiennych cechach (profile zimnogięte w miejsce profili gorącowalcowanych).
Odwołujący dokonał sprawdzenia faktycznego zakresu oferowanych przez Shunli Steel
Group produktów. Rzeczona weryfikacja potwierdziła, iż Shunli Steel Group jest w stanie
dostarczyć jedynie materiał SLU 21 wykonany wg standardu EN10249 - dotyczy profili
zimno
giętych, co w żadnej mierze nie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego
wynikającym z SIWZ.
b) po drugie, biorąc pod uwagę wachlarz materiałów produkowanych oraz oferowanych
wcześniej przez Shunli Steel Group dla CMC di Ravenna (por. wyjaśnienia z dnia
19 kwietnia 2018, str. 14) grodzice podobnego typu do PU22
ˉ1 oznaczane są przez
Producenta Shunli Steel Group znakiem SLU21-
4 oraz produkowane są, wg opisu do oferty
(por. str. 16 wyjaśnienia z dnia 19 kwietnia 2018 r.), wg standardów określonych normą
EN10249, tj. stanowią zupełnie inny materiał w stosunku do wskazanego w projekcie oraz
w związku z odmienną metodą produkcji posiadają inne cechy użytkowe wpływające na
trwałość elementów, a zarazem całej konstrukcji. Odwołujący dokonał porównania
ma
teriałów SLU21-4, tj. oferowanych przez Shunli Steal Group oraz o oznaczeniu PU-22-1.0
tj. wymaganych wg SIWZ i stwierdził, że materiały te są zgodne w zakresie gatunku stali,
długości profilu ścianki, pola przekroju, wagi grodzicy, wagi ściany, oraz sprężystego
wskaźnika wytrzymałości na zginanie. Materiały te nie są natomiast zgodne z takich
parametrach, jak nazwa produktu,
rodzaj walcowania, zgodność z normą, wysokości profilu
ścianki, grubości profilu – plecy, grubości profilu – ramię, oraz momentu bezwładności.
Odwołujący zaznaczył, że CMC Ravenna przyjęła do wyceny i zastosowania materiał
niezgodny z SIWZ.
Odwołujący wniósł o:
(i)
rozpatrzenie i uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
a)
unieważnienia czynności badania i oceny ofert;
b)
p
owtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym:
-
wykluczenia CMC Ravenna z p
ostępowania;
-
odrzucenia oferty CMC Ravenna;
c)
dokonania
wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako najkorzystniejszej
w p
ostępowaniu;
(ii)
dopuszczenie i przeprowadzeni
e dowodów załączonych do odwołania lub
przedstawionych na rozprawie, na okoliczności wskazane w uzasadnieniu pisemnym bądź
ustnym;
(iii)
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przewidzianych
przepisami prawa zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie.

K
rajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie
i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wymieniony w treści
uzasadnienia, j
ak również stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane na
piśmie i ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.

Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o
którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich potwierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając go tym samym na poniesienie w tym zakresie
wymiernej szkody. O b
raku interesu we wniesieniu odwołania nie może świadczyć
okoliczność, że cena zaoferowana przez Odwołującego przekracza kwotę, jaką Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Stwierdzenie, że cena zaoferowana przez
O
dwołującego przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia
nie oznacza automatycznie, że oferta z wyższą od założonej przez Zamawiającego ceną nie
będzie mogła zostać wybrana. Przepisy ustawy Pzp pozostawiają Zamawiającemu
możliwość pozyskania dodatkowych środków, a zatem dopóki Zamawiający nie wykaże, że
takiej możliwości nie ma, nie można przesądzić o tym, że oferta Odwołującego nie może
zostać wybrana. Jest to jednak dalszy etap postępowania. Odwołujący złożył ofertę
w przedmiotowym postępowaniu i ma prawo dążyć do uzyskania zamówienia. Odwołanie
stanowi zaś środek ochrony prawnej nakierowany na zmianę sytuacji wykonawcy w danym
postępowaniu. Interes we wniesieniu odwołania materializuje się na moment jego wniesienia
i w ocenie Izby, na moment wniesienia odwo
łania Odwołujący takowy interes posiadał,
bowiem jego oferta nie została odrzucona, a jednocześnie została wybrana oferta innego
wykonawcy, który to wybór Odwołujący kwestionuje.
Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych zarzutów Izba uznała, że podlega
ono
w części uwzględnieniu.
Za zasadny Izba uznała zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczenia CMC
Ravenna z postępowania, pomimo że
osoby, które wskazane zostały w ofercie tego wykonawcy, jako te, które wykonawca skieruje
do realizacji zamówienia nie spełniają warunku określonego w Rozdziale V pkt 1.2) c.B SIWZ
i doprecyzowanego w odpowiedzi na pytanie nr 250, tj. na dzień składania ofert nie uzyskały
tymczasowego wpisu na listę członków izby właściwej miejscowo dla miejsca świadczenia
usług, ani nie uzyskały decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych.
Izba stoi na stanowisku, że odpowiedzi na pytania udzielane przez Zamawiającego
stanowią integralną część SIWZ. Pogląd ten jest ugruntowany w orzecznictwie Krajowej Izby
Odwoławczej i sądów okręgowych. Co za tym idzie, zarówno Zamawiający, jak i wykonawcy,
są nimi związani. Na wiążący charakter odpowiedzi na pytania do SIWZ wskazał ponadto
sam Zamawiający w Rozdziale VII pkt. 9 IDW, w którym Zamawiający stwierdził, że
„w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.”. Wobec powyższego, nie ulega wątpliwości, że CMC
Ravenna zobowiązana była wykazać spełnianie wymogu zawartego w Rozdziale V pkt 1.2
c.B SIWZ zmodyfikowanego
odpowiedzią na pytanie nr 250, tj. wskazując na stanowisko
obywatela państwa członkowskiego dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu
wy
konawca miał obowiązek wykazania na dzień składania ofert, że osoba ta uzyskała
stosowną decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych, oraz że osoba ta już w dniu, w którym
upływał termin składania ofert uzyskała tymczasowy wpis na listę członków izby właściwej
miejscowo dla miejsca świadczenia usługi. Dokumenty i oświadczenia musiały być aktualne
na dzień ich złożenia. Rezygnacja przez Zamawiającego z przedmiotowego wymogu na
etapie oceny ofert stanowi działanie nieuprawnione i skutkowała naruszeniem zasad
równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, bowiem pozostali wykonawcy
ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zadbali o spełnianie ww.
wymagania, czego dowodem jest informacja Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa z dnia
1 czerwca 2018 r. wraz z załącznikami i skierowanym przez PORR S.A.
do Izby wnioskiem z dnia 24 maja 2018 r.
Izba miała też na względzie okoliczność, że
postawienie takiego wymagania mogło skutkować rezygnacją z ubiegania się
o przedmiotowe zamówienie przez część podmiotów. Okoliczność tę potwierdza
oświadczenie Energopol Szczecin S.A. stanowiące odpowiedź na pismo PORR S.A. z dnia
29 maja 2018 r.
W przedmiotowej sprawie b
ezsporne było, że osoby wskazane w ofercie przez CMC
Ravenna ww. wpisu nie pos
iadały na dzień składania ofert. Na potwierdzenie tej okoliczności
Odwołujący złożył pismo Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia
21 lutego 2018 r. oraz pismo Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 marca
2018 r. wraz z wnioskiem o udostępnienie danych z dnia 7 marca 2018 r. Odwołujący
wykazał również, że uzyskanie przedmiotowego wpisu lub decyzji nie jest procesem
czasochłonnym, na dowód czego Odwołujący złożył pismo Pomorskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 23 lutego 2018 r. CMC Ravenna nie zaprzeczyła
powyższemu. W tym stanie rzeczy Izba stwierdziła, że CMC Ravenna nie wykazała
spełniania przedmiotowego warunku.
Izba doszła jednak do przekonania, że brak jest jednoznacznych podstaw do
stwierdzenia, że CMC Ravenna wprowadziła Zamawiającego w przedmiotowym zakresie
w błąd czy to w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, czy też w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa. Izba miała na uwadze, że w piśmie z dnia 14 marca 2018 r.
CMC Ravenna
odpowiadając na pytanie Zamawiającego skierowane w piśmie z dnia
28 lutego 2018 r. o treści:
„Jednocześnie działając w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wzywam Państwa do złożenia
wyjaśnień w dotyczących treści złożonych dokumentów oświadczenia, tj. potwierdzenia, że
posiadane
przez osoby skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia kwalifikacje
zostały uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii
Europejski
ej”
nie
złożyła oświadczenia, że osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadają ww. wpis.
CMC Ravenna wyjaśniła, że:
„posiadane przez osoby skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia kwalifikacje
spełniają warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej.”.
Powyższe oświadczenie nie stanowiło jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku
przez CMC Ravenna. Brak jest zatem podstaw do stwierdzenia w przedmiotowym zakresie
naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp.
Wskazać bowiem należy, że ww. podstawy
wykluczenia
wykonawcy z postępowania należy stosować tylko w tych przypadkach, kiedy
można w sposób nie budzący wątpliwości wskazać nieprawdziwą informację wprowadzającą
w błąd, pod wpływem której Zamawiający dokonał czynności.
W
tym miejscu należy zauważyć, że w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej
i sądów okręgowych ukształtował się pogląd, że dla zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 16
ustawy
Pzp muszą zostać kumulatywnie spełnione następujące przesłanki: przedstawienie
przez wykonawcę informacji niezgodnej z rzeczywistością, która wprowadziła
zamawiającego w błąd, błąd ten polegał na przyjęciu przez zamawiającego, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu, a p
rzedstawienie informacji jest wynikiem zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa. Istotne znaczenie ma przy tym charakter informacji, gdyż w art. 24
ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp u
stawodawca wskazał wprost, że norma ta dotyczy wprowadzenia
zamawiającego w błąd wyłącznie przy wykazywaniu braku podstaw do wykluczenia,
spełnianiu warunków lub kryteriów selekcji, a zatem informacji w zakresie sytuacji
podmiotowej wykonawcy, których ocena decyduje o udziale wykonawcy w postępowaniu.
Dla zba
dania czynności wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp
niezbędne jest ustalenie, czy wykonawca działał umyślnie, z zamiarem wprowadzenia
zamawiającego w błąd, czy też nieumyślnie, jednakże z naruszeniem w sposób rażący
standardu ostrożności wymaganej od podmiotu działającego na rynku w sposób
profesjonalny. O przypisaniu winy w tej postaci de
cyduje zachowanie się wykonawcy
w określonych warunkach sprawy w sposób znacząco odbiegający od właściwego miernika
staranności.
Natomiast art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp
wymaga łącznego zaistnienia przesłanek:
przedstawienia
przez wykonawcę informacji niezgodnej z rzeczywistością, która wprowadziła
zamawiającego w błąd, przedstawienie informacji jest wynikiem lekkomyślności lub
niedbalstwa, informa
cja ma lub może mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu. Wskazanie w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp informacji
wprowadzających zamawiającego w błąd i mogących mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu oznacza, że jest to norma
o charakterze generalnym, którą należy wykładać mając na uwadze zasady prawa zamówień
publicznych i
każdorazowo oceniać przez pryzmat zaistniałych okoliczności danego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepis ten stanowi o wykluczeniu
wykonawcy, gdy
informacje wprowadzające zamawiającego w błąd przedstawione zostaną
w
sposób zawiniony, przy czym wystarczające jest wykazanie winy nieumyślnej w postaci
lekkomyślności – rozumianej jako brak zamiaru co do bezprawnego działania, jednak przy
świadomości, że działanie może naruszać prawo, lub niedbalstwa – kiedy wykonawca wprost
nie przewiduje skutku,
jakim jest wprowadzenie zamawiającego w błąd, podczas gdy skutek
ten
mógł i powinien był przewidzieć.
Stwierdzenie naruszenia
przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
prowadziłoby do konieczności skierowania do CMC Ravenna wezwania do uzupełnienia
dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zakresie opisanym powyżej, takie
wezwanie nie j
est jednak celowe z uwagi na zasadność innych zarzutów, o czym poniżej.

Potwierdziły się zarzuty Odwołującego dotyczące nie posiadania przez osoby
wskazane w ofercie CMC Ravenna wymaganego w warunkach udziału w postępowaniu
doświadczenia.
Rozpoznając przedmiotowe zarzuty Izba przychyliła się do stanowiska Odwołującego,
który stwierdził, że sumowanie doświadczenia pełnionego przez daną osobę na kilku
kontraktach równolegle jest działaniem nieprawidłowym. Izba zgodziła się w poglądem
wyrażonym przez WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt
V SA/Wa 3208/16, gdzie Sąd uznał, że istotny jest rzeczywisty, kalendarzowy czas
nabywania doświadczenia zawodowego na stanowisku. Zdaniem Sądu, wymagane
doświadczenie należy obliczyć tylko w taki sposób, że dublujące się okresy doświadczenia
można uwzględniać tylko jednokrotnie, dublowanie się okresów, tj. podwójne wliczanie do
okresu wymaganego doświadczenia uczestnictwa osoby w danym projekcie nie oznacza, iż
osoba nabywa podwójne doświadczenie zawodowe, a taki sposób sumowania
doświadczenia należy uznać za niedopuszczalny.
Izba ustaliła, że pan L. L. P. został wskazany przez CMC Ravenna
w ofercie dla C
zęści 1 i 2 zamówienia. Odnosząc się do kwestionowanego przez
Odwołującego doświadczenia pana P. Izba stwierdziła:
- Port Piombino - Roboty infrastrukturalne zgodnie z nowym planem generalnym portu:
W
JEDZ przekazanym Zamawiającemu w dniu 2 lutego 2018 r. CMC Ravenna wskazała
okres od września 2015 r. „do chwili obecnej”. Izba wzięła pod uwagę załączone do pisma
CMC Ravenna z dnia 25 maja 2018 r.
w języku włoskim wraz z tłumaczeniem na język polski
pismo Dyrekcji ds. Infrastruktury w Piombino z dnia 18 kwietnia 2018 r.
(Załącznik nr 2.4).
W piśmie tym stwierdzone zostało, że pan P. pełnił funkcję Dyrektora Budowy od czerwca
2015 r. do pa
ździernika 2016 r. (okres ten pokrywa się z informacjami podanymi
w złożonym przez Odwołującego Świadectwie wykonania pracy - dowód nr 1). Ponadto, jak
wynika z ww. dokumentu, zlecone zostały prace funkcjonalnie związane z wcześniejszym
zamówieniem, dla których pan P. pełnił funkcję Dyrektora Budowy w okresie od lutego 2016
r. „do dnia dzisiejszego”. Izba wzięła pod uwagę okoliczność, że prace pana P. na
przedmiotowym kontrakcie pokrywały się, dlatego okres doświadczenia tej osoby należy
liczyć od czerwca 2015 r. do dnia składania ofert, tj. do dnia 9 stycznia 2018 r. Izba miała na
względzie, iż Świadectwo wykonania pracy - dowód nr 2 złożony przez Odwołującego
wskazuje na datę 31 marca 2017 r. jako termin zakończenia prac, jednak z uwagi na podanie
innego terminu przez ten sam podmiot w piśmie złożonym przez CMC Ravenna, Izba
stwierdziła, że przyjąć należy termin korzystniejszy dla wykonawcy, tj. dzień składania ofert.
- Port Ankona
– Trzeci etap budowy budowli morskich:
W JEDZ przekazanym Zamawiającemu w dniu 2 lutego 2018 r. CMC Ravenna wskazała
okres od grudnia 2013 r. do sierpnia 2015 r.
Izba przychyliła się do stanowiska
Odwołującego, że z uwagi na okoliczność, że okres pełnienia funkcji przez pana P. na
kontrak
cie w Porcie Ankona częściowo pokrywa się z pełnieniem funkcji na kontrakcie
w Porcie Piombino,
Zamawiający powinien wziąć pod uwagę jedynie ten okres, kiedy te dwa
kontrakty nie pokrywają się. Za początkowy moment Zamawiający powinien przy tym przyjąć
dz
ień 7 stycznia 2014 r., co wynika ze złożonego przez Odwołującego i CMC Ravenna
pisma Zarządu Systemu Portów Części Centralnej Morza Adriatyckiego (Dowód nr 4
Odwołującego, Załącznik nr 2.5 do pisma CMC Ravenna z 25 maja 2018 r.) oraz złożonej
przez Odwołującego Informacji o zastąpieniu Dyrektora Budowy i Kierownika Produkcji
z dnia 19 grudnia 2013 r.
- Gmina Molfetta
– Rozbudowa portu handlowego w Molfetta:
W JEDZ przekazanym Zamawiającemu w dniu 2 lutego 2018 r. CMC Ravenna wskazała
okres od czerwca 2012 r. do listopada 2013 r.
Izba po analizie złożonych przez strony i CMC
Ravenna
dokumentów stwierdziła, że oświadczeniem o ww. treści Zamawiający został
wprowadzony przez CMC Ravenna
w błąd. Izba wzięła pod uwagę pismo Miasta Molfetta
z dnia 14 marca 2018 r.
złożone przez Odwołującego, w którym stwierdzono, że
„w dokumentach Urzędu Miasta nie istnieje żaden raport, spisany przez Administrację
Miasta, z inż. L. P. odnośnie prac rozbudowy portu Molfetta” (dowód nr 3). Wobec tak
jednoznacznego oświadczenia podmiotu, na rzecz którego miał być realizowany kontrakt, na
którym pan P. miał pełnić funkcję Kierownika Budowy, Izba nie znalazła podstaw do nie
uwzględnienia przedmiotowego zarzutu. Dowodu na twierdzenie przeciwne nie może
stanowić złożone przez CMC Ravenna Powierzenie funkcji kierownika technicznego budowy
z dnia 16 maja 2012 r.
(Załącznik nr 2.6 do pisma CMC Ravenna z dnia 25 maja 2018 r.).
Wobec treści pisma Miasta Molfetta, brak jest pewności np. co do tego, czy pan P.
rzeczywiście objął funkcję na tym kontrakcie.
Izba stwierdziła, że złożone przez CMC Ravenna oświadczenie o pełnieniu przez pana P.
funkcji na kontrakcie dla Miasta Molfetta
, jak też wskazanie nieprawidłowych dat rozpoczęcia
i zakończenia robót na pozostałych ww. kontraktach wypełnia przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt
16 ustawy Pzp.
Stwierdzenie przez Izbę wprowadzenia Zamawiającego w błąd przez CMC
Ravenna
stanowi
podstawę
od
wykluczenia
wykonawcy
z
postępowania
i
wyłącza możliwość wezwania tego wykonawcy do uzupełnienia dokumentów na podstawie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Mając powyższe na uwadze, Izba stwierdziła, że CMC Ravenna nie wykazała
wymaganego w SIWZ 8-
letniego doświadczenia pozyskanego przez pana L. L. P., co
stanowi przesłankę do wykluczenia CMC Ravenna z postępowania również na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
Izba ustaliła, że pan A. P. został wskazany przez CMC Ravenna
w ofercie dla Części 1 zamówienia. Odnosząc się do kwestionowanego przez Odwołującego
doświadczenia pana P. Izba stwierdziła:
- Direzione Generale Transporto Pubblico Locale
– Gestione Governativa Ferrovia
Circumetnea
– Prace przy budowie sieci kolejowej Katanii okrążającej wulkan Etna – odcinek
Nesima
– Misterbianco – I Etap
Izba stwierdziła, że CMC Ravenna nie wykazała spełniania warunku w tym zakresie,
bowiem, jak wynika z treści JEDZ, jak też pisma z dnia 14 października 2015 r. załączonego
do pisma CMC Ravenna z dnia 25 maja 2018 r.
(Załącznik nr 2.7), pan P. pełnił na tym
kontrakcie funkcję Kierownika Projektu. Izba miała na uwadze okoliczność, iż wg JEDZ, na
pozostałych kontraktach pan P. pełnił funkcję Kierownika Budowy. CMC Ravenna nie
wykazała przy tym, że funkcja Kierownika Projektu odpowiadała funkcji kierownika budowy,
która objęta była warunkiem udziału w postępowaniu. W tym zakresie Izba stwierdziła
naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
- Port Piombino
– Roboty infrastrukturalne zgodnie z nowym planem generalnym portu:
W JEDZ przekazanym Zamawiającemu w dniu 2 lutego 2018 r. CMC Ravenna wskazała
okres od stycznia 2014 r. do
września 2015 r. Odwołujący wykazał, że na tym kontrakcie pan
P.
pełnił funkcję Kierownika Budowy od kwietnia 2014 r. do czerwca 2015 r. Okoliczności te
zostały potwierdzone złożonym przez Odwołującego w języku włoskim wraz
z tłumaczeniem na język polski Świadectwem wykonania pracy (dowód nr 1). Okoliczności te
zostały przyznane przez CMC Ravenna w piśmie z dnia 25 maja 2018 r. Izba nie wzięła pod
uwagę dokumentu złożonego przez CMC Ravenna (Załącznik nr 2.8 do pisma z dnia
25 maja 2018 r.), bowiem został on złożony w języku włoskim bez tłumaczenia na język
polski. Jednak jest to ten sam dokument, który złożył Odwołujący wraz z tłumaczeniem,
a zatem jego treść mogłaby jedynie potwierdzać okoliczności podniesione przez
Odwołującego. CMC Ravenna nie wyjaśniła rozbieżności w podanych okresach pełnienia
funkcji przez pana P.
. Izba uznała, że działanie takie należy uznać za wprowadzenie
Zamawiającego w błąd i na skutek tego stwierdziła naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy
Pzp.
-
Zarząd Portu Ancona – Trzeci etap budowy budowli morskich:
W JEDZ przekazanym Zamawiającemu w dniu 2 lutego 2018 r. CMC Ravenna wskazała
okres od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r.
W piśmie z dnia 25 maja 2018 r. CMC Ravenna
wskazała na okres od marca 2012 r. do grudnia 2013 r. Ze złożonych przez Odwołującego
dowodów w postaci informacji udzielonej na wniosek o dostęp do akt administracyjnych
Informacji i zastąpieniu Dyrektora Budowy i Kierownika Produkcji wynika, że pan P.
rozpoczął prace na tym kontrakcie w dniu 21 lutego 2012 r. i pełnił swoją funkcję do dnia 6
stycznia 2014 r.
(dowód nr 4). CMC Ravenna złożyła na potwierdzenie swojego stanowiska
dokument w języku włoskim bez tłumaczenia na język polski (Załącznik nr 2.9). Jednak jest
to ten sam dokument, który złożył Odwołujący wraz z tłumaczeniem, a zatem jego treść
mogłaby jedynie potwierdzać okoliczności podniesione przez Odwołującego.
-
Zarząd Portu Ancona – Budowa nabrzeża na potrzeby wykańczania statków dla firmy
Ficantieri S.p.A.:
W JEDZ przekazanym Zamawiającemu w dniu 2 lutego 2018 r. CMC Ravenna wskazała
okres od grudnia 2008 r. do grudnia 2011 r.
W piśmie z dnia 25 maja 2018 r. CMC Ravenna
oświadczyła, że na tym kontrakcie pan P. pełnił funkcję w innym okresie – od kwietnia 2009
r. do grudnia 2011 r.
Izba stwierdziła, że nie wyjaśnione przez CMC Ravenna różnice w podawanych
okresach, w jakich dana osoba wskazana w ofercie pełniła funkcję Kierownika
Budowy/Robót stanowią wprowadzenie Zamawiającego w błąd, co wypełnia przesłanki z art.
24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp.
Ponadto, n
a skutek powyższego, brak jest podstaw do uznania, że pan P. spełnia
warunek udziału w postępowaniu w postaci legitymowania się 6-letnim doświadczeniem, na
skutek czego CMC Ravenna podlega wykluczeniu również na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy Pzp.
Izba ustaliła, że pan N. B. został wskazany przez CMC Ravenna
w ofercie dla Części 1 zamówienia. Odnosząc się do kwestionowanego przez Odwołującego
doświadczenia pana B. Izba stwierdziła:
- Port Ankona
– Małe Molo Północne i Duże Molo Południowe – I Etap, prace rekultywacyjne
i awaryjne zabezpieczenie warstwy wód gruntowych wzdłuż nabrzeża:
Izba ustal
iła, że projektu pod nazwą „Małe molo Północne i Duże Molo Południowe…” nie
realizowano w Porcie Ankona, za
ś w Porcie Piombino. Fakt ten wynika już choćby z pisma
Urzędu Systemu Portów Części Północnej Morza Tyrreńskiego stanowiącego Załącznik nr
2.2 do pisma CMC Ravenn z dnia 25 maja 2018 r.
Izba zauważyła, że w pierwotnym JEDZ
złożonym wraz z ofertą CMC Ravenna złożyła oświadczenie, że zamówienie to realizowane
było na rzecz Portu Piombino. W JEDZ złożonym wraz z pismem z dnia 2 lutego 2018 r.
oświadczenie to zostało zmodyfikowane. CMC Ravenna ani w wyjaśnieniach kierowanych do
Zamawiającego, ani w toku postępowania odwoławczego nie wyjaśniła przyczyn błędnego
wskazania podmiotu, na rzecz którego realizowano zamówienie. Izba stwierdziła, że
działanie
CMC
Ravenna
spełnia
przesłanki
lekkomyślności
lub
niedbalstwa
wprowadzającego Zamawiającego w błąd i skutkuje naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy
Pzp.
- Direzione Generale Transporto Pubblico Locale
– Gestione Governativa Ferrovia
Circumetnea
– Prace przy budowie sieci drogowej Katanii okrążającej wulkan Etna – odcinek
Stesicoro
– Lotnisko – Etap i oraz Prace przy budowie sieci drogowej Katanii okrążającej
wulkan Etna
– odcinek Nesima – Misterbianco – I Etap:
W JEDZ przekazanym Zamawiającemu w dniu 2 lutego 2018 r. CMC Ravenna wskazała
okres od stycznia 2015 r. do chwili obecnej dla pierwszego z ww. kontraktów oraz okres od
stycznia 2015 r. do chwili obecnej
dla drugiego z ww. kontraktów. Oba te projekty
realizowane były zatem w tym samym czasie. Co za tym idzie, zgodnie ze stanowiskiem
zaprezentowanym powyżej, Izba stwierdziła, że do doświadczenia nabytego przez pana B.
należy wliczyć ww. okres jednokrotnie.
-
Zarząd Portu Ravenna – Pogłębianie kanału Candiano do -11,50 m od zewnętrznych
portowych boi sygnałowych do „Largo Trattoroli” w Porcie Ravenna:
Izba
, biorąc pod uwagę informację przesłaną w formie elektronicznej przez pracownika Biura
Prawnego Portu
Ravenna w dniu 20 kwietnia 2018 r. (Załącznik nr 2.3 do pisma CMC
Ravenna z dnia 25 maja 2018 r.)
stwierdziła, że doświadczenie pana B. na przedmiotowym
kontrakcie
należy liczyć od stycznia 2009 r. do maja 2010 r. Odwołujący nie wykazał, że
okoliczność, iż w początkowym okresie pan B. pełnił funkcję wspólnie, czy
„u boku” (jak wynika z dowodu nr 6 złożonego przez Odwołującego – pisma Kierownika
Obszaru z dnia 23 grudnia 2008 r. skierowanego do pana B.
) nie może skutkować nabyciem
przez pana B.
właściwego doświadczenia.
Na skutek powyższego, brak jest podstaw do uznania, że pan B. spełnia warunek
udziału w postępowaniu w postaci legitymowania się 6-letnim doświadczeniem, na skutek
czego CMC Ravenna podlega wykluczeniu również na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy
Pzp.
Izba ustaliła, że pan F. C. został wskazany przez CMC Ravenna
w ofercie dla Części 1 i 2 zamówienia. Odnosząc się do kwestionowanego przez
Odwołującego doświadczenia pana C. Izba stwierdziła:
-
Zarząd Portu Piombino – Roboty infrastrukturalne zgodnie z nowym planem generalnym
portu:
Z dowodów złożonych przez Odwołującego w postaci pisma Dyrekcji Systemu Portowego
Północnego Morza Tyrreńskiego Dyrekcji ds. Infrastruktury Piombino wraz z wnioskiem
o dostęp do dokumentów administracyjnych (dowód nr 9) wynika, że pan C. , wbrew
oświadczeniu złożonemu przez CMC Ravenna w JEDZ, nie pełnił na tym zamówieniu funkcji
Kierownika Budowy. CMC Ravenna
w piśmie z dnia 25 maja 2018 r. oświadczyła, że
pełniona przez pana C. funkcja odpowiadała funkcji pełnionej przez Kierownika Robót
Elektrycznych. Jednocześnie, CMC Ravenna stwierdziła, że ze względu na to, że funkcja
Kierownika Robót Elektrycznych nie jest oficjalną funkcją w prawie włoskim, pan C. nie
figuruje w Certyfikacie Końcowym wydanym w odniesieniu do tego kontraktu. Na poparcie
swoich twierdzeń CMC Ravenna załączyła oświadczenie R. L. z dnia 22 maja 2018 r.
złożone w imieniu CMC Ravenna, że pan C. pełnił m.in. funkcję „na stanowisku Kierownika
Budowy w ramach kontraktu „Port Piombino: Roboty infrastrukturalne zgodnie
z nowym planem generalnym portu” (…)”, oraz oświadczenie R. L. z dnia
23 maja 2018 r. złożone w imieniu CMC Ravenna, że pan C. pełnił funkcję Kierownika
Robót Elektrycznych na ww. kontrakcie (Załączniki 2.10 i 2.11 do pisma z dnia 25 maja
2018 r.).
Sprzeczność ww. oświadczeń, jak też brak wykazania przez CMC Ravenna, że
zadania pana C. na przedmiotowym kontrakcie
odpowiadały funkcji Kierownika Budowy,
wobec ww. dowodu złożonego przez Odwołującego skutkowały uznaniem przez Izbę, że
CMC Ravenna wprowadziła Zamawiającego w błąd wypełniając przesłanki z art. 24 ust. 1
pkt 16 ustawy Pzp.
Na skutek powyższego, brak jest również podstaw do uznania, że pan C. spełnia
warunek udziału w postępowaniu w postaci legitymowania się 5-letnim doświadczeniem, co
skutkuje zaistnieniem podstawy do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy
Pzp.
Jednocześnie, Izba zważyła, że w odwołaniu Odwołujący nie podniósł zarzutu wobec
doświadczenia pana C. na kontrakcie „Port Pasażerski Marina di Pisa” dla Boccadarno
S.p.A. Z tego względu, mając na uwadze dyspozycję art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, Izba
pozostawiła zarzut ten bez rozpoznania.

Izba rozpoznając zarzuty dotyczące doświadczenia poszczególnych członków
personelu wskazanego przez CMC Ravenna w ofercie
miała na uwadze, że CMC Ravenna
nie podjęła próby wyjaśnienia przyczyn rozbieżności pomiędzy doświadczeniem członków
kadry wskazanym w JEDZ a wykazanym przez Odwołującego czy wskazanym przez samą
CMC Ravenna
w toku postępowania odwoławczego. Skala tych rozbieżności, wobec braku
uzasadnienia dla ich powstania,
skutkowała stwierdzeniem naruszenia przepisów ustawy
Pzp, którego wynikiem jest konieczność wykluczenia CMC Ravenna z postępowania. Okres
doświadczenia poszczególnych członków kadry oraz pełniona przez poszczególne osoby
funkcja na danym kontrakcie były informacjami istotnymi dla Zamawiającego z punktu
widzenia oceny spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu.
Za zasadny Izba uznała zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17
ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczenia CMC Ravenna
z postępowania z uwagi na
posłużenie się przy składaniu wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny ofertą Eastway
Consultancy Limited z dnia 28 listopada
2017 r. na dostawę rur stalowych i grodzic
stalowych. Bezsporny w przedmiotowej sprawie jest fakt, że ww. spółka z dniem 30 maja
2014 r. została wykreślona z Rejestru Spółek Hong Kong. CMC Ravenna w piśmie z dnia 19
kwietnia 2018 r. stwierdziła, że oferta ta dotyczy materiałów oferowanych przez spółkę Shunli
Steel Group i została jedynie „przedstawiona przez pośrednika Pana S. S. A. na papierze
firmowym
Consultancy
(HK)
Limited”.
Okoliczność

potwierdził
pan
A.
w swoim oświadczeniu z dnia 14 kwietnia 2018 r. dołączonym do pisma CMC Ravenna
z dnia 19 kwietnia 2018 r. Oświadczenie to ponownie zostało złożone na papierze firmowym
Eastway Consultancy Limited i podpisane w imieniu
nieistniejącej spółki przez pana A..
W oświadczeniu swoim pan A. stwierdził: „Okazjonalnie zdarza mi się przedstawić ofertę
wycenioną na podstawie cen Shunli Steel Group używając dla oszczędzenia czasu papier
firmowy Eastway”. W swoim oświadczeniu pan A. wskazał ponadto: „Jako dowód
wiarygodności załączamy oryginalną ofertę firmy Shunli sporządzoną na podstawie Pana
zapytania o wycenę na Projekt w Polsce.”. CMC Ravenna w piśmie z dnia 19 kwietnia 2018
r. także oświadczyła Zamawiającemu, że oferta dotycząca materiałów przedstawiona przez
CMC Ravenna jest
„poprawna, skuteczna i prawdziwa”, na dowód czego załączyła ww.
oryginalną ofertę spółki Shunli Steel Group. Izba zważyła, że oferta Shunli Steel Group
dołączona do pisma z 19 kwietnia 2018 r. została sporządzona w dniu 26 listopada 2017 r.,
niezrozumiała jest zatem przyczyna, z której do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny
CMC Ravenna
dołączyła ofertę sporządzoną na papierze Eastway Consultancy Limited
w dniu 28 listopada 2017 r. (w tym momencie pan A.
był już w posiadaniu oferty Shunli Steel
Group).
Izba miała też na uwadze okoliczność, że z oferty złożonej „na papierze” Eastway
Consultancy Limited
w żaden sposób nie wynika, że jest ona składana w imieniu innego
podmiotu. D
ziałanie w postaci posługiwania się firmowym papierem nieistniejącej spółki i
składanie podpisu w jej imieniu Izba uznała za niespotykane w profesjonalnym obrocie,
świadczące
co
najmniej
o
wyjątkowej
niestaranności
CMC
Ravenna
oraz
o wprowadzeniu Z
amawiającego w błąd w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa. Dla
rozpoznania przedmiotowego zarzutu nie ma znaczenia okoliczność, że pan A. jest jedynie
pośrednikiem. CMC Ravenna przedkładając Zamawiającemu dokument podpisany przez
pana A.
ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść.
Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp p
otwierdził się również w zakresie
wskazania w przekazanej przez CMC Ravenna ofercie Eastway Consultancy Limited
, że
firma ta oferuje grodzice o oznaczeniu PU 22.1. Odwołujący złożył dowody potwierdzające,
że właścicielem znaku PU jest firma ArcelorMittal (Katalog główny ArcelorMittal - dowód nr 2
do pkt II.3
odwołania), jak też że Shunli Steel Group nie dysponuje grodzicami oznaczonymi
„PU”, a materiałem ekwiwalentnym w postaci zimnogiętych profili (korespondencja
z przedstawicielem Shunli Steel Group -
dowód nr 3). Odwołujący dowiódł ponadto, że
Shunli Steel
Group nie dokonywała wyceny na rzecz pana Stevena A., a także, że
zaoferowana przez pana A.
cena jest „niedorzeczna i niemożliwa” (korespondencja
z przedstawicielem Shunli Steel Group -
dowód nr 4).
Izba zważyła, że informacje przedstawione w wyjaśnieniach dotyczących wysokości
zaoferowanej ceny bez wątpienia mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu, jako że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania
realności zaoferowanej ceny przy pomocy stosownych dowodów. Złożenie przez CMC
Ravenna
dowodu w postaci oferty Eastway Consultancy Limited mogło skutkować uznaniem
przez Zamawiającego, że doszło do wykazania rzetelności kalkulacji dokonanej przez CMC
Ravenna.
Jednocześnie, nie zostały wypełnione wymienione powyżej przesłanki wykluczenia
CMC Ravenna na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp.
Na uwzględnienie zasługiwał także zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 24
ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczenia CMC Ravenna z postępowania
z uwagi na złożenie oświadczenia, że wykonawca ten zawarł umowy dzierżawy z OT
Logistics dla terenów sąsiadujących z istniejącym terminalem kontenerowym oraz PRCiP.
Izba stwierdziła, że uprawniona była próba Zamawiającego rozwiania wątpliwości,
jakie powstały na tle złożonych przez CMC Ravenna wyjaśnień dotyczących sposobu
kalkulacji ceny, tj. rozbieżności w oświadczeniach o zawarciu umów z OT Logistics i PRCiP
oraz o prowadzeniu negocjacji w tym przedmiocie.
Izba stwierdziła, że CMC Ravenna
składając w dniu 19 kwietnia 2018 r. wyjaśnienia rozbieżności tych nie wyjaśniła, nie
wykazała, że były one jedynie wynikiem omyłki bądź błędnego tłumaczenia.
Przede wszystkim, Izba stwierdziła, że dokumenty złożone przez CMC Ravenna wraz
z wyjaśnieniami z dnia 19 kwietnia 2018 r. nie potwierdzają, że CMC Ravenna prowadziła
negocjacje w tym przedmiocie przed dniem składania ofert. Ze złożonej wraz z ww. pismem
korespondencji wynika jedynie, że negocjacje z OT Logistics oraz z Portem Gdańsk, jeśli
były prowadzone na moment składania ofert, czego CMC Ravenna nie dowiodła, to były na
wstępnym etapie, który nie dawał CMC Ravenna danych do kalkulacji ceny w tym obszarze.
Ze złożonej korespondencji z Portem Gdańsk oraz OT Logistics wynika, że dopiero po
terminie składania ofert podmioty te dokonywały wstępnej analizy możliwości współpracy,
w tym też przedstawiały wstępne kalkulacje cenowe. Powyższe wynika jednoznacznie
z korespondencji z dnia 29 marca 2018 r. z Portem Gdańsk oraz z korespondencji z dnia 23
stycznia 2018 r. z OT Logistics, w
której przedstawiciel CMC Ravenna zwraca się
z zapytaniem o możliwość współpracy w przyszłości w przypadku udzielenia zamówienia
oraz zapytuje o przybliżoną cenę dzierżawy terenu (Załącznik nr 2 do wyjaśnień CMC
Ravenna z dnia 19 kwietnia 2018 r.). Izba n
ie wzięła za podstawę rozstrzygnięcia złożonego
przez
Odwołującego oświadczenia OT Logistics z dnia 4 kwietnia 2018 r., że „do chwili
obecnej nie została podpisana umowa poddzierżawy terenu będącego w gestii OT Logistics
z żadnym z potencjalnych oferentów, w tym z firmą Cooperativa Muratori Cementisti di
Ravenna Societa Cooperativa.” (dowód nr 1 do pkt II.4 odwołania), bowiem okoliczność ta
nie była sporna.
Dodatkowo, CMC Ravenna pomin
ęła kwestię deklaracji, jaką złożyła w wyjaśnieniach
dotyczących wysokości ceny w zakresie umowy czy negocjacji z PRCiP. W tym zakresie
CMC Ravenna nie po
djęła próby wykazania rzetelności złożonych wyjaśnień, a co za tym
idzie, realności zaoferowanej ceny. Dowodem na nie podjęcie negocjacji z PRCiP oraz na
nie zawarcie umowy
na dzierżawę terenu z tym podmiotem jest złożone przez Odwołującego
oświadczenie PRCiP z dnia 4 kwietnia 2018 r., że PRCiP „na dzień dzisiejszy, tj. 04.04.2018
r., nie prowadzi rozmów handlowych oraz nie zawarło Umowy z firmą Cooperativa Muratori
Cementis
ti di Ravenna Societa Cooperativa w zakresie dzierżawy terenów będących
w posiadaniu i/lub dyspozycji PRCiP Sp. z o.o. w rejonie Gdańska” (dowód nr 2 do pkt II.4
odwołania).
Wobec powyższego, Izba uznała, że deklaracje o zawartych umowach czy
prowadzonyc
h negocjacjach w sprawie dzierżawy terenu złożone przez CMC Ravenna
w wyjaśnieniach dotyczących wysokości zaoferowanej ceny stanowią próbę wprowadzenia
Zamawiającego w błąd, a jako że kwesta dysponowania odpowiednim terenem jest
fundamentalna dla przedmio
towego postępowania i mogła mieć wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego, stanowią one podstawę do wykluczenia CMC Ravenna
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
Jednocześnie, Izba stwierdziła, że nie została wykazana przez Odwołującego
nieprzydatność terenów, o których mowa w wyjaśnieniach CMC Ravenna. Dostatecznego
dowodu na tę okoliczność nie mogą stanowić złożone przez Odwołującego zdjęcia oraz
rysunki techniczne z dokumentacji projektowej.

Potwierdził się również zarzut zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia oferty
złożonej przez CMC Ravenna na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy
Pzp.
Zarówno w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, jak w sądów okręgowych
utrwalony jest pogląd, że wykonawca, do którego zamawiający zwrócił się o wyjaśnienia
w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, zobowiązany jest wykazać
zamawiającemu realność zaoferowanej ceny, rzetelność kalkulacji i poprzeć składane
wyjaśnienia dowodami. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów ustawy Pzp, tj. art. 90 ust.
2 i 3.
Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, że zaoferowana przez CMC Ravenna cena na
obie części zamówienia nie odbiega w znaczący sposób od wartości zamówienia
oszacowanej przez Z
amawiającego. Zamawiający, z uwagi na różnice w cenach
zaoferowanych przez
pozostałych wykonawców ubiegających się o przedmiotowe
zamówienie, skierował do CMC Ravenna prośbę o wyjaśnienia w tym przedmiocie. Na
skutek tego zapytania, na CMC Ravenna
spoczywał obowiązek wykazania, w tym przy
pomocy złożonych dowodów, że CMC Ravenna przyjęła realne podstawy do wyceny
przedmiotu zamówienia i że zaoferowana cena została skalkulowana na poziomie
zapewniającym należytą realizację przedmiotu zamówienia.
W przedmiotowej sprawie j
uż choćby kwestia złożonej oferty nieistniejącego
podmiotu Eastway Consultancy Limited, czy
nie wykazanie rzetelności kalkulacji w zakresie
dzierżawy terenu nie pozwalają przyjąć, że CMC Ravenna wykazała, że zaoferowana przez
tego wykonawcę cena została rzetelnie skalkulowana.
Dodatkowo,
pomimo zwrócenia się przez Zamawiającego o wyjaśnienia w zakresie
składników cenotwórczych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, CMC
Ravenna
nie przedstawiła Zamawiającemu kalkulacji takich elementów, jak dodatkowe
zbr
ojenia dla prefabrykatów typu 2 czy haki i uszczelnienia do prefabrykatów typu 1.
Ponadto,
w złożonych wyjaśnieniach CMC Ravenna wprost wskazała na elementy
niezgodne z wymaganiami Zamawiającego, jak np. przyjęcie do kalkulacji ceny niewłaściwej
klasy betonu.
O złożeniu wyjaśnień nie wykazujących realności zaoferowanej przez CMC
Ravenna ceny stanowi
także omyłka we wskazaniu cen jednostkowych w pozycjach 45.d5
(część 1C) element 8t i 45.d5 (część 1C) element 5t. Popełnienie takiej omyłki Izba uznała
z
a prawdopodobne, jednak CMC Ravenna zobowiązana była wykazać, że kwota wynikająca
z ww. omyłki, zostanie pokryta w ramach innych pozycji kalkulacji CMC Ravenna
i pozostanie bez wpływu na realizację przedmiotu zamówienia, czego wykonawca ten nie
uczynił. Zarzut złożenia wyjaśnień nie wykazujących realności zaoferowanej ceny potwierdził
się także w zakresie cen ścianki szczelnej. Odwołujący zakwestionował poziom przyjętej
przez CMC Ravenna ceny grodzic składając dowody nr 11 (oferta ArcelorMittal z dnia 10
listopada 2017 r.), nr 12 (oferta SAAB) i nr 13 (koresposndencja z Shunli Steel Group) dot.
pkt II.5 odwołania. CMC Ravenna powołała się w tym zakresie jedynie na ofertę
nieistniejącej spółki Eastway Consultancy Limited wskazując, że oferta tego podmiotu „była
jedyną, która przyszła na czas, a więc jedyną, która mogła zostać użyta, pomimo że
parametry oferowanego produktu nie spełniały w całości wymagań technicznych”. CMC
Ravenna pośrednio przyznała brak rzetelności kalkulacji ceny w przedmiotowym zakresie
w
skazując w piśmie z dnia 25 maja 2018 r., że przyjęcie rynkowych cen zasugerowanych
przez Odwołującego spowodowałoby zwiększenie zaoferowanej ceny całkowitej o niewielką
wartość, nieistotną, w ocenie CMC Ravenna, z punktu widzenia łącznej wartości
zamówienia. Brak realności wskazanej przez CMC Ravenna ceny ścianki szczelnej
potwierdził Zamawiający na rozprawie.
Izba miała na uwadze, że ocenie przez Izbę podlega okoliczność, czy CMC Ravenna
składając wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
dowiodła, że cena została rzetelnie skalkulowana i zaoferowana na realnym poziomie. Ww.
okoliczności wskazują, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że CMC Ravenna spełniła
ciążący na niej obowiązek wynikający z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. O niezasadności
przedmiotowego zarzutu nie może stanowić okoliczność, że zaoferowana przez CMC
Ravenna cena dla Części 1 i 2 postępowania jest zbieżna z szacunkiem Zamawiającego.
Ceny zaoferowane przez CMC Ravenna odbiegają w sposób znaczący od średnich
a
rytmetycznych cen zaoferowanych przez wykonawców ubiegających się o przedmiotowe
zamówienia, a to stanowiło podstawę do badania cen zaoferowanych przez CMC Ravenna.
Jak wskazano powyżej, CMC Ravenna, do której Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienia
w zakre
sie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, zobowiązana była wykazać
realność zaoferowanych cen, czego CMC Ravenna nie uczyniła. Wystarczającej podstawy
do uznania, że wyjaśnienia CMC Ravenna wypełniają dyspozycję art. 90 ust. 3 ustawy Pzp
nie st
anowi wieloletnie doświadczenie tego podmiotu czy też deklaracja, że CMC Ravenna
posiada znajomość specyfiki rynku związanego z przedmiotem zamówienia.
O zaoferowaniu przez CMC Ravenna rażąco niskiej ceny nie może natomiast
stanowić wyliczenie przez Odwołującego kosztów terenu prefabrykacji (dowody nr 2 i 3 dot.
pkt II.5 odwołania). Wstępna wycena dzierżawy gruntów przez Port Gdańsk wynikająca
z korespondencji załączonej przez CMC Ravenna do wyjaśnień z dnia 19 kwietnia 2018 r.
wskazuje, że możliwe jest pozyskanie ceny niższej od zaoferowanej w dowodach złożonych
przez Odwołującego - 9,5 zł za m². Podobnie, Odwołujący nie wykazał, że cena stali na
poziomie 2220 zł/t jest ceną nierealną. Złożone przez Odwołującego dowody (dowód nr 5, 6
i 9 dot. pkt II.5 odw
ołania), jak też zastrzeżony przez Odwołującego jako tajemnica
przedsiębiorstwa dowód nr 8 dot. pkt II.5 odwołania wskazują na to, że ceny stali mogą się
wahać i nie przeczą stanowisku CMC Ravenna, że możliwe będzie pozyskanie stali za cenę
przyjętą do kalkulacji przez CMC Ravenna.
Izba za zasadne uznała zarzuty niezgodności oferty CMC Ravenna z treścią SIWZ
w zakresie zastosowania mniejszej ilości stali zbrojeniowej przy wycenie wykonania
prefabrykatów typu 2 dla obu części zamówienia, zastosowania przy wycenie wykonania
prefabrykatów typu 1a i 2 betonu C30/37 zamiast C35/45, jak też profili zimnogiętych
w miejsce profili gorącowalcowanych. Okoliczności te wynikają wprost z treści wyjaśnień
CMC Ravenna z dnia 23 lutego 2018 r. Izba miała również na względzie fakt, że CMC
Ravenna, jak też Zamawiający w toku postępowania odwoławczego nie zaprzeczyli
twierdzeniom Odwołującego w przedmiotowym zakresie.
W konsekwencji potwierdzenia się ww. zarzutów, na uwzględnienie zasługuje także
zarzut naruszenia przez Zam
awiającego art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp.

Z uwagi na
powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono jak
w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie