eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 865/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-04-14
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 865/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 r., w Warszawie, od
wołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez
wykonawcę BBC Best Building Consultants spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
SIM WROCŁAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu

przy udziale zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego wykonawcy K. S.,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 4idea K. S. w Kielcach,

z
głaszającego sprzeciw od uwzględnienia przez zamawiającego odwołania w całości

orzeka:
1.
U
względnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu SIM WROCŁAW spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu
unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz p
owtórzenie badania i oceny ofert.
2. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę K. S., prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą 4idea K.S.w Kielcach
i:
2.1.

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
, uiszczoną przez wykonawcę BBC Best Building
Consultants spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
w Warszawie

tytułem wpisu od odwołania,
2.2.

zasądza od K. S., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 4idea K. S. w
Kielcach
na rzecz wykonawcy
BBC Best Building Consultants spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie,
kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie:
osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy),
stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1
1 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prz
ewodniczący: ……………………..…Sygn. akt KIO 865/23

U z a s a d n i e n i e

I.

SIM WROCŁAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu (dalej:
Zamawiający), prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; dalej: Prawo zamówień
public
znych) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
wykonanie dok
umentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla osiedla
Wojszyce 1, nr referencyjny SIM/1/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod numerem 2022/S 239-689631.
W dniu 27 marca 2023 r. w tymże postępowaniu, przez wykonawcę BBC Best
Building Consultants spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w
Warszawie (dalej: Odwołujący) zostało wniesione odwołanie. Odwołujący wskazał, że wnosi
odwołanie:
„1) od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności
Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla osiedla Wojszyce 1” polegającej
na: wyborze oferty Wykonawcy 4idea K. S.
, ul. Złota 15/U, 25-015 Kielce jako
najkorzystniejszej,
2) na zaniechanie przez Zamawiającego dokonania następującej czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla osiedla Wojszyce 1”, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: art. 16,
art. 17, art. 109, art. 110, art. 239,
art. 226 ust. 1, art. 126.”
Odwołujący zarzuty odwołania uzasadnił w następujący sposób:
„W pozycjach 4 i 5 formularza ofertowego Oferent powinien wskazać dodatkowe
doświadczenie, które dawało dodatkową punktację, zgodnie z warunkami oceny ofert.
Niezroz
umiałym zatem jest fakt, że Wykonawca 4Idea K.S. (dalej: 4Idea) otrzymał
maksymalną liczbę punktów. Usługa wskazana zarówno w pozycji 4 i 5 nie spełnia
warunków dodatkowej punktacji. Żadna w wymienionych usług nie dotyczy prac
projektowych dla wi
ęcej niż 8 budynków, ponieważ mowa jest o jednym budynku.

W tej sytuacji Wykonawca 4IDEA K. S.
nie spełniła stawianych w SWZ Wymaganych
dotyczących Kwalifikacji Głównego Projektanta w projektowaniu zespołu budynków (KGP)
powinien otrzymać 0 punktów.
Ponadto usługi wskazane przez 4Idea w pozycji 4 i 5 nie dotyczą prac projektowych
dotyczących budynków powyżej 20 000 m2 powierzchni całkowitej, co zostało wskazane
przez samego Wykonawcę (4921,90 m2 dla usługi nr 4 oraz 6669,81 m2 dla usługi nr 5).
W tej sytuacji Wykonawca 4IDEA K. S.
nie spełniła stawianych w SWZ Wymaganych
dotyczących Kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia (K) powinien otrzymać 0 punktów.
Jako drugą usługę wskazaną na spełnienie warunków udziału Wykonawca 4idea K. S.
przedstawił:
„NM4 – zespół budynków dwulokalowych składającą się z 164 budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, w
tym 160 budynków w zabudowie szeregowej i 4 budynki w zabudowie
bliźniaczej oraz 19 garaży dwustanowiskowych wraz z komunikacją wewnętrzną, miejscami
postojowymi i wewnętrznymi instalacjami gazowymi.
NM5 -
zespół budynków dwulokalowych składającą się z 148 budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, w tym 142 bu
dynków w zabudowie szeregowej i 6 budynki w zabudowie
bliźniaczej oraz 7 garaży dwustanowiskowych wraz z komunikacją wewnętrzna, miejscami
postojowymi i wewnętrznymi instalacjami gazowymi, zlokalizowanej w miejscowości Słomin,
ul. Piaseczyńska. Rodzaj zamówienia (obiekt): Zespół budynków mieszkalnych
dwulokalowych; zakres zamówienia (powierzchnia): 31 200,21 m2.”
Powyższe nie spełnia warunków udziału przedstawionych w SWZ z następujących
powodów:
- wg
PKOB budynki mieszkalne jednorodzinne przedstawione w referencji należą do grupy
111, a nie jak wskazano w SIWZ grupy 112.
PKOB grupa 111 (Budynki mieszkalne jednorodzinne), klasa 1110 obejmuje:
- samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wyp
oczynkowe, leśniczówki, domy
mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.
-
domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z
poziomu gruntu.
Dane przedstawione w Zadaniu 2 nie zawierają również informacji w zakresie pozyskania
pozwolenia n
a budowę.
Informacje o inwestycji oraz potwierdzenie, iż budynki należą do klasy 111 a nie do klasy 112
przedstawia również strona internetowa dewelopera https://novisa.pl/inwestycja/nova-
magdalenka-4#about-investment
Mając na uwadze powyższe informacje wskazujemy, iż 4IDEA K. S. nie spełniła stawianych
w SWZ Wymaganych Doświadczeń Minimalnych a co więcej w przypadku Wymaganego

Doświadczenia Minimalnego 2 dodatkowo wprowadziła Zamawiającego w błąd w
następującym zakresie:
-
przypisała zakres doświadczenia dla budynków z grupy 111 wg PKOB jako grupę 112.”
Ponadto Odwołujący podnosił, że „Wykonawca 4idea K. S. wskazał, że wykonywał
usługę: „Opracowanie dokumentacji projektowych dla zespołu budynków mieszkalnych
dwulokalowych w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej, technicznej i
wykonawczej” na NM4 zespół budynków dwulokalowych składającą się z 164 budynków
mieszkalnych jednorodzinnych,
w tym 160budynków w zabudowie szeregowej i 4 budynki w
zabudowie bliźniaczej oraz 19 garaży BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Al.
Jerozolimskie 155 lok. U3, 02-326 Warszawa www.bbconsultants.pl dwustanowiskowych
wraz z komunikacją wewnętrzną, miejscami postojowymi i wewnętrznymi instalacjami
gazowymi NM5-
zespół budynków dwulokalowych składający się z 148 budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 142 budynków w zabudowie szeregowej i 6 budynki w
zabudowie bliźniaczej oraz 7 garaży dwustanowiskowych wraz z komunikacją wewnętrzną,
miejsca
mi postojowymi i wewnętrznymi instalacjami gazowymi, zlokalizowanej w
miejscowości Słomin, ul. Piaseczyńska, a faktycznie właścicielem projektu był inny podmiot,
tj. M. K.
.”
Powyższe zdaniem Odwołującego stanowi wprowadzenie Zamawiającego w błąd, co
skutkuje koniecznością wykluczenia Przystępującego z postępowania. Odwołujący również
podnosił, że jest za późno na przeprowadzenie przez Przystępującego procedury
samooczyszczenia.
W konsekwencji tak sform
ułowanych zarzutów, Odwołujący wnosił o uwzględnienie
odwołania i nakazanie unieważnienia czynności Zamawiającego i przeprowadzenie
ponownego badania i oceny ofert oraz wybór oferty Wykonawcy: BBC Best Building
Consultants Sp. z o. o. Sp.k. jako najkorzystniejszej.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie uwzględnił odwołanie w całości.

Do postępowania odwoławczego wykonawca K. S., prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą 4idea K. S. w Kielcach (dalej: Przystępujący) skutecznie zgłosił
przystąpienie po stronie Zamawiającego. Przystępujący złożył sprzeciw od uwzględnienia
przez Zamaw
iający odwołania w całości.

Izba
ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których stanowi art. 528 Prawa
zamówień publicznych, skutkujących odrzuceniem odwołania.

II.
Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy, ustaliła i zważyła, co
następuje: odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
Ustaleń okoliczności, stanowiących podstawę rozstrzygnięcia, Izba dokonała na
podstawie kopii
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przek
azanej przez Zamawiającego do akt sprawy.
Izba stwierdziła, że Odwołującemu przysługiwało prawo do skorzystania
ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę interesu
w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 505 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
kwalifikowaną możliwością poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej
w
odwołaniu czynności.
Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania
o zamówienie publiczne, nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy.

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu „badanie i ocenę i wybór jako
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy 4idea K. S.
, ul. Złota 15/U, 25-015 Kielce, która nie
powinna być rozpatrywana, jak też uznanie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
po
stępowaniu w sytuacji, gdy przedstawione poświadczenia i protokoły tego nie
potwierdzają, zamiast jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.” Z tak sformułowanego zarzutu odwołania Izba wywnioskowała, że
zasadniczym zarz
utem odwołania jest zaniechanie odrzucenia oferty, która została uznana
przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. Odwołujący co prawda wprost nie wskazał
podstawy prawnej odrzucenia, ale z
uzasadnienia odwołania wynika, że zdaniem
Odwołującego wykonawca, który złożył ofertę uznaną przez Zamawiającego za
najkorzystniejszą, nie spełnił warunków udziału w postępowaniu oraz w tym zakresie
wprowadził Zamawiającego w błąd. Izba zatem mogła bez żadnych wątpliwości
zidentyfikować podstawę prawną odwołania, jako naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 2 b Prawa
zamówień publicznych, oraz naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 2b w zw. z 109 ust. 1 pkt 8 Prawa
zamówień publicznych.
Ponadto Odwołujący kwestionował sposób przyznania punktacji ofercie
konkurencyjnej
– zdaniem Odwołującego oferta ta powinna otrzymać zero punktów w obu
kryteriach pozacenow
ych, zatem zarzucał naruszenie art. 242 ust 1 pkt 1 Prawa zamówień
publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje.
Przedmiotem zamówienia jest, zgodnie z pkt III specyfikacji warunków zamówienia
(dalej: SWZ) jest wykonanie kompletnego opracowania projektowego w ramach realizacji

zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
bu
dowę dla osiedla Wojszyce 1 (Wrocław obręb ewidencyjny nr 26, dz. ew. nr 1/90)
obejmującego projekty budowlane we wszystkich branżach oraz projekty wykonawcze we
wszystkich branżach wraz z załącznikami (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie,
przedmiary,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, informację
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

Zamawiający w SWZ postawił warunek zdolności technicznej lub zawodowej, który
muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. Mianowicie należało
wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia dzia
łalności jest krótszy wykonawca:

a) wykonał co najmniej trzy zamówienia polegające na opracowaniu dokumentacji
projektow
ej budowy budynku lub zespołu budynków z grupy 112 wg PKOB, w tym co
najmniej jedno zamówienie o powierzchni całkowitej projektowanych budynków powyżej 20
000 m2, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

b) wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu dokumentacji
składającej się z: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich
oraz specyfikacji tech
nicznych wykonania i odbioru robót.
Cena nie była jedynym kryterium oceny ofert. Zamawiający w SWZ wskazał, że
oprócz ceny z wagą 60 pkt, będzie również oceniał kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (K) z wagą 20 pkt oraz kwalifikacje Głównego
Projektanta w projektowaniu zespołu budynków (KGP) z wagą 20 pkt.:
„1) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (K)
- znaczenie 20 %.
Zamawiający dokona oceny w skali od 1 do 20 punktów.
Przez kryterium
kwalifikacji zawodowych i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia rozumie się minimalny zakres kwalifikacji, którymi musi legitymować się
personel wykon
awcy skierowany do realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający
punktował będzie dodatkowo posiadanie przez personel wykonawcy skierowany do realizacji
przedmiotowego za
mówienia kwalifikacji wyższych niż niezbędne minimum. Osoby
zastępujące personel wskazany w ofercie powinny więc posiadać co najmniej takie same
kwalifikacje jak osoby, k
tóre zastępują.
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, jeżeli skieruje do wykonania przedmiotowego
zamówienia co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Projektanta Głównego
(PG)
(ocena dotyczy osoby wykazywanej jako spełniającej warunek udziału, o którym mowa
w dziale
VI. Warunki udziału w postępowaniu w ppkt 4. 2 a) SWZ, posiadającą
udokumentowane doświadczenie, ponad minimum wskazane w SWZ, przy realizacji

zamówień, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku lub zespołu
budynków z grupy 112 wg PKOB o łącznej powierzchni całkowitej powyżej 20 000 m
2

(dotyczy osoby
wskazanej na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu):

Przy braku
wykazania dodatkowego doświadczenia – Zamawiający przyzna 0
punktów.

Za jedno opisane wyżej zamówienie – Zamawiający przyzna 10 punktów.

Za dwa i więcej opisane wyżej zamówienia – Zamawiający przyzna 20 punktów
2) Kwalifikacje Głównego Projektanta w projektowaniu zespołu budynków (KGP) - znaczenie
20 %.
Zamawiający dokona oceny w skali od 1 do 20 punktów.
Przez kryterium
kwalifikacji zawodowych i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia rozumie się przez to minimalny zakres kwalifikacji, którymi musi legitymować się
personel wykonawcy skierow
any do realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający
punktował będzie dodatkowo posiadanie przez personel wykonawcy skierowany do realizacji
przedmiotowego zamówienia kwalifikacji wyższych niż niezbędne minimum. Osoby
zastępujące personel wskazany w ofercie powinny więc posiadać co najmniej takie same
kwalifikacje jak osoby, które zastępują.
Wykonawca otrzyma dodatkowe p
unkty, jeżeli skieruje do wykonania przedmiotowego
zamówienia co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Projektanta Głównego
(PG)
(ocena dotyczy osoby wykazywanej jako spełniającej warunek udziału, o którym mowa
w dziale
VI. Warunki udziału w postępowaniu w ppkt 4. 2 a) SWZ, posiadającą
udokumentowane doświadczenie, w projektowaniu zespołu budynków.
Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie Projektanta Głównego w realizacji co
najmniej jednego zamówienia, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej
zespołu budynków z grupy 112 wg PKOB składającego się z wielu budynków. Przy czym, w
przypadku
wykazania przez Wykonawcę zespołu budynków składającego się z:
1) 2 budynków – Zamawiający przyzna 0 punktów
2) 3-4 budynków – Zamawiający przyzna 5 punktów
3) 5-6 budynków – Zamawiający przyzna 10 punktów
4) 6-7 budynków – Zamawiający przyzna 15 punktów
5) 8 i więcej budynków – Zamawiający przyzna 20 punktów
Zamawiający przyzna punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie.”
Zamawiający do SWZ załączył wzór formularza ofertowego, gdzie w pkt 2 wykonawca
miał zapewnić, że „w skład zespołu dedykowanego do realizacji zamówienia wchodzi

następująca osoba Projektant Główny”. Osobę projektanta należało wskazać z imienia
i nazwiska w pierwszym wersie tabeli.
W tabeli znajdowały się trzy kolumny: poziom doświadczenia, informacje
potwierdzające spełnienie warunków określonych w SWZ, i czas realizacji ‒ początek i
koniec przez podanie odpowiednich dat. W kolejnych wersach w kolumnie pierwszej „poziom
doświadczenia” należało podać „wymagane minimalne doświadczenie 1 robota”, „wymagane
minimalne doświadczenie 2 robota”, „wymagane minimalne doświadczenie 3 robota”,
„dodatkowe doświadczenie 4 robota (+…pkt)” i „dodatkowe doświadczenie 5 robota
(+…pkt)”.
Poniżej tabeli wykonawca miał złożyć oświadczenie, jakie ‒ wyżej wymieniony w
tab
eli projektant ‒ posiada doświadczenie, w zależności od ilości zaprojektowanych
budynków. Należało zaznaczyć odpowiednie pole dla 2 budynków – (Zamawiający przyzna 0
punktów), 3-4 budynków – (Zamawiający przyzna 5 punktów), 5-6 budynków – (Zamawiający
przy
zna 10 punktów), 6-7 budynków – (Zamawiający przyzna 15 punktów) bądź 8 i więcej
budynków – (Zamawiający przyzna 20 punktów).
Przystępujący wypełnił tabelę w następujący sposób:
Jako projektanta głównego wskazał K. S. .
W wersie „wymagane minimalne doświadczenie 1 robota” podał nazwę zadania
w
następujący sposób: „Budowa siedemnastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na
dz. nr 11/1, 11/2, 12/1 i 12/2 obr. 2 w Rumii; Rodzaj zamówienia(obiekt):Budynki mieszkalne
wielorodzinne; zakres zamówienia (powierzchnia): 21 797,05m2; Wartość brutto: 799 500,00
zł”.
W wersie „wymagane minimalne doświadczenie 2 robota” podał: „NM4 zespół
budynków dwulokalowych składającą się z 164 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
w
tym 160 budynków w zabudowie szeregowej i 4 budynki w zabudowie bliźniaczej oraz
19
garaży dwustanowiskowych wraz z komunikacją wewnętrzną, miejscami postojowymi
i
wewnętrznymi instalacjami gazowymi; NM5 zespół budynków dwulokalowych- składający
się z 148 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 142 budynków w zabudowie
szeregowej i 6 budynki w
zabudowie bliźniaczej oraz 7 garaży dwustanowiskowych wraz
z
komunikacją wewnętrzną, miejscami postojowymi i wewnętrznym i instalacjami gazowymi,
zlokalizowanej w
miejscowości Słomin, ul. Piaseczyńska; Rodzaj zamówienia (Zespół
budynków mieszkalnych dwulokalowych zakres zamówienia (powierzchnia): 31 200,21 m²;
Wartość brutto: 627 300,00 zł.”
W wersie „wymagane minimalne doświadczenie 3 robota” podał „Nazwa zadania 3:
Budowa budynku mieszkalnego wie
lorodzinnego z garażem podziemnym przy ul.

Piekoszowskiej w Kielcach; Rodzaj zamówienia(obiekt): Budynek mieszkalny wielorodzinny;
zakres zamówienia(powierzchnia): 5 604,33 m2; Wartość brutto: 267 137,55 zł.
W wersie
„dodatkowe doświadczenie 4 robota” podał: „Nazwa zadania 4: Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym na
dz. nr ewid. 974/1,973/2, 976/3, 975/1, w obr. 0010 przy ul. Koziej w Kielcach; Rodzaj
zamówienia (obiekt): Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami; zakres zamówienia
(powierzchnia): 4
921,90 m2; Wartość brutto: 233 700,00 zł”.
W wersie
„dodatkowe doświadczenie 5 robota” podał: „Nazwa zadania 5: Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i częścią garażową w parterze oraz
garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, kanalizacji deszczowej, elektryczną
i
teletechniczną oraz niezbędną infrastrukturą: zewnętrznymi instalacjami elektrycznymi
i kanali
zacją deszczową raz ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe o pojemności
40m3. parkingiem na 12 stanowiska postojowych, na działce w Częstochowie, przy
Al.
Wolności 20 o nr ewidencji gruntów 63, obręb 182; Rodzaj zamówienia(obiekt): Budynek
mieszkalny w
ielorodzinny z usługami zakres zamówienia (powierzchnia): 6 669,81 m2;
Wartość brutto: 393 600,00 zł”.
Poniżej tabeli Przystępujący oświadczył, że „W/w Projektant Główny posiada
doświadczenie, w projektowaniu zespołu budynków, składającego się z: 8 i więcej budynków
– (Zamawiający przyzna 20 punktów)”.

Zamawiający uznał, że Przystępujący spełnia warunek udziału w postępowaniu
i
przyznał mu maksymalną ilość punktów w kryterium pozacenowym (po 20 pkt w każdym z
kryteriów).
Oferta Przystępujący została uznana za najkorzystniejszą.

Z powyższym nie zgodził się Odwołujący, który w odwołaniu kwestionował zarówno
spełnienie przez Przystępującego warunków udziału w postępowaniu, jak i przypisaną jego
ofercie punktację w kryteriach pozacenowych.


Na tej podstawie Izba
zważyła, co następuje.


Zarzut dotyczący niespełnienia warunków udziału przez Przystępującego Izba uznała
za uzasadniony.

Stosownie do art. 226 ust. 1 pkt 2b Prawa zamówień publicznych, zamawiający
odrzuca ofertę wykonawcy, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. Jednak na
podstawie art. 128 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył m.in.
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych
w
postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa
wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie. Zatem, jeżeli Przystępujący, jak ostatecznie uznał skład orzekający, nie wykazał
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powinien zostać wezwany do uzupełnienia
dokumentów.

W ramach potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca
miał wykazać że „wykonał co najmniej trzy zamówienia polegające na opracowaniu
dokumentacji projektowej budowy budynku lub zespołu budynków z grupy 112 wg PKOB,
w
tym co najmniej jedno zamówienie o powierzchni całkowitej projektowanych budynków
powyżej 20 000 m2, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”. Zatem wykonawca miał
wykonać trzy zadania o określonym zakresie ‒ dokumentację projektową wraz z
pozwoleniem na budowę, w tym jedno zadanie powyżej podanej powierzchni minimalnej
(powyżej 20 000m2). W ocenie Izby nie można przyjąć interpretacji, że tylko jedno z tych
zadań – o powierzchni powyżej minimalnej, musiało uzyskać pozwolenie na budowę, ale
każde z trzech. Taka interpretacja jest adekwatna do przedmiotu zamówienia. Ponadto
Zamawiający tylko w tym miejscu SWZ wymagał doświadczenia w wykonaniu dokumentacji
wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę. Niewykluczone, że nie było to zgodne z
intencjami
Zamawiającego, ale wobec innych wymaganych realizacji dokumentacji
projektowej (pkt VI.4.1b SWZ)i nie wpisał wprost, że konieczne jest uzyskanie pozwolenia na
budowę. W ocenie Izby zatem, skoro w jednym wypadku Zamawiający wskazał, że wymaga
pozwolenia na
budowę, a w innym nie ‒ to ocena warunków udziału w postępowaniu musi
być zgodna z literalną treścią SWZ.

Sporne było potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez
wykonanie przez Przystępującego dokumentacji wskazanej jako zadanie 2. Zdaniem
Odwołującego, wskazany w tabeli projektant nie był rzeczywistym projektantem, była to inna
osoba, a ponadto zespół budynków nie mieści się w wymaganej przez Zamawiającego
grupie PKOB 112, ale w PKOB 111, w czym Odwołujący upatrywał dodatkowego uchybienia
i
przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust 1 pkt 8 Prawa zamówień
publicznych
– mianowicie wprowadzenia Zamawiającego w błąd; wprowadzenie w błąd miało
dotyczyć również błędnie wskazanej osoby projektanta.

Na rozprawie Przystępujący wyjaśnił, że dla inwestora zadania nr 2 z tabeli zostały
wykonane dwie dokumentacje
– jedna otrzymała pozwolenie na budowę (i tam, zgodnie

z
oświadczeniem podanym przez Przystępującego do protokołu, „dokumentację opracował
zespół K. S. natomiast jako projektant opieczętował dokumentację projektant inwestora”), a
druga (wskazana w tabeli formularza ofertowego jako zadanie 2, jak podał Przystępujący do
protokołu), tj dokumentacja wcześniejsza ‒ nie uzyskała pozwolenia na budowę, w związku
ze zmia
ną planów inwestora.

Na podstawie powyższych ustaleń, oraz oświadczeń Odwołującego i
Przystępującego złożonych w toku postępowania odwoławczego Izba stwierdziła, że
Przystępujący nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zadanie wskazane
w p
ozycji nr 2 formularza ofertowego złożonego przez Przystępującego nie uzyskało
pozwolenia na budowę, zatem nie mogło być podstawą do oceny spełnienia warunków,
postawionych przez Zamawiającego w pkt. VI.4.1a SWZ. Wszystkich zadań,
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu z pkt VI.4 1 SWZ powinno
być pięć ‒ trzy z pkt VI.4.1a i dwa z pkt VI.4.1b SWZ. W ocenie Izby to samo zadanie nie
mogło być równocześnie wskazywane na potwierdzenie warunku postawionego w pkt
VI.4.1a i VI.4.1b SWZ. W taki
m wypadku mogłoby wystarczyć wskazanie jedynie trzech
zadań, a postawienie dwóch wymogów byłoby bezcelowe. W formularzu ofertowym należało
zatem wskazać pięć zadań, i miały one w sumie potwierdzać spełnienie warunków podanych
w pkt VI.4.1 SWZ. Co prawda op
is pozycji we wzorze formularza ofertowego był niefortunny
(zadania 4 i
5 opisano jako „dodatkowe”), jednak ta okoliczność nie miała ostatecznie, w
ocenie Izby, wpływu na ocenę ofert. Wykonawcy w pozycjach 1-5 wskazywali zadania, które
Zamawiający miał ocenić pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu (i były
podstawą ewentualnej punktacji w pozacenowym kryterium oceny ofert); przy czym
kolejność wpisywania zadań mogła nie mieć znaczenia. Zadanie nr 2 nie mogło potwierdzać
spełnienia warunku opisanego w pkt VI.4.1a SWZ, ponieważ nie miało pozwolenia na
budowę (tak oświadczył Przystępujący na rozprawie do protokołu). Zatem w formularzu
ofertowym pozostały jedynie cztery zadania, a aby wykazać spełnienie warunków udziału
w
postępowaniu, należało wskazać pięć zadań.

Dodatkowo, zadanie nr 2 faktycznie może budzić wątpliwości co do klasyfikacji do
grupy PKOB 112. Nazwa zadania wskazana przez Przystępującego nie przesądza
o
klasyfikacji do danej grupy ‒ wskazuje bowiem na budynki jednorodzinne (co do zasady
należące do grupy PKOB 111) posługuje się pojęciem „budynków dwulokalowych” (PKOB
112 wskazuje na „budynki o dwóch mieszkaniach”), powołuje się na „budynki w zabudowie
szeregowej i (…) bliźniaczej” (wymienione zarówno w grupie PKOB 111 i PKOB 112, przy
czym w PKOB 111 w tych budynkach „każde mieszkanie ma swoje własne wejście z
poziomu gruntu”). Kwestię tę Zamawiający powinien wyjaśnić w trybie art. 128 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych (wezwanie do wyjaśnień byłoby celowe tylko wówczas, gdyby to

zadani
e mogło ewentualnie potwierdzać spełnienie warunku z pkt VI.4.1b SWZ, ponieważ
tam pozwolenie na budowę nie było wskazane w opisie warunku).

Reasumując, Przystępujący przedstawił cztery zadania, potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu zamiast pięciu. Zadanie nr 2 nie może potwierdzać
spełnienia warunku z pkt VI.4.1a SWZ przez brak pozwolenia na budowę, ponadto
należałoby wyjaśnić kwestię klasyfikacji PKOB.

W konsekwencji Izba uznała zarzut podniesiony w odwołaniu za uzasadniony,
jednocześnie wskazując, że Przystępujący na obecnym etapie, bez wcześniejszego
wezwania do uzupełnienia dokumentów bądź wyjaśnień, nie może podlegać wykluczeniu.

Z zarzutem niespełnienia warunków udziału w postępowaniu wiązał się zarzut
podania nieprawdziwych info
rmacji. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 8 Prawa zamówień
publicznych, z
postępowania zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy
przedsta
wianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawi
ć wymaganych podmiotowych środków dowodowych
(Zamawiający przewidział w SWZ, na str. 11, fakultatywne przesłanki wykluczenia, m.in. art.
109 ust. 1 pkt 8 Prawa zamówień publicznych). Izba jednak nie znalazła podstaw do
stwierdzen
ia, że Przystępujący podał nieprawdziwe informacje co do klasyfikacji PKOB i
osoby projektanta zadania nr 2. Kwestia klasyfikacji PKOB wymaga wyjaśnienia, ale nie
można uznać każdej niejasności w oświadczeniach wykonawcy za wprowadzenie
Zamawiającego w błąd. Niejasność polega na użyciu w opisie zadania pojęć innych niż
używane w klasyfikacji PKOB („budynki dwulokalowe”; brak wskazania sposobu wejścia do
każdego mieszkania w zabudowie szeregowej i bliźniaczej – z poziomu gruntu czy też nie) i
nie przesądza o podaniu nieprawdziwych informacji. Co do projektanta, to Przystępujący na
rozprawie wyjaśnił, że zostały sporządzone dwie dokumentacje projektowe dla tego samego
inwestora; jako zadanie nr 2 została wskazana jedna z nich, gdzie projektantem była osoba
pod
ana w tabeli, stąd wniosek, że dowody przedstawione przez Odwołującego, wskazujące
na innego projektanta, dotyczyły drugiej dokumentacji. Ostatecznie Izba uznała, że nie ma
podstaw do stwierdzenia, że Przystępujący podał w tym względzie nieprawdziwe informacje.

Co do oceny w pozace
nowym kryteriach oceny ofert ‒ zarzut w tym zakresie Izba
uznała za uzasadniony.

Izba ustaliła, że Zamawiający przyznał Przystępującemu następującą punktację: 60
pkt za cenę, i po 20 pkt w każdym z kryteriów pozacenowych, łącznie 100 pkt. Z kolei
Odwołujący otrzymał 59,73 pkt za cenę, i po 20 pkt w każdym z kryteriów pozacenowych,
łącznie 99,73 pkt, co dało Odwołującemu drugie miejsce w rankingu oceny ofert. W takich
okolicznościach wystarczy, aby Odwołujący skutecznie zakwestionował ocenę ofert w
przynajmniej jednym z
kryteriów pozacenowych – wówczas Odwołujący uzyska przewagę w
ilości uzyskanych punktów.
Zdaniem składu orzekającego Odwołujący skutecznie argumentował przeciwko
przyznaniu Przystępującemu punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (K)”. W tymże kryterium Zamawiający
przewidział, że „Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, jeżeli skieruje do wykonania
przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję
Projektant
a Głównego (PG) (ocena dotyczy osoby wykazywanej jako spełniającej warunek
udziału, o którym mowa w dziale VI. Warunki udziału w postępowaniu w ppkt 4. 2 a) SWZ,
posiadającą udokumentowane doświadczenie, ponad minimum wskazane w SWZ, przy
realizacji zamówień, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku lub
zespołu budynków z grupy 112 wg PKOB o łącznej powierzchni całkowitej powyżej 20 000
m
2

(dotyczy osoby wskazanej na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu): przy braku wykazania dodatkowego doświadczenia – Zamawiający przyzna
0 punktów; za jedno opisane wyżej zamówienie – Zamawiający przyzna 10 punktów; za dwa
i więcej opisane wyżej zamówienia – Zamawiający przyzna 20 punktów”.

Zatem Zamawiający miał punktować doświadczenie poniżej minimalnego
wymaganego w pkt VI.4.1a SWZ. Na podstawie wcześniejszych ustaleń, Izba doszła do
przekonania, że Przystępujący powinien otrzymać w tym kryterium zero punktów, dlatego, że
z pominięciem zadania nr 2, którego nie można wziąć pod uwagę z przyczyn wymienionych
wyżej w uzasadnieniu, tylko jedno inne zadanie nr 1 w formularzu ofertowym
Przystępującego spełnia minimum (rodzaj budynków, ich powierzchnia). Brak zatem
jakiegokolwiek zadania powyżej opisanego w SWZ minimum, które mogłoby być ocenione w
kryterium pozacenowym. Dlatego nie było żadnej podstawy do przyznania punktów w tymże
kryterium. Na marginesie trzeba zauważyć, że gdyby nawet nie było żadnych wątpliwości co
do zadania nr 2 wskazanego przez Przystępującego, to i tak Zamawiający powinien, zgodnie
z SWZ, za jedno dodatkowe doświadczenie przyznać nie 20 pkt, a 10 pkt i wówczas również
oferta Odwołującego otrzymałaby najwyższą punktację. Trzeba również zauważyć, że
ewentualne uzupełnienia czy wyjaśnienia Przystępującego odnośnie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, złożone ewentualnie w toku dalszego postępowania o udzielenie
zamówienia nie będą miały wpływu na przyznaną punktację w kryteriach pozacenowych.

Ze względu na powyższe, Izba orzekła, jak w sentencji, nakazując Zamawiającemu
powtórzenie badania i oceny ofert.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku
postępowania, na podstawie art. 557 oraz art. 575 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz w oparciu o p
rzepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący: ………………….……


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie