eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 764/24
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-23
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 764/24

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Joanna Gawdzik, – Zawalska Protokolant: Po rozpoznaniu na posiedzeniu, Tomasz Skowroński

z udziałem stron w dniu 3 kwietnia 2023 r., odwołania
wniesionego do Pre
zesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w dniu 20 marca 2023 r.
wykonawców:
EMKA S.A. w Żyrardowie oraz MPO Sp. z o.o. w Białymstoku
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu
prowadzonym pr
zez zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
przy udziale wykonawc
ów:
ECO - ABC Sp. z o.o.
w Bełchatowie oraz Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z
o.o. w Olsztynie

u
biegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zgłaszających przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku banko
wego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
o
dwołującego kwoty 7.500 zł 00 gr. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, zero
groszy), stanow
iącej wpis od odwołania.

Stosownie do
art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. poz. 2021, poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego do
ręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
………………………………


Sygn. akt KIO 764/23
U z a s a d n i e n i e


W pos
tępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2021, poz. 1129 ze
zm.) (dalej:
„Ustawa” lub „PZP”) przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Łapach (dalej: „Zamawiający”) na: odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i
niemedycznych. Numer referencyjny: ZP/10/2023/TP (dalej:
„Postanowienie”), w dniu 20
marca 2023 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie wpłynęło odwołanie
złożone przez wykonawców EMKA S.A. w Żyrardowie oraz MPO Sp. z o.o. w Białymstoku
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego w Postępowaniu (dalej:
„Odwołujący” lub „Wykonawca”).
Do postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosili
wykonawcy ECO -
ABC Sp. z o.o. w Bełchatowie oraz Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z
o.o. w Olsztynie (dalej:
„Przystępujący”) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Izba stwierdzi
ła skuteczność przystąpienia.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu niezgodne z Ustawą odrzucenie oferty złożonej przez
Prz
ystępującego pomimo ziszczenia się przesłanek do odrzucenia oferty złożonej przez ww.
Wykonawcę.
Zaskarżonym czynnościom Odwołujący zarzucił naruszenie następujących przepisów:
1)
art. 226 ust. 1 pkt 5)
Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez
Prz
ystępującego i wybór oferty złożonej przez ww. wykonawcę jako najkorzystniejszej,
podczas gdy podlega ona odrzuceniu jako niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków
Zamówienia (dalej „SWZ").
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej,
2)
odrzucenie oferty złożonej przez Przystępującego,
3)
dokonania ponownej oceny ofert,
Zamawiający pismem z dnia 27 marca 2023 r. uwzględnił odwołanie w całości.
Prz
ystępujący pismem z dnia 2 kwietnia 2023 r.- przed posiedzeniem – oświadczył, że nie
wnosi sprzeciwu.
Zgodnie z normą art. 568 pkt. 3 Ustawy Izba umarza postępowania odwoławcze, w formie
postanowienia, w przypadku: (
…) 3) o którym mowa w art. 522. Zgodnie z art. 522 Ustawy
Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie

zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawiony
ch w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Stąd na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron Izba na podstawie § 13 ust. 1 pkt 6
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania
przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą
(Dz. U. poz. 2453) umorzyła
postępowanie odwoławcze w sytuacji wyczerpującej przypadek wskazany w art. 568 pkt 3 w
związku z art. 522 ust. 2 Ustawy.
Orzekając o kosztach w oparciu o przepisy § 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz.U. poz. 2437), Izba nakazała zwrócić na rzecz Odwołującego kwotę
uiszczonego w wysokości uiszczonego wpisu.

Przewodniczący:
………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie