eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1081/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-25
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1081/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Joanna Gawdzik, – Zawalska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 kwietnia 2023 r.
Warszawie odwołania
wniesionego w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawc
ę:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. (ul. Okólna 10, 42-
400 Zawiercie)

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa)


postanawia:
1. Umorz
yć postępowanie odwoławcze;
2. Nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
o
dwołującego kwotę 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt
złotych zero groszy) stanowiącą 90 % należnego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust.1 i art.
580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

P
rzewodniczący:
………………………………


KIO 1081/23U z a s a d n i e n i e


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa) (dalej
Zamawiający) prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., p
oz. 1710 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa” lub „Pzp”)
postępowanie na: zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i kompleksowe wykonanie robót
budowlanych na linii kolejowej nr 104 na odcinku D Limanowa
– bocznica Klęczany. Numer
referencyjny: 9090/IRZR1/04748/01580/23/P
, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 kwietnia 2023 r. pod nr 2023/S 068-204336
(dalej Postępowanie)
W dniu 17 kwietnia 2023 r. do Prezesa Urz
ędu Zamówień Publicznych w Warszawie
wpłynęło odwołanie Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. (ul. Okólna
10, 42-400 Zawiercie)
(dalej: Odwołujący lub Wykonawca) wobec następujących
postanowień Instrukcji dla Wykonawców („IDW") Stanowiącej TOM I Specyfikacji Warunków
Zamówienia („SWZ"): Rozdział 8 pkt 8.6.2.: - ppkt 4 (Kierownik robót geotechnicznych i
podtorzowych), -
ppkt 5 (Kierownik robót tunelowych) IDW, w treści którego Zamawiający
wymaga od wykonawców wykazania się kadrą o określonym doświadczeniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
(1) art. 112 ust. 1 Pzp w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4 Pzp w zw. z art. 116 ust. 1 Pzp w zw. z
art. 16 Pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, nadmierny i uniemożliwiający ocenę zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, tj.:
a) postawienie wymogu, zgodnie z k
tórym wykonawcy zobligowani są do dysponowania
Kierownikiem robót geotechnicznych i podtorzowych, który powinien legitymować się łącznie:
-
doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót w
zakresie robót związanych z budową lub kompleksową przebudową infrastruktury kolejowej
(roboty geotechniczne i podtorzowe o określonych parametrach) lub dróg (roboty
geotechniczne);
-
co najmniej 6 -
letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku Kierownika
Budowy lub Kierownika robót w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach
związanych z budową lub kompleksową przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie
robót geotechnicznych i podtorzowych;
a więc z pominięciem (w drugiej części warunku udziału) możliwości wykazania spełnienia
war
unku udziału w postępowaniu przez osobę, która nabyła odpowiednie (6-letnie)
KIO 1081/23

doświadczenie w kierowaniu pracami w zakresie infrastruktury drogowej (pomimo
dopuszczen
ia posługiwania się takim doświadczeniem w odniesieniu do wymogu
związanego z inwestycją o określonych parametrach);
b) postawienie wymogu, zgodnie z którym wykonawcy zobligowani są do dysponowania
Kierownikiem robót tunelowych, który powinien legitymować się łącznie:
-
doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika
robót dotyczących budowy przynajmniej jednego tunelu kolejowego lub tunelu metra lub
tunelu drogowego o długości co najmniej 1 500 m;
-
co najmniej 6 -
letnim doświadczeniem zawodowym w specjalności inżynieryjnej
mostowej na robotach związanych z budową lub przebudowa kolejowych obiektów
inżynieryjnych;
a więc z pominięciem (drugiej części warunku udziału) możliwości wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu przez osobę, która nabyła odpowiednie (6-letnie)
doświadczenie w kierowaniu pracami w zakresie drogowych obiektów inżynieryjnych
(pomimo dopuszczenia posługiwania się takim doświadczeniem w odniesieniu do wymogu
związanego z inwestycją o określonych parametrach).

Pismem z dnia 25 kwietnia
2023 r. Odwołujący cofnął odwołanie.

Izba nie dopatrz
yła się zaistnienia przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania
na podstawie art. 528 Ustawy.

Izba uznała, że Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia i możliwość
poniesienia szkody jako przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności odwołania z art. 505
ust. 1 Ustawy.

Wobec
złożenia przez Odwołującego oświadczenia w trybie art. 520 Ustawy o
wycofaniu
złożonego odwołania Izba uznała, że zachodzą przesłanki umożliwiające
umorzenie p
ostępowania odwoławczego w trybie art. 568 pkt. 1 Ustawy.

Na posiedzeniu niejawn
ym, które odbyło się bez udziału stron i uczestników w
z
wiązku z § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w spraw
ie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą

(Dz. U. poz. 2453) Izba w sytuacji opisanej w art. 568 Ustawy,
wydała postanowienie o
umorzeniu postępowania odwoławczego.

KIO 1081/23

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i art. 575
Ustawy w zw. z
§ 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
s
zczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437
), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu.
Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji


Przewodniczący: ……………................................…………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie