eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 3059/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-04-24
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 3059/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Katarzyna Poprawa, Michał Pawłowski Protokolant: Adam Skowroński

po posiedzeniach w dniach 2 i 28 grudnia 2022 oraz 1 marca i 18 kwietnia 2023 roku,
oraz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Warszawie,
odwołania
wniesionego do Prezesa Kr
ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2022 roku przez
odwołującego
wykonawcę
DXC
Technology
Polska
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

przy udziale:
-
wykonawcy Asseco Pol
and spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rzeszowie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn.
akt KIO 3059/22 po stronie
Zamawiającego,

-
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o zamówienie Comarch Polska spółka
akcyjna z siedzibą w Krakowie (pełnomocnik) oraz Comarch spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego
o sygn. akt KIO 3059/22 po stronie
Zamawiającego


orzeka:

1. Oddala
odwołanie.

2. Kosz
tami postępowania obciąża wykonawcę DXC Technology Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i:

2.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
DXC Technology Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania,

2.2
zasądza od wykonawcy DXC Technology Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na rzecz Asseco Poland spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie kwotę 3 600,00 zł 00
gr (
słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 w
rześnia 2019 r. Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnicz
ący: ……………………………………….

C
złonkowie: ……………………………………….

………………………………………..Sygn. akt: KIO 3059/22

U Z A S A D N I E N I E

Zam
awiający – Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
prowadzi postepowanie o udziele
nie zamówienia publicznego pn.: „Zakup usługi utrzymania
i rozwoju aplikacji ZSZiK, IACS plus, GIS, SIZ, PZSiP plus, PA, eWniosekplus, eWoP oraz
IRZplus”;
numer referencyjny: DPiZP.2610.19.2021 (dalej „postępowanie” lub „zamówienie”).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30 listopada 2021 r. w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 232-61145.

W dniu 18 listopada 2022 roku wykonawca DXC Technology Polska
spółka
z ogran
iczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 513
pkt 1 w zw. z art. 514 ust. 1 w zw. z art. 515 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. - dalej: „ustawa”) wniósł
odw
ołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na:
I.
Odtajnieniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa DXC, będącej wynikiem
niewłaściwej oceny treści zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa złożonej przez
W
ykonawcę w toku Postępowania, w tym:
1. Odtajnienie całości pisma z dnia 1 sierpnia 2022 r. pn. „Odpowiedź na wezwanie
do złożenia wyjaśnień” wraz z załącznikami (dowodami);
2. Odtajnienie całości pisma z dnia 26 września 2022 r. pn. „Zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa" wraz z załącznikami (dowodami);
3. Odtajnienie wszystkich złożonych podmiotowych środków dowodowych podmiotów
udostępniających zasoby, wykaz osób i wykaz usług wraz z referencjami na warunek udziału
w postępowaniu;
4. Odtajnienie całości pisma z dnia 18 października 2022 r. wraz z załącznikami od nr
1 do nr 13 stanowiące odpowiedź na wezwanie Zamawiającego z dnia 6 października 2022
r., znak: ZP.280.DPiZP.2610.19.2021.BS;
5. Odtajnienie całości pisma z dnia 1 sierpnia 2022 r. pn. „Odpowiedź na wezwanie
do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny” wraz z dowodami od nr 1 do nr 156;
6. Odtajnienie całości pisma z dnia 26 sierpnia 2022 r. pn. „Odpowiedź na wezwanie
do wyjaśnień" wraz z dowodem nr 1;
-
z
arzucając Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 18 ust. 3 ustawy w zw. z art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233
– dalej: „uznk”).

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu utrzymania
tajemnicy przedsiębiorstwa informacji zastrzeżonych przez DXC w zakresie wskazanym
szczegółowo w treści uzasadnienia odwołania, tj.:
Ad zarzutu I.1 -
Odwołujący wniósł o uznanie za tajemnicę przedsiębiorstwa
i utrzymanie
w poufności następujących informacji:
1) Treść wyjaśnień z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczących wykazu osób;
2) Tabela przedstawiająca wartość gospodarczą wraz z dwoma akapitami pod nią;
3) Pkt 3) zastrzeżenia „Podjęcie, przy zachowaniu należytej staranności, działań w celu
utrzymania informacji w poufności” w pkt 9);
4) List
a oraz dowody na potwierdzenie podjęcia, przy zachowaniu należytej staranności,
działań w celu utrzymania informacji w poufności.
Ad zarzutu I.2
– Odwołujący wniósł o uznanie za tajemnicę przedsiębiorstwa
i utrzymanie
w poufności następujących informacji:
1) Treści pisma z dnia 26 września 2022 r. pn. „Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa"
wraz z załącznikami (dowodami) w części oznaczonej jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Ad zarzutu I.3
– Odwołujący wniósł o uznanie za tajemnicę przedsiębiorstwa
i utrzymanie
w poufności następujących informacji:
1) wykaz osób skierowanych przez DXC do realizacji zamówienia publicznego objętego
Postępowaniem na spełnienie warunków udziału w Postępowaniu;
2) wykaz usług przedstawianych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej w Postępowaniu wraz z załącznikami;
3) podmiotowe środki dowodowe składane przez podmioty udostępniające zasoby DXC
zawierające dane tych podmiotów w zakresie danych tych podmiotów oraz informacji
mogących prowadzić do identyfikacji tych podmiotów.
Ad zarzutu I.4
– Odwołujący wniósł o uznanie za tajemnicę przedsiębiorstwa
i utrzymanie
w poufności następujących informacji:
1) pismo z dnia 18 października 2022 r. wraz z załącznikami od nr 1 do nr 13 stanowiące
odpowiedź na wezwanie Zamawiającego z dnia 6 października 2022 r. w zakresie jakim
nie zostało wskazane jako jawne przez Odwołującego.
Ad zarzut I.5
– Odwołujący wniósł o uznanie za tajemnicę przedsiębiorstwa
i utrzymanie w pou
fności następujących informacji:
1) całości pisma z dnia 1 sierpnia 2022 r. pn. „Odpowiedź na wezwanie do złożenia
wyjaśnień rażąco niskiej ceny” wraz z dowodami od nr 1 do nr 156 w zakresie objętym
tajemnicą przedsiębiorstwa przez DXC.
Ad zarzut I.6
– Odwołujący wniósł o uznanie za tajemnicę przedsiębiorstwa
i utrzymanie w poufności następujących informacji:

1) całości pisma z dnia 26 sierpnia 2022 r. pn. „Odpowiedź na wezwanie do wyjaśnień" wraz
z dowodem nr 1 w zakresie objętym tajemnicą przedsiębiorstwa przez DXC.
W
niósł o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów
postępowania odwoławczego w Postępowaniu, w tym kosztów zastępstwa prawnego
w Postępowaniu.

O
dwołujący podał, że informację stanowiącą podstawę wniesienia odwołania
Odwo
łujący powziął w dniu 8 listopada 2022 r., tj. w dniu przesłania przez Zamawiającego
do Wykonawcy pisma zawie
rającego informacje o wyborze oferty DXC jako
n
ajkorzystniejszej w Postępowaniu oraz decyzji o odtajnieniu informacji zastrzeżonych przez
DXC jako tajemnica
przedsiębiorstwa, które to pismo wraz z decyzją Zamawiającego jest
podstawą wniesienia odwołania.
Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia, którego dotyczy Postępowanie,
a także interes w złożeniu odwołania w tym, że na skutek wadliwie odtajnionych
dokumentów złożonych w Postępowaniu, informacje stanowiące jego tajemnicę
przedsiębiorstwa mogą zostać odtajnione i udostępnione podmiotom nieuprawnionym,
co stanowi o naruszeniu przez Zamawiającego przepisów ustawy. W następstwie ww.
czynn
ości wymaganych przepisami Prawa zamówień publicznych może ponieść rzeczywistą
szkodę majątkową, polegającą na ujawnieniu informacji mających dla DXC walor tajemnicy
przedsiębiorstwa.
W uzasadn
ieniu odwołania Odwołujący podał:
O
dwołujący podał, że Zamawiający w dniu 8 listopada 2022 r. działając na podstawie art.
253 ust. 1 ustawy
dokonał wyboru oferty DXC jako najkorzystniejszej w Postępowaniu.
Ponadto w t
reści pisma Zamawiający poinformował o zakończeniu badania i oceny
spełnienia ustawowych przesłanek warunkujących skuteczne zastrzeżenie informacji jako
tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Z treści pisma przekazanego DXC wynika, że Zamawiający odtajnił, uznając za jawne,
następujące dokumenty:
1) pismo z dnia
1 sierpnia 2022 r. pn. „Odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień” wraz
z załącznikami (dowodami);
2) pismo z dnia 26 września 2022 r. pn. „Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa" wraz
z
załącznikami (dowodami) oraz wszystkie złożone podmiotowe środki dowodowe
podmiotów udostępniających zasoby, wykaz osób i wykaz usług wraz z referencjami
na warunek udziału w postępowaniu;
3) pismo z dnia 18
października 2022 r. wraz z załącznikami od nr 1 do nr 13 stanowiące
odpowiedź na wezwanie Zamawiającego z dnia 6 października 2022 r., znak:
ZP.280.DPiZP.2610.19.2021.BS;

4) pismo z dnia 1 sierpnia 2022 r. pn. „Odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień
rażąco niskiej ceny” wraz z dowodami od nr 1 do nr 156;
5) pismo z dnia 26 sierpnia 2022 r. p
n. „Odpowiedź na wezwanie do wyjaśnień" wraz
z dowodem nr 1;
Zdaniem Wykonawcy odtajnienie w całości powyższych dokumentów, w tym odtajnienie
informacji zastr
zeżonych przez DXC jako tajemnica przedsiębiorstwa narusza przepisy
ustawy oraz przepisy uznk. W ocenie Wyko
nawcy przedstawił on szczegółowe i konkretne
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa odnoszące się do każdej z zastrzeganych
informacji, natomiast d
ecyzja Zamawiającego została uzasadniona w sposób ogólnikowy.
Z
amawiający pominął istotne dla objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa argumenty, w sposób
wybiórczy odnosząc się do treści zastrzeżeń tajemnicy przedsiębiorstwa. Odwołujący podał,
że w zakresie czynności Zamawiającego należy odnieść się szczegółowo do odtajnienia
każdego z w/w dokumentów.
1. Ad zarzutu nr I.1 -
Odtajnienie całości pisma z dnia 1 sierpnia 2022 r. pn. „Odpowiedź
na wezwanie do złożenia wyjaśnień” wraz z załącznikami (dowodami).
Odw
ołujący podał, że zastrzeżona w piśmie informacja jest związana bezpośrednio
z zastrzeżonym przez DXC jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazem osób składanym wraz
z ofertą w ramach kryterium oceny ofert i zawiera dane personalne jednej z osób
wskazanych w wykazie.
Co prawda informacje dotyczące wykazu osób składanego
w ramach kryterium oceny ofert b
yły przedmiotem rozpoznania w ramach postępowania
odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, to jednak orzeczenie to nie jest
prawomocne, w związku ze złożonymi do Sądu Okręgowego skargami na orzeczenie Izby,
gdzie również Odwołujący broni swojego stanowiska, co do zasadności objęcia tajemnicą
p
rzedsiębiorstwa informacji zawartych m.in. w wykazie osób składanym w ramach kryterium
oceny ofert w Postępowaniu.
Wska
zać również należy, że sam Zamawiający uznaje swoje wcześniejsze decyzje
w zakresie utrzymania
określonych informacji w tajemnicy, tj. informacji zawartych również
w wykazie osób, za prawidłowe, co potwierdza w toku wspomnianego wyżej postępowania
skargo
wego. Zatem niezrozumiałym jest stwierdzenie, że Zamawiający nie uznaje
skuteczności zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji zawartych w piśmie
DXC z dnia 1 sierpnia 2022 r., powiązanych bezpośrednio z wykazem osób składanym wraz
z ofertą w ramach kryterium oceny ofert w Postępowaniu.
DXC wskaz
ał, że w zakresie treści zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa i jego utajnienia,
zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego, potwierdzając, że czynność Zamawiającego
z dnia 15 lipca 20
22 r. nie była przedmiotem odwołania DXC i odtajnienie części informacji
zawartych w treści zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa jest na obecnym etapie
Postępowania jawne. Jednakże DXC podtrzymało swoje stanowisko wyrażone również

w skardze na orzeczenie Izby
, że Zamawiający prawidłowo utrzymał w tajemnicy część
informacji zawartych w zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, określonych w piśmie
z dnia 15 lipca 2022 r. Zdaniem
Wykonawcy informacje te mają przymiot tajnych, również
w odniesieniu do treści zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w piśmie z dnia
1 sierpnia 2022 r., a decyzja Zama
wiającego o odtajnieniu całości pisma wraz
z załącznikami narusza przepisy ustawy.
DXC
podał, że uważa sposób zastrzeżenia wykazu osób złożonego wraz z ofertą
za prawidłowy wskazujący na spełnienie wszystkich przesłanek wskazanych w art. 11 ust. 2
uznk. Twierdzenia Zamawia
jącego wskazane w piśmie z dnia 8 listopada 2022 r., są
w części powieleniem argumentów podnoszonych przez Izby w wyroku z dnia 16 sierpnia
2022 r. Sygn. akt: KIO 1936/ 22, KIO 1962/22.
O
dwołujący podał, że twierdzenie Zamawiającego jakoby samo ujawnienie informacji
o zespole Wykonawcy
skierowanym do realizacji przedmiotu zamówienia, nie miało wpływu
na możliwość „podkupienia” tych osób jest chybione. Wystarczające jest wskazanie tych
danych, które umożliwiają identyfikację zespołu i ewentualne próby jego przejęcia.
Zamawiający całkowicie pomija kwestię rywalizacji rynkowej, która może przybrać różne
formy, przykładowo niewykluczone jest zaproponowanie lepszych warunków/przejęcie
całego zespołu specjalistów odpowiadających wymaganiom Zamawiającego, tylko po to, aby
to Wykonawca miał problem z realizacją przedmiotu Umowy, czy też po to by konkurencja
mogła podnieść argument o braku wymaganego zespołu. Zatem sposobem
zabezpieczającym Wykonawcę przed takimi właśnie działaniami jest zastrzeżenie danych
osób wchodzących w skład zespołu. Odwołujący podał, że nie sposób nawet przyjąć jakie
dowody na przejęcie pracowników można by w tej sytuacji przedstawić. Logicznym
i zgodnym z doświadczeniem życiowym jest, że zmiana pracodawcy może przebiegać
w różny sposób, niekoniecznie potwierdzający jednoznacznie przejęcie danego pracownika
przez podmiot konkurujący w danym zamówieniu. Odwołujący podał, że podejmowane
działania i konsekwentne zastrzeganie tych informacji w postępowaniach o udzielenie
zamówienia jak również obowiązek zachowania poufności przez pracowników, na co dowód
DXC złożyło wraz z zastrzeżeniem, powodują, że takie „przejęcia” nie są możliwe.
Ponadto zarówno w zastrzeżeniu złożonym wraz z ofertą, jak również w zastrzeżeniu
złożonym wraz z omawianym pismem Wykonawca wskazywał jednoznacznie na wartość
gospodarczą zastrzeganych informacji w postaci danych personalnych osób wskazanych
w wykazie w ramach kryterium oceny ofert. Informacje te zostały prawidłowo utrzymane
pismem z 15 lipca 2022 r. w tajemnicy i wskazu
ją jednoznacznie, że informacje te mają
konkretny wymiar finansowy, ekonomiczny, zatem też konkretną wartość gospodarczą.
Zdaniem Odwołującego oczekiwanie, że Wykonawca zastrzegając dane informacje jako
tajemnicę przedsiębiorstwa udowadniać będzie każde twierdzenie przedstawiając

na jego poparcie dokumenty jest żądaniem nadmiernym, prowadzącym wręcz do braku
możliwości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do istotnych
dla Wykonawcy informacji, godzącym w uprawnienie przewidziane w art. 18 ust. 3 ustawy.
Pogląd ten, a potwierdzający stanowisko DXC, że nie każde twierdzenie musi być poparte
dowodem w postaci dokumentu i, że nie na tym polega wykazanie przesłanek określonych
w art. 11 ust. 2 uznk zdaniem
Odwołującego wyrażony został w wielu orzeczeniach Izby,
m.in. w wyroku z dnia 27 stycznia 2022 r., sygn. KIO 22/22.
O
dwołujący podał, że zasadnym jest w jego ocenie utrzymanie w tajemnicy informacji
zawartych w uzasadnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa, tj.:
1) Tabela przedstawiaj
ąca wartość gospodarczą wraz z dwoma akapitami pod nią;
2) Pkt 3) zastrzeżenia „Podjęcie, przy zachowaniu należytej staranności, działań w celu
utrzymania informacji w poufności” w pkt 9);
3) Lista oraz dowody na potwierdz
enie podjęcia, przy zachowaniu należytej staranności,
działań w celu utrzymania informacji w poufności;
P
odał Odwołujący, że o ile DXC nie kwestionuje odtajnienia części zastrzeżenia odtajnionej
przez Zamawiającego w dniu 15 lipca 2022 r., to stoi w dalszym ciągu na stanowisku,
że w/w informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa DXC i ze względu na ich wrażliwą
treść winny zostać utrzymane w poufności. Trudno oczekiwać przy tym by Wykonawca
dodatkowo zastrzegał również składane dowody, które same w sobie ze względu na ich
charakter ma
ją przymiot poufności i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa DXC. Niemal całe
uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa zostało odtajnione przez Zamawiającego w dniu
15 lipca 2022 r. i jako, że omawiane zastrzeżenie jest tożsame Wykonawca nie neguje
możliwości odtajnienia tożsamych fragmentów. Co do zasady zatem niemal całe
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w tej sytuacji będzie jawne.
2. Ad zarzutu nr I.2 -
Odtajnienie całości pisma z dnia 26 września 2022 r. pn. „Zastrzeżenie
tajemnicy przeds
iębiorstwa" wraz z załącznikami (dowodami)
O
dwołujący uzasadniał, że samo już wskazanie przez Zamawiającego w piśmie z dnia
8 listopada 2022 r. części jawnych i tajnych pisma zawiera informacje sprzeczne z treścią
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa z dnia 26 września 2022 r., bowiem Zamawiający
wskazuje na inne strony, które są jawne, niż te które w treści zastrzeżenia wskazał
Wykonawca. Strony jawne to: 1,2, część 5 strony, część 9 strony, część strony 13, 14,15,
część strony 16, 18 i część strony 19.
Odw
ołujący podał, że uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie zastrzeganych
informacji w swojej treści odnosi się bezpośrednio do każdej informacji, każdego zbioru
informacji jakie DXC zastrzega jako swoją tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie
to zost
ało w zakresie wykazania przesłanek wskazanych w art. 11 ust. 2 uznk przygotowane
do Postępowania i do zaistniałego stanu faktycznego.

Zamawiający w treści pisma z dnia 8 listopada 2022 r. odnosi się do informacji, których
nie ma w zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Zwrócić należy uwagę, że Wykonawca
wykazując przesłanki ustawowe odnosi się indywidualnie do każdej z zastrzeganych
informacji, wykazując każdą z przesłanek w zakresie danej informacji. Zatem argumenty
Zamawiającego o podobieństwie zastrzeżenia również są chybione. Niemniej jednak
oczywistym jest w ocenie
Odwołującego, że kierując się jednakową polityką i przekonaniem
o słuszności podnoszonych argumentów, nie sposób oczekiwać by z każdym składanym
dokumentem, Wykonawca całkowicie odmiennie zastrzegał tajemnicę przedsiębiorstwa.
Istotne są w tym zakresie argumenty podnoszone przez Odwołującego w treści
uzasadnienia z
astrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, które czynią zadość przesłankom
ustawowym.
W treści pisma z dnia 8 listopada 2022 r. Zamawiający w dużej mierze odwołuje się
do wyroku Izby z dnia 16 sierpnia 2022 r. Sygn. akt: KIO 1936/ 22, KIO 1962/22. O
dwołujący
podał, że podczas postępowania skargowego, Zamawiający podtrzymywał swoje
stanowisko, jakie zajmował przed Izbą, tj. utajnienia części wskazanych informacji. Wskazać
przy tym należy, że w/w orzeczenie zostało zaskarżone przez DXC i w dniu składania
odwołania wciąż jest rozpoznawane.
Odwołujący zaznaczył, że w zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa treści
uzasadnienia, znajd
ują się m.in. odwołania do konkretnych podmiotów udostepniających
zasoby jak i do dowodów przedstawianych w celu wykazania przesłanek określonych w art.
11 ust.
2 uznk, stąd zdaniem Odwołującego zastrzeżone fragmenty uzasadnienia winny
podlega
ć ochronie jak sama zastrzegana informacja. Istotną kwestią jest również utrzymanie
tajemnicy w zakresie składanych wraz z zastrzeżeniem dowodów, ze względu na ich
charakte
r i wrażliwość zawartych tam danych. Trudno oczekiwać przy tym by Wykonawca
dodatkowo zastrz
egał również składane dowody, które same w sobie ze względu na ich
charakter
mają przymiot poufności i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa DXC.
Ad zarzutu nr I. 3 -
Odtajnienie wszystkich złożonych podmiotowych środków dowodowych
podmiotów udostępniających zasoby, wykaz osób i wykaz usług wraz z referencjami
na warunek udziału w postępowaniu
Zamawiający w piśmie z dnia 8 listopada 2022 r. w zakresie decyzji o odtajnieniu
podmiotowych środków dowodowych w głównej mierze odnosi się do wyroku z dnia
16 sierpnia 2022 r.
Sygn. akt: KIO 1936/ 22, KIO 1962/22, który jak wskazano na dzień
złożenia niniejszego odwołania nie jest jeszcze prawomocny, a Odwołujący podtrzymał
swoje twierdzenia zawarte w skardze na wyrok Izby
. Ponadto sam Zamawiający w toku
po
stępowania skargowego stał na stanowisku, że podjęte przez niego czynności były
prawidłowe, zatem niejako popierał stanowisko Odwołującego.
O
dwołujący podał, że w treści uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa z dnia 26 września

2022 r. Wykonawca odniósł się do każdej z zastrzeganych informacji indywidualnie,

w stosunku do ka
żdej z nich wykazując przesłanki określone w art. 11 ust. 2 uznk.
Uzasadnienie to nie jest identyczne ze złożonymi wcześniej.
O
dwołujący podał, że jak podkreślał Odwołujący informacje zawarte w:
1) wyka
zie osób skierowanych przez DXC do realizacji zamówienia publicznego objętego
Postępowaniem na spełnienie warunków udziału w Postępowaniu;
2) wykazie usług przedstawianych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w zakresie
zdolno
ści technicznej lub zawodowej w Postępowaniu wraz z załącznikami;
3) podmiot
owych środkach dowodowych składanych przez podmioty udostępniające zasoby
DXC zawierające dane tych podmiotów w zakresie danych tych podmiotów oraz informacji
mogących prowadzić do identyfikacji tych podmiotów;
Mogą stanowić i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa DXC. Odnosząc się do zastrzeżenia
tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie wykazu osób, to za aktualne należy uznać
stanowisko Odwołującego wyrażone w zakresie zarzutu odwołania nr I.1, bowiem zakres
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa jest tożsamy z tym dotyczącym wykazu osób
składanego wraz z ofertą. Niemniej jednak w zakresie wykazu osób na potwierdzenie
warunku udziału w Postępowaniu, Odwołujący przywołał dodatkową argumentację
w zakresie
chociażby wartości gospodarczej zastrzeganych informacji i tego w jaki sposób
się ona objawia w zaistniałym stanie faktycznym.
O
dwołujący podkreślił jednocześnie, że bez wątpienia dane personelu skierowanego
do realizacji przedmiotu
zamówienia mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa,
co nie
jednokrotnie podkreślane było przez Izbę, m. in. w wyroku z dnia 25 stycznia
2022 r., KIO 80/22.
O
cena złożonego przez Wykonawcę zastrzeżenia w zakresie wykazu osób dokonana przez
Zamawiającego jest arbitralna i nie poparta żadnymi konkretnymi argumentami.
Do obowiązków Zamawiającego należy, co prawda stwierdzenie czy Wykonawca uczynił
zadość treści art. 18 ust. 3 ustawy, jednak w treści uzasadnienia decyzji Zamawiającego
nie sposób odnaleźć argumenty w tym zakresie.
O
dwołujący podał, że wartość gospodarcza zastrzeganych informacji to nie tylko określona
kwotowo wartość, to wskazane niewymierne, czy nie dające się łatwo określić straty,
korzyści na które w zakresie wykazu osób Odwołujący wskazuje na stronie 3 i 4
zastrzeżenia. Treść pisma Zamawiającego wskazuje, że nie w pełni zapoznał się z treścią
uzasadnienia, bowiem odesłanie do certyfikatów w treści uzasadnienia jest jak najbardziej
zasadne i dotyczy certyfikatów jakie zobowiązany był wskazać Wykonawca w treści wykazu
osób, zatem twierdzenia Zamawiającego są całkowicie chybione również w tym zakresie.
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie wykazu osób zwierało informacje jaką
wartość gospodarczą dla DXC mają dane poszczególnych osób, argumenty dlaczego dane

te nie są dostępne osobom zwykle zajmującym się tego typu informacjami oraz wykazano
jakie konkretne działania zostały podjęte w celu zachowania tych informacji w poufności.
Tożsama argumentacja dotyczy wykazu usług, DXC przedstawiło konkretne argumenty
odnoszące się do wszystkich przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 uznk. Zamawiający zaś
w treści uzasadnienia o odtajnieniu informacji zawartych w wykazie usług nie odnosi się
bezpośrednio do tych informacji. Powołuje się przy tym na fragment wyroku całkowicie
oderwany od argumentacji zawartej przez Wykonawcę w treści uzasadnienia tajemnicy
przedsiębiorstwa w tym zakresie. Argumentacja zawarta w zastrzeżeniu łączy się niejako
z argumentacją dotyczącą podmiotów udostępniających zasoby w Postępowaniu, co również
jest istotne z punktu widzenia utrzymania tych informacji w poufności. DXC w treści
uzasadnienia dotyczącego wykazu usług odnosi się w sposób konkretny do wartości
gospodarczej poszczególnych informacji strona 6 i 7 zastrzeżenia, wskazując jednocześnie
w tym zakresie na dowody potwierdzające twierdzenia Odwołującego. Argumenty
te i dowody Zamawiający całkowicie pominął w treści swojego uzasadnienia, zatem
Zamawiający nie wypełnił podstawowego obowiązku jakim jest należyte uzasadnienie
podejmowanych decyzji.
Tożsama argumentacja dotyczy podmiotowych środków dowodowych składanych przez
podmioty udostępniające zasoby DXC. Wykonawca konsekwentnie podkreślił, że w sposób
prawidłowy dokonał zastrzeżenia nazw tych podmiotów w treści zastrzeżenia złożonego
wraz z ofertą, jak również rozbudował i dostosował tę argumentację do podmiotowych
środków dowodowych. Odwołujący podał, że po raz kolejny argumenty Zamawiającego
o identycznym uzasadnieniu należy uznać za nietrafne, bowiem w złożonym zastrzeżeniu
Wykonawca odnosi się bezpośrednio i indywidualnie do zastrzeganych informacji w ramach
podmiotowych środków dowodowych składanych przez podmioty udostępniające DXC
zasoby.
Z pewnością – tak wskazał Odwołujący – należy uznać, że Odwołujący wykazał
wa
rtość gospodarczą zastrzeganych informacji i przedstawił w tym zakresie również dowody.
Uzasadnienie znajduje się na stronie 11 i 12 treści zastrzeżenia. Odwołujący podał,
w odniesieniu do wiedzy
osób zwykle zajmujących się tego typu informacjami, to nawet jeżeli
podmio
ty uczestniczące w Postępowaniu „domyślają się” próbując odgadnąć z jakimi
podmiotami współpracę nawiązało DXC w Postępowaniu, to informacje te nie zostały
w żaden sposób potwierdzone, więc stanowić mogą jedynie niczym niepotwierdzone
domniemanie. Odwo
łujący podał, że wykazał również w jaki sposób chroni poufność
zastrzeganych informacji, przedstawił na potwierdzenie tego faktu również dowody, zatem
wypełnił kolejną przesłankę z art. 11 ust. 2 uznk. Bez wątpienia fakt nawiązania współpracy
handlowej i dane takiego p
odmiotu, jak również informacje znajdujące się w podmiotowych
środkach dowodowych mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. Wskazał
na potwierdzenie powyższego wyrok Izby z dnia 9 maja 2022 r., sygn. akt KIO 991/22 oraz

wyrok z dnia 25 stycznia 2022 r., sygn. akt KIO 80/22.
Zdaniem
Odwołującego nie sposób uznać, na podstawie przedstawionego pisma, jakie
argumenty Odwołującego zawarte w treści zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa i w jakim
zakresie Zamawia
jący uznał za niewiarygodne, dlaczego w jego ocenie DXC nie wykazało
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 uznk. Zatem nie sposób również przyjąć,
że czynność podjęta przez Zamawiającego jest prawidłowa i znajduje potwierdzenie w stanie
faktycznym sprawy.
Ad zarzutu nr I. 4 -
Odtajnienie całości pisma z dnia 18 października 2022 r. wraz
z załącznikami od nr 1 do nr 13 stanowiące odpowiedź na wezwanie Zamawiającego z dnia
6 października 2022 r., znak: ZP.280.DPiZP.2610.19.2021.BS
Wykonawca składając przedmiotowe pismo powołał się na zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa zawarte w piśmie z dnia 26 września 2022 r. w zakresie podmiotowych
środków dowodowych składanych przez podmioty udostępniające zasoby DXC,
argumentacja za utrzymaniem tajemnicy omawianego pisma pozostaj
e tożsama
z argumentacją zawartą w uzasadnieniu zarzutu nr I. 3.
P
odstawą do zastrzeżenia informacji zawartych w omawianym piśmie, był fakt, że informacje
te dotyczą podmiotu udostępniającego zasoby DXC i już ze względu na tę okoliczność
zasadnym
było podjęcie przez Odwołującego działań w celu zachowania tych informacji
w poufności. Odwołujący podkreślił ponownie, że w ramach uzasadnienia zastrzeżenia
tajemnicy przedsiębiorstwa z dnia 26 września 2022 r. wykazał spełnienie wszystkich
prze
słanek określonych w art. 11 ust. 2 uznk. Natomiast czynność Zamawiającego
nie jest poparta żadną argumentacją odnoszącą się do tych konkretnych informacji
i do uzasadnienia ich zastrzeżenia. Należy zatem uznać w ocenie Odwołującego,
że działanie Zamawiającego w tym zakresie stanowiło naruszenie przepisów ustawy PZP.
Ad zarzutu nr I. 5 -
Odtajnienie całości pisma z dnia 1 sierpnia 2022 r. pn. „Odpowiedź
na wezwanie do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny” wraz z dowodami od nr 1 do nr 156
W zakresie zastrze
żenia tajemnicy przedsiębiorstwa DXC co do odpowiedzi na wezwanie
do wyjaśnień w zakresie badania rażąco niskiej ceny Odwołujący podał, że uzasadnienie
odtajnienia powyższego dokumentu wraz z dowodami wynika z braku analizy treści
zastrzeżenia i odniesienia go do treści wyjaśnień.
O
dwołujący podał, że w sposób konkretny odnosi się w treści uzasadnienia tajemnicy
przedsiębiorstwa do poszczególnych przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 uznk.
Wykonawca z jednej strony wskazuje na wyjaśnienia jako na całość, zbiór informacji, które
mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i wskazuje, że jako takie powinny być one
traktowane, jako całość. Odwołuje się do wyroku w sprawie zastrzeżenia informacji
zawartych właśnie w wyjaśnieniach ceny zaoferowanej w postępowaniu, który uzyskał
Od
wołujący, a mianowicie wyrokiem z dnia 2 listopada 2021 r., KIO 2935/21, KIO 2946/21,

Izba utrzymała tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie złożonych przez Odwołującego
wyjaśnień wskazując, że bez wątpienia wyjaśnienia ceny można uznać za zbiór informacji,
który jako całość stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Odwołujący podał, że bez wątpienia
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny przenoszą na grunt danego postępowania, bardzo
szczegółowo wiedzę i doświadczenia każdego z wykonawców, zdobywaną latami
i wykorzystyw
aną przy składaniu ofert, a mianowicie wiedzę w kwestii kalkulacji ceny oferty.
To właśnie na te elementy w treści uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
zwraca uwagę Odwołujący, podkreślając istotność i doniosłość tych informacji jako zbioru.
Zat
em już samo uznanie wyjaśnień jako zbioru informacji powinno być podstawą
do stwierdzenia,
że mogą one jako całość stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa DXC.
Odwołujący odniósł się w treści uzasadnienia do poszczególnych elementów, informacji
składających się na treść wyjaśnień, na stronach 91 – 100 wykazując jaką te poszczególne
elementy i zbiór jako całość mają wartość gospodarczą. Podkreślić przy tym należy,
że dla wykazania wartości gospodarczej zastrzeganych informacji, w tym kalkulacji ceny
oferty nie jest konieczne
w każdym przypadku przedstawianie konkretnej kwoty pieniężnej,
wystarczające jest natomiast wykazanie jakiego rodzaju straty może ponieść Wykonawca
w związku z ujawnieniem danych informacji. Powołał się ponownie na wyrok z dnia
2 listopada 2021 r., sygn. akt KIO 2935/21, KIO 2946/21. O
dwołujący podał, że twierdzenia
Zamawiającego co do braku wykazania wartości gospodarczej informacji zawartych
w wyjaśnieniach, należy uznać za chybione. Bowiem z treści uzasadnienia zastrzeżenia
tajemnicy p
rzedsiębiorstwa wynika wprost jaką wartość stanowi dla DXC i dla jej partnerów
biznesowych zbiór informacji stanowiący kalkulację ceny oferty jak również poszczególne
elementy tego zbioru. P
owołał wyrok SO w Poznaniu z dnia 19.03.2015r., sygn. akt: X Ga
76/15.
Co do braku zasadności twierdzeń Zamawiającego w zakresie wartości gospodarczej
zastrzeganych informacji
Odwołujący wskazał na wyrok z dnia 9 maja 2022 r., sygn. akt KIO
991/22.
W odniesieniu
do części dowodów, o których Zamawiający wspomina w treści uzasadnienia
Odwołujący wskazał na wewnętrzną sprzeczność uzasadnienia, z jednej strony Zamawiający
informuje o odtajnieniu całości wyjaśnień wraz z dowodami, w drugim o podjęciu określonych
czynności wobec złożonych dowodów, które w tej formie zostały złożone przez
Odwołującego ze względu na dochowanie należytej staranności i chęć uniknięcia zarzutów
co do ewentualnej fikcyjności przedstawionych informacji. Tym bardziej argumentacja
Zamawiającego jest w tym zakresie niezrozumiała i niespójna.
Zamawi
ający ponadto w sposób wybiórczy odnosi się do argumentów w zakresie przesłanek
wskazanych w art. 11 ust. 2 uznk a wykazanych przez DXC w treści zastrzeżenia,
Zamawiający bowiem wskazuje na pewne dane, które co prawda mogą być w niektórych
sytuacjach jawne jedna
k z pewnością w danym zbiorze, zestawieniu nie są znane żadnemu

podmiotowi, a z pewnością już nie są powszechnie znane. Wszystkie informacje wskazane
w treści wyjaśnień służą bowiem uzasadnieniu przyjętej kalkulacji, co konsekwentnie
Zamawiaj
ący pomija. Nawet jeżeli Zamawiający pewne informacje uznaje za niemające
waloru tajemnicy przedsiębiorstwa, z czym Odwołujący się nie zgadza, to nie ma podstaw
do uznania, że jest to podstawą do ujawnienia całości informacji zawartych w tak istotnym
elemencie jak wyja
śnienia rażąco niskiej ceny. Również część argumentów Zamawiającego
sugerująca, że DXC powiela argumentację zawartą w innych uzasadnieniach złożonych
w Postępowaniu, świadczy tylko i wyłącznie o konsekwencji i przekonaniu o słuszności
argumentacji jak i p
rawidłowości treści zastrzeżenia, a nie jest argumentem przemawiającym
za odtajnieniem całości omawianego dokumentu. Co więcej argument Zamawiającego w tym
zakres
ie jest bezprzedmiotowy, bez wątpienia bowiem treść uzasadnienia tajemnicy
przed
siębiorstwa w zakresie wyjaśnień ceny zaoferowanej w Postępowaniu została
dostosowana do konkretnego dokumentu i informacji jakie DXC utajnia, o czym świadczy już
choćby pobieżna analiza treści zastrzeżenia. Treść uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy
przeds
iębiorstwa odnosi się do kalkulacji ceny oferty jako całości, przesądzającej de facto
o możliwości rywalizacji na rynku zamówień danego wykonawcy. Wyjaśnienia pokazują
pewien proces, szczególny dla danego wykonawcy, którego efektem jest możliwość
zaoferowania okr
eślonej ceny w Postępowaniu. To właśnie ten zbiór informacji stanowiący
nierozerwalną całość DXC zastrzegło w Postępowaniu i wykazało spełnienie przesłanek
ok
reślonych w art. 11 ust. 2 uznk. Zamawiający odtajniając całość wyjaśnień złożonych
przez DXC wraz z dow
odami naruszył art. 18 ust. 3 ustawy.
Ad zarzutu nr I. 6 -
Odtajnienie całości pisma z dnia 26 sierpnia 2022 r. pn. „Odpowiedź
na wezwanie do wyjaśnień" wraz z dowodem nr 1
Na wstępie podkreślić należy, że wskazane wyjaśnienia łączą się w sposób nierozerwalny
z innym dokumentem złożonym w Postępowaniu i dotyczą tych samych informacji
zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy. Zatem przedstawione wraz
z pismem zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest żadnym powieleniem
uzasadnienia,
a konsekwencją i kontynuacją wcześniej złożonego uzasadnienia
i stanowiska.
W treści uzasadnienia wykazano w stosunku do zastrzeganych informacji
ziszczenie się przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 uznk. Mając na względzie treść
wcześniejszego uzasadnienia odwołania należy wskazać, że odnosi się ona również
do wskazanej decyzji Zamawiającego i argumentacja w tym zakresie zachowuje swoją
aktualność.

Odwołujący podał, że zastrzega sobie możliwość rozbudowania zaprezentowanej
w
odwołaniu argumentacji oraz powołania środków dowodowych w toku rozprawy.

Po przeprowadzeniu posiedze
ń i rozprawy z udziałem Stron i uczestników
postępowania odwoławczego na podstawie zebranego materiału w sprawie Krajowa
Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:


Izba
stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi
art. 528 nowej ustawy
skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało złożone
do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 18 listopada 2022 roku od czynności
Zamawiającego z dnia 8 listopada 2023 roku. Kopia odwołania została przekazana
w ustawowym termini
e Zamawiającemu, co zostało potwierdzone przez Odwołującego
na posiedzeniu oraz wynika z akt sprawy
odwoławczej.

Skład orzekający Izby rozpoznając sprawę uwzględnił akta sprawy odwoławczej,
kt
óre zgodnie z par. 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie post
ępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2453) stan
owią odwołanie wraz z załącznikami oraz dokumentacja
pos
tępowania o udzielenie zamówienia w postaci elektronicznej lub kopia dokumentacji,
o której mowa w § 7 ust. 2, a także inne pisma składane w sprawie oraz pisma kierowane
przez
Izbę lub Prezesa Izby w związku z wniesionym odwołaniem.

I
zba uwzględniła stanowiska prezentowane przez Strony postępowania
odwoławczego na posiedzeniu i rozprawie. Izba zaznacza w tym miejscu, że w zakresie
rozpoznania przedmiotowej sprawy
odwoławczej terminy kolejnych posiedzeń były
odraczane odpowiednio na wniosek stron
postępowania odwoławczego oraz/lub uczestników
postępowania odwoławczego.

Do
akt sprawy odwoławczej wpłynęły następujące pisma merytoryczne:
1) pismo Zamawiaj
ącego z dnia 2 grudnia 2022 roku „Odpowiedź na odwołanie”
w
piśmie tym Zamawiający złożył następujące oświadczenie „Zamawiający
uwzględnia odwołanie DXC Technology Polska sp. z o.o. (KIO 3059/22)”,
2)
pismo Asseco Pol
and spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej: Asseco) z dnia
16 grudnia 2022 roku
– w piśmie tym wykonawca Asseco złożył następujące
oświadczenie: Przystępujący Asseco Poland S.A. wnosi niniejszy sprzeciw,
uznając, że odwołanie wniesione przez Odwołującego jest bezpodstawne,
i w związku z tym wnioskuje o oddalenie odwołania wniesionego przez DXC
Technology Polska Sp. z o. o.
w całości.

3) pismo Asseco z dnia 23 grudnia 2022 roku -
„Pismo procesowe Asseco Poland S.A.
– odpowiedź na odwołanie DXC Technology Polska sp. z o.o.”

4) P
ismo Odwołującego z dnia 23 lutego 2023 roku
5) Pismo Asseco z dnia 28 lutego 2023 roku
– „Pismo procesowe Asseco Poland S.A.
w
związku z pismem DXC Technology Polska sp. z o.o. z 23.02.2023r.”
6)
Pismo Odwołującego z dnia 28 lutego 2023 roku,
7) Pismo Asseco z dnia 13 kwietnia 2023 roku
– „Pismo procesowe Asseco Poland
S.A.”,
8) P
ismo Odwołującego z dnia 17 kwietnia 2023 roku,
9) Pismo Zamawiaj
ącego z dnia 17 kwietnia 2023 roku – „Odpowiedź na pismo
procesowe Asseco z dnia 13 kwietnia 2023 r. (dalej: „Pismo Asseco”)co do jego
części pt. „Stan faktyczny realizacji umowy (…)””.

Izba
ustaliła,
że w ramach prowadzonego przez Zamawiającego postępowania
o udzielnie zamówienia publicznego pn.: „Zakup usługi utrzymania i rozwoju aplikacji ZSZiK,
IACS plus, GIS, SIZ,
PZSiP plus, PA, eWniosekplus, eWoP oraz IRZplus”
Krajowa Izba
Odwoławcza w dniu 16 sierpnia 2022 rok wydała wyrok w sprawach o sygn. akt KIO 1936/22
i KIO 1962/22. Zgodnie z ww. wyrokiem Izba nakaz
ała:

(
…) uwzględnia odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 1936/ 22 i nakazuje zamawiającemu:
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw
a z siedzibą w Warszawie odtajnienie
i udostępnienie złożonych przez wykonawcę: DXC Technology Polska Sp. z o.o.
z
siedzibą w Warszawie oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, Comarch S.A. z siedzibą
w Krakowie, uzasadn
ień zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa
wraz z załącznikami;
uwzględnia odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 1962/ 22 i nakazuje zamawiającemu:
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z sied
zibą w Warszawie odtajnienie
i udos
tępnienie:
-
złożonych przez wykonawcę: DXC Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
następujących informacji i dokumentów: (1) Uzasadnienie zastrzeżenia
tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z załącznikami; (2) Załączników do oferty od numeru 15.7
do numeru 15.17 (wy
ciągi z rejestru handlowego dla podmiotów użyczających zasoby,
zob
owiązania podmiotów użyczających zasoby, JEDZ DXC Technology Polska sp. z o. o.
cz. Tajna
, JEDZ podmiotów użyczających zasoby, wykazu osób skierowanych do realizacji
zamówienia, oświadczenia podmiotów użyczających zasoby);
-
złożonych przez wykonawcę: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie następujących
informacji i dokumentów: (1) Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z


załącznikami; (2) Wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia” (zał. 15.2. do oferty)
w zakresie danych
, które zostały przez tego wykonawcę objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
(w tym: imion i
nazwisk osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego zawartych
w wykazie, nume
rów certyfikatów oraz dat ważności certyfikatów wskazanych w wykazie,
proje
któw
realizowanych
na
rzecz
instytucji
komercyjnych,
okresu
udziału
w projektach komercyjnyc
h podmiotu/ podmiotów na rzecz których zrealizowano projekty
komercyjne);


Wyrokiem z dnia 15 lutego 2023 r
oku Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział
Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXIII
Zs 129/22
, oddalając skargę wykonawcy DXC Technology spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
W sprawie sygn. akt XXIII Zs 138/22 zawi
słej ze skargi Asseco na ww. orzeczenie Krajowej
Izby O
dwoławczej wydane zostało postanowienie z uwagi na wycofanie skargi.

Izba
ustaliła, że pismem z dnia 8 listopada 2023 roku Zamawiający przekazał
wykonawcom
biorącym udział w postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszej
oferty tj. wykonawcy DXC
Technology Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie.

Jed
nocześnie w treści pisma z dnia 8 listopada 2022 roku skierowanego do Asseco Poland
spóła z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie oraz w piśmie skierowanym
do wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o zamówienie Comarch Polska spółka akcyjna z
siedzibą w Krakowie (pełnomocnik) oraz Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
Zamawiaj
ący podał również:

Z
amawiający informuje o zakończeniu czynności związanych z badaniem i oceną spełniania
ustawowych
przesłanek warunkujących skuteczne zastrzeżenie informacji jako tajemnica
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
w dokum
entach i wyjaśnieniach składanych w trakcie postępowania przez Wykonawcę
DXC Technology Polska Sp. z o.o.
1. Pismo z dn. 1 sierpnia 2022 r. pn.
„Odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień”
wraz z załącznikami (dowodami).
Zamawiający uznaje wszystkie informacje zawarte w ww. dokumentach za jawne.
2.
Pismo z dn. 26 września 2022 r. pn. „Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa” wraz z
załącznikami (dowodami) oraz wszystkie złożone podmiotowe środki dowodowe


podmi
otów udostępniających zasoby, wykaz osób i wykaz usług wraz z referencjami
na warunek
Udziału w postępowaniu.
Zamawi
ający uznaje wszystkie informacje zawarte w ww. dokumentach za jawne.
3. Pismo z
dn. 18 października 2022 r. wraz z załącznikami od nr I do nr 13 stanowiące
odpowiedź na wezwanie Zamawiającego z dnia 06 października 2022 r., znak:
ZP.280.DPiZP.2610.19.2021 .BS.
Zamawiający uznaje wszystkie informacje zawarte w ww. dokumentach za jawne.
4.
Pismo z dn. I sierpnia 2022 r. pn. „Odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień
rażąco niskiej ceny” wraz z dowodami od nr I do nr 156.
Zamawiający uznaje wszystkie informacje zawarte w ww. dokumentach za jawne.
5.
Pismo z dn. 26 sierpnia 2022 r. pn. „Odpowiedź na wezwanie do wyjaśnień” wraz
z dowodem nr I .
Zamawiający uznaje wszystkie informacje zawarte w ww. dokumentach za jawne.

Zamawiający nadmienia, że wszystkie informacje uznane przez Zamawiającego
za
niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy będą podlegały udostepnieniu
innym podmiotom po upływie terminu na wniesienie odwołania do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej od wskazanej czynności Zamawiającego.


W piśmie z tej samej daty tj. 8 listopada 2023 roku skierowanym do wykonawcy DXC
Technol
ogy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Zamawiający przedstawił również stanowisko co do zakończonych czynności związanych
z badaniem
i oceną spełniania ustawowych przesłanek warunkujących skuteczne
zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwa
lczaniu nieuczciwej konkurencji w dokumentach i wyjaśnieniach składanych w trakcie
post
ępowania przez wykonawcę DXC Technology Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – pismo to, zgodnie ze wskazaniem
Zamawiaj
ącego (opis pliku) stanowi Tajemnicę przedsiębiorstwa.

Izba
ustaliła, co zgodne jest również z oświadczeniami Stron i uczestnika postępowania
odwoławczego Asseco Poland spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, że dokumenty DXC
Technology Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
wskazane
w piśmie z dnia 8 listopada 2022 roku skierowanym do wykonawców nie zostały
udostępnione przez Zamawiającego żadnemu wykonawcy.

Izba
ustaliła również, co zgodne jest również z oświadczeniami Stron i uczestnika
postępowania odwoławczego Asseco Poland spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie,

że dokumenty objęte wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 sierpnia 2022 rok
o sygn. akt KIO 1936/22 i KIO 1962/22 oraz wyrokiem z dnia 15 lutego 2023 r
oku Sąd
Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych
sygn. akt XXIII Zs 129/22
nie zostały udostępnione przez Zamawiającego żadnemu
wykonawcy.

Izba stwierdziła z urzędu, co zakomunikowała Stronom postępowania oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego w trakcie posiedzenia z ich udziałem w dniu
2 grudnia 2022 roku, że w dniu 25 listopada 2022 roku, z wniosku Zamawiającego,
zostało wydane przez Izbę postanowienie sygn. akt KIO/W 38/22 w przedmiocie
uchylenia zakazu zawarcia umowy w przedmiotowym p
ostępowaniu o zamówienie
publiczne
.
W trakc
ie posiedzenia z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu
2 grudnia 2022 roku Zamawiający oświadczył do protokołu, że w dniu 29 listopada 2022
roku zawarł umowę z wykonawcą DXC Technology Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie,
co stanowiło podstawę odroczenia
posiedzenia.


Izba zważyła:

Izba
stwierdziła, że Odwołujący wykazał spełnienie przesłanek z art. 505 ust. 1
ustawy

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi
konkursu
oraz
innemu
podm
iotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawi
ającego przepisów ustawy
- to jest posiadania interesu
w uzyskaniu d
anego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.

Wykazanie posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia oraz poniesienia lub możliwości
pon
iesienia szkody przez Odwołującego ten ostatni musi wykazać na moment wniesienia
odwołania, a stanowisko w tym zakresie musi zostać zawarte w odwołaniu. Pogląd ten jest
jednoznaczny i ugruntowany w orzecz
nictwie Krajowej Izby Odwoławczej od lat (tak np.:
Wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-03-29 sygn. akt KIO 752/23 - Wykazanie
posiadania interesu w uzyskaniu
zamówienia oraz poniesienia lub możliwości poniesienia
szkody przez Odwołującego ten ostatni musi wykazać na moment wniesienia odwołania,
a stanowisko
w tym zakresie musi zostać zawarte w odwołaniu;
podobnie: Wyrok Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 2023-03-20, sygn. akt KIO 596/23; Wyrok Krajowej Izby

Odwoławczej z dnia 2021-08-18, sygn. akt KIO 2350/21; Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 2021-10-13, sygn. akt KIO 2811/21;
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-
08-06, sygn. akt KIO 2043/21; Wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-03, sygn.
akt KIO 427/22; Wyrok Krajowej I
zby Odwoławczej z dnia 2020-10-26, sygn. akt KIO
2540/20).
T
en sam pogląd funkcjonował i ugruntowany był w oparciu o przepisy, nieobowiązującej
już na dzień dzisiejszy, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(art. 179 ust. 1
tejże ustawy), w oparciu o który to przepis, interes w uzyskaniu danego
zamówienia badany jest na moment wniesienia odwołania (tak np.: Wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 2010-11-12, sygn. akt KIO 2345/10; Wyrok Sądu Okręgowego
w Warszawie z dnia 2014-11-28, sygn. akt V Ca 3383/14;
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 2014-08-11, sygn. akt KIO 1488/14, KIO 1548/14; Wyr
ok Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 2014-06-04, sygn. akt KIO 960/14, KIO 961/14; Wyrok K
rajowej Izby Odwoławczej
z dnia 2015-09-16, sygn. akt KIO 1901/15, KIO 1922/15 - Interes
, o którym mowa w art. 179
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, badany jest na moment wniesienia odwołania.;

Wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 2015-03-20, sygn. akt KIO 438/15; Wyrok Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 2018-05-16, sygn. akt KIO 859/18).

W odniesieniu do przedmiotowej sprawy
odwoławczej Izba dostrzega – zgodnie z regulacją
art. 552 ust. 1 ustawy Izba
wydając wyrok bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku
postępowania odwoławczego – że w dniu 29 listopada 2022 roku Zamawiający zawarł
umowę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym
zawarcie tej umowy nastąpiło po wydaniu w dniu 25 listopada 2023 roku postanowienia
z wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy
, który złożył Zamawiający. Wniesienie
odwołania blokuje Zamawiającemu możliwość zawarcia w postępowaniu umowy (art. 577
ustawy), tym samym zdarzeniem pierwotnym jest wniesienie
odwołania. Prawodawca
pozostaw
ił Zamawiającemu możliwość złożenia wniosku o uchylenie zakazu zawarcia
umowy w post
ępowaniu, a Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy. Uchylenie zakazu
zawarcia umow
y w postępowaniu, a w konsekwencji zawarcie przez Zamawiającego umowy,
zgodnie z
obowiązującymi przepisami, nie zmienia sytuacji wykonawcy w kontekście oceny
skuteczności wykazania na moment wniesienia odwołania materialnoprawnych przesłanek
z art. 505 ust. 1 ustawy (tak
też:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-01-02, sygn.
akt KIO 3407/22; Wyrok Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 2021-08-06, sygn. akt KIO
1739/21),
których skuteczne wykazanie niezbędne jest dla oceny zasadności podnoszonych
zarzutów merytorycznych odwołania (tak też: Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia
5 maja 2008 roku sygn. akt IX Ga 44/08; W
yrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia
17 października 2008 roku sygn. akt XII Ga 308/08; Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

z 2020-10-26 sygn. akt KIO 2193/20, KIO 2196/20, KIO 2198/20; Wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z 2021-09-21 sygn. akt 2565/21; Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2022-02-
25 sygn. akt 373/22; Wyrok Krajowej Iz
by Odwoławczej z dnia 2023-03-29 sygn. akt KIO
752/23).

Fakt zawarcia umowy w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
nie pozbawia wykonawcy
„z automatu” interesu w uzyskaniu zamówienia, który badany jest
na m
oment wniesienia odwołania, co w sposób jednoznaczny potwierdza regulacja art. 554
ust. 3 pkt 3 ustawy
, zgodnie z którym to przepisem Izba uwzględniając odwołanie
w przypadku, j
eżeli umowa została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie –
a takiego przypadku dotyczy przedmiotowe
postępowanie odwoławcze – stwierdza
naruszenie prze
pisów prawa. Potwierdza to w sposób jednoznaczny, że interes w uzyskaniu
zamówienia, o którym mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Izba bada na moment wniesienia
odwołania, co jest również ugruntowane w orzecznictwie Izby.

Wymaga zaznaczenie i
podkreślenia w tym miejscu, że w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w wyniku dokonania i zakomunikowania wykonawcom wyboru
oferty najkorzystniejszej dochodzi,
pomiędzy wykonawcą wybranym a Zamawiającym,
do nawiązania stosunku, który w doktrynie uznawany jest za nawiązanie umowy
przed
wstępnej. Przy czym, co istotne z punktu widzenia zamówienia publicznego
ustawod
awca
nie
ograniczył
Zamawiaj
ącemu,
po
dokonaniu
wyboru
oferty
najkorzystniejszej,
możliwości podejmowania czynności w postępowaniu o zamówienie.
Oznacza
to, że Zamawiający może dokonać czynności jak np.: unieważnienia czynności
wyboru oferty najkorzystniej
szej czy też, jak w rozpoznawanej sprawie, zawarcia umowy
w oparciu o uchylony zakaz zawarcia umowy. R
óżnica jednakże jest taka, że w przypadku
czynności zawarcia umowy o zamówienie publiczne, zgodnie z art. 254 pkt 1 ustawy
dochodzi do
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (również
w przypadku
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego art. 254 pkt
2 ustawy). Z
akończenie postępowania o zamówienie, w skutek zawarcia umowy
w okolicznościach dopuszczonych ustawą, nie zmienia jednakże okoliczności badania
przesłanek materialnoprawnych z art. 505 ustawy i ich oceny na moment wniesienia
odwołania, co potwierdza w sposób jednoznaczny regulacja art. 554 ust. 3 pkt 3 ustawy, oraz
ugruntowane orzecznic
two Izby (o czy wyżej) i doktryna w zakresie tego przedmiotu, i tak
np.: w Komentarzu do ustawy Prawo zam
ówień publicznych z 2019 roku Urzędu Zamówień
Publicznych red. H. Nowak i M. Winiarz, str. 1369 - Je
żeli umowa została zawarta
w okoliczno
ściach dopuszczonych w Pzp, Izba może stwierdzić naruszenie przepisów
ustawy (art. 554 ust. 3 pkt 3 Pzp);
Praw
o zamówień publicznych. Komentarz

red. M. Jaworska, D.
Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak rok 2022 (Legalis) -
W tych przypadkach Izba ogranicza
się do stwierdzenia naruszenia przepisów PZP;
Prawo
zamówień publicznych. Komentarz red. dr hab. M. Sieradzka, rok 2022 (Legalis) - Wyrok
KIO, gdy umowa w sprawie
zamówienia została zawarta w okolicznościach dopuszczalności
KIO może jedynie stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 554 ust. 3 pkt 3 PrZamPubl).


M
ając na uwadze powyższe nie sposób również uznać, że w skutek zawarcia umowy
w
okolicznościach dopuszczonych ustawą, zaistniały podstawy do umorzenia postępowania
od
woławczego na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym Izba umarza
postępowanie odwoławcze w przypadku stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się
z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Umorzenie przez Izbę postępowania
odwoławczego w przypadku rozpoznawanej sprawy odwoławczej należałoby ocenić jako
działanie contra legem, wobec regulacji zobowiązującej Izbę, w przypadku uwzględnienia
zarzutów odwołania, do wydania wyroku stwierdzającego naruszenie przepisów ustawy.
K
onkludując, Izba w przypadku poddania pod rozpoznanie odwołania, po wniesieniu którego
doszło do zawarcia umowy w okolicznościach dopuszczonych ustawą, bada wykazanie
przesłanek materialnoprawnych określonych w art. 505 ust. 1 ustawy na moment wniesienia
odwołania. Nie zachodzi również w takich okolicznościach podstawa umorzenia
postepowania
odwoławczego na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy.

Izba pos
tanowiła nie uwzględniać wniosków o zadania pytań prejudycjalnych
(wszystkich
zgłoszonych pytań tj.: w piśmie Zamawiającego z 2 grudnia 2022 roku oraz
pismach
Odwołującego z dnia 23 i 28 lutego br. W ocenie Izby, w zakresie postępowania
odwoławczego prowadzonego przed Krajową Izbą Odwoławczą, przy uwzględnieniu
powyższej argumentacji, proponowane pytania do TSUE są niezasadne.


W
zakresie zarzutów (I.1 – I.6) odwołania:

tj. naruszenia przepisu art. 18 ust. 3 ustawy w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233
– dalej: „uznk”)
w odniesieniu do wskazanych
w odwołaniu dokumentów Odwołującego – Izba zarzuty
uznała za niezasadne.


Na podstawie art. 552 ust. 1 ustawy
Izba wydając wyrok bierze za podstawę stan rzeczy
ustalony w toku
postępowania odwoławczego.

Izba
na wstępie wskazuje, zgodnie z art. 559 ust. 2 ustawy podstawy prawne oraz przytacza
przepisy prawa:
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Post
ępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
- art. 18 ust. 3 ustawy - Nie ujawnia si
ę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepis
ów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), je
żeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzeg
ł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowi
ą tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o kt
órych mowa w art. 222 ust. 5.

Art. 11 ust. 2 ustawy o zwalcz
aniu nieuczciwej konkurencji (tj. z dnia 8 października 2020 r.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1913)
– przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje
techniczn
e, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wart
ość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze
ich e
lementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo
nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania
z informacji lub rozpor
ządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania
w celu utrzymania ich w pou
fności.

Izba
dopuściła postanowieniem wydanym w trakcie rozprawy dowody
zawnioskowane
i złożone do akt sprawy przez Zamawiającego:
- do
wód nr 1 – pismo Asseco Poland spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia
24 lutego 2023 roku,
-
dowód nr 2 – artykuł prasowy „Kontrowersyjny przetarg ARiMIR”,
-
dowód nr 3 – opracowanie własne Zamawiającego „Krajowe akty prawne dla
kampanii 2023r.
– płatności bezpośrednie i przejściowe wsparcie krajowe oraz płatność
ONW
”,
-
dowód nr 4 – „Protokół należytego wykonania Usług Okresu Przejściowego” z dnia
14 kwietnia 2023 roku.

Izba
ustaliła, że pismem z dnia 8 listopada 2023 roku Zamawiający przekazał
Odwołującemu dokument, w którym przedstawił stanowisko co do zakończonych czynności
związanych z badaniem i oceną spełniania ustawowych przesłanek warunkujących
skuteczne zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w dok
umentach i wyjaśnieniach składanych w trakcie
postępowania przez Odwołującego (zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego (opis pliku)
pismo stanowi Taj
emnicę przedsiębiorstwa). Jednocześnie w pismach skierowanych do

Asseco P
oland spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie oraz wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie Comarch Polska spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
(pełnomocnik) oraz Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie Zamawiający
poinform
ował o zakończeniu czynności związanych z badaniem i oceną spełniania
ustawowych
przesłanek warunkujących skuteczne zastrzeżenie informacji jako tajemnica
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
w dokumentac
h i wyjaśnieniach składanych w trakcie postępowania przez Odwołującego
oraz
że wszystkie informacje uznane przez Zamawiającego za niestanowiące tajemnicy
przedsiębiorstwa Wykonawcy będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom po upływie
terminu na wniesien
ie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od wskazanej
czynności Zamawiającego.

O
dwołujący na tę czynność Zamawiającego wniósł odwołanie, które Zamawiający w całości
uwzględnił w dniu 2 grudnia 2022 roku, natomiast Asseco Poland spółka akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie w dniu 16 grudnia 202
2 roku wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia przez
Zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

Izba
na wstępie wskazuje, że postępowanie odwoławcze wywołane wniesieniem
odwołania w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowi odrębne postępowanie
od
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie to dzieje się obok
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie jest w żaden sposób powiązane
z innymi
postępowaniami odwoławczymi czy też sądowymi. W szczególności należy
podkreślić, że postępowanie odwoławcze nie jest kontynuacją wcześniej prowadzonych
po
stępowań odwoławczych, jak również nie jest kontynuacją wcześniej prowadzonych
postępowań sądowych. Stanowisko to jest ugruntowane i nie wymaga dogłębnej analizy (tak
np.:
Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 2007-07-19, sygn. akt II Ca 319/07;

Postan
owienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-02-25, sygn. akt KIO 451/22).

P
ostępowanie odwoławcze stanowi postępowanie kontradyktoryjne, co oznacza,
że postępowanie to jest postępowaniem spornym. Wywołanie postępowania odwoławczego
następuje, przez złożenie odwołania, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ma
zawierać wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie
odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności. Oznacza to,
że w przypadku wnoszenia odwołania wykonawca obowiązany jest przedstawić taką
argumentację, która będzie potwierdzała wskazane przez niego naruszenia przepisów
prawa. Istotnym jest, że za niewystarczające należy uznać podanie w odwołaniu ogólnych
stwierdzeń, argumentacji zapożyczonej z cytowanych orzeczeń wprost bądź nawet bez

wskazania źródła czy też cytowania stanowisk doktryny. Oczywiście odnotowanie
w odwołaniu również stanowiska piśmiennictwa czy orzecznictwa w danej tematyce nie jest
działaniem nieprawidłowym, jednakże nie zastępuje ono argumentacji faktycznej
Odwołującego. Po stronie Odwołującego pozostaje obowiązek wskazania argumentacji
nakierowanej na kwestionowane dane działania bądź zaniechania Zamawiającego w tym
ko
nkretnym postępowaniu odwoławczym – oznacza to, że argumentacja Odwołującego musi
być skonkretyzowana i powiązana z danym postępowaniem. Taki stan rzeczy niezmiennie
znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Izby oraz sądów powszechnych,
a dotychcza
sowy dorobek orzeczniczy pozostaje aktualny w obliczu obowiązującej
od 1 stycznia 2021 roku ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
Istota kontradyktoryjności postępowania odwoławczego, jak również każdego innego
po
stępowania kontradyktoryjnego, zawiera się w ograniczeniu roli organu prowadzącego
postępowanie, a pozostawieniu inicjatywy w zakresie podejmowanych czynności stronom -
uc
zestnikom postępowania, które zaangażowane są w spór. Wymaga podkreślenia,
że niezmiennie to Odwołujący wyznacza zakres rozpoznania sprawy, składając odpowiednie
wnioski o charakterze dyspozytywnym (na gruncie postępowania cywilnego - pozew, lub
wniosek w
postępowaniu nieprocesowym, a w postępowaniu przed Krajową Izbą
Odwoławczą - odwołanie). Odwołujący, w treści odwołania, w prezentowanym uzasadnieniu
zarzutów odwołania lakonicznie, w zasadzie blankietowo odniósł się do podstaw faktycznych
ja
kie miałby potwierdzać zasadność podniesionych zarzutów odwołania w odniesieniu
do poszczególnych dokumentów określonych przez Zamawiającego w piśmie z dnia
8 listopada 2022 roku, a co do
których Zamawiający postanowił pierwotnie o odtajnieniu
po
upływie terminu na wniesienie odwołania od tej czynności.

Należy podkreślić w tym miejscu, że po pierwsze postępowanie odwoławcze nie stanowi
kontynuacji żadnego innego postępowania, oraz że Zamawiający w piśmie z dnia 8 listopada
2022 roku skierowanym do
Odwołującego przedstawił szeroką i merytoryczną argumentację
odnoszącą się do podjętej w postępowaniu czynności. Właśnie ta czynność Zamawiającego
podlega ocenie Izby i w zakresie
tej czynności wykonawca obowiązany jest
do przedstawiania argumentacji faktycznej i prawnej
uzasadniającej brak podstaw podjętych
przez
Zamawiającego czynności. Zgodnie z art. 516 ust. 1 pkt 10 odwołanie powinno
zawiera
ć wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie
odwo
łania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności. Uzasadnienie zarzutów
odwołania przedstawione przez Odwołującego choć dość obszerne to w warstwie
argumentacyjnej nie
odnosi się do poszczególnych twierdzeń Zamawiającego. Ogólnikowe
stwierdzenia o wartości gospodarczej, wymiarze finansowym i ekonomicznym
poszczególnych informacji nie stanowią argumentacji dającej poddać ocenie czynność

Zamawia
jącego z dnia 8 listopada 2022 roku. Nie stanowi również uzasadnienia w zakresie
podjętej czynności Zamawiającego stanowisko Odwołującego sprowadzające się do
odwoływania do stanowiska prezentowanego w trakcie rozprawy przed Sądem Okręgowym
czy nieprawomoc
ności orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z sierpnia 2022 roku. Izba
nie może domyślać się argumentacji Odwołującego, jak również nie może wnioskować
stanowiska
Odwołującego z ogólnych haseł podnoszonych w uzasadnieniu odwołania,
a odnoszących się do wskazanych pism czy jakiegoś dokumentu. Argumentacja
prezentowana przez
Odwołującego powinna być szczegółowa i jednoznaczna, taka która
pozwoli Izbie na faktyczne rozpoznanie zarzutu. Samo podanie przez
Odwołującego,
że w uzasadnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa odnosi się do poszczególnych informacji oraz
zbioru informa
cji nie uzasadnia w żaden sposób spełnienia przesłanek skutecznego
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz argumentacji faktycznej jaką można poddać
analizie. Takie stanowisko stanowi stwierdzenie
Odwołującego ale nie uzasadnia w żaden
sposób nieprawidłowości w czynności Zamawiającego z dnia 8 listopada 2022 roku. Izba nie
podejmuje działania poszukiwania argumentacji za Odwołującego. Rozpoznanie zarzutów
odwołania nie polega na domyśleniu się o jakie elementy pism, dokumentów chodziło
Odwołującemu i w jakim zakresie. Odwołujący w ocenie Izby chciałby przenieść na Izbę
ocenę dokumentów, a nie ocenę czynności Zamawiającego w kontekście podniesionych
zarzutów i uzasadnienia, a które miałyby uzasadnić bądź nie poprawność czynności
Zamawiającego co do oceny poszczególnych informacji wymienionych w piśmie z dnia
8 listopada 2022 roku dokumentach.

Izba wskazuje,
że poczyniona przez Odwołującego w części odwołania zawierającej
uzasadnienie argum
entacja jest ogólna i nie odnoszącą się do żadnych konkretów, brak
w niej sprecyzowania i faktycznego odniesienia
do poszczególnych elementów czynności
Zamawiającego . Wykonawca składający odwołanie obowiązany jest do skonkretyzowania
swojego stanowiska przez podanie uzasadnienia faktycznego oraz jednoznacznego
odnies
ienia się do czynności czy zaniechań Zamawiającego. Izba nie może domyślać się
intencji
czy zamierzeń Odwołującego, jak również Izba nie może podejmować
za Odw
ołującego czynności zmierzających do sprecyzowania zakresu zarzutu. Izba
podkreśla, że Wykonawca składając odwołanie w postępowaniu zobowiązany jest
do przedstawienia
w odwołaniu okoliczności faktycznych i prawnych oraz dowodów na
poparcie przytoczonych
okoliczności. W ramach środków ochrony prawnej następuje ocena
działania Zmawiającego (podejmowanych przez niego czynności w postępowaniu bądź
bezprawnych zanie
chań), pod względem zgodności z przepisami ustawy. Jednakże, aby to
było możliwe niezbędne jest podanie argumentacji faktycznej przez Odwołującego. Tym
samym o
dwołanie powinno wyrażać zastrzeżenia wobec dokonanych przez Zamawiającego

czynności lub zaniechań, co oznacza obowiązek zaprezentowania przez Odwołującego nie
tylko podstawy prawnej takich za
strzeżeń, ale przede wszystkim argumentacji odnoszącej
się postulowanej oceny. Oznacza to zatem konieczność odniesienia się do elementów stanu
faktycznego, jak również podjętych czynności lub zaniechań Zamawiającego w taki sposób,
który pozwoli na uznanie, że podniesione zostały konkretne i uzasadnione faktycznie zarzuty
wobec tych czyn
ności lub zaniechań przypisanych Zamawiającemu. To oznacza,
że odwołanie powinno konkretyzować wskazane naruszenie danego przepisu ustawy oraz
zawi
erać uzasadnienie wskazujące argumentację faktyczną pozwalającą na zapoznanie się
ze stanowiskiem Odwołującego, jego twierdzeniami i przyczynami, wskazującymi, że takie
stanowisko zasługuje na aprobatę.

O
rzecznictwo sądów powszechnych jak również Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje
na potrzebę ścisłego odczytywania treści zarzutu, w tym przede wszystkim
niedopu
szczalność wykraczania poza jego treść. Jak wskazano, w nieprzerwanie aktualnym
orzeczeniu, w wyrok
u Sądu Okręgowego w Gliwicach z 29 czerwca 2009 r. sygn. akt X Ga
110/09,
„Jeśli więc strona nie odwołuje się do konkretnych okoliczności faktycznych to skład
orzekający nie może samodzielnie ich wprowadzić do postępowania tylko dlatego, że można
je
przy
porządkować określonej, wskazanej w odwołaniu kwalifikacji prawnej.”

Na
potrzebę ścisłego traktowania pojęcia zarzutu wskazał również Sąd Okręgowy
w Rzeszowie w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt I Ca
117/12:
„Z analizy powyższych przepisów można wyciągnąć dwa zasadnicze wnioski dla
niniejszej sprawy. Po pierwsze, zar
ówno granice rozpoznania sprawy przez KIO jak i Sąd są
ściśle określone przez zarzuty odwołania, oparte na konkretnej i precyzyjnej podstawie
faktycznej. Sąd w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi jest związany
podniesion
ymi w odwołaniu zarzutami i wyznaczonymi przez nie granicami zaskarżenia.”

W orzecznictwie K
rajowej Izby Odwoławczej ugruntowany jest również pogląd,
że dla oceny zarzutu kluczowe znaczenie ma podanie w treści odwołania uzasadnienia
faktycznego, wyc
zerpującego i zawierającego argumentację pozwalającą na ocenę
poprawności zachowań (czynności, zaniechań) Zamawiającego, które kwestionuje
we wniesiony
m odwołaniu Odwołujący. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się
również, że powód nie jest obowiązany do wskazania w pozwie podstawy prawnej swego
roszczenia.
„Zgodnie z zasadą da mihi factum, dabo tibi ius – wynikającą w polskim prawie
procesowym z
nałożenia na powoda jedynie obowiązku przytoczenia okoliczności
faktycznych uzasadni
ających żądanie – konstrukcja prawna podstawy rozstrzygnięcia należy
do sądu.”
Tak: wyrok Sądu najwyższego z dnia 26 czerwca 1997 roku sygn. akt I CKN
130/97
. Sąd Najwyższy podkreśla w swoim orzecznictwie, że obligatoryjnym elementem
pozwu jest przytoczenie o
koliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu (art. 187

par. 1 ust. 2 KPC), okoliczno
ści te stanowią podstawę faktyczną powództwa (causa petendi)
– tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 maja 1957 roku sygn. akt II CR 305/57.

W orzecznictwie Krajowej
Izby Odwoławczej również ugruntowany jest pogląd,
że o prawidłowości konstrukcji zarzutu odwołania nie może przesądzać kwalifikacja prawna
zaskarżonej czynności, ponieważ ostatecznie to do Izby należy subsumcja stanu
faktycznego po
d określoną normę prawną, natomiast kluczowe znaczenie ma podanie
w t
reści odwołania uzasadnienia faktycznego, wyczerpującego i zawierającego argumentację
pozwalającą na ocenę zachowań (czynności, zaniechań) Zamawiającego, które kwestionuje
we wniesionym
odwołaniu Odwołujący. W tym zakresie aktualne pozostaje wypracowane
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pra
wo zamówień publicznych stanowisko
co do
konieczności podania uzasadnienie faktycznego podnoszonych zarzutów, bowiem
przepisy uprzednio obw
iązującej ustawy nie odbiegają od treści obowiązujących obecnie.
Jednocze
śnie wypracowane w orzecznictwie stanowisko znajduje również swoje
odwzorowanie
w piśmiennictwie.

Maj
ąc na uwadze powyższe Izba stwierdza, że stanowisko zaprezentowane w odwołaniu nie
zawiera żadnego uzasadnienia faktycznego, które można byłoby poddać ocenie
w kontekście podnoszonych zarzutów odwołania. Izba ocenia czynność Zamawiającego
w k
ontekście podniesionego zarzutu i przypisanej mu argumentacji faktycznej
co do ustalonego stanu faktycznego. Natomiast brak takiej argumentacji powoduje,
że nie jest możliwie dokonanie oceny zarzutu w kontekście podanej przez Zamawiającego
podstawy naruszenia wskazanego przepisu
. Izba nie ma obowiązku, ani prawa,
poszukiwania za
Odwołującego uzasadnienia zarzutów podniesionych w odwołaniu.
W uzasadnieniu o
dwołania Odwołujący posługuje się ogólnymi stwierdzeniami poprzestając
na twierdzeniach o
wykazaniu przesłanek objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa określonych
informacji, ale nawet nie odwołuje się do poszczególnych informacji czy to przez wskazanie
poszczeg
ólnych stron, akapitów czy linijek określonych pism. Nie sposób ze stanowiska
Odwołującego ustalić do jakich informacji zawartych w składanych pismach faktycznie
referuje
i również nie sposób ustalić jakie to informacje zawarte w piśmie z dnia 8 listopada
2022 roku
stanowią o błędnej czynności Zamawiającego. Skoro Odwołujący nie zgadzał się
z
czynnością Zamawiającego, to powinien był wykazać w ramach odwołania, że określone
informacje w pismach wskazanych przez
Zamawiającego oraz w dokumentach podanych
przez Zamaw
iającego posiadają realną wartość gospodarczą, a Zamawiający posiadał
odpowiednią ilość informacji i argumentów, która pozwalała na dokonanie tej oceny
w sposób jaki wskazuje Odwołujący. W tym odwołaniu brak jest takich informacji. Izba nie
jest w stanie
poddać ocenie czynności Zamawiającego z dnia 8 listopada 2022 roku, bowiem

Odwołujący nawet nie odniósł się do podanego tam uzasadnienia. Wartość gospodarcza,
do jakiej bardzo często w odwołaniu odwołuje się Odwołujący musi być wykazana przez
Odwołującego na etapie zastrzegania tej informacji, natomiast na etapie postępowania
odwoławczego w okolicznościach tej sprawy Odwołujący winien wykazać, że czynność
Zamawiającego z dnia 8 listopada 2022 roku była nieprawidłowa, bo nieprawidłowo dokonał
Zamawiający oceny przedstawionych dokumentów, a określone w tym zakresie informacje
zostały wykazane. Jednakże niezbędne do tego jest jednoznaczne odniesienie się do treści
pism, jednoznaczne odniesienie s
ię do argumentacji Zmawiającego oraz wykazanie,
że stanowisko Zawijającego jest nieprawidłowe w kontekście składanych dokumentów
z odniesieniem do t
reści dokumentów, a nie hasłowym stanowiskiem. Wykonawca musi
wykazać podstawy objęcia danych dokumentów tajemnicą przedsiębiorstwa, natomiast
na etapie
postępowania odwoławczego, a szczególnie w argumentacji zawartej w odwołaniu,
musi wyka
zać, że czynność Zamawiającego jest nieprawidłowa. Uzasadnić to może przez
wykazanie,
że wymagane informacje zostały podane. W tym postępowaniu odwoławczym,
w tym odwołaniu brak jest takiej argumentacji, brak jest odniesienia do informacji zawartych
w
składanych zastrzeżeniach, a które uzasadniałby objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa
przedstawianych informacji i
dokumentów.

Izba zw
raca uwagę, że to że dane informacje czy dokumenty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa Odwołującego, nie zmienia w żaden sposób tego, że wykonawca nie może
ich w odwołaniu przywołać, wskazać czy wręcz uzasadnić swojego stanowiska w części
niejawnej
odwołania złożonej np.: w postaci załącznika do odwołania, tak aby został
dochowany termin zawity na wniesienie odwo
łania. Izba ponownie podkreśla,
że konieczność w odwołaniu przedstawienia argumentacji faktycznej stanowi element
konieczny dla
możliwości oceny zarzutów odwołania. Odwołujący kwestionując czynność
Zama
wiającego oceny dokumentów w zakresie zasadności zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa bardzo ogólnikowo odnosi się do samej czynności, której wynik
tj. stanowisko
Zamawiającego przedstawione jest w piśmie stanowiącym tajemnicę, oraz
hasłowo odnosi się do przedstawianych przez siebie dokumentów zawierających twierdzenia
co do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Również w zakresie argumentacji
odnoszącej się do ochrony poufności zastrzeżonych informacji brak jest faktycznej
argumentacji Odwołującego, który poprzestaje na stwierdzeniu, że takie przedstawił,
a naw
iązanie współpracy i informacje podane w podmiotowych środkach dowodowych mogą
st
anowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie stanowi w ocenie Izby uzasadnienia stanowiska
Odwołującego co do nieprawidłowej oceny tych informacji przez Zamawiającego
o
dwoływanie się do orzeczeń Izby. Podkreślić należy, że pośrednio Odwołujący zaprzeczył
sam sobie
, bowiem stwierdza w odwołaniu, że uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy

przedsi
ębiorstwa zostało przygotowane do tego postępowania o zamówienie, dotyczą
danego zbioru informa
cji w tym postępowaniu, a następnie uzasadnia swoje stanowisko
odwołaniem do zupełnie innego postępowania o zamówienie i innego orzeczenia Izby przez
odwołanie do jej wyroków i cytowanie fragmentów orzeczeń. Same twierdzenia
Odwołującego o prawidłowości dokonanych czynności, które powtarzane są wielokrotnie,
nie stanowią w ocenie Izby żadnej faktycznej argumentacji, a stanowią ocenę Odwołującego
w zakresie, który właśnie powinien zostać poddany ocenie Izby, gdyby wykonawca
przedstawił argumentację faktyczną dla dokonanej przez siebie i stwierdzonej oceny swoich
działań. Odwołujący wskazuje na brak analizy pism przez Zamawiającego oraz brak
odniesieni
a treści składanych wyjaśnień jednocześnie poprzestaje na ogólnikowych
stwierdzenia
ch odnoszących się do wykazania przesłanek określonych art. 11 ust. 2 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
, gdzie odnosi się z jednej strony do wyjaśnienia jako
całości i jako takie powinny być traktowane jako całość. Jednocześnie nie prezentuje
uzasadnienia dla tego stanowiska.

Nie
można zgodzić się w ocenie Izby z twierdzeniami Odwołującego prezentowanymi
w trakcie rozprawy, że nie może Odwołujący odnosić się do danych dokumentów, bo w
zasadzie by je odtajn
ił, ponieważ Odwołujący ma możliwość przedstawienia swojego
stanowiska cz
y to przez odwołanie do poszczególnych np.: stron, akapitów, linijek,
dokume
ntów czy tabeli lub innych jeszcze elementów identyfikujących określone dane czy
określoną argumentację, która ma uzasadniać jego stanowisko. Pozostaje jeszcze, o czym
była już mowa wyżej możliwość złożenia załącznika do odwołania, który zawiera tajemnicę
przedsiębiorstwa i byłby nią również objęty

(tak np.:
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 2018-08-27, sygn. akt KIO 904/18, KIO 911/18). Izba stwierdza jednocz
eśnie, że
powyższe twierdzenie Odwołującego z rozprawy potwierdza w zasadzie brak faktycznej
argumentacji
Odwołującego, a odnoszącej się do czynności Zamawiającego z dnia 8
listopada 2022 roku
dotyczącej zakończeniem czynności związanych z badaniem i oceną
spełniania ustawowych przesłanek warunkujących skuteczne zastrzeżenie informacji jako
tajemn
ica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
w dokumentach i wyjaśnieniach składanych w trakcie postępowania przez Odwołującego
i to
zarówno w treści uzasadnienia odwołania jak również w trakcie rozprawy. Jednocześnie
wymaga odnotowania, że w treści odwołania nie były kwestionowane w zasadzie w ogóle
fragmentaryczne odtajnienia pisma z dnia 1 sierpnia 2022 roku
, przy czym w żaden sposób
wykonawca nie wykazał o jaki fragment pisma chodzi, nie wskazał tego dokładnie,
co powoduje brak identyfikacji na podstawie zarzutu od
wołania tych treści.

Izba zasadniczo nie odmawia prawa wykonawc
y do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa
dokumentów czy informacji oraz/lub ich części, przy czym dla skuteczności wniesienia
odwołania niezbędne jest przedstawienie argumentacji faktycznej, która pozwoli poddać
ocenie Izby zasadność czynności Zamawiającego. Blankietowość, ogólnikowość
argumentacji z uzasadnieni
a odwołania, bez wskazania konkretnych elementów, bez
odesłania do konkretnych informacji nie pozwala na dokonanie takiej oceny. Tym samym
niezbędne było uznanie zarzutów odwołania za niezasadne i oddalenie odwołania.

M
ając na uwadze powyższe Izba uznała za bezprzedmiotowe dla rozpoznania sprawy
dowody nr 1 i 2 złożone przez Zamawiającego. Dowód 1 został złożony na okoliczność
wykazania,
że Asseco Poland spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie stara się pozyskać
dokumenty
, które były przedmiotem wyroku Sądu Okręgowego, niemniej dla rozpoznania
przedmiotowego odwołania nie ma to znaczenia. Podobnie nie ma znaczenia
dla rozpoznania przedmiot
owego odwołania dowód nr 2 czyli artykuł prasowy, złożony
na oko
liczność wykazania tego czy występuje proceder przejmowania zespołów
pracowników.

W
odniesieniu do dowodów nr 3 i 4 – Izba dowody te uznaje za bezprzedmiotowe, bowiem
zostały one złożone na okoliczności niezwiązane z zarzutami odwołania, a stanowią
potwierdzenie dla stanowiska
Zamawiającego z pisma z dnia 17 kwietnia 2023 roku,
stanowiącego odniesienie do stanowiska prezentowanego przez Asseco Poland w piśmie
z dnia 13 kwietnia 2023 roku, a
odnoszących się do realizacji zawartej w dniu 29 listopada
2022 r
oku umowy pomiędzy Zamawiającym a Odwołującym.


Izba wskazuje,

że zgodnie z art. 557 ustawy w wyroku oraz w postanowieniu
kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania
odwo
ławczego. W przedmiotowej sprawie odwołanie, z przyczyn wskazanych powyżej,
okaz
ało się niezasadne.

O kos
ztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557, art. 574
ustawy z
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 5 pkt
1 oraz
§ 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
or
az wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2437),
stosownie do wyni
ku postępowania.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji wyroku.

P
rzewodniczący: ……………………………………….

C
złonkowie: ……………………………………….

………………………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie