eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 856/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-07
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 856/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Joanna Gawdzik, – Zawalska Protokolant: Oskar Oksiński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 kwietnia 2023 r. Warszaw
ie odwołania
wniesionego
w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę:
D. W.
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ogólnopolska Grupa IT .
W. (ul. Armii Krajowej 3/161, 10-072 Olsztyn)

u
biegającą się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego:
Gmina Korsze (ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korszena)
na
: „Zakup i dostawę laptopów w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin
popegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR". Numer referencyjny: GT.271.1.2023
do którego przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosili wykonawcy:
SUNTAR sp. z o.o. (ul. Boya-
Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów)
a także
Kombit Group Sp. z o.o. (ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań)
k
ażdy zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1. Umorz
yć postępowanie odwoławcze;
2. Nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
o
dwołującego kwotę 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt
złotych zero groszy) stanowiącą 90 % należnego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust.1 i art.
580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

P
rzewodniczący:
………………………………


Sygnatura akt: KIO 856/23U z a s a d n i e n i e


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie
ustawy z dn
ia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz.
1710 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa” lub „Pzp”) przez Gmina Korsze (ul. Mickiewicza 13, 11-
430 Korszena) (dalej:
“Zamawiający”) na: „Zakup i dostawę laptopów w ramach programu
Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR". Numer
referencyjny: GT.271.1.2023 (dalej:
„Postępowanie”) w dniu 27 marca 2023r. do Prezesa
Krajowej Izby Odw
oławczej w Warszawie wniesione zostało odwołanie przez wykonawcę D.
W. pro
wadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ogólnopolska Grupa IT D. W. (ul. Armii
Krajowej 3/161, 10-072 Olsztyn)
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego
(dalej:
„Odwołujący” lub „Wykonawca”).

Do p
ostępowania odwoławczego pismem z dnia 29 marca 2023 r. przystąpienie po
stronie zamawiającego zgłosił SUNTAR sp. z o.o. (ul. Boya-Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów)
(dalej: Prz
ystępujący). Izba uznała skuteczność zgłoszenia przystąpienia.
Do postępowania odwoławczego pismem z dnia 31 marca 2023 r. przystąpienie po
stronie zamawiającego zgłosił Kombit Group Sp. z o.o. (ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań)
(dalej:
Przystępujący). Izba uznała skuteczność zgłoszenia przystąpienia.

Wykonawca wn
iósł odwołanie wobec niezgodnych z przepisami czynności i
zaniecha
ń Zamawiającego skutkujących naruszeniem Ustawy polegających na:
1.
zaniechaniu
czynności odrzucenia oferty złożonej przez Suntar Sp. z o.o. oraz
Kombit Group Sp. z o.o. podczas gdy:
a. oferty wykonawców Suntar Sp. z o.o. oraz Kombit Group Sp. z o.o. nie spełniają
war
unków udziału w postępowaniu w zakresie spełniania przez oferowany przez nich sprzęt
komputerowy (komputery przenośne) minimalnych parametrów technicznych określonych
przez Zamawiającego w SWZ.
2.
naruszenia art. 128 ust.1 PZP poprzez wielokrotne wzywanie wykonawcy do
uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych (testów BABCO)
3.
czynności Zamawiającego polegającej na wyborze, o którego dokonaniu
wykonawcy zostali poinformowani pismem w dniu 22 marca 2023 r., jako najkorzystniejszej
oferty złożonej przez Suntar Sp. z o.o. pomimo tego, iż oferta złożona przez Suntar Sp. z
o.o. podlegała odrzuceniu, czym naruszony został art. 16 PZP, art. 226 art. 1 pkt 5 oraz art.
239 art. 1 PZP.
Sygnatura akt: KIO 856/23

Mając na uwadze powyższe Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu:
1.
powtórzenia czynności badania i oceny oferty,
2.
odrzucenia ofert Suntar Sp. z o.o. oraz Kombit Group Sp. z o.o. ,
3.
powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający wnosił o oddalenie odwołania.
Pismem z dn
ia 6 kwietnia 2023 r. Odwołujący cofnął odwołanie.

Izba nie dopatrz
yła się zaistnienia przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania
na podstawie art. 528 Ustawy.
Izba uznała, że Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia i możliwość
poniesienia s
zkody jako przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności odwołania z art. 505
ust. 1 Ustawy.
Wobec
złożenia przez Odwołującego oświadczenia w trybie art. 520 Ustawy o
wycofaniu
złożonego odwołania Izba uznała, że zachodzą przesłanki umożliwiające
umorzenie p
ostępowania odwoławczego w trybie art. 568 pkt. 1 Ustawy.
Na posiedzeniu niejawn
ym, które odbyło się bez udziału stron i uczestników w
z
wiązku z § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w spraw
ie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą

(Dz. U. poz. 2453) Izba w sytuacji opisanej w art. 568 Ustawy,
wydała postanowienie o
umorzeniu postępowania odwoławczego.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i art. 575
Ustawy w zw. z
§ 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
s
zczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437
), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji


Przewodniczący: ……………................................…………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie