eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 833/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-04-12
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 833/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Tomasz Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę Signify
Poland Sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-
320 Piła
w postępowaniu prowadzonym przez
Gmin
ę Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzieńorzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie stwierdzając naruszenie przez Gminę Dobrodzień art. 99 ust.
1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 16 pkt 1, 2 i 3 i art. 101 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych przez dokonanie w części I zamówienia opisu
przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań:
-
„Jednolity, optymalny układ optyczny typ „A” dla wszystkich opraw oświetleniowych
(dowolnie wytypowany na podstawie symulacji fotometrycznych)”,
-
„Układ optyczny zbudowany z reflektorów zwierciadlanych ze źródłami światła LED, układ
odbłyśnikowy”,
-
„Dodatkowo oprawy muszę realizować równoważnie (osiągnąć nie gorsze wyniki)
parametry fotometryczne (Lm [cd/m2]; U0; UI; TI; SR) jak uzyskane w fotometrycznym
projekcie referencyjnym. Do obliczeń należy przyjąć taką samą geometrię drogową we
wszystkich p
arametrach oraz współczynnik utrzymania 0.80. Należy zastosować identyczny
nawis oraz wysokość punktu świetlnego oraz innego typu zmienne kalkulacyjne wpływające
na wynik. Zgodnie z założeniami unifikacji typów układów optycznych w celu prostszej
instalacji
i pragmatycznego przyszłego serwisu należy dla wszystkich opraw LED drogowych
zastosować jeden, identyczny, optymalnie dobrany typ rozsyłu drogowego”,

i nakazuje zamawiającemu Gminie Dobrodzień dokonanie modyfikacji treści dokumentów
zamówienia przez wykreślenie ww. postanowień bądź ich modyfikację w sposób
dopuszczający konkurencję w postępowaniu.
2.
Umarza postępowanie w pozostałym zakresie.
3.
Kosztami postępowania obciąża Gminę Dobrodzień i:
3.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Signify Poland Sp. z o.o.
tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych
zero groszy) stanowiącą koszty postępowania poniesione przez Signify Poland Sp. z o.o.
tytułem wynagrodzenia pełnomocnika,
3.2.
zasądza od Gminy Dobrodzień na rzecz Signify Poland Sp. z o.o. kwotę 18 600 zł 00
gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy).

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..


Sygn. akt: KIO 833/23

U z a s a d n i e n i e


Gmina
Dobrodzień
(dalej:
„Zamawiający”)
prowadzi
w
trybie
przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na „modernizację infrastruktury
oświetlenia i budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dobrodzień
(Efektywny energetycznie Dobrodzień)”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie
przepisów
ustawy
z
dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
zwanej dalej: „ustawy Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 marca 2023 r. pod nr 2023/S 055-163340.
W dniu 27 marca 2023 r. wykonawca Signify Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Pile
(dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie zarzucając
Zamawiającemu naruszenie art. 99 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1, 2 i 3 ustawy
Pzp i art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp poprzez dokonanie (w zakresie części I zamówienia)
opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i
okoliczności mogących mieć wpływ na treść oferty, a także poprzez stawianie względem
przedmiotu zamówienia wymagań nieproporcjonalnych do celu zamówienia oraz w sposób
utrudniający uczciwą konkurencję poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje
określonych rozwiązań technicznych, które charakteryzują produkty konkretnego producenta,
doprowadzając przy tym do wyeliminowania innych wykonawców, w tym Odwołującego i
jego produktów oraz w sposób, który nie prowadzi do zachowania zasady przejrzystości
postępowania.
Odwołujący wskazał, że przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury
oświetlenia i budowa mikro instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dobrodzień.
Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części, które swym zakresem obejmują:
a) Część I – Modernizacja infrastruktury oświetlenia, na którą składa się m. in. wymiana 1378
szt. opraw oświetleniowych starego typu na LED z autonomiczną redukcją mocy;
b) Część II - Budowa mikro instalacji fotowoltaicznych.
Odwołanie zostało wniesione na Część I postępowania. Odwołujący stwierdził, że szereg
wymagań wskazuje na produkty AEC Illuminazione, nie mając zarazem żadnego
uzasadnienia merytorycznego.

Odwołujący kwestionuje następujące postanowienia dokumentów zamówienia:

[ZARZUT #1]
Odwołujący wskazał, że na stronie 3 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót (dalej: „SSTWiOR”) wskazano, że „Zastosowane zostaną
oprawy LED-
owe o mocach dobranych do istniejącej geometrii dróg i wymagań
oświetleniowych zgodnie z założeniami normy PNEN 13201:2007 na podstawie istniejącej
geometrii dróg oraz istniejącą infrastrukturą słupów”.
W ślad za tym, w cz. 2 SSTWiOR (Materiały) w pkt 2.2.1 (str. 6) przewidziano, że:
„Dobór opraw LED należy poprzeć obliczeniami fotometrycznymi, zgodnie z pierwotnie
przygotowanymi, gdzie moc całkowita opraw nie może być wyższa niż założona, a sam
strumień świetlny niższy. Należy wykonać obliczenia potwierdzające spełnienie normy PN-
EN 13201:2007 oraz wykazać wyniki nie gorsze niż pierwotnie założone we wszystkich
pomiarowych elementach, tak aby nie pogorszyć parametrów oświetlenia względem tych
projektowanych.
”.
Jak zauważył Odwołujący, norma PN-EN 13201:2007 jest powoływana także w
innych dokumentach zamówienia. W Projekcie Wykonawczym (str. 9) Zamawiający
stwierdza, że: „Dla wszystkich dróg objętych projektem została określona klasa oświetlenia
zgodnie
z obo
wiązującymi normami PN-EN 13201:2007 określona w projekcie do niniejszej
dokumentacji w formie obliczeń fotometrycznych”. W raporcie z audytu energetycznego na
stronie 7 podano: „Opracowanie bazuje na założeniach normy PN-EN 13201:2007
z uwzględnieniem nomenklatury klas „Me”, „A” oraz „S”. W raporcie co prawda zaznaczono,
że w roku 2016 nastąpiła aktualizacja normy do PN-EN 13201:2016, ale autor pomimo tego
całość obliczeń fotometrycznych (w projekcie wykonawczym od strony 45) oparł na normie
nieaktualnej.
Odwołujący podał, że zgodnie z danymi zawartymi na stronie PKN Polskie Normy
Polski Komitet Normalizacyjny (pkn.pl) norma PN-EN 13201-
2:2007, Część 2: Wymagania
oświetleniowe, została wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13201-2: 2016-03.
W ocenie Odwołującego, trudno zrozumieć powody, dla których Zamawiający
dokonywał własne obliczenia fotometryczne z wykorzystaniem nieaktualnej normy.
Jednocześnie, jak stwierdził Odwołujący, Zamawiający nie może żądać, aby wykonawcy
wykonali oblicze
nia potwierdzające spełnienie uchylonej dawno normy PN-EN 13201:2007.
Od
wołujący zaznaczył, że od wielu lat wymagania oświetleniowe określa norma
PN-EN 13201-
2: 2016. Do niej referują oferowane na rynku rozwiązania i w kontekście
założeń tego źródła wykonywane są obliczenia fotometryczne. Tak jest również w przypadku
Odwołującego.

Odwołujący podniósł, że stawianie wymagań opartych na wycofanej normie nie tylko
wzbudza zdziwienie, ale również, bacząc na szerszy kontekst postanowień SWZ, jest
przejawem ograniczania konkurencji. Odwołujący stwierdził, że nie wykonuje obliczeń
fotometrycznych w kierunku nieaktualnej normy.
Zdaniem Odwołującego, jedynym
racjonalnym, aczkolwiek niedopuszczalnym formalnie wytłumaczeniem takich postanowień
jest preferowanie konkretnego dostawcy. Świadczy to o naruszeniu art. 99 ust. 4 i art. 101
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany dokumentów zamówienia
(SWZ i wszystkich załączników) poprzez dopuszczenie rozwiązań i obliczeń
potwierdzających spełnienie normy PN-EN 13201-2: 2016.
[ZARZUT #2]
Odwołujący podał, że w rozdziale 10 Projektu Wykonawczego (dalej również jako
„PW”), na stronie 16 i nast. zawarto „…istotne parametry techniczne opraw LED rozumienie
jako obli
gatoryjne dla wszystkich nowo instalowanych opraw drogowych oraz parkowych”
w tym m.in.
• „Jednolity, optymalny układ optyczny typ „A” dla wszystkich opraw oświetleniowych
(dowolnie wytypowany na podstawie symulacji fotometrycznych)”
• „Układ optyczny zbudowany z reflektorów zwierciadlanych ze źródłami światła LED,
układ odbłyśnikowy”
Odwołujący stwierdził, że wskazane wymagania ograniczają konkurencję, gdyż
zaledwie kilku producentów o niskim udziale w rynku polskim stosuje wyżej opisaną
technologię, a w połączeniu z innymi parametrami powodują, że w postępowaniu ofertę
można złożyć wyłącznie na oprawy jednego dostawcy.
Ponadto,
jak wskazał Odwołujący, na stronie 14 PW zawarto klauzulę w treści: „W
celu ujednolicenia systemu oświetleniowego projektuje się oprawy jednego producenta, które
charakteryzują się tym samym, jednym typem optycznym „A” wybranym jako rozwiązanie
optymalne, niezależnie od mocy w Watt”. Wspomniany „jeden typ optyczny A” pojawia się
również w innych miejscach SWZ (jak choćby w cytowanych powyżej postanowieniach).
Odwołujący zauważył, że SWZ nie zawiera jednak wyjaśnienia, co dokładnie oznacza typ „A”
(jedynie na str. 11 publikuje się przykładowy rozsył zdefiniowany jako typ „A”).
Jak wyjaśnił Odwołujący, optyka oprawy to jeden z kluczowych parametrów,
w odniesieniu do wymaganych obliczeń fotometrycznych, ma ona decydujący wpływ na
przedmiot postępowania (oprawy oświetleniowe) oraz na finalny efekt funkcjonalno-
użytkowy. Odwołujący stwierdził, że obligatoryjne stosowanie w wymaganych obliczeniach

jednego układu optycznego, z jednoczesnym ograniczeniem się wyłącznie do reflektorów
zwierciadlanych w sposób jednoznaczny preferuje dostawcę/producenta opraw ujętego
w obliczeniach referencyjnych.
Odwołujący zauważył, że Zamawiający w opisie bezkrytycznie publikuje tezy
deprecjonujące inne technologie optyczne np. „Układy odbłyśnikowe generują niższy poziom
olśnienia przykrego zapewniając wyższy komfort użytkowe, gdzie światło odbite jest mniej
dokuczliwe
niż skoncentrowane soczewką”, pomimo tego, że wskaźnik ograniczenia
olśnienia bezpośredniego Ti, jest jednym z parametrów wymaganych normą i objętych
wymaganymi obliczeniami.
Zdaniem Odwołującego, jeżeli obliczenia potwierdzają spełnienie
tego parametru, t
o niezależnie od stosowanej technologii (soczewkowa czy odbłyśnikowa),
ujęta
w obliczeniach oprawa spełnia wymagania w tym zakresie.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany SWZ poprzez usunięcie nw.
zapisów (tiretów):
• „Jednolity, optymalny układ optyczny typ „A” dla wszystkich opraw oświetleniowych
(dowolnie wytypowany na podstawie symulacji fotometrycznych)”
• „Układ optyczny zbudowany z reflektorów zwierciadlanych ze źródłami światła LED,
układ odbłyśnikowy”.
[ZARZUT #3]
Jak wskazał Odwołujący, w rozdziale 10 Projektu Wykonawczego, na stronie 16 i
nast. zawarto „…istotne parametry techniczne opraw LED rozumienie jako obligatoryjne dla
wszystkich nowo instalowanych opraw drogowych oraz parkowych”, w tym m.in.
• Korpus oprawy trwale zamykany i zakręcany na śruby (dopuszczalne zapięcie na
klamry, o ile są zabezpieczone dodatkowo śrubą przed otwarciem). Wymagana jest
wylewana uszczelka (jednolita, bez połączeń klejonych itp.) np.: poliuretanowa dla
zachowania w czasie właściwej klasy szczelności całej oprawy;
• „Konstrukcja oprawy umożliwiająca płynne oddawanie skondensowanej pary wodnej
z wewnątrz oprawy LED, posiada filtr do recyrkulacji powietrza wewnątrz komory
osprzętu zasilania”.
Odwołujący zauważył, że Zamawiający wymaga dostarczenia produktów
wyposażonych w określony system zamykania opraw oraz określony sposób wykonania
uszczelki, pośrednio wskazując główny cel wymagania, jakim jest uzyskanie właściwej klasy
szczelności w okresie eksploatacji. W przekonaniu Odwołującego, wskazanie w tym zakresie
konkretnych rozwiązań technicznych (uszczelka wylewana) w sposób oczywisty ogranicza

ilość produktów mogących być zaoferowanych w postępowaniu, przez co jest naruszeniem
zasad uczciwej konkurencji.
Odwołujący stwierdził, że podobnie rzecz się ma w kwestii filtra. Zamawiający
wymaga wyposażenia oferowanych opraw w filtr, pośrednio wskazując na funkcjonalność,
jaką
chce
w ten sposób uzyskać - odparowanie skondensowanej pary wodnej. Odwołujący stwierdził,
że wskazanie konkretnych rozwiązań (zastosowanie filtra) ogranicza ilość produktów
mogących zostać zaoferowanych w postępowaniu. Odwołujący podał, że na rynku
dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych opraw oświetleniowych, które nie są
wyposażone w ogóle w filtry, a jednocześnie nie występuje w nich niekorzystne zjawisko
kondensacji pary wodnej.
Odwołujący wyjaśnił, że zazwyczaj zjawisko to jest eliminowane
przez konstrukcję oprawy – niewielkie zmiany temperatury w okresie pracy i poza nią,
niewielka obj
ętość powietrza, a tym samym pary wodnej wewnątrz oprawy oraz zachowanie
klasy szczelności IP66, która eliminuje wnikanie wody do wnętrza oprawy.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany SWZ poprzez nadanie ww.
zapisom (tiretom) następującego brzmienia:
• Korpus oprawy trwale zamykany i zakręcany na śruby gwarantujący zachowanie
w czasie właściwej klasy szczelności całej oprawy;
• Konstrukcja oprawy zabezpieczająca przed niekorzystnym zjawiskiem kondensacji
pary wodnej;
[ZARZUT #4]
Odwołujący wskazał, że w rozdziale 10 Projektu Wykonawczego, na stronie 16 i nast.
zawarto „…istotne parametry techniczne opraw LED rozumienie jako obligatoryjne dla
wszystkich nowo instalowanych opraw drogowych oraz parkowych”. Wśród nich, na stronie
18 z
ostał zamieszczony przykład wizualny dla oprawy dekoracyjnej/parkowej.
Zdaniem Odwołującego, brak jest informacji co do charakteru ww. informacji.
Odwołujący podał, że z jednej strony znajdują się w części PW dotyczącej obligatoryjnych
parametrów technicznych opraw. Z drugiej, wskazuje się na przykład oprawy (co by
sugerowało, że jej kształt i wymagane wymiary mają charakter poglądowy). Odwołujący
zauważył jednak, że podany przez Zamawiającego przykład wizualny oprawy
dekoracyjnej/parkowej zawiera szczegółowo sprecyzowane wymiary, dla których nie
zdefiniowano dozwolonego zakresu tolerancji.
Odwołujący stwierdził, ze takie wskazanie,
gdyby było wiążące, stanowiłoby ograniczenie konkurencji do konkretnego rozwiązania
techniczno-estetycznego.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany SWZ poprzez wykreślenie
ww. przykładu wizualnego dla oprawy dekoracyjnej/parkowej, a w przypadku, gdyby miał być
wiążący, nakazanie dodania tolerancji +/- 20% w odniesieniu do wymiarów wzorcowych.
[ZARZUT #5]
Odwołujący zwrócił uwagę, że na stronie 20 PW Zamawiający zawarł „Oczekiwana
względem wyników fotometrycznych”. W tym m.in.
„Dodatkowo oprawy muszę realizować równoważnie (osiągnąć nie gorsze wyniki) parametry
fotometryczne (Lm [cd/m2]; U0; UI; TI; SR) jak uzyskane w fotometrycznym projekcie
referencyjnym. Do obliczeń należy przyjąć taką samą geometrię drogową we wszystkich
parametrach oraz współczynnik utrzymania 0.80. Należy zastosować identyczny nawis oraz
wysokość punktu świetlnego oraz innego typu zmienne kalkulacyjne wpływające na wynik.
Zgodnie z założeniami unifikacji typów układów optycznych w celu prostszej instalacji
i pragmatycznego przyszłego serwisu należy dla wszystkich opraw LED drogowych
zastosować jeden, identyczny, optymalnie dobrany typ rozsyłu drogowego”.
Odwołujący podniósł, że przy tak sformułowanych wymaganiach dla obliczeń
fotometrycznych nie istnieje realna możliwość spełnienia ich przez inny produkt niż
zastosowany przy obliczeniach referencyjnych.
Jak wskazał Odwołujący, z załączonych do
SWZ obliczeń referencyjnych wynika, że należy przedstawić obliczenia dla ok. 90 sytuacji
drogowych różniących się geometrią, klasą oświetleniową czy nawierzchnią, zastosować
jeden typ optyki i osiągnąć wyniki nie gorsze niż w obliczeniach referencyjnych w odniesieniu
do wszystkich parametrów ujętych w nieaktualnej normie. Odwołujący stwierdził, że zarówno
projektanci, zajmujący się profesjonalnie projektowaniem oświetlenia, jak i producenci opraw
mają świadomość unikalnych cech bryły fotometrycznej i faktu, że jest ona niepowtarzalna.
Zatem ni
e ma możliwości sporządzenia obliczeń, których wymaga Zamawiający – uzyskania
co najmniej takich samych wyników, jakie osiągnięto dla opraw referencyjnych. Jak wskazał
Odwołujący, z tego względu właśnie powszechnie przyjmuje się, że jedynym dokumentem
miar
odajnym w odniesieniu do oświetlenia ulic jest norma PN-EN 13201: 2016, która
definiuje wymagane poziomy kluczowych parametrów w zależności od klasy drogi.
Odwołujący zauważył, że aktualna norma przykładowo nie definiuje wymaganych wartości
dla wskaźnika SR (czego oczekuje Zamawiający), gdyż ten parametr został zastąpiony
wskaźnikiem Rei. Wskaźniki te nie są tożsame i nie są wprost porównywalne.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian w dokumentach
zamówienia (w szczególności w PW, a także ewentualnie innych częściach - jeśli zawierają
analogiczne lub podobne zapisy), polegającej na usunięciu wymogów, aby oprawy
realizowały równoważne (osiągały nie gorsze wyniki) parametry fotometryczne (Lm [cd/m2];

U0; UI; TI; SR) jak uzyskane w fotometrycznym projekcie referencyjnym z jednoczesnym
zastrzeżeniem, że wartości poszczególnych parametrów uzyskane w obliczeniach
fotometrycznych muszą być zgodne z normą PN-EN 13201:2016.
[ZARZUT #6]
Jak podał Odwołujący, na stronie 22 PW Zamawiający zawarł wymóg w brzmieniu:
„W wypadku oferowania mocy innych niż wytypowane w projekcie na podstawie
równoważnych obliczeń fotometrycznych należy także do oferty dołączyć nowe schematy
jednokreskowe z naniesionymi danymi zgodnie z wynikami równoważnych obliczeń, aby
p
otwierdzić ilości oraz nowe moce oferowanych opraw LED w odniesieniu graficznym dla
każdej ze stacji jako potwierdzenie zasadności ich użycia w odniesieniu do ich docelowej
lokalizacji”.
Odwołujący stwierdził, że po raz kolejny Zamawiający wprowadza zapis, którego
celem jest wyłącznie uniemożliwienie wykonawcom zaproponowania innych opraw niż ujęte
w dokumentacji Zamawiającego - tym razem należy zastosować dokładnie takie same moce
dla każdej z sytuacji. W ocenie Odwołującego, wymóg jw. nie ma praktycznie żadnego
uzasadnienia poza utrudnianiem Odwołującemu dostępu do przedmiotowego zamówienia.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian w dokumentach
zamówienia (w szczególności w PW, a także ewentualnie innych częściach - jeśli zawierają
analogiczne lub podobne zapisy), polegającej na zmianie zapisów tak, aby w wypadku
oferowania mocy innych niż wytypowane w projekcie na podstawie równoważnych obliczeń
fotometrycznych, nowe schematy jednokreskowe znalazły się w zakresie dokumentacji
powykonawczej, a nie oferty.
[ZARZUT #7]
Odwołujący wskazał, że na stronie 22 PW Zamawiający opisał funkcje systemu
zarządzania opraw, w tym, m.in.
„Możliwość przeprogramowania zadanych ustawień redukcji w technologii bezprzewodowej.:
o Poziom natężenia oprawy LED
o Poziom i godziny pracy redukcji mocy
o Poziom współczynnika i czasów dla utrzymania w czasie CLO
o Zakresy ochrony termicznej w oprawie LED (poziomy i temperatury redukcji mocy
i wyłączenia się oprawy w wypadku przegrzania) dla ochrony oprawy LED”.
Odwołujący stwierdził, że Zamawiający przepisał do SWZ (PW) specyfikację
konkretnego rozwiązania technicznego. Świadczy o tym fakt wskazania jako wymagane

przeprogramowywanie funkcji CLO (stały strumień w czasie), pomimo że nie wymaga tej
funkcjonalności od opraw zastosowanych przez wykonawcę w realizacji modernizacji, a
także wskazanie jak wymaganej funkcji przeprogramowania ochrony termicznej w oprawie
LED nie jest powiązane z wymogiem zastosowania w oprawach zabezpieczenia termicznego
panelu LED przed przegrzaniem.
Odwołujący stwierdził, że z zawartych w OPZ wymaganych
funkcjonalności opraw wynika, że przeprogramowaniu podlegać mogłyby jedynie poziom
i
czas
redukcji
mocy.
Zdaniem
Odwołującego,
pozostałe
wymagania
dla
przeprogramowywania zostały wprowadzone jedynie w celu ograniczenia uczciwej
konkurencji.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian w PW poprzez
usunięcie wymagań dotyczących poziomów współczynnika i czasów dla utrzymania w czasie
CLO oraz zakresu ochrony termicznej w oprawie LED (poziomy i temperatury redukcji mocy
i wyłączenia się oprawy w wypadku przegrzania) dla ochrony oprawy LED.
Odwołujący przypomniał, że Zamawiający jest zobowiązany unikać stosowania
wszelkich parametrów, które wskazywałyby na konkretny wyrób lub konkretnego
wykonawcę. Ustawodawca wprowadził także przykładowy katalog naruszeń, jakie mogłyby
wpływać na uprzywilejowanie bądź wyeliminowanie niektórych wykonawców lub produktów,
tj. opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów czy nawet
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Oznacza to, że specyfikacje techniczne
powinny być opracowywane w taki sposób, aby uniknąć sztucznego zawężania konkurencji
poprzez wymogi, które faworyzują konkretnego wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe
cechy dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych zwykle przez tego wykonawcę.
Odwołujący zauważył, że opisanie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia
w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (co
niewątpliwie ma miejsce w niniejszej sprawie) skutkuje ograniczeniem możliwości złożenia
ważnej, konkurencyjnej oferty w postępowaniu przez wykonawców niepodlegających
wykluczeniu z p
ostępowania i posiadających stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie
oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym, finansowym oraz
ekonomicznym do wykonania zamówienia.
Jak wskazał Odwołujący, w tym względzie nadal aktualne pozostaje orzecznictwo
wypracowane na bazie art. 29 uchylonej już ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r.,
w którym utrwalił się pogląd o niedopuszczalności opisywania przedmiotu zamówienia
w sposób nawet pośrednio ograniczający konkurencję (nie mówiąc już o bezpośrednim jej
utrudnianiu innymi sposobami).
Odwołujący powołał się również na uchwałę Krajowej Izby

Odwoławczej z dnia 31 sierpnia 2016 r., sygn. akt KIO/KD 58/16 oraz uchwałę z dnia 10
sierpnia 2016 r., sygn. akt KIO/KD 48/16.
Dodatkowo, Odwołujący podał, ze „zgodnie z motywem 74 dyrektywy 2014/24/UE
specyfikacje techniczne sporządzane przez publicznych nabywców muszą umożliwiać
otwarcie zamówień publicznych na konkurencję oraz realizację celów w zakresie
zrównoważonego rozwoju. W tym celu należy umożliwić składanie ofert odzwierciedlających
różnorodność rozwiązań technicznych, norm i specyfikacji technicznych na rynku, w tym
ofert opracowanych na podstawie kryteriów wykonania związanych z cyklem życia procesu
produkcji robót budowlanych, dostaw i usług oraz ich zgodności z zasadą zrównoważonego
rozwoju
. Podobne przepisy zawarte były także w dotychczasowej ustawie, tyle że w części
dotyczącej kryteriów oceny ofert (art. 91 ust. 2c p.z.p.2004). W nowym Prawie zamówień
publicznych dodano
wymaganie, aby określone przez zamawiającego cechy czy też
parametry
były proporcjonalne do wartości i celów danego zamówienia.” (E. Wiktorowska
[w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień
publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, art. 99.).
W ocenie Odwołującego, mając na uwadze postawione zarzuty odwołania stwierdzić
należy, iż Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu naruszył
ww. standardy.
Zdaniem Odwołującego, tendencyjne opisanie przedmiotu zamówienia, bez
uwzględniania różnorodności rozwiązań na rynku, które są równoważne, stanowi
zaprzeczenie zasady, aby cechy produktów były proporcjonalne m.in. do celu danego
zamówienia. Odwołujący przypomniał, że Zamawiający zobowiązany jest ukształtować opis
przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby otworzyć postępowanie na konkurencję
i umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych
dostępnych na danym rynku. Odwołujący wskazał, że celem postępowania jest zaspokojenie
konkretnych potrzeb Zamawiającego, z pominięciem wszelkich nieobiektywnych kryteriów
oceny i wyboru ofert. Zamawiający określając przedmiot zamówienia winien uwzględnić
wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawców
i winien unikać sformułowań stwarzających możliwość zaistnienia okoliczności utrudniania
uczciwej konkurencji, czego Zamawiający nie wziął pod uwagę przygotowując SWZ
w niniejszym p
ostępowaniu.
Odwołujący wyraził przekonanie, że w przedmiotowym postępowaniu naruszona
została również zasada, zgodnie z którą zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców. Podobnie w przypadku zasady proporcjonalności.

W toku
posiedzenia Odwołujący oświadczył, że cofa zarzut nr 1. W zakresie zarzutu
nr 3
Odwołujący wycofał zarzut odnośnie filtra, w zakresie uszczelki sprecyzował żądanie
i ogranicz
ył je do tego, aby z projektu wykonawczego zaskarżonego fragmentu został
usunięty wymóg wylewanej uszczelki, tym samym, aby ten punkt miał brzmienie: „Korpus
oprawy trwale zamykany i zakręcany na śruby (dopuszczalne zapięcie na klamry, o ile są
zabezpieczone dodatkowo śrubą przed otwarciem), gwarantujący zachowanie w czasie
właściwej klasy szczelności całej oprawy”. Odwołujący wycofał ponadto zarzut nr 4. W
zakresie zarzutu nr 5
Odwołujący sprecyzował żądanie wskazując na zgodność z normą PN-
EN 13201.
Odwołujący wycofał również zarzuty nr 6 i 7.

W toku rozprawy Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzut nr 3 w zakresie
podtrzymanym przez Odwołującego i zadeklarował, że dokona modyfikacji dokumentacji
w sposób zgodny z żądaniem Odwołującego zaprezentowanym na posiedzeniu. W zakresie
zarzutu nr 5
Zamawiający złożył oświadczenie, że zmodyfikuje sporny wymóg dopuszczając
tolerancję do wyników oświetleniowych +/- 15%, ale nie gorzej niż w normie PN-EN 13201.


Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie, na podstawie zebranego materiału dowodowego wskazanego w treści
uzasadnienia, jak też po zapoznaniu się z oświadczeniami i stanowiskami stron
złożonymi pisemnie oraz ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co
następuje.


Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich potwierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając tym samym Odwołującego na poniesienie w tym
zakresie wymiernej szkody.
Z
a zasadny Izba uznała zarzut naruszenia wskazanych przez Odwołującego
przepisów ustawy Pzp przez wprowadzenie wymagań:
-
„Jednolity, optymalny układ optyczny typ „A” dla wszystkich opraw oświetleniowych
(dowolnie wytypowany na podstawie symulacji fotometrycznych)”
-
„Układ optyczny zbudowany z reflektorów zwierciadlanych ze źródłami światła LED, układ
odbłyśnikowy”.

Odwołujący wykazał, że wskazanie na jednolity układ optyczny dla wszystkich opraw
oświetleniowych z jednoczesnym ograniczeniem do reflektorów zwierciadlanych ogranicza
konkurencję. Odwołujący, dokonując porównania opraw oferowanych przez poszczególnych
producentów dowiódł, że wymaganie, aby wszystkie oprawy posiadały jednolity układ
optyczny niezależnie od mocy jest spełnione wyłącznie przez jednego producenta, tj. AEC
Illuminazione
(Dowód 1 – Tabela porównawcza). Z kolei w zakresie wymagania dotyczącego
układu odbłyśnikowego – Izba nie znalazła uzasadnienia dla ograniczenia konkurencji w tym
przedmiocie. Zamawiający położył nacisk na aspekt ekologiczny, podczas gdy Odwołujący
wykazał, że producenci opraw posiadających układ soczewkowy również zadbali o
możliwość recyklingu po zakończeniu okresu eksploatacji (Dowód 2 – Karty katalogowe, np.
dla Philips Unistreet GEN2 Micro).
Ponadto, jak wykazał Odwołujący, żaden z producentów
wskazanych przez Zamawiającego spełniających technologię odbłyśnikową, za wyjątkiem
AEC, nie może wziąć udziału w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na nie spełnianie
innych wymagań opisanych w SWZ (Dowód 1 – Tabela porównawcza).

Izba stwierdziła, że na uwzględnienie zasługuje także zarzut dotyczący oczekiwań
względem wyników fotometrycznych. Odwołujący wykazał, że wymaganie objęte tym
zarzutem jest możliwe do zrealizowania wyłącznie przez produkt zastosowany w
obliczeniach referencyjnych (
Dowód 4a i 4b - Obliczenia). Izba zważyła przy tym, że
Zamawiający w toku rozprawy de facto przychylił się do stanowiska Odwołującego deklarując
zmianę skarżonej treści dokumentacji.
Izba wzięła również pod uwagę okoliczność, iż podejmując próbę wykazania
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez innych niż AEC Illuminazione
producentów Zamawiający skupił się na poszczególnych cechach nie dowodząc, że istnieją
produkty innego producenta spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego. Podkreślenia
wymaga, że na Zamawiającym spoczywa obowiązek wykazania, że w postępowaniu
zachowana została konkurencja. W sytuacji, w której poszczególne parametry ograniczają
konkurencję, Zamawiający zobowiązany jest wykazać zasadność takich wymagań, czego
Zamawiający w przedmiotowej sprawie nie uczynił.
Mając powyższe na uwadze, Izba nakazała Zamawiającemu dokonanie modyfikacji
treści dokumentów zamówienia przez wykreślenie ww. postanowień bądź ich modyfikację
w sposób dopuszczający konkurencję w postępowaniu.
W pozostałym zakresie zarzuty zostały wycofane przez Odwołującego bądź
uwzględnione przez Zamawiającego. W tym zakresie postępowanie odwoławcze podlegało
umorzeniu.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy Pzp oraz
§ 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2437, dalej jako „rozporządzenie”).
Zgodnie z art. 557 ustawy Pzp
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego, z kolei
w myśl art. 575 ustawy Pzp strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący
sprzeciw
ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. Zgodnie
z § 5 rozporządzenia, do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się m.in. wpis (pkt 1),
oraz wynagrodzenie i wydatki jednego pełnomocnika, jednak nieprzekraczające łącznie
kwoty
3 600 złotych (pkt 2 lit. b).
Jak stanowi § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w przypadku uwzględnienia odwołania
przez Izbę w całości, koszty ponosi zamawiający. Przepis ten znajduje zastosowanie również
w sytuacji
częściowego umorzenia postępowania odwoławczego na skutek uwzględnienia
przez zamawiającego części zarzutów (§ 9 ust. 3 rozporządzenia).
W świetle powyższych regulacji, Izba obciążyła kosztami postępowania
Zamawiającego nakazując zapłatę na rzecz Odwołującego kwoty 18 600 zł.

Przewodniczący: ……………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie