eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 821/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-31
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 821/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu bez
udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego
w dniu 31 marca 2023 r. w Wa
rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez odwołującego „Sprint” S.A. w Olsztynie
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w Warszawie przy udziale wykonawcy Maxto Technology Sp. z o. o. w Modlniczce
przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
u
morzyć postępowanie odwoławcze,

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz odwołującego „Sprint” S.A.
w Olsztynie kwoty 13 500
,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych) stanowiącej
90% uiszczonego wpi
su od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jeg
o doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………
U z a s a d n i e n i e
postanowienia z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 821/23


Izba ustaliła, że oświadczeniem złożonym w dniu 31 marca 2023 r. odwołujący
„Sprint” S.A. ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn skutecznie wycofał odwołanie wniesione
w dniu 27 marca 2023 r. w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa
Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na linii kolejowej nr 7 na odcinku
Otwock - Lublin w
ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock -
Dęblin - Lublin, etap I”, o ogłoszeniu
o
zamówieniu publicznym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
15 lutego 2023 r. pod numerem 2023/S 033-097313, prowadzonym przez
zamawiającego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa, jedn
ostka prowadząca
postępowanie Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny w Warszawie.
Izba stwierdz
iła spełnienie przesłanek opisanych w dyspozycji art. 568 pkt 1 ustawy
z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
dalej zwanej
„p.z.p.”) i zobligowana była postępowanie odwoławcze umorzyć, w związku
z czym orzeczono jak w sentencji.
Ponadto, wobec sp
ełnienia warunków określonych w art. 525 ust. 2 i 3 p.z.p. skład
orzek
ający dopuścił do udziału w postępowaniu wykonawcę Maxto Technology Sp. z o. o.
ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka,
który zgłosił przystąpienie po stronie zamawiającego.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysoko
ści i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437),
zgodnie z k
tórym Izba nakazała dokonanie zwrotu na rzecz odwołującego 90% kwoty
uiszczonej z
tytułu wpisu od odwołania.
Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie