eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 814/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-04-11
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 814/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2023 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 24 marca 2023 r. przez wykonawcę
Rosenbauer
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Palmirach
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Komendę Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Olsztynie

przy udziale wykonawcy Fire-Max
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka:

1.
oddala odwołanie;
2.
kosztami postępowania obciąża odwołującego Rosenbauer Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Palmirach i:
2.1.
zalicza na
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego
tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
z
asądza od odwołującego Rosenbauer Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Palmirach na rzecz zamawiającego Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie kwotę 3 600 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione
koszty postępowania poniesione przez zamawiającego z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art.
579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
……………………………….………


Sygn. akt: KIO 814/23
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (dalej
jako „Zamawiający”) prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy
pn. „Samochód specjalny z drabiną mechaniczną (1szt.), nr ref. WT.2370.8.2022).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z
dnia 13 grudnia 2022 r. pod numerem 2022/S 240-691602. Do
ww. postępowania
o
udzielenie zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm dalej „ustawa Pzp”).
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy
Pzp.
W dniu 24 marca 2023 r. wykonawca Rosenbauer
Polska Spółka z ograniczoną
odp
owiedzialnością z siedzibą w Palmirach (dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie
wobec
czynności odrzucenia jego oferty oraz wyboru oferty wykonawcy Fire-Max Spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Przystępujący”),
zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 226 ust. 1 w zw. z art. 7 pkt 29) w zw. z art. 99 w zw. z art. 101 w zw. z art. 134 w zw.
z art. 239 ust. 1 w zw. z art. 218 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1 w zw. z art. 16 ustawy Pzp
w zw. z art. 3 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) w zw. z art. 9 ust. 1 i 2 pkt 5) ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze
zm.) poprzez odrzucenie oferty
Odwołującego ze względu na: 1) rzekome wady pojazdu,
2) doniesienia medialne, podczas, gdy:
1.1.
brak jest możliwości stwierdzenia wad pojazdu w sytuacji, gdy dostawa nie
została jeszcze zrealizowana (przyszły przedmiot świadczenia),
1.2.
istnienie rzekomych wad ni
e zostało potwierdzone,
1.3.
zamawiający nie jest uprawniony do dokonywania oceny oferty w oparciu o
kwestie niezwiązane z przedmiotem zamówienia (w szczególności niebędące
kryteriami oceny ofert),
1.4.
nie istnieje pod
stawa prawna, która uzasadniałaby odrzucenie oferty wykonawcy
na podstawie niepotwierdzonych w
ad pojazdu/doniesień medialnych,
-
co w konsekwencji powinno prowadzić do wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej;
2. art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) w zw. z art. 99 w zw. z art. 101 w zw. z art. 134
w zw. z art. 239 ust. 1 w zw. z art. 218 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1 w zw. z art. 16
ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty
Odwołującego ze względu na niespełnienie

powoływanych przez Zamawiającego, przykładowych warunków zamówienia (katalog
otwarty) podczas, gdy Z
amawiający powinien wymienić w sposób enumeratywny
wszystkie warunki zamówienia, które rzekomo nie zostały spełnione - co w konsekwencji
prowadzi do braku wyczerpującego uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia
oferty;
3. art. 226 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 239 ust. 1 w zw. z art. 218 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1
w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty
Odwołującego ze względu na
nieważność oferty podczas, gdy zamawiający powinien wskazać, z jakich powodów i na
podsta
wie którego przepisu prawa materialnego oferta rzekomo jest dotknięta sankcją
nieważności - co w konsekwencji prowadzi do braku wyczerpującego uzasadnienia
faktycznego i prawnego odrzucenia oferty.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia czynności wyboru oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej
w
postępowaniu oraz nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności oceny ofert
w
postępowaniu.
Uzasadniając zarzut nr 1 Odwołujący podniósł, iż Zamawiający odrzucając ofertę
Odwołującego wskazał, że ma obawy co do tego, czy sprzęt jest w pełni sprawny.
Tymczasem brak jest możliwości uznania, że pojazd ma wady/jest niesprawny
technicznie/ma nieprawidłową jakość, skoro pojazd jeszcze nie istnieje. Dostawa nie została
jeszcze zrealizowana. Zamawi
ający dotychczas nie miał możliwości zweryfikowania stanu
technicznego/jakościowego pojazdu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.
Umowa w sprawie realizacji przedmiotu
zamówienia nie została jeszcze zawarta.
Odwołujący wskazał, że wedle Rozdziału V SWZ wykonawca zobowiązany jest zrealizować
zamówienie w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Bieg terminu jeszcze się nie
rozpoczął. Jest to termin, w którym wykonawca posiadać będzie możliwość „skonstruowania”
pojazdu w t
aki sposób, aby byt zgodnych z wszelkimi wymogami zamawiającego. W
praktyce proces konstruowania pojazdu będącego przedmiotem dostawy rozpoczyna się
dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej, względnie zawarciu umowy. Ma to w
szczególności uzasadnienie ekonomiczne - brak jest podstaw biznesowych/gospodarczych
do rozpoczynania produkcji pojazdu (dostosowanego wprost pod wymogi
zamawiającego) w
sytuacji, gdy wybór oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest
niepewny. Rozpoczęcie procesu produkcji (mimo tego rodzaju niepewności) powoduje
ryzyko gospodarcze po stro
nie wykonawcy przejawiające się w możliwości poniesienia
nieuzasadnionych kosztów, nakładów (w tym materiałów, personelu, sprzętu, operacyjnych,
organizacyjnych) w sytuacji
, gdy oferta nie zostałaby wybrana. Powyższe jest bezpośrednio
związane z istotą dostawy, którą odzwierciedla w szczególności art. 605 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).
Odwołujący wskazał
na wyrok S
ądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r. (Il CSK 674/15), który potwierdza, że
przedmiotem dostawy jest świadczenie przyszłe, którego przedmiot określa odbiorca
(zamawiający). Obok terminu 9 miesięcy na realizację dostawy, Zamawiający potwierdza
również w innych postanowieniach OPZ fakt, iż techniczna weryfikacja przedmiotu dostawy
będzie miała miejsce na kolejnym etapie. Zgodnie bowiem z pkt 1.2. OPZ zamawiający
wymaga, by świadectwo dopuszczenia (wraz ze sprawozdaniem z badań) zostało
przedłożone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia,
zaś z pkt 1.8 OPZ zamawiający wymaga, by deklaracja zgodności WE została przedłożona
podczas odbioru techniczno-
jakościowego. Ww. dokumenty nie były wymagane do
przedłożenia na aktualnym etapie postępowania (wraz z ofertą). Niniejsze nie mogło więc
być przedmiotem analizy zamawiającego.
Odwołujący wskazał także, iż brak jest możliwości założenia „z góry”, że przedmiot
dostawy będzie mieć wady. Okoliczność ta jest weryfikowana bowiem na późniejszym
etapie, tj. dokonywanego odbioru. Potencjalne wady kwalifikowane są z perspektywy
niewykonania albo nienależytego wykonania umowy, a nie z perspektywy treści oferty i jej
zgodności z warunkami zamówienia. Są to całkowicie odmienne instytucje prawne. Na
potrzeby ochrony interesów zamawiającego (w sytuacji niewykonania albo nienależytego
wykonania umowy) przewidziane
zostały właściwe mechanizmy prawne - w szczególności:
zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy (3% ceny całkowitej), § 8 ust. 1 projektu umowy - kara
umowna w wysokości 0,1% wartości całkowitej umowy w razie zwłoki w wydaniu przedmiotu
umowy, 0,05% za każdy dzień zwłoki w realizacji uprawnień z tytułu, gwarancji, 5% w razie
rozwiązania umowy przez zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z winy wykonawcy,
§ 8 ust. 3 projektu umowy - uprawnienie zamawiającego do dochodzenia „odszkodowania
uzupełniającego.” Istniejące mechanizmy prawne zabezpieczają więc Zamawiającego na
wypadek sytuacji, gdy przedmiot dostawy posiada jakiekolwiek wady.
Odwołujący wskazał, iż
b
rak jest jasności, dlaczego zamawiający uznaje, że „W obecnej sytuacji Zamawiający ma
zatem uzasadnione obawy sądzić, iż zaoferowany produkt nie spełnia warunków zamówienia
(...)
". Dla przykładu - jeżeli ma miejsce wypadek samochodowy z udziałem samochodu
osobowego danej marki, to nie oznacza
to, że producent tej marki zobowiązany jest do
wycofania wszystkich samochodów osobowych danego typu (modelu). W pierwszej
kolejności badane są bowiem przyczyny zdarzenia - w tym, czy odpowiedzialności nie ponosi
kierowca. Powoływane przez Zamawiającego informacje/doniesienia prasowe nie mają
jakiegokolwiek znaczenia. Doniesienia prasowe nie mają charakteru/doniosłości wyroku
sądowego ustalającego stan faktyczny sprawy i determinującego skutki prawne określonego

zdarzenia. Doniesienia prasowe powołują jedynie skutek (zdarzenie), lecz nie przyczynę.
Przyczyna powoływanych zdarzeń w Inowrocławiu nie została jeszcze ustalona (wciąż trwają
czynności sprawdzające i trwa przygotowywanie raportu). Brak jest jakichkolwiek podstaw do
obarczania O
dwołującego negatywnymi skutkami zdarzenia, którego przyczyn nie zostały
ustalone.
Odwołujący wskazał, iż Zamawiający stwierdza jednoznacznie, że brak jest na
ak
tualnym etapie informacji o tym, co było przyczyną, niezależnie od faktu, iż badanie
przyczyn wypadku pozostaje w toku i nie
są znane wnioski z tej analizy. Skoro wedle
Z
amawiającego nie są znane wnioski z analizy, to brak jest jasności, dlaczego Zamawiający
wywod
zi z tego rodzaju okoliczności skutki prawne (negatywne dla Odwołującego). Świadczy
to
o wewnętrznej sprzeczności argumentacji Zamawiającego jako, że z jednej strony
potwierdza, że nie są znane przyczyny (trwają czynności wyjaśniające), z drugiej jednak
strony dokonuje
przedsądu/własnej oceny (nieopartej na jakichkolwiek empirycznych
badaniach, analizach, fizycznych dokumentach z
miejsca zdarzenia) i stwierdza, że
przyczyną byty rzekome wady. Co więcej, w przypadku zdarzenia w Katarze Odwołujący
wyj
aśnił Zamawiającemu, że nie wystąpiły jakiekolwiek problemy techniczne oraz
strukturalne zespołu drabiny oraz pozostałych części pojazdu dostarczonego przez
Rosenbauer Karlsruhe GmbH. W przypadku zdarzenia w Lublinie również wyjaśnione
zostało, że drabina mechaniczna nie była zarówno uszkodzona, jak i nie była niebezpieczna
w użytkowaniu (przeprowadzone, specjalistyczne badania nie wykazały jakichkolwiek
nieprawidłowości).
Odwołujący jako istotny aspekt w sprawie wskazał także to, że nie istnieje podstawa
p
rawna, która uprawniałaby Zamawiającego do odrzucenia oferty ze względu na pozyskanie
niepotwierdzonych informacji z mediów. Doniesienia medialne o rzekomym istnieniu wad
fizycznych w pojazdach omawianego typu nie uprawniają Zamawiającego do odrzucenia
ofe
rty zarówno na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4, jak i art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Co
istotne bowiem art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
dotyczy sytuacji, w której oferta jest
nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Brak jest jasności, dlaczego zamawiający
powołuje niniejszą podstawę w sytuacji, gdy w uzasadnieniu odrzucenia oferty odwołującego
powoływane są doniesienia medialne (a nie przepis prawa materialnego przewidujący
sankcję nieważności). W rezultacie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp nie znajduje
zastosowania w niniejszej sprawie. Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
dotyczy sytuacji, w której
treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Odwołujący wskazał na wyrok KIO, z
którego wynika w sposób jednoznaczny, że omawiany przepis ma zastosowanie wówczas,
gdy treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. W niniejszej sprawie treść oferty
O
dwołującego została wyznaczona (zgodnie z zasadami ukształtowanymi w postępowaniu
przez Za
mawiającego) w szczególności dokumentami, o których mowa w Rozdziale VII pkt

5.1 i 5.2. SWZ.
Odwołujący zgodnie z wymogami Zmawiającego dołączył do oferty
podpisany OPZ,
który wskazywał, jakie „cechy techniczne/technologiczne” powinien
posiadać pojazd. Odwołujący potwierdził tym samym, że pojazd będzie posiadać rzeczone
cechy. Zamawiający nie wyjaśnił, które pozycje zawarte w niniejszych dokumentach są
odmienne od tych, które zostały przewidziane w szczególności w załączniku nr 1 do SWZ
(OPZ). Co do zasady
niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia mogłaby
występować wówczas, gdyby Odwołujący wprost wskazał w ofercie, że pojazd specjalny
został wyposażony w drabinę ratowniczą o wysokości ratowniczej maksymalnie 32 metry, co
byłoby wprost sprzeczne z pkt 4.1. OPZ. Tymczasem wszelkie informacje podane w ofercie
(ora
z załącznikach) Odwołującego są bezpośrednio (literalnie) zgodne ze wszystkimi
wymogami, które zostały określone przez Zamawiającego (w szczególności w OPZ).
Zamawiający nie wskazał, które poszczególne punkty/postanowienia/treści oferty (lub jej
załączników) są niezgodne z warunkami zamówienia. Nie ma więc miejsca powoływana
przez zamawiającego, rzekoma niezgodność. Brak jest podstaw do zastosowania wobec
oferty odwołującego również art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
Odwołujący powołał się także na orzecznictwo wskazujące, że ciężar dowodu co do
zaistnienia podstaw do odrzucenia oferty spoczywa na Z
amawiającym. Podkreślił, że
Z
amawiający na aktualnym etapie postępowania nie jest uprawniony do uzupełniania
uzasadnienia prawnego i faktycznego odrzucenia oferty O
dwołującego. Odwołujący wskazał,
iż prawidłowe (oraz wyczerpujące) uzasadnienie jest kluczowe w szczególności ze względu
na prawo wykonawcy do skorzystania ze środków ochrony prawnej. Doniosłość
uzasadnienia (w tym konieczność zachowania przez zamawiającego w tym przedmiocie
należytej staranności) wynika m. in. z wyroku TSUE z 28.01.2010 r. (C-406/08), pkt 30, 31,
32.
Zdaniem Odwołującego działanie Zamawiającego (odrzucenie oferty Odwołującego
pomimo braku zarówno podstawy prawnej, jak i faktycznej dla tego rodzaju działania)
stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji - jako że jest zarówno sprzeczne z
prawem, jak i narusza interes O
dwołującego, uniemożliwia odwołującemu uzyskanie dostępu
do rynku objętego przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, a także nadużycie
pozycji dominującej przez zamawiającego - jako że przeciwdziała ukształtowaniu się
warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji.
Uzasadniając zarzut nr 2 Odwołujący podniósł, iż w treści zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty Z
amawiający wskazuje, że odrzucenie oferty Odwołującego zostało
dokonane ze względu na niespełnienie warunków zamówienia. Powołuje przy tym, że
samochód specjalny w ocenie zamawiającego nie spełnia między innymi pkt 1.2, 1.8, 4.1,
4.2, 4
.3., 4.4., 4.5. OPZ. Tymczasem zgodnie z orzecznictwem powołanym w odwołaniu,
Z
amawiający powinien w sposób wyczerpujący wyjaśnić, które postanowienia/treści/punkty

oferty,
są niezgodne z którymi konkretnie postanowieniami dokumentacji zamówienia
(ustanawi
ającymi warunki zamówienia). Tym samym użycie sformułowania „między innymi”
należy kwalifikować jako rżące naruszenie, świadczące o braku faktycznej identyfikacji przez
zamawiającego, które warunki zamówienia nie zostały spełnione.
Uzasadniając trzeci zarzut Odwołujący podniósł, iż w treści zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej
oferty
Z
amawiający wskazał, że podstawą odrzucenia oferty
O
dwołującego jest art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Powołując niniejszą podstawę prawną
Z
amawiający powinien jednak wykazać to, dlaczego oferta jest nieważna. Konieczne jest
więc powołanie przepisów prawa materialnego wprost przewidujących skutek w postaci
nieważności czynności prawnej. Art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp nie stanowi samodzielnej
podstawy do uznania,
że oferta jest nieważna (jako czynność prawna), lecz przewiduje
sankcję wtórną (odrzucenie oferty), tj. możliwą do zastosowania w przypadku, gdy zaistnieje
sankcja
pierwotna (nieważność na podstawie danego przepisu prawa materialnego).
Odwołujący powołał się na orzecznictwo KIO. Jego zdaniem Zamawiający nie wskazał
jakichkolwiek przepisów prawa materialnego, na podstawie których oferta Odwołującego
miałaby być nieważna. Brak ten nie podlega uzupełnieniu, w szczególności na etapie
postępowania odwoławczego przed KIO. Brak wskazania przepisu prawa materialnego
powoduje
koniec
zność zakwalifikowania powołanej podstawy odrzucenia oferty
O
dwołującego jako całkowicie bezzasadnej.
Odwołujący dodał, iż dokonana przez KIO ocena działań/zaniechań Zamawiającego
w tej sprawie
będzie miała niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki udzielania
zamówień oraz dostępu do rynku przedsiębiorców. Uznanie bowiem decyzji Zamawiającego
(o odrzuceniu oferty O
dwołującego) jako prawidłowej powodować będzie, że Zamawiający
będą uprawnieni do całkowicie dowolnego odrzucania ofert wykonawców ze względu na
występowanie okoliczności, które nie będą związane z przedmiotem danego zamówienia.
Tymczasem każdy Zamawiający zobowiązany jest do działania w granicach i na podstawie
prawa oraz t
reści dokumentacji zamówienia. Niedopuszczalna jest w tym zakresie
jakakolwiek
uznaniowość, która prowadzi do niepewności prawa oraz nierównego
traktowania wykonawców.
Zamawiający w dniu 5 kwietnia 2023 r. złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł
o oddalenie o
dwołania w całości.
Zamawiający wskazał, iż w dniu 14 marca 2023 r. opublikował zawiadomienie o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jednocześnie wskazując uzasadnienie faktyczne i prawne
czynności odrzucenia oferty Odwołującego. W treści ww. pisma Zamawiający obszernie
wyjaśnił powody swojej decyzji. Podniósł on bowiem, iż po otwarciu ofert wszedł w
posiadanie informacji o
zdarzeniach, które poddały w wątpliwość fakt spełnienia warunków

zamówienia przez Odwołującego. Wskazane zdarzenia miały miejsce w KP PSP w
Inowrocławiu w dniu 30.01.2023 r., w Katarze oraz w KM PSP Lublin. Zamawiający uzyskał
wiedzę o ww. zdarzeniach przede wszystkim z komunikatu Komendanta Głównego PSP oraz
komunikatu Rosenbauer Karlsruhe GmbH, zamieszczonych na stronach internetowych w
dniu 30.01.2023
r. Następnie Zamawiający zwrócił się o informacje w ww. zakresie
bezpośrednio do KP PSP Inowrocław (w trybie wewnętrznym) oraz Komendy Powiatowej
PSP w Lublinie. Doniesienia prasowe o ww. zdarzeniach nie stanowiły bezpośredniego
źródła wiedzy Zamawiającego (Dowód: korespondencja z KM PSP Lublin - pismo z dnia
06.02.2023 r. oraz z dnia 14.03.2023 r. wraz z załącznikami; screen artykułów prasowych z
portalu moto.pl i r
emiza.pl). Zamawiający wskazał, iż istotne znaczenie w sprawie miało
właśnie stanowisko Komendanta Głównego PSP oraz Odwołującego, w tym producenta
Rosenbauer Karlsruhe GmbH, bowiem:
a)
w dniu 30.01.2023 r. (data zdarzenia w KP PSP Inowrocław) Komendant Główny PSP
wydał komunikat o natychmiastowym wycofaniu z użytkowania wszystkich pojazdów
marki Rosenbauer z drabiną mechaniczną 40 metrów i więcej. (Dowód: screen
komunikatu
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 30.01.2023 r.),
b) w dniu 30.01.2023 r. (
data zdarzenia w KP PSP Inowrocław) firma Rosenbauer Karlsruhe
wyd
ała oświadczenie, w którym zaleca użytkowanie drabin L42A-XS tylko do
maksymalnej wysokości 32 metrów, tj. w ograniczonym zakresie, do czasu ustalenia
przez ww. firmę ostatecznej przyczyny wypadku (Dowód: screen oświadczenia
Rosenbauer Karlsruhe z dnia 30.01.2023 r.),
c)
w dniu 08.02.2023 r. firma Rosenbauer Karlsruhe GmbH wydała oświadczenie
o
pozostawaniu w toku czynności mających wyjaśnić zdarzenie w KP PSP Inowrocławiu
(Dowód: screen oświadczenia Rosenbauer Karlsruhe GmbH z dnia 08.02.2023 r.),
d) w dniu 22.02.2023 r. firma Rosenbauer
Karlsruhe GmbH wydała oświadczenie znoszące
ograniczenie dot. wszystkich drabin L42A-
XS. Podstawą takiego stanowiska było
„zakończenie analizy danych z czarnej skrzynki” oraz „chronologiczna rekonstrukcja
danych”. (Dowód: screen oświadczenia Rosenbauer Karlsruhe GmbH z dnia 22.02.2023
r.),
e)
w dniu 23.02.2023 r. Komendant Główny PSP, w odpowiedzi na oświadczenie
Rosenbauer Karlsruhe GmbH z dnia 22.02.2023 r., wydał komunikat podtrzymujący
decyzję o czasowym wycofaniu z użytkowania wszystkich samochodów z drabiną
mechaniczną o wysokości ratowniczej 40 m produkcji Rosenbauer. We wskazanym
oświadczeniu Komendant Główny PSP wyraził zdumienie, bowiem producent pojazdów
Rosenbauer zniósł ograniczenia w użytkowaniu drabin tylko na podstawie
chronologicznej rekonstrukcji danych, tj. bez analizy wszystkich istotnych aspektów
sprawy, do czego sam się zobowiązał w swoim oświadczeniu z dnia 30.01.2023 r. -

drabiny miały być użytkowane w ograniczonym zakresie do czasu ustalenia „ostatecznej
przycz
yny wypadku”. (Dowód: screen oświadczenia Komendanta Głównego z dnia
23.02.2023 r.),
f)
w dniu 9 marca 2023 r. odbyło się spotkanie Komendanta Głównego PSP
z
przedstawicielami Rosenbauer Karlsruhe GmbH, w celu ustalenia dalszych czynności
w sprawie. Strony zo
bowiązały się do dalszych cyklicznych spotkań w sprawie. (Dowód:
screen oświadczenia Komendanta Głównego z dnia 10.03.2023 r.).
Ponadto, co miało już miejsce po zaskarżonej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
z dnia 14.03.2023 r.:
g) w dniu 22.03.2023
r. Komendant Główny PSP wydał komunikat o nagłym odwołaniu
przez przedstawicieli Rosenbauer Karlsruhe GmbH spotkania na ten dzień, mającego na
celu ustalenia dalszych kroków w zakresie badania przyczyn zdarzenia w Inowrocławiu z
dnia 30.01.2023 r. Jako pow
ód wskazano brak przygotowania przez Rosenbauer
Karlsruhe GmbH oczekiwanych wniosków oraz podniesiono, że ma to związek z
koniecznością pozyskania protokołów z badań przeprowadzonych w ostatnich dniach
przez CNBOP-
PIB. Zamawiający wskazał na fragment oświadczenia Komendanta
Głównego PSP (dowód: screen oświadczenia Komendanta Głównego z dnia 22.03.2023
r.),
h) pismem z dnia 04.04.2023 r. CNBOP-
PIB poinformował Zamawiającego, iż w dniu
20.03.2023 r. podjęto decyzję o cofnięciu świadectwa dopuszczenia nr 4805/2022 dla
wyrobu ciężki samochód z drabiną mechaniczną SD 40 (4X2) typ L42A-XS PN-EN 1846
S-1-3 PN-EN 14043
ODKK 37/13 na podwoziu Volvo. Przyczyną cofnięcia
wspomnianego świadectwa dopuszczenia były negatywne wyniki badań dwóch
egzemplarzy rozpatrywanego typu
pojazdu. Stwierdzone niezgodności dotyczyły
wytrzymałości drabiny oraz weryfikacji jej działania w teście funkcjonalnym (Dowód:
pismo CNBOP-PIB z 04.04.2023 r.).
Zamawiający zauważył, że model pojazdu, który uległ awarii w Inowrocławiu jest
tożsamy z oferowanym w niniejszym postępowaniu przez Odwołującego, jak również
posiadał to samo świadectwo dopuszczenia nr 4805/2022 – obecnie już nieaktualne.
W międzyczasie, w wyniku ww. wydarzeń Zamawiający w dniu 07.02.2023 r. podjął
decyzję o unieważnieniu pierwotnie dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty
Odwołującego i powrócił do etapu analizy i oceny ofert. W dniu 10.02.2023 r. Zamawiający
zwrócił się do Odwołującego o złożenie wyjaśnień dot. treści złożonej oferty, w szczególności
w kontekście powyższych okoliczności. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie usunęły
jednak wątpliwości Zamawiającego. Wyjaśnienia były lakoniczne i sprowadzały się do
niepopartej obiektywnymi dowodami tezy o spełnianiu wymogów zamówienia – niezależnie

od faktu, iż badanie przyczyn wypadku pozostaje w toku i nie są znane wnioski tej analizy.
Zamawiający miał zatem uzasadnione obawy sądzić, iż zaoferowany produkt nie spełnia
warunków zamówienia, a stanowisko firmy Rosenbauer, która na podstawie odczytania
ciągłości zdarzeń z „czarnej skrzynki” uznała, iż użytkowanie drabin 40-metrowych jest
bezpieczne, może być uznane za mało wiarygodne. Brak jest bowiem pewności, czy
produkowany sprzęt jest w pełni sprawny. Nie można także wykluczyć istnienia wady
fabrycznej na skalę wszystkich drabin 40-metrowych tego producenta, bowiem wadliwość
ww. drabin
zauważalna jest już od co najmniej 2021 r. (m.in. samochodu w KM PSP Lublin –
co wynika z pisma KM PSP
Lublin z dnia 14.03.2023 r.) i występuje do dnia dzisiejszego. Co
więcej, występujące wady mają charakter trwały, czego skutkiem między innymi zdaje się
być decyzja CNBOP-PIB z dnia 20.03.2022 r. o cofnięciu świadectwa dopuszczenia nr
4805/2022 dla wyrobu ciężki samochód z drabiną mechaniczną SD 40 (4X2) typ L42A-XS
PN-EN 1846 S-1-3 PN-EN 14043 ODKK 37/13 na podwoziu Volvo.
Zdaniem Zamawiającego, proces analizy i badania ww. drabin przez Odwołującego
powinien na tym etapie
trwale usunąć przyczynę powtarzających się awarii i przełamań
przęseł drabiny, która może bowiem wynikać z konstrukcji i zastosowanych materiałów, a nie
tylko z
pracy samych systemów. Ponadto w ocenie Zamawiającego nie można pomijać, iż
Odwołujący zdaje się nie współpracować z KG PSP, bowiem nie przekazuje istotnych
informacji o stanie badania drabin, tak szeroko użytkowanych przez jednostki PSP i
mających zasadnicze znaczenie w niesieniu pomocy potrzebującym. Wobec powyższego
Zamawiający uznał, że oferta Odwołującego nie jest zgodna z zapisami OPZ, tj. z pkt 1.2,
1.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.
Ponadto, istotne jest także, że na Zamawiającym ciąży obowiązek
wydatkow
ania środków publicznych w sposób rzetelny i gwarantujący zakup produktu w
pełni funkcjonalnego i bezpiecznego dla użytkowników oraz osób, którym pomoc jest
udzielana. Mając na uwadze obowiązek zakupu sprzętu, który jest zgodny z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, a także potrzebami Zamawiającego oraz w trosce
o bezpieczeństwo zarówno strażaków-ratowników oraz ludzi ratowanych, Zamawiający
podjął decyzję o odrzuceniu oferty Odwołującego.
Zamawiający wskazał, iż całkowicie chybione jest twierdzenie, iż Zamawiający dokonał
odrzucenia oferty
Odwołującego na podstawie niepotwierdzonych wad pojazdu (który
jeszcze nie istnieje) oraz doniesień medialnych (zarzut nr 1). Zamawiający budował swoje
stanowisko w oparciu o komunikaty
Rosenbauer Karlsruhe oraz Komendanta Głównego
PSP, którzy podjęli czynności już w dniu 30.01.2023 r., poprzez systematyczne wydawanie
odpowiednich oświadczeń oraz zaleceń i wytycznych. Taka natychmiastowa reakcja
zarówno Komendanta Głównego PSP, jak i producenta nie tylko potwierdza fakt uszkodzenia
drabin, ale także wskazuje na olbrzymią powagę sytuacji. Zamawiający nie oparł się zatem o

doniesienia prasowe, a stanowiły one jedynie element wtórny w procesie badania oferty
Odwołującego. Nie ma także racji Odwołujący wskazując na niepotwierdzone w dniu
dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty wady pojazdu, bowiem pojazd jeszcze nie istniał.
Jak już była mowa o tym powyżej, Zamawiający ma wątpliwości w zakresie nie pojedynczej
sztuki wyprodukowaneg
o pojazdu z drabiną 40 m, ale całej technologii jego konstrukcji
i wybudo
wania. Przyszły pojazd powstałby bowiem w oparciu o istniejący schemat i
materiały, a zdarzenie z Inowrocławia i Lublina potwierdzają, że technologia ta jest wadliwa.
Nie ma zatem zna
czenia fakt realizacji umowy w terminie 9 miesięcy. O wadliwości
technolo
gii świadczy także cofnięcie świadectwa dopuszczenia na ww. typ pojazdu przez
CNBOPPIB,
co Odwołujący w odwołaniu całkowicie pomija. Całkowicie chybiony jest także
argument Odwołującego, że Zamawiający nie może zakładać „z góry”, że przedmiot dostawy
będzie wadliwy. Na poparcie ww. twierdzenia Odwołujący podaje przykład wypadku
samochodowego.
Jednakże Odwołujący pomija, że to właśnie producent ww. pojazdów
ograniczył możliwość korzystania z ww. pojazdów natychmiast po zdarzeniu w Inowrocławiu,
a do dziś nadal nie są znane wnioski z badań oprócz tego, że CNBOP-PIB cofnął
świadectwo dopuszczenia dla tego typu pojazdów tego producenta z uwagi na brak
wytrzymałości drabiny. Ponadto, wszystkie ww. pojazdy tego producenta zostały wycofane z
podziału bojowego poleceniem Komendanta Głównego PSP. Odwołujący nie chce dostrzec
regularności występowania wad pojazdów z drabiną 40 m lub je ignoruje. Zamawiający
zwrócił też uwagę, iż wady konstrukcji drabiny w pojeździe KM PSP Lublin nadal istnieją, a
zatem nie polegają na prawdzie informacje udzielone w wyjaśnieniach Odwołującego, że
ww. wady zostały usunięte. Zamawiający przywołał w tym zakresie fragment pisma KM PSP
Lublin z dnia 14.03.2023 r.
, które załączył jako dowód.
Zamawiający zauważył także, że prawidłowo, przed odrzuceniem oferty Odwołującego,
wezwał go do złożenia wyjaśnień w trybie art. 223 ust.1 ustawy Pzp. Wobec powyższego
Zamawiający nie tylko posiadał uprawnienie, ale w okolicznościach niniejszej sprawy nawet
obowiązek dokonania odpowiedniej reakcji w sprawie, bowiem stwierdzona niezgodność
oferty z
treścią OPZ, tj. z 1.2, 1.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ma charakter jednoznaczny. W
sprawie niepokoi także postawa samego Odwołującego, który, po pierwsze, nie wyjaśnia
wszelkich
wątpliwości w sprawie, a jednocześnie gołosłownie zapewnia o braku
przeciwwskazań w użytkowaniu drabin, bowiem oświadczeniem z dnia 22.02.2022 r. cofnął
ograniczenia w ich użytkowaniu jedynie na podstawie „zakończenia analizy danych z czarnej
skrzynki” oraz ustalenia „chronologicznej rekonstrukcji danych”, bez analizy wszystkich
istotnych aspektów sprawy, do czego sam się zobowiązał w swoim oświadczeniu z dnia
30.01.2023 r. -
drabiny miały być użytkowane w ograniczonym zakresie do czasu ustalenia
„ostatecznej przyczyny wypadku”. Ponadto odwołał spotkanie z Komendantem Głównym

PSP w dniu 22.03.2023 r. z uwagi
na brak przygotowania odpowiednich wniosków. Istotne
zdaniem Zamawiającego jest także, iż na dzień obecny (dzień złożenia pisma – 04.04.2023
r.) nadal nie z
nane są przyczyny wadliwości drabin, a CNBOP-PIB cofnął świadectwo
dopuszczenia producentowi na tego typu samochodu z dniem 20.03.2023 r.
Nie ma także
znaczenia, iż Zamawiający użył sformułowania „między innymi” dla określenia katalogu
niezgodności oferty Odwołującego z OPZ (zarzut nr 2). W takim przypadku należy przyjąć,
że jest to pełny zakres niezgodności z OPZ.
Zdaniem Zamawiającego
nietrafny jest
także zarzut nr 3. Zamawiający wskazał
bowiem, że „nie może wydatkować środków publicznych w sposób nierzetelny i nie
gwarantujący zakupu produktu w pełni funkcjonalnego i bezpiecznego dla użytkowników oraz
osób, którym pomoc jest udzielana”, który to zapis odnosi się właśnie do podstawy
odrzucenia wymienionej w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
. Powyższe wskazuje
jednoznacznie na treść ustawy o finansach publicznych, tj. art. 44 ust. 3. Zamawiający
wskazał na stanowisko doktryny i judykatury dotyczące pojęcia celowości dokonywania
wydatków. W ocenie Zamawiającego niecelowe byłoby bowiem nabycie pojazdu
o
bciążonego dużym ryzykiem wadliwości i realną obawą o brak możliwości korzystania z
niego wówczas, kiedy jest to niezbędne.
Reasumując, Zamawiający prawidłowo odrzucił ofertę Odwołującego, uznając ją za
niespełniającą wymogów OPZ oraz nieważną z zapisami ustawy o finansach publicznych.
Nie bez znaczenia także w sprawie pozostaje kwestia bezpieczeństwa użytkowników ww.
pojazdu, tj. strażaków-ratowników oraz cel, do którego pojazd z drabiną mechaniczną 40 m
ma służyć. Państwowa Straż Pożarna jest formacją zawodową, wyposażoną w
specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi
miejscowymi
zagrożeniami, w tym do ratowania ludzi i mienia. Sprzęt, którym dysponuje
powinien być niezawodny. Tylko bowiem w taki sposób PSP będzie w stanie realizować
należycie swoje zadania, nie narażając na utratę zdrowia i życia tak strażaków-ratowników,
jak i osób ratowanych czy postronnych.
Po przeprowadzeniu rozprawy z
udziałem Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego,
uwzględniając akta sprawy odwoławczej, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła,
co następuje.

Izba
stwierdziła skuteczność przystąpienia zgłoszonego do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego przez wykonawcę Fire-Max Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących

odrzuceniem odwołań w całości na podstawie art. 528 ustawy Pzp.
Pon
adto Izba uznała, iż Odwołujący, jako wykonawca, którego oferta została
odrzucona, kwestionujący tę czynność oraz czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i
dążący do powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem jego oferty,
wykazał, iż posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawne
przesłanki dopuszczalności odwołania, o których mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp.
Izba dokonała ustaleń faktycznych w oparciu o dokumentację postępowania o
udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności SWZ wraz z
załącznikami, oferty wykonawców, wezwanie Zamawiającego z dnia 10 lutego 2023 r.,
odpowiedź Odwołującego z dnia 16 lutego 2023 r. na wezwanie do wyjaśnień,
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego.
Podstawą ustaleń faktycznych były również dopuszczone i przeprowadzone dowody z
dokumentów:

złożonych przez Odwołującego na rozprawie, tj. informacji odpowiadającej odpisowi z
KRS spółki Remiza.pl Sp. z o.o., odwołania od decyzji o cofnięciu świadectwa
dopuszczenia (tajemnica przedsiębiorstwa), referencji od podmiotów międzynarodowych
dotyczących eksploatacji pojazdów producenta Rosenbauer, na okoliczności wskazane
przez
Odwołującego, wynikające z treści dokumentów;

− załączonych do odpowiedzi Zamawiającego na odwołanie, tj. pisma do KM PSP Lublin,
odpowiedzi KM PSP Lublin wraz z załącznikami, zrzutów ekranu artykułów prasowych,
zrzut
u ekranu oświadczenia KG PSP z 30.01.2023 r., zrzutu ekranu oświadczenia
Rosenbauer z 30.
01.2023 r., zrzutu ekranu oświadczenia Rosenbauer z 08.02.2023 r.,
zrzutu ekranu
oświadczenia Rosenbauer z 22.02.2023 r., zrzutu ekranu oświadczenia
KG PSP z 23.02.2023 r., zrzutu ekranu
oświadczenia KG PSP z 10.03.2023 r., zrzutu
ekranu
oświadczenia KG PSP z 22.03.2023 r., pisma CNBOP z 04.04.2023, na
okoliczności wskazane w odpowiedzi na odwołanie, wynikające z treści dokumentów;

złożonych przez Przystępującego na rozprawie, tj. wydruku ze strony CNBOP
dotyczącego złożenia przez Odwołującego wniosków o cofnięcie świadectwa
dopuszczenia, poglądowych zdjęć uszkodzeń drabiny w pojeździe w Inowrocławiu i
Katarze, wydruków informacji z otwarcia ofert z postępowań prowadzonych przez
Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach oraz Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi na
dostawy samochodów specjalnych z drabiną mechaniczną (odpowiednio z 30 i 31 marca
2022 r.),
na okoliczności wskazane przez Przystępującego, wynikające z treści
dokumentów.

Izba ustaliła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki samochodu specjalnego z drabiną
mechaniczną o wysokości ratowniczej minimum 40m z przeznaczeniem dla jednostki
organizacyjnej PSP woj. warmińsko-mazurskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarto w załączniku nr 1 do SWZ (OPZ) oraz w załączniku nr 2 (Wzór umowy).
Zamawiający w Rozdziale II pkt 5 SWZ wskazał, iż przedmiot zamówienia musi odpowiadać
wszystkim cechom określonym w SWZ i być godny z obowiązującymi normami, być
fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, posiadać
komplet dokumentacji technicznej
– eksploatacyjnej oraz umożliwiającej jego rejestrację. W
Rozdziale V SWZ wskazano, iż wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w
terminie 9
miesięcy od dnia podpisania umowy. Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 2 SWZ
Zamawiający nie wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
W opisie przedmiotu zamówienia zawarto minimalne wymagania użytkowe dla
samochodu spec
jalnego z drabiną mechaniczną. W szczególności wskazano:
Pkt.1.2
Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002,
ze zm.). Aktualne świadectwo dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badań dostarczone
najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. Świadectwo
dopuszczenia na pojazd obejmować musi wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami
załącznika nr 6 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków
transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r.
Pkt 1.8 Wyrób musi spełniać zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia
i
bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
(Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1228 z późn. zm.), dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w spra
wie ujednolicenia przepisów dotyczących
maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE. OJ L 157, 26, 9.06.2006 i innych odnoszących
się do niej dyrektyw nowego podejścia. Wyrób musi posiadać instrukcję obsługi, pełne
oznakowanie (w
tym CE), a także podstawowe wyposażenie specjalne i osprzęt, które
umożliwią regulację, konserwację i użytkowanie bez stwarzania zagrożeń. Podczas odbioru
techniczno-
jakościowego należy przekazać deklarację zgodności WE.
Pkt 4.1.Drabina ratownicza o wysokości ratowniczej min. 40 m, mierzonej – zgodnie z normą
PN-
EN 14043 lub równoważnej.
4.2
Praca w zakresie kątów: minimum (150 poniżej poziomu gruntu do 750 podnoszenia).
Obrót drabiny nieograniczony. Napęd drabiny hydrauliczny

4.3.
Zespół drabiny wyposażony w przegubowe (łamane) ostatnie najwyższe przęsło.
Wysięgnik przegubowy o długości mierzonej do zewnętrznej krawędzi kosza nie mniejszej
niż 4000 mm, z możliwością pochylania do 75°. Musi być zapewnione swobodne przejście
od pierwszego do ostatniego przęsła. Zespół drabiny wyposażony w bariery ochronne
stanowiska operatora. Szczeble drabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Zespół drabiny
zabezpieczon
y przed korozją.
4.4. Cztery boczne podpory stabilizacyjne wysuwane hydraulicznie: -
szerokość podparcia
(mierzona wg PN-
EN 14043, p. 3.24 „lub równoważnej”) – max. 5500 mm, - stanowiska
sterowania podporami umieszczone z tyłu pojazdu, po jego lewej i prawej stronie.
Stanowiska powinny być wyposażone w instrumenty sterownicze i kontrolne pozwalające na
sprawne i
bezpieczne obsługiwanie podpór. Sterowanie podporami umożliwiające
obserwację sprawianych podpór, - musi być zapewniona możliwość wysuwania podpór
pojedynczo i parami, -
drabina musi mieć możliwość pracy w przypadku wysuwu i podparcia
podpór tylko z jednej strony. Podpory z niewysuniętej strony podparte (praca ze strony
wysuniętych podpór), - możliwość pracy drabiny w przypadku, gdy nie jest możliwe
maksymalne rozstawienie podpór, - regulacja prędkości wysuwania podpór za pomocą
dźwigni sterowniczych, - zapewniona stała kontrola stanu podparcia (nacisku na podłoże) i
informacja dla operatora wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie, - automatyczne
poziomowanie drabiny na podporach lub na wieńcu obrotowym, - sygnalizację optyczną
prawidłowego sprawienia podpór, - na wyposażeniu cztery płyty podkładowe umożliwiające
redukcję nacisku podpór na podłoże o wymiarach min. 400 x 400 mm lub o powierzchni min.
0,16 m2, -
podpory oznakowane i wyposażone w lampy sygnalizujące (żółte migające),
włączane automatycznie w momencie wysunięcia podpór, - stanowiska sterowania
podporami wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa STOP.
4.5 Podczas pracy drabiny musi być zapewniona możliwość jednoczesnego
wysuwani
a/wsuwania, pochylania/podnoszenia i obracania przęseł. Bezstopniowe
generowanie wszystkich ruchów.
W
postępowaniu wpłynęły dwie oferty: Odwołującego z ceną 3 654 960,99 zł oraz
Przystępującego z ceną 3 728 130,00 zł. Odwołujący zaoferował pojazd Volvo FEB3C FE
280 4x2 BB, producent podwozia: VOLVO, rok produkcji podwozia 2022,
wysokość
ratownicza drabiny: 40m.
Zamawiający w dniu 27 stycznia 2023 r. dokonał wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej. Czynność ta została następnie unieważniona, o czym Zamawiający
poinformował pismem z dnia 7 lutego 2023 r. Zamawiający w piśmie tym wskazał, iż po
wyb
orze oferty najkorzystniejszej powziął wiedzę o zdarzeniu, które miało miejsce w KP PSP
w Inowrocławiu w dniu 30 stycznia 2023 r. Podczas testów nowego samochodu specjalnego

z drabiną SCD40 firmy Rosenbauer doszło do przełamania drabiny, wobec czego
Komend
ant Główny PSP wydał komunikat o natychmiastowym wycofaniu z użytkowania
wszystkich pojazdów marki Rosenbauer z drabiną mechaniczną 40m i więcej. Jednocześnie
firma Rosenbauer Karlsruhe wydała oświadczenie, w którym zaleca użytkowanie drabin do
maksymalnej
wysokości 32 m (ww. komunikat i oświadczenie załączono do pisma).
Zamawiający wskazał, iż dokona ponownego sprawdzenia oferty Odwołującego w zakresie
jej zgodności z wymogami SWZ.
Następnie Zamawiający pismem z dnia 10 lutego 2023 r. wezwał Odwołującego na
podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień. Zamawiający wskazał, iż
powziął informację o zdarzeniu, które miało miejsce w KP PSP w Inowrocławiu w dniu
30.01.2023 r., gdzie podczas testów nowego samochodu specjalnego z drabiną 40-metrową
firmy Rosenbauer doszło do przełamania drabiny. Następczo powziął też informację o innych
zdarzeniach z udziałem drabin 40-metrowych produkowanych przez Rosenbauer. Wobec
powyższego, Komendant Główny PSP, tego samego dnia, wydał komunikat
o natychmiastowym
wycofaniu z użytkowania wszystkich pojazdów marki Rosenbauer
z
drabiną mechaniczną 40 metrów i więcej, a firma Rosenbauer Karlsruhe wydała
oświadczenie, w którym zaleca użytkowanie drabin L42A-XS tylko do maksymalnej
wysokości 32 metrów, tj. w ograniczonym zakresie. Zamawiający ma zatem uzasadnione
podstawy wątpić, czy oferowany w niniejszym postępowaniu przedmiot zamówienia spełnia
wymogi wskazane przez Zamawiającego na etapie składania ofert. Przedmiotem
zamówienia jest bowiem dostawa samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną o
wysokości ratowniczej min. 40 m, co wynika z potrzeb Zamawiającego związanych z wysoką
zabudową docelowego obszaru chronionego. Mając na uwadze obowiązek zakupu sprzętu,
który jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Warunków
Zamówienia, potrzebami Zamawiającego, a także w trosce o bezpieczeństwo, Zamawiający
za
żądał od Odwołującego udzielenia informacji o zakresie zgodności oferowanego
przedmiotu zamówienia z wymogami opisanymi w OPZ, jak również, dodatkowo, o
ustosunkowanie się do następujących zagadnień:
1.
czy oferowany w niniejszym postępowaniu przedmiot zamówienia spełnia wszystkie
wymogi bezpieczeństwa, a drabina posiada parametry wysokości ratowniczej min. 40
metrów oraz spełnienia pkt 1.2, 1.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 OPZ?
2.
czy oferowany w niniejszym zamówieniu pojazd posiada aktualne świadectwo
dopuszczenia, a j
eśli tak, czy jest to świadectwo dopuszczenia nr 4805/2022 na ciężki
samochód z drabiną mechaniczną SD 40 (4x2) typ L42A-XS PN-EN 1846 S-1-3 PN-EN
14043 ODKK 37/13 na
podwoziu Volvo, którego producentem jest: Rosenbauer
Karlsruhe GmbH & Co. KG. Carl-MetzStr 9, 76185 Karlsruhe, Niemcy?

3.
czy Wykonawca podjął czynności zmierzające do ustalenia technicznych przyczyn
zdarzenia, do którego doszło w dniu 30.01.2023 r. w Inowrocławiu, w szczególności
w
zakresie odkształceń konstrukcyjnych przęseł drabiny i ich przełamania? Jeśli tak,
proszę o wskazanie wniosków analizy.
4.
czy pojazd, który uległ uszkodzeniu w dniu 30.01.2023 r. w KP PSP Inowrocław jest
tożsamy z oferowanym zamawiającemu w niniejszym postępowaniu (w szczególności,
czy tożsamy jest element drabiny)?
5. czy zalecenie firmy Rosenbauer
Karlsruhe, wydane w oświadczeniu z dnia 30.01.2023
r., w zakresie ograniczonego korzystania z 40-
metrowych drabin jej produkcji, mają
zastosowanie do wszystkich ww. pojazdów użytkowanych do dnia ustalenia przez
Rosenbauer przyczyn zdarzenia?
6. jaki jest orientacyjny czas ustalenia przyczyn zdarzenia z dnia 30.01.2023 r. przez
producenta pojazdu?
7.
czy Wykonawca lub producent podjęli czynności zmierzające do ustalenia technicznych
przyczyn uszkodzeń drabiny, do jakich doszło w Katarze i KM PSP w Lublinie
(https://remiza.com.pl/fala-komentarzy-w-internecie-po-zlamaniu-drabiny-rosenbauera/)?
Jeśli tak, proszę o wskazanie przyczyn ww. uszkodzeń, opisać rodzaje uszkodzeń,
konsekwencje dla użytkowników oraz czy drabiny są nadal w użyciu w pełnym zakresie
wysokości ratowniczej. Jeśli nie, proszę wskazać powody odstąpienia od ww.
czynności?
Odwołujący w odpowiedzi na to wezwanie, odnosząc się kolejno do zadanych pytań,
wskazał:
1.
Potwierdzamy, że zaoferowany pojazd, który został opisany w ofercie z 9 stycznia 2023 r.
spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa przewidziane przez właściwe przepisy,
a
drabina posiada parametry wysokości ratowniczej min. 40 metrów oraz spełnia pkt 1.2,
1.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 OPZ.
2. Pojazd zaoferowany w ofercie z 9 stycznia 2023 r. posiada ak
tualne świadectwo
dopuszczenia nr 4805/2022. Niezależnie od powyższego, deklarujemy i potwierdzamy, iż
dostarczymy kompletny pojazd z aktualnym świadectwem dopuszczenia, zgodnie
z
wymaganiami Zamawiającego.
3.
Potwierdzamy, że wykonawca bezzwłocznie podjął czynności mające na celu ustalenie
przyczyny zdarzenia, które miało miejsce w Inowrocławiu. Raport z odczytu i analizy
danych z „czarnej skrzynki” drabiny, będący jedną z części raportu końcowego, zgodnie
z
przyjętym harmonogramem pracy zespołu dochodzeniowego, zostanie dostarczony do
CNBOP-
PIB w najbliższy poniedziałek tj. 20.02.2023 r.
4.
Potwierdzamy, iż zaoferowany pojazd, w tym zespół drabiny, jest tożsamy ze specjalnym

samochodem z drabiną mechaniczną (SD40) będącym na wyposażeniu KP PSP
w
Inowrocławiu.
5. Z
godnie z treścią samego oświadczenia producent wprowadził czasowe zalecenie
ograniczenia zakresu stosowania drabin o wysokości ratowniczej 40 metrów. Wskazane
oświadczenie producenta miało charakter ostrożnościowy. Najpóźniej do 22.02.2023 r.
spodziewane jest wycofanie czasowej rekomendacji z 30.01.2023 r.
6.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy grupy dochodzeniowej finalna wersja
raportu końcowego Rosenbauer Karlsruhe zostanie przekazana do CNBOP-PIB do dnia
28.02.2023.
7.
Wykonawca potwierdza, iż w obu przypadkach producent podjął działania mające na celu
ustalenie przyczyny opisanych zdarzeń. Ustalenia wskazują, iż każde ze wspomnianych
zdarzeń miało odmienną przyczynę i przebieg. W przypadku zdarzenia dotyczącego
drabiny mechanicznej w Katarze, dochodzenie
zostało już zakończone, a jego wyniki
zostały przekazane do organów prowadzących dochodzenie na miejscu zdarzenia.
W
powyższym przypadku nie wystąpiły jakiekolwiek problemy techniczne oraz
strukturalne zespołu drabiny i pozostałych część pojazdu dostarczonego przez
Rosenbauer Karlsruhe. Jednocześnie informujemy, że do Rosenbauer Karlsruhe
wpłynęło oficjalne zapytanie o wycenę naprawy pojazdu. W przypadku pojazdu
użytkowanego przez KM PSP Lublin dostrzeżone zostało zagadnienie eksploatacyjne
wynikające z ustawienia przednich i tylnych rolek prowadzących. Nie wystąpiły żadne
uszkodzenia drabiny mechanicznej, a
co za tym idzie pojazd nigdy nie był niebezpieczny
w użytkowaniu. Konsekwencją ustawienia rolek był niewspółosiowy wysuw jednego z
przęseł drabiny, który w konsekwencji spowodował pogłębienie przesunięcia względem
osi drabiny wyższych przęseł wysuwających się prawidłowo. Należy zaznaczyć, iż
system komputerowy dr
abiny w sposób adekwatny do sytuacji umożliwiał bezpieczne
złożenie zespołu drabiny zarówno z głównego panelu sterowania jak i z panelu
sterowania kosza ratowniczego przy użyciu następujących sekwencji: odpuszczenie
czuwaka nożnego, puszczenie joysticków sterujących, wciśnięcie przycisku
nadrzędności, wciśnięcie czuwaka nożnego i ruch joysticka odpowiadający za wsuwanie
zespołu drabiny. Ostrożnościowo, w celu zapewnienia najwyższej staranności, drabina
została przetransportowana do fabryki, gdzie została poddana analizie. Producent
wprowadził dostosowania w zakresie ustawień rolek prowadzących. W następstwie
zdarzenia w KM PSP Lublin, technicy z Rosenbauer Karlsruhe przeprowadzili
profilaktyczną akcję weryfikacji pozostałych 12 drabin dostarczonych w tym samym
projekcie. Przeprowadzone działania nie wykazały potrzeby dokonywania jakichkolwiek
napraw, jak
również w żadnym weryfikowanym pojeździe nie wykryto nieprawidłowości.
Najpóźniej do 22.02.2023 r. spodziewane jest wycofanie czasowej rekomendacji z

30.01.2023 r.
Zamawiający w dniu 14 marca 2023 r. zawiadomił wykonawców o wyborze oferty
Przystępującego jako najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. Uzasadniając powyższe Zamawiający
wskazał, iż po otwarciu ofert Zamawiający powziął informację o zdarzeniu, które poddało w
wątpliwość fakt spełnienia warunków zamówienia przez Odwołującego. Zdarzenie miało
miejsce w KP PSP w
Inowrocławiu w dniu 30.01.2023 r., podczas testów nowego
samochodu specjalnego z
drabiną 40-metrową firmy Rosenbauer. Doszło wówczas do
przełamania drabiny, co było szeroko komentowane w prasie branżowej. W zdarzeniu,
szczęśliwie, nikt nie ucierpiał, a ww. pojazd został natychmiast przekazany Wykonawcy,
celem wykonania odpowiedni
ej diagnostyki, wyjaśnienia przyczyn zdarzenia i usunięcia
wady. Do dnia dzisiejszego ww. samochód pozostaje w dyspozycji tego Wykonawcy. Niemal
natychmiast po ww. zdarzeniu Zamawiający wszedł w posiadanie informacji o jeszcze innych
niepokojących zdarzeniach z udziałem drabin 40-metrowych produkowanych przez
Rosenbauer. Między innymi mowa tu o incydencie w Katarze oraz Lublinie. Wobec
powyższego, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, w dniu ww. zdarzenia, tj.
30.01.2023 r. wydał komunikat o natychmiastowym wycofaniu z użytkowania wszystkich
pojazdów marki Rosenbauer z drabiną mechaniczną 40 metrów i więcej. Jednocześnie firma
Rosenbauer Karlsruhe wydała oświadczenie, w którym zaleca użytkowanie drabin L42A-XS
tylko do maksymalnej wysokości 32 metrów, tj. w ograniczonym zakresie, do czasu ustalenia
przez ww. firmę ostatecznej przyczyny wypadku. Należy zauważyć, że model pojazdu, który
uległ awarii w Inowrocławiu jest tożsamy z oferowanym w niniejszym postępowaniu przez
Wykonawcę Rosenbauer Polska Sp. z o.o., jak również posiada to samo świadectwo
dopuszczenia nr 4805/2022.
W wyniku ww. wydarzeń Zamawiający w dniu 07.02.2023 r. podjął decyzję
o
unieważnieniu pierwotnie dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Rosenbauer
Polska Sp. z o. o. i powr
ócił do etapu analizy i oceny ofert. W dniu 10.02.2023 r.
Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy Rosenbauer Polska Sp. z o.o. o złożenie wyjaśnień
dot. treści złożonej oferty, w szczególności w kontekście powyższych okoliczności. Złożone
przez Wykonawcę wyjaśnienia (pismo Rosenbauer z dnia 16.02.2023r.) nie usunęły jednak
wątpliwości Zamawiającego. Wyjaśnienia były lakoniczne i sprowadzały się do niepopartej
obiektywnymi dowodami tezy o spełnianiu wymogów zamówienia — niezależnie od faktu, iż
badanie przyczyn
wypadku pozostaje w toku i nie są znane wnioski tej analizy. Następnie,
w dniu 22.02.2023 r. firm
a Rosenbauer Karlsruhe wydała oświadczenie znoszące
ograniczenie dot. wszystkich drabin L42A-
XS. Podstawą takiego stanowiska było
„zakończenie analizy danych z czarnej skrzynki” oraz „chronologiczna rekonstrukcja danych”.

W odpowiedzi na ww. oświadczenie, w dniu 23.02.2023 r. Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej wydał komunikat podtrzymujący decyzję o czasowym wycofaniu
z
użytkowania wszystkich samochodów z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej 40
m produkcji Rosenbauer. We wskazanym oświadczeniu Komendant Główny PSP wyraził
zdumienie dla stanowiska Rosenbauer Karlsruhe GmbH z dnia 22.02.2023 r., bowiem
producent pojazdów Rosenbauer zniósł ograniczenia w użytkowaniu drabin tylko na
podstawie chronologicznej rekonstrukcji danych, tj. bez analizy wszystkich istotnych
aspektów sprawy, do czego sam się zobowiązał w swoim oświadczeniu z dnia 30.01.2023 r.
drabiny miały być użytkowane w ograniczonym zakresie do czasu ustalenia „ostatecznej
przyczyny wypadku”. Wskazane stanowisko zdaje się być przedwczesne i budzi poważne
wątpliwości w zakresie celów, które legły u podstaw takiego działania. Zamawiający jednak
musi mieć na względzie przede wszystkim tak newralgiczne kwestie, jak życie i zdrowie
strażaków.
W obecnej sytuacji Zamawiający ma zatem uzasadnione obawy sądzić, iż zaoferowany
produkt nie spełnia warunków zamówienia, a postawa firmy Rosenbauer, która na podstawie
sczytania ciągłości zdarzeń z „czarnej skrzynki” uznała, iż użytkowanie drabin 40-metrowych
jest bezpieczne, jest niewiarygodna. Brak je
st bowiem pewności, czy produkowany sprzęt
jest w pełni sprawny. Nie można także wykluczyć istnienia wady fabrycznej na skalę
wszystkich drabin 40-metrowych t
ego producenta. Jednocześnie nie jest możliwe ustalenie
czasu niezbędnego do wyjaśnienia ostatecznych przyczyn wypadku, w tym wyjaśniania
okoliczności ww. wypadku i wykonania badań technicznych nad pojazdem tak, aby trwale
usunąć przyczynę powtarzających się awarii i przełamań przęseł drabiny. Natomiast proces
analizy i badania ww. drabin przez Wykonaw
cę powinien na tym etapie trwale usunąć wadę
drabin, która może bowiem wynikać z konstrukcji i zastosowanych materiałów, a nie z pracy
samych systemów. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu specjalnego z
drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 40 m, co wynika z potrzeb
Zamawiającego związanych z wysoką zabudową docelowego obszaru chronionego. Zgodnie
z zapisami OPZ (m.in. pkt 1.2, 1.8, 4.1, 4.2
, 4.3, 4.4, 4.5) samochód specjalny z drabiną
mechaniczną 40 metrów musi spełniać określone wymogi, które w ocenie Zamawiającego na
ten moment nie zostały spełnione. Zamawiający przy tym nie może wydatkować środków
publicznych w
sposób nierzetelny i nie gwarantujący zakupu produktu w pełni funkcjonalnego
i
bezpiecznego dla użytkowników oraz osób, którym pomoc jest udzielana. Mając na uwadze
obowiązek zakupu sprzętu, który jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w SWZ
, a także potrzebami Zamawiającego oraz w trosce o bezpieczeństwo zarówno
strażaków-ratowników oraz ludzi ratowanych, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu
oferty
Odwołującego.

Ponadto Izba ustaliła, iż w dniu 30 stycznia 2023 r. Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej wydała komunikat informujący, że
na terenie Jednostki Ratowniczo -
Gaśniczej PSP w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie), podczas testów nowego
samochodu specjalnego z drabiną SCD40 firmy Rosenbauer, doszło do awarii drabiny.
W
wyniku zdarzenia żaden ze strażaków nie odniósł obrażeń. Testy wykonywane były
według standardowej procedury zalecanej przez producenta przed wprowadzeniem nowego
samochodu do użytkowania w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Komendant Główny
PSP polecił natychmiastowe wycofanie z użytkowania wszystkich pojazdów marki
Rosenbauer z
drabiną mechaniczną o wysokości 40 metrów i więcej.
W dniu 30 stycznia 2023 r. Zarząd Rosenbauer Karlsruhe GmbH wydał oświadczenie,
w którym poinformowano, że w ww. dniu ok. godz. 14:20 podczas testów realizowanych na
terenie JRG nr 1 KP PSP w Inowrocławiu z nieznanych powodów doszło do przełamania
drabiny mechanicznej L42A-SX firmy Rosenbauer Karlsruhe
. Szczęśliwie, pomimo
okoliczności, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W komunikacie wskazano, że Rosenbauer
będzie aktywnie współpracować i wspierać lokalne organizacje zaangażowane w
dochodzenie pozwalające wyjaśnić zdarzenie. Do czasu ustalenia przez firmę ostatecznej
przyczyny wypadku, firma Rosenbauer Karlsruhe
zaleca używanie drabiny L42A-XS tylko do
maksymalnej wys
okości 32 metrów.
Pismem z dnia 14 lutego 2023 r. Komendant Miejski PSP w Lublinie poinformował
Zamawiającego o dotychczasowych problemach eksploatacyjnych i nieprawidłowościach
pracy pojazdu specjalnego z drabiną mechaniczną marki Rosenbauer, wskazując: „Komenda
Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, informuje iż drabina marki Rosenbauer
L42A-
XS na podwoziu MAN została zakupiona w 2021 r. w ramach projektu pn.
„Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”. Podczas
eksploa
tacji drabina uległa kilku awariom, które zostały zgłoszone do autoryzowanego
serwisu Rosenbauer Polska.
Pierwsza awaria miała miejsce 20 października 2021 roku,
podczas inspekcji
gotowości operacyjnej, w trakcie realizacji założenia bojowego nastąpiła
awaria
wysuwu drabiny, nastąpiło niekontrolowane odchylenie boczne ramienia głównego
drabiny w lewą stronę pomiędzy 3 a 2 przęsłem, nadmienię iż w koszu drabiny znajdowało
się dwóch ratowników łączna waga obciążająca kosz to około 200kg. Konieczne było
awaryj
ne złożenie drabiny przez przybyły serwis, ponieważ doszło do blokady mechanizmu
wysuwu. Po tym zdarzeniu dokonano zgłoszenia do autoryzowanego serwisu o zaistniałej
sytuacji, w związku z tą sytuacją firma Rosenbauer na koszt własny przetransportowała
pojazd do siedziby producenta tj. Rosenbauer Karlsruhe celem diagnostyki, ustalenia
przyczyn i naprawy. Drabina
wróciła po około miesiącu do polskiego serwisu w Palmirach
koło Warszawy skąd miała zostać odebrana. Kolejna awaria miała miejsce 22 marca 2022

roku, podczas
ćwiczeń doskonalenia zawodowego, nastąpiło wygięcie ramienia głównego
drabiny
w lewą stronę pomiędzy 3 a 2 przęsłem. Mechanizm drabiny nie został zablokowany,
można było złożyć urządzenie przy pomocy joysticka. W tym przypadku naprawy dokonano
w polskim autoryzowanym serwisie Rosenbauer. Ponadto w trakcie
eksploatacji zgłoszono
wysuwającą się w trakcie jazdy tylną podporę oraz ogniska korozji na przęsłach drabiny oraz
podporach. W dniu 31 stycznia 2023 roku podczas
obsługi codziennej ujawnione zostały
trwałe odkształcenia na powierzchni górnej i bocznej przęseł. Odkształcenia objawiające się
poprzez regularne zagłębienia na około 1mm profili przęseł występują na przęśle pierwszym
oraz piątym w ich środkowej części. Ujawnione odkształcenia zgłoszono do CNBOP-PIB w
Józefowie, KG PSP oraz serwisu Rosenbauer. Do chwili obecnej serwis nie podjął
jakichkolwiek
czynności. Informuje jednocześnie iż nasz pojazd zgłoszony jest do rejestru
UDT
o./Lublin Obecnie pojazd jest wycofany z podziału bojowego.” Do pisma załączono
zdjęcia odkształceń i odchylenia bocznego.
W dniu 22 lutego 2023 r. Zarząd Rosenbauer Karlsruhe GmbH wydał oświadczenie
o zn
iesieniu ograniczenia w zakresie użytkowania drabin L42A-XS. W oświadczeniu
wskazano, iż 20 lutego 2023 r. zakończono analizę danych z czarnej skrzynki pochodzącej
z uszkodzonej drabiny L42A-
XS w Inowrocławiu. Chronologiczna rekonstrukcja danych
wskazała, że zespół drabiny oraz pojazd działały poprawnie. Mając na uwadze powyższe
Zarząd zniósł ograniczenia w zakresie użytkowania wszystkich drabin (wprowadzone
czasowo ze względów ostrożnościowych) ze skutkiem natychmiastowym. Raport końcowy
dotyczący zdarzenia w Inowrocławiu zostanie przekazany do polskich organów
prowadzących dochodzenie na przełomie lutego i marca 2023 r.
W dniu 23 lutego 2023 r. Komendant
Główny PSP wydał komunikat, w nawiązaniu do
oświadczenia Zarządu Rosenbauer Karlsruhe GmbH z dnia 22.02.2023 r. dotyczącego
zniesienia ze skutkiem natychmiastowym ograniczenia w zakresie użytkowania drabin L42A-
XS, infor
mujący, iż Komendant podtrzymuje decyzję o czasowym wycofaniu z użytkowania
wszystkich samochodów z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej 40m produkcji
Rosenbauer. Komendant wskazał, iż ze zdumieniem przyjął stanowisko Zarządu
Rosenbauer Karlsruhe Gm
bH o zniesieniu ograniczeń w użytkowaniu drabin tylko na
podst
awie chronologicznych rekonstrukcji danych bez analizy wszystkich aspektów
mogących mieć
wpływ na zdarzenie i przedstawienia ostatecznych wniosków. W jego ocenie
zdecydowanie przedwczesnym jest
podejmowanie tak kluczowej decyzji dla bezpieczeństwa
strażaków oraz osób ratowanych przed dokonaniem ostatecznych ustaleń przyczyn
zdarzenia w Inowrocławiu w dniu 30.01.2023 roku. Komendant wskazał, iż oczekuje:
przedłożenia przez firmę Rosenbauer raportu końcowego uzgodnionego wcześniej w ramach
spotkań roboczych przedstawicieli PSP oraz firmy Rosenbauer, przedstawienia wyników

badań próbek materiałowych z elementów uszkodzonej drabiny mechanicznej,
przeprowadzenia badań wycofanych z użytkowania egzemplarzy drabin typu L42A-XS.
Komunikat z 22.02.2023 stoi w sprzeczn
ości z deklarowaną przez spółkę Rosenbauer wolą
rzetelnego wyjaśnienia wspomnianych okoliczności i przyczyn zdarzenia, w dobrze pojętym
interesie spółki jak i użytkowników drabin. Wspomniany komunikat firmy Rosenbauer z
22.02.2023
Komendant odczytał w kategoriach bagatelizowania problemu przez producenta
wyrobu. Nieakceptowalnym jest brak odpowiedzi na skierowane ponad dwa tygodnie temu
pisma z
żądaniem przedłużenia okresu gwarancji o okres wycofania sprzętu oraz z
wnioskiem o
dostarczenie pojazdów zastępczych w miejsce pojazdów wycofanych z
eksploatacji. Odbieram to jako lekceważenie naszej formacji. Oczekuję poważnego
traktowania strażaków oraz osób, którym niesiemy pomoc, a także rzetelnego podejścia
firmy Rosenbauer do wyjaśnienia powodów uszkodzenia drabiny mechanicznej.

W dniu 10 marca 2023 r. Komendant
Główny PSP wydał komunikat informujący, iż
9
marca 2023 roku miało miejsce spotkanie kadry kierowniczej Komendy Głównej PSP, pod
przewodnictwem gen. brygadiera, z przedstawicielami firmy Rosenbauer Karlsruhe GmbH,
w
tym członka zarządu grupy Rosenbauer, podczas którego zostały omówione kwestie
kontroli poszczególnych egzemplarzy drabin typu L42A-XS. Podczas spotkania omówiono
dotychczasowe dz
iałania dostawcy sprzętu w tej sprawie oraz przedstawiono stanowcze
stanowisko Komendy Głównej PSP i CNBOP-PIB dotyczące bezpiecznego użytkowania
drabin marki Rosenbauer. Komendant Główny PSP poinformował, że podtrzymuje decyzję
o
czasowym wycofaniu z użytkowania wszystkich samochodów z drabiną mechaniczną
o
wysokości ratowniczej 40 m produkcji Rosenbauer do czasu przedstawienia
jednoznacznych dowodów świadczących o możliwości bezpiecznego użytkowania sprzętu
ratowniczego. Gen. brygadier oczekuje poważnego traktowania Państwowej Straży
Pożarnej, a także przeprowadzenia testów, wycofanych z użytkowania egzemplarzy drabin
typu L42A-
XS, przez firmę Rosenbauer Karlsruhe GmbH. Strony uzgodniły kolejny termin
spotkania na dzień 22 marca 2023 roku w celu ustalenia kolejnych etapów badania przyczyn
zdarzenia w
Inowrocławiu w dniu 30.01.2023 oraz sposobu testowania drabin o wysokości
ratowniczej 40 metrów.
W dniu 22 marca 20223 r. Komendant Główny PSP wydał komunikat informujący, iż
firma
Rosenbauer Karlsruhe GmbH odw
ołała w ostatniej chwili spotkanie zaplanowane na
22.03.2023 r. w sprawę ustalenia kolejnych kroków w zakresie badania przyczyn zdarzenia
w
Inowrocławiu. Jako powód wskazano brak możliwości przygotowania oczekiwanych
wniosków istotnych z punktu widzenia zagadnień omawianych na poprzednim spotkaniu,
w
skazując, iż ma to związek z koniecznością pozyskania protokołów z badań
przeprowadzonych w ostatnich dniach przez CNBOP-PIB. Wspomniane badania

zrealizowano w ram
ach kontroli doraźnej świadectwa dopuszczenia nr 4805/2022 dla
wyrobu ciężki samochód z drabiną mechaniczną SD 40 (4x2) typ L42-XS PN-EN 1846 S-1-3
PN-EN 14043 ODKK 37/13 na podwoziu Volvo.
Jak ustalono w trybie kontaktów służbowych,
wyniki wspomnianej kontroli spowodowały podjęcie przez CNBOP-PIB decyzji o cofnięciu z
dniem 20.03.2023 r. w. świadectwa dopuszczenia. Zdaniem Komendanta decyzja o
odwołaniu spotkania stoi w sprzeczności z zapewnieniami firmy o poważnym traktowaniu
sprawy i
dążeniu do jak najszybszego wyjaśnienia przyczyn wypadku.
Ponadto
Izba ustaliła, iż pismem z dnia 4 kwietnia 2023 r. CNBOP-PIB poinformowało
Zamawiającego, iż w dniu 20 marca 2023 r. podjęto decyzję o cofnięciu świadectwa
dopuszczenia nr 4805/2022 wydanego dla ciężkiego samochodu z drabiną SD 40 (4x2) typ:
L42A-XS PN-EN 1846 S-1-3 PN-EN 14043 ODKK 37/13 na podwoziu Volvo.
Przyczyną
cofnięcia wspomnianego świadectwa dopuszczenia były negatywne wyniki badań dwóch
egzemplarzy
rozpatrywanego typu pojazdu przeprowadzonych w ramach kontroli doraźnej
w trybie
§ 13 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z 20.06.2017 r. (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 ze
zm.). Stwierdzone niezgodności dotyczyły wytrzymałości drabiny oraz weryfikacji jej działania
w
teście funkcjonalnym (odpowiednio pkt 5.1.3.1, 5.1.3.2 oraz 5.1.4.1 normy PN-EN
14043:2014-
05 „Samochody pożarnicze specjalne – Drabiny obrotowe z ruchami
kombinowanymi -
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody
badań.”
Decyzja o cofnięciu świadectwa dopuszczenia została zaskarżona przez Odwołującego
w administracyjnym trybie (dokum
ent objęty tajemnicą przedsiębiorstwa).

Izba zważyła, co następuje:
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia
faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż
odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Za niewykazany Izba uznała zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 w zw. z art. 7 pkt 29
w zw. z art. 99 w zw. z art. 101 w zw. z art. 134 w zw. z art. 239 ust. 1 w zw. z art. 218 ust. 2
w zw. z art. 253 ust. 1 w zw. z art. 16 ustawy Pzp w zw. z art. 3 w zw. z art. 15 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) w
zw. z art. 9 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm) poprzez odrzucenie oferty
Odwołującego.
Przywołując ww. podstawy prawne zarzutu należy wskazać, iż w myśl art. 16 ustawy
Pzp zamawiający
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w
sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie

wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny. Z
godnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Poprzez warunki zamówienia, zgodnie z art. 7 pkt 29 ustawy Pzp należy rozumieć warunki,
które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające
w
szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją
zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 218 ust. 2 ustawy
Pzp treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w
dokumentach zamówienia. Art 239 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający wybiera
najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach
zamówienia. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli
oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty (…), 2) wykonawcach, których oferty zostały
odrzucone -
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Pozostałe wskazane w petitum odwołania podstawy prawne zarzutu, tj. art. 99, art. 101
oraz art. 134
ustawy Pzp odnoszą się do treści dokumentów zamówienia i nie mają
znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Ponadto należy wskazać, iż nie leży w
kognicji Izby dokonywanie oceny zgodności działania Zamawiającego z przepisami ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1233) oraz
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 275 ze zm.)
, które Odwołujący przywołał w treści zarzutu nr 1. Środki ochrony
prawnej przysługują wobec czynności Zamawiającego podjętych (lub zaniechanych) w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, które są niezgodne z przepisami ustawy Pzp i aktów
wykonawczych do tej ustawy (por. art. 513 ustawy Pzp). Izba nie jest zatem
władna do
stwierdzenia,
czy działania Zamawiającego prowadzące do odrzucenia oferty Odwołującego
stanowią czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu właściwych przepisów.
Przechodząc do meritum, w ocenie składu orzekającego, poczynione ustalenia
faktyczne
oraz zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, pozwalają uznać decyzję
Zamawiającego za zgodną z przepisami ustawy Pzp. Izba stwierdziła, iż Odwołujący nie
sprostał obowiązkowi wykazania, że decyzja Zamawiającego o odrzuceniu jego oferty na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
była decyzją nieprawidłową.
Argumentacja Odwołującego sprowadzała się przede wszystkim do twierdzenia, że
stanowisko Zamawiającego o wadach pojazdu zaoferowanego przez Odwołującego zostało
oparte na niepotwierdzonych przypuszczeniach i doniesieniach medialnych, a jako takie nie
mogło być podstawą stwierdzenia niezgodności z warunkami zamówienia zaoferowanego
pojazdu
. Odwołujący wskazał także na fakt, że pojazd dopiero ma zostać wyprodukowany

i dostarczony, a zatem stwierdzenie
ewentualnych wad będzie możliwe dopiero na etapie
jego odbioru.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że stan faktyczny przedmiotowej sprawy jest
bardzo specyficzny, a sprawa ma charakter rozwojowy. Mamy bowiem do czynienia z
sytuacją, w której w toku postępowania o udzielenie zamówienia nastąpiły zdarzenia
wskazujące na wady samochodów specjalnych z drabiną mechaniczną
SD 40 (4x2) typ
L42A-XS produkcji Rosenbauer,
tożsamych z pojazdem zaoferowanym przez Odwołującego
w przedmiotowym postępowaniu, posiadających to samo świadectwo dopuszczenia. Mowa
tu przede wszystkim o przełamaniu drabiny podczas testów odbiorowych dokonywanych
przez KP PSP w
Inowrocławiu, skutkującym wycofaniem z użytku przez Państwową Straż
Pożarną wszystkich pojazdów specjalnych
z drab
iną mechaniczną
typu L42A-XS produkcji
Rosenbauer oraz o
cofnięciu świadectwa dopuszczenia dla typu pojazdu zaoferowanego
przez Odwołującego w postępowaniu.
Izba stwierdziła, iż decyzja Zamawiającego, nawet jeśli zdawała się mieć zdaniem
Odwołującego charakter ostrożnościowy, to została oparta na mocnych podstawach
i wnioskach wywiedzionych z historii
przypadków, jakie miały miejsce z udziałem
samochodów specjalnych z drabiną mechaniczną produkowanych przez firmę Rosenbauer.
Wskazać tu należy w szczególności na zdarzenie mające miejsce w dniu 30 stycznia 2023 r.
w KP PSP w
Inowrocławiu, gdzie podczas testów nowego samochodu specjalnego z drabiną
typu L42A-XS

firmy Rosenbauer doszło do przełamania drabiny, wobec czego Komendant
Główny PSP wydał komunikat o natychmiastowym wycofaniu z użytkowania wszystkich
pojazdów marki Rosenbauer z drabiną mechaniczną 40m i więcej.
Testy wykonywane były
według standardowej procedury zalecanej przez producenta przed wprowadzeniem nowego
samochodu do użytkowania w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
Pojazd został
przekazany Odwołującemu celem wykonania odpowiedniej diagnostyki, wyjaśnienia
przyczyn zdarzenia i
usunięcia wady. Nie było przedmiotem sporu to, że ww. przypadek
dotyczyły tożsamego pojazdu z drabiną mechaniczną
typu L42A-XS
, jak pojazd zaoferowany
przez Odwołującego w tym postępowaniu i posiadającego to samo świadectwo
dopuszczenia.
Odwołujący w ramach wyjaśnień udzielonych na wezwanie Zamawiającego z
art. 223 ust. 1 ustawy Pzp p
otwierdził, iż „zaoferowany pojazd, w tym zespół drabiny, jest
tożsamy ze specjalnym samochodem z drabiną mechaniczną (SD40) będącym na
wyposażeniu KP PSP w Inowrocławiu.” Zamawiający podejmując decyzję o odrzuceniu
oferty Odwołującego posiadał także wiedzę (w oparciu m.in. o pismo KM PSP w Lublinie) o
sytuacji związanej z problemami eksploatacyjnymi i nieprawidłowościach pracy pojazdu
specjalnego z drabiną mechaniczną marki Rosenbauer (drabina marki Rosenbauer L42A-XS
na podwoziu MAN zakupiona w 2021 r.). W piśmie tym opisano awarie drabiny, które miały

miejsce w
październiku 2021 r., w marcu 2022 r., a 31 stycznia 2023 r. ujawnione zostały
trwałe odkształcenia na powierzchni górnej i bocznej przęseł, zgłoszone do CNBOP-PIB
w
Józefowie, KG PSP oraz serwisu Rosenbauer. KM PSP w Lublinie poinformował
Zamawiającego, iż do chwili obecnej serwis nie podjął czynności, a pojazd obecnie jest
wycofany
z podziału bojowego. Zamawiającemu znany był także przypadek zdarzenia
z
udziałem pojazdu z drabiną mechaniczną produkcji Rosenbauer w Katarze.
W ocenie Izby nie jest zasadne
stanowisko Odwołującego, iż decyzja Zamawiającego
została oparta na niepotwierdzonych doniesieniach medialnych. Po pierwsze Odwołujący nie
przedstawił żadnych dowodów, które mogłyby wykazać, że artykuły prasowe dotyczące
zdarzeń z udziałem samochodów specjalnych z drabiną mechaniczną
typu L42A-XS
produkcji Rosenbauer

prezentowały treści nieprawdziwe. Okoliczność, że zdarzenia takie
miały miejsce była bezsporna. Twierdzenia Odwołującego o powiązaniach portalu Remiza.pl
z
Przystępującym pozostają bez znaczenia, ponieważ informacje o zdarzeniach, które miały
miejsce
w Inowrocławiu (czy też w Katarze) były informacjami powszechnie dostępnymi,
publikowanymi
przez różnego rodzaju media o szerokim zasięgu. Po drugie, co ważniejsze,
artykuły publikowane w mediach miały wyłącznie charakter pomocniczy, stanowisko
Zamawiającego było bowiem oparte przede wszystkim na decyzji Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej o wycofaniu z podziału bojowego wszystkich samochodów
specjalnych z
drabiną mechaniczną
typu L42A-XS produkcji Rosenbauer
oraz na
oświadczeniu samego producenta – Rosenbauer
Karlsruhe GmbH z dnia 30 stycznia 2023
r.
, który po wypadku, jaki miał miejsce w Inowrocławiu, zalecił ograniczenie zastosowania
drabin
L42A-XS,

do niższej niż wymagana w SWZ wysokości (tj. do 32m).
Ta ostatnia okoliczność ma istotne znaczenie, bowiem w toku postępowania o
udzielenie zamówienia sam producent, publikując oficjalny komunikat, potwierdził, że doszło
do przełamania drabiny
L42A-XS
podczas testów w Inowrocławiu i wskazał na konieczność
ograniczenia

możliwości korzystania z samochodów specjalnych z drabiną mechaniczną
rekomendując jej używanie wyłącznie do maksymalnej wysokości 32m, czyli nie w pełnym
zakresie wymaganym przez Zamawiającego (40m). Odwołujący w swojej argumentacji
pominął fakt, że to właśnie oświadczenie samego producenta było jedną z głównych
przyczyn stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności oferowanego pojazdu z
warunkami zamówienia. W świetle treści tego oświadczenia nie budziło zaś wątpliwości, że
możliwość korzystania z drabiny została ograniczona do wysokości niższej niż wymagana w
SWZ.
Zwrócić ponadto należy uwagę, że firma Rosenbauer
Karlsruhe GmbH
w ww.
oświadczeniu wskazała, że z drabin należy korzystać w ograniczonym zakresie „do czasu
ustalenia ostatecznej przyczyny wypadku w
Inowrocławiu.” Jak zaś wskazał sam Odwołujący
w treści odwołania „przyczyna powoływanych zdarzeń w Inowrocławiu nie została jeszcze

ustalona
(wciąż trwają czynności sprawdzające i trwa przygotowywanie raportu).” Skoro
zatem nie ustalono ostatecznej
przyczyny powoływanych zdarzeń, to słusznie stwierdził
Zamawiający, w ślad za oświadczeniem Komendanta Głównego PSP z dnia 23 lutego 2023
r., że zniesienie ze skutkiem natychmiastowym ograniczenia w zakresie użytkowania drabin
L42A-
XS przez firmę Rosenbauer
Karlsruhe GmbH w dniu 22 lutego 2023 r. jawi się co
najmniej jako przedwczesne
i niezgodne z pierwotną deklaracją tego producenta. Producent
zniósł bowiem ograniczenia jedynie
na podstawie chronologicznej rekonstrukcji danych z
czarnej skrzynki,
bez wyjaśnienia ostatecznych przyczyn zdarzenia.
Argumentacja Odwołującego oparta na zniesieniu ograniczeń w zakresie użytkowania
drabin L42A-
XS przez firmę Rosenbauer
Karlsruhe GmbH na podstawie zapisu
chronologicznego z czarnej skrzynki
upada również w zestawieniu z faktem, że
decyzją z
dnia
20 marca 2023 r., świadectwo dopuszczenia nr 4805/2022 wydane dla ciężkiego
samochodu z drabiną SD 40 (4x2) typ: L42A-XS PN-EN 1846 S-1-3 PN-EN 14043 ODKK
37/13 na podwoziu Volvo,
zostało cofnięte.
Fakt cofnięcia ww. świadectwa dopuszczenia
został przyznany przez Odwołującego. Pomimo, iż świadectwo dopuszczenia zostało
cofnięte już po podjęciu przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty Odwołującego, to
okoliczność ta ma znaczenie w przedmiotowej sprawie. Zgodnie bowiem z art. 552 ust. 2
ustawy Pzp w
ydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku
postępowania odwoławczego. Zamawiający ma zaś prawo zgodnie z art. 535 ustawy Pzp
przedstawiać dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony
przeciwnej aż do zamknięcia rozprawy. W wyjaśnieniach z dnia 15 lutego 2023 r.
Odwołujący wprost wskazał, iż pojazd zaoferowany w ofercie z 9 stycznia 2023 r. posiada
aktualne świadectwo dopuszczenia nr 4805/2022. Oświadczenie to, według stanu rzeczy
ustal
onego w toku postępowania odwoławczego w oparciu o złożony przez Zamawiającego
dowód w postaci pisma CNBOP-PIB z dnia 4 kwietnia 2023 r, straciło aktualność. Cofnięcie
świadectwa dopuszczenia dla zaoferowanego pojazdu potwierdza zatem w sposób
następczy materialną prawidłowość decyzji Zamawiającego.
Co równie istotne, jak wynika z pisma CNBOP-PIB, przyczyną cofnięcia
wspomnianego świadectwa dopuszczenia były negatywne wyniki badań dwóch egzemplarzy
rozpatryw
anego typu pojazdu przeprowadzonych w ramach kontroli doraźnej. Jak
wyjaśniono w postępowaniu odwoławczym wycofanych z podziału bojowego zostało 16
pojazdów z drabiną
L42A-XS
, które mają zostać poddane badaniu. Przebadane na wstępie
dwa z tych pojazdów uzyskały negatywne wyniki, a jak wynika z ww. pisma
stwierdzone
niezgodności dotyczyły wytrzymałości drabiny oraz weryfikacji jej
działania w teście
funkcjonalnym.
Powyższe potwierdza istnienie wad drabin typu L42A-XS. Co przy tym
istotne -
Odwołujący w żaden sposób nie odparł argumentacji prezentowanej przez jego

przeciwników procesowych, że stwierdzone dotychczas wady drabin L42A-XS mają
charakter trwały, wskazują na problemy konstrukcyjne (co potwierdzają opisane przez
CNBOP-PIB
niezgodności w zakresie wymaganej normami wytrzymałości drabin),
wymagające ingerencji technologicznej i ponownego przejścia procedury certyfikacji, co nie
jest możliwe w przewidzianym w SWZ czasie dostawy pojazdu. Jak wskazał Zamawiający
ma on wątpliwości nie w zakresie pojedynczej sztuki pojazdu, ale całej technologii jego
konstrukcji i wybudowania, d
ostarczany pojazd powstawałby bowiem w oparciu o istniejący
schemat i
materiały dla określonego typu pojazdu. Bezsporne zaś było, że ten typ pojazdu,
wcześniej przebadany i dopuszczony do użytku, aktualnie świadectwo dopuszczenia utracił.
Również Przystępujący wskazywał, że proces konstruowania drabiny jest wieloletni, samo
badanie w celu uzy
skania certyfikacji trwa kilka miesięcy, drabinę można co najwyżej w
okresie przewidzianym na dos
tarczenie przedmiotu zamówienia wyprodukować w oparciu o
zatwierdzoną i przebadaną dokumentację techniczną, ale nie skonstruować, wyeliminować
wady konstrukcyjne
i uzyskać nową certyfikację. Odwołujący w postępowaniu odwoławczym
nie przedstawił jakichkolwiek twierdzeń ani dowodów, które przeczyłyby stanowisku
Zamawiającego i Przystępującego, wobec czego Izba twierdzenia te uznała za wiarygodne.
Nie
sposób w tym stanie rzeczy podzielić stanowiska Odwołującego, który twierdził, że
zarzucane wady pojazdu nie z
ostały potwierdzone, skoro opisane powyżej okoliczności
i
materiał dowodowy zgromadzony w sprawie na to wskazują. Sam producent ograniczył
możliwość korzystania z drabin w maksymalnej wysokości po zdarzeniu w Inowrocławiu, zaś
CNBOP-
BIP cofnął świadectwo dopuszczenia zaoferowanego typu pojazdu stwierdzając
wady w zakresie wytrzymałości drabin L42A-XS. Odwołujący nie wskazał żadnych twierdzeń
ani dowodów, które pozwalałyby uznać, że decyzja Zamawiającego była nieprawidłowa, tj.
że zaoferowany pojazd spełnia wszystkie wymagania SWZ, w zakresie parametrów drabiny
oraz wymagań bezpieczeństwa. Odwołujący nie przedstawił też żadnych informacji co do
przebiegu procesu badania przyczyn
przełamania drabiny L42A-XS podczas testów w
Inowrocławiu, wskazując, iż nie uzyskał zgody na ich przekazanie, nie wyjaśnił co w jego
ocenie mogło spowodować uszkodzenie drabiny. Odwołujący, poza gołosłownymi
deklaracjami,
nie przedstawił także żadnej wiarygodnej argumentacji, która chociażby
uprawdopodobniałaby, że jest w stanie dostarczyć pojazd bez wad i uzyskać wymaganą
certyfikację w przewidzianym terminie dostawy przedmiotu zamówienia. Odwołujący
zasłaniał się brakiem możliwości przekazania informacji oraz tajemnicą przedsiębiorstwa, co
należało w tym wypadku zrównoważyć z rezygnacją z podjęcia inicjatywy dowodowej.
Odwołujący miał świadomość, iż istnieje możliwość wyłączenia jawności rozprawy czy
przedstawienia dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa (sam zastrzegł w ten
sposób złożony na rozprawie dokument - odwołanie od decyzji o cofnięciu świadectwa

dopuszczenia)
. Odwołujący, poprzestając na hasłowych deklaracjach, nie przedstawił
wiarygodnych
twierdzeń, które przeczyłyby wnioskom Zamawiającego co do materialnej
niezgodności zaoferowanego pojazdu z warunkami zamówienia. Stanowisko Odwołującego
zostało ograniczone do aspektów formalnych mających wskazywać na wadliwość decyzji
Zamawiającego, nie zmierzało do faktycznego wykazania zgodności oferowanego pojazdu
z
wymaganiami Zamawiającego dotyczącego drabiny i bezpieczeństwa pojazdu. Jedyne
dowody złożone przez Odwołującego to lista podmiotów, którym dostarczono pojazdy
produkcji Rosenbauer oraz referencje
mające potwierdzać prawidłową eksploatację
pojazdów. Dowody te są jednak irrelewantne z perspektywy istnienia wad pojazdów ze
świadectwem dopuszczenia nr 4805/2022, zgodnie bowiem z twierdzeniami
Przystępującego, których Odwołujący nie negował, referencje dotyczą pojazdów o innym
podwoziu (posiadających inne świadectwa dopuszczenia) lub o innej drabinie niż
zaoferowana w postępowaniu. Sama zaś lista dostarczonych pojazdów w kwestii ich jakości
nic nie potwierdza.
Ponadto Izba miała na uwadze, iż Zamawiający odrzucając ofertę Odwołującego
wskazał także na ogólność udzielonych przez Odwołującego wyjaśnień treści oferty.
Zamawiaj
ący podniósł, iż złożone wyjasnienia nie usunęły wątpliwości Zamawiającego, były
lakoniczne i sprowadzały się do niepopartej obiektywnymi dowodami tezy o spełnianiu
wymogów zamówienia, niezależnie od faktu, iż badanie przyczyn wypadku w Inowrocławiu
pozos
taje w toku i nie są znane wnioski tej analizy. W ocenie Izby powyższe stanowisko
Zamawiającego było słuszne. Odwołujący miał świadomość, że przyczyną unieważnienia
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i wezwania go do wyjaśnień było przełamanie
w dniu 30 stycznia 2023 r. drabiny samochodu specjalnego produkcji Rosenabuer
w
Inowrocławiu, jednak poza prostym potwierdzeniem spełnienia wymagań SWZ przez
oferowany pojazd, nie przedstawił żadnych konkretnych danych co do procesu badania
przyczyn wypadku, m
imo że został wprost zapytany o podjęte czynności zmierzające do
ustalenia technicznych przyczyn zdarzenia, w szczególności w zakresie odkształceń
konstrukcyjnych
przęseł drabiny i ich przełamania. Odwołujący jedynie ogólnie potwierdził,
że podjął czynności w tym zakresie i dostarczy raport do CNBOP-PIB 20 lutego 2023 r.
Wyjaśnienia takie trudno uznać za rozwiewające wątpliwości Zamawiającego w zakresie
tego,
że oferowany pojazd posiada wady konstrukcyjne zagrażające bezpieczeństwu jego
użytkowników. Ponadto zawarta w wyjaśnieniach deklaracja Odwołującego o dacie
przekazania raportu do CNBOP-
PIB stoi w sprzeczności z twierdzeniami zawartymi
w
odwołaniu, gdzie wskazano, iż wciąż trwają czynności sprawdzające i trwa
przygotowywanie raportu
dotyczącego zdarzenia w Inowrocławiu. Jedynie jako uzupełnienie
Izba wskazuje, iż postępowanie dowodowe wykazało także, iż zawarte w wyjaśnieniach

twierdzenia, jakoby
nieprawidłowości drabiny w pojeździe użytkowanym przez KZM PSP
Lublin zostały zweryfikowane i usunięte w ramach czynności serwisowych, pozostają w
sprzeczności ze stanowiskiem KM PSP Lublin, z którego wynika, że podczas obsługi
pojazdu ujawniono trwałe odkształcenia na powierzchni górnej oraz bocznej przęseł, które
zgłoszono do CNBOP-PIB oraz serwisu Rosenbauer, a serwis ten nie podjął czynności
(pismo KM PSP Lublin z dnia 14 marca 2023 r.). Odwołujący ww. okoliczności nie
kwestionował.
Mając powyższe na uwadze Izba uznała zarzut nr 1 odwołania za nieudowodniony.
Izba za bez
zasadny uznała zarzut nr 2 odwołania, tj. zarzut naruszenia art. 226 ust. 1
pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) w zw. z art. 99 w zw. z art. 101 w zw. z art. 134 w zw. z art. 239
ust. 1 w zw. z art. 218 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1 w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez
odrzucenie ofert
y Odwołującego ze względu na niespełnienie powoływanych przez
Zamawiającego, przykładowych warunków zamówienia (katalog otwarty) podczas, gdy
Z
amawiający powinien wymienić w sposób enumeratywny wszystkie warunki zamówienia,
które rzekomo nie zostały spełnione - co w konsekwencji prowadzi do braku wyczerpującego
uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia oferty.
Izba stwierdziła, iż Zamawiający odrzucając ofertę Odwołującego opisał w sposób
szczegółowy przyczyny, jakie legły u podstaw jego decyzji, jak i podał konkretne
postanowienia OPZ, tj. pkt 1.2, 1.8, 4.1
– 4.5, z którymi oferta Odwołującego wykazuje
niezgodność. Ww. wymagania OPZ odnosiły się do obowiązku posiadania świadectwa
dopuszcze
nia wraz ze sprawozdaniem z badań (pkt 1.2), spełnienia wymagań w zakresie
ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa (pkt 1.8) oraz parametrów minimalnych drabiny
ratowniczej (pkt 4.1-
4.5), w tym dotyczących wysokości drabiny i przegubowego (łamanego)
ostatniego pr
zęsła. Wbrew stanowisku Odwołującego, użycie w treści uzasadnienia
odrzucenia oferty
sformułowania „między innymi” nie świadczy o braku identyfikacji przez
Zamawiającego warunków zamówienia, które nie zostały spełnione. Zamawiający wprost
wskazał wymagania (punkty OPZ), z którymi w jego ocenie zachodziła niezgodność,
Odwołujący zaś - kwestionując decyzję Zamawiającego wyłącznie z formalnych powodów -
nawet nie odniósł się w odwołaniu do ww. punktów OPZ. Jak wskazano już powyżej,
Odwołujący
nie
przedstawił
argumentacji
ani
dowodów,
które
chociażby
uprawdopodabniałyby zgodność zaoferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego
ustalonymi w odniesieniu do
parametrów dotyczących wysokości i wytrzymałości drabin oraz
bezpieczeństwa użytkowania pojazdu. W ocenie Izby uzasadnienie faktyczne i prawne
decyzji o odrzuceniu oferty Odwołującego pozwalała poznać tok rozumowania
Zamawiającego i przyczyny, jakie legły u podstaw odrzucenia oferty Odwołującego. Decyzja
ta
nie była wadliwa w aspekcie formalnym, a jak pokazało postępowanie dowodowe

przeprowadzone w sprawie nie zostało też podważone, aby była ona wadliwa w aspekcie
materialnym. Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty w zakresie
dotyczącym
niezgodności oferty Odwołującego z warunkami zamówienia dostatecznie wyjaśniało, czym
kierował się Zamawiający odrzucając ofertę Odwołującego, Odwołujący nie miał problemów
z identyfikacją tych przyczyn. Tym samym nie doszło tu do naruszenia wskazanych
przepisów, w szczególności art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Warto także zauważyć, że
Zamawiający podejmując decyzję o odrzuceniu oferty siłą rzeczy nie mógł dysponować
szerszym wachlarzem danych, skoro
sam Odwołujący (ja również producent) nie udzielił
konkretnych informacji na temat
przyczyn zdarzeń z udziałem pojazdów firmy Rosenbauer.

Odnosząc się do zarzutu nr 3 odwołania, tj. zarzutu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 4)
ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego ze względu na nieważność oferty, Izba
zgodziła się z Odwołującym, że Zamawiający w treści uzasadnienia odrzucenia oferty nie
wskazał powodów, dlaczego w jego ocenie oferta Odwołującego jest nieważna. Zgodnie z
ww. przepisem zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych
przepisów. Regulacja ta wprost odwołuje się zatem do sytuacji, w której nieważność oferty
wynika z innych niż ustawa Pzp przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Tym
samym prawidłowo wskazał Odwołujący, że Zamawiający powinien był podać, jaki przepis
prawa materialnego
wskazuje na nieważność oświadczenia woli Odwołującego.
Zamawiający powyższego zaniechał. W oparciu o treść zawiadomienia o odrzuceniu oferty
nie sposób wydedukować, z czego Zamawiający wywodził nieważność oferty Odwołującego,
czy
chodziło mu na przykład o sprzeczność z ustawą lub zasadami współżycia społecznego
(art. 58 § 1 i 2 KC), wady oświadczenia woli (art. 82 i n. KC), ewentualną niemożliwość
świadczenia (art. 387 § 1 KC) czy też inne regulacje przewidujące sankcję nieważności
czynności prawnej. Powołany w odpowiedzi na odwołanie art. 44 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych nie został wskazany w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty, a nadto nie odnosi
się on w ogóle do kwestii ważności czynności prawnej, lecz do aspektu celowości i
gospodarności wydatkowania środków publicznych przez Zamawiającego.
Powyższy zarzut, aczkolwiek oparty co do zasady na prawidłowej argumentacji,
podlegał oddaleniu z uwagi na brak wpływu na wynik postępowania. Zgodnie z art. 554 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp
Izba uwzględnia odwołanie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu lub systemu kwalifikowania wykonawców.
W sytuacji, gdy Izba utrzymała w mocy decyzję Zamawiającego o odrzuceniu oferty
Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, okoliczność, że nie została
wykazana inna podana w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty Odwołującego podstawa

odrzucenia tej oferty, pozostaje bez znaczenia z perspektywy wyniku postępowania, który
nie uległ zmianie.
Biorąc pod uwagę wszystko powyższe Izba stwierdziła, że odwołanie podlega
oddaleniu w całości i na podstawie art. 553 ustawy Pzp orzekła jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy Pzp oraz § 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 i 2 lit. b
Rozp
orządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący:
……………………………….………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie