eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 366/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-21
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 366/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Agnieszka Trojanowska, Renata Tubisz Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w Warszawie w dniu 21 lutego 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lutego 2023 r. przez wykonawcę W. B. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą "BYŚ" W. B. z siedzibą w Warszawie

w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum firm: PreZero Recycling Zachód sp. z o.o. z siedzibą w Czempinie,
PreZero Dolny Śląsk sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, PreZero Jantra sp. z o.o. z
siedzibą w Szczecinie, PreZero Recycling Południe sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy W. B.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "BYŚ" W. B. z
siedzibą w Warszawie
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy), st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………

Członkowie: ………………………

………………………


Sygn. akt KIO 366/23

Uzasadnienie

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. -
Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. – dalej
„ustawa pzp”), pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu
Miasta Stołecznego Warszawy”, nr postępowania: RZP.27.41.2022.LK.
Ogłoszenie
o
zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18
listopada 2022 r., za numerem 2022/S 223-639597.
W dniu 9 lutego 2023 r. odwołanie w zadaniu 1 wniósł wykonawca W. B. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą "BYŚ" W. B. z siedzibą w Warszawie – dalej Odwołujący.
Odwołujący wniósł odwołanie wobec wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: PreZero Recycling
Zachód sp. z o.o. z siedzibą w Czempinie, PreZero Dolny Śląsk sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, PreZero Jantra sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, PreZero Recycling Południe
sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie – dalej Przystępujący i zaniechania odrzucenia oferty tego
Wykonawcy.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:

Izba stwierdziła, że odwołanie czyni zadość wymogom proceduralnym zdefiniowanym
w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie
nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Izba ustaliła, że nie
zaistniały przesłanki określone w art. 528 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem
odwołania.
Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili
skuteczne przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum firm: PreZero Recycling Zachód sp. z o.o. z siedzibą w Czempinie, PreZero
Dolny Śląsk sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, PreZero Jantra sp. z o.o. z siedzibą w
Szczecinie, PreZero Recycling Południe sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie.

W
dniu 20 lutego 2023 r. Przystępujący oraz Zamawiający złożyli odpowiedź na
odwołanie, w której wnieśli o oddalenie wniesionego odwołania w całości.
W dniu 20 lutego 2023
r. wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie
Odwołującego – wykonawcy W. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "BYŚ"
W. B.
z siedzibą w Warszawie - o wycofaniu odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 9 lutego 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że pismo
wycofujące odwołanie zostało złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną,
w
konsekwencji czego uznała, że odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem
rozprawy.
W dniu 21 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie z udziałem Stron i Uczestników
postępowania odwoławczego, na które Odwołujący się nie stawił pomimo prawidłowego
powiadomienia.

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie ustawy p
zp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy za oświadczenie
najdalej idące złożone przez Stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Złożenie
takiego oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego bez
konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska Izby. Odwołujący
podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia
i
rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego
na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i
art. 575 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt
3 lit.
a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.


Przewodniczący: ………………………

Członkowie: ………………………

………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie