eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 578/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-16
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 578/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Kawa – Ogorzałek

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2023 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
be
z udziału stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
2 marca 2023 r. przez wykonawc
ę Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o.o.
z siedzibą we Lublinie
w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Uniwersytecki nr 1
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakaza
ć zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na
rzecz Odwołującego kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na niniejsze
postanowienie - w te
rminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

P
rzewodniczący:
………………………………


Sygn. akt: KIO 578/23


U Z A S A D N I E N I E


Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
(dalej: „Zamawiający”)
prowadzi na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. dalej:
„Pzp”) postępowanie o udzielenie
zamówienia pn. „Usługa świadczenia transportu sanitarnego dla pacjentów szpitala.”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2022/S 246-713310.

Wykonawca -
Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o.o. z siedzibą we
Lublinie (dalej:
„Odwołujący”) wniósł w dniu 2 marca 2023r. odwołanie do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej.
W dniu 14 marca 2023.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie
odwołania w całości.
W
piśmie przekazanym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 15 marca 2023r.
Odwołujący przekazał do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu
odwołania w całości.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:
Zgodnie z art. 520
Pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z
wniesieni
em odwołania do Prezesa Izby.
Stosownie do art. 568 pkt 1 Pzp w przypadku cof
nięcia odwołania Izba umarza
postępowanie odwoławcze w formie postanowienia.
Mając powyższe na uwadze Izba postanowiła jak w pkt 1 sentencji.
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437) Izba postanowiła zwrócić na rzecz Odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu.
Wobec pow
yższego, na podstawie art. 553 Pzp, orzeczono jak w punkcie 2 sentencji.

Przewodniczący: ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie