eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 625/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-16
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 625/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego, w dniu 16 marca 2023 r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez wykonawcę Intaris Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie,
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego – Komendę Stołeczną Policji w Warszawie
przy udziale wykonawcy
Allclouds.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Warszawie,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającegopostanawia:


1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Intaris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwoty
13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), na niniejsze postanowienie, w
terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia, przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.……………………………………

Sygn. akt: KIO 625/23
U z a s a d n i e n i e


W dniu 15 marca 2023 roku wykonawca Intaris Sp
ółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie cofnął odwołanie wniesione w dniu 6 marca 2022 roku.

Zgodnie z art. 568 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Izba umarza post
ępowania odwoławcze, w
formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.


O kosztach postępowania orzeczono na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).


……………….……..........Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie