eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 269/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-09
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 269/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Joanna Gawdzik, – Zawalska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 lutego 2023 r. w
Warszawie odwołania
wniesionego w dniu 30 stycznia 2023 r. przez wykonawc
ę:
Rotomat Sp. z o.o. (ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław)
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu (ul.
Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław)

postanawia:
1. Umorz
yć postępowanie odwoławcze;
2. Nakaza
ć zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
o
dwołującego kwoty 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy)
s
tanowiącą 100 % należnego wpisu.
Stosownie do art. 579 ust.1 i art. 580 ust.1 i 2 usta
wy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego do
ręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………


KIO 269/23


U z a s a d n i e n i e


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o
przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z
2022 r., poz. 1710 z
późn. Zm.) (dalej: „Ustawa” lub „PZP”) przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139
Wrocław) (dalej: „Zamawiający”) na: poprawę brd na przejściach dla pieszych na DK8 w
Rejonie we Wrocławiu. Numer referencyjny: O/WR.D3.2411.44.2022 (dalej “Postępowanie”)
w dniu 30 stycznia 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odw
oławczej w Warszawie wniesione
zostało odwołanie przez wykonawcę, którym jest Rotomat Sp. z o.o. (ul. Stabłowicka 134,
54-
062 Wrocław) (dalej: „Odwołujący” lub „Wykonawca”). W Postępowaniu warunki udziału
opisane zostały w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”).

Wykonawca wn
iósł odwołanie wobec niezgodnych z przepisami Ustawy czynności i
zaniecha
ń Zamawiającego polegających na wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej
przez wykonawcę MTB DROG sp. z o.o. (dalej: „MTB”) pomimo, iż oferta tego wykonawcy
nie sp
ełnia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i
zawodowej o których mowa w pkt. 8.2 ppkt 4a oraz pkt. 8.2 ppkt. 4b pkt. 1 SWZ.
Wykonawca zarzucił Zamawiającemu obrazę następujących przepisów prawa:
1. art. 112 ust. 1 w zw. z art. 116 ust. 1
PZP poprzez uznanie, iż oferta MTB spełnia
warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 8.2 ppkt. 4a SWZ dotyczący
zdolności technicznych lub zawodowych Wykonawcy tj. że wykonawca ten w
ostatnich 5 lat p
rzed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
je
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał jedno
zadanie polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego dróg lub ulic
o wartości 60 000,00 zł brutto;
2. art. 112 ust. 1 w zw. z art. 116 ust. 1 P
ZP poprzez uznanie, iż oferta MTB spełnia
warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 8.2 ppkt. 4b pkt. 1 SWZ dotyczący
doświadczenia zawodowego osoby wskazanej przez MTB na stanowisko kierownika
budowy;
3. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b i c) PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty, MTB
pomimo,
iż Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania
doświadczeniem określonym przez Zamawiającego w pkt. 8.2 ppkt. 4a SWZ;
4. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty, MTB pomimo,
iż wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, dotyczących
KIO 269/23

zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania doświadczeniem
określonym przez Zamawiającego w pkt. 8.2 ppkt. 4b pkt. 1 SWZ;
5.
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a w związku z art. 109 ust. 1 pkt 8 lub 10) PZP poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty MTB, pomimo, iż wykonawca ten w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, co miało
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzieleni
e zamówienia, ewentualnie MTB w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawi
ł informacje wprowadzające w błąd, co miało istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w
zakresie w jakim MTB przeds
tawił wprowadzające w błąd informacje na temat: a)
wykonania na rzecz ZNAKSERWIS A. P.
zadania pn. Budowa doświetlenia przejść
dla
pieszych na drogach publicznych powiatu Kłobuszowskiego podczas, jak wynika
z informacji udzielonych przez tego zamawi
ającego wykonawca ZNAKSERWIS A. P.
w trakcie
realizacji zamówienia nie korzystał z usług podwykonawców; b)
doświadczenia osoby wskazanej na stanowiska kierownika budowy tj. w zakresie
przedstawienia
informacji, iż Pan M. M. przy realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi
powiatowej nr
2707G na odc. Starogard Gdański - Linowiec w zakresie budowy
ścieżki rowerowej, zjazdów, wykonanie trzech aktywnych przejść́ dla pieszych
wciągu drogi powiatowej nr 2707G podczas gdy osoba ta z uwagi na brak
odp
owiednich wymagań nie mogła i nie pełniła na w/w zadaniu funkcji kierownika
budowy;
6. art. 16 pkt 1 i 2)
PZP poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców oraz w sposób nieprzejrzysty w następstwie
dokonania zaniechania zbadania i ocen
y ofert w sposób zgodny z warunkami oceny
ofert określonymi w SWZ i PZP;
W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia wyboru oferty MTB jako najkorzystniejszej oraz dokonanie ponownej oceny
ofert; wykluczenia W
ykonawcy MTB oraz odrzucenie jego oferty jako oferty niespełniającej
warunku udziału w postępowaniu oraz oferty złożonej przez wykonawcę podlegającego
wykluczeniu
z postępowania z uwagi na podanie nieprawdziwych informacji. Na dowód
zasadności odwołania Odwołujący załączył pismo Zarządu Dróg w Stargardzie Gdańskim z
dnia 30 stycznia 2023 r.
, w którym znalazło się oświadczenie o tym, że Pan M. M. nie pełnił
na
zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański –
Linowiec
w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zjazdów, wykonanie trzech aktywnych
KIO 269/23

przejść́ dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2707G” funkcji kierownika budowy funkcji
kierownika budowy ani innej funkcji technicznej.

Pismem procesowym z dnia 6 lutego 2023 r. Zam
awiający poinformował o tym, że w
wyniku wniesionego odwołania uwzględnił część zarzutów, a mianowicie: zarzuty nr 1-4 w
całości, zarzut nr 6 w części tj. w zakresie wyznaczanym zarzutami 1-4, dokonując
jednocześnie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w celu ponownej
oceny ofert oraz wnosi o oddalenie
odwołania w zakresie zarzutów nr 5 w całości i zarzutu nr
6 w części tj. w zakresie wyznaczanym zarzutem nr 5. Zamawiający załączył potwierdzenie
dokonania czynności w ramach Postępowania tj. pismo skierowane do wykonawców z dnia 6
lutego
2023
r.
zatytułowane
UNIEWAŻNIENIE
CZYNNOŚCI
WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ CZYNN
OŚCI BADANIA I OCENY OFERT, w
k
tórym Zamawiający poinformował, że: „w związku z wniesieniem odwołania w dniu 30
stycznia 2023 r. przez: ROTOMAT SP. Z O.O. adres siedziby: 54-
062 Wrocław, ul.
Stabłowicka 134 numer KRS: 0000270704 REGON: 930634035 NIP: 897-001-56-21 w
post
ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
podstawowego pn. „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK8 w Rejonie we
Wrocławiu” uwzględnia część zarzutów Odwołującego przedstawionych w odwołaniu tj.:
1) zarzuty nr 1-4
w całości,
2) zarzut nr 6 w części tj. w zakresie wyznaczanym zarzutami 1-4,
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej
oferty: MTB DROG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ adres siedziby:
ul. Rydza
Śmigłego 60 KRS: 0000790110 REGON: 383591688 NIP: 5252792173 (pismo nr
O/WR.D- 3.2411.44.2022.8.umb z dnia 25 styc
znia 2023 r.) oraz informuje, iż powtórzy
procedurę badania i oceny ofert złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu.”

Pismem z dnia 7 lutego 2023 r. Od
wołujący oświadczył, że w związku z
uwzględnieniem przez Zamawiającego zarzutów odwołania nr 1-4 w całości oraz nr 6 w
części tj. wyznaczonej zarzutami nr 1-4, cofa zarzut odwołania nr 5 oraz zarzut odwołania nr
6 w części w jakiej nie został uwzględniony przez Zamawiającego i wnosi o umorzenie
postępowania na posiedzeniu niejawnym.

Izba stwierdzi
ła, że Zamawiający i Odwołujący przesłali wzajemnie pisma procesowe.

Izba nie dopatrz
yła się zaistnienia przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania
na podstawie art. 528 Ustawy.

KIO 269/23

Izba uznała, że Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia i możliwość
poniesienia s
zkody jako przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności odwołania z art. 505
ust. 1 Ustawy.

W związku z dokonaniem przed rozprawą przez Zamawiającego czynności opisanych
w pi
śmie skierowanym do wykonawców z dnia 6 lutego 2023 r. wobec uwzględnienia części
zarzutów Odwołującego przedstawionych w odwołaniu (zarzutów nr 1-4 w całości i zarzutu nr
6 w części tj. w zakresie wyznaczanym zarzutami 1-4) tj. unieważnienia czynność wyboru
najkorzystniejszej oferty MTB oraz poinformowania o woli p
owtórzenia procedury badania i
oceny ofert złożonych w Postępowaniu oraz złożenia pisma z dnia 7 lutego 2023 r.
informującego o uwzględnieniu części zarzutów i dokonaniu czynności w ramach
Postępowania wraz z żądaniem oddalenia odwołania w pozostałym zakresie bez
przesądzania o zasadności wykluczenia MTB oraz wobec złożenia przez Odwołującego
oświadczenia o wycofaniu złożonego odwołania w zakresie nieuwzględnionym przez
Zama
wiającego a także wobec braku zgłoszenia przystąpienia po stronie Zamawiającego
Izba uznała, że zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania w trybie art. 568 pkt. 1 i
pkt. 2 U
stawy. Odwołanie zostało w zakresie nieuwzględnionym skutecznie wycofane przed
otwarciem rozprawy zgodnie z art. 520 Ustawy pr
zewidującym, że: „1. Odwołujący może
cofn
ąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. 2. Cofnięte odwołanie nie wywołuje
skutk
ów prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa”.

Izba uznała, wobec treści oświadczenia Odwołującego, że czynności Zamawiającego
opisane pismem z dnia 7 lutego 2023 r. i 6 lutego 2023 r.
stanowią faktycznie odpowiedź na
zarzuty odwołania (nr 1-4 w całości i nr 6 w części tj. w zakresie wyznaczanym zarzutami 1-
4) i
dokonane zostały przed otwarciem posiedzenia. W tej sytuacji nie mógł znaleźć
zastosowania przepis art. 522
ust. 3 Ustawy, który dotyczy uwzględnienia zarzutów przez
zamawiającego będącej czynnością proceduralną, lecz norma art. 568 pkt 2 Ustawy.
Mając na uwadze nowe brzmienie przepisu art. 568 pkt 2 Ustawy, w którym
wskazana została dodatkowa podstawa do umorzenia postępowania odwoławczego w
przypadku stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub
niedopuszczalne, należało uznać, iż opisany stan faktyczny w zakresie dokonanych przez
Zamawiającego czynności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia wypełnia
przesłankę innej przyczyny, niż spowodowana oświadczeniem odwołującego o wycofaniu
odwołania w całości lub oświadczeniem zamawiającego o uwzględnieniu odwołania (również
w części), prowadzącej do zbędności postępowania odwoławczego. Jednocześnie
KIO 269/23

Odwołujący cofnął odwołanie w pozostałym zakresie, co czyni zasadnym umorzenie
post
ępowania w tym zakresie w oparciu o art. 568 pkt. 1 Ustawy.

Na posiedzeniu niejawn
ym, które odbyło się bez udziału stron i uczestników w
z
wiązku z § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w spraw
ie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą

(Dz. U. poz. 2453) Izba w sytuacji opisanej w art. 568 Ustawy,
wydała postanowienie o
umorzeniu postępowania odwoławczego.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i art. 575
Ustawy w zw. z
§ 9 ust. 1 pkt. 2 lit. b) i ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie s
zczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437
), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych 100 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji

Przew
odniczący: ……………................................…………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie