eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 219/23, KIO 256/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-02-07
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 219/23
KIO 256/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 7 lutego 2023
r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 stycznia 2023 r. oraz 30 stycznia 2023 r.
przez
wykonawcę ECOGLOBE T.W. Spółka Komandytowa z siedzibą w Międzyrzecu
Podlaskim
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Huszlew

przy udziale wykonawcy
Nieskażone Środowisko sp. z o.o. z siedzibą w Łosicach

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze w sprawie KIO 219/23 w zakresie zarzutu
dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Nieskażone Środowisko
sp. z o.o.
z siedzibą w Łosicach oraz czynności wyboru jako najkorzystniejszej
oferty tego Wykonawcy.
2.
W pozostałym zakresie odwołania oddala.
3.
Kosztami postępowania w obu sprawach obciąża wykonawcę ECOGLOBE T.W.
Spółka Komandytowa z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim i zalicza w poczet
kosztów postępowania odwoławczego łącznie w obu sprawach kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
ECOGLOBE T.W.
Spółka Komandytowa z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim tytułem
wpisu od odwołania w sprawie KIO 219/23 oraz KIO 256/23.Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejszy wyrok –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………..Sygn. akt KIO 219/23, KIO 256/23

Uzasadnienie

Zamawiający – Gmina Huszlew - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710
z późn. zm. – dalej „ustawa pzp”), pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Huszlew”, nr postępowania: BGK.271.29.2022.
Ogłoszenie
o
zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 grudnia
2022 r., za numerem 2022/BZP 00524577.
KIO 219/23
W dniu 24 stycznia 2023
r. odwołanie wniósł wykonawca ECOGLOBE T.W. Spółka
Komandytowa z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim – dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł
odwołanie wobec: wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Nieskażone Środowisko
sp. z o.o.
z siedzibą w Łosicach – dalej Przystępujący, zaniechania odrzucenia oferty tego
Wykonawcy oraz wobec odrzucenia oferty
Odwołującego.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy pzp w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 ustawy pzp poprzez
odrzucenie oferty Odwołującego jako niespełniającej warunków udziału w postępowaniu z
uwagi na fakt nieprzedstawienia przez Odwołującego zezwolenia na zbieranie odpadów, o
którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie odpadów
objętych przedmiotem zamówienia, w sytuacji, gdy prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych nie wiąże się z koniecznością posiadania zezwolenia na
zbieranie
odpadów, a Odwołujący jedynie odbiera odpady i bezpośrednio przekazuje je do
podmiotów posiadających odpowiednie pozwolenia, odpadów tych nie zbiera,
2. art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy p
zp w zw. z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez ich niezastosowanie
i nieodrzucenie oferty
Przystępującego w sytuacji, gdy Wykonawca nie wskazał w ofercie
instalacji, do których zamierza przekazywać odpady, a co za tym idzie brak wskazania tej
informacji w ofercie stanowi o nieważności oferty na podstawie odrębnych przepisów
i
niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia,
3. art. 16 ustawy pzp poprzez na
ruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców, zasady przejrzystości i proporcjonalności, przejawiające się w szczególności

w
traktowaniu w sposób uprzywilejowany Przystępującego i dokonanie wyboru oferty tego
Wykonawcy jako najkorzystniejszej, pomimo iż oferta przez niego złożona niezgodna jest
z
warunkami zamówienia oraz w sytuacji, gdy oferta ta powinna zostać odrzucona.
Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania,
jak
również nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności polegającej na wyborze oferty Przystępującego jako
najkorzystniejszej w
postępowaniu,
2)
odrzucenia oferty Przystępującego,
3)
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego z postępowania,
4) powtórzenia czynności badania i oceny ofert z pominięciem oferty Przystępującego.
Odwołujący uzasadniając zarzuty odwołania wskazał, że niezasadnym było
postępowanie Zamawiającego w odniesieniu do oferty Odwołującego i odrzucenie tejże
oferty na podstawie 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy pzp.
Zamawiający swoim postępowaniem
naruszył art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy pzp w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 ustawy pzp poprzez
odrzucenie oferty Odwołującego jako niezgodnej z warunkami zamówienia z uwagi na fakt
nieprzedstawienia przez Odwołującego zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa
w ar
t. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie odpadów objętych
przedmiotem zamówienia, w sytuacji, gdy prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych nie wiąże się z koniecznością posiadania zezwolenia na zbieranie
odpadów, a Odwołujący jedynie odbiera odpady i bezpośrednio przekazuje je do podmiotów
posiadających odpowiednie pozwolenia.
Dalej podniósł, że pismem z dnia 11 stycznia 2023 r., Zamawiający wezwał
Odwołującego do złożenia podmiotowych środków dowodowych szczegółowo wymienionych
w treści pisma. W dniu 12 stycznia 2023 r., Odwołujący przedłożył Zamawiającemu żądane
dokumenty, w tym oświadczenie z dnia 12 stycznia 2023 r., w którym wskazano, że
Odwołujący prowadzi działalność polegającą wyłącznie na odbieraniu odpadów
komunalnych, w związku z tym nie musi posiadać wpisu do rejestru podmiotów zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie
ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w związku z
art. 49 ust. 1
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jednocześnie wskazano, że zgodnie z
interpretacją Ministra Klimatu prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych nie wiąże się z koniecznością posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów.
Odwołujący jedynie odbiera odpady i bezpośrednio przekazuje je do podmiotów

posiadających odpowiednie pozwolenia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi
polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich ilości odpadów komunalnych
powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych położonych w
granicach administracyjnych Gminy Huszlew w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu odpadów komunalnych, zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 13 wr
ześnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.
1297), rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie
sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530),
zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Mazowieckiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Huszlew uchwalonego uchwałą Rady Gminy Huszlew
nr XVII/105/2020 z dnia 21 maja 2020 (Dz. U. z 2020r. Poz. 6959). W ramach niniejszego
postepowania wykonawca nie ma zatem za zadanie świadczyć na rzecz Gminy Huszlew
usług związanych ze zbieraniem odpadów komunalnych, a usługi związane z odbieraniem i
zagospodarowaniem
odpadów. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach, prowadzenie
zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.
Zbieraniem odpadów natomiast zgodnie z ustawą jest gromadzenie odpadów przed ich
transportem do miejsc przet
warzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do
zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji
odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.
Podkreślił, że w przypadku, gdy podmiot nie zamierza faktycznie zbierać odpadów,
udzielenie mu zezwolenia, a także samo posiadanie przez ten podmiot zezwolenia na
zbieranie odpadów jest bezprzedmiotowe. Tak również przyjął WSA w Poznaniu w wyroku z
10 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Po 22/16,
gdzie wskazano: „Podnieść należy, iż
niedopuszczalne były składane w toku postępowania administracyjnego wnioski strony
skarżącej o wydanie przez organy decyzji o zezwoleniu na zbieranie odpadów
z
zastrzeżeniem, iż wnioskodawca nie będzie magazynował odpadów. (...). Znamiennym jest
w niniejszej sprawie, iż strona skarżąca wprost domagała się od organów działania
stanowiącego obejście prawa wskazując z jednej strony na wynikającą wprost z przepisów
konieczność wskazania we wniosku miejsca zbierania i magazynowania odpadów,
jednocześnie przyznając, iż wskazanie to ma charakter pozorny, mający na celu jedynie
formalne spełnienie wymogów ustawowych i oczekując, iż organy pozorność tą nie tylko
zaakceptują, lecz wręcz usankcjonują poprzez sprzeczne z wymogami ustawowymi
skonstruowanie rozstrzygnięcia decyzji i wskazanie, w niej, iż odpady nie będą zbierane
i
magazynowane na działce, której wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów dotyczył.”

Odwołujący zauważył, że zgodnie z art. 48 ustawy o odpadach niepodjęcie
d
ziałalności, zaprzestanie działalności lub przerwa w działalności objętej zezwoleniem przez
2 lata skutkują wygaśnięciem zezwolenia na zbieranie odpadów. Chcąc tego uniknąć
podmiot odbierający odpady komunalne musiałby przed upływem 2 lat podejmować
aktywn
ość w zakresie zbierania odpadów, nawet krótkotrwałą, pomimo braku faktycznej
potrzeby prowadzenia przez niego takiej działalności. W przeciwnym razie udzielone mu
zezwolenie na zbieranie odpadów wygasa. Odbieranie odpadów komunalnych jest pojęciem
niezdef
iniowanym, ale w kontekście całości przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i
porządku w gminach należy w ocenie Odwołującego stwierdzić, że działalność ta obejmuje
zabieranie, wywożenie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości na podstawie
umowy z gmin
ą lub z właścicielem nieruchomości. Rzadkie bądź jednorazowe zabranie
selektywnie zebranych odpadów komunalnych (np. zabranie zużytego sprzętu elektrycznego
i
elektronicznego czy złomu metali) na zlecenie wytwórcy tych odpadów lub zbierającego
takie odpady
nie jest traktowane jako odbieranie odpadów komunalnych, tylko jako ich
transport.
Wymagania dotyczące odbierania odpadów komunalnych, jakie musi spełniać
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, określa art. 9d ustawy
o utrzyman
iu czystości i porządku w gminach. Podmiot ten jest m.in. obowiązany do
zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo -transportowej.
Szczegółowe wymagania dotyczące odbierania odpadów komunalnych określa
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rozporządzenie określa
wymagania dotyczące bazy magazynowo -transportowej, wśród których został wymieniony
wymóg, aby baza ta była wyposażona w miejsca do magazynowania selektywnie zebranych
odpadów z grupy odpadów komunalnych. Z kolei z par. 3 pkt 3 wymienionego
rozporządzenia wynika obowiązek zapewnienia, w zakresie posiadania wyposażenia
umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego
odpowiedniego stanu technicznego, aby na terenie bazy magazynowo - transportowej
znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich
transportem do miejsc przetwarzania. Z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach nie wynika jednak ani obowiązek samodzielnego zbierania odbieranych odpadów
komunalnych przez podmiot odbierający te odpady, ani w ogóle obowiązek prowadzenia
zbierania odebranych odpadów komunalnych przed ich przekazaniem do przetwarzania.
Odwołujący wskazał, że w ramach niniejszego postępowania, za sprzeczne z ustawą
o opadach uznać należy taką interpretację warunków udziału w postępowaniu, która wiąże
się z wymogiem dysponowania takim zezwoleniem, w sytuacji, kiedy obowiązek taki nie

wynika z
przepisów obowiązującego prawa. Skoro zaś zezwolenie na zbieranie odpadów,
które regulowane jest ustawą o odpadach, wymagane jest w związku ze zbieraniem (nie zaś
odbieraniem czy zagospodarowaniem odpadów), a ponadto może być wydane wyłącznie
w
zakresie czynności zbierania dokonywanych na ściśle oznaczonej nieruchomości, to sama
usługa odbierania odpadów nie wymaga zezwolenia na zbieranie odpadów i Wykonawca
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów jest w pełni zdolny do
wykonania zamówienia, którego dotyczy niniejsza sprawa. Wykazanie spełniania
przedmiotowego warunku w zakresie takich czynności nie było potrzebne ani niezbędne
w
świetle przepisów prawa, w szczególności ustawy o odpadach. Co również istotne, oferta
złożona przez Odwołującego spełnia wszelkie wymagania Zamawiającego zawarte
w
dokumentach postępowania, została rzetelnie skalkulowana, uzyskała 100% punktów i jest
najkorzystniejsza ze wszystkich złożonych ofert w świetle postawionego przez
Zamawia
jącego kryterium oceny ofert, a mianowicie ceny. Odwołujący bowiem
zaproponował w ofercie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia opiewającą na kwotę
227 599,20 zł, gdy tymczasem oferty pozostałych wykonawców opiewały kolejno na 251
661,60 zł i 258 793,06 zł. Odwołujący dołączył do oferty wymagany treścią SWZ, jak i
przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykaz instalacji, do których
zamierza przekazywać odpady — jego oferta jest więc zgodna z warunkami zamówienia i nie
jest nieważna na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W odniesieniu do oferty Przystępującego Odwołujący wskazał, że doszło do
naruszenia przez Zamawiającego art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy pzp w zw. z art. art. 6d ust.
4 pkt 5 ustawy o utrzyman
iu czystości i porządku w gminach, poprzez ich niezastosowanie
i nieodrzucenie oferty
Przystępującego w sytuacji, gdy wspomniany Wykonawca nie wskazał
w ofercie instalacji, do których zamierza przekazywać odpady, a co za tym idzie brak
wskazania tej inform
acji w ofercie stanowi o nieważności oferty na podstawie odrębnych
przepisów i niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia.
Zaznaczył, że obowiązek wskazania przez Wykonawcę w ofercie instalacji, do których
przekazywane będą opady komunalne wynika wprost z delegacji ustawowej zawartej
w
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy
czym obowiązek ten dotyczy zarówno: obowiązku ujęcia w dokumentach zamówienia
publicznego zobowiązania Wykonawcy do wskazania takich instalacji w ofercie w przypadku
udzielania zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów (art.
6d ust. 4 pkt 5) oraz obowiązku ujęcia w umowie o zamówienie publiczne instalacji w
szczególności instalacji komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od

właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady komunalne (art. 6f).
Zamawiający wypełnił oba te obowiązki zawierając stosowny wymóg w dokumentach
zamówienia, tj.: w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik 1 do SWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. VI, ppkt 3) oraz w Projektowanych
Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający w załączniku nr 1 podniósł,
że: „Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie wybranej instalacji komunalnej do
przetwarzania odpadów komunalnych do której będzie przekazywał odpady zmieszane i
odpady segregowane odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Huszlew”.
Jednak nie znalazło to przełożenia na ocenę ofert. Zamawiający nie dokonał odrzucenia
oferty wykonawcy
Przystępującego mimo niedołączenia przez tego Wykonawcę do oferty
wykazu instalacji. Nie jest to też brak, który mógłby zostać następnie uzupełniony, ponieważ
spowodowałoby to nieuprawnioną ingerencję w treść oferty.
Odwołujący wskazał, że zwrócił się telefonicznie do Zamawiającego po otrzymaniu
oferty konkurencji o dosłanie wykazu instalacji do ww. oferty, jednak potwierdzono brak
takiego dokumentu.
Treść SWZ, w tym SZOPZ, nie budziła więc wątpliwości w zakresie
nałożenia na wykonawców obowiązku podania w ofercie instalacji, do których będą
przekazywane odpady. Zamawiający celowo wyszczególnił w OPZ przytoczony powyżej
fragment. Fragment ten umieszczono w oddzielnym pkt. Wykonawcę wiąże cała
dokumentacja postępowania i jako profesjonalista zobowiązany jest on do wnikliwej analizy
każdego z dokumentów wchodzących w jej skład. Wykonawca, którego oferta wybrana
została jako najkorzystniejsza, jako profesjonalista od lat działający na rynku odpadów,
powinien nie tylko przy
kładać szczególną wagę do wnikliwej analizy dokumentacji
postępowania, ale również znać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, które
zawierają regulacje istotne dla jego branży - skoro z przepisów wynika obowiązek
zamawiającego do żądania od wykonawców wskazania w ofercie instalacji, do których będą
przekazywane odpady, to oczywistym jest, że wykonawca musi być przygotowany taki wykaz
każdorazowo w ofercie przedstawić. Co ważne, art. 6d ust. 4 pkt 5 ucpg jest adresowany do
zamawiającego, a zatem wykonawca biorący udział w postępowaniu nie może go naruszyć.
Wobec tego, o ile ww. Wykonawca nie naruszył wprost art. 6d ust. 4 pkt 5 ucpg, o tyle złożył
ofertę nieważną na podstawie przepisów przedmiotowej ustawy, jak również niezgodną z
warunkami zam
ówienia - nie zawierającą wszystkich wymaganych elementów - z uwagi na
to, że wykaz instalacji, do których będą przekazywane odpady ma charakter essentialia
negotii oferty nie może on zostać uzupełniony. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp,
zamawiaj
ący odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Jak
natomiast stanowi art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy p
zp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej

treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Bez wątpienia w niniejszej sprawie wskazane
przesłanki do odrzucenia oferty ww. Wykonawcy zaszły. Zamawiający musi mieć wiedzę
dokąd będą trafiały odpady, które zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w sytuacji w której zagospodarowuje odpady w
sposób nienależyty, dlatego wiedza w zakresie instalacji, do której wykonawca będzie
przekazywał odpady, ma dla niego istotne znaczenie. Jako profesjonalny uczestnik obrotu
ww. Wykonawca powinien doskonale zdawać sobie sprawę z tego, jaki jest cel wskazania
poszc
zególnych instalacji. żądanie wskazania w treści oferty instalacji, do których
przekazywane będą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, stanowi wypełnienie
ustawowego obowiązku wynikającego z ucpg. Powyższe potwierdza jednoznacznie
charakter inform
acji na temat instalacji, do których przekazywane będą odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości oświadczenie w tym zakresie stanowi treść oferty i wskazuje na
sposób, w jaki będzie wykonywane świadczenie stanowiące przedmiot zamówienia. Jest to
elemen
t indywidualizujący oferowane świadczenie, stanowiący o warunkach realizacji
zamówienia i wpływa bezpośrednio na koszty związane z realizacją zamówienia. Potwierdza
powyższe szereg orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z dnia 31 stycznia 2022
r., sygn. akt: KIO 21/22).
W orzecznictwie europejskim przyjęcie oferty niezgodnej z
warunkami zamówienia uznaje się za naruszenie zasady równości. Niezgodność treści oferty
z warunkami zamówienia musi mieć charakter zasadniczy oraz nieusuwalny, co ma miejsce
w niniejszej sprawie.
Odwołujący podniósł, że w konsekwencji powyższych uchybień, Zamawiający
dopuścił się również naruszenia art. 16 ustawy pzp poprzez naruszenie zasady uczciwej
konkurencji i
równego traktowania wykonawców, zasady przejrzystości i proporcjonalności,
przejawiające się w szczególności w traktowaniu w sposób uprzywilejowany wykonawcy
Przystępującego i dokonanie wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, pomimo iż oferta
przez niego złożona powinna zostać odrzucona. Przedmiotowy artykuł stanowi niejako
podstawę każdej czynności zamawiającego związanej zarówno z przygotowaniem
postępowania o udzielenie zamówienia, jak i z jego przeprowadzeniem. Zamawiający o
zasadach płynących z tego artykułu powinien myśleć zawsze i podejmować każdą decyzję
pr
zez ich pryzmat. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że zasada równego traktowania
wykonawców oraz uczciwej konkurencji stanowi podstawę systemu zamówień publicznych i
bez jej dochowania nie można mówić o skutecznym kontraktowaniu publicznych zakupów, a
zdecy
dowana większość przewidzianych w Prawie zamówień publicznych zasad ma
charakter pomocniczy w celu zagwarantowania jej przestrzegania. Naruszenie zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców może odnosić się właściwie do

każdego elementu postępowania, wszędzie tam, gdzie następuje różnicowanie szans
wykonawców nie tylko w możliwości uzyskania zamówienia, lecz również w możliwości
złożenia korzystniejszej oferty. Należy pamiętać, że zamawiający powinien traktować
wszystkich wykonawców na równych zasadach, wymagając realizacji zamówienia według
tych samych reguł bez różnicowania ich sytuacji np. poprzez wybór oferty Wykonawcy, który
nie przedłożył istotnego dla zamówienia wykazu instalacji.
Odwołujący wskazał, że postępowanie, którego dotyczy niniejsze postępowanie jest
drugim postępowaniem prowadzonym dla tego samego zadania przez Zamawiającego.
Obecnie do rozstrzygnięcia postępowania, jak również w poprzednich latach zadanie
wykonywała na rzecz Gminy Huszlew firma Przystępującego. W ramach pierwszego
prowadzonego postępowania oferta Odwołującego również była najkorzystniejsza cenowo,
a oferta
Przystępującego klasyfikowała się na drugiej pozycji. Zamawiający unieważnił
postępowanie. Zauważył, że SWZ dla pierwszego postępowania w ramach oświadczeń
i
dokumentów podmiotowych składanych na wezwanie Zamawiającego nie przewiduje w pkt.
4.4.2. wymogu przedstawienia zezwolenia na zbieranie odpadów, gdy już w ramach
przetargu, którego dotyczy przedmiotowe postępowanie w SWZ w tym samym miejscu
wymóg ten się znalazł. W tym stanie rzeczy można w istocie mieć wątpliwości co do
bezstronności Zamawiającego i zachowania zasady uczciwej konkurencji. Nie ulega również
wątpliwości, że warunkiem realizacji zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców jest w szczególności zagwarantowanie przejrzystości procedur. Wszelkie
działania zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinny mieć charakter
proporcjonalny, co oznacza, że powinny być adekwatne dla osiągnięcia zakładanych celów.
Na gruncie
unijnego prawa zamówień publicznych stwierdza się wręcz, że w świetle zasady
proporcjonalności, będącej ogólną zasadą prawa wspólnotowego, wszelkie podejmowane
przez zamawiających środki nie mogą wykraczać poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia
ich ce
lów. Zamawiający, jako podmiot odpowiedzialny za udzielenie zamówienia wyłącznie
wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy jest zobligowany do wnikliwej analizy
wszystkich złożonych w postępowaniu ofert, tj. poddania ich badaniu i ocenie, której wynik
nie pozostawia wątpliwości, że w świetle postanowień SWZ treść oferty danego wykonawcy
jest zgodna z treścią SWZ, w szczególności spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie
podlega odrzuceniu. Zdaniem Odwołującego sytuacja, która miała miejsce w ramach
niniejszego postępowania nie powinna mieć miejsca. Oferta Przystępującego powinna
zostać odrzucona przez Zamawiającego wobec jej niezgodności z przepisami ustawy i
warunkami zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest owszem
sformalizowane, ale niezależnie od możliwych różnych ocen, na ile postępowanie o

u
dzielenie zamówienia publicznego jest sformalizowane, należy mieć na względzie ocenę w
jakim zakresie ma służyć zapewnieniu zamawiającemu zaspokojenia jego uzasadnionych
potrzeb. Oferta Odwołującego została prawidłowo złożona, spełnia warunki udziału w
pos
tępowaniu i zawiera najkorzystniejszą cenę. Odwołujący w ramach wykonywania umowy
jest w stanie zapewnić Zamawiającemu zaspokojenie jego uzasadnionych potrzeb w
zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów. Co więcej, z logiki i doświadczenia
życiowego wynika, że wykonawcy działający na rynku gospodarowania odpadami, który jest
szczegółowo uregulowany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa - znają to
prawo i potrafią je stosować. Jeżeli zatem zamawiający w dokumentacji postępowania
odwołuje się do pojęć zdefiniowanych w ustawie z 2012 r. o odpadach, to trudno uznać, że
profesjonalista działający na przedmiotowym, regulowanym rynku nie powiąże danego
pojęcia z jego definicją legalną (definicja zbierania odpadów w powiązaniu z obowiązkiem
posiadania z
ezwolenia na zbieranie odpadów), a będzie godził się na nieuzasadnione
wymagania na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -
pomijając brzmienie obowiązujących przepisów. W świetle podniesionych w niniejszym
odwołaniu zarzutów naruszenia przez Zamawiającego wymienionych przepisów ustawy pzp
oraz powołanych okoliczności nie ulega wątpliwości, iż dokonane naruszenia miały istotny
wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

KIO 256/23
W dniu 30 stycznia 2023 r. odwołanie wniósł wykonawca ECOGLOBE T.W.Spółka
Komandytowa z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim – dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł
odwołanie wobec: odrzucenia oferty Odwołującego oraz unieważnienia postępowania.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 255 pkt 2 ustawy pzp oraz art. 239 ust. 1 ustawy pzp, poprzez niezasadne
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia z powodu braku ofert
niepodlegających odrzuceniu, podczas gdy oferta Odwołującego nie podlegała odrzuceniu
oraz brak wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej,
2. art. 260 ust. 1 ustawy pzp, poprzez niedostateczne uzasadnienie faktyczne i prawne
czynności unieważnienia postępowania,
ewentualnie:

3. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy p
zp poprzez nieuzasadnione odrzucenie oferty Odwołującego
w wyniku niesłusznego uznania, że treść tej oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia,
podczas gdy odpowiada ona warunkom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
w
szczególności Wykonawca przedstawił wraz z ofertą wykaz instalacji, do których
transportować zamierza odpady w ramach wykonywania zamówienia, jak również w sytuacji,
gdy Zamawiający odrzucił już ofertę Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b i
nie dokonał czynności polegających na unieważnieniu czynności odrzucenia oferty
Odwołującego oraz unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania,
jak
również nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności unieważnienia postępowania;
2)
unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego;
3) powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego i
wybór tejże oferty jako najkorzystniejszej.
Odwołujący uzasadniając zarzuty odwołania wskazał, że wskutek czynności podjętej
przez Zamawiającego po wniesieniu odwołania z dnia 24 stycznia 2023 r., w ocenie
Odwołującego doszło do naruszenia art. 255 pkt 2 ustawy pzp oraz art. 239 ust. 1 ustawy
pzp, poprzez niezasadne unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia z powodu
braku ofert niepodlegających odrzuceniu, podczas gdy oferta Odwołującego nie podlegała
odrzuceniu oraz poprzez brak wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Jak
stanowi art. 255 pkt 2 ustawy p
zp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo oferty podlegały odrzuceniu. Wskazał, że oferta Odwołującego nie podlegała
odrzuceniu.
Odwołujący podniósł, że z treści otrzymanej przez Odwołującego informacji
o
unieważnieniu postępowania z dnia 25 stycznia 2023 r. wynika de facto, że Zamawiający
na skutek wniesionego przez Wykonawcę odwołania odrzucił wszystkie oferty w
postępowaniu, w tym także ofertę Odwołującego — jak można wywnioskować z treści
lakonicznego pisma Zamawiającego - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp oraz unieważnił
postępowanie. Nie doszło jednak, z informacji posiadanych przez Wykonawcę, do
uwzględnienia odwołania, a sprawa na skutek wniesionego przez Odwołującego odwołania z
dnia 23 stycznia 2023 r. jest w toku.
Zauważył, że Zamawiający nie unieważnił dokonanych
wcześniej czynności w postaci odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1

pkt 2 lit b ustawy pzp czy te
ż nie unieważnił czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, ot po
stwierdził, że oferty podlegają odrzuceniu, nie dokonując jednak czynności odrzucenia ich.
Podkreślił, że oferta Odwołującego jako jedyna spełnia warunki udziału
w
postępowaniu i zgodna jest z warunkami zamówienia, a jako taka bezsprzecznie
odrzuceniu nie podlega. Oferta Odwołującego zawiera (jako jedyna w postępowaniu) wykaz
instalacji, do których przekazywane będą opady komunalne. Odwołujący przedstawił
uza
sadnienie tożsame jak dla odwołania z dnia 24 stycznia 2023 r. odnośnie zaniechania
odrzucenia oferty
Przystępującego. Odwołujący dodał, że słusznie Zamawiający uznał po
wniesieniu odwołania, że pozostałe oferty podlegają odrzuceniu. Wskazał na wątpliwość, czy
w ogóle dokonał czynności odrzucenia tychże ofert, gdyż z treści pisma o unieważnieniu
postępowania to nie wynika. Za niezgodne z prawem uznać należy jednak unieważnienie
postępowania, w sytuacji, gdy oferta Odwołującego spełnia warunki udziału w postępowaniu
i nie podlega odrzuceniu.
Dalej Odwołujący przedstawił identyczne uzasadnienie odnośnie
czynności odrzucenia oferty Odwołującego jak w odwołaniu z dnia 24 stycznia 2023 r.
Odnośnie zarzutu naruszenia art. 260 ust. 1 ustawy pzp podniósł, że Zamawiający –
z
nieznanych Odwołującemu powodów w informacji o unieważnieniu postępowania nie
wskazał w sposób należyty przyczyn uzasadniających w jego ocenie zarówno samo
unieważnienie postępowania, jak również odrzucenie wszystkich ofert. W informacji
o
unieważnieniu postępowania Zamawiający napisał, dlaczego unieważnił postępowanie
i
odrzucił oferty w sposób lakoniczny, polegający na prostym zestawieniu wskazanych przez
Odwołującego w odwołaniu z 23 stycznia 2023 r. zarzutów w przedmiocie niezgodności
pozostałych ofert z warunkami zamówienia i z treścią warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający w uzasadnieniu nie odniósł się jednak w żaden sposób m.in. do tego, czy
unieważnił również podjęte wcześniej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, czy też
może odrzucenia oferty Odwołującego — zapewne nie, ale te kwestie powinny wprost
wynikać z pisma Zamawiającego. Czy dokonał powtórnej oceny ofert i co konkretnie w jej
następstwie ustalił. Dlaczego podjął taką decyzję, a nie inną. Zamawiający nie dokonał
również interpretacji warunków przy uwzględnieniu specyfiki zamówienia, w sytuacji gdy
przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów i ich zagospodarowanie i konieczności
posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów.
Wskutek powyższego uzasadnienie unieważnienia postępowania zostało dokonane
z naruszeniem art. 260 ust. 1 ustawy p
zp, który określa obowiązek podania wykonawcom
informacji m.in. o unieważnieniu postępowania - wraz z uzasadnieniem faktycznym i
prawnym.
Powołał się na wyrok KIO z dnia 31 stycznia 2022 r., sygn. akt: KIO 143/22, wyrok

KIO z dnia 17 stycznia 2022 r., sygn. akt: KIO 3811/21. Podanie uzasadnienia faktycznego i
prawnego unieważnienia postępowania nie jest jedynie dopełnieniem wymagania formalnego
z art. 260 ust. 1 ustawy pzp, lecz
stanowi element konstytutywny decyzji o unieważnieniu
postępowania i wymaga konkretnego odniesienia się do okoliczności danej sprawy co
warunkuje realizację podstawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, takich jak jawność postępowania oraz równe traktowanie wykonawców i
zachowanie uczciwej konkurencji. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania
powinno być na tyle jasne i czytelne, aby nie wprowadzało wykonawcy w błąd jak również
nie może rodzić jakichkolwiek wątpliwości, gdyż wykonawca co do tej czynności powinien
uzyskać wyczerpujące informacje, które legły u podstaw unieważnienia postępowania a
nadużycie instytucji unieważnienia postępowania przez zamawiającego stanowa rażące
naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Czynność unieważnienia
postepowania przez zamawiającego musi być pozbawiona uznaniowości. Powołał się na
wyrok KIO z dnia 27 lipca 2021 r., sygn. akt: KIO 2102/21. Wskazał, że w przedmiotowym
stanie faktycznym brak podania przejrzystego uzasadnienia
czynności dokonanych przez
Zamawiającego powoduje obiektywne trudności w sformułowaniu zarzutów odwołania - w
szczególności Odwołujący nie wie, z jakiego powodu Zamawiający nie zaakceptował
złożonej przez Odwołującego oferty.
Odwołujący podniósł, że zarzut naruszenia art. 255 pkt 2 ustawy pzp oraz art. 239
ust. 1 ustawy pzp ma charakter wynikowy w stosunku do
wcześniejszych zarzutów. Gdyby
Zamawiający nie dokonał bezpodstawnie odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 2 lit. b ust
awy pzp, nie unieważniłby postepowania na podstawie art. 255 pkt 2
ustawy pzp z powodu braku ofert
niepodlegających odrzuceniu i dokonałby na podstawie art.
239 ust. 1 ustawy p
zp wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Co istotne, oferta
złożona przez Odwołującego spełnia wszelkie wymagania Zamawiającego zawarte
w
dokumentach postępowania, została rzetelnie skalkulowana, uzyskała 100% punktów i jest
najkorzystniejsza ze wszystkich złożonych ofert w świetle postawionego przez
Zamawiającego kryterium oceny ofert, a mianowicie ceny. Nie zaszły zatem podstawy do
odrzucenia oferty w
ogóle, a tym bardziej na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy pzp.
Zaznaczył, że nie miała miejsca przesłanka odrzucenia oferty określona w art. 226 ust. 1 pkt
5 ustawy p
zp, który stanowi, iż zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z
warunkami zamówienia. Być może Zamawiający w sposób niefortunny sformułował treść
pisma z 25 stycznia 2023 r., jednak Wykonawca zmuszony jest w tym stanie rzeczy do
obrony swych praw, a z treści pisma Zamawiającego można również wnioskować, że po
powtórnej ocenie ofert, Zamawiający uznał, że oferta Odwołującego podlega odrzuceniu na

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.
Z daleko posuniętej ostrożności, ze względu na
niejasne stanowisko Zamawiaj
ącego, Odwołujący podniósł zarzut naruszenia art. 226 ust. 1
pkt 5 ustawy p
zp poprzez nieuzasadnione odrzucenie oferty Odwołującego w wyniku
niesłusznego uznania, że treść tej oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia, podczas
gdy odpowiada ona warunkom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
szczególności Wykonawca przedstawił wraz z ofertą wykaz instalacji, do których
transportowa
ć zamierza odpady w ramach wykonywania zamówienia, jak również w sytuacji,
gdy Zamawiający odrzucił już ofertę Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b i
nie dokonał czynności polegających na unieważnieniu czynności odrzucenia oferty
Odwołującego oraz unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający
w swoim piśmie dotyczącym unieważnienia postępowania stwierdził tylko, zawarł niejako
spostrzeżenie, że złożone w postępowaniu oferty podlegają odrzuceniu. Przyjmując jednak,
że doszło do odrzucenia ofert, należało zaskarżyć przedmiotową czynność jako niezgodną z
prawem w
stosunku do oferty Odwołującego, chociaż być może Zamawiający miał na myśli
wcześniejszą czynność, zaskarżoną już odwołaniem.

Izba ustaliła dla obu spraw, co następuje:
Izba ustaliła, że odwołanie czyni zadość wymogom proceduralnym zdefiniowanym w Dziale
IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie nie
zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Izba ustaliła, że nie
zaistniały przesłanki określone w art. 528 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem
odwołania.
Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art.
505 ust. 1 i 2 ustawy pzp, tj. posiadanie in
teresu w uzyskaniu danego zamówienia oraz
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy pzp.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w obu sprawach, zachowując
termin ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
Zamawiającego zgłosił skuteczne przystąpienie wykonawca Nieskażone Środowisko sp. z
o.o. z siedzibą w Łosicach.
Izba
postanowiła dopuścić dowody z dokumentacji przedmiotowego postępowania,
odwołania wraz z załącznikami (w tym dowód: interpretacja Ministra Klimatu z dnia 23 lipca
2020 r.) oraz
zgłoszenia przystąpienia wraz z załącznikami.

Na
podstawie tych dokumentów, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia,
stanowiska i dowody złożone przez strony i uczestnika postępowania w trakcie
posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła:


Na wstępie wskazania wymaga, że Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze
w sprawie KIO 219/23 w
zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty
wykonawcy Nieskażone Środowisko sp. z o.o. z siedzibą w Łosicach oraz czynności wyboru
jako najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy
uwzględnionych przez zamawiającego na
posiedzeniu, na podstawie art. 522 ust. 4 ustawy pzp, z
godnie z którym w przypadku
uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba
może umorzyć postępowanie odwoławcze w części dotyczącej tych zarzutów, pod
warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w
terminie żaden wykonawca

albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie
wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia tych zarzutów. W takim przypadku Izba rozpoznaje
pozostałe zarzuty odwołania, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w
zakresie uwzględnionych zarzutów.
Taka sytuacja zaistniała w niniejszym postępowaniu. Zamawiający na posiedzeniu z
udziałem Stron uwzględnił zarzut dotyczący zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy
Nieskażone Środowisko sp. z o.o. z siedzibą w Łosicach oraz czynności wyboru jako
najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy
, a Przystępujący nie złożył oświadczenia w
przedmiocie sprzeciwu, gdyż nie stawił się na posiedzenie z udziałem Stron i Uczestników
postępowania odwoławczego, pomimo prawidłowego powiadomienia.
Zgodnie z art. 549 ust. 4 ustawy pzp
, niestawiennictwo strony oraz uczestnika postępowania
odwoławczego prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy nie wstrzymuje
rozpoznania odwołania. Izba stwierdziła, że wskutek prawidłowego wezwania, Przystępujący
miał możliwość stawienia się na posiedzeniu i bronienia swych interesów, a jego
niestawiennictwo w okolicznościach wskazanych powyższej wywołuje negatywne skutki
procesowe.
Przystępujący nie zdecydował się skorzystać ze swojego prawa, gdyż nie stawił
się na posiedzenie Izby wyznaczone na dzień 7 lutego 2023 r. W ocenie Izby powyższe jest
równoważne z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnienia przez
Zamawiającego odwołania w części. Zauważyć bowiem należy, że posiedzenie z udziałem

stron i uczestników postępowania jest fazą postępowania odwoławczego, która
bezpośrednio poprzedza rozprawę. Na tym etapie strony prezentują swoje ostateczne
stanowiska procesowe co do podtrzymania lub cofnięcia odwołania, uwzględnienia zarzutów
przedstawionych w odwołaniu czy wniesienia sprzeciwu wobec tej ostatniej czynności, od
których to stanowisk uzależnione jest skierowanie odwołania do rozpoznania na rozprawie.
Dobrowolny brak udziału w tej fazie postępowania odwoławczego należy uznać za
rezygnację z uprawnień do reprezentowania swoich interesów (tak KIO w postanowieniu z
dnia 7 grudnia 2016 r., sygn. akt: 2214/16).
Ponadto, jak Izba ustaliła, Zamawiający w dniu 25 stycznia 2023 r. w wyniku ponownego
badania i oceny ofert dokonał czynności odrzucenia oferty Przystępującego, co wypełniało
żądanie odwołania.
Wobec powyższych ustaleń, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zachodzą przesłanki
do umorzenia
postępowania odwoławczego w części zarzutów uwzględnionych w sprawie
KIO 219/23 na podstawie art. 522 ust. 4 ustawy pzp.

W pozostałym zakresie odwołania podlegały oddaleniu.
W zakresie podniesionych zarzut
ów w obu sprawach Izba ustaliła następujący stan
faktyczny:
Zgodnie z SWZ:
-
„2.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1.1. Przedmiot zamówienia jest wykonanie usługi
polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich ilości odpadów komunalnych
powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych położonych
w
granicach administracyjnych Gminy Huszlew w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Zakres usług przewidzianych do
realizacji w zamówieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.”

-
„4.1. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 4.1.1. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
(…) 4.1.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
4.1.1.2.
1. Wykonawca spełni w/w udziału w postępowaniu jeżeli posiada:
1)
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Huszlew, o którym mowa w art. 9c ust. 1


i
następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach,
2)
wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 14
grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.),
3) zezwolenie na zbieranie od
padów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r.
o odpadach w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia.”

Zgodnie z z
ałącznikiem nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
„III. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi
polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich ilości odpadów komunalnych
powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych położonych
w
granicach administracyjnych Gminy Huszlew w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu odpadów komunalnych, zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.
1297), rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie
sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
komunalnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Mazowieckiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Huszlew uchwalonego uchwałą Rady Gminy Huszlew
nr XVII/ 105/2020 z dnia 21 maja 2020 (Dz. U. z 2020r. poz. 6959).

Izba ustaliła zgodnie z informacją z otwarcia ofert, że w postępowaniu oferty złożyło trzech
Wykonawców: Odwołujący (227 599,20 zł), Przystępujący (251 661,60 zł) oraz Wykonawca
MPO sp. z o.o. (
258 793,06 zł).
W dniu 11 stycznia 2023 r. Zamawiający wezwał Odwołującego w trybie art. 274 ust. 1
ustawy pzp do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w tym: „8. zezwolenie na
zbieranie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia.”

W dniu 12 stycznia 2023 r. Odwołujący złożył oświadczenie: „Firma ECOGLOBE T. W. Sp.k.
oświadcza, że prowadzi działalność polegającą wyłącznie na odbieraniu odpadów
komunalnych, w związku z tym nie musi posiadać wpisu do rejestru podmiotów zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie
ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz.U. z
2020 r., poz. 1893) w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.
Dz.U. z 2021 r., poz. 779). Zgodnie z interpretacją Ministra Klimatu prowadzenie działalności


w zakresie odbierania odpadów komunalnych nie wiąże się z koniecznością posiadania
zezwolenia na zbieranie odpadów. Firma ECOGLOBE T.W. Sp.k. jedynie odbiera odpady i
bezpośrednio przekazuje je do podmiotów posiadających odpowiednie pozwolenia.”

Izba ustaliła, że Przystępujący na wezwanie Zamawiającego złożył zezwolenie na zbieranie
odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie
odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
W dniu 19 stycznia 2
023 r. Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przystępującego oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego wskazując: „Zamawiający Odrzucił
1 ofertę: ECOGLOBE T.W. Sp.k., TADEUSZA KOŚCIUSZKI 107D, 21-560, MIĘDZYRZEC
Uzasadnienie Odrzucenia oferty:
W SWZ Zamawiający określił następujący warunek udziału
w postępowaniu: 1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Huszlew, o którym
mowa w art. 9c ust.1 i
następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, 2. wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust 1
ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.), 3.
zezwolenie na zbieranie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r.
o odpadach w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Dokumentem
potwierdzającym spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu było posiadanie przez
Wykonaw
cę zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów wydanego przez organ
właściwy tj. Marszałka Województwa lub Starostę. Wykonawca - ECOGLOBE T.W. Sp.k.,
TADEUSZA KOŚCIUSZKI 107D, 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI nie spełnił w/w warunku
udziału w postępowaniu samodzielnie oraz przez poleganie na zasobach innego podmiotu.
W związku z tym oferta Wykonawcy - podlega odrzuceniu z prowadzonego postepowania.
Podstawę prawną odrzucenia oferty stanowi art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) tj.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez Wykonawcę niespełniającego
warunków udziału w postępowaniu.”

W dniu 25 stycznia 2023 r. Zamawiający poinformował o unieważnieniu postępowania oraz
odrzuceniu ofert wskazując: „na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ,,ustawą’’
Pzp,
informuję, że unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego nr
BGK.271.29.2022 o nazwie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu gminy Huszlew” Uzasadnienie faktyczne: Wszystkie złożone w postępowaniu oferty
p
odlegają odrzuceniu. Przy pierwszej ocenie złożonych ofert najkorzystniejszą była


Wykonawcy
– ECOGLOBE T.W. Sp.k., TADEUSZA KOŚCIUSZKI 107D, 21-560
MIĘDZYRZEC PODLASKI. Po wezwaniu w/w Wykonawcę do złożenia oświadczeń i
dokumentów podmiotowych środków dowodowych, Wykonawca nie złożył dokumentu
potwierdzającego spełnienie warunku udziału w oświadczeń i dokumentów postępowaniu,
gdzie warunkiem było posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na zbieranie lub na
przetwarzanie odpadów wydanego przez organ właściwy tj. Marszałka Województwa lub
Starostę. W związku z tym oferta Wykonawcy - podlega odrzuceniu z prowadzonego
postepowania.
Po wniesieniu odwołania przez Wykonawcę ECOGLOBE T.W. Sp.k., TADEUSZA K. 107D,
21-
560 MIĘDZYRZEC PODLASKI dokonano ponownej oceny ofert. W wyniku
przeprowadzonej oceny ofert stwierdzono, że:
w ofertach złożonych przez Wykonawców: NIESKAŻONE ŚRODOWISKO Sp. z o.o., ul.
Ekologiczna 5, 08-
200 Łosice oraz MPO Sp. z o.o., 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
nie wskazano wybranej instalacji
komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych, do
której będzie przekazywał odpady zmieszane i odpady segregowane odebrane od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Huszlew. Wskazanie tej informacji było wymagane SWZ.
W
związku z tym w/w oferty podlegają odrzuceniu gdyż ich treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia. Podstawę prawną odrzucenia ofert stanowi art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.”


Artykuł 16 pkt 1 – 3 ustawy pzp stanowi: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny.”

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 5 ustawy pzp:
„1. Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli: (…) 2) została złożona przez wykonawcę: (…) b) niespełniającego warunków udziału
w
postępowaniu, (…) 5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.”

W myśl art. 255 pkt 2 ustawy pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli: (…) 2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału
w
postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.”

W myśl art. 239 ust. 1 ustawy pzp: „Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na
podstawie kryteri
ów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.”

Artykuł 260 ust. 1 ustawy pzp stanowi:

„1. O unieważnieniu postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub


wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji –
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.”


KIO 219/23
Przedmiot sporu w zakresie zarzutu odwołania skierowanego do rozpoznania na rozprawie
sprowadzał się do ustalenia czy zasadnie Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego, jako
złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. W ocenie
Izby, mając na względzie materiał dowodowy zgromadzony w sprawie a także biorąc pod
uwagę stanowiska Stron, decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty była prawidłowa,
a
zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.
W odniesieniu do powyższego zarzutu Odwołujący podnosił, że postawiony warunek jest
nadmiarowy,
niezwiązany z przedmiotem zamówienia, a także niezgodny z przepisami
prawa, co
w ocenie Odwołującego powodowało, że żądanie złożenia podmiotowego środka
dowodowego w postaci zezwolenia na zbieranie odpadów było bezprzedmiotowe.
Odwołujący argumentował, że nie zamierza zbierać odpadów a przekazywać je
bezpośrednio do podmiotów posiadających zezwolenia, tym samym wymaganie dotyczące
zezwolenia nie ma wobec niego zastosowania,
co potwierdza złożona interpretacja Ministra
Klimatu. W
konsekwencji wskazywał, że odrzucenie oferty było niezasadne.
Z twierdzeniami Odwołującego nie sposób się zgodzić. Na wstępie wskazania wymaga, że
Zamawiający postawił w postępowaniu warunek udziału dotyczący posiadania uprawnień,
zgodnie z którym wykonawcy winni wykazać się zezwoleniem na zbieranie odpadów, o
których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie odpadów
objętych przedmiotem zamówienia. W ocenie Izby warunek jest jasny, precyzyjny i dla jego
odczytania wystarczająca była wykładnia literalna. Warunek został postawiony w SWZ oraz
w tożsamym brzmieniu w ogłoszeniu o zamówieniu, a więc każdy wykonawca
zainteresowany udziałem w postępowaniu mógł się z jego treścią zapoznać przed złożeniem
oferty.
Bezspornym było, że Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego skierowane
w trybie art. 274 ustawy pzp,
wymaganego SWZ zezwolenia nie przedstawił, a jedynie złożył
oświadczenie, z którego wynika, że Odwołujący nie planuje zbierać odpadów, a wyłącznie je
odbierać i bezpośrednio przekazywać do podmiotów posiadających zezwolenia. Składając
powyższe oświadczenie Odwołujący podjął próbę przekonania Zamawiającego, że

postawiony warunek nie ma wobec Odwołującego zastosowania. Izba zauważa, że również
argumentacja Odwołującego przedstawiona we wniesionym odwołaniu oraz na rozprawie
sprowadza się de facto do kwestionowania postawionego warunku udziału w postępowaniu
w
zakresie posiadanych uprawnień. Odwołujący wielokrotnie podkreślał, że warunek jest
nieproporcjonalny i nie powiązany z usługą, stanowiącą przedmiot zamówienia.
W odniesieniu do powyższego Izba zwraca uwagę, że Wykonawca był uprawniony podnieść
powyższe argumenty na etapie ogłoszonego postępowania, czego jak Izba ustaliła, nie
uczynił. Okres pomiędzy ogłoszeniem postępowania a złożeniem oferty pozwala
w
ykonawcom na zapoznanie się z warunkami zamówienia w kontekście weryfikacji
możliwości ich spełnienia. To na tym etapie wykonawca jest uprawniony zakwestionować,
również w drodze środków ochrony prawnej w odpowiednim terminie, zasadność
postawienia określonego warunku pod względem jego proporcjonalności czy zgodności z
przepisami prawa. To w tym momencie wykonawca może podważać czy warunek
odpowiada uzasadnionym potrzebom zamawiającego. Argumentacja Odwołującego
kwestionująca zasadność warunku udziału w postępowaniu po otwarciu ofert oraz po
odrzuceniu oferty Odwołującego musiała więc zostać uznana za spóźnioną. Podkreślić
należy, że zamawiający badając i oceniając oferty po ich otwarciu jest zobowiązany
stosować się do postanowień SWZ, w tym przeprowadzić weryfikację podmiotową
wykonawcy. Zamawiający stosując jedną miarę wobec wykonawców nie może odstąpić od
żądania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie poszczególnych
warunków udziału opisanych w SWZ. Zamawiający nie mógł zatem uznać, że postawiony
warunek nie ma względem Odwołującego zastosowania. Warunki udziału opisane w SWZ są
jednakowe dla wszystkich wykonawców, co jest przejawem zasady przejrzystości
postępowania i równego traktowania wykonawców.
Izba zwraca uwagę, że Odwołujący miał pełną świadomość, że zezwolenie na zbieranie
odpadów będzie wymagane w ramach wezwania z art. 274 dotyczącego podmiotowych
środków dowodowych. Odwołujący jeśli nie mógł spełnić warunku samodzielnie mógł
wystąpić w postępowaniu wraz z innymi wykonawcami w ramach konsorcjum, skoro jak
Odwołujący podnosił współpracuje z podmiotem, do którego będzie przekazywał odpady, a
który to podmiot zezwolenie na zbieranie odpadów posiada. Wyrazem nierównego
traktowania byłoby uznanie, że Odwołujący nie jest zobowiązany takiego zezwolenia złożyć.
Jak słusznie wskazywał w odwołaniu Odwołujący, zasada równego traktowania przejawia się
w stosowaniu takiej samej miary w odniesieniu do wykonawców znajdujących się w podobnej
sytuacji. Izba zw
raca uwagę, że Przystępujący złożył na wezwanie Zamawiającego

zezwolenie na zbieranie odpadów. Naruszeniem zatem zasady równości w postępowaniu
byłoby żądanie zezwolenia od części wykonawców a od części nie, bo do tego zmierza
wniesione odwołanie. Nie ma przepisu, który pozwalałby Zamawiającemu odstąpić od
weryfikacji spełnienia warunków postawionych w SWZ i żądania podmiotowych środków
dowodowych od wykonawcy najwyżej ocenionego. Odwołujący winien zatem zastosować się
do wezwania i
złożyć zezwolenie na zbieranie odpadów. Odwołujący poprzez przedstawione
oświadczenie nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a zezwolenia na
zbieranie odpadów nie złożył, dlatego też zasadnie jego oferta została odrzucona.
Izba zauważa również, że Odwołujący nie postawił zarzutu naruszenia art. 128 ustawy pzp
i
zaniechania wezwania do uzupełnienia ww. zezwolenia. Ponadto, zarzuty odwołania
i przedstawiona argumentacja
były ukierunkowane na uznanie, że warunek jako niezwiązany
z przedmiotem zamówienia i przepisami prawa, nie ma zastosowania względem
Odwołującego. Odwołujący wskazywał, że nie musi posiadać zezwolenia na zbieranie
odpadów i takiego zezwolenia nie posiada, ani nie stara się o jego uzyskanie, co zostało
potwierdzone oświadczeniem Odwołującego na rozprawie. Nie jest również tak jak
wskazywał Zamawiający, że ewentualnie Wykonawca mógłby polegać w tym zakresie na
zasobach innych podmiotów, gdyż ustawa pzp pozwala wykazać się spełnieniem warunków
udziału w postępowaniu przez podmiot trzeci ale wyłącznie co do zdolności technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej a nie
uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (art. 118 ust. 1 ustawy pzp). Mając na
względzie te okoliczności, Izba nie nakazała wezwania Odwołującego na podstawie art. 128
ust. 1 ustawy pzp do uzupełnienia spornego zezwolenia.
W konsekwencji Zamawiający nie naruszył art. 16 ustawy pzp. Odwołujący podnosił, że
naruszenie ww. przepisu przejawia się uprzywilejowanym traktowaniem Przystępującego i
dokonanie wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, pomimo że podlegała odrzuceniu.
Odnosząc się do powyższego Izba zwraca uwagę, że wydając wyrok bierze za podstawę
stan faktyczny ustalony w toku postępowania odwoławczego (art. 552 ust. 1 ustawy pzp). Na
moment rozpoznania odwołania stan faktyczny był taki, że Zamawiający uwzględnił zarzuty
co do odrzucenia oferty Przystępującego i niezasadnego wyboru jego oferty. Zamawiający
wykonał również czynności zgodnie z żądaniem odwołania w tym zakresie i przeprowadził
ponowne badanie i ocenę ofert odrzucając ofertę Przystępującego, która pierwotnie została
uznana za najkorzystniejszą. Izba nie może zatem stwierdzić naruszenia art. 16 ustawy pzp
w
sytuacji, gdy oferta Przystępującego nie jest już najkorzystniejszą w postępowaniu,
ponieważ została odrzucona. Nie można zatem mówić o uprzywilejowaniu ww. Wykonawcy.

Ponadto,
Zamawiający żądał od Wykonawców dokumentów wymaganych SWZ na tych
samych zasadach. Z
arówno oferta Przystępującego jak i wykonawcy MPO sp. z o.o. zostały
w wyniku ponownego badania i oceny ofert odrzucone z uwagi na tożsame okoliczności
faktyczne.
Zamawiający ma możliwość po wniesieniu odwołania przeprowadzenia weryfikacji
prawidłowości swoich czynności. Jak Izba już stwierdziła, Zamawiający zasadnie odrzucił
także ofertę Odwołującego. Trudno zatem z podejmowanych przez Zamawiającego
czynności w przedmiotowym postępowaniu wyprowadzić naruszenie art. 16 ustawy pzp.
Dodatkowo wskazania w
ymaga, że Izba rozpoznając odwołanie odnosi się wyłącznie do
ewentualnych naruszeń ustawy pzp w przedmiotowym postępowaniu, a więc irrelewantne
dla rozstrzygnięcia były okoliczności nierównego traktowania wykonawców podnoszone
przez Odwołującego, a wyprowadzane z innych postępowań o udzielenie tożsamego
zamówienia przeprowadzanych przez Zamawiającego.

KIO 256/23
W zakresie zarzutu 1 odwołania Odwołujący podnosił, że Zamawiający niezasadnie
unieważnił postępowanie, gdyż oferta Odwołującego nie podlegała odrzuceniu i powinna
zostać wybrana jako najkorzystniejsza, co skutkuje brakiem wypełnienia przesłanek
ustawowych unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy pzp.
Odnosząc się do powyższego, wskazania wymaga, że Izba nie podzieliła stanowiska
Odwołującego i stwierdziła prawidłowość czynności odrzucenia jego oferty. Zauważyć
należy, że jak wynika z pisma z dnia 25 stycznia 2023 r. Zamawiający w ramach ponownego
badania i oceny ofert odrzucił oferty Przystępującego oraz Wykonawcy MPO sp. z o.o. na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. Zamawiający podtrzymał decyzję z dnia 19
stycznia 2023 r. o
odrzuceniu oferty Odwołującego. W konsekwencji wszystkie złożone w
postępowaniu oferty zostały odrzucone, co wypełnia przesłankę unieważnienia
postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy pzp. Dlatego też, Izba nie stwierdziła w
tym zakresie naruszenia przepisów ustawy pzp.
Przechodząc do zarzutu naruszenia art. 260 ustawy pzp dotyczącego niepełnego
uzasadnienia faktycznego i prawnego unieważnienia postępowania Izba uznała zarzut za
niezasadny
, gdyż konstrukcja i brzmienie pisma z dnia 25 stycznia 2023 r. nie pozwala na
taką jego wykładnię jak przedstawił Odwołujący.
Zauważenia wymaga, że Zamawiający w piśmie z dnia 25 stycznia 2023 r. przywołał
zar
ówno okoliczności prawne jak i faktyczne unieważnienia. Zamawiający podał podstawę

prawn
ą z art. 255 pkt 2 ustawy pzp oraz wskazał, że po pierwsze oferta Odwołującego
została już odrzucona, z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie
wymaganych uprawnień – zezwolenia na zbieranie odpadów. Zamawiający podtrzymał więc
decyzję co do odrzucenia oferty Odwołującego z dnia 19 stycznia 2023 r. Następnie
Zamawiający wskazał, że w wyniku ponownego badania i oceny ofert Zamawiający uznał, że
oferta Przystępującego jak i wykonawcy MPO sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp,
gdyż Wykonawcy nie złożyli wraz z ofertami wykazu
instalacji. Nie ulega więc wątpliwości, że Zamawiający odrzucił wszystkie oferty w
postępowaniu, a więc zmaterializowała się przesłanka unieważnienia postępowania z art.
255 pkt 2 ustawy pzp. Nie jest również tak, że uzasadnienie powyższej czynności
uniemożliwiło Odwołującemu prawidłowe sformułowanie zarzutów, gdyż zarzuty te zostały
podniesione i przedstawione zostało w odwołaniu stanowisko Odwołującego co do tych
zarzutów.
Odnosząc się natomiast do zarzutu naruszenia 226 ust. 1 pkt 5 wskazania wymaga, że
Odwołujący podniósł zarzut jako ewentualny, gdyż w jego ocenie z pisma z dnia 25 styczna
2023 r. nie jest wiadome, czy oferta Odwołującego nie została odrzucona również na tej
podstawie prawnej. W ocenie I
zby, treść pisma unieważniającego postępowanie była jasna
i
nie pozwalała na taką interpretację jak wywodził Odwołujący.
Jak już zostało wskazane, Zamawiający w pierwszej kolejności podtrzymał decyzję co do
odrzucenia oferty Odwołującego z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Następnie, wskazał na odrzucenie pozostałych ofert, gdyż Wykonawcy nie złożyli wykazu
instalacji. Zamawiający wskazał, że: „W wyniku przeprowadzonej oceny ofert stwierdzono,
że:”
i w tym miejscu przedstawił nieprawidłowości w ofertach Przystępującego i Wykonawcy
MPO sp. z o.o. Dalej odniósł ustalony stan faktyczny do wymagań SWZ: „Wskazanie tej
informacji było wymagane SWZ. W związku z tym w/w oferty podlegają odrzuceniu gdyż ich
treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Podstawę prawną odrzucenia ofert stanowi
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.”
Zamawiający odnosząc się do „wyżej wymienionych ofert”
niewątpliwie dokonuje czynności odrzucenia na podstawie prawnej z art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy pzp wyłącznie ofert Przystępującego i Wykonawcy MPO sp. z o.o. Twierdzenia
Odwołującego odnośnie odrzucenia jego oferty na ww. podstawie prawnej stanowią
wyłącznie nadinterpretację pisma z dnia 25 stycznia 2023 r. i nie zasługują na
uwzględnienie.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 575 oraz art. 574 ustawy pzp, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 oraz § 8 ust. 2
zdanie 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.)
zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania w
sprawie KIO 219/23 oraz KIO 256/23
uiszczony przez Odwołującego.

Przewodniczący: ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie