eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 342/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-15
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 342/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Bienias

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lutego 2023 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w
dniu 6
lutego 2023 r. przez wykonawcę STEMAR Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie w
postępowaniu prowadzonym przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych we
Władysławowie


postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy STEMAR Sp.
z o.o. z siedzibą we Władysławowie
kwoty 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejsze
postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………


sygn. akt KIO 342/23

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie – prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Dostawa
artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie”. Ogłoszenie zostało
opublikowan
e w dniu 12 stycznia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:
2023/BZP 00026434.

W dniu 6 lutego 2023 r. wykonawca STEMAR Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie wniósł
odwołanie w zakresie części 5 na niezgodne z przepisami PZP czynności Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie Zamówienia:

- co
do części 5 Zamówienia: czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 01 lutego
2023 roku (informacja o czynności udostępniona w dniu 01 lutego 2023 roku) oraz
zaniechanie unieważnienia czynności wyboru oferty co do Części 5 Zamówienia i
zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy
– M. L. prowadzącej działalność gospodarczą
pod firmą MLH M. L. .

Odwołujący zaskarżonym czynnościom Zamawiającego zarzucił naruszenie przepisu:

1. art. 226 ust. 1 pkt 4) PZP w zw. z art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.
– dalej jako: KC) oraz art. 83 § 1 k.c. w zw. z
art. 8 ust. 1 PZP,
2. art. 226 ust. 1 pkt 7 PZP w zw. z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.
– dalej jako: UNK),

poprzez ich niezastosowanie i w konsekwencji nieodrzucenie oferty złożonej przez
Wykonawcę, w sytuacji złożenia przez Wykonawcę oferty wyłącznie w celu obejścia PZP, tj.
art. 108 ust. 1 pkt 1) PZ
P oraz w warunkach pozorności oświadczenia woli (oferty)
Wyko
nawcy, a także w sytuacji złożenia oferty w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu UNK, podczas gdy Wykonawca nie posiada warunków oraz nie dysponuje
zapleczem logistyczno-
magazynowym oraz transportowym niezbędnym do prawidłowej

realizacji Za
mówienia, a faktycznym wykonawcą Zamówienia ma być J. L. prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą FIRMA „MARIT” J. L. (NIP 5871238931) – matka
Wykonawcy, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru jako najkorzystniejszej dla obu
Części Zamówienia ofert złożonych przez Wykonawcę – M. L., prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą MLH M. L., które to oferty podlegały odrzuceniu na podstawie
wskazanych wyżej przepisów.

Opierając się na przedstawionych zarzutach wykonawca wnosił o:

1.
uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej co do Części 5 Zamówienia, powtórzenia czynności
oceny ofert, nakazanie odrzucenia ofert M. L.
, prowadzącej działalność gospodarczą
pod firmą MLH M. L. oraz nakazanie wyboru oferty Odwołującego jako jedynej oferty
co do Części 5 Zamówienia spełniającej warunki Zamówienia oraz niepodlegającej
odrzuceniu;
2.
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego według spisu kosztów przedłożonego na rozprawie;
3.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów wskazanych w treści
uzasadnienia Odwołania, w celu wykazania faktów tam przytoczonych;
4. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zez
nań świadka, W. S., celem wykazania
następujących
faktów:
6.1.
nieposiadania
przez
Wykonawcę
zasobów
umożliwiających Wykonawcy prawidłową realizację Zamówienia;
5.
nieprowadzenia przez Wykonawcę faktycznej działalności gospodarczej;
6. faktycznego korzy
stania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu.

W przedmiotowym postępowaniu po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden
wykonawca.

W piśmie z dnia 14 lutego 2023 r. Zamawiający uwzględnił zarzuty zawarte w odwołaniu w
całości, oświadczając, że unieważni czynność wyboru oferty najkorzystniejszej co do części
5 zamówienia, powtórzy czynność oceny ofert, odrzuci ofertę M. L., prowadzącej działalność
gospodarczą pod firmą MLH M. L. oraz dokona wyboru oferty Odwołującego jako jedynej
oferty c
o do części 5 zamówienia spełniającej warunki Zamówienia oraz niepodlegającej
odrzuceniu.

W konsekwencji Izba, na podstawie art. 568 pkt 3 w zw. z art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art.
553 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), z którego wynika, że koszty, o których mowa w § 5 pkt
2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy zamawiającego uwzględnił w
całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu – w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie