eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 332/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-15
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 332/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Michał Pawłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udz
iału stron w dniu 15 lutego 2023 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
6 lutego 2023 r. przez wykonawc
ę PAVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Kuzkach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Mstów
w przedmiocie
zamówienia publicznego na: „świadczenie usługi odbierania, transportu
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy, zbieranych w PSZOK oraz odpadów wielkogabarytowych
po
wstałych na terenie Gminy Mstów”,

przy udziale wykonawcy prow
adzącego działalność gospodarczą pod firmą Wywóz
Nieczystości oraz Przewóz Ładunków W. S. z siedzibą w Częstochowie, który zgłosił
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1. Umarza pos
tępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy PAVER
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuzkach
kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy)
stanowiącej 90 % uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Kr
ajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Pr
zewodniczący:
………….……………………………


Sygn. akt KIO 332/23

Uzasadnienie

Zamawiający – Gmina Mstów prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest „świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
zbieranych w PSZOK oraz odpad
ów wielkogabarytowych powstałych na terenie Gminy
Mstów”.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 14 grudnia 2022 r., pod numerem 2022/S 241-694999.

W dniu 6 lutego 2023
r. Odwołujący – PAVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzi
bą w Kózkach wniósł odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.),
zwanej dalej
„ustawą PZP”, czynności i zaniechań zamawiającego, które polegały na:
1) zaniechaniu u
nieważnienia postępowania,
2) wyborze oferty wykonawcy p
rowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wywóz
Nieczystości oraz Przewóz Ładunków W. S. z siedzibą w Częstochowie, zwanego dalej jako
„wykonawca W. S.”, jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu,
3) zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy W. S. .

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1) art. 255 pkt 6 w zw. z art. 222 ust. 4 ustawy PZP
poprzez zaniechanie unieważnienia
postępowania mimo niedającej się usunąć wady w zakresie podania przez Zamawiającego
kwoty przeznaczonej do finansowania zamówienia,
2) art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b) w zw. z art. 112 i art. 115 ustawy PZP poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy W. S.
mimo, iż wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomiczno-finansowej, tj. Polisa OC
przedstawiona przez tego wykonawcę nie zabezpiecza wykonywania działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,
3) art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b) w zw. z art. 112 i art. 115 ustawy PZP poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy W. S.
mimo, iż wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu
w
odniesieniu
do
uprawnień
do
prowadzenia
działalności
gospodarczej/zawodowej, w zakresie wpisu do RDR i wpisu do BDO,

4) art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b) w zw. z art. 112 i art. 115 ustawy PZP poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy W. S.
mimo, iż wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej, z uwagi na przedstawienie w
postępowaniu pojazdów nie spełniających norm technicznych i warunków dopuszczenia do
udziału w postępowaniu,
5) art. 226 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy W.
S.
mimo,

oferta
złożona
przez
tego
wykonawcę
jest
niezgodna
z wymogami zamówienia i przepisami prawa, a oferowane przez wykonawcę W. S. usługi
świadczone są z rażącym naruszeniem przepisów ochrony środowiska.

W
związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie jego odwołania
i
nakazanie Zamawiającemu unieważnienie przedmiotowego postępowania, natomiast
w przypadku nie
uwzględnienia pierwszego z zarzutów odwołania wniósł o unieważnienie
wyboru oferty wykonawcy W. S. i nakazanie odrzucenia oferty tego wykonawcy w
postępowaniu, ewentualnie wezwanie tego wykonawcy do wyjaśnień w zakresie
przedłożonych dokumentów. Ponadto Odwołujący złożył wniosek o przeprowadzenie
dowodu z dokument
ów załączonych do odwołania i zasądzenie na jego rzecz od
Z
amawiającego zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpienie w dniu 8 lutego
2023 r.
zgłosił wykonawca W. S. . Izba stwierdziła, że zgłoszenie przystąpienia do
postępowania odwoławczego w sprawie KIO 332/23 było skuteczne.

Nas
tępnie w dniu 15 lutego 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
Od
wołującego zatytułowane „Cofnięcie odwołania w całości”, które zawierało oświadczenie
Odwołującego o cofnięciu w całości odwołania wniesionego w przedmiotowej sprawie.

Izba stw
ierdza, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy.
Cofnięcie odwołania w całości przez Odwołującego zgodnie art. 568 pkt 1 ustawy PZP
oznacza, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wys
okości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020 r., p
oz. 2437), Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego z rachunku

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem należnego wpisu
od
odwołania, tj. kwoty 13 500 zł 00 gr (trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).

Pr
zewodniczący:
.....................................................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie