eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 296/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-16
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 296/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Rafał Malinowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lutego 2023 r. w Warszawie od
wołania
wniesionego do Prezesa Kr
ajowej Izby Odwoławczej dnia 2 lutego 2023 r. przez wykonawcę
K. C.
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PAMAR” K. C. z siedzibą w Jastrzębie
Zdrój, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj.
Konsorcjum w składzie: M. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Integrum M. K.
oraz R. G.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe Impex-Saro R. G.
z siedzibą lidera w Gdańsku, zgłaszających przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku ba
nkowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz K. C.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PAMAR” K. C. z siedzibą w
J
astrzębie Zdrój kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych,
zero groszy) stan
owiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z d
nia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t. j.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dni
a jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwo
ławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewo
dniczący: ……….......................Sygn. akt: KIO 296/23
Uzasadnienie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z siedzibą w Warszawie, dalej jako: „Zamawiający” –
prowadzi post
ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710), dalej jako:
„ustawa PZP”, którego przedmiotem jest dostawa do jednostek
organizacyjnych Spółki w 2023 r. środka do smarowania części trących w rozjazdach
kolejowych
, nr postępowania: 6060/ILG 6/21545/05923/22/P.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 7
grudnia 2022 r. pod numerem 2022/S 236-681206.
Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ust. 3 ustawy PZP.
W dniu 2 lutego 2023 r. wykonawca K. C.
prowadząca działalność gospodarczy pod firmą
„PAMAR” K. C. z siedzibą w Jastrzębie Zdrój (dalej jako: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy
PZP w zw. z pkt. 5 ppkt. 2) lit. a) Załącznika nr 1 do SWZ
(Opis
przedmiotu zamówienia) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
Konsorcjum R. G. i M. K.
jako niezgodnej z treścią Specyfikacji Warunków
Zamówienia pomimo braku wykazania przez Konsorcjum, iż oferowane przez tego
wykonawc
ę środki do smarowania posiadają aktualne dopuszczenie do stosowania
wystawione przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na czas od momentu
złożenia
oferty do upływu 18 miesięcy od daty ostatniej dostawy (150 dni od daty zawarcia
umowy),
podczas gdy dopuszczenie do stosowania przedłożone przez Konsorcjum
jest
ważne jedynie do dnia 21.02.2023r. zamiast co najmniej 697 dni (18 miesięcy +
150 dni jak wymaga Zamawiający] w wyniku czego doszło również do zaniechania
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i
równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z
zasadami
proporcjonalności i przejrzystości;
2. ewentualnie art. 134 ust. 2 pkt. 12 ustawy PZP w zw. z art. 227 ust. 1 ustawy PZP w
zw. art. 16 pkt. 1 i 2 ustawy PZP poprzez
opisanie warunków przeprowadzenia aukcji
elektronicznej w sposób niejasny oraz z naruszeniem zasad przejrzystości i
konkurencyjności, co ostatecznie doprowadziło do braku przeprowadzenia aukcji
elektronicznej mimo złożenia 2 ofert w Postępowaniu.

W związku z postawionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i
nakazanie Zama
wiającemu dokonania określonych czynności zgodnie z żądaniem
odwołania.
Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania niniejszej
sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:

Izba stwierdziła, że nie ma podstaw do odrzucenia odwołania, a także, że Odwołujący
posiada interes we wni
esieniu odwołania.
W dniu 15 lutego 2023 r. do akt s
prawy wpłynęło pismo pełnomocnika Odwołującego, w
którym wskazał on, że „Działając imieniem Odwołującej, w powołaniu na złożone do akt
sprawy
pełnomocnictwo, niniejszym cofam w całości odwołanie z dnia 02 lutego 2022 roku w
postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę do jednostek organizacyjnych Spółki w
2023 r. środka do smarowania części trących w rozjazdach kolejowych”.

M
ając powyższe na uwadze, Izba zważyła i ustaliła, co następuje:

Odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania, które zostało podpisane przez osobę
umocowaną do podjęcia tej czynności, a jak stanowi art. 520 ustawy PZP Odwołujący może
cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy (ust. 1). Cofnięte odwołanie nie wywołuje
skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby (ust. 2).
Biorąc pod uwagę powyższe, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego w oparciu o art. 568 pkt 1 ustawy PZP, w myśl którego Izba
umarza postępowanie odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia
odwołania.
O kosztach po
stępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i art. 575
ustawy PZP w zw. z
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozlicz
ania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437), nakaz
ując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący:
………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie