eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 344/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-15
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 344/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udzia
łu stron w dniu 15 lutego 2023 r. w Warszawie
od
wołania
wniesionego
do
Prezesa
Kr
ajowej
Izby
Odwoławczej
w
dniu
6 lutego 2023 r.
przez Odwołującego: ORDO POZNAŃ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gdyńska 131,
62-004 Czerwonak

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Nekla,
ul. Dworcowa 10, 62
­330 Nekla

przy udziale wykonawc
ów

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.,
ul. Szczecińska 5, 54­517 Wrocław
oraz PreZero Dolny Śląsk Sp. z o.o.,
ul. Jerzmanowska 13, 54-
530 Wrocław
zgłaszających swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:


1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;

2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000 zł 00
gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) tytułem zwrotu kwoty uiszczonego wpisu
na rzecz wykonawcy
ORDO POZNAŃ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gdyńska 131, 62-004
Czerwonak.

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze
śnia 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia j
ego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:

………………………………Sygn. akt KIO 344/23
UZASADNIENIE

Dnia 6 lutego 2023 r. (
wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym z
a pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) do
Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w Warszawie, na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, odwołanie złożyła wykonawca: ORDO POZNAŃ Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak (dalej jako: „ORDO POZNAŃ Sp. z o.o. Sp. k.” albo
„Odwołujący”). Odwołanie zostało podpisane przez radcę prawnego umocowanego na
podstawie pełnomocnictwa z 6 lutego 2023 r. udzielonego przez P.Z. komplementariusza, tj.
osobę ujawnioną i umocowaną do samodzielnej reprezentacji zgodnie z załączonymi
dokumentami rejestrowymi.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest:
Odbiór,
transport
i
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nekla w okresie od 1 kwietnia
2023
do 31 grudnia 2023 roku”,
numer referencyjny: ZZ.271.2.2023, zostało wszczęte
ogłoszeniem opublikowanym w Dz. Urz. UE w dniu 27.01.2022 r. pod numerem 2023/S
020-055011 przez
Gminę Nekla, ul. Dworcowa 10, 62­330 Nekla zwaną dalej:
„Zamawiającym”.
Do ww. postępowania o udzielenie zamówienia zastosowanie znajdują
przepisy ustawy z d
nia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129), zwana dalej
„NPzp” albo „PZP” albo „p.z.p.”.
Zarzuci
ł naruszenie przez Zamawiającego:
art. 112 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 p.z.p. i art. 17 p.z.p. oraz art. 6d ust. 4 pkt.
5 ust
awy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.; dalej „u.c.p.g."),
poprzez określenie w pkt. III.1.3
tiret drugie
ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt. VI 2.d) tiret drugie Specyfikacji Warunków
Z
amówienia zwanej dalej: „SWZ” warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej w sposób ograniczający uczciwą konkurencję, nieproporcjonalny
do przedmiotu zamówienia, uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, a także naruszający zasadę efektywności w zakresie, w jakim
Zamawiający wymaga dysponowania przez wykonawcę instalacjami do zagospodarowania
odpadów, mimo że przedmiot zamówienia obejmuje zarówno odbiór, jak i zagospodarowanie
o
dpadów komunalnych, w ramach którego wykonawcy zobowiązani są jedynie do wskazania
instalacji w ofercie.
Mając na względzie powyższe zarzuty, wnosił o:
1. uwzględnienie odwołania w całości;

2. nakazanie Zamawiającemu usunięcia warunku udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej, opisanego w pkt. III.1.3 tiret drugie ogłoszenia
o zamówieniu oraz pkt. VI 2.d) tiret drugie SWZ.
3. zwrot kosztów postępowania odwoławczego.
Odwołanie zostało wniesione z zachowaniem ustawowego 10-dniowego terminu,
w zakresie
treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SWZ opublikowanych - 27 stycznia
2023 r. (
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-83cad3bb-9e85-11ed-
9236-36fed59ea7dd
.).
Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię
odwołania (e-mailem tego samego dnia, jak odwołanie) wraz z załącznikami
Zamawiaj
ącemu.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejsz
ej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:

Zamawiaj
ący w dniu 8 lutego 2023 r. (
https://nekla.nowoczesnagmina.pl/kategorie/171-
2023/artykuly/430-odbior-transport-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-pochodzacych-z-nieruchomosci-zamieszkalych-
polozonych-na-terenie-gminy-nekla-w-okresie-od-1-kwietnia-2023-do-31-grudnia-2023-roku?lang=PL
)

wezwał
wraz
kopią odwołania, w trybie art. 524 NPzp, uczestników postępowania przetargowego do
wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
W dniu 10 lutego 2023 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za po
średnictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., ul. Szczecińska 5, 54­517 Wrocław
zwany dalej:
„Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.” albo „Przystępującym
po stronie
Odwołującego”
zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego wnosząc o uwzględnienie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została
przekazana Zamawia
jącemu oraz Odwołującemu. Zgłoszone przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Odwołującego zostało podpisane przez adwokata umocowanego
na podstawie pełnomocnictwa z 6 lutego 2023 r. udzielonego przez prokurenta oraz C. Z.
osoby ujawnione i umocowane do łącznej reprezentacji zgodnie z załączonym do odwołania
dokumentem rejestrowym. W konsekwencji Izba uzna
ła skuteczność przystąpienia do
postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego: Wrocławskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania ALBA S.A.
W dniu 13 lutego 2023 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) PreZero
Dolny Śląsk Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław zwany dalej: „PreZero Dolny
Śląsk Sp. z o.o.”
albo „Przystępującym po stronie Odwołującego” zgłosiło przystąpienie do

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego wnosząc o uwzględnienie odwołania
w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu.
Zgłoszone przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zostało
podpisane przez C
. Z., tj. osobę ujawnioną i umocowaną do samodzielnej reprezentacji
zgodnie z załączonym dokumentem rejestrowym. W konsekwencji Izba uznała skuteczność
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego: PreZero Dolny
Śląsk Sp. z o.o.
W dniu 13 lutego 2023 r. (
wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Zamawiaj
ący poinformował Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, że uwzględnienia w całości
zarzuty o
dwołania.
Stwierdził, że: „(…) W nawiązaniu do odwołania z dnia 06.02.2023 r. wniesionego
przez Wykonawcę: ORDO POZNAŃ Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Czerwonaku (ul. Gdyńska
131, 62-004 Czerwonak) do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, informuję, że na podstawie
art. 522 ust. 1 ustaw
y z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 ze zm.) uwzględniamy w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu
wniesionym przez ww. Wykonawcę (…)”.
Odpowiedź została podpisana przez Burmistrza
Gminy Nekla.
Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje.
Izb
a zważyła, że wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów
podniesionych w
odwołaniu i braku zgłoszenia przystąpień po stronie Zamawiającego
p
ostępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 522 ust. 1 Pzp. Przepis ten
stanowi w zdan
iu pierwszym, że w przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego
w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie
odw
oławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odw
oławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem
że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. Zgodnie z art. 522 ust. 1 in fine Pzp, w przyp
adku uwzględnienia przez
Zamaw
iającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Zamawiający wykonuje,
powtarza lub uniewa
żnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 Pzp
umorzyła postępowanie
od
woławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 zd. 2 Pzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 Pzp oraz § 9 ust. 1
pkt 2 lit a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie

sz
czegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020r., poz. 2437 ze
zmianami), z którego wynika, że jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w od
wołaniu przed otwarciem rozprawy, a do postępowania odwoławczego
nie
przystąpił żaden wykonawca po stronie zamawiającego, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie