eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 213/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-03-13
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 213/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 2 lutego i 9 marca 2023
r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 stycznia 2023 r. przez: wy-
konawcę M.G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M. G. Ekodren – Na-
turalne Systemy Oczyszczania z siedzibą w Warszawie, ul. Penelopy 17
w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego Gmina Opatowiec - Urząd Gminy Opatowiec z sie-
dzibą w Opatowcu, ul. Rynek 3

przy udziale
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Centroplast" spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie, Mazury 51
zgłaszającego przy-
stąpienie w sprawie sygn. akt KIO 213/23 po stronie zamawiającego

orzeka:
1.
Umarza postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 18
ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy w zw. z art. 16 ustawy przez weryfikację dokumen-
tów złożonych przez EKOFIRMĘ, a zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa i
uznanie ich z
a prawidłowo zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, podczas
gdy obowiązkiem zamawiającego było rzetelne dokonanie weryfikacji zastrzeżenia
jako tajemnica przedsiębiorstwa, a w konsekwencji odtajnienie tych dokumentów
2.
Oddala odwołanie w pozostałym zakresie,
3.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę M. G. prowadzącego działalność go-
spodarczą pod firmą M.G. Ekodren – Naturalne Systemy Oczyszczania z siedzi-
bą w Warszawie, ul. Penelopy 17
i:
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
M. G.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M. G. Ekodren –
Naturalne Systemy Oczyszczania z siedzibą w Warszawie, ul. Penelopy
17

tytułem wpisu od odwołania,
3.2.
zasądza od wykonawcy M. G. prowadzącego działalność gospodarczą

pod firmą M. G.Ekodren – Naturalne Systemy Oczyszczania z siedzibą w
Warszawie, ul. Penelopy 17
na rzecz
zamawiającego Gmina Opatowiec -
Urząd Gminy Opatowiec z siedzibą w Opatowcu, ul. Rynek 3
kwotę 2 400
zł. 00 gr (słownie: dwa tysiące czterysta złotych zero groszy) stanowiącą kosz-
ty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wydatków pełnomocnika,
3.3.
zasądza od wykonawcy M. G. prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą M. G. Ekodren – Naturalne Systemy Oczyszczania z siedzibą w
Warszawie, ul. Penelopy 17
na rzecz
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
Handlowego "Centroplast" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Bełchatowie, Mazury 51
kwotę 1 200 zł. 00 gr (słownie: jeden ty-
siąc dwieście złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoław-
czego poniesione z tytułu wydatków pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:………………………….Sygn. akt KIO 213/23
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec” (nr
referencyjny: 271.29.2022)
zostało wszczęte ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w
Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00413974/01 z dnia 27 października 2022 r.
W dniu 19 stycznia 2023
r. zamawiający poinformował o wynikach postępowania, w tym o
odrzuceniu oferty odwołującego wykonawcę M. G. prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą M. G. Ekodren – Naturalne Systemy Oczyszczania z siedzibą w Warszawie, ul.
Penelopy 17.
W dniu 23 stycznia 2023
r. odwołanie wniósł odwołujący wykonawca M. G. prowadzący dzia-
łalność gospodarczą pod firmą M. G.Ekodren – Naturalne Systemy Oczyszczania z siedzibą
w Warszawie, ul. Penelopy 17
. Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika działają-
cego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19 stycznia 2023 r. udzielonego przez właściciela
firmy
. Odwołanie zostało przekazane zamawiającemu w dniu 23 stycznia 2023 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy w zw. z art. 16 ustawy przez odrzucenie oferty odwołują-
cego jako niezgodnej z warunkami zamówienia, podczas gdy oferta odwołującego
spełnia wszystkie wymagania zamawiającego wyrażone w dokumentach zamówienia;
2.
art. 18 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy w zw. z art. 16 ustawy przez weryfikację
dokumentów złożonych przez Centroplast oraz EKOFIRMĘ, a zastrzeżonych jako ta-
jemnica przedsiębiorstwa i uznanie ich za prawidłowo zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa, podczas gdy obowiązkiem zamawiającego było rzetelne dokonanie
weryfikacji zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa, a w konsekwencji odtajnie-
nie tych dokumentów;
3. art. 239 ust. 1 ustawy w zw. z art.
16 ustawy przez wybór oferty złożonej przez Cen-
troplast jako najkorzystniejszej, podczas gdy zamawiający nie dokonał wszystkich
czynności w postępowaniu i, w przypadku uwzględnienia odwołania, 3/23 jest realna
szansa, żeby jednak oferta złożona przez wykonawcę Centroplast nie została uznana
za najkorzystniejszą;
4.
art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy w zw. z art. 16 ustawy przez uznanie, że oferta Centro-
plast spełnia wymogi zamawiającego opisane w dokumentach zamówienia w zakre-
sie oferowanego przedmiotu zamówienia, podczas gdy oferta złożona przez Centro-
plast nie potwierdza zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z warunkami
zamówienia, ewentualnie art. 107 ust. 2 ustawy przez zaniechanie wezwania do uzu-
pełnienia przedmiotowych środków dowodowych w stosunku do Centroplast.

Wniósł o:
1. merytoryczne rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą („KIO”) tego odwołania i jego
uwzględnienie w całości,
2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentacji postępowania, a także dowo-
dów, które zostaną powołane i przedłożone na rozprawie,
3. nakazanie zamawiającemu dokonania czynności unieważnienia wyboru oferty najkorzyst-
niejszej,
4. nakazanie zamawiającemu powrót do procedury badania i oceny ofert, z uwzględnieniem
oferty złożonej przez odwołującego,
5. nakazanie zamawiającemu dokonanie czynności odtajnienia dokumentów zastrzeżonych
przez wykonawcę Centroplast oraz EKOFIRMA i udostępnienie ich odwołującemu,
6. nakazanie zamawiającemu dokonania czynności odrzucenia oferty Centroplast jako nie-
zgodnej z warunkami zamówienia, tj. na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy,
ewentualnie nakazanie wezwania do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na
podstawie przepisu art. 107 ust. 2 ustawy,
7. zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania odwoław-
czego, w tym kosztów doradztwa prawnego, według norm przepisanych i zgodnie z fakturą
przedstawioną przez odwołującego na rozprawie.
Odwołujący swojego interesu w uzyskaniu zamówienia upatruje w tym, że jego oferta, gdyby
nie zaniechania zamawiającego, mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą w postępowa-
niu, a na pewno byłaby brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Niesłuszne
odrzucenie oferty odwołującego powoduje, że bezzasadnie nie może on uzyskać zamówie-
nia. Zaniechania w zakresie odtajnienia dokumentów i informacji powodują dodatkowo, że
odwołujący bez podstawy prawnej nie ma możliwości weryfikacji oferty złożonej przez innego
wykonawcę w postępowaniu. Odwołujący może ponieść więc szkodę w postaci nieuzyskania
przedmiotowego zamówienia, a tym samym nieosiągnięcia spodziewanego zysku z jego rea-
lizacji. Szkoda pozostaje w tej sytuacji
w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z
uchybieniami, których dopuścił się zamawiający.
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty zostały złożone przez 5 wykonawców.
W dniu 19.01.2023 r. zamawiający przekazał odwołującemu informację o wyborze oferty naj-
korzystniejszej i odrzuceniu oferty odwołującego.
Odwołujący wskazał, że oferta złożona przez odwołującego obejmuje cały przedmiot zamó-
wienia, zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego w dokumentach zamówie-
nia. Odwołujący zaoferował realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z warunkami za-
mówienia. W treści informacji o odrzuceniu oferty odwołującego, zamawiający wskazał na
następującą przyczynę: „Zamawiający wymagał, aby w dostarczonym raporcie na skutecz-
ność oczyszczania zawarta była jasna informacja o braku usuwania osadu podczas prze-

prowadzanych badań. Oświadczenie producenta nie będzie wystarczające. Wykonawca
wraz z ofertą złożył raport z badań, z którego jednoznacznie wynika, że podczas wykonywa-
nia badania oferowanej oczyszczalni w
ykonani następujące prace: usunięcie pływającego
osadu kanalizacyjnego przy ostatecznej sedymentacji. Wykazanie oczyszczalni, podczas
badania której usunięty został osad skutkuje odrzuceniem oferty ze względu na jej niezgod-
ność z warunkami zamówienia”. Odwołujący podkreślił, że „usunięcie pływającego osadu
kanalizacyjnego przy ostatecznej sedymentacji” nie jest „usuwaniem osadu” w takim znacze-
niu, jak w Opisie przedmiotu zamówienia. Pomimo pozornej zbieżności pojęć, „pływający
osad kanalizacyjny” i „osad” nie są pojęciami tożsamymi. W związku ze zmianą ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 9 sierpnia 2022 r.
osad gromadzony w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zaliczany jest do nie-
czystości ciekłych, analogicznie jak ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. Wła-
ściciele nieruchomości zobowiązani są podpisać umowy na opróżnianie nieczystości i trans-
port do stacji zlewnej przez jednostkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie tego typu
działalności. Usuwanie osadu w przydomowej oczyszczalni ścieków polega na przyjeździe
wozu asenizacyjnego, który „wyciągnie” z oczyszczalni zalegający osad pierwotny, który nie
ulega biodegradacji
– nie ma innej możliwości usunięcia tego osadu. Oznacza to, że jest to
czy
nność niezbędna do prawidłowego działania przydomowej oczyszczalni ścieków – jako
czynność stała, serwisowa. Dodatkowo, „usuwanie osadu” jest pewnym skrótem myślowym,
ponieważ osad zawierający kultury mikroorganizmów uczestniczących w procesie rozkładu
mat
erii jest konieczny dla prawidłowego działania oczyszczalni. To, co jest usuwane raz do
roku, to de facto „nadmiar osadu”. Sama obecność osadu w osadniku, czyli komorze sedy-
mentacji nie świadczy o niespełnianiu przez oczyszczalnię wymagań normy czy o koniecz-
ności dokonania usunięcia osadu.
Natomiast czynność „usunięcia pływającego osadu kanalizacyjnego przy ostatecznej sedy-
mentacji”, który to „osad” jest kożuchem/pianą, ulegającą po pewnym czasie samoistnej bio-
degradacji, jest czynnością wyłącznie higieniczną/estetyczną – użytkownik oczyszczalni nie
usuwa tego „osadu”. W czasie badań oczyszczalni „osad pływający” może zostać usunięty w
celu zapewnienia łatwości obserwacji. Nie jest to jednak czynność niezbędna, wymagana
czy nawet zalecana dla prawidłowego działania przydomowej oczyszczalni ścieków. Jedno-
cześnie, do potencjalnej czynności „usuwania pływającego osadu kanalizacyjnego przy osta-
tecznej sedymentacji” nie korzysta się z wozu asenizacyjnego czy nie dokonuje się jakiejkol-
wiek czynności polegającej na „wywozie” osadu poza oczyszczalnię. Nie można przy tym w
ocenie odwołującego utożsamiać czynności „usuwania osadu” z czynnością „usuwania pły-
wającego osadu kanalizacyjnego przy ostatecznej sedymentacji”. Zatem, czynność „usuwa-
nia osadu” polega na zabraniu poza oczyszczalnię zbędnego nadmiernego osadu pierwot-
nego, natomiast czynność „usuwania pływającego osadu kanalizacyjnego przy ostatecznej

sedymentacji” nie polega na przenoszeniu czegokolwiek poza oczyszczalnię. Nie jest przy
tym zaangażowany jakikolwiek zasób, który miałby dokonać związanej z tym czynności.
Jest to o tyle istotne, że właściwa norma PN-EN 12566-3+A2:2013 zawiera postanowienia
dotyczące tego, co ma się znajdować w raporcie. Jednym z tych elementów jest właśnie
usuwanie osadu z badanej prz
ydomowej oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z pkt B.5 „Test report” („Raport z badania”): The report shall contain at least the in-
formation specified below: d) information on all maintenance and repairs carried out during
the test period, including details of desludging frequency, quantity and the volume removed;
Raport z badania winien zawierać co najmniej następujące informacje: d) informację doty-
czącą wszystkich działań związanych z obsługą i naprawami przeprowadzonymi w trakcie
badań, łącznie z szczegółami dotyczącymi częstotliwości usuwania osadów, ich ilości i obję-
tości;
W treści przedłożonego raportu nie ma takiej informacji, co do ilości i objętości „usuniętego
osadu”. Oznacza to, że właściwa jednostka notyfikowana, która badała przedmiotową
oczyszczaln
ię ścieków, nie uznała „usuwania pływającego osadu kanalizacyjnego przy osta-
tecznej sedymentacji” za czynność „usuwania osadu”. Gdyby było inaczej, to taka pełna in-
formacja znalazłaby się w raporcie z badania. Dodatkowo też, na dokumentację postępowa-
nia, w
tym na wymogi określone przez zamawiającego, należy patrzeć całościowo. Wymo-
giem, który zamawiający podkreślał w dokumentach zamówienia jest niski koszt eksploatacji,
który miałby ujawniać się czynnością wywozu osadu z oczyszczalni nie więcej niż raz w roku.
Z
amawiającemu chodziło zatem o czynność „ostateczną”, którą dokonuje się wyłącznie
przez skorzystanie z wozu asenizacyjnego, który fizycznie usuwa się z przydomowej oczysz-
czalni ścieków. Takiej informacji w przedłożonym raporcie zatem nie ma. Odwołujący wska-
za
ł, że niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia – która to stanowi obligatoryjną
przesłankę odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia, zachodzi, gdy zawar-
tość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu oferty nie odpowiada pod względem
przedmiotu zamówienia albo sposobu wykonania przedmiotu zamówienia ukształtowanym
przez zamawiającego i zawartym w SWZ wymaganiom.
Żeby zamawiający mógł uznać, że oferta odwołującego w tym zakresie nie spełnia wymogów
zamawiającego, musiałby móc to w sposób jednoznaczny wskazać (jakie konkretnie rozwią-
zanie jest niezgodne z wymogami określonymi przez zamawiającego). Jak wskazuje się w
orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, „odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 5
p.z.p. może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, w którym w sposób jedno-
znaczny zostanie stwierdzona niezgodność oferty wykonawcy z warunkami zamówienia, a
niezgodność ta ma charakter nieusuwalny” (wyrok KIO z dnia 29 kwietnia 2022 r. sygn. akt
KIO 965/22)
. Przenosząc powyższe na grunt tej sprawy, zamawiający musiałby mieć dowód
wskazujący na to, że zaoferowane rozwiązanie nie spełnia wymogów określonych przez za-

mawiającego. W żadnym momencie informacji o odrzuceniu oferty nie zostało to udowodnio-
ne.
Nie ma zatem
zdaniem odwołującego podstaw do zastosowania przepisu art. 226 ust. 1 pkt
5) ustawy. Podstawą do zastosowania sankcji, jaką jest odrzucenie oferty wykonawcy i tym
samym pozbawienie go szans na uzyskanie zamówienia, musi być stwierdzenie, że oświad-
czenie woli wykonawcy, jakim jest oferta, w pewnych merytorycznych aspektach, pozostaje
w sprzeczności z jednoznacznie rozumianymi i nie budzącymi wątpliwości wymaganiami
zamawiającego, opisanymi w dokumentach zamówienia. Tak istotna i brzemienna w skutki
c
zynność zamawiającego, jaką jest odrzucenie oferty, w przypadku art. 226 ust. 1 pkt 5)
ustawy, może być podjęta wyłącznie wtedy, gdy zachodzi niewątpliwa i jednoznaczna nie-
zgodność treści oferty z treścią SWZ. Tym samym, niezgodność ta musi wynikać wprost z
postanowień SWZ i nie może być domniemywana albo też wyinterpretowana. Odwołujący
wskaza
ł w tym miejscu należy, że odwołujący złożył oświadczenie woli i wiedzy w zakresie
oferowanych rozwiązań – wskazując, iż oferowane rozwiązanie jest zgodne z wymogami
zamawiającego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest sformalizowane, natomiast forma-
lizm nie jest celem samym w sobie postępowania. Również w doktrynie podkreśla się, że
„zgodność treści oferty z treścią specyfikacji jest zapewniona wówczas, gdy na podstawie
analizy i porównania treści obu tych dokumentów można uznać, iż postanowienia zawarte w
ofercie nie są inne, tj. nie różnią się w swej treści od postanowień zawartych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia” (wyrok KIO z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO
1065/18).
Zgodnie z treścią przepisu art. 18 ust.1 ustawy, jedną z naczelnych zasad zamówień pu-
blicznych jest jawność postępowania. Wyjątek od tej zasady został wskazany w treści prze-
pisu art. 18 ust. 3 ustawy
– tajemnica przedsiębiorstwa. Jawność postępowania służy też
realizacji pozostałych zasad udzielania zamówień publicznych. Trudno bowiem o zagwaran-
towanie zasady przejrzystości czy uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
w postępowaniu, które w określonej części nie jest jawne. Zasada ta ma więc charakter fun-
damentalny, a odstępstwa od niej możliwe są wyłącznie na zasadzie wyjątku, co wynika
wprost z przepisu art. 18 ust. 2 ustawy, stanowiącego, że zamawiający może ograniczyć
dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przy-
padkach określonych w ustawie. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO, „Zasada jawno-
ści postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jedną z podstawowych zasad w
systemie zamówień publicznych, a co za tym idzie ograniczenie dostępu do informacji zwią-
zanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w przypad-
kach określonych ustawy. Przypadki te nie mogą być interpretowane rozszerzająco, zgodnie
z zasadą wykładni prawa exceptiones non sunt extentandae” (wyrok KIO z dnia 2 lutego

2022 r., sygn. akt KIO 29/22). W innym wyroku KIO podkreśliła, że „ograniczenie jawności
postępowania jest wyjątkiem od zasady i należy go interpretować ściśle. Praktyka zamówień
publicznych pokazuje, że zastrzeganie szerokiego zakresu informacji przez wykonawców nie
służy de facto ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, ale wykorzystywane jest jako narzędzie
do nieujawnienia wyjaśnień wykonawcy w obawie przed utratą możliwości uzyskania zamó-
wienia. Takie rozumienie szkody ekonomicznej czy utraty pozycji rynkowej przez wykonaw-
ców jest niewłaściwe i nie zasługuje na ochronę” (wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2022 r.,
sygn. akt KIO 3762/21).
W zakresie zastrzeżenia dokumentów przez Centroplast
W zakresie zastrzeżenia dokumentów przez tego wykonawcę odwołujący wskazał na 2 oko-
liczności:
1) Nieskuteczne zastrzeżenie dokumentów jako tajemnica przedsiębiorstwa;
2) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach dotyczących tajemnicy przed-
siębiorstwa.
Odnosz
ąc się do nieskuteczności zastrzeżenia informacji i dokumentów jako tajemnica
przedsiębiorstwa odwołujący wskazał na brak udowodnienia istnienia tajemnicy przedsię-
biorstwa. Jak wskazuje się w orzecznictwie KIO, „kwestia poparcia zastrzeżenia dowodami
ma ni
ewątpliwe, niezwykle istotne znaczenie dla oceny skutecznego wykazania przez wyko-
nawcę posiadania przez określone informację waloru tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie spo-
sób uznać, że wykonawca dokonał wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy
nie
przedstawił żadnych dowodów na poparcie podniesionych twierdzeń, a przedstawienie
tego rodzaju dowodów nie stanowiło dla wykonawcy żadnych trudności - tak jest w szczegól-
ności, gdy chodzi o dowody na potwierdzenie podjęcia działań mających na celu zachowanie
informacji w poufności” (wyrok KIO z dnia 31 marca 2022 r., sygn. akt KIO 674/22).
W t
ej sprawie, do wyjaśnień złożonych przez Centroplast nie zostały złożone dowody mające
potwierdzać, że dane informacje stanowią rzeczywiście tajemnicę przedsiębiorstwa. Już tyl-
ko z samego tego faktu wynika to, że nie została spełniona przesłanka możliwości zastrze-
żenia dokumentów i informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa wskazana w przepisie art. 18
ust. 3 ustawy, gdyż Centroplast nie udowodnił zamawiającemu (nie poparł argumentacji do-
wodami), że dane dokumenty i informacje powinny korzystać z wyłączenia jawności postę-
powania.
Po drugie, wyjaśnienia te w swojej treści są niezwykle lakoniczne. Z uzasadnienia zastrze-
żenia tajemnicy wynika m. in., że „w raportach znajdują się szczegółowe informacje dotyczą-
ce właściwości oraz parametrów polietylenu używanego do produkcji urządzeń (...) Parame-
try te są objęte przez producenta ochroną (...) Polietylen jest produkowany na specjalne za-
mówienie, a jego skład i właściwości nie zostały ujawnione (...)”. „Zastrzeżone dokumenty
zawierają również Informacje dot. grubości poszczególnych elementów oraz gęstości mate-

riału (...)”. Jeżeli w ocenie wykonawcy ww. informacje mają istotne znaczenie gospodarcze,
nie było przeszkód, aby dokonać zastrzeżenia tajemnicy jedynie odnośnie do tych informacji.
Nie są one w żadnym razie podstawą do zastrzeżenia całości dokumentów. Poza danymi
dotyczącymi polietylenu wykonawca nie wykazał, że pozostałe informacje w raportach rów-
nież stanowią tajemnicę Uzasadnienie zawiera jedynie ogólnikowe (a przez to bezskuteczne)
stwierdzenia, iż raporty „ujawniają szczegółowe dane techniczne, technologiczne, konstruk-
cyjne i funkcjonalne oferowanego rozwiązania”. Takie dane są również zawarte w jawnej
dokumentacji techniczno-
ruchowej, zatem nie mogą one w całości stanowić tajemnicy przed-
siębiorstwa. Nie mogą też stanowić tajemnicy „informacje na temat szczegółowych parame-
trów osiąganych przez daną oczyszczalnię” oraz „szczegółowe parametry związane z kon-
strukcją, kształtem, cechami zbiorników” – parametry te udostępnione zostały w deklaracjach
właściwości użytkowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz na stronie internetowej
producenta (P.P.H. Centroplast). 15/23 2.1.30 Wbrew stanowisku wykonawcy, nie stanowią
taje
mnicy przedsiębiorstwa „szczegółowe parametry dot. skuteczności oczyszczania (zuży-
cie tlenu na 1 mg usuniętej substancji określone w mgO2/l i mg/l)”. Są to po prostu wyniki
badań w mg/l, na podstawie których ustala się średni wynik – parametr podawany procento-
wo w deklaracji właściwości użytkowych.
Zatem, z samych tylko tych okoliczności, zamawiający nie miał uprawnienia do stwierdzenia,
że dokumenty i informacje winny stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.
Odwołujący podkreślił, że „wykazanie to coś więcej niż uzasadnienie - wykazanie to udo-
wodnienie. Przyjmując ustalony przez ustawodawcę sposób dowodzenia, określony przepi-
sem art. 534 ust. 1 ustawy
(strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani
wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne), wykonawca,
który powołuje określone okoliczności winien je udowodnić. Ogólne twierdzenia o przyjętych
założeniach, możliwych, hipotetycznych sytuacjach, czy wreszcie przekonanie wykonawcy o
słuszności dokonania takiej czynności nie może stanowić nawet próby wykazania. Wyko-
nawca winien szczegółowo opisać związek przyczynowo-skutkowy, który charakteryzuje da-
ną okoliczność z powołaniem dowodów potwierdzających zasadność takiego postępowania”
(wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2022 r., sygn. akt KIO 3724/21).
Dodatkowo też, Centroplast zastrzegł w części uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako
tajemnica przedsiębiorstwa. Utrzymanie takiego zastrzeżenia godzi nie tylko w zasadę jaw-
ności postępowania, ale również w naczelne zasady udzielania zamówień wskazane w prze-
pisie art. 16 ustawy, w szczególności zasadę przejrzystości i proporcjonalności. Jak wskazu-
je się w orzecznictwie KIO, „w świetle art. 11 ust. 2 u.z.n.k., ani treść tych dokumentów nie
uzasadnia zakwalifikowania ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa (w szczególności nie stano-
wią informacji technicznej, technologicznej, organizacyjnej przedsiębiorstwa lub innej posia-
dającej wartość gospodarczą), ani w ogóle nie może być dopuszczalne zastrzeganie tajem-

nicy samego uzasadnienia zastrzeżenia. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębior-
stwa jest informacją odrębną od informacji zastrzeżonych i jego celem jest umożliwienie za-
mawiającemu oraz ewentualnie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, do-
konanie oceny zasadności tego zastrzeżenia. Uzasadnienie z natury rzeczy nie powinno
zawierać informacji zastrzeżonych (i w tej sprawie nie zawiera), a jedynie argumenty mające
na celu wykazanie przesłanek z art. 11 ust. 2 u.z.n.k. Nieujawnienie uzasadnienia zastrzeże-
nia tajemnicy przedsiębiorstwa prowadzi zatem nie tylko do naruszenia ww. przepisu i art. 8
ustawy
, ale też art. 7 ust. 1 ustawy przez ograniczenie innym wykonawcom możliwości kwe-
stionowania zasadności zastrzeżenia w drodze środków ochrony prawnej” (wyrok KIO z dnia
28 stycznia 2021 r., sygn. akt KIO 3483/20).
Nie sposób zatem zdaniem odwołującego uznać, że nie tylko samo zastrzeżenie informacji i
dokumentów przez Centroplast było prawidłowe, ale również, że zastrzeżenie samego uza-
sadnienia zastrzeżenia jest nieprawidłowe. W związku z tym, zamawiający winien odtajnić
wszystkie informacje i dokumenty uprzednio zastrzeżone przez Centroplast.
W zakresie zastrzeżenia informacji i dokumentów przez EKOFIRMĘ
W zakresie zastrzeżenia dokonanego przez tego wykonawcę odwołujący podniósł argumen-
tację jak dla Centroplast – wyjaśnienia te są lakoniczne i nieudowodnione.
Dodatkowo, jedynie w zakresie wzmocnienia argumentacji,
odwołujący podkreślił, że niejed-
nokrotnie już informacje i dokumenty, które zostały zastrzeżone przez tego wykonawcę, były
już odtajniane przez innych zamawiających, a odwołujący posiada do nich dostęp lub też nie
były po prostu zastrzegane jako tajemnica przedsiębiorstwa przez wykonawcę EKOFIRMA.
W związku z tym, nie może być mowy o jakiejkolwiek tajemnicy w tym zakresie, skoro sam
wykonawca EKOFIRMA nie zadbał o to, aby jego informacje i dokumenty mogły być uznane
za „tajemnicę”, a wręcz niejednokrotnie podawał je do publicznej wiadomości.
Na dowód powyższego, odwołujący przedkłada:
1) wiadomość e-mail z Urzędu Miejskiego w Tuchowie;
2) pismo Gminy Kalwaria Zebrzydowska;
3) pismo Gminy Kamienica;
4) pismo Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.
W związku z powyższym, zamawiający winien dokonać czynności odtajnienia złożonych in-
formacji i dokumentów przez wykonawców Centroplast i EKOFIRMA. Dlatego też, odwołanie
w tym zakresie winno podlegać uwzględnieniu.
Zamawiający w treści rozdziału X ust. 10 pkt 1) lit. b i c SWZ oraz w treści załącznika nr 10
do SWZ (PFU
– opis przedmiotu zamówienia) wymagał, aby zarówno raport z badań został
wykonany przez laboratorium notyfikowane, jak i aby deklaracja właściwości użytkowych
była wykonana w oparciu o informacje podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfi-
kowaną, a także aby wszelkie badania były wykonane wyłącznie przez laboratorium notyfi-

kowane przez Komisję Europejską. Sam zamawiający dostrzegł, że raport złożony przez
Centroplast oraz wystawiona Deklaracja Właściwości Użytkowych przez Centroplast nie zo-
stały wykonane przez laboratorium notyfikowane lub nie opierają się na badaniach (raporcie)
wykonanych przez laboratorium notyfikowane
– w dniu 19.12.2022 r. zamawiający wezwał
Centroplast do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. Pomijając już sam fakt zasadności doko-
nania wezwania do wyjaśnień, odwołujący zauważył, że złożony raport i deklaracja właści-
wości użytkowych przez Centroplast nie spełnił wymogów określonych przez zamawiającego
– a przez to złożona oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia. Choć Centroplast twier-
dził w udzielonych wyjaśnieniach, że TUV SUD Czech jest jednostką notyfikowaną, to jest to
wyłącznie część prawdy. Wskazać bowiem należy, że TUV SUD Czech jest jednostką notyfi-
kowaną, ale w innym zakresie. Oznacza to, że w przypadku przydomowych oczyszczalni
ścieków i badania oferowanych oczyszczalni na zgodność z normą PN-EN 12566-
3+A2:2013, TUV SUD Czech nie pełni i nie może pełnić roli jednostki notyfikowanej – jest,
ale nie w pełnym zakresie. Innymi słowy – to, że jakaś jednostka została zakwalifikowana
przez Komisję Europejską jako jednostka notyfikowana do badania określonych elementów,
to nie oznacza jednocześnie, że w każdym innym zakresie może być uznawana za jednostkę
notyfikowaną i w ten sposób być traktowana. Na potwierdzenie, że TUV SUD Czech nie jest
jednostką notyfikowaną w zakresie normy PN-EN 12566-3+A2:2013, odwołujący przedstawił
dowód w postaci informacji ze strony internetowej Komisji Europejskiej, gdzie wskazane zo-
stało, że w zakresie tej normy TUV SUD Czech jest „Calculation body” (jednostka oblicze-
niowa), a zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 tabela ZA3 badania m.in. skuteczności
oczyszczania musi być wykonane przez „Testing laboratory” (laboratorium badawcze).
Dowód: tabela ZA3 normy PN-EN 12566-3+A2:2013
Dowód: informacja ze strony internetowej Komisji Europejskiej dla TUV SUD Czech
Dla unaocznienia różnicy, odwołujący przedstawił informacje dotyczącą PIA Prüfinstitut für
Abwassertechnik GmbH, która przeprowadzała badania oczyszczalni oferowanych przed
odwołującego, a która jest właśnie „Testing laboratory”.
Dowód: informacja ze strony internetowej Komisji Europejskiej dla PIA Prüfinstitut für Ab-
wassertechnik GmbH
Co może zdaniem odwołującego okazać się niezwykle istotne, TUV SUD Czech w swojej
h
istorii pełnił funkcję „Testing laboratory” dla badania na zgodność z normą PN-EN 12566-
3+A2:2013, jednakże najpóźniej od 2016 roku jest uznawany za „Calculation body”.
Dowód: informacja ze strony internetowej Komisji Europejskiej dla TUV SUD Czech
Powyższe oznacza, że złożone przedmiotowe środki dowodowe przez Centroplast nie po-
twierdzają, że oferowane rozwiązania są zgodne z wymogami zamawiającego. Wprost prze-
ciwnie
– potwierdzają, że nie zostały przeprowadzone właściwe badania w odpowiedniej jed-
nostce.
A przez to, oferowane oczyszczalnie ścieków nie są zgodne z warunkami, jakich

wymagał zamawiający. Jak wskazuje się w orzecznictwie KIO, „zakresem dyspozycji normy
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy
objęta jest również sytuacja, w której zadeklarowana przez wy-
k
onawcę treść oferty nie znajdzie potwierdzenia w zażądanych przez zamawiającego w do-
kumentach zamówienia na zasadzie art. 106 ust. 1 p.z.p. (odpowiednik art. 25 ust. 2 pkt 2
p.z.p. z 2004 r.) i złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą (o czym z kolei stanowi art. 107
ust. 1 pzp) przedmiotowych środków dowodowych. Dokumenty te co do zasady należy roz-
patrywać jako kwalifikowaną formę potwierdzenia zgodności oferowanego świadczenia z
wymaganym przez zamawiającego” (wyrok KIO z dnia 25 kwietnia 2022 r., sygn. akt KIO
858/22). Powyższe oznacza, że przedkładając określone przedmiotowe środki dowodowe
Centroplast zaoferował przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego. Dlatego też, jego oferta winna podlegać odrzuceniu na podstawie przepisu
art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
Odwołujący podkreślił, że to na Centroplast spoczywał obowią-
zek wykazania zamawiającemu, że złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią SWZ, a
zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego.
Zamawiający nie powinien domyślać się jakie parametry posiada zaoferowane urządzenie
czy też poszukiwać informacji poza treścią oferty. Deklaracja wykonawcy powinna być jed-
noznaczna i nie budzić wątpliwości zamawiającego. Treść oferty wykonawcy musi w sposób
niebudzący wątpliwości potwierdzać jej zgodność z warunkami zamówienia – a w przedmio-
towym przypadku, treść złożonej oferty nie potwierdza takich okoliczności, gdyż nie zawiera
ona wymaganych przez zamawiającego środków dowodowych. Złożone środki dowodowe
nie potwierdzają (nie mogą potwierdzać, gdyż są niezgodne z wymogami zamawiającego),
że zaoferowane oczyszczalnie ścieków są zgodne z warunkami zamówienia. Na marginesie
odwołujący wskazał, że w wezwaniu z dnia 19.12.2022 r. zamawiający wymagał w stosunku
do Centroplast złożenia dowodów potwierdzających twierdzenia Centroplast („Wyjaśnienia
należy przez dokumentami”). Centroplast zaniechał jednak takiemu obowiązkowi. Oznacza
to, że zamawiający nie miał możliwości uwzględnienia prawidłowości złożonej oferty i środ-
ków dowodowych przez Centroplast. Nawet jeżeli Centroplast w ofercie określił precyzyjnie
swoje zobowiązanie, w którym deklarował spełnienie wszystkich istotnych wymagań objętych
treścią SWZ, a okoliczności takich nie potwierdzają złożone dokumenty, zamawiający był
uprawniony, aby ofertę taką odrzucić na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
Z ostrożności procesowej, w przypadku, gdyby Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że oferta
Centroplast nie powinna jednak zostać odrzucona, odwołujący zarzuca zamawiającemu na-
ruszenie przepisu art. 107 ust. 2 ustawy, przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia
przedmiotowych środków dowodowych – z uwagi na to, że przedmiotowe środki dowodowe
nie zostały sporządzone przez laboratorium notyfikowane lub nie opierają się na informa-
cjach i dokumentach sporządzonych przez laboratorium notyfikowane.

Mając powyższe na uwadze, odwołanie w zakresie tego zarzutu winno zostać uwzględnione.
Wybór oferty najkorzystniejszej, co zostało udowodnione powyższymi zarzutami, został do-
konany z naruszeniem przepisów ustawy. Oferta Centroplast nie powinna być wybrana jako
najkorzystniejsza, gdyż powinna ona podlegać odrzuceniu z postępowania. Jednocześnie,
oferta odwołującego została niesłusznie odrzucona z postępowania, a winna zostać uznana
za najkorzystniejszą. Dlatego też, odwołanie w zakresie tego zarzutu również winno zostać
uwzględnione.

W dniu 25 stycznia 2023 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 27 stycznia 2023 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgło-
sił swój udział wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Centroplast" spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie, Mazury 51 wnosząc o oddalenie
odwołania. Uczestnik postępowania wskazał na swój interes w przystąpieniu, gdyż jest wy-
konawcą biorącym udział w tym postępowaniu, którego oferta - zgodnie z informacją przeka-
zaną przez zamawiającego w dniu 19 stycznia 2023 r. - została uznana za ofertę najkorzyst-
niejszą. Interes uczestnika postępowania w przystąpieniu do odwołania po stronie zamawia-
jącego polega na tym, iż zamawiający nie naruszył przepisów ustawy wskazanych przez od-
wołującego, a uwzględnienie odwołania spowoduje unieważnienie czynności wyboru oferty
u
czestnika postępowania jako oferty najkorzystniejszej, odrzucenie złożonej przez niego
oferty oraz spowoduje, że to oferta odwołującego, a nie oferta uczestnika postępowania mo-
głaby zostać uznana za najkorzystniejszą. Co więcej uwzględnienie odwołania spowoduje
ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uczestnika postępowania.
Nie można więc odmówić uczestnikowi postępowania interesu w zgłoszeniu przystąpienia do
postępowania odwoławczego w celu umożliwienia ochrony swoich interesów związanych z
uzyskaniem zamówienia oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgłoszenie zostało wnie-
sione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 26 stycznia
2023 r. udzielonego przez prezesa zarządu przystępującego, zgodnie z zasadami ujawnio-
nymi w KRS. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania kopii przystąpienia zamawiają-
cemu i odwołującemu.

W dniu 1 lutego 2023 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego o odda-
lenie odwołania w części dotyczącej zarzutów:
1) odrzucenia oferty o
dwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP
3) wyboru oferty Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Centroplast sp. z o.o. jako najko-
rzystniejszej;
4) zaniechania odrzucen
iu oferty Centroplast, jako niezgodnej z warunkami zamówienia na
podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP, ewentualnie zaniechaniu wezwania do uzu-

pełnienia przedmiotowego środka dowodowego na podstawie przepisu art. 107 ust. 2 PZP. i
uwzględnił odwołanie w pozostałej części, co do zarzutów:
2) utrzymaniu jako tajemnica przedsiębiorstwa dokumentów złożonych przez Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-
Handlowe Centroplast sp. z o.o. (dalej: „Centroplast”) oraz EKOFIRMA P.
G.
(dalej: „Ekofirma”);
Ponadto o pr
zeprowadzenie następujących dowodów, na wskazane okoliczności:
-
PFU - kserokopia strony nr. 14 PFU
– na okoliczność zaistnienia podstaw odrzucenia
oferty Odwołującego przez Zamawiającego,
-
oferta Wykonawcy - kserokopia strony nr 28, "Tajemnica przeds
iębiorstwa August
AT-sig"
– na okoliczność zaistnienia podstaw odrzucenia oferty Odwołującego przez Zama-
wiającego.
-
kserokopia oferty Centroplast Sp. z.o.o.
– załącznik stanowiący tajemnicę przedsię-
biorstwa część 2 ,,Protokół z oceny właściwości wyrobu” – na okoliczność potwierdzenia
zaoferowanego przedmiotu zamówienia zgodnego z warunkami zamówienia przez firmę
Centroplast Sp. z o.o. w przedmiocie TUV SUD Czech jako jednostki notyfikowanej w normie
PN
– EN 12566-3 + A2:2013,
-
kserokopia Designation of a Notified Body pursuant to the Construction Products Re-
gulation
– na okoliczność posiadania statusu jednostki notyfikowanej przez TUV SUD Czech
w normie PN
– EN 125663 + A2:2013,
-
wydruk ze strony internetowej EUROPA - European Commission - Growth - Regulato-
ry policy - NANDO -
na okoliczność posiadania statusu jednostki notyfikowanej przez TUV
SUD Czech w normie PN
– EN 12566-3 + A2:2013,
A
także o zasądzenie na rzecz zamawiającego kosztów postępowania odwoławczego.

Zamawiający dokonał badania i oceny ofert. Wzywał wykonawców od uzupełnienia, wyja-
śnienia i złożenia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych. Na podstawie zło-
żonych dokumentów dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający ponownie zweryfikował treść informacji stanowiących tajemnicę przedsiębior-
stwa Centroplast Sp. z o.o., dochodząc do konkluzji, iż zastrzeżone informacje nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa.
W tym zakresie z
amawiający dokona odtajnienia tych dokumentów.
Odnośnie pozostałych zarzutów.
Zamaw
iający nie uznał żadnego z pozostałych podniesionych zarzutów odwołania, wskazu-
jąc, iż są one całkowicie nieuzasadnione.
Poniżej zamawiający odniósł się̨ do poszczególnych zarzutów odwołania.
1) Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 2.2. PFU (str. 14) "Z
amawiający wymaga, aby w
dostarczonym raporcie na skuteczność oczyszczania zawarta była jasna informacja o braku
usuwania osadu podczas przeprowadzanych badań. Oświadczenie producenta nie będzie

wystarczające. Zamawiający będzie brał pod uwagę informacje zawarte w raporcie z badań
przeprowadzonych przez laboratorium notyfikowane."
W dokumentacji przedstawionej przez o
dwołującego w dokumencie pt. "Tajemnica przedsię-
biorstwa August AT-
sig" na str. 14 (numer na stronie "28") zawarta jest następująca informa-
c
ja: "W przeciągu całego okresu badania zachodziła potrzeba przeprowadzania odmulania w
dniu 11 czerwca 2014 r. po ok. 9 miesięcy funkcjonowania. W trakcie okresu badawczego
wykonano następujące prace: 01.04.2014 r. : usunięcie pływającego osadu kanalizacyjnego
przy ostatecznej sedymentacji 16.04.2014 r. : usunięcie pływającego osadu kanalizacyjnego
przy ostatecznej sedymentacji 11.06.2014 r. : odmulenie wszystkich zasobników" z której
wynika że osad był usuwany.
Zamawiający nie precyzował jaki osad może być usuwany a jaki nie, ani też w jaki sposób
usuwanie tego osadu będzie realizowane. Odwołujący pisze w pkt. 2.1.4. "Sama obecność
osadu w osadniku, czyli komorze sedymentacji nie świadczy o niespełnianiu przez oczysz-
czalnię wymagań normy czy o konieczności dokonania usunięcia osadu." Zamawiający w
żadnym momencie nie kwestionował obecności osadu w częściach składowych oczyszczalni
ścieków. Zamawiający żądał, aby sposób funkcjonowania oczyszczalni nie prowadził do wy-
twarzania nadmiaru tego osadu wymagającego częstego usuwania - a co za tym idzie
zwiększenia kosztów eksploatacji.
Wykonawca firma Centroplast przedstawiła zamawiającemu, wraz z ofertą protokół z oceny
właściwości wyrobu wraz z protokołami z badań na zgodność z normą PN-EN
125663+A2:2013. Dok
umenty te zostały wystawione przez TUV SUD Czech. Dokumenty
zawierają podpisy i pieczęcie z których wynika, że laboratorium TUV SUD Czech jest notyfi-
kowane. Następnie zamawiającym w dniu 19 grudnia 2022 roku wzywał wykonawcę Centro-
plast Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonego raportu, czy laboratorium TUV
SUD Czech na dzień sporządzenia raportu tj. na dzień 19.09.2022 r. posiadało notyfikację do
wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN 12566-3 . Wykonawca również
i na to wezwanie z
amawiającego złożył stosowne wyjaśnienia w terminie.
Podsumowując zamawiający stwierdził, że wbrew twierdzeniom odwołania:
Zamawiający w trakcie prowadzonego postępowania dokonał wszelkich niezbędnych czyn-
ności, zgodnie z ustawą PZP, w zakresie oceny i weryfikacji złożonych ofert.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje stanowiska i przedstawiły dowody na ich
poparcie.
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. SWZ wraz z załącznikami, ofert wy-
konawców – odwołującego Ekofirma P. G. i PPH Centroplast sp. z o.o., w tym uzasadnień
skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz raportów z badań na zgodność z

normą EN 12566:3/2005: A2:2013 dowodów dołączonych do odwołania, złożonych na roz-
prawie, oraz przedstawionych w pismach procesowych i dopuszczonych z urzędu.
Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:
IV.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1)
Pr
zedmiotem zamówienia są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę po-
legające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicz-
nych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą
PN-EN 12566-3+A
2:2013 w miejscowościach: Ławy, Kocina, Rzemienowice, Opatowiec,
Kęsów, Wyszogród, Rogów, Podskale, Mistrzowice, Ksany, Trębaczów, Charbinowice, Urzu-
ty, Senisławice, Kamienna, Kobiela, Kraśniów, Krzczonów, Chwalibogowice na terenie gminy
Opatowiec w ilości 86 szt.
Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanaliza-
cji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym,
rozruchem technicznym i technologicznym.
W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, do-
starczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych.
Oczyszczalnie ścieków powinny spełniać wymagania Polskiej Normy przenoszącej normę
europejską PN-EN 12566-3+A2:2013, oraz posiadać certyfikat europejski CE.
UWAGA!
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertę przedmiotowych środków dowodo-
wych określonych w rozdziale X ust. 10 SWZ.
X.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WY-
KONAWCY W CELU POTWIER
DZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘ-
POWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE
ŚRODKI DOWODOWE) ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
10.
Przedmiotowe środki dowodowe.
1)
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowa-
niu, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków do-
wodowych:

a) Wykaz przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków- załącznik do SWZ

b) Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podsta-
wie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawia-
jącym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych wraz ze
zmia
nami i obowiązującymi przepisami krajowymi.

c) Kompletny raport z badań przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnej z normą
PN-EN 12566-
3 wystawiony przez notyfikowane laboratorium przez Komisję Europejską
obejmujący:
-
wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, nie poszczególnych zbiorników
lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie
z załącznikiem „A” normy PN-EN 12566-3+A2:2013, a w szczególności tablicą „1”
-
wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia, a
nie największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia
raportu z badania wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego przez laboratorium notyfikowa-
ne zgodnie z załącznikiem „C” normy PN-EN 12566-3+A2:2013 dla warunków suchych i mo-
krych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządze-
nia wykonaną przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013.
Obliczenia wytrzymałościowe winny uwzględniać wysokość wody gruntowej, natomiast ba-
dania wykonane w wykopie winny być wyrażone procentowym ubytkiem wody w czasie ba-
dań.
-
efektywności oczyszczania dla parametrów BZT5, ChZT, zawiesina, azot, fosfor. W bada-
niach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i
oczyszczonych oraz wartość procentową ich redukcji. Zamawiający wymaga (zgodnie z
normą PN-EN 12566-3+A2:2013), aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane
przez laboratorium notyfikowane zgodnie z za
łącznikiem „B” normy PN-EN 12566-
3+A2:2013 (dla najmniejszej oczyszczalni z typoszeregu).
Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych ścieków muszą legitymować się najwyż-
szymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń zgodnymi z Rozporządze-
ni
e Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311):
a)
pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) – 25 mg O2/l
b)
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)
– 125 mg O2/l
c)
zawiesina ogólna – 35 mg/l
d)
azot
– 15 N/l
e)
fosfor ogólny – 2 mg P/l
zawartymi w dostarczonym raporcie.
W trosce o niskie koszty eksploatacji związane z wywozem osadu Zamawiający wymaga,
aby w dostarczonym raporcie na skuteczność oczyszczania zawarta była jasna informacja o
braku
usuwania osadu podczas przeprowadzanych badań. Oświadczenie producenta nie
będzie wystarczające.

-
energochłonność
Zamawiający wymaga oczyszczalni posiadających niską energochłonność nie większą niż
0,75 kWh/d dla oczyszczalni o przepływie nominalnym 600 l/d. Informacja o energochłonno-
ści winna wynikać z raportu zgodnie z normą PN EN 12566-3 p. B.5.e. Oświadczenie produ-
centa nie będzie wystarczające.

Zamawiający wymaga, aby raport ze skuteczności oczyszczania obejmował urządzenie pra-
cujące w technologii wymaganej w PFU. Zamawiający nie dopuszcza składania raportów dla
urządzeń pracujących w technologiach pokrewnych.
2)
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnie-
nia przedmiotowych środków dowodowych.
3)
Dopuszczalne będzie tylko (jednorazowe) uzupełnienie „braków formalnych”, tj. braku
dokumentu lub niekompletnego dokumentu, który nie pozwala przesądzić merytorycznie o
wartości oferty. Tym samym nie będzie dopuszczalne uzupełnianie dokumentów przedmio-
towych, jeśli przedłożone dokumenty potwierdzają, że oferta jest niezgodna z opisem
przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że przedmiotowe środki dowodowe nie będą uzupeł-
niane, jeżeli na skutek merytorycznej oceny zamawiający uzna, że nie odpowiadają one wy-
maganiom przedmiotu zamówienia, tj. nie potwierdzają, że wykonawca oferuje produkt speł-
niający oczekiwania Zamawiającego. Nie jest dopuszczalne uzupełnianie dokumentów
przedmiotowych, jeśli Wykonawca nie złoży żadnego dokumentu potwierdzającego, że oferta
jest zgodna z opisem prz
edmiotu zamówienia.
XIV.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3.
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem do SWZ. Wraz
z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2)
przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale X ust. 10 SWZ
14.
Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utaj-
nienia.
15.
Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące ta-
jemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Do-
daj".

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrze-
żenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane
przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę pod-
jęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie
z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
Z Programu Funkcjonalno-
Użytkowego załącznik nr 10 do SWZ wynika:
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem z
amówienia są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę polegające
na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą PN-EN
12566-3+A2:2013 w mi
ejscowościach:
Ławy, Kocina, Rzemienowice, Opatowiec, Kęsów, Wyszogród, Rogów, Podskale, Mistrzowi-
ce, Ksany, Trębaczów, Charbinowice, Urzuty, Senisławice, Kamienna, Kobiela, Kraśniów,
Krzczonów, Chwalibogowice na terenie gminy Opatowiec w ilości 86 szt.
Za
kres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanaliza-
cji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym,
rozruchem technicznym i technologicznym.
W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, do-
starczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych.
Oczyszczalnie ścieków powinny spełniać wymagania Polskiej Normy przenoszącej normę
europejską PN-EN 12566-3+A2:2013, oraz posiadać certyfikat europejski CE. Wymaga się,
aby Wykonawca załączył do oferty deklarację właściwości użytkowych na zgodność z normą
PN-EN 12566-
3+A2:2013, z pełnym raportem z badań wykonanych w notyfikowanym labora-
torium. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania badań przez laboratorium
akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie bada-
nia na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 muszą być wykonane wyłącznie przez
laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską
Wyma
ga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówie-
niem była nie większa niż jeden raz na rok.
1.3. Uwarunkowania techniczne
Podstawowym celem budowy 86 szt. PBOŚ jest zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie
z
wymaganiami aktualnych przepisów prawa polskiego, dotyczących jakości ścieków
oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. PBOŚ muszą gwarantować stopień oczysz-

czania ścieków zgodny z wymogami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla śro-
dowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do
urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Wymaga się, aby częstotliwość wywozu
osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na rok.
2.2. Oczyszczalnie ścieków.
Wymaga się, aby przedmiot zamówienia tzn. PBOŚ były zgodne z normą PN-EN 12566-
3+A2:2013, a producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego
wg normy ISO 14001/PN-
EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS oraz spełniał wymogi
wysokich standardów produkcji w postaci Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008. Niezależnie od
ww. wymogu wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków muszą spełniać
obowiązujące w Polsce przepisy i normy.
Oczyszczalnia ścieków
Zamontowane oczyszczalnie ścieków muszą pracować w oparciu o technologię SBR polega-
jącą na oczyszczaniu ścieków osadem czynnym. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia
ścieków SBR osiąga skuteczność oczyszczania do 98%. Przydomowa biologiczna oczysz-
czalnia ścieków typu SBR przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-
gospodarczych. Oczyszc
zalnia ścieków SBR to kompaktowy system oczyszczania, który
składa się z właściwie dobranego zbiornika, zestawu nośnego oraz panelu sterującego.
Urządzenia oczyszczalni połączone są ze sobą poprzez jeden przewód sprężonego powie-
trza
oraz jeden przewód aeracyjny. System w zależności od liczby RLM (równoważna liczba
mieszkańców) może być zbudowany z jednego lub dwóch zbiorników. Cały system należy
regularnie kontrolować pod względem szczelności, czystości oraz stabilności. Szczegółowy
serwis zaleca się wykonać co 12 m-cy. Wszystkie elementy zbiornika powinny zostać
oczyszczone i sprawdzone pod względem prawidłowego funkcjonowania. Należy zapoznać
się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z jej treścią przed oddaniem systemu do eks-
ploatacji.
1. PBOŚ musi być sekwencyjnym reaktorem biologicznym (SBR), pracującym w ustalonych
fazach, do którego ścieki trafiają w ustalonym programie oczyszczania dostosowującym się
do zmian ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń.
2. Zbiornik PBOŚ musi tworzyć pojedynczy zbiornik wykonany z tworzywa PE lub PP. Nie
dopuszcza się zmiany technologii oczyszczania ścieków. Nie dopuszcza się oczyszczalni
dwuzbiornikowych za wyjątkiem oczyszczalni o wielkości powyżej 10 RLM z przepustowo-
ścią dobową nominalną powyżej 1,5 m3/d.

3. Pojemn
ość projektowanych oczyszczalni ścieków należy dobrać uwzględniając ilość do-
pływających ścieków, ilość powstających osadów, uwarunkowanych głównie przez ilość
osób.
4. Do projektowania oczyszczalni należy przyjąć zużycie wody na poziomie 150 l/m/d
5. W c
elu zapewnienia prawidłowej wentylacji, niezbędna jest istniejąca wentylacja pionu
kanalizacyjnego (wentylacja wysoka) o średnicy min. ø110 mm.
Kompletna POŚ musi spełniać wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566- 3+A2:2013
– Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3:
kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków i być znako-
wane znakiem CE. Wymaga się, aby do oferty dołączony był pełen raport z badania POŚ tj:
-
wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, nie poszczególnych zbiorników
lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie
z załącznikiem „A” normy PN-EN 12566-3+A2:2013, a w szczególności tablicą „1”
-
wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia, a
nie największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia
raportu z badania wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego przez laboratorium notyfikowa-
ne zgodnie z załącznikiem „C” normy PN-EN 12566-3+A2:2013 dla warunków suchych i mo-
krych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządze-
nia wykonaną przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013.
Obliczenia wytrzymałościowe winny uwzględniać wysokość wody gruntowej, natomiast ba-
dania wykonane w wykopie winny być wyrażone procentowym ubytkiem wody w czasie ba-
dań.
-
efektywności oczyszczania dla parametrów BZT5, ChZT, zawiesina, azot, fosfor.
W badaniach zgodnie z
rozporządzeniem trzeba podać stężenia zanieczyszczeń ścieków
surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową ich redukcji. Zamawiający wymaga
(zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013), aby badanie efektywności oczyszczania było
wykonane przez laboratorium n
otyfikowane zgodnie z załącznikiem „B” normy PN-EN 12566-
3+A2:2013 (dla najmniejszej oczyszczalni z typoszeregu).
Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych ścieków muszą legitymować się najwyż-
szymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń zgodnymi z Rozporządze-
nie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311):
a) pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) – 25 mg O2/l
b) chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)
– 125 mg O2/l
c) zawiesina
ogólna – 35 mg/l

d) azot
– 15 N/l
e) fosfor ogólny – 2 mg P/l
zawartymi w dostarczonym raporcie.
W trosce o niskie koszty eksploatacji związane z wywozem osadu Zamawiający wymaga,
aby w dostarczonym raporcie na skuteczność oczyszczania zawarta była jasna informacja o
braku usuwania osadu podczas przeprowadzanych badań. Oświadczenie producenta nie
będzie wystarczające.
Zamawiający będzie brał pod uwagę informacje zawarte w raporcie z badań przeprowadzo-
nych przez laboratorium notyfikowane.
Zamawiający wymaga, aby raport ze skuteczności oczyszczania obejmował urządzenie pra-
cujące w technologii wymaganej w PFU. Zamawiający nie dopuszcza składania raportów dla
urządzeń pracujących w technologiach pokrewnych.

Z infor
macji nr 1 dla wykonawców odpowiedzi na pytanie 1 wynika, że zamawiający zmodyfi-
kował SWZ:
Mając na uwadze dopuszczenie do udziału w postępowaniu większej liczby oferentów Za-
mawiający zmienia zapisy PFU w zakresie wymagań jakości ścieków oczyszczonych (pkt.
2.2) które otrzymują brzmienie:
"Wszy
stkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych ścieków muszą legitymować się najwyż-
szymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń zgodnymi z Rozporządze-
nie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substan
cji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311):
a)
pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) – 40 mg O2/l
b)
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)
– 150 mg O2/l
c)
zawiesina ogólna – 50 mg/l
d)
azot ogólny – 30 N/l
e)
fosfor ogólny – 5 mg P/l
zawartymi w dostarczonym raporcie."

W ofercie o
dwołującego w części jawnej w dokumencie: 1.1 Raport efektywność oczyszcza-
nia PIA2014-215B38.01 1-27, 50-88-sig
znajdują się następujące informacje:
Str. 62 tabela 2 wiersz 3 usuwanie nadmiaru osadu
– wg potrzeb 1-2 x do roku
Str. 64 Kontrola wzrokowa funkcjonowania oczyszczalni tiret 8:
• Pływający osad, nadmierne pienienie – zbyt gęsty i długotrwały pływający osad na po-
wierzchni komory bez napowietrzania
– musi zostać usunięty mechanicznie poprzez bełtanie

albo usunięty. Pływający osad pokrywa całą powierzchnię komory klaryfikacji końcowej –
osad należy usunąć z powierzchni; należy wybrać program o wyższej liczbie w urządzeniu
sterowniczym (o 2 cyfry); sprawdzić po upływie tygodnia; jeżeli problem nie ustąpił, prosimy
o skontaktowanie
się z dostawcą.
Nadmiar piany brązowej z komory z napowietrzaniem przechodzi przez ścianki na po-
wierzchnię komory klaryfikacji końcowej - należy wybrać program o wyższej liczbie w urzą-
dzeniu sterowniczym (o 2 cyfry); sprawdzić po upływie tygodnia; jeżeli problem nie ustąpił,
prosimy o skontaktowanie się z dostawcą.
Ścianki oczyszczalni, wlotu, wylotu i przewodów rurowych reaktora biologicznego należy
utrzymywać w czystości poprzez okazjonalne czyszczenie strumieniem wody lub przez
szczotkowanie.
Str. 65 Po
miar pojemności osadzonego osadu w komorze z napowietrzaniem
Pojemność osadzonego osadu (SSV): SSV. albo osadowość mieszanej cieczy sklarowanej,
określana jest zapisem pojemności zajmowanej przez osad w 1000 ml cylindrze badawczym
sedymentacji albo w przez
roczystej butelce po umożliwieniu mu osadzania się przez 30 mi-
nut. (Jeżeli osad nie osiada w butelce do badania sedymentacji, może to być spowodowane
dopływem substancji toksycznych do oczyszczalni albo niską zawartością rozpuszczonego
tlenu). Należy pobrać próbkę 1 litra mieszaniny osadu czynnego z komory z napowietrza-
niem
oraz wlać ją do przezroczystego cylindra, szklanki lub butelki. Próbkę należy pobrać z
co
najmniej głębokości 1 m poniżej powierzchni, gdy pracuje pompa powietrzna. Pozwolić
osiąść przez co najmniej 30 minut. Po upływie 30 minut, należy wyliczyć pojemność osiadłe-
go osadu (wyraźna linia graniczna pomiędzy wodą a osadem). Wartość ta powinna być w
przedziale 200
– 700 ml osadu na 1 litr wody. W takim stanie oczyszczalnia ma największe
osiągi skuteczności oczyszczania.
Str. 66 Usuwanie nadmiaru osadu
Usuwanie nadmiaru osadu jest konieczne przy SSV powyżej 700 ml osadu na 1 litr wody.
Sposoby usuwania nadmiaru osadu
Odłączyć pompę powietrzną i urządzenia sterownicze od sieci elektrycznej oraz pozwolić na
osiadanie zawartości reaktora biologicznego przez ok. 30 minut. Ostrożnie wsadzić rurę ssą-
cą lub zanurzalną pompę do przedziału komory bez napowietrzania i komory z napowietrza-
niem
reaktora biologicznego , a następnie wypompować osiadły osad (największe stężenie
osadu
występuje w drugim przedziale komory bez napowietrzania). Osad należy wypompo-
wać równomiernie z przedziałów i komór reaktora biologicznego tak, aby nie spowodować
wystąpienia różnicy poziomu wody pomiędzy przedziałami większej niż 30 cm. Należy uwa-
żać na dyfuzory i przewody rurowe na dnie osadnika. Opróżnić zupełnie komorę bez napo-
wietrzania oraz pozostawić ok. 20 cm wody w komorze z napowietrzaniem. Po wykonaniu
ww. czynności reaktor biologiczny należy napełnić wodą do poziomu wody, jaki występuje w

trakcie eksploatacji
– należy zwrócić uwagę na różnicę poziomu wody pomiędzy przedziała-
mi i komorami w trakcie napełniania.
Część tajna oferty:
Ze strony 28
raportu PIA GmbH Aachen załączonego do oferty odwołującego wynika, że:
7.2 Konserwacja oraz usuwanie osadu kanalizacyjnego
Czas i nakład pracy związany z działaniem i konserwacją badanego systemu mieścił się w
ramach normalnego czasu i nakładu pracy związanego z działaniem małej mechanicz-
nej/biologicznej oczyszczalni ścieków.
W p
rzeciągu całego okresu badania zachodziła potrzeba przeprowadzania odmulania w dniu
11
czerwca 2014 r. po ok. 9 miesięcy funkcjonowania.
W trakcie okresu badawczego wykonano następujące prace:
01.04.2014 r.-
usunięcie pływającego osadu kanalizacyjnego przy ostatecznej sedymentacji
16.04.2014 r.-
usunięcie pływającego osadu kanalizacyjnego przy ostatecznej sedymentacji
11.06.2014 r. -
odmulenie wszystkich zasobników
Str. 29
7.6 Poziom osadu sanitarnego
Z tego punktu wynika, że usuwano 1 raz osad z obu komór pierwotnych i bioreaktora. W tej
części nie ma informacji o przeniesieniu osadu pomiędzy komorami, przeciwnie jest informa-
cja o tym ile osadu usunięto i podano objętość usuniętego osadu. Odwołano się także do
zaleceń producenta w tym zakresie.

Z uzasadnienia skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Centroplast wynika,
że:
Zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 3 ustawy Centroplast przedstawił zasadność zastrzeżenia
części oferty złożonej przez Produkcyjno-Handlowe Centroplast sp. z o.o. z siedzibą w Mazu-
rach, Bełchatów zawierającej informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumie-
niu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z
2022 r.,
poz. 1233 ze zm.), zwanej dalej także: „uznk” lub „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” tj. wyłączenia jawności:
Protokół z oceny właściwości wyrobu nr ewidencyjny 1017-CPR-05.784.465, rewizja nr 5,
Protokół z badań nr ewidencyjny 14.837.731,
Ra
port z badań nr LMOO-02705/13/ZOONK,
Raport z badań nr LPP01-2751/13/ZOONP,
Raport z badań nr LPP02-2751/13/ZOONP,
Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień nr 2751.1/13/Z00NP,
Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień nr 2751.2/13/Z00NP,

Badanie wodoszczelności Procedura ZZ12566-3-1(0360-702)-BlO zbiornik pionowy,
Badanie wodoszczelności Procedura ZZ12566-3-1(0360-702)-BlO zbiornik poziomy,
Raport z badań i oceny właściwości wyrobu nr LZK 00-02703/18/Z00NZK,
Raport nr CPL 01/2022,
Raport z badań i oceny właściwości wyrobu nr LZK 00-00511/19/Z00NZK,
Raport z badań nr LKOI02705/13/ZOONK.
Poniższe wyjaśnienia dotyczą każdego z dokumentów i informacji, co do których Wykonawca
— realizując swe ustawowe uprawnienie wyrażone m.in. w art. 18 ust. 3 Pzp — zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane. W tym piśmie (o ile nie wskazano inaczej) pojęcia „informa-
cja” i „dokument” używane są zamiennie. Zawarte poniżej wyjaśnienia dotyczą zatem każde-
go z dokumentów i każdej informacji zawartych na stronach zastrzeżonej części oferty Wy-
konawcy.
III.
Informacje objęte klauzulą poufności w ofercie Wykonawcy wyczerpują definicję tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Przystępujący
w pkt 1-
3 przedstawił przepisy prawne i stanowisko orzecznictwa i doktryny, co do tego czym
powinny charakteryzować się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
4.
Przedstawione w zastrzeżonej części oferty informacje i dokumenty zawierają wiedzę po-
zwalającą na utrzymanie przewagi nad konkurencyjnymi przedsiębiorstwami. Informacje te
mają dla Wykonawcy istotną wartość gospodarczą, gdyż ujawniają szczegółowe dane tech-
niczne, technologiczne, konstrukcyjne i funkcjonalne oferowanego rozwiązania.
5.
Biorąc pod uwagę powyższe, dokumenty i informacje zawarte w zastrzeżonej części do-
kumentów składanych przez Wykonawcę spełniają wszelkie przesłanki do objęcia ich ochro-
ną jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 uznk.
IV.
Uzasadnienie objęcia ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa informacji zawartych w
ofercie.
1.
Ochronie przed ujawnieniem jako tajemnica przedsiębiorstwa w złożonej przez Wykonaw-
cę ofercie podlegają szczegółowe informacje techniczne i technologiczne dotyczące ofero-
wanego rozwiązania.
2.
Informacje zawarte w zastrzeżonych dokumentach obrazują szczegóły techniczne, funk-
cjonalne, konstrukcyjne i technolo
giczne oferowanego rozwiązania, które są chronione przez
Wykonawcę będącego jednocześnie producentem tych rozwiązań jako informacje poufne -
tajemnica przedsiębiorstwa. Ponieważ zastrzeżone dokumenty zawierają zbiór informacji,
których szczegółowa analiza może prowadzić do identyfikacji zastosowanych rozwiązań
technicznych, funkcjonalnych, konstrukcyjnych i technologicznych, koniecznym było objęcie
ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa treści wszystkich dokumentów wymienionych w pkt I
niniejszych wyjaśnień.
3.
Z raportów z badań, raportów inspekcyjnych, raportów klasyfikacyjnych, badań wodosz-

czelności sporządzonych przez akredytowane laboratorium/instytut poza powszechnie do-
stępnymi informacjami o stosowanych normach i wynikającej z nich metodologii badań, wyni-
kają również informacje na temat szczegółowych parametrów osiąganych przez daną
oczyszczalnie oraz szereg szczegółowych fizycznych i technicznych cech oferowanego roz-
wiązania, które decydują o jego unikalności i specyfice, a które ze względu na stosowane
technologie i nakłady poniesione na ich opracowanie mają istotną wartość gospodarczą.
P
rzystępujący powołał wyrok z dnia 6 lipca 2015 r., sygn. akt: KIO 1239/15, KIO 1243/15, KIO
1245/15
4.
Raporty z badań są własnością producenta i zgodnie z jego wymaganiami pozostają ta-
jemnicą przedsiębiorstwa. Raporty te zostały wykonane przez niezależne jednostki notyfiko-
wane (laboratorium i instytut) i nie są publicznie dostępne (nie są publikowane w reje-
strach/dziennikach/zbiorach czy na stronach internetowych zarówno producenta jak i labora-
torium/instytut). W raportach
znajdują się szczegółowe informacje dotyczące właściwości
oraz parametrów polietylenu używanego do produkcji urządzeń. Parametry te są objęte przez
producenta ochroną, jako tajemnica przedsiębiorstwa, a ich ustalenie jest wynikiem wiedzy,
doświadczenia oraz niebagatelnych nakładów finansowych ponoszonych latami przez produ-
centa oferowanego rozwiązania. Polietylen, z którego wytwarzane są zaoferowane wyroby
jest
produkowany na specjalne zamówienie, a jego skład i właściwości nie zostały ujawnione
do publicznej
wiadomości — stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2
uznk. Wyspecyfikowany skład polietylenu pozwala na zapewnienie szczególnej trwałości i
żywotności produkowanych oczyszczalni, a co za tym idzie na oferowanie oczyszczalni naj-
wyżej jakości, które spełniają wymagania użytkowników i są konkurencyjne na rynku przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.
5.
Zastrzeżone dokumenty zawierają również informacje dot. grubości poszczególnych ele-
mentów oraz gęstości materiału, z którego zostały one wykonane. Ujawnienie tych informacji
pozwoli konkurencyjnym wykonawcom i producentom odtworzyć parametry oczyszczalni
Centropłat i stworzyć oczyszczanie o analogicznych parametrach, co zagrozi pozycji Wyko-
nawcy w branży przydomowych oczyszczalni ścieków, a nawet może doprowadzić do upadku
firmy (skoro inni wykonawcy zaczną produkować oczyszczalnie o analogicznych parame-
trach, to urządzenia Wykonawcy przestaną być unikatowe, przewaga Wykonawcy zniknie).
6. Zwr
ócił uwagę, że ewentualne odtajnienie raportów typoszeregu Bioekocent będzie skut-
kowało negatywnym wpływem na objęte ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa producenta
raporty innych typ
oszeregów oczyszczalni, które produkowane są z tego samego polietylenu,
a które to raporty nie są powszechnie dostępne.
7.
Z Protokołu z oceny właściwości wyrobu wynikają m.in. szczegółowe parametry dot. sku-
teczności oczyszczania (zużycie tlenu na 1 mg usuniętej substancji określone w mg02/l i
mg/l), które wynikają z technologii oraz sposobu budowy oczyszczalni. Ich ujawnienie spowo-

duje, że konkurencyjni producenci oczyszczalni będą w stanie na ich podstawie dotrzeć do
technologii stosowanej przez Wykonawcę, co spowoduje szkodę po jego stronie. Istotne jest,
że procentowa skuteczność oczyszczania wynika z Deklaracji właściwości użytkowych, która
jest jawna. Zatem konkurencyjni wykonawcy są w stanie zweryfikować zgodność urządzeń z
wymaganymi normami bez koni
eczności ujawniania skuteczności oczyszczania prezentowa-
nego w formacie mg02/l i mg/l. Informacja ta nie wpłynie na możliwość oceny zgodności ofe-
rowanych urządzeń z wymaganiami SWZ, a jedynie doprowadzi do ujawnienia technologii
budowy oferowanych oczyszcz
alni, co umożliwi konkurencji jej wykorzystanie w toku produk-
cji własnych oczyszczalni. To z kolei spowoduje, że oczyszczanie Wykonawcy przestaną być
konkurencyjne, w wyniku czego Wykonawca poniesie stratę.
8.
Jeśli chodzi o raport z wytrzymałości konstrukcji, to dokument ten ujawnia szczegółowe
parametry związane z kształtem oraz cechami zbiorników oraz zasadami działania oczysz-
czalni. Przedmiotowe informacje stanowią informacje o charakterze technicznym i technolo-
gicznym oraz posiadają wartość gospodarczą. Ujawnienie tego raportu umożliwiłoby zatem
konkurencji skopiowanie zaoferowanego wyrobu z uwzględnieniem jego szczegółowych wła-
ściwości i parametrów.
9.
Nie może budzić wątpliwości, iż informacje zawarte w zastrzeżonych dokumentach nie
tylko stanowią informacje o charakterze technicznym i technologicznym, ale również — jako
wyraz posiadanego przez producenta i Wykonawcę know-how — posiadają wartość gospo-
darczą.
10.
Podkreślenia wymaga, że zgodnie z informacjami zawartymi np. w raporcie inspekcyjnym
„Wyniki inspekcji zamieszczone w tym raporcie inspekcyjnym dotyczą wyłącznie ocenianego
urządzenia. Protokołu inspekcyjnego nie można bez zgody TUV SUD Czech s.r.o i klienta
reprodukować inaczej, jak tylko w całości.” Powyższe potwierdza, że koniecznym jest za-
st
rzeżenie całości dokumentów objętych przez Wykonawcę ochroną jako tajemnica przedsię-
biorstwa.
11.
Dane zawarte w raportach z badań oczyszczalni (jako komplet informacji) nie są po-
wszechnie dostępne, dostęp do nich mają wyłącznie upoważnione osoby. Znajomość tych
czynników przez podmioty trzecie, konkurencyjne wobec Wykonawcy, oznacza utratę posia-
danej przewagi i naraża go na straty. Ujawnienie zastrzeżonych informacji będzie wiązało się
z tym, że konkurencyjni wykonawcy będą wykorzystywali uzyskaną na podstawie ujawnio-
nych dokumentów wiedze do produkcji własnych oczyszczalni. Spowoduje to koniecznością
opracowania nowych, konkurencyjny
ch modeli urządzeń, co oczywiście będzie generowało
dodatkowe koszty i nie wiadomo czy w ogóle będzie możliwe, ewentualnie będzie powodowa-
ło konieczność obniżenia marży do minimum, aby móc konkurować z wykonawcami, którzy
będą oferowali taki sam sprzęt.
12.
Producent zaoferowanego rozwiązania Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe Centro-

plast sp. z o.o. z siedzibą Mazurach, Bełchatów produkuje przydomowe oczyszczanie ście-
ków od ponad 15 lat. Producent przeszedł bardzo długi i kosztowny proces wprowadzenia ich
na rynek. Przez te lata udoskonalał swoje produkty ponosząc ogromne koszty wiążące się z
przeprowadzaniem kolejnych badań oraz wprowadzając kolejne procedury jakościowe i śro-
dowiskowe, aby zaspokoić wymagania rozwijającego się rynku. Doświadczenie, które zostało
zebrane w tym czasie pozwala na oferowanie urządzeń bezawaryjnych, wytrzymałych, a co
najważniejsze bardzo dobrze przez ten rynek odebranych. Odtajnienie tych dokumentów nie
tylko dałoby pole do łatwego kopiowania zaoferowanych urządzeń, ale także utrudniłoby
ubieganie się o udzielenie zamówień.
13.
Zastrzeżone dokumenty są udostępniane przez Wykonawcę jedynie ściśle ograniczone-
mu i wyselekcjonowanemu gronu pracowników, współpracowników i kontrahentów, których
Wykonawca każdorazowo zobowiązuje do zachowania tych informacji w poufności. Ujawnie-
nie informacji kontrahentom zawsze wiąże się ze zobowiązaniem ich do zachowania poufno-
ści pod groźbą kary umownej i odpowiedzialności odszkodowawczej.
14.
Wskazane powyżej informacje wynikające z raportów, jako świadczące o przewadze kon-
kurencyjnej Wykonawcy, mają istotną wartość gospodarczą, a ich ujawnienie naraża Wyko-
nawcę na poniesienie szkody oraz utratę zysku. Raporty z badań sporządzonych przez akre-
dytowane laboratorium i wynikające z tych raportów informacje mają kluczowe znaczenie dla
zachowania przewagi konkurencyjnej na rynku przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie
sze
reg szczegółowych fizycznych i technicznych cech oferowanego rozwiązania oraz infor-
macja o szczegółowych parametrach osiąganych przez oczyszczalnie umożliwiają wyprodu-
kowanie niezawodnej oczyszczalni, a co za tym idzie złożenie konkurencyjnej oferty w sto-
s
unku do pozostałych wykonawców. Szkodą, jaką może ponieść Wykonawca w wyniku ujaw-
nienia tych informacji jest m.in. wykorzystanie uzyskanych informacji i skopiowanie oczysz-
czalni. Wartość gospodarcza zastrzeżonych informacji przejawia się w tym aspekcie w utracie
potencjalnych przychodów wynikających z pojawienia się konkurencji oferującej oczyszczal-
nie stworzone w oparciu o informacje zawarte w udostępnionych raportach (analogiczne wła-
ściwości, budowa, szczegółowe parametry).
W tym miejscu znajdują się pkt. 15 i 16 dotyczące wykazania wartości gospodarczej zastrze-
ganych informacji, które przystępujący określił jako również zawierające informacje stanowią-
ce jego tajemnicę.
Począwszy od pkt. V do końca dokumentu odwołujący nie otrzymał od zamawiającego tej
tr
eści wyjaśnień, mimo, że nie była ona objęta tajemnicą przedsiębiorstwa przez przystępują-
cego.
V.
Utajnione informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów
nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji oraz nie
są łatwo dostępne dla takich osób, a Wykonawca uprawniony do korzystania z informacji lub

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzy-
mania ich w poufności. Są one tajemnicą dla podmiotów trzecich i wola ta dla innych osób
jest rozpoznawalna. Zastrzeżone dokumenty są udostępniane przez Wykonawcę jedynie
ściśle ograniczonemu i wyselekcjonowanemu gronu pracowników i współpracowników oraz
kontrahentów, których Wykonawca każdorazowo zobowiązuje do zachowania tych informacji
w poufności. Ujawnienie nawet fragmentu zastrzeżonych informacji może stanowić podstawę
dla skutecznej dedukcji na temat całości informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Jed-
nocześnie podkreślamy, iż Wykonawca podjął w stosunku do w/w informacji niezbędne dzia-
łania w celu zachowania poufności stosując wobec nich — w celu zachowania ich poufności
oraz dostępu wyłącznie dla ograniczonego grona podmiotów — wszystkie przewidziane w
ramach procedur przestrzeganych w organizacji środki ochrony. Zgodnie z procedurą obo-
wiązującą u Wykonawcy informacje i dokumenty takie jak szczegółowe informacje techniczne
i technologiczne dotyczące oferowanego rozwiązania, nie są ujawniane osobom, dla których
ich znajomość nie jest niezbędna (poza niezbędnym zakresem) i podlegają ochronie jako
informacje poufne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
1. W
ykonawca stosuje rygorystyczną politykę bezpieczeństwa informacji poprzez m.in. zawie-
ranie odpowiednich postanowień w umowach o pracę, w umowach o zakazie konkurencji
zawieranych z pracownikami oraz umowach o zachowaniu poufności zawieranych z podmio-
tami współpracującymi, podwykonawcami. W związku z tym, pracownicy oraz podmioty
współpracujące z Wykonawcą także są zobowiązane do zachowania w poufności uzyskanych
informacji. Zgodnie z polityką bezpieczeństwa Wykonawcy nie są ujawniane m.in. informacje
dotyczące oferowanego rozwiązania. Wyjątki od tej zasady wynikają z jednostkowych decyzji
zarządu poszczególnych spółek albo z działań osób trzecich (np. kontrahentów).
2.
Na dowód stosowanych przez Wykonawcę zasad zachowania poufności informacji stano-
wiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w załączeniu przystępujący przedstawił:
a.
Wzór umowy o pracę na czas określony - UWAGA! Tajemnica przedsiębiorstwa
b. Polity
ka bezpieczeństwa informacji — UWAGA! Tajemnica przedsiębiorstwa,
c. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności UWAGA! Tajemnica przedsiębiorstwa,
d.
Wzór umowy o zachowaniu poufności UWAGA! Tajemnica przedsiębiorstwa,
e.
Oświadczenie o zachowaniu poufności UWAGA! Tajemnica przedsiębiorstwa.
Wyżej wymieniony dokument, ze względu na fakt, iż ujawnia wewnętrzne regulacje Wyko-
nawcy z punktu widzenia ochrony informacji poufnych również podlega zastrzeżeniu jako
tajemnica przedsiębiorstwa o charakterze organizacyjnym.
3.
Istnienie wyjątków nie jest przesłanką do zniesienia klauzuli poufności, gdyż jak wskazuje
prof. S. Sołtysiński: „Nadal aktualny jest pogląd SN, że tajemnica nie traci swego charakteru
poprzez to, że wie o niej pewien ograniczony krąg osób, w tym także niezależnych konkuren-
tów. Stosunkowo szeroki krąg osób wiedzących o źródłach zaopatrzenia i zbytu przedsiębior-

stwa nie pozbawia takich informacji poufnego charakteru. Mog
ą one nadal stanowić tajemni-
cę przedsiębiorstwa (post. SAMop. z 15.05.1999. XVII Amz, 1/96, Wokanda 1997r. nr 10, s.
55). Tak też np. SN w wyr. z 22.4.1938r.,3K2496/37, OSP 1938, poz. 278.)". Informacja może
pozostać nadal poufną bez względu na fakt, iż wie o niej ograniczone grono osób. Tak m.in. w
wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2003 r. sygn. akt VIII GC 153/02, w
którym stwierdzono: „Należy ponadto zauważyć, iż tajemnica nie traci swego charakteru, gdy
wie o niej pewne ograniczone grono osób, zobowiązanych do dyskrecji, w tym - kontrahenci
przedsiębiorcy. Ze względu na swą specyfikę w posiadaniu określonych informacji może być
szereg osób w różnych przedsiębiorstwach i w bardzo odległych miejscach.”
4.
Oceniając zasadność złożonego zastrzeżenia należy brać pod uwagę całość informacji
zawartych w złożonych dokumentach. Utajnione informacje nigdy nie były i nie są jako całość
udostępniane do wiadomości publicznej i jako całość nie są znane ogółowi, są one tajemnicą
dla podmiotów trzecich i wola ta dla innych osób jest rozpoznawalna. Ujawnienie nawet frag-
mentu
zastrzeżonych informacji może stanowić podstawę dla skutecznej dedukcji na temat
całości informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa i poszczególnych elementów zastrze-
żonych dokumentów.
5.
Jednocześnie wskazuję, że zgodnie z art. 11 ust. 4 uznk „Wykorzystanie lub ujawnienie
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w
szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozpo-
rządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynika-
jący z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy zostało dokonane przez osobę,
która pozyskała te informacje, dokonując czynu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie
wyraża zgody na korzystanie ze wskazanych powyżej informacji lub rozporządzanie nimi.
VI.
Przystępujący wskazał, że uważa, iż prawidłowo skorzystał z uprawnienia wynikającego z
art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, jak również wykazał powyżej spełnienie przez zastrzeżone infor-
macje wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji, wnosimy o nieudostępnianie ich podmiotom nieuprawnionym, w szczególno-
ści innym wykonawcom ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
VII.
Zważywszy, iż nawet jednorazowe ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przed-
siębiorstwa, może mieć dla Wykonawcy istotne znaczenie, zastrzegł, iż jeżeli przedstawione
wyjaśnienia budzą w jakimkolwiek zakresie wątpliwości Zamawiającego lub wymagają dal-
szego uszczegółowienia, wyraża gotowość do udzielenia Zamawiającemu dalszych wyja-
śnień.

W dniu 19 grudnia 2022 r. zamawiający wezwał Centroplast do złożenia wyjaśnień w nastę-
pującym zakresie:
1) Zgodnie z zapisami SWZ oraz PFU Zamawiający, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył

„Kompletny raport z badań przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnej z normą PN-EN
12566-
3 wystawiony przez notyfikowane laboratorium przez Komisję Europejską”
Deklaracja sporządzona jest na podstawie raportu z badań datowanego na dzień 19.09.2022
r. wykonanego przez laboratorium TUV SUD Czech.
W tym dniu według Zamawiającego laboratorium nie posiadało notyfikacji do wykonywania
badań laboratoryjnych a jedynie do wykonywania obliczeń na zgodność z normą PN-EN
12566-3+A2:2013.
Zakres badań (wraz z historią otrzymywania lub utraty notyfikacji) do których jest uprawnione
laboratorium podane jest na stronie:
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databa-
ses/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F46616&versio
n_no=10
Zakres badań, do których jest uprawnione laboratorium określony jest w dokumencie:
Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products
W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie w zakresie złożonego raportu, czy laborato-
rium TUV SUD Czech na dzień sporządzenia raportu tj. na dzień 19.09.2022 r. posiadało
notyfikację do wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN 12566-3 . Wyja-
śnienia należy poprzeć dokumentami.

Przystępujący wyjaśnił:
że zgodnie z zapisami SWZ oraz PFU Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wraz z ofertą
złożył „Kompletny raport z badań przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnej z normą PN-
EN 12566-3
wystawiony przez notyfikowane laboratorium przez Komisję Europejską”.
Kompletny raport z badań, który został złożony wraz z ofertą, wystawiony jest przez TUV
SUD
Czech (notyfikowane laboratorium przez Komisję Europejską), czyli dokładnie tożsamy
z tym czego wymagał Zamawiający.
Jednostka notyfikowana TUV SUD Czech w pełni ponosi odpowiedzialność za przeprowa-
dzone badania i treść wystawionych dokumentów, do czego posiada notyfikację NB 1017.
Co więcej należy wziąć pod uwagę fakt, że jednostka notyfikowana wystawia raport końcowy
na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 na podstawie szeregu badań, ekspertyz i
analiz (badanie skuteczności oczyszczania, badanie wodoszczelności, badanie trwałości,
badanie wytrzymałości, badanie odporności na ogień) przeprowadzanych przez liczne jed-
nostki badawcze i laboratoria.
Mając na uwadze powyższe błędnym jest więc kwestionowanie Zamawiającego, poprawności
przedłożonego raportu z badań przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnej z normą PN-EN
12566-
3, wystawionego przez notyfikowane laboratorium przez Komisję Europejską.

Izba pominęła dowody dotyczące uzasadnienia skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przed-
siębiorstwa w ofercie Ekofirma P. G. i dotyczących tego zastrzeżenia dowodów dołączonych
do odwołania, gdyż zamawiający w tym zakresie zarzut uznał, a wykonawca Ekofirma nie
brał udziału w postępowaniu odwoławczym i w tym zakresie nie wniósł sprzeciwu.
Dowody złożone przez odwołującego:
- ze strony 45 normy EN 12566-
3:2005+A2:2013 (E) wynika, że w zakresie:
-
Structural behaviour test orchecking manufacturer’s calculation and conformity of the prod-
uct to the calculation
- Treatment efficiency test
- Watertightness tests
- Durability
Initial type testing by a notified test laboratory
Izba pominęła ten dowód, z uwagi na to, że postępowanie przed Izbą zgodnie z art. 506 ust.
1 ustawy prowadzone jest w języku polskim, a zgodnie z art. 506 ust. 2 ustawy wynika, że
dokumenty sporządzone w języku obcym, strona lub uczestnik postępowania się na nie po-
wołuje przedstawia ich tłumaczenie na język polski.
-
z Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs prowadzonego przez Komisję Eu-
ropejską dla PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH Last approval date : 11/02/2021
wynika, że w zakresie normy
97/464/EC Waste water engineering products outside buildings (1/3) :
• Kits and elements for waste water treatment plants and on-site treatment equipment -Septic
tanks (to be used outside buildings, for rain water, faecal and organic effluents)
System 3
EN 12566- 1:2000/A1:2003(*)
EN 12566- 3:2005+A2:2013(*)
EN 12566- 4:2007(*)
EN 12566- 6:2013(*)
EN 12566- 7:2013(*)
Testing Laboratory
(*) Use of facilities outside the testing laboratory of the notified body

- z Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
prowadzonego przez Komisję Eu-
ropejską dla TÜV SÜD Czech s. r. o. Last approval date : 17/03/2010 wynika, że w zakresie
normy
97/464/EC Waste water engineering products outside buildings (1/3) :

• Kits and elements for waste water treatment plants and on-site treatment equipment -Septic
tanks (to be used outside buildings, for rain water, faecal and organic effluents)
System 3
EN 12566- 1:2000/A1:2003
EN 12566- 3:2005+A2:2013
EN 12566- 4:2007
EN 12566- 6:2013
EN 12566- 7:2013
Testing Laboratory
- z Interna
l Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs prowadzonego przez Komisję Eu-
ropejską dla TÜV SÜD Czech s. r. o. Last approval date : 12/03/2021 wynika, że w zakresie
normy
97/464/EC Waste water engineering products outside buildings (1/3) :
• Kits and elements for waste water treatment plants and on-site treatment equipment -Septic
tanks (to be used outside buildings, for rain water, faecal and organic effluents)
System 3
EN 12566- 1:2000/A1:2003
EN 12566- 3:2005+A2:2013
EN 12566- 4:2007
EN 12566- 6:2013
EN 12566- 7:2013
Calculation Body
Izba pominęła te dowody, z uwagi na to, że postępowanie przed Izbą zgodnie z art. 506 ust.
1 ustawy prowadzone jest w języku polskim, a zgodnie z art. 506 ust. 2 ustawy wynika, że
dokumenty sporządzone w języku obcym, strona lub uczestnik postępowania się na nie po-
wołuje przedstawia ich tłumaczenie na język polski.

Z oświadczenia producenta z dnia 1 lutego 2023 r. objętego tajemnicą przedsiębiorstwa
przez odwołującego, zgodnie z oświadczeniem na rozprawie, wynika, że producent uważa,
że usunięcie pływającego osadu kanalizacyjnego przy ostatecznej sedymentacji nie jest toż-
same z pojęciem usuwania osadu, nie jest to czynność kończąca pracę oczyszczalni.
Z wyników badania osiągów z września 2018 r. objętego tajemnicą przedsiębiorstwa przez
odwołującego, zgodnie z oświadczeniem na rozprawie, wynika, że częstotliwość wywozu
osadu została określona jako 0+, ze str. 31 wynika, że nie zachodziła konieczność usuwania
osadu w trakcie całego 38-tygodniowego okresu badawczego, a w trakcie okresu badawcze-
go zostały wykonane m. in. prace : 08.01.2018 r. – usunięcie osadu z końcowej komory do
bioreaktora, płukanie filtra odpływu.

Z dokumentu List of Bodies Notified under Directive: Regulation (EU) no 305/2011
– Con-
struction products
Wykreowane 31.01.2023 wynika, że TUV SUD Czech s.r.o. według iden. numer 1017 dla
decision 97/464/EC -AVCP and body function
– Calculation body (System 3) – EN 12566-
1:2000/A1:2003, EN 12566- 3:2005+A2:2013, EN 12566- 4:2007, EN 12566- 6:2013, EN
12566- 7:2013
Izba pominęła te dowody, z uwagi na to, że postępowanie przed Izbą zgodnie z art. 506 ust.
1 ustawy prowadzone jest w języku polskim, a zgodnie z art. 506 ust. 2 ustawy wynika, że
dokumenty sporządzone w języku obcym, strona lub uczestnik postępowania się na nie po-
wołuje przedstawia ich tłumaczenie na język polski.
Z dokumentu NANDO dla Kiwa Newderland B.V. wynika, że last approval date: 03/01/2023
Z dokumentu NANDO dla Materialforschungs-und -prufanstalt an der Bauhaus-Universitat
Weimar (MFPA Weimar) last approval date 16/01/2023
Izba pominęła te dowody, z uwagi na to, że postępowanie przed Izbą zgodnie z art. 506 ust.
1 ustawy prowadzone jest w języku polskim, a zgodnie z art. 506 ust. 2 ustawy wynika, że
dokumenty sporządzone w języku obcym, strona lub uczestnik postępowania się na nie po-
wołuje przedstawia ich tłumaczenie na język polski.

Z informacji o wyborze oferty w postępowaniu znak IDR.271.7.2022 z dnia 1 lutego 2023
wynika, że PPH Centroplast sp. z o.o. w ramach przedmiotowych środków dowodowych
przedstawił badania wykonane przez podmiot, który nie był laboratorium notyfikowanym
przez Komisję Europejską. (…) Załączony do oferty dokument przedmiotowy tj. protokół z
badań został wydany przez podmiot, który nie spełnia wymogu określonego w pkt. 3.12.1c
SWZ, to jest przeprowa
dzenie badania przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Eu-
ropejską zgodnie z wykazem dostępnym na stronie
http://ec.europa.eu/
. Podmiot przepro-
wadzający badanie utracił w 2019 roku notyfikację do przeprowadzania badań w zakresie
przydomowych oczyszczalni ścieków objętych normą PN EN 12566-3: +A2:2013. Tym sa-
mym wskazane protokoły z badań nie spełniają wymogów określonych w dokumentacji po-
stępowania i wskazują na spełnianie przez wykonawcę warunków postawionych w załączni-
ku nr 4 do SWZ.
Izba oceniła ten dowód niemający znaczenia dla rozstrzygnięcia, gdyż nie można ustalić czy
wymagania, co do przedmiotowych środków dowodowych w postępowaniu, którego dowód
dotyczy były ukształtowane w sposób tożsamy z tym postępowaniem.

Dowody przedłożone przez przystępującego:

Pismo TUV SUD Czech s. r. o. z dnia 26 stycznia 2023 r. wynika, instytucja ta potwierdza i
deklaruje, że jest jednostką notyfikowaną NB 1017 i zarówno Testing Laboratory w systemie
3 CPR (laboratorium badawcze) w zakresie normy EN 12566-
3+A2:2013. Na dowód czego
przedłożono aktualny na dzień 25 stycznia 2023 wypis ze strony Komisji Europejskiej
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=33&ntf_id=287692

Dowód odwołującego – wydruk „Zrzutu ekranu” ze strony internetowej Komisji Europejskiej
https://ec.europa.eu/groth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html_no=10&ntf_id=287692

wraz z tłu-
maczeniem wynika, że Komisja nie otrzymała zapewnienia o kontynuacji kompetencji tej NB
w zakresie jej
zadań wynikających z rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Dowody przystępującego:
Dowody przedłożone przez przystępującego:

Pismo TUV SUD Czech s. r. o. z dnia 26 stycznia 2023 r. wynika, instytucja ta potwierdza i
deklaruje, że jest jednostką notyfikowaną NB 1017 i zarówno Testing Laboratory w systemie
3 CPR (laboratorium badawcze) w zakresie normy EN 12566-
3+A2:2013. Na dowód czego
przedłożono aktualny na dzień 25 stycznia 2023 wypis ze strony Komisji Europejskiej
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=33&ntf_id=287692. Do pisma
dołączono Designation of a Notified Body pursuant to the Construction Products Regulation
dla TUV SUD Czech s.r.o. Z siedzibą w Pradze, gdzie określono NB 1017, last update
12.03.2021

The body is formally accredited against:

EN ISO/IEC 17025
– Testing and calibration laboratories

EN ISO/IEC 17065
– Product certification

Name of National Accerditation Body (NAB): CAI Czech Accreditation Institute oraz

Tasks performed by the Body

Last approval date:08/11/2018

z którego wynika, że

decision 97/464/EC -AVCP system
– Testing laboratory (System 3) – EN 12566-
1:2000/A1:2003, EN 12566- 3:2005+A2:2013, EN 12566- 4:2007, EN 12566- 6:2013, EN
12566- 7:2013
Pismo TUV SUD Czech s. r. o. z dnia 1 lutego 2023 r. wynika, i
nsytutcja ta przesyła świa-
d
ectwo akredytacji wg EN ISO/IEC 17025:2018 dla laboratorium badawczego, które uzyska-
ła w dniu 27 grudnia 2022 r. Na podstawie tego świadectwa nie może być wątpliwości, że

TUV SUD Czech s.r.o. (nr 1017) nie jest Akredytowane laborati=orium badawcze wg EN
ISO/IEC 17025:2018 w systemie 3 CPR w zakresie normy EN 12566-3+A2:2013 (str. 18 pkt.
1.2.2). Niestety nie otrzymali jeszcze świadectwa akredytacyjnego z CAI w języku angiel-
skim, dlatego przesyłają wersję czeską. Są świadomi błędów w NANDO i zajmują się nimi
wraz z CAI. Wysłali do CAI dnia 24 stycznia 2923 r. wniosek o korektę danych w NANDO (Z
Calculation Body na Testing Laboratory). Za prawidłowy wpis odpowiada CAI i nie mają
wpływu na szybkość ich pracy. Do pisma dołączono Designation of a Notified Body pursuant
to the Construction Products Regulation dla TUV SUD Czech s.r.o. Z siedzibą w Pradze,
gdzie określono NB 1017, last update 12.03.2021

The body is formally accredited against:

EN ISO/IEC 17025
– Testing and calibration laboratories

EN ISO/IEC 17065
– Product certification

Name of National Accerditation Body (NAB): CAI Czech Accreditation Institute oraz

Tasks performed by the Body

Last approval date:08/11/2018

z którego wynika, że

decision 97/464/EC -AVCP system
– Testing laboratory (System 3) – EN 12566-
1:2000/A1:2003, EN 12566- 3:2005+A2:2013, EN 12566- 4:2007, EN 12566- 6:2013, EN
12566- 7:2013
Przystępujący przedłożył Wyznaczenie jednostki notyfikowanej zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie wyrobów budowlanych od Czech Office for Standards Metrologia i Testowanie do
Komisji Europejskiej dla TUV SUD Czech Ciało NB 1017 Ostatnia aktualizacja 12.03.2021
Organ jest formalnie akredytowany wobec:
EN ISO/IEC 17025
– Laboratoria testujące i kalibrujące

EN ISO/IEC 17065
– Certyfikat produktu
Zadania realizowane przez organ. Ostatnio zatwierdzony 19.03.2019
97/464/EC -AVCP system
– Ciało obliczeniowe (System 3) – informacja odręcznie skreślona
I wpisano laboratorium badawcze I podpisano Sztajner
– EN 12566-1:2000/A1:2003, EN
12566- 3:2005+A2:2013, EN 12566- 4:2007, EN 12566- 6:2013, EN 12566- 7:2013
Dowody odwołującego do pisma z dnia 7 lutego 2023
Wydruk z NANDO dla TUV SUD Czech
Wróć do wykazu przepisów
Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 Wyroby budowlane
Data ostatniego zatwierdzenia: 06/11/2018 Wersja(wersje)
[Tekst pod znakiem trójkąta z wykrzyknikiem: Komisja nie otrzymała zapewnienia o kontynu-
acji kompe
tencji tej NB (Jednostki Notyfikowanej) w zakresie jej zadań wynikających z rozpo-
rządzenia (UE) nr 305/2011 — Wyroby budowlane]

97/464/WE wyroby konstrukcyjne dla kanalizacji ściekowej zewnątrz budynków (2/2) : ze-
stawy i elementy dla oczyszczalni ścieków oraz sprzęt do uzdatniania wody na budowie (do
wykorzystania na zewnątrz budynków, do deszczówki oraz fekaliów i ścieków organicznych)
System 3 EN 12566-1 :2000/A 1 :2003 EN 12566-3:2005+A2:2013 EN 12566-6:2013 EN
12566-7:2013 Laboratorium badawcze

Dowody
przystępującego do pisma z dnia 16 lutego 2023
str. 6 NANDO TUV SUD Czech s. r. o.
Novodvorska 994
142 21 PUHA 4
Kraj: Republika Czeska
Przepisy prawne
Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 - Wyroby budowlane [żółty trójkąt z wykrzyknikiem] (Histo-
ria)
Data ostatniej akceptacji: 06/11 / 2018
97/464/EC -
Produkty inżynierii ściekowej na zewnątrz budynków (1/3): - Zestawy i elementy
do oczyszczalni ścieków oraz urządzenia do oczyszczania na miejscu - Szamba (do stoso-
wania na zewnątrz budynków, na - System 3 - EN 12566-1:2000:A1:2003, EN 12566-
3:2005+A2:2013 EN 12566- EN 12566-6:2013 EN 12566-7:2013 Laboratorium badawcze
STR. 7 NANDO
Przepisy prawne
Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 - Wyroby budowlane
Data ostatniej akceptacji: 19/03/2019
97/464/EC - Produkty
inżynierii ściekowej na zewnątrz budynków (1/3) : - Zestawy i elementy
do oczyszczalni ścieków oraz urządzenia do oczyszczania na miejscu - Szamba (do stoso-
wania na zewnątrz budynków, na - System 3 - EN 12566-1:2000:A1:2003, EN 12566-
3:2005+A2:2013 EN 12566- EN 12566-6:2013 EN 12566-7:2013 Jednostka obliczeniowa
Wyznaczenie jednostki notyfikowanej zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Wyrobów Bu-
dowlanych
Od:

Czeski Urząd Normalizacji, Metrologii i Badań Biskupsk9 dvur 1148/5 110 00 Praha 1 Do
Komisja Europejska GROWTH Directorate-General 200 Rue de la Loi B-1049 Bruksela
Odnośnik: [tekst w ramce] Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 - Wyroby budowlane
Nazwa jednostki, adres, telefon, fax, e-mail, strona internetowa:
[tekst w ramce]
TUV SUD Czech s. r. 0.

Novodvorska 994
142 21 PRAHA4
Republika Czeska
Telefon: +420:239 046 700 Fax:
Email: info.cz@tuvsud.com
Strona internetowa: www.tuvsud.com/cz
Jednostka: [tekst w ramce] NB 1017
Utworzony: Nieznany (powiadomienia sprzed 2006 roku nie są dostępne na tych listach) I
Ostatnia aktualizacja: 12/03/2021
Jednostka jest formalnie akredytowana w zakresie:
EN ISO/IEC 17025 -
Laboratoria badawcze i wzorcujące
EN ISO/IEC 17065 -
Certyfikacja wyrobów
Nazwa krajowej jednostki akredytującej (NAB): CAI (Czeski Instytut Akredytacji) Tłumaczenie
drugiej strony PDF -
tłumaczenie pięciu pierwszych wierszy z tabeli Tasks performed by the
Body
Zadania wykonywane przez jednostkę
Data ostatniej akceptacji: 19/03/2019
97/464/EC
Produkty inżynierii ściekowej na zewnątrz budynków (1 / 3) : - Zestawy i ele-
menty do oczyszczalni ścieków oraz urządzenia do oczyszczania na miejscu - Szamba (do
stosowania na zewnątrz budynków, na wody opadowe, ścieki fekalne i organiczne Jednostka
obliczeniowa (System 3)
EN 12566-1 :2000/A1 :2003 EN EN 12566-6:2013 EN 12566-
7:2013
Tłumaczenie pojęć:
Body function - funkcja jednostki
Products Certification Body -
Jednostka certyfikująca wyrób,
Testing laboratory - laboratorium badawcze
FPC Certification Body -
Jednostka certyfikująca zakładową kontrolę jakości
Calculation body - jednostka obliczeniowa
Kolejne strony historyczne NANDO w spornym zakresie wskazują, że na daty poniżej wska-
zane AVCP określane było:
27.06.2013 - testing laboratory
29.04.2014- testing laboratory
06.11.2014 - testing laboratory
05.02.2015 - testing laboratory
13.06.2017 - testing laboratory
06.11.2018 - testing laboratory
19.03.2019 - calculation body

Od: Vaclava Holusova/UNMZ

Do: GROW-NANDO-ADMINISTRATOR
Data: 08.02.2023 15:47
Temat: Fw: NB 1017 -
błąd w NANDO - proszę o jak najszybsze usunięcie
Droga Tino,
Złożyłam nowe zgłoszenie CPR dotyczące NB 1017, poprawiające oczywisty błąd w decyzji
nr 97/464/ WE -
produkty inżynierii ściekowej, AVCP 3. W trzech kolejnych wierszach funkcję
jednostki należy zastąpić "Laboratorium badawcze". Niestety, błąd ten powoduje duże trud-
ności dla klientów NB 1017 przy zgłaszaniu się do przetargów budowlanych. Czy byliby Pań-
stwo tak uprzejmi i pomogl
i jak najszybciej naprawić ten błąd? W załączniku znajdą Państwo
certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego NB 1017, gdzie na stronie 19 znajduje się
właściwa akredytacja zgodna z normami
Korespondencja pomiędzy TUV SUD Czech a uczestnikiem postępowania z dnia 8 lutego
2023
Celem jednoznacznego wyjaśnienia wątpliwości co do notyfikacji TUV SUD CZECH upraw-
niającej do przeprowadzenia badań i sporządzenia protokołów i raportów na zgodność z
normą EN 12566-3:2005+A2:2013 raz jeszcze potwierdzam w imieniu TUV SUD CZECH, iż
w latach od 2019 roku do 2023 roku firma TUV SUD CZECH bez żadnej przerwy posiadała
notyfikację to przeprowadzenia badań i sporządzenia protokołów i raportów na zgodność z
normą EN
Informacja przedstawiona na stronach internetowych Komisji
Europejskiej jest błędna i mając
to na uwadze zgłosiliśmy się w dniu 20.01.2023 do UNMZ (The Office for Standards, Metro-
logy and Testing) aby zwrócił się do Komisji Europejskiej celem naniesienia odpowiednich
korekt.
W załączniku przesyłamy kopię pisma z dnia 20.01.2023 wysłanego do UNMZ.

W dniu 2 lutego 2023 r. Izba dopuściła z urzędu dowód z informacji UNMZ kierując zapytanie
o treści:
Działając na podstawie art. 534 ust. 2 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710 z późn. zm.) oraz w wykonaniu postanowienia Kra-
jowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lutego 2023 r. wydanego w sprawie sygn. akt KIO 213/23
zwracam się o udzielenie informacji, czy TÜV SÜD Czech s.r.o. z siedzibą w Pradze
(Novodvorska 994 142 21 Praha
4) był notyfikowanym laboratorium w zakresie normy EN
12566-
3 na dzień 28 listopada 2022 r.
Krajowa Izba Odwoławcza prowadzi postępowanie odwoławcze w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego, w którym przedmiotem sporu jest status podmiotu TÜV SÜD
Czech s.r.o. z siedzibą w Pradze (Novodvorska 994 142 21 Praha 4). W postępowaniu o

udziele
nie zamówienia zamawiający wymagał bowiem, aby uczestniczący wykonawcy zaofe-
rowali oczyszczalnie ścieków spełniające wymagania Polskiej Normy przenoszącej normę
europejską PN-EN 12566-3+A2:2013. Zamawiający wymagał, aby wykonawca załączył do
oferty deklara
cję właściwości użytkowych na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, z
pełnym raportem z badań wykonanych w notyfikowanym laboratorium. Zamawiający nie do-
puszczał możliwości wykonywania badań przez laboratorium akredytowane, a jedynie po-
twierdzonych przez
laboratorium notyfikowane. Wszystkie badania na zgodność z normą
PN-EN 12566-
3+A2:2013 musiały być wykonane wyłącznie przez laboratorium notyfikowane
przez Komisję Europejską. Pozostający w sporze wykonawca przedłożył raport z badań wy-
stawiony przez TÜV SÜD Czech s.r.o. z siedzibą w Pradze (Novodvorska 994 142 21 Praha
4). Pomiędzy stronami jest sporne, czy w dacie składania ofert - to jest 28 listopada 2022 r.
TÜV SÜD Czech s.r.o. z siedzibą w Pradze (Novodvorska 994 142 21 Praha 4) był notyfiko-
wanym lab
oratorium w zakresie wskazanej normy. Państwo nadajecie notyfikacje jednost-
kom czeskim, stąd dysponujecie wiedzą w powyższym zakresie.
Proszę o udzielenie powyższej informacji w terminie 2 tygodni od otrzymania wezwania.

W dniu 24 lutego 2023 r. UNMZ od
powiedział:
Szanowna Pani,
Ponieważ zapytanie zostało sporządzone w języku polskim, który nie jest jednym z języków
urzędowych Republiki Czeskiej, zostało ono przetłumaczone maszynowo. Dlatego nie gwa-
rantujemy poprawnego zrozumienia jego treści.
Czeski Urz
ąd Normalizacji Technicznej, Metrologii i Badań (dalej „ÚNMZ”) jest organem no-
tyfikującym dla czeskich jednostek oceniających zgodność, działających jako niezależne
podmioty trzecie w ramach oceny zgodności wyrobów na podstawie przepisów harmoniza-
cyjnych UE.
Przekazujemy następujące informacje:
TÜV SÜD Czech s.r.o. z siedzibą w Pradze (Novodvorská 994, 142 21 Praga 4) jest jednost-
ką notyfikowaną nr 1017 zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011/UE w odniesieniu do zhar-
monizowanej normy EN 12566-3:2005+A2:2013, od dnia 28 listopada 2022 r., w zakresie
zadań laboratorium badawczego zgodnie z AVCP 3 [system oceny i weryfikacji stałości wła-
ściwości użytkowych]. Została ona notyfikowana decyzją ÚNMZ nr 9/2014-CPR z dnia 06
listopada 2014 r. (patrz załącznik), na mocy której zaktualizowano zakres uprawnień wynika-
jący z normy EN 12566-3:2005+A1:2009 (ČSN EN 12566-3+A1:2009) do nowej wersji tej
normy EN 12566-
3:2005+A2:2013 (identycznej z ČSN EN 12566-3+A2:2014).
Niestety w elektronicznej bazie danych NANDO wystąpił błąd dotyczący zakresu notyfikacji
jednostki nr 1017 zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011/UE. Dla wszystkich grup wyrobów
objętych decyzją Komisji nr 97/464/WE, zamiast „Laboratorium badawczego”, przypisanego

do systemu AVCP 3, znajdowała się „Jednostka obliczeniowa”. ÚNMZ zostało poinformowa-
ne o tym błędzie w lutym 2023 r. Na podstawie tej informacji ÚNMZ bezzwłocznie wprowa-
dziło poprawkę do NANDO, wraz z potwierdzeniem zgodności zakresu uprawnień jednostki
notyfikowanej nr 1017 z aktualnie obowiązującym certyfikatem akredytacji nr 492/2022 z dnia
22 października 2022 r. (patrz załącznik). Przedmiotowa norma EN 12566-3:2005+A2:2013
(ČSN EN 15266-3+A2:2014) została wskazana w punkcie 4.3.2 na stronie 16 załącznika,
który stanowi integralną część certyfikatu akredytacji. Wspomniana korekta jest od dnia dzi-
siejszego widoczna w ogólnodostępnej części bazy danych NANDO (potwierdzenie:
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=321763&version_no=10).
Z poważaniem,
[Podpis elektroniczny z dnia 24 lutego 2023 r., godz. 10:38:19, +01.00]
M. N.
Zastępca Dyrektora Wydziału Badań
Filmy:
Izba oceniła dowody z dokumentacji plików avi, jako nieprzydatne dla rozstrzygnięcia.
Zamawiający jednoznacznie w postanowieniach SWAz określił dokument, z którego ma wy-
nikać brak usuwania odpadu i nie dopuścił dowodzenia tej kwestii innym dowodem niż raport
z badań. Nadto Izba podziela stanowisko zamawiającego i przystępującego, że pliki te nie
pozwalają na ustalenie, czy dotyczą oczyszczalni oferowanych przez odwołującego w postę-
powaniu.
Dowody złożone w dniu 3 marca 2023 r. przez przystępującego:
dowód z wydruku z NANDO dla jednostki notyfikowanej TUV SUD Czech strony 1 – 8 wraz z
tłumaczeniem stron 6 i 7 na język polski – z dowodu tego wynika, że wydruk z NANDO pozy-
skany w dniu 3 marca 2023 r. na str. 7 dla daty ostatniej akceptacji 19 marca 2019 wskazuje,
że dla 97/464/EC - Produkty inżynierii ściekowej na zewnątrz budynków (1/3) : - Zestawy i
elementy do oczyszczalni ścieków oraz urządzenia do oczyszczania na miejscu - Szamba
(do stosowania na zewnątrz budynków, na - System 3 - EN 12566-1:2000:A1:2003, EN
12566-3:2005+A2:2013 EN 12566- EN 12566-6:2013 EN 12566-7:2013 wskazano laborato-
rium badawcze, podobnie ma miejsce sytuacja w przypadku str. 8 z datą ostatniej akceptacji
24 luty 2023 r.
dowód z wyznaczenia jednostki notyfikowanej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyro-
bów budowalnych wynika, że na dzień 18 listopada 2018 r. zgłoszenie w zakresie 97/464/EC
-
Produkty inżynierii ściekowej na zewnątrz budynków (1/3) : - Zestawy i elementy do
oczyszczalni ścieków oraz urządzenia do oczyszczania na miejscu - Szamba (do stosowania
na zewnątrz budynków, na - System 3 - EN 12566-1:2000:A1:2003, EN 12566-
3:2005+A2:2013 EN 12566- EN 12566-6:2013 EN 12566-
7:2013 określało TUV SUD Czech
jako laboratorium badawcze i
dowód z wyznaczenia jednostki notyfikowanej zgodnie z rozpo-

rządzeniem w sprawie wyrobów budowalnych wynika, że na dzień 19 marca 2019 r. zgło-
szenie w zakresie 97/464/EC -
Produkty inżynierii ściekowej na zewnątrz budynków (1/3) : -
Zestawy i elementy do oczyszczalni ścieków oraz urządzenia do oczyszczania na miejscu -
Szamba (do stosowania na zewnątrz budynków, na - System 3 - EN 12566-1:2000:A1:2003,
EN 12566-3:2005+A2:2013 EN 12566- EN 12566-6:2013 EN 12566-
7:2013 określało TUIV
SUD Czech jako laboratorium badawcze
Dowody odwołującego:
Certyfikat
akredytacji nr 492/2022 z 20 października 2022 r. został wydany dla jednostki cer-
tyfikującej wyroby nr 3084 w zakresie pkt. 4.3.2 Zbiornik septyczne, zestawy i elementy dla
oczyszczalni ścieków oraz sprzęt do uzdatniania wody na budowie w odniesieniu do wszyst-
kich zasadniczych charakterystyk z wyjątkiem reakcji na ogień (zgodnie z decyzją Komisji
2015/1959) rozporządzenie (UE) nr 305/2011 System 3 ĆSN EN 12566-1, ĆSK EN 12566-3,
ĆSK EN 12566-6 i ĆSK EN 12566-7
Oświadczenie o akredytacji nr 654/2022 z 27 grudnia 2022 r. dla laboratorium badawczego
nr 1107
Niniejsze świadectwo akredytacji zastępuje w całości certyfikat 552/2021 z dnia 27
października 2021 lub wszelkie akty administracyjne będące z nim związane. Dowód przed-
stawiono w zakresie pkt. 1.2.2 Zbiorn
iki septyczne. Urządzenia i elementy do oczyszczalni
ścieków (dla wszystkich właściwości z wyjątkiem reakcji na ogień) (na podstawie RK
2015/1959)
rozporządzenie nr 305/2011 System 3 ĆSN EN 12566-1/A1, ĆSK EN 12566-
3+A2, ĆSK EN 12566-6 i ĆSK EN 12566-7
Certyfikat akredytacji nr 466/2022 z 23 lipca 2020 r. dla laboratorium badawczego nr 1107
zakres akredytacji
– badania pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów, akceso-
riów, przyczep i innych wyrobów w zakresie określonym w załączniku do niniejszego certyfi-
katu. Niniejsze świadectwo akredytacji zastępuje w całości certyfikat 466/2020 z dnia 23 lip-
ca 2021 lub wszelkie akty administracyjne będące z nim związane.
Certyfikat akredytacji nr 552/2022 z 27 października 2021 r. dla laboratorium badawczego nr
1107 zakres akredytacji
– badania pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów,
akcesoriów, przyczep i innych wyrobów w zakresie określonym w załączniku do niniejszego
certyfikatu. Niniejsze świadectwo akredytacji zastępuje w całości certyfikat 67/2019 z dnia 11
lutego 2019 lub wszelkie akty administracyjne będące z nim związane.
Odwołujący załączył też złożony już przez przystępującego dowód z pisma TUV SUD Czech
z dnia 26 stycznia 2023 r., który Izba omówiła powyżej i nie widzi potrzeby ponownego przy-
wołania.
Z decyzji delegowanej Komisji (UE) 2015/1959 z dnia 1 lipca 2015 r. w
sprawie mających
zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów kon-
strukcyjnych dla kanalizacji ściekowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 wynika, że dla wyrobów – zestawy i elementy dla oczyszczalni ście-

ków oraz sprzęt do uzdatniania wody na budowie w odniesieniu do wszystkich zasadniczych
charakterystyk ma zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytko-
wych określone w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011
Z zapytania P. G.
do GROW NANDO Administrator wynika, że odwołujący w dniu 16 lutego
2023 r. pisał w sprawie jednej z jednostek notyfikowanych – TUV SUD Czech (JB) 1017 i jej
funkcji wynikającej z rozporządzenia (UE) 305/2011 – wyroby budowlane.
Według informacji znajdujących się na stronie internetowej firmy NANDO, jednostka notyfi-
kowana TUV SUD Czech jest jednostką dokonująca obliczeń, jeżeli chodzi o specyfikację
techniczną EN 12566-3:2005+A2:2013 Małe oczyszczalnie ścieków (data ostatniego za-
t
wierdzenia 19.03.2019r.): w tym miejscu odwołujący podał adres strony NANDO. Według
informacji podanych na tej samej stronie internetowej, poprzednio jednostka notyfikowana
TUV SUD Czech była laboratorium badawczym (data ostatniego zatwierdzenia
06.11.2018
r.), w tym miejscu odwołujący podał adres strony internetowej.
Stwierdził, że po porównaniu tych danych doszedł do wniosku, że funkcja jednostki notyfiko-
wanej TUV SUD Czech zmieniła się z „Laboratorium badawczego” w 2018 r. na „Jednostkę
dokonującą obliczeń” w 2019 r. Powodem tego było, że „Komisja nie otrzymała zapewnienia
ciągłości kompetencji tej Jednostki Notyfikowanej w zakresie jej zadań wynikających z rozpo-
rządzenia (UE) nr 305/2011-Wyroby budowlane” (informacja na stronie internetowej ozna-
czona żółtym trójkątem).
Odwołujący prosił o potwierdzenie, że właściwie rozumie powyższe informacje i że jednostka
notyfikowana TUV SUD Czech jest obecnie jednostką dokonująca obliczeń, a nie laborato-
rium badawczym
Odwołujący na to zapytanie uzyskał odpowiedź w dniu 21 lutego 2023 r. Zespół CPR odpo-
wiedział, że stwierdza, że oznaczenie (podmiotu) jako „laboratorium badawcze” lub „jednost-
ka dokonująca obliczeń” jest obowiązkiem krajowych Organów Notyfikujących. W przypadku
normy EN 12566-3:2005+A2:2013 notyfikacja f
aktycznie wskazuje na „jednostkę dokonująca
obliczeń” i rozumie Pan to właściwie.
Informacja na stronie internetowej Komisji, na którą Pan się powołuje („Komisja nie otrzyma-
ła zapewnienia ciągłości kompetencji tej Jednostki Notyfikowanej w zakresie jej zadań wyni-
kających z rozporządzenia (UE) nr 305/2011-Wyroby budowlane”) została zamieszczona
przez Komisję, aby podkreślić fakt, że krajowy Organ Notyfikujący nmie aktualizuje zgłosze-
nia. Nie jest to związane z oznaczeniem (podmiotu) jako „jednostką dokonującą obliczeń” lub
„laboratorium badawczym”
dowody z wyznaczenia jednostki notyfikowanej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyro-
bów budowalnych dla Instytutu Techniki Budowlanej NB 1488, dla Technicky a skusobny
ustav stavebny n.o. NB 1301 i PIA Prufinstitut fur Abwassertechnik GmbH NB 1739 Izba
uznała za dowody nieprzydatne do rozstrzygnięcia. Odwołujący nie stawiał zarzutu wykona-

nia raportu z badań przystępującego przez TUV SUD Czech przy udziale laboratoriów ze-
wnętrznych. Odwołujący kwestionował jedynie, że TUV SUD Czech w dacie sporządzania
raportu i w dacie składania ofert nie był laboratorium badawczym w systemie 3 dla normy
12566-3
dowód z wyznaczenia jednostki notyfikowanej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyro-
bów budowalnych dla TUV SUD Czech NB 1017 Izba omówiła powyżej i nie widzi potrzeby
czynienia na jego podstawie dodatkowych ustaleń.
Protokołu z oceny właściwości wyrobu dla Haba sp.z o.o. i Rapit Radosław Banaś Izba oce-
niła jako nieprzydatne dla rozstrzygnięcia. Nie jest osią sporu jakie raporty z badań i na pod-
stawie czyich badań wystawia swoje raporty dla innych podmiotów jednostka notyfikowana
TUV SUD Czech.
W zakresie wyjaśnień skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa FRANKOmax
Łukasz Frankowski Izba ustaliła, że jego treść w przeważającej mierze, choć nie co do obję-
tych zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa pkt. 15 i 16 w wyjaśnieniach przystępujące-
go, jest zbieżna z wyjaśnieniami przystępującego. Przy czym nie było sporne, że Frankomax
współpracuje z przystępującym i na mocy wiążących go porozumień jest zobowiązany do
zachowania poufności informacji, które otrzymał od przystępującego.
Izba ustaliła na podstawie złożonych przez odwołującego dokumentów, że odwołującemu
znana jest treść
Raport z badań nr LPP01-2751/13/ZOONP za wyjątkiem protokołu pobrania obiektu,
Raport z badań nr LPP02-2751/13/ZOONP za wyjątkiem protokołu pobrania obiektu,
Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień nr 2751.1/13/Z00NP,
Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień nr 2751.2/13/Z00NP,
Badanie wodoszczelności Procedura ZZ12566-3-1(0360-702)-BlO zbiornik pionowy,
Badanie wodoszczelności Procedura ZZ12566-3-1(0360-702)-BlO zbiornik poziomy,
Raport z badań i oceny właściwości wyrobu nr LZK 00-02703/18/Z00NZK,
Raport z badań i oceny właściwości wyrobu nr LZK 00-00511/19/Z00NZK,
Natomiast przystępujący objął w swoich zastrzeżeniach tajemnicą przedsiębiorstwa także:
Protokół z oceny właściwości wyrobu nr ewidencyjny 1017-CPR-05.784.465, rewizja nr 5,
Protokół z badań nr ewidencyjny 14.837.731,
Raport z badań nr LMOO-02705/13/ZOONK,
Raport nr CPL 01/2022,
Raport z badań nr LKOI02705/13/ZOONK.
Izba nie znalazła w ofercie przystępującego kart charakterystyk materiałów na które powoła
się odwołujący tj.ICOrene 3560 MP3Icorene 3940, Icorene 3940 PropertiesM3804 RW, RX
823 BLACK 9003, RX 823 Natural
Z pisma PIA GmbH z dnia 21 lutego 2023 r. wynika,
że :

Wyjaśnienie do protokołu PIA2014-215B38.01 Rozdział 7.2 Konserwacja i usuwanie osadów:
Punktu „usuwanie pływającego osadu w sedymentacji końcowej” nie należy oceniać jako
odpompowywania /usuwania osadu. Ogólnie oznacza to, że osad pływający został przenie-
siony w komory osadu końcowego do komory pierwotnej. Oznacza to, że dana ilość osadu
pozostała w systemie oczyszczalnia. Dodatkowo w instrukcji do systemu podano, że w takim
przypadku należy usunąć osad z powierzchni i dostosować sterowania, aby uniknąć dalszego
rozwoju osadu pływającego. Należy wybrać pogram o wyższej liczbie.

Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 525
ustawy.
Izba nie dopatrzyła się zaistnienia podstaw odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 528
ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-
nia, o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy w zw. z art. 16 ustawy
przez odrzucenie oferty odwołującego jako niezgodnej z warunkami zamówienia, podczas
gdy oferta odwołującego spełnia wszystkie wymagania zamawiającego wyrażone w doku-
mentach zamówienia

Zarzut nie potwierdził się. Izba ustaliła, że zamawiający wymagał:
W trosce o niskie koszty eksploatacji związane z wywozem osadu Zamawiający wymaga,
aby w dostarczonym raporcie na skuteczność oczyszczania zawarta była jasna informacja o
braku usuwania osadu podczas przeprowadzanych badań. Oświadczenie producenta nie
będzie wystarczające.
W ocenie Izby, to wymaganie nie rozróżniało rodzajów osadów, ani pod względem ich za-
wartości organicznej, ani funkcjonalnej. Zamawiający oczekiwał, że w trakcie przeprowadzo-
nych badań jakikolwiek osad nie będzie usuwany.
Natomiast Izba ustaliła, że w instalacji oferowanej przez odwołującego usuwanie nadmiaru
osadu jest konieczne przy SSV powyżej 700 ml osadu na 1 litr wody.
Z raportu z badań wynika, że w przeciągu całego okresu badania zachodziła potrzeba prze-
prowadzania odmulania w dniu
11 czerwca 2014 r. po ok. 9 miesięcy funkcjonowania.
W trakcie okresu badawczego wykonano następujące prace:
01.04.2014 r.-
usunięcie pływającego osadu kanalizacyjnego przy ostatecznej sedymentacji
16.04.2014 r.-
usunięcie pływającego osadu kanalizacyjnego przy ostatecznej sedymentacji

11.06.2014 r. -
odmulenie wszystkich zasobników.
Ponadto w raporcie podano:
7.6 Poziom osadu sanitarnego
Z tego punktu wynika, że usuwano 1 raz osad z obu komór pierwotnych i bioreaktora. W tej
części nie ma informacji o przeniesieniu osadu pomiędzy komorami, przeciwnie jest informa-
cja o tym, ile osadu usunięto i podano objętość usuniętego osadu. Odwołano się także do
zaleceń producenta w tym zakresie.
Oświadczenie producenta z dnia 1 lutego 2023 r. nie mogło być brane przez Izbę pod uwa-
gę, gdyż zamawiający wyraźnie w SWZ wskazał, że oświadczenia producenta w tym przed-
miocie nie uzna za wystarczającego. Co do wyników badania osiągów z września 2018 r., to
jest to badanie późniejsze w stosunku do danych ujawnionych w raporcie i rzeczywiście
wskazuje ono na przesunięcie osadu z końcowej komory do bioreaktora, ale praca ta była
wykonana w dacie 8 stycznia 2018 r
., a raport odnosił się do dat pomiędzy kwietniem a
czerwcem 2014 r., z tego też względu dowód ten nie mógł zmienić stanowiska Izby. Złożony
na rozprawie w dniu 9 marca 2023 r. dowód z pisma jednostki notyfikowanej PIA zawiera
ocenę tej instytucji, jak należy rozumieć pojęcie usuwanie pływającego osadu w sedymenta-
cji końcowej. Natomiast jednostka nie odnosi się w tym piśmie w żaden sposób do pkt. 7.6, z
którego wynika jaką ilość osadu z komór i bioreaktora usunięto. Z tego względu Izba nie
uznała tego dowodu za mający istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia.
W ocenie Izby z pkt. 7.6 raportu
wynika wprost, że w okresie prowadzonych badań usunięto
osad z komór pierwotnych i bioreaktora we wskazanej w raporcie ilości m3.
Zamawiający nie określił w wymaganiu, że dopuszcza usunięcie jakiejś ilości osadu, nie
określił, że dopuszcza usunięcie osadu w celu ułatwienia prowadzenia badań. Zamawiający
oczekiwał jednoznacznej informacji w raporcie z badań potwierdzającej brak usuwania od-
padu. Takie informacji w raporcie n
ie ma, przeciwnie wprost napisano, że usunięto osad.
Obecnie stanowisko odwołującego zmierzające do nadania treści SWZ wymagań doprecy-
zowujących jaki osad może być usuwany, a jaki nie, stanowi argumentację spóźnioną i na
tym etapie niedopuszczalną. Zamawiający nie może obecnie odczytywać jasnego i czytelne-
go postanowienia SWZ w sposób dostosowujący to postanowienie do oczekiwań wykonaw-
cy. Być może odwołujący ma rację, co do tego, że osad wybrany w toku badań nie jest tym
samym osadem, który wybierany jest podczas użytkowania oczyszczalni, nie mniej zamawia-
jący w SWZ nie rozróżnił tych osadów i obecnie nie może już zmienić postanowień SWZ, a
musi je w sposób literalny i jednakowy dla wszystkich wykonawców zastosować. Tym samym
skoro zamawiający w SWZ ustalił, że podczas badań na być stwierdzony brak usuwania
osadów, a z raportu wynika, że określoną objętość m3 osadu podczas badań usunięto, to
treść oferty w tym zakresie nie odpowiada warunkom zamówienia. W konsekwencji Izba

stwierdziła, że zamawiający zasadnie zastosował art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, a zarzut odwo-
łującego należało oddalić.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 18 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy w zw. z
art. 16 ustawy przez weryfikację dokumentów złożonych przez Centroplast oraz EKOFIRMĘ,
a zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa i uznanie ich za prawidłowo zastrzeżone
jako tajemnica przedsiębiorstwa, podczas gdy obowiązkiem zamawiającego było rzetelne
dokonanie weryfikacji zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa, a w konsekwencji odtaj-
nienie tych dokumentów

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie, w części, w której uwzględnieniu zarzutu sprzeciwił
się przystępujący. Odwołujący skupił się na dwóch argumentach pierwszy wskazywał, że
przystępujący objął tajemnicą informacje, które tej tajemnicy nie stanowią, bowiem zastrzegł
całość dokumentów, a nie rzeczywiście tylko te informacje, które mogą być uznane za ta-
jemnicę. Odwołujący w tym zakresie podawał za wzór postępowania własne zastrzeżenie
tajemnicy obejmujące wyłącznie fragmenty dokumentów, a nie dokumenty jako całość. Nad-
to odwołujący podnosił, że przystępujący nie wykazał wartości gospodarczej zastrzeganych
informacji, a także to, że twierdzenia przystępującego nie zostały udowodnione. Dopiero na
rozprawie w dniu 9 marca 2
023 r. odwołujący podniósł zarzut, że przystępujący objął ochro-
na informacje, które nie mają charakteru poufnego, gdyż zostały ujawnione w innych postę-
powaniach przez zamawiających publicznych. W ocenie Izby argumentacja ta nie mieści się
w granicach zarzu
tu postawionego w odwołaniu, to wobec wykonawcy Ekofirma odwołujący
podnosił, że zastrzeżone przez niego informacje utraciły poufny charakter, takiego zarzutu
nie było natomiast w odniesieniu do wykonawcy Centroplast. Z mocy art. 555 ustawy Izba
nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Odnosząc się do
argumentacji odwołującego, że 9 z 13 zastrzeżonych raportów jest znanych odwołującemu,
to tylko na marginesie Izba zauważa, że z dowodów tj. pism zamawiających z Bystrej Sidziny
i
Słaboszowa nie wynika, które dokumenty dotyczące oczyszczalni Bioekocent zamawiający
odtajnili, zatem nie można w sposób jednoznaczny ustalić, że były to właśnie dokumenty
złożone przez odwołującego na rozprawie. Skoro nie można poczynić takiego założenia, to
nie można ustalić w jaki sposób odwołujący wszedł w ich posiadanie. Zdaniem Sądu Naj-
wyższego informacja nieujawniona do wiadomości publicznej traci ochronę prawną, gdy każ-
dy przedsiębiorca (konkurent) może się o niej dowiedzieć drogą zwykłą i dozwoloną, a więc
np. gdy pewna wiadomość jest przedstawiona w pismach fachowych lub gdy z towaru wy-
stawionego na widok publiczny każdy fachowiec może poznać metodę, jaką zastosowano.
Por. wyr. SN z 3.10.2000 r. (zob. wyżej, Nb 10). Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem
art. 11 ust. 2 ZNKU (zgodnym z TRIPS i dyrektywą 2016/943) informacja powinna zostać

uznana za jawną, jeśli jest "łatwo dostępna" dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym
rodzajem informacji. Informacja nie traci jednak poufnego charakteru, jeśli dysponuje nią
wielu konkurentów. Stan tajemnicy ustaje dopiero wówczas, gdy informacja została ujawnio-
na w taki sposób, że każdy zainteresowany może się z nią zapoznać bez uzyskania zgody
"uprawnionego", chociażby łączyło się to z pewnymi kosztami i trudnościami.

Co do zarzutu wadliwej oceny wyjaśnienia skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsię-
biorstwa wykonawcy Centroplast podniesionego w odwołaniu, to Izba nie podziela stanowi-
ska odwołującego. W ocenie Izby o skuteczności zastrzeżenia przemawiają następujące
elementy uzasadnienia skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa:
„Raporty z badań są własnością producenta i zgodnie z jego wymaganiami pozostają tajem-
nicą przedsiębiorstwa. Raporty te zostały wykonane przez niezależne jednostki notyfikowane
(laboratorium i instytut) i nie są publicznie dostępne (nie są publikowane w reje-
strach/dziennikach/zbiorach czy na stronach internetowych zarówno producenta jak i labora-
torium/instytut). W raportach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące właściwości
oraz parametrów polietylenu używanego do produkcji urządzeń. Parametry te są objęte
przez producenta ochroną, jako tajemnica przedsiębiorstwa, a ich ustalenie jest wynikiem
wiedzy, do-
świadczenia oraz niebagatelnych nakładów finansowych ponoszonych latami
przez producenta oferowanego rozwiązania. Polietylen, z którego wytwarzane są zaofero-
wane wyroby jest produkowany na specjalne zamówienie, a jego skład i właściwości nie zo-
stały ujawnione do publicznej wiadomości — stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozu-
mieniu art. 11 ust. 2 uznk. Wyspecyfikowany skład polietylenu pozwala na zapewnienie
szczególnej trwałości i żywotności produkowanych oczyszczalni, a co za tym idzie na ofero-
wanie oczyszczalni najwyżej jakości, które spełniają wymagania użytkowników i są konku-
rencyjne na rynku przydomowych oczyszczalni ścieków.
5. Zastrzeżone dokumenty zawierają również informacje dot. grubości poszczególnych ele-
mentów oraz gęstości materiału, z którego zostały one wykonane. Ujawnienie tych informacji
pozwoli ko
nkurencyjnym wykonawcom i producentom odtworzyć parametry oczyszczalni
Centro-
płat i stworzyć oczyszczanie o analogicznych parametrach, co zagrozi pozycji Wyko-
nawcy w branży przydomowych oczyszczalni ścieków, a nawet może doprowadzić do upad-
ku firmy (skoro
inni wykonawcy zaczną produkować oczyszczalnie o analogicznych parame-
trach, to urządzenia Wykonawcy przestaną być unikatowe, przewaga Wykonawcy zniknie).
6. Zwrócił uwagę, że ewentualne odtajnienie raportów typoszeregu Bioekocent będzie skut-
kowało negatywnym wpływem na objęte ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa producen-
ta raporty innych typoszeregów oczyszczalni, które produkowane są z tego samego poliety-
lenu, a które to raporty nie są powszechnie dostępne.

7. Z Protokołu z oceny właściwości wyrobu wynikają m.in. szczegółowe parametry dot. sku-
teczności oczyszczania (zużycie tlenu na 1 mg usuniętej substancji określone w mg02/l i
mg/l), które wynikają z technologii oraz sposobu budowy oczyszczalni. Ich ujawnienie spo-
woduje, że konkurencyjni producenci oczyszczalni będą w stanie na ich podstawie dotrzeć
do technologii stosowanej przez Wykonawcę, co spowoduje szkodę po jego stronie. Istotne
jest, że procentowa skuteczność oczyszczania wynika z Deklaracji właściwości użytkowych,
która jest jawna. Zatem konkurencyjni wykonawcy są w stanie zweryfikować zgodność urzą-
dzeń z wymaganymi normami bez konieczności ujawniania skuteczności oczyszczania pre-
zentowanego w f
ormacie mg02/l i mg/l. Informacja ta nie wpłynie na możliwość oceny zgod-
ności oferowanych urządzeń z wymaganiami SWZ, a jedynie doprowadzi do ujawnienia
technologii budowy oferowanych oczyszczalni, co umożliwi konkurencji jej wykorzystanie w
toku produkcji
własnych oczyszczalni. To z kolei spowoduje, że oczyszczanie Wykonawcy
przestaną być konkurencyjne, w wyniku czego Wykonawca poniesie stratę.
8. Jeśli chodzi o raport z wytrzymałości konstrukcji, to dokument ten ujawnia szczegółowe
parametry związane z kształtem oraz cechami zbiorników oraz zasadami działania oczysz-
czalni. Przedmiotowe informacje stanowią informacje o charakterze technicznym i technolo-
gicznym oraz posiadają wartość gospodarczą. Ujawnienie tego raportu umożliwiłoby zatem
konkurencji skopiow
anie zaoferowanego wyrobu z uwzględnieniem jego szczegółowych wła-
ściwości i parametrów.
9. Nie może budzić wątpliwości, iż informacje zawarte w zastrzeżonych dokumentach nie
tylko stanowią informacje o charakterze technicznym i technologicznym, ale również — jako
wyraz posiadanego przez producenta i Wykonawcę know-how — posiadają wartość gospo-
darczą.
10. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z informacjami zawartymi np. w raporcie inspekcyjnym
„Wyniki inspekcji zamieszczone w tym raporcie inspekcyjnym dotyczą wyłącznie ocenianego
urządzenia. Protokołu inspekcyjnego nie można bez zgody TUV SUD Czech s.r.o i klienta re-
produkować inaczej, jak tylko w całości.”
W ocenie Izby ten fragment wskazuje jakie elementy informacji przystępujący uważa za swo-
ją tajemnicę przedsiębiorstwa. Przystępujący powołuje się głównie na informacje o charakte-
rze technicznym i technologicznym, co wpisuje się w rodzaj informacji, jaki zgodnie z art. 11
ust. 2 uznk może podlegać zastrzeżeniu. To, że informacje zastrzeżone wskazane przez
przys
tępującego mogą mieć charakter techniczny i technologiczny, który podlega ochronie
potwierdza także fakt, że odwołujący również zastrzegł części swoich raportów. W ocenie
Izby przystępujący wskazując na zastrzeżenie jednostki notyfikowanej, co do zakazu przed-
stawiania raportu w częściach przekonująco wykazał, że w jego przypadku konieczne było
zastrzeżenie całości dokumentu, a nie wyselekcjonowanych z niego informacji.

Co do wartości gospodarczej, to w ocenie Izby została ona wykazana w niedostępnych od-
wołującemu informacjach znajdujących się w pkt. 15 i 16 wyjaśnień przystępującego. W oce-
nie Izby poziom szczegółowości tych wyjaśnień jest wystarczający dla ustalenia, że informa-
cje zastrzegane mają dla przystępującego wartość gospodarczą.
Co do zarzutu brak
u udowodnienia skuteczności zachowania poufności, to w ocenie Izby
zarzut ten wynika wyłącznie ze sposobu przekazania przez zamawiającego odtajnionej czę-
ści wyjaśnień skuteczności zastrzeżenia. Zamawiający bowiem błędnie odczytał intencje
przystępującego, który w wyjaśnieniach zastrzegł jedynie pkt. 15 i 16, natomiast zamawiają-
cy nie udostępnił odwołującemu pozostałej części wyjaśnień poniżej tych punktów, w tym
wykazu załączników do wyjaśnień. Z tego wykazu załączników wprost wynika, że przystępu-
jący przedstawił dowodowy na to, że chroni swoje informacje za pomocą dokumentów wią-
żących jego, jego pracowników i kontrahentów w obowiązku zachowania poufności. Tymi
dowodami są wzór umowy o pracę na czas określony, polityka bezpieczeństwa informacji,
w
zór oświadczenia o zachowaniu poufności, wzór umowy o zachowaniu poufności, oświad-
czenie o zachowaniu poufności. Mając to na uwadze zarzut należało oddalić.
W zakresie zarzutu dotyczącego wadliwej oceny skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przed-
siębiorstwa przez wykonawcę Ekofirma, to zamawiający w tym zakresie uwzględnił zarzut, a
przystępujący Centroplast nie wniósł w tym zakresie sprzeciwu. Z tego też względu zgodnie
z art. 522 ust. 2 ustawy Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w części do tego zarzutu
się odnoszącej.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy w zw. z art. 16 ustawy
przez uznanie, że oferta Centroplast spełnia wymogi zamawiającego opisane w dokumen-
tach zamówienia w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia, podczas gdy oferta zło-
żona przez Centroplast nie potwierdza zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z
warunkami zamówienia, ewentualnie art. 107 ust. 2 ustawy przez zaniechanie wezwania do
uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w stosunku do Centroplast

Zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie. Przede wszystkim zarzut skupił się na tym, że w
okresie pomiędzy 06.11.2018, a 19.03.2019 i do momentu wydania raportu z badań z dnia
19 września 2022 r., a według twierdzeń odwołującego na rozprawie, aż do 27 grudnia 2022
r.
TUV SUD Czech s.r.o. utracił status laboratorium badawczego w zakresie systemu 3 i
normy EN 12566, gdyż od dnia 19 marca 2019 r. figurował w rejestrze NANDO prowadzo-
nym przez Komisję Europejską jako jednostka obliczeniowa. Odwołujący wskazywał, że
zgodnie z załącznikiem nr V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG pkt. 1.4 System 3

dla ocenienia właściwości użytkowych niezbędne jest dokonanie ich przez notyfikowane la-
boratorium badawcze. Strony postępowania wykazywały w zakresie tego zarzutu dużą ak-
tywność dowodową, nie mniej jednak w ocenie Izby odwołującemu nie udało się wykazać w
sposób niebudzący wątpliwości, że faktycznie w okresie pomiędzy 6 listopada 2018 r., a 19
marca 2019 r. doszło do zmiany w notyfikacji w rozumieniu art. 50 rozporządzenia 305/2011.
Zgodnie z ust. 1 tegoż przepisu w przypadku, gdy organ notyfikujący ustalił lub otrzymał in-
formację, że jednostka notyfikowana przestała spełniać wymagania określone w art. 43 lub
że nie wypełnia swoich obowiązków, organ notyfikujący odpowiednio ogranicza, zawiesza
lub wycofuje notyfikację, zależnie od stopnia niespełniania tych wymagań lub niewypełniania
tych obowiązków. Informuje on niezwłocznie Komisję i pozostałe państwa członkowskie, sto-
sując do tego celu w szczególności elektroniczne narzędzie notyfikacji opracowane i zarzą-
dzane przez Komisję.
Z przedstawianych dowodów wynika, że faktycznie w NANDO pojawiła się informacja od 19
marca 2019 r., że TUV SUD Czech zmienił status z laboratorium badawczego na jednostkę
oblicze
niową, jednak przystępujący podnosił, że w tym zakresie doszło do błędnego ujaw-
nienia danych w NANDO, co więcej w toku postępowania odwoławczego doszło do usunię-
cia tego błędu w wyniku działania jednostki notyfikującej oraz Komisji Europejskiej. Izba
wzięła pod uwagę, że do zmiany danych w rejestrze NANDO doszło po dniu 24 lutego 2023
r. a więc już po przedstawieniu stanowiska Komisji odwołującemu, ale Komisja mimo od-
miennego odczytywania przez odwołującego udzielonej odpowiedzi nie potwierdziła, ani nie
za
przeczyła temu, czy dane podane w NANDO są prawidłowe, potwierdziła, jedynie, że od-
wołujący prawidłowo odczytuje dane z rejestru NANDO i prawidłowo rozumie status jednostki
obliczeniowej. W żaden sposób natomiast Komisja nie podważyła kompetencji jednostki no-
tyfikowanej, wskazał, że jest ona zależna od danych przekazanych przez jednostkę notyfiku-
jącą. Co więcej jak wynika z dowodu przedstawionego przez przystępującego, Komisja na
podstawie dokumentów przekazanych jej przez jednostkę notyfikującą postanowiła zmienić
dane w NANDO rozpoczynając od strony 7, a więc daty ostatniej aktualizacji z 19 marca
2019 r. Obecnie w NANDO na żadną datę nie występuje wobec TUV SUD Czech określenie
jednostka obliczeniowa w zakresie normy EN 12566, przeciwnie dla wszystkich dat ostatnich
aktualizacji jest podany status TUV SUD Czech jako laboratorium badawcze. Koresponduje
to z dokumentem urzędowym przedstawionym przez Czech Office for Standards, Metrology
and Testing
, który w zakresie swoich kompetencji posiada prawo do notyfikowania w imieniu
Republiki Czeskiej jednostek notyfikowanych. Odwołujący w ocenie Izby nie obalił domnie-
mania prawdziwości tego dokumentu, bowiem nie wykazał, że ten organ pomiędzy 18 listo-
pada
2018, a 19 marca 2019 r. ograniczył, zawiesił lub wycofał notyfikację dla TUV SUD
Czech jako laboratorium badawczego w zakresie normy 12566. Odwołujący przedstawił sze-
reg dokumentów stanowiących świadectwa akredytacji, czy oświadczenia o akredytacji, ale

n
ie dotyczą one spornego okresu tj. pomiędzy 18 listopada 2018, a 19 marca 2019. Wpraw-
dzie Urząd Czeski udzielając Izbie informacji powołał się na certyfikat o akredytacji Certyfikat
akredytacji nr 492/2022 z 20 października 2022 r. dotyczący jednostki certyfikującej wyroby
w systemie 3 dla normy EN 12566, ale w ocenie Izby nie stanowi to okoliczności podważają-
cej wiarygodność dokumentu urzędowego. Ten dokument dotyczy TUV SUD Czech, ale nie
dotyczy spornego pomiędzy stronami okresu zmiany zakresu notyfikacji z laboratorium ba-
dawczego na jednostkę obliczeniową. Z kolei pozostałe oświadczenia o akredytacji nie zo-
stały wykazane w ciągłości od 18 listopada 2018 i nie obejmują daty 19 marca 2019 r. zatem
nie mogą w ocenie Izby rozstrzygnąć w sposób podważający wiarygodność oświadczenia
Czeskiego Urzędu, że nieprawdą jest, że pomiędzy 19 marca 2019, a 27 grudnia 2022 TUV
SUD Czech był laboratorium badawczym dla normy EN 12566. Co więcej część z przedsta-
wionych certyfikatów dotyczy badania pojazdów samochodowych, a nie oczyszczalni ście-
ków, więc być może przed nimi istniał dokument o szerszym zakresie notyfikacji, który nie
został w całości lub w części zastąpiony.
Należy tez zwrócić uwagę na treść art. 47 rozporządzenia 305/2011, z którego wynika, że
nie zawsze za
kres akredytacji musi pokrywać się z zakresem notyfikacji.
Zgodnie bowiem z tym przepisem:
1. Jednostka, która ma być upoważniona do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, przedkłada wniosek o notyfikację orga-
nowi notyfikującemu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę.
2. Do wniosku dołącza się opis działalności, która ma być wykonywana przez jednostkę, pro-
cedury oceny lub weryfikacji, w odniesieniu do których jednostka uważa się za kompetentną,
jak również certyfikat akredytacji, jeżeli jednostka go posiada, wydany przez krajową jed-
nostkę akredytującą w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 765/2008, poświadczający, że
jednostka spełnia wymagania określone w art. 43.
3. Jeżeli dana jednostka nie może dostarczyć certyfikatu akredytacji, przedkłada ona orga-
nowi notyfikującemu wszelkie dokumenty konieczne do sprawdzenia, uznania i regularnego
nadzorowania jej zgodności z wymaganiami określonymi w art. 43.
Dodatkowo Izba jeszcze raz podkre
śla Komisja Europejska na skutek wniosku jednostki no-
tyfikującej zmieniła wpis w NANDO już od 19 marca 2019. Komisja nie dokonuje takich
zmian bez ich weryfikacji, gdyż zgodnie z artykułem 48. Procedura notyfikacji ust. 3 notyfika-
cja zawiera pełne szczegółowe dane dotyczące funkcji, które ma pełnić dana jednostka, od-
niesienie do odpowiedniej zharmonizowanej specyfikacji technicznej oraz, do celów systemu
przewidzianego w załączniku V, zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których jed-
nostka jest kompetentna. Odniesienie do odpowiedniej zharmonizowanej specyfikacji tech-
nicznej nie jest jednak wymagane w przypadkach określonych w załączniku V pkt 3.

Zgodnie z ust. 4 w przypadku gdy podstawy notyfikacji nie stanowi certyfikat akredytacji, o
którym mowa w art. 47 ust. 2, organ notyfikujący przedkłada Komisji i pozostałym państwom
członkowskim wszelkie dokumenty potwierdzające kompetencje jednostki notyfikowanej oraz
wprowadzone ustalenia mające zapewnić systematyczne monitorowanie tej jednostki i dal-
sze spe
łnianie przez nią wymagań określonych w art. 43.
Gdyby Komisja Europejska nabrała jakichkolwiek podejrzeń, co do rzetelności przedkłada-
nych informacji, to mogłaby wszcząć procedurę wynikającą z art. 48 ust. 5 i 6 Rozporządze-
nia. Nadto zgodnie z a
rtykułem 51. Kwestionowanie kompetencji jednostek notyfikowanych.
1. Komisja bada wszystkie przypadki, w których ma wątpliwości lub otrzymuje informacje o
wątpliwościach co do kompetencji jednostki notyfikowanej lub ciągłości wywiązywania się
przez jednostkę notyfikowaną z nałożonych na nią wymagań i obowiązków.
2. Na wniosek Komisji notyfikujące państwo członkowskie udziela jej wszelkich informacji
dotyczących podstawy notyfikacji lub utrzymania kompetencji danej jednostki.
4. Jeżeli Komisja stwierdzi, że jednostka notyfikowana nie spełnia wymagań notyfikacji lub
przestała je spełniać, informuje o tym odpowiednio notyfikujące państwo członkowskie i
zwraca się do niego o podjęcie koniecznych środków naprawczych, łącznie z wycofaniem
notyfikacji, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Na datę wyrokowania Komisja nie skorzystała z procedur przewidzianych w art. 48 i 51 Roz-
porządzenia. Izba zauważa, że gdyby było tak jak twierdzi odwołujący, że TUV SUD Czech
nabył notyfikację jako laboratorium badawcze w systemie 3 dla normy EN 12566 dopiero w
dacie 27 grudnia 2022 r. , to Komisja nie dokonałaby zmiany wpisu dokonanego w dacie 19
marca 2019 r. W tym stanie rzeczy w ocenie Izby należało uznać, że przedmiotowy środek
dowodowy złożony w postępowaniu przez przystępującego został przez zamawiającego
prawidłowo oceniony jako wystawiony przez notyfikowane laboratorium badawcze w dacie
wystawienia raportu w systemie 3 w zakresie normy EN 12566. Izba nie dopatrzyła się zatem
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Preze-
sa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławcze-
go, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grud-
nia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 3
cyt. rozporządzenia
obciążając kosztami uiszczonego wpisu odwołującego, nadto na podstawie par. 5 ust. 2 w
związku z par. 8 ust. 2 pkt. 3 Izba ustaliła, że z trzech zarzutów skierowanych do rozpozna-
nia na rozprawie zamawiający uwzględnił jeden, a co do dwóch wnosił o ich oddalenie, co do
zarzutu uwzględnionego przystępujący zgłosił sprzeciw. W związku z tym ustaleniem Izba
zasądziła od odwołującego na rzecz zamawiającego koszty wydatków pełnomocnika w sto-

sunku 2/3 to jest w kwocie 2 4
00zł. zgodnie ze złożoną fakturą, a na rzecz przystępującego
w stosunku 1/3 to jest w kwocie 1
200zł. zgodnie ze złożoną fakturą.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący: ………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie