eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 484/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-08
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 484/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika w dniu 8
marca
2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 2
1 lutego 2023 r. przez Wykonawcę AMSA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w
postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie
p
rzy udziale wykonawcy Przedsiębiorstwa Usługowego SOS Barwit B. J. z siedzibą w
Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt
KIO 484/23 po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na
rzecz Wykonawcy
AMSA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie:
sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90 % uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 wraz ze zm.) na niniejsze
postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący………………….Sygn. akt: KIO 484/23


U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczął postępowanie o
udzieleni
e zamówienia publicznego pn.: „Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych,
socjalnych, sanitariatów i ciągów komunikacyjnych w budynkach Prokuratury Regionalnej w
Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25/Kozia 1/Trębacka 4 oraz terenu przyległego
do tych
budynków.”, numer postępowania: 2010-7.261.1.2023.

Przedmiotowe zamówienie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 2023/BZP 00044349/01 z dnia 19 stycznia 2023 r.

W dniu 16 lutego 2023 r. Zamawiający poinformował Odwołującego: AMSA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy Przedsiębiorstwa
Usługowego SOS Barwit B. J., zwanego dalej Przystępującym.

Nie zgadzając się z powyższą czynnością Zamawiającego Odwołujący w dniu 21
lutego
2023 r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając mu, że
swoim działaniem naruszył następujące przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 wraz ze zm.) , zwanej dalej ustawą
Pzp, a w szczególności:
1)
art. 226 ust.1 pkt 7) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Przedsiębiorstwo Usługowe SOS Barwit B. J., która została złożona w warunkach czynu
nieuczciwej konkurencji, gdyż wykonawca oświadczył nieprawdę w załączniku nr 3C,
podczas, gdy oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowe SOS Barwit B. J. winna być
odrzucona, bowiem wykonawca poświadczył nieprawdę w celu uzyskania zamówienia,
2)
art. 252 ust.1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty Przedsiębiorstwo Usługowe
SOS Barwit B. J.
, która nie jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego i powinna zostać odrzucona.

W związku z powyższymi zarzutami wnosił o uwzględnienie odwołania w całości oraz
nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Przystępującego,
2)
odrzucenia oferty Przystępującego,
3)
ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Izba zważyła, co następuje.

W dniu 7 marca 2023 r. przed dniem wyznaczonej rozprawy, do siedziby Krajowej
Izby Odwoławczej wpłynęło pismo zawierające oświadczenie Odwołującego o cofnięciu
odwołania.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 w związku z
art.520 ustawy z d
nia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2022
r., poz. 1710 wraz ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze
w niniejszej sprawie umorzyć.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437)
Izba postanowiła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Ze wskazanych przepisów wynika, iż w przypadku umorzenia postępowania
odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem
rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin
rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego -
odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej
90% jego wartości.

Wobec powyższego, na podstawie art.553 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku w oparciu o przepis
art.575 i 576
ustawy Pzp w związku z przepisem § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący…………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie