eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 127/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-25
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 127/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
bez
udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2023 r. przez wykonawcę
Strabag sp. z o.o. w Pruszkowie

w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie

przy udziale wykonawcy PORR S.A. w Warszawie
, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,

przy udziale wykonawcy Budimex S.A. w Warszawie
, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,

przy udziale wykonawcy Swietelsky Rail Polska sp. z o.o. w Krakowie
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,


postanawia:
1. umarza pos
tępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku ba
nkowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Strabag sp. z o.o. w Pruszkowie kwoty 18.000
zł 00 gr
(słownie:
osiemnastu
tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 wrz
eśnia 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego do
ręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Od
woławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..……Sygn. akt: KIO 127/23

U z a s a d n i e n i e

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, zwana
dalej „zamawiającym”,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”, którego przedmiotem jest realizacja robót budowlanych
oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja
robót budowlanych na zabudowę
urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych
wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na stacji Gliwice Łabędy w
ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze
Śląska, etap IIA: linia E30 stacja Gliwice Łabędy”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 4 stycznia 2023 r., nr 2023/S 003-006155.
Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu w dniu 16
stycznia 2023
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniósł odwołanie wykonawca
Strabag sp. z o.o. w Pruszkowie, zwany
dalej „odwołującym”.
25 stycznia 2023 r., przed otwarciem rozprawy, od
wołujący doręczył Prezesowi
Kra
jowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.


Krajowa Izba Od
woławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Pzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy.
Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy Pzp, Izba umarza postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.
W myśl § 13 ust. 1
pkt 6 ro
zporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania
przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453),
skład orzekający dokonuje czynności formalnoprawnych i sprawdzających, o których mowa
w § 1, na posiedzeniu niejawnym, i w zależności od poczynionych ustaleń wydaje
postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego w przypadkach, o których mowa w
art. 568 pkt 1 lub 3 ustawy Pzp.

O
dwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art.
520 ust. 1 ustawy Pzp, art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.
Stosownie do przepisu
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
o
dwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz.

U. z 2020 r. poz. 2437), w przypadku umorzenia pos
tępowania odwoławczego przez Izbę w
całości na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy, najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z
udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu; w takim przypadku Izba orzeka o
dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Poniewa
ż odwołujący cofnął odwołanie wcześniej niż w dniu wyznaczonego terminu
posiedzenia Izby, Izba na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia,
postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień
Publicznych kwoty 18.000,00
zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.


Przewodniczący: ……………………..……
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie