eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 113/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-25
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 113/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 stycznia 2023 r.
w Warszawie o
dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
13
stycznia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
"STEKOP" spółka akcyjna w Warszawie i "STEKOP-OCHRONA" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa –
22 Wojskowy O
ddział Gospodarczy w Olsztynie

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Ekspert
Security Duo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Ekspert Security
MW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i T. A., prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Ekspert Security T. A. w Jabłonnej,
zgłaszających
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. znieść wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazać Urzędowi Zamówień
Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia "STEKOP" spółka akcyjna w Warszawie i
"STEKOP-
OCHRONA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
,
stanowiącej wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dn
ia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie

14 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………….…………


Sygn. akt: KIO 113/23

U z a s a d n i e n i e


Skarb Państwa – 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie (dalej: Zamawiający)
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia
11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; dalej:
Prawo zamówień publicznych albo Pzp), którego przedmiotem jest świadczenie usług
w
zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje
Oc
hronne na rzecz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 22 WOG w Olsztynie,
znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.27.2022/A/192/1101/U/PO/OiB.
W dniu 13 stycznia 2023 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia "STEKOP" spółka akcyjna w Warszawie i "STEKOP-OCHRONA"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej: Odwołujący) zostało
wniesione odwołanie.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 128 ust. 1 Pzp w zw. z art. 405 ust. 4 Pzp w zw. z art. 411 ust. 10 Pzp w zw. z art. 146
ust. 1 pkt 2 lit. b) Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum Ekspert do uzupełnienia
podmiotowych środków dowodowych w postaci Wykazu wykonanych usług oraz dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, mimo że
wskazane w wykazie umowy były realizowane przez innego Wykonawcę niż wskazany
w
referencjach, a przez to nie mogą potwierdzać należytego wykonania umowy przez Lidera
Konsorcjum Ekspert, a w konsekwencji dopuszczenie do udziału w postępowaniu
i
zaproszenie do składania ofert w zakresie części 1 i 2 postępowania Konsorcjum Ekspert,
pomimo, że Wykonawca ten nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) art. 128 ust. 1 Pzp w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) Pzp w zw. z § 9 ust. 3 pkt 2
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum Ekspert do
poprawienia wykazu wykonanych usług poprzez wskazanie w wykazie wyłącznie usług
i
wartości usług, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył Lider Konsorcjum – Ekspert
Security Duo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w sytuacji,
gdy w wykazie wykonanych usług wskazano wartość całkowitą usług, pomimo, że usługi ten
były realizowane przez Ekspert Security Duo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Warszawie wspólnie z innymi wykonawcami,

3) art. 128 ust. 1 Pzp w zw. z art. 405 ust. 1 Pzp w zw. z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp w zw.
z art. 405 ust. 4 Pzp w zw. z art. 411 ust. 10 Pzp w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) Pzp
poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum Ekspert do uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych, które nie zostały złożone przez tego Wykonawcę wraz z wnioskiem
o
dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego
dotyczących:
a) J. G.
– Prezesa Zarządu Ekspert Security Duo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp,
b) M. W.
– prokurenta w Ekspert Security Duo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, w zakresie określonym w art. art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp,

c) T. F. A.
– Prezesa Zarządu Ekspert Security MW spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 2
Pzp,

d) T. A.
jako członka Konsorcjum Ekspert prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą Ekspert Security T. A., w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp,
a w konsekwencji dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zaproszenie do składania ofert
w zakresie części 1 i 2 postępowania Konsorcjum Ekspert, pomimo niepotwierdzenia braku
przesłanek wykluczenia Konsorcjum Ekspert z postępowania.
W
konsekwencji tak postawionych zarzutów, Odwołujący wnosił o:
1
) nakazan
ie Zamawiającemu unieważnienia czynności oceny wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu i zaproszenia do składania ofert w zakresie części 1 i 2
postępowania i ponownej oceny wniosku Konsorcjum Ekspert,
2) nakazanie Zamawiającemu wezwania Konsorcjum Ekspert do uzupełnienia podmiotowych
środków dowodowych w postaci Wykazu wykonanych usług oraz dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzających spełnianie
przez tego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
ewentualnie
nakazanie Zamawiającemu wezwania Konsorcjum Ekspert do poprawienia wykazu
wykonanych usług poprzez wskazanie w wykazie wyłącznie usług i wartości usług, w których
w
ykonaniu bezpośrednio uczestniczył Członek Konsorcjum – Ekspert Security Duo spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
3) nakazanie Zamawiającemu wezwania Konsorcjum Ekspert do uzupełnienia brakujących
podmiotowych środków dowodowych w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego
dotyczących:

a) J. G.
– Prezesa Zarządu Ekspert Security Duo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp,
b) M. W.
– prokurenta w Ekspert Security Duo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, w zakresie określonym w art. art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp,
c) T. F. A.
– Prezesa Zarządu Ekspert Security MW spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Jabłonnej, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp,
d) T. A.
jako członka Konsorcjum Ekspert prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Ekspert Security T. A.
, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp,

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie Ekspert Security Duo spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie, Ekspert Security MW spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie i T. A., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Ekspert Security T. A.
w Jabłonnej (dalej: Przystępujący), zostało zgłoszone przystąpienie po
stronie zamawiającego.

W dniu 20 stycznia 2023
r., przed otwarciem rozprawy, Zamawiający uwzględnił
zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości.

W dniu
23 stycznia 2023 r. Przystępujący oświadczył, że nie zgłasza sprzeciwu.

Biorąc pod uwagę powyżej opisane okoliczności, Krajowa Izba Odwoławcza
stwierdziła, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie art. 522 ust. 2
Prawa
zamówień publicznych. Zgodnie z przywoływanym przepisem, Jeżeli uczestnik
postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego,
nie
wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.
Stosownie do art. 568 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba umarza
postępowania odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku, o którym mowa w art. 522
ustawy Prawo zamówień publicznych.
W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 522 ust. 1 i art. 568 pkt 3
ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowiła jak w sentencji.

Izba or
zekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego i
nakazała zwrot Odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania, stosownie do
przepisu § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawi
e szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz.
2437).


Przewodniczący: ………….…………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie