eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 119/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-25
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 119/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Bienias

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 stycznia 2023 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
16 stycznia 2023 r. przez wykonawcę MAIN Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie

w
postępowaniu prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie,

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

RSP sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie oraz GISPartner sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
,
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającegopostanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy MAIN Sp. z o.o.
z siedzibą
w Warszawie

kwoty 15 0
00 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie d
o art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejsze
postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

…………………………….sygn. akt KIO 119/23

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający - Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie - prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest
„Świadczenie usług utrzymania infrastruktury SIG", nr referencyjny:
BDG-ZP.2610.28.2022.IZ.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 25
listopada 2022 r. w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 022/5 228-654698.

W dniu 16 stycznia 2023 r. wykonawca MAIN Sp. z o.o.
z siedzibą
w Warszawie
wni
ósł
odwołanie zarzucając naruszenie przepisów przez Zamawiającego:

1. art. 224 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wezwanie Odwołującego do udzielenia wyjaśnień w
przedmiocie rażąco niskiej ceny mimo braku podstaw prawnych i faktycznych
uzasadniających wystosowanie takiego wezwania.

alternatywnie:
2. art. 224 ust. 1 i 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie sformułowania wezwania do wyjaśnień
rażąco niskiej ceny w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z przytoczeniem wszystkich
okoliczności budzących wątpliwości Zamawiającego w przedmiocie zaoferowanej ceny
o
ferty, co uniemożliwia Odwołującemu ewentualne udzielenie odpowiedzi w sposób
precyzyjny i spełniający oczekiwania Zamawiającego.

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:

1. unieważnienia czynności wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 11 stycznia
2023 r. (znak: BDG-ZP.2610.28.2022.IZ);

2. przyjęcia, że zaoferowane przez Odwołującego cena została skalkulowana w sposób
rzetelny I umożliwia realizację przedmiotu zamówienia w sposób w pełni odpowiadający
wymaga
niom zawartym w dokumentach zamówienia, co umożliwia dalsze badanie i ocenę
oferty Odwołującego bez konieczności składania wyjaśnień przez Odwołującego;

alternatywnie:

3. zmiany treści wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny przez jednoznacznie i
wycz
erpujące wskazanie jakie elementy winny być uwzględnione w wyjaśnieniach
składanych przez Odwołującego wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem podstaw do
wezwania, wskazania, które elementy budzą jego wątpliwości oraz zmianę/ustalenie terminu
na złożenie odpowiedzi na 6 dni roboczych liczonych od dnia wezwania do złożenia
wyjaśnień przez Zamawiającego.

W wyniku wniesionego odwołania przez wykonawcę MAIN Sp. z o.o. z siedzibą
w
Warszawie

, Zamawiający pismem z dnia 18 stycznia 2023 r. uwzględnił odwołanie w
zakresie zarzutu i
żądania alternatywnego w stosunku do zarzutu podstawowego
Odwołującego, tj. w wyniku uwzględnienia odwołania Zamawiający ponownie wezwie
Wykonawcę MAIN Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny zmieniając treść
poprzedniego wezwania
, co wypełnia przesłankę uwzględnienia odwołania w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego skutecznie przystąpili
wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: RSP sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Sztormowa 1/12, 02-654 Warszawa
oraz GISPartner sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław
.

Izba stwierdziła, ze ww. wykonawcy zgłosili przystąpienie do postępowania w ustawowym
termin
ie, wykazując interes w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść zamawiającego.

W toku toczącego się postępowania odwoławczego Izba stwierdziła, że Przystępujący
pismem z dnia 24 stycznia 2023 r.
nie wniósł sprzeciwu co do uwzględnienia w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.

W konsekwencji Izba, na podstawie art. 568 pkt 3 w zw. z art. 522 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art.
553 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od

odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), z którego wynika, że koszty, o których mowa w § 5 pkt
2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy zamawiającego uwzględnił w
całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu – w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący:
……………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie