eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 118/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-25
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 118/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Oskar Oksiński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron w Warszawie w dniu
25 stycznia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
15 stycznia 2023 r. przez wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
TS SERVICE Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań;
TS SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań; PROTECTOR Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk i PROTECT TECHNOLOGY Spółka z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań
w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im prof. Ludwika
Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-
631 Poznań

przy udziale wykonawcy
„PROTECT” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wągrowska 6,
61-
369 Poznań
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego

postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku ba
nkowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia TS SERVICE Spółka
z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań; TS SERVICE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu,
u
l. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań; PROTECTOR Spółka z o.o. z siedzibą
w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk i PROTECT TECHNOLOGY
Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań
kwoty
7 5
00 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
wniesiony wpis.

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na niniejsze postanowienie - w
termini
e 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………
Sygn. akt KIO 118/23
UZASADNIENIE


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego, zwany dalej „Zamawiającym”,
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz
. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia na „Usługę w zakresie całodobowej ochrony
fizycznej
obiektów i przyległego terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika
Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 , 60-
631 Poznań”.

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych z dnia 5 grudnia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00475256/01.
W dniu 15 stycznia 2023 r. (pismem z tej samej daty)
wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia TS SERVICE Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
TS SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu,
PROTECTOR Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku i PROTECT TECHNOLOGY Spółka z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, zwani dalej „Odwołującym”, wnieśli odwołanie:
1. od niezgodnej z przepisami ustawy P
zp czynności Zamawiającego, podjętej w
postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego i polegającej na wyborze jako
najkorzystniejszej oferty wykonawcy PROTECT Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
zwanego dalej „wykonawcą PROTECT”;
2.
od niezgodnego z przepisami ustawy zaniechaniu czynności Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na zaniechaniu
odrzucenia oferty wykonawcy PROTECT
zawierającej rażąco niska cenę i rażąco
niskie koszty, w sytuacji gdy
wyjaśnienia tego wykonawcy co do ceny i kosztu były
nierzetelne, ogólnikowe i niepoparte dowodami, do której to czynności Zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy Pzp .
Zaskarżonym czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego Odwołujący zarzucił
naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w zw. z art. 224 ust. 5 i 6 ustawy Pzp oraz
naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp poprz
ez zaniechania odrzucenia oferty złożonej
przez w
ykonawcę PROTECT w sytuacji, gdy:
a) wykonawca PROTECT
złożył nierzetelne, ogólnikowe i lakoniczne wyjaśnienia co do
ceny, nie
przedstawił dowodów uzasadniających podniesione przez siebie
twierdzenia w zakresie
ceny oraz kosztu i tym samym nie wykazał, że jego oferta nie

zawiera rażąco niskiej ceny i koszty w stosunku do przedmiotu zamówienia, a
złożone wyjaśnienia nie uzasadniają ceny i kosztu wskazanych w ofercie tego
wykonawcy,
b) wykonawca PROTECT
zaniżył koszty wynagrodzeń pracowników w wyniku
bezpodstawnego
wskazania, że wykonawcy przysługuje dofinansowanie z PFRON
do wynagrodzeń pracowników wykonawcy wykonujących obowiązki w innych
obiekta
ch, niż obiekt Zamawiającego,
c)
cena oferty oraz koszty oferty były rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia,
d) oferta wykonawcy PROTECT
została złożona w warunkach czynu nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, poprzez zastosowanie przy ustaleniu ceny oferty tzw. finansowania
skrośnego, uwzględniającego w kalkulacji dofinansowanie z PFRON , podczas gdy
jest ono
możliwe wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzeń dla pracowników z
orzeczonym
stopniem niepełnosprawności. Skoro w zamówieniu publicznym brak
możliwości skierowania do realizacji zamówienia osób z niepełnosprawnościami to
tym samym
brak jest możliwości uwzględnienia przez tego wykonawcę w kalkulacji
stawki godzinowej dofinansowania
dla takich osób.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i:
1.
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności polegającej na wyborze oferty
wykonawcy PROTECT jako oferty najkorzystniejszej,
2.
nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert, odrzucenia oferty
wykonawcy PROTECT; odrzucenia oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, tj. SPÓŁDZIELNI „DOZÓR” W GNIEŹNIE , Biura Ochrony A-
Z S. K., Agencji
Detektywistycznej i Ochrony „JOKER” Spółka z o.o., zwanych dalej
„konsorcjum Spółdzielni Dozór”; odrzucenia oferty wykonawcy RAK SERVICE
KONCESJONOWANA AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA S.C. i nakazanie
wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej i spełniającej wymagania ustawy
Pzp oraz SWZ,
3.
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania, w tym
kosztów zastępstwa przez pełnomocnika .
Zamawiający w dniu 17 stycznia 2023 roku, za pośrednictwem Platformy Zakupowej,
przekazał Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
kopię odwołania.

W dniu 20 stycznia 2023 r. (pismem z tej samej daty) w
ykonawcę PROTECT zgłosił
przystąpienie do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, przekazując
kopie przystąpienia Odwołującemu i Zamawiającemu.
W dniu 23 stycznia 2023 r. (pismem z tej samej daty) Zamawiający złożył odpowiedź
na odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w
odwołaniu i, w ślad za tym, unieważni czynności polegające na wyborze oferty wykonawcy
PRO
TECT Spółka z o.o., jako oferty najkorzystniejszej, dokona odrzucenia oferty
wykonawcy
– PROTECT Spółka z o.o.; dokona odrzucenia oferty konsorcjum SPÓŁDZIELNI
„DOZÓR” W GNIEŹNIE, Biura Ochrony A-Z S. K., Agencji Detektywistycznej i Ochrony
„JOKER” Spółka z o.o.; natomiast odrzucenie oferty RAK SERVICE KONCESJONOWANA
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA S.C. dokonane zostało w pierwotnym terminie
Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, czyli 10 stycznia 2023 roku. Wykonawca
RAK
SERVICE KONCESJONOWANA AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA S.C. nie
wniósł odwołania na niniejszą czynność odrzucenia jego oferty i czynność ma charakter
prawomocny.
W dniu 25 stycznia 2023 r. Zamawiający przesłał do Izby „Informację o unieważnieniu
czynności oceny i wyboru ofert na skutek wniesionego odwołania” z treści której wynika, iż
Zamawiający unieważnił czynność polegającą na wyborze oferty wykonawcy PROTECT jako
oferty najkorzystniejszej
, dokonał odrzucenia oferty wykonawcy PROTECT na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 7) oraz art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp oraz odrzucenia oferty wykonawcy
konsorcjum Spółdzielni Dozór na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 7) oraz art. 226 ust. 1 pkt 8)
ustawy Pzp oraz utrzymał w mocy czynność z dnia 10 stycznia 2023 r. odrzucenia oferty
wykonawcy RAK SERVICE
KONCESJONOWANA AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA
S.C.
Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje.
Zgodnie z art. 568 pkt 2 ustawy Pzp
„Izba umarza postępowanie odwoławcze, w
formie postanowienia w przypadku (…) stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z
innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne”. Zgodnie z tym przepisem podstawą do
umorzenia postępowania jest stwierdzenie przez Izbę, że postępowanie stało się z innej
przyczyny zbędne lub niedopuszczalne. Ustawodawca nie doprecyzował jednak, o jakie
sytuacje chodzi. „Dyspozycją tego przepisu objęte są więc sytuacje utraty bytu prawnego
przez stronę odwołania, na skutek likwidacji lub śmierci odwołującego. Wydaje się również,
że podstawa umorzenia zaistnieje, jeśli zamawiający przed zakończeniem rozprawy
unieważni postępowanie, wówczas spór stanie się bezprzedmiotowy, a ewentualnemu
zaskarżeniu w drodze odwołania będzie podlegała nowa czynność zamawiającego.”

(Komentarz Prawo Zamówień Publicznych, pod red. Marzeny Jaworskiej, Wydawnictwo C.
H. Beck, W-wa 2021, str. 1236).
Niewątpliwym jest, że ustawodawca nie doprecyzował, o jakie konkretnie sytuacje
chodzi, wobec czego zawsze należy dokonać indywidualnej oceny stanu faktycznego. W tym
stanie faktycznym Zamawiający przed otwarciem rozprawy unieważnił zaskarżoną w
odwołaniu czynność (czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, jak również dokonał
czynności odrzucenia oferty konsorcjum SPÓŁDZIELNI „DOZÓR oraz oferty wykonawcy
RAK SERVICE
KONCESJONOWANA AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA S.C.), co
oznacza, że czynność, wobec której zostało wniesione odwołanie, na dzień rozpoznawania
sprawy przez Izbę, nie istnieje. Unieważnienie zaskarżonej czynności oraz odrzucenie
kwestionowanych ofert
powoduje więc, że spór staje się bezprzedmiotowy, a ewentualnemu
zaskarżeniu w drodze odwołania będzie podlegała nowa czynność Zamawiającego. Nie
istnieje bowiem tzw. substrat zaskarżenia, niezbędny do tego, aby Izba mogła rozpoznać
odwołanie merytorycznie i stwierdzić czy Zamawiający dopuścił się naruszenia przepisów
ustawy Pzp, czy też nie. Tym samym postępowanie odwoławcze stało się zbędne, gdyż
przedmiot zaskarżenia przestał istnieć, co stanowi podstawę umorzenia postępowania
odwoławczego w oparciu o art. 568 pkt 2 ustawy Pzp.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 557 ustawy Pzp w zw. z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020
r, poz. 2437)
z którego wynika, że w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego
przez Izbę w całości na skutek stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej
przyczyny zbędne lub niedopuszczalne, koszty o których mowa w § 5 pkt 2, znosi się
wzajemnie, a
przez art. 574 ustawy Pzp należy rozumieć, że Izba orzeka o dokonaniu zwrotu
Odwołującemu uiszczonego wpisu w wysokości 7 500 zł 00 gr, o czym orzeczono w pkt 2
sentencji orzeczenia.

Przewodniczący:

………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie