eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 101/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-25
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 101/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Bienias

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 stycznia 2023 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
12 stycznia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

RSP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz GISPartner sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu
w postępowaniu prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w
Warszawie,


przy udziale wykonawcy MAIN Sp. z o.o.

z
siedzibą w Warszawie
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającegopostanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

RSP sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie oraz GISPartner sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
kwoty 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejsze
postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

…………………………….

sygn. akt KIO 101/23

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający - Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie - prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest
„Świadczenie usług utrzymania infrastruktury SIG", nr referencyjny:
BDG-ZP.2610.28.2022.IZ.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 25
listopada 2022 r. w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 022/5 228-654698.

W dniu 12 stycznia 2023 r. wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

RSP sp. z o.o. z siedzib
ą w Warszawie oraz GISPartner sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu
wnieśli odwołanie zarzucając naruszenie przepisów przez Zamawiającego:

1. art. 18 ust. 1-3 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej:

„uznk") w zw. z
art. 74 ust. 2 pkt 1 Pzp

poprzez zaniechanie udostępnienia dokumentów dołączonych do
oferty -
,,dokumentów z nazwami Podwykonawców oraz zobowiązania Podwykonawcy,
jako podmiotu
udostepniającego zasoby,
z zakresem udostępnienia i współpracy z
Wykonawcą", a tym samym uznanie, iż wykonawca MAIN sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (dalej jako: ,,Wykonawca" lub
„MAIN") skutecznie zastrzegł je jako tajemnica
przedsiębiorstwa, pomimo że Wykonawca nie wykazał zasadności zastrzeżenia tych
informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa i spełnienia wszystkich przestanek, o których
mowa w art. 11 ust. 2 uznk, a zastrzegane informacje nie
mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:

1.
odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu wszelkich dokumentów
Wykonawcy dołączonych do oferty, które nie zostały udostępnione Odwołującemu z
uwagi na ich
objęcie przez Wykonawcę tajemnicę przedsiębiorstwa tj. (jak wynika z
pkt 10 Formularza ofertowego) ,,d
okumentów
z nazwami Podwykonawców oraz
zobowiązania Podwykonawcy, jako podmiotu udostepniającego zasoby,
z zakresem
udostępnienia
i współpracy z Wykonawcą".


W wyniku wniesionego odwołania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:

RSP sp. z o
.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sztormowa 1/12, 02-654
Warszawa
oraz GISPartner sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 60,
51-
162 Wrocław
, Zamawiający pismem z dnia 19 stycznia 2023 r. w całości uwzględnił
zarzuty odwołania.

Do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego skutecznie przystąpił
wykonawca
MAIN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Izba stwierdziła, ze ww. wykonawca zgłosił przystąpienie do postępowania w ustawowym
terminie, w
ykazując interes w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść zamawiającego.

Przystępujący pismem wniesionym do Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 stycznia 2023 r.
(pismo z dnia 1
9 stycznia 2023 r.) wnosił o oddalenie odwołania jako całkowicie
bezzasadnego.

W
toku toczącego się postępowania odwoławczego Izba stwierdziła, że Przystępujący nie
wniósł sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
przez zamawiającego.

W konsekwencji Izba, na podstawie art. 568 pkt 3 w zw. z art. 522 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art.
553 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O kosztach pos
tępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), z którego wynika, że koszty, o których mowa w § 5 pkt
2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy zamawiającego uwzględnił w
całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
spr
zeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu – w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.


Przewodniczący:

……………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie