eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1770/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-07-20
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1770/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 20 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lipca 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Developer i Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu oraz M.
J.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą J. M.w Pszczynie
w postępowaniu
prowadzonym przez
Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu

przy udziale:
A. wykonawcy Barosz
– Gwimet Sp. z o.o. z siedzibą w Marklowicach
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 1770/22
po stronie Zamawiającego,
B. wykonawcy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TREX-HAL”
Sp. z o.o
. z siedzibą w Rybniku
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 1770/22 po stronie Odwołującego,


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Dev
eloper i Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
oraz M. J. prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą J. M. w Pszczynie
kwoty 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 1770/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu [dalej
„Zamawiający”] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na Rekultywacj
ę zdegradowanych terenów leśnych – Pole F1
w Bytomiu
– Miechowicach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla
Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
(znak postępowania: ZP-KCL-0002/22).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 9 marca 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00079790.

W dniu 4 lipca 2022 r.
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Developer i Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu oraz M. J. prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą J. M. w Pszczynie [dalej „Odwołujący”] wnieśli odwołanie
zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 18 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez błędną
ocenę skuteczności zastrzeżenia przez B. jako tajemnicy przedsiębiorstwa Utajnionych
D
okumentów i w konsekwencji zaniechanie ich udostępnienia Odwołującemu w całości,
podczas gdy B.
nie wykazał spełnienia przesłanek dla zastrzeżenia informacji znajdujących
się w Utajnionych Dokumentach jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wobec ww. zarzut
ów Odwołujący wnieśli o:
1.
merytoryczne rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania i jego
uwzględnienie w całości;
2.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentacji Postępowania, a także
dowodów opisanych szczegółowo w treści niniejszego odwołania oraz dowodów,
które zostaną powołane i przedłożone na rozprawie;
3.
nakazanie Zamawiającemu udostępnienia Odwołującemu Utajnionych Dokumentów
złożonych przez B. w Postępowaniu;
4.
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odw
oławczego, w tym kosztów doradztwa prawnego, według norm przepisanych
i zgodnie z fakturą przedstawioną przez Odwołującego na rozprawie.

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w dniu 7 lipca 2022 r.
zgłosił przystąpienie wykonawca B.– Gwimet Sp. z o.o. z siedzibą w Marklowicach. Ponadto
w dniu 8 lipca 2022 r. do postępowania odwoławczego po stronie Odwołujących

przystąpienie zgłosił wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TREX-
HAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
Izba stwierdziła skuteczność zgłoszenia przystąpienia ww. wykonawców, którzy stali
się tym samym uczestnikami postępowania odwoławczego.

W dniu 12 lipca 2022 r.
Zamawiający wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odpowiedź na odwołanie w formie elektronicznej, w której oświadczył, że uwzględnia
w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. Niniejsze pismo zostało podpisane przez
osobę uprawnioną do reprezentacji Zamawiającego.

W dniu 13 lipca 2022 r. Prezes Krajowej I
zby Odwoławczej wezwał wykonawcę B. –
Gwimet S
p. z o.o. z siedzibą w Marklowicach do złożenia oświadczenia w przedmiocie
wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu w terminie 3 dni pod rygorem umorzenia postępowania.
Ww. wykonawca we wskazanym w wezwaniu terminie nie wni
ósł sprzeciwu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego w oparciu o art. 522 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią tego
przepisu j
eżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stro
nie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie,
a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 2 ustawy Pzp
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 ww.
ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz w
ysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołujących zwrotu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie