eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1696/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-07-20
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1696/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2022 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 czerwca 2022 roku przez
Wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Telemedycyna
Polska S.A.
z siedzib
ą w Katowicach, Opiekanova Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-
Zdroju, M.K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Blueform M.K.
z siedzibą w
Jastrzębiu-Zdroju w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gminę Wrocław,


orzeka:

1. oddala
odwołanie
;
2. kosztami
postępowania obciąża Odwołującego – Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w
Katowicach, Opiekanova Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, M.K. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Blueform M.K. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500,00 zł
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) uiszczoną przez
Odwołującego – Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, Opiekanova
Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, M.K. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Blueform M.K. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju tytułem

wpisu od odwołania;
2.2.
zasądza od Odwołującego - Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach,
Opiekanova Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, M.K. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Blueform M.K. z siedzibą w Jastrzębiu-
Zdroju
na rzecz Zamawiającego – Gminy Wrocław kwotę 3 600 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione
koszty Strony poniesione z tyt
ułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:
………………………….
Sygn. akt KIO 1696/22
Uzasadnienie


Zamawiający – Gmina Wrocław – prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11 września
2019 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.,
dalej:
„ustawa Pzp”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
mającego za przedmiot Teleopiekę
dla mieszkańców Wrocławia
.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 21 kwietnia 2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00129913/01.

Pismem z dnia 22 czerwca 2022 r.
Zamawiający poinformował wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w
Katowicach, Opiekanova Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, M.K. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Blueform M.K. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, dalej jako
„Odwołujący” o odrzuceniu złożonej przez niego oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12
ustawy Pzp oraz o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
W dniu 27 czerwca 2022 r.
Odwołujący wniósł odwołanie, w którym zarzucił
Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:

1.
art. 226 ust. 1 pkt 12 poprzez nieuzasadnione odrzucenie oferty Odwołującego
wynikające z błędnego przyjęcia, iż Odwołujący nie wyraził w terminie zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą;
2.
art. 255 pkt 2 Pzp, przez unieważnienie postępowania z uwagi na to, iż wszystkie
złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały
odrzuceniu w sytuacji,
kiedy Odwołujący w rzeczywistości w terminie wyraził pisemną
zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, a przesłanie przez Odwołującego
pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na adres e-mail z którego
przyszło wezwanie wynikało z wprowadzenia w błąd bezpośrednio przez
Zamawiającego poprzez wykorzystanie do komunikacji z Odwołującym adresu e-mail
niewskazanego w wymaganiach SWZ, jednak pochodzącego z tej samej domeny
wskazanej do kontaktów w wymaganiach SWZ, a także określającego jednoznacznie
z imienia i nazwiska nadawcę będącego osobą upoważnioną do kontaktów z
Wykonawcami zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ;
3. art. 239 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej w świetle kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach

zamówienia;
4.
art. 64 Pzp poprzez zastosowanie rozwiązania technicznego polegającego na
wprowadzeniu Odwołującego w błąd co do nadawcy wiadomości i sposobu wymiany
korespondencji;
5. art. 16 pkt 1 ustawy Pzp, przez naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców, bowiem Zamawiający unieważnił Zamówienie na
podstawie ustawy Pzp, w sytuacji kiedy:
- inter
pretacja przesłanek unieważnienia postępowania powinna być dokonywana w
sposób ścisły, przy zachowaniu prymatu wykładni gramatycznej a udowodnienie, że
dokonanie czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego było prawidłowe, spoczywa zawsze na Zamawiającym, który temu
obowiązkowi nie uczynił zadość;
-
w Postępowaniu w rzeczywistości nie zaistniała przesłanka wskazana w treści art.
255 pkt 2 ustawy Pzp, która nakazywałaby Zamawiającemu unieważnienie
postępowania.

Podstawowe żądanie Odwołującego to uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty
złożonej przez Odwołującego;
2.
unieważnienia czynności Zamawiającego polegającej na unieważnieniu
p
ostępowania;
3.
powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty złożonej
przez
Odwołującego;
4. dokonania
wyboru
oferty
złożonej przez Odwołującego jako oferty
najkorzystniejszej oraz zawarcia z
Odwołującym umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący przedstawił następujący stan faktyczny:
„W dniu 9.06.2022 r. Zamawiający przesłał wiadomość e-mail, w której jako nadawca
oznaczony został pracownik do kontaktu po stronie Zamawiającego Pan M.S.. Wiadomość
zawierała wezwanie Odwołującego do przedłużenia terminu związania ofertą oraz wezwanie
do złożenia dokumentów.
Dnia 13.06.2022 r. godz. 10:46 (na jeden dzień przed końcem terminu wskazanego
przez Zamawiającego w wezwaniu z dnia 9.06.2022 r.) Odwołujący złożył pisemną zgodę
przedłużenia terminu związania ofertą wraz z adnotacją, że przedłużenie terminu związania
ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, podpisaną przez

wszystkich członków konsorcjum. Pisemna zgoda została przesłana w odpowiedzi na
wiadomość e-mail pochodzącą od Zamawiającego z dnia 9.06.2022, w której było zawarte
wezwanie do złożenia ww. dokumentu. Następnie przedstawiciel Zamawiającego, dnia
15.06.2022 r. skontaktował się telefonicznie z Odwołującym z informacją, że nie otrzymał
ww. pisemnej zgody oraz z zapytaniem o wolę Odwołującego w przedmiocie przedłużenia
terminu związania ofertą. W trakcie rozmowy telefonicznej Odwołujący poinformował że
złożył już oświadczenie woli w przedmiocie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
w konsekwencji Zamawiający poprosił o ponowne przesłanie dokumentu, który mógł do
Zamawiającego nie trafić z powodów technicznych związanych z platformą zakupową, co
zostało uczynione 15.06.2022 r. o godzinie 14:53 poprzez ponowne przesłanie wiadomości
na adres e-
mail Zamawiającego, wraz z załączeniem dowodu przesłania poprzednio
wysłanej Zamawiającemu wiadomości z dnia 13.06.2022 r. Następnie, dnia 22.06.2022 r.
Odwołujący otrzymał od Zamawiającego informację o odrzuceniu jego oferty na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 12) Pzp, ponieważ w ocenie Zamawiającego, Odwołujący nie wyraził
pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, wraz z adnotacją o unieważnieniu
postępowania na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone w
postępowaniu oferty podlegają odrzuceniu.
W treści pkt X Ppkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) Zamawiający
wskazał, że “Komunikacja oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej https://um-
wroc.logintrade.net lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres
poczty elektronicznej: wzp.dz@um.wroc.pl".
Dodatkowo w pkt X ppkt 8 Zamawiający
wskazał, że “nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ", co
jednoznacznie sugerowało, że wszystkie wiadomości przesyłane z domeny Zamawiającego
będą pochodziły z adresu e-mail wzp.dz@um.wroc.pl. Dalej w pkt X ppkt 10 SWZ
Zamawiający wskazał, że “osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. M.S..
Adres poczty elektronicznej: wzp.dz@um.wroc.pl
, ww. wiadomości e-mail z dnia 9.06.2022 r.
wraz z wezwaniem do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jako
nadawca został wskazany jednoznacznie pan M.S., a treść SWZ jednoznacznie sugeruje, że
został on wyznaczony do kontaktu z Wykonawcami oraz że adres e-mail wskazany przez
Zamawiającego jest przypisany do tej osoby. Odwołujący przy dochowaniu należytej
staranności nie mógł przewidzieć, że Zamawiający sam nie wypełni postanowień pkt X ppkt
8 SWZ kontaktując się z Wykonawcą przy użyciu innego adresu e-mail, w szczególności że
e-
mail pochodził z domeny Platformy Zakupowej służącej do kontaktu a także jednoznacznie
wskazywał osobę do kontaktu – M.S. wskazaną od razu z imienia i nazwiska, bez

jednoczesnego wyświetlenia jej adresu e-mail. Takie działanie skrzynki e-mail po stronie
Odwołującego jest możliwe jedynie wówczas, jeśli operator skrzynki nadawcy - w
omawianym przypadku Zamawiający ustawi w nagłówkach formatu korespondencji e-mail
imię i nazwisko przypisując je do konkretnego adresu e-mail, więc w żadnym zakresie nie
może być mowy o nieprawidłowym działaniu systemów obsługujących pocztę elektroniczną
Odwołującego, a o wynikającym z rażącego niedbalstwa działaniu Zamawiającego, które
wprowadziło w błąd Odwołującego. Podkreślić należy, że Zamawiający kierował już do
Wykonawcy wiadomości e-mail, w których jako nadawca wskazany był M.S., a Wykonawca
skutecznie na tak otrzymane wiadomości e-mail odpowiadał. Niezmiernie istotnym jest to że
wprawdzie w SWZ jako adres e-
mail do kontaktu z Zamawiającym wskazano
wzp.dz@um.wroc.pl, to jednak te wcześniejsze wiadomości e-mail pochodziły z adresu
M.S.
@um.wroc.pl., a więc Zamawiający dopuścił także inne formy komunikacji z
Wykonawcami aniżeli te wskazane w SWZ. (…).”
W dalszej kolejności Odwołujący wskazał, że w odpowiedzi na wezwanie skierowane
do niego w dniu 9 czerwca 2022 r. od nadawcy oznaczonego jako M.S.
udzielił odpowiedzi
korzystając w funkcji „odpowiedz”, co czynił niejednokrotnie podczas wymiany
korespondencji z Zamawiającym. Odwołujący podniósł, że dopiero po naprowadzeniu
kursora na imię i nazwisko nadawcy oraz „kliknięciu” rozwijał się adres
admin@logintrade.net.
W ocenie Odwołującego nie można zarzucać mu niestaranności z uwagi na fakt, że
wiadomość e-mail zawierała w tzw. stopce następującą informację:
„Wiadomość wysłana automatycznie z Platformy Zakupowej Urząd Miejski Wrocławia.
Wiadomości wysłane na ten adres nie są odczytywane ani przekierowywane. W przypadku
problemów technicznych prosimy o kontakt z operatorem Platformy Zakupowej
Logintrade.Net: Logintrade S.A.
helpdesk@logintrade.net”.
W opinii Odwołującego sformułowanie „Wiadomości wysłane na ten adres nie są
odczytywane ani przekierowywane
” bez podania o jaki adres chodzi, przy jednoczesnym
umieszczeniu takiej informacji pośród wielu innych informacji znajdujących się w stopce, nie
jest czytelne i wprowadza w błąd. Odwołujący podniósł, że ww. informacja nie oznacza, że
nie należy na nią odpowiadać, gdyż brak jest wskazania proszę nie odpowiadać. W ocenie
Odwołującego powyższe nie oznacza, że Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z
taką wiadomością po jej zapisaniu w systemie.
Odwołujący podniósł także, że adres e-mail admin@logintrade.net nie jest adresem
fikcyjnym, lecz
adresem przypisanym do platformy zakupowej służącej do kontaktu
Zamawiającego z Wykonawcami. Adres ten jest zgodny z nazwą i adresem Platformy
Zakupowej Logintrade.Net co dodatkowo utwierdz
iło Odwołującego w przekonaniu, że
wysłanie wiadomości e-mail na ten adres stanowi „wymianę korespondencji za

pośrednictwem Platformy Zakupowej”. Odwołujący wskazał, że wiadomość e-mail
Odwołującego zawierająca pisemne oświadczenie została skutecznie umieszczona w
skrzynce odbiorczej admin@logintrade.net
– zaś Odwołujący nie otrzymał wiadomości
zwrotnej o błędzie doręczenia.”
Odwołujący wskazał w treści odwołania, że „(…) zamawiający wprowadził w błąd
wykonawcę przesyłając mu wezwanie oznaczające nadawcę e-mail jako M.S. (osoba
wskazana do kontaktu w SWZ). Wykonawca na tę wiadomość odpowiedział celem
zachowania ciągłości korespondencji, co jest zwyczajowym zachowaniem w kontaktach za
pośrednictwem poczty e-mail i należy w jego ocenie przyjąć, iż nastąpiło skutecznie
doręczenie tegoż oświadczenia. Co więcej, w dalszej kolejności zostały podjęte czynności
wyjaśniające, polegające na ponownym przesłaniu oświadczenia woli Wykonawcy w dniu
15.06.2022 r., wraz z potwierdzeniem jego umieszczenia w skrzynce odbiorczej w dniu
13.06.2022 r. Przyjąć zatem należy, że oświadczenie woli zostało złożone w dniu 13.06.2022
r. i z przyczyn technicznych leżących po stronie Zamawiającego mogło zostać odczytane
dopiero później po ponownym jego przesłaniu”.

Pismem z dnia 7 lipca 2022 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie odwołania i przedstawił argumentację.


Krajowa Izba
Odwoławcza, rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i
uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego, stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu roz-
prawy, a także złożone dowody, ustaliła, co następuje.

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi przepis art. 528 ustawy Pzp.
Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 505 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), tj. istnienie po stronie O
dwołującego interesu w
uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez niego szkody z uwagi na kwestio-
nowaną czynność Zamawiającego.
Do niniejszego
postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie Zamawiającego
zgłosił Wykonawca Sidly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Odwołujący zgłosił opozycję
przeciw
ww. przystąpieniu wskazując, że Wykonawca Sidly Sp. z o.o. nie posiada interesu w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego z tego względu, że takie
rozstrzygnięcie nie wpłynie na status ww. Wykonawcy w postępowaniu będącym
przedmiotem odwołania – oferta Wykonawcy Sidly Sp. z o.o. została odrzucona.

Izba postanowiła uwzględnić opozycję zgłoszoną przeciw przystąpieniu zgłoszonemu
przez Wykonawcę Sidly Sp. z o.o. Izba ustaliła, że oferta Wykonawcy Sidly Sp. z o.o. została
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp
– czynność ta nie została w
terminie zaskarżona. Tym samym Izba uznała, że Wykonawca Sidly Sp. z o.o. utracił status
wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia.

Izba ustaliła następujące okoliczności stanu faktycznego jako istotne.

Izba ustaliła, że okoliczności stanu faktycznego przytoczone w treści odwołania,
odnoszące się do przebiegu korespondencji Zamawiającego z Odwołującym, odpowiadają
rzeczywistemu jej przebiegowi, stąd też w ocenie Izby niecelowym jest ponowne
przytaczanie ich w całości.
Zgodnie z rozdziałem X ust. 1 SWZ komunikacja oraz przekazywanie dokumentów
lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej https://um-wroc.logintrade.net lub za pomocą poczty
elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: wzp.dz@um.wroc.pl.

Bezspornym pomiędzy Stronami jest, że Zamawiający wystąpił do Odwołującego pi-
smem z dnia 9 czerwca 2022 r. na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą – w terminie do dnia 14 lipca 2022 r.
Ww. wezwa
nie Zamawiający skierował do Odwołującego za pośrednictwem adresu e-
mail: admin@logintrade.net przypisanego do Platformy Zakupowej wskazanej jako jedno z
narzędzi kontaktu Zamawiającego z Wykonawcami, przy czym jako nadawca wiadomości
został wskazany Pan M.S. – pracownik Zamawiającego wskazany w treści SWZ jako osoba
upoważniona do kontaktów z wykonawcami.
Treść wiadomości e-mail była następująca:
M.S.
przesłał wezwanie do postępowania zakupowego Teleopieka dla mieszkańców
Wrocławia – Z23/56.
Treść wiadomości: Dzień dobry. W załączeniu przesyłam wezwanie do przedłużenia
terminu związania ofertą oraz wezwanie do złożenia dokumentów.


W stopce ww. wiadomości widniało pouczenie następującej treści:
Wiadomość wysłana automatycznie z Platformy Zakupowej Urząd Miejski Wrocławia.
Wiadomości wysłane na ten adres nie są odczytywane ani przekierowywane. W przypadku


problemów technicznych prosimy o kontakt z operatorem Platformy Zakupowej Logintra-
de.Net
(…).

Odwołujący w dniu 13 czerwca 2022 r. udzielił odpowiedzi na wezwanie Zamawiają-
cego z dnia 9 czerwca 2022 r.
– odpowiedzi udzielił korzystając z funkcji „odpowiedź” i
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skierował na ad-
res admin@logintrade.net.
Następnie, w dniu 15 czerwca 2022 r., a zatem po upływie terminu na udzielenie
zgody w przedmiocie przedłużenia terminu związania ofertą, Odwołujący przesłał oświad-
czenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na imienny adres e-mail
pracownika Zamawiającego – M.S. wskazanego jako osoba upoważniona ko kontaktów z
Wykonawcami (m.s@um.wroc.pl).

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie udzielonej pismem z dnia 7 czerwca 2022 r.
wskazał, że wystąpił do właściciela Platformy Zakupowej stanowiącej narzędzie do kontak-
tów z Wykonawcami celem uzyskania wyjaśnień. W udzielonej odpowiedzi wskazano, co
następuje:
„Wiadomości z platformy są wysyłane z automatycznych maili, o czym wskazuje
stopka w takiej wiadomości. Wiadomość została wysłana z automatycznego maila ad-
min@logintrade.net
, gdzie przy nadawcy jest imię i nazwisko osoby generującej daną akcję
na platformie, dlatego w wiadomości nadawca został zapisany M.S. (…). Zamawiający nie
ma możliwości odebrania lub zapoznania się z wiadomościami wysyłanymi w odpowiedzi na
adres admin@logintrade.net, czy na jakiekolwiek inne automatyczne powiadomienie z plat-
formy. Odpowiedź (wiadomość) przesłana przez Wykonawcę na adres ad-
min@logintrade.net
nie jest w jakikolwiek sposób przekazywana/przekierowywana do Za-
mawiającego. Odpowiedź (wiadomość) przesłana przez Wykonawcę na adres ad-
min@logintrade.net
nie jest widoczna lub dostępna dla Zamawiającego po zalogowaniu się
do platformy zakupowej.”

Mając na uwadze powyższe ustalenia Izba uznała, że odwołanie nie zasługuje na
uwzględnienie.
Kwestią kluczową dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy było ustalenie, czy Od-
wołujący skutecznie i w terminie wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą –
tzn. czy w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy można uznać, że skierowanie
wiadomości zawierającej stosowne oświadczenie na adres e-mail: admin@logintrade.net
stanowi skuteczne wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
W ocenie Izby w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy nie można
uznać, by Odwołujący dochował należytej staranności i dokonał skutecznego przedłużenia

terminu związania ofertą w terminie. Oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą z
dnia 13 czerwca 2022 r. (zachowujące termin) zostało bowiem skierowane na adres e-mail
nie tylko niewskazany w treści SWZ, ale przede wszystkim uniemożliwiający Zamawiającemu
zapoznanie się z treścią oświadczenia złożonego przez Odwołującego w przedmiocie wyra-
żenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Sam fakt skierowania wiadomości
zawierającej oświadczenie na adres niewskazany wprost w SWZ jako adres służący do ko-
munikacji Zamawiaj
ącego z Wykonawcami Izba w przedmiotowym stanie rzeczy uznała za
pozostający bez wpływu na wynik postępowania z uwagi na fakt, że Zamawiający w toku
prowadzonego postępowania prowadził z Wykonawcami korespondencję i honorował wia-
domości kierowane także na adres imienny pracownika M.S.: M.S.@um.wroc.pl (nie był to
adres wskazany w SWZ jako adres służący komunikacji). Jednakże wiadomość z dnia 13
czerwca 2022 r. zawierająca oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu zwią-
zania ofertą została skierowana wyłącznie na automatyczny adres przypisany do platformy
zakupowej: admin@logintrade.net.
Izba uznała, że argumentacja Odwołującego nie zasługuje na uwzględnienie z tego
względu, że treść wiadomości e-mail z dnia 9 czerwca 2022 r. skierowanej przez Zamawia-
j
ącego do Odwołującego zawiera wyraźne pouczenie dotyczące tego, że wiadomości kiero-
wane na adres admin@logintrade.net nie są odczytywane ani przekierowywane. W ocenie
Izby
treść ww. pouczenia jest wystarczająca do uznania, że wiadomość skierowana w ra-
mach funkcji „odpowiedz” na wiadomość automatyczną zawierającą ww. pouczenie, nie zo-
stanie skutecznie
przekierowana ani odczytana. W ocenie Izby okoliczność, że jako nadawca
wiadomości został wskazany pracownik Zamawiającego M.S. – zarówno w odniesieniu do
wiadomości skierowanej z imiennego adresu e-mail pracownika Zamawiającego
M.S.@um.wroc.pl,
jak również z automatycznego adresu platformy admin@logintrade.net –
mogła powodować u odbiorcy przekonanie, że wiadomości te pochodzą z tego samego ad-
resu. Izba uznała jednak to przekonanie za nieuzasadnione w pierwszej kolejności z uwagi
na fakt, że wiadomości kierowane z dwóch ww. adresów e-mail różniły się treścią w taki spo-
sób, że wiadomość kierowana z adresu automatycznego admin@logintrade.net zawierała
informację „M.S. przesłał wezwanie do postępowania zakupowego Teleopieka dla mieszkań-
ców Wrocławia – Z23/56”, po czym następowała właściwa treść wiadomości. Powyższe
wskazuje w ocenie Izby na automatyczny charakter wiadomości kierowanej z adresu ad-
min@logintrade.net.
Dodatkowo, jak wskazano powyżej, wiadomość kierowana z ww. adresu
platformy zawiera jas
ne pouczenie co do jej automatycznego charakteru i braku możliwości
odczytania oraz przekierowania wiadomości skierowanej na ten adres.
Ponadto
, jak słusznie wskazał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie udzielonej
pismem z dnia 7 czerwca 2022 r., Wykonaw
cy ubiegający się o uzyskanie zamówienia w
procesie rejestracji na Platformie Zakupowej stanowiącej narzędzie do komunikacji z Zama-

wiającym, zobowiązani byli do zaakceptowania Regulaminu obowiązującego użytkowników
Platformy Zakupowej. Ww. Regulamin zawier
a instrukcję przesyłania dokumentów w odpo-
wiedzi na wezwania do wyjaśnień oraz do uzupełnienia oferty – instrukcja ta nie przewiduje
możliwości kierowania wyjaśnień lub uzupełnień w odpowiedzi na automatyczną wiadomość
wysyłaną z Platformy Zakupowej.
Stąd też Izba uznała, że Zamawiający słusznie dokonał odrzucenia oferty złożonej
przez Odwołującego uznając, że Odwołujący nie wyraził w terminie pisemnej zgody na prze-
dłużenie terminu związania ofertą. Przesłanie stosownego oświadczenia w dniu 15 czerwca
2022 r. nastąpiło po upływie terminu na jego złożenie i nie może sanować czynności skiero-
wania oświadczenia we właściwym terminie, lecz na błędny adres. Tym samym Izba uznała,
że w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy oferta złożona przez Odwołującego
podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z uwagi na brak wyra-
żenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Na skutek nieuwzględnienia zarzutu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
oraz wobec
braku odrębności pozostałych zarzutów, tj.:
1. zarzutu naruszenia art. 255 pkt 2 ustawy Pzp
poprzez niezasadne unieważnienie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2.
zarzutu naruszenia art. 64 ustawy Pzp poprzez zastosowanie rozwiązania tech-
nicznego polegającego na wprowadzeniu w błąd Odwołującego;
3.
art. 16 pkt 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji i rów-
nego traktowania Wykonawców
tzn. wobec faktu
, że ww. zarzutu zostały oparte na tych samym okolicznościach faktycznych,
co zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, Izba u
znała, że podlegają one odda-
leniu jako zarzuty o charakterze wynikowym.

Z kolei odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 239 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zanie-
chanie dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej,
Izba uznała zarzut ten za bezprzedmiotowy z uwagi na fakt, że oferta złożona przez Odwołu-
jącego została prawidłowo odrzucona i nie podlegała ocenie w ramach kryteriów oceny ofert
określonych w dokumentach zamówienia.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557, art. 574
oraz art. 575 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 i 2
lit. b)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), orzekając
w tym zakresie o
obciążeniu kosztami postępowania stronę przegrywającą, czyli
Odwołującego.

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji.


Przewodniczący:
...............................................Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie