eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1695/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-07-20
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1695/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2022 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 czerwca 2022 r. przez wykonawcę
Ascalor Sp. z o.o. z siedzibą w Wiązownicy w postępowaniu prowadzonym przez Gminę
Cisna

przy udziale wykonawcy G. R.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
GLOBAL Projekt G. R.
w Ostrowcu Świętokrzyskim
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 1695/22 po stronie Zamawiającego


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym
odrzucenia oferty wykonawcy G. R.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
GLOBAL Projekt G. R.
w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8
w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i:
.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem
wpisu od odwołania;
2.2.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 11 636 zł 87 gr (słownie:
jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy)
sta
nowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od
odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz
dojazdu na rozprawę.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

P
rzewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 1695/22

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Gmina Cisna [dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
na
kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych
oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna
(znak postępowania: GGiB.IV.27).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 31 maja 2022 r. pod numerem nr 2022/BZP 00187548/01.

W dniu 25 czerwca 2022 r. wykonawca
Ascalor Sp. z o.o. z siedzibą w Wiązownicy
[
dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 224 ust. 1 w zw. z art. 224 ust. 5 w zw. z art. 224 ust. 6 oraz art. 16 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Global Project G. R. w sytuacji, gdy:
− Global Project G. R. złożył nierzetelne, wybiórcze, ogólnikowe i lakoniczne wyjaśnienia, a
przede wszystkim nie przedstawił dowodów uzasadniających podniesione przez siebie
twi
erdzenia w zakresie ceny, a tym samym nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny;
− Global Project G. R. nie skalkulował pełnego zakresu przedmiotu zamówienia
i nie jest on wstanie wykonać przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na: konieczność uwzględnienia
wynikających z SWZ kosztów (w tym pracowniczych, kosztów transportu, kosztów
pośrednich i administracyjno-biurowych) związanych nadzorem nad etapem projektowym,
udziałem w przeglądach gwarancyjnych w okresie 5 lat po oddaniu inwestycji do
użytkowania, jak też kosztów związanych z ryzkiem budowlanym;
− Global Project G. R. złożył ofertę nie uwzględniającą zysku wykonawcy, co wynika z
przedłożonych wyjaśnień;
− oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Global
Project G. R.
nie udźwignął ciążącego na nim ciężaru udowodnienia, iż oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny;
2. art. 224, 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasad uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, przejawiające się w uznaniu, iż złożone
przez Global Project G. R.
wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny za wystarczające i nie
budzące wątpliwości, co doprowadziło do sytuacji, w której Zamawiający nie dokonał
rzetelnego zbadania złożonych ofert oraz nie uwzględnił, iż wskazana oferta zawiera rażąco
niską cenę, zaś samo złożenie oferty w takiej formie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

co w konsekwencji skutkowało zaniechaniem odrzucenia ww. oferty, a Zamawiający tym
samym wbrew dyspozycji art. 224 ust. 3 ustawy Pzp jedynie formalnie dopełnił procedury
wyjaśniającej, nie przeprowadzając pogłębionej merytorycznej analizy wyjaśnień złożonych
przez Global Project G. R.
, mimo iż Global Project G. R. nie udźwignął spoczywającego na
nim ciężaru dowodu, a tym samym nie obalił domniemania, że cena oferty jest rażąco niska.

Wobec w
w. zarzutów Odwołujący wniósł o:
1. uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
a) unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
b) powtórzenie czynności badania i oceny ofert,
c) wykluczenie z postępowania i odrzucenie oferty Global Project G. R.,
d) wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.
2. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa przez pełnomocnika oraz kosztów opłaty
skarbowej od pełnomocnictwa, a także kosztów dojazdu do KIO zgodnie z przedstawionym
zestawieniem kosztów i załącznikami do niego.

Odwołujący przedstawił stan faktyczny sprawy, jak również uzasadnienie prawne
podniesionych zarzutów.

Uzasadniał, że wykonawca Global Projekt nie wykazał, aby zaoferowana cena była
adekwatna do przedmiotu zamówienia, a na poparcie swych twierdzeń nie zaoferował
żadnych dowodów. Zamawiający jednakże uznał tak złożone wyjaśnienia za kompletne i nie
budzące wątpliwości, czego skutkiem było uznanie oferty Global Project G. R. za
najkorzystniejszą.

W ocenie Odwołującego proponowane przez firmę Global Project G. R. warunki
cenowe związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia oraz złożone w tym zakresie
wyjaśnienia w znaczący sposób odbiegają od przyjętych reguł rynkowych oraz poddają pod
wątpliwość opłacalność złożonej oferty. Podkreślenia wymaga fakt, że to na Zamawiającym
spoczywa obowiązek weryfikacji oferty zarówno pod kątem formalnym, jak również
merytorycznym. Tymczasem brak właściwej kontroli doprowadził do sytuacji,
w której naruszone zostały podstawowe zasady zamówień publicznych, tj. zasada uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. Dopuszczenie do postępowania oferty
zawierającej rażąco niską cenę uniemożliwia bowiem pozostałym Uczestnikom
postępowania konkurowanie na równych, sprawiedliwych zasadach.

Odwołujący podniósł, że Zamawiający dopuścił się naruszenia art. 239 w związku
z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wadliwy wybór oferty pozornie najkorzystniejszej,
podczas gdy zaproponowane przez Global Project G. R.
warunki cenowe zawierają cenę

rażąco niską, zaś wykonanie zamówienia za tak oszacowaną cenę wraz ze spełnieniem
wszystkich przedstawionych przez Zamawiającego wymogów, jest niewykonalne w świetle
aktualnych warunków rynkowych, co doprowadziło do uznania, iż pozostałe oferty złożone w
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uznane zostały za
niekonkurencyjne w stosunku do oferty wybranej przez Zamawiającego.

Odnosząc się bezpośrednio do kwestii rażąco niskiej ceny przedstawionej w ofercie
firmy Global Project G. R.
Odwołujący wskazał, iż firma ta została wezwana do złożenia
wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Złożone na skutek wezwania przez firmę
Global Project G. R.
wyjaśnienia, w zakresie rażąco niskiej ceny, są jednak ogólnikowe i
lakoniczne, a tym samym nie pozwalają na jakąkolwiek weryfikację poprawności kalkulacji
dokonanej przez Wykonawcę, pomimo tego, iż to na wykonawcy ciąży obowiązek
udowodnienia, iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska.

Global Project G. R.
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego złożył bowiem
jednostronicowe pismo, nie zawierające jakichkolwiek dowodów, w którym podał, iż: 1) firma
zatrudnia doświadczonych pracowników, których wynagrodzenie przewyższa minimalne
wynagrodzenie ustalone n
a podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1690),
2) firma stosuje ekologiczne środki transportu,
3) Zamawiający zawyżył wartość zamówienia,
przy czym Wykonawca odmówił dalszych wyjaśnień zasłaniając się tajemnicą
przedsiębiorstwa.

W ocenie Odwołującego tak sformułowane wyjaśnienia nie można uznać za
wystarczające. Przede wszystkim wyjaśnienia te nie zostały poparte żadnymi dowodami, co
jest obligatoryjne w świetle art. 224 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący zaznaczył, że przedmiot
zamówienia obejmuje usługę pełnienia wielobranżowego nadzoru nad realizacją robót
budowlanych. W zakresie badania rażąco niskiej ceny jest to istotne, gdyż są to tzw. usługi
miękkie, tzn. takie, których zasadniczą pozycję kosztową stanowi praca osób realizujących
takie usługi uwzględniająca ich kwalifikację, wykształcenie oraz pozycję na rynku. Oznacza
to, iż Wykonawca kalkulując cenę tego typu usługi bierze pod uwagę po pierwsze koszty
pracy osób je realizujących, które to koszty podlegają weryfikacji. Tymczasem twierdzenia
Wykonawcy w zakresie kosztów pracy, można uznać co najwyżej za ogólne stwierdzenia,
bowiem nie zostały one poparte żadnymi konkretnymi kwotami i dowodami. Wyjaśnienia tego
rodzaju mogą co najwyżej uzupełniać konkretne i szczegółowe analizy i wyliczenia, jednak
nie mogą stanowić wyjaśnień samych w sobie. Przyznała to również Krajowa Izba
Odwoławcza w wyroku z dnia 9 lipca 2018 roku, sygn. akt KIO 1253/18.

Odwołujący podkreślał, że Wykonawca powołując się na uwarunkowania związane

z wynagrodzeniem wykwalifikowanej kadry z pomocą której zamierza realizować zamówienie
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że okoliczności, na które się powołuje,
rzeczywiście są mu dostępne. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę w kalkulacji ceny
wynagrodzenia wykwalifikowanych pracowników na poziomie przewyższającym płacę
minimalną winien on przedłożyć odpowiednie dowody na wykazanie takiej okoliczności, np.
w postaci umów o pracę, umów zlecenia czy umów o dzieło.

Kolejno,
Global
Project
G.
R.
w
kontekście
ceny
zaoferowanej
w przedmiotowym postępowaniu posługuje się tezą, jakoby dysponował ekologicznymi
i ekonomicznymi pojazdami
– tymczasem nie wskazuje, jakimi konkretnie pojazdami
dysponuje i w jakim stopniu użycie konkretnego środka transportu wpływa na obniżenie
kosztów realizacji zamówienia. Wykonawca bez wątpienia nie przedstawił wyliczenia
oszczędności z tytułu opłat za paliwo jakie przynoszą mu pojazdy i wpływu tych elementów
na cenę. Brak wyliczenia natomiast uniemożliwia obiektywne uznanie, że taki wpływ w ogóle
istnieje.

Firma Global Project G. R.
kolejno podnosi, iż kontroferta zawiera zbyt wysoką cenę,
wynikającą
z
chęci
uzyskania
wysokich
dochodów
przez
Odwołującego,
a przedstawiona przez niego cena ofertowa zawiera wszystkie koszty realizacji umowy
i pozwoli na wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z SWZ oraz umowy. Na
potwierdzenie powyższego, firma Global Project G. R. przedstawiła kalkulację kosztów
związanych z realizacją umowy, wskazując że na całość kosztów składa się kwota 9.000 zł
tytułem 100 noclegów, kwota 75.000 zł tytułem stu dni roboczych nadzoru oraz kwota 25.000
zł tytułem 100 dojazdów.

Już samo powyższe zestawienie potwierdza, że oferta Wykonawcy została rażąco
zaniżona. Wskazać bowiem należy, iż obowiązkowym elementem oferty musi być zysk
Wykonawcy, który zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami nie został w ogóle
wkalkulowany w ofertę. Zysk stanowi obowiązkowy element kalkulacyjny ceny – brak
uwzględnienia zysku musi skutkować uznaniem, że oferta została złożona przez Wykonawcę
wyłącznie w celu wyeliminowania konkurencji. Jak bowiem stwierdziła Krajowa Izba
Odwoławcza w Wyroku o sygn. akt: 1042/20: Zaniżanie cen ofertowych w celu
zdystansowania konkurentów w postępowaniu powinno być kwalifikowane jako czyn
nieuczciwej konkurencji, który skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie mogą
tolerować takiego zjawiska. Oferowana cena powinna w szczególności realnie uwzględniać
koszty wykonania zamówienia. Wykluczone jest kalkulowanie „zysków” na ujemnym
poziomie albo upatrywanie ich w źródłach zewnętrznych wobec realizacji danego
zamówienia.

Odwołujący uzasadniał, że przedłożona kalkulacja kosztów nie uwzględnia również
żadnych kosztów pośrednich związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej tj.

wynajem i obsługa biura, koszty mediów, kupno bądź leasing pojazdów, materiały biurowe
itp., nie wskazując przy tym równocześnie, że z jakiś określonych przyczyn Wykonawca nie
ponosi takich kosztów.

Powyższe ma znaczenie także w kontekście kosztów ponoszonych tytułem noclegu,
gdzie również pominięto szczegółowe kalkulacje. Koszty określone w tym zakresie przez
Wykonawcę – 90,00 zł brutto za jeden nocleg, wydają się być niewiarygodne biorąc pod
uwagę konieczność zapewnienia noclegu dla trzech osób, a także obecnie panujące realia
ekonomiczne i rynkowe.

Trudno również zgodzić się z twierdzeniem Wykonawcy jakoby to Zamawiający
dokonał błędnego szacunku kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, bowiem
wartość: 280,440,00 złotych pozostaje adekwatna do cen rynkowych oraz nakładów
ponoszonych przez Wykonawców w obecnych realiach gospodarczych. W tym miejscu
wskazać należy na szeroki zakres zadań wchodzących w skład obowiązków przypisanych
nadzorowi inwestorskiemu a które zasadniczo podzielić można na dwa etapy. W ramach I)
etapu weryfikacji dokumentacji projektowej, w skład obowiązków Nadzoru wchodzi m.in. (za
wzorem umowy i PFU) weryfikacja i zatwi
erdzenie indywidualnych koncepcji dla każdej z 112
oczyszczalni, w skład której wchodzi co najmniej: Dokumentacja Techniczno Ruchowa,
instrukcje montażu i eksploatacji dla wszystkich projektowanych urządzeń wchodzących
w skład biologicznej, przydomowej oczyszczalni ścieków, jak też weryfikacja 112 gotowych
projektów architektonicznych pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi
przepisami. Jednocześnie wedle wymagań stawianych przez Zamawiającego, na etapie
projektowania Wykonawca zobligowany jest do odbywania narad w siedzibie Gminy,
z częstotliwością min. 1 raz w miesiącu.

Firma Global Project G. R.
w złożonych przez siebie wyjaśnieniach twierdzi, iż na
etapie projektowania udział inspektora nadzoru jest ograniczony i realnie zadania inspektora
nad
zoru ograniczają się do nadzoru już po rozpoczęciu prac budowlanych. Tymczasem, jak
widać na podstawie powyższych wymogów SWZ i umowy, już sam etap projektowania może
wymagać wielu dni roboczych pracy wszystkich inspektorów. Zakładając bowiem ostrożny
szac
unek polegający na przyjęciu, iż na weryfikację każdej indywidualnej koncepcji inspektor
branży
sanitarnej
poświęci
1
godzinę,
a inspektorzy z branży konstrukcyjno – budowlanej oraz elektrycznej po pół godziny, to na
samą weryfikację koncepcji potrzeba 224 godziny pracy (2h x 112). Przyjmując taką samą
ilość pracy poszczególnych inspektorów na weryfikację indywidualnych projektów (czyli 224
godziny) to widać, że samo uzgodnienie dokumentacji wymaga około 450 godzin pracy.
Doliczając obowiązek uczestnictwa w obowiązkowych naradach na etapie projektowania i
inne możliwe czynności (np. doradztwo) oznacza, że na realizację umowy na etapie samego
projektowania potrzeba przynajmniej około 500 godzin pracy – czyli około 62 dni roboczych.

W ocenie Odwołującego, stwierdzenie zawarte w złożonych wyjaśnieniach firmy
Global Project G. R.
odnośnie niewielkiego nakładu pracy na etapie projektowania i braku
kosztów na tym etapie realizacji umowy, pomimo tak złożonego zakresu obowiązków
wynikających z SWZ, jasno potwierdza, iż Wykonawca (celowo bądź na skutek zaniechania
zapoznania się z wymaganiami przetargowymi), kosztów tych nie wkalkulował w cenę.

Przechodząc do drugiego etapu realizacji umowy, na etapie tym (tj. realizacji robót)
Wykonawca zobligowany jest do uczestn
iczenia w czynnościach przekazaniu terenu robót
112 oczyszczalni, a następnie do dokonywania czynności odbiorowych w podziale na roboty
zanikające i ulegające zakryciu, odbiory częściowe oraz odbiór końcowy związany
z weryfikacją całości dokumentacji wykonawczej (tj. protokołów z rozruchów, częściowych
POŚ, pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych, list obecności ze szkoleń użytkowników
POŚ, wymaganych prawem oświadczenia kierownika budowy, wyników badań ścieków
oczyszczonych). Biorąc pod uwagę, iż zamówienie obejmuje 112 obiektów, należy liczyć, że
przekazanie terenu zajmie 112h (po 1h na każde miejsce budowy) czyli około 14 dni pracy.
Odbiory robót zanikających dla każdej z oczyszczalni będą wymagały co najmniej 2 godzin
pracy na każdą oczyszczalnię (1h pracy inspektora nadzoru z branży sanitarnej i 0,5h pracy
pozostałych inspektorów), podobnie odbiory częściowe. Łącznie daje to około 450h pracy na
same odbiory częściowe i prac zanikających – czyli około 56 dni roboczych. Odbiory
końcowe, biorąc pod uwagę konieczność weryfikacji dokumentacji dla każdej z oczyszczalni
oraz przeprowadzenia czynności odbioru również będą wymagać około 2h pracy (1h pracy
inspektora z branży sanitarnej oraz po 0,5 pracy pozostałych inspektorów), czyli 224 godziny
tj. 28 dni
pracy. Zaznaczyć należy, że przedmiotowy czas pracy nie obejmuje również
czasów dojazdu do poszczególnych oczyszczalni (pamiętajmy, że mowa tu o 112 placach
budowy!).

Odwołujący wskazał, że już same powyższe czynności (na etapie projektowania oraz
wykonaw
stwa) obejmują około 160 roboczodni wykwalifikowanego zespołu inspektorów, co
jest ilością o 60% większą od tej przyjętej w swoich wyjaśnieniach przez firmę Global Project
G. R.
. Zaznaczyć przy tym należy, że jest to ilość minimalna na obu etapach realizacji
umowy, która może jeszcze wzrosnąć (np. z uwagi na konieczność dokonywania
kilkukrotnych odbiorów, bądź poprawek do dokumentacji projektowej, czy też przedłużenia
się wykonywania robót).

Jednocześnie nie może ujść uwadze, że Zamawiający wymaga obecności
Wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych w okresie 5 lat od dnia przekazania inwestycji do
użytkowania. Wyjaśnienia ceny przedstawione przez Wykonawcę całkowicie pomijają
obowiązek uczestnictwa w ww. przeglądach, co pozwala domniemywać, że nie zostały ona
w ogóle wkalkulowane w koszty realizacji umowy.

Odwołujący wskazał, iż jak wynika z wyjaśnień firmy Global Project G. R. założył on

(w oderwaniu od realiów umowy i zapisów SWZ), że obowiązki inspektorów nadzoru będą
się sprowadzać do 3 wizyt w tygodniu po 4 godziny pracy w okresie realizacji umowy. Firma
ta nie dostrzega jednak, że wykonawca po prostu w tym czasie musi być obecny na
budowie, nawet jeżeli nie są zaplanowane odbiory czy inne czynności. Umowa wyraźnie
wskazuje przy tym, iż jest to ilość minimalna, a wykonawca musi uwzględnić
w wynagrodzeniu wszystkie czynności objęte umową. Sama zaś ilość czynności objętych
umową wymaga znacznie większej ilości pracy, niż tylko 3 wizyty po 4h na budowie.

Zdaniem Odwołującego w kalkulacji pominięto również fakt istnienia ryzyk
budowlanych, co oznacza, że Wykonawca przyjął z góry, że inwestycja zostanie terminowo
ukończona, nie będzie żadnych opóźnień, wad wykonania czy innych problemów
z wykonawstwem oczyszczalni. Działanie takie jest niedopuszczalne, ponieważ Zamawiający
wymagał wkalkulowania ww. ryzyk w cenę (§ 5 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik
nr 7 do SWZ).

W opinii Odwołującego się, zaoferowane przez Wykonawcę ogólne wyliczenie
w zakresie kosztów pracy, dojazdów i noclegów, w tym brak zaoferowania wyjaśnień co do
pozostałych, istotnych kwestii dobitnie potwierdza fakt, że przedmiotowa oferta winna zostać
odrzucona, bowiem jej cena została skalkulowana na nierealnym poziomie. Podkreślał, iż
w orzecznictwie Krajow
ej Izby Odwoławczej jednolicie stwierdza się, że wyjaśnienia,
składane w trybie art. 90 ust. 1 pzp (obecnie art. 224 ust. 1 ) muszą być szczegółowe
i wyczerpujące. Jeżeli są ogólnikowe i lakoniczne – wówczas przyjmuje się, że w ogóle nie
zostały złożone (tak m.in. wyrok KIO z dnia 22 stycznia 2018 r. KIO 13/18).

Wyjaśnienia w takim kształcie, jak zostały złożone, nie pozwalają na rozwianie
wątpliwości, że określona w ofercie Wykonawcy cena nie jest rażąco zaniżona. Wręcz
przeciwnie, przedłożone przez firmę Global Project G. R. wyjaśnienia wyraźnie potwierdzają,
że
przedłożona
oferta
cenowa
nie
uwzględniła
kosztów
związanych
z nadzorem nad etapem projektowania,
zaniżyła koszty na etapie wykonawstwa
oczyszczalni, nie uwzględniła jakiegokolwiek ryzyka związanego z prowadzeniem prac, jak
też nie uwzględniła kosztów na etapie przeglądów gwarancyjnych, nie mówiąc już o kosztach
pośrednich działalności gospodarczej, czy też biurowo – administracyjnych.

Zamawiający nie złożył odpowiedzi na odwołanie w formie pisemnej. W toku rozprawy
wnosił o oddalenie odwołania.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń


i stanowisk Stron i Uczestnika, Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co
następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których
stanowi art. 528
ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość
poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawną przesłankę dopuszczalności odwołania,
o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający w dniu 29 czerwca 2022 r. powiadomił wykonawców o wniesionym
odwołaniu.
Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę G. R.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GLOBAL Projekt G. R. w Ostrowcu
Świętokrzyskim [dalej „Przystępujący” lub „Global Projekt”] zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego w dniu 1 lipca 2022 r. po stronie Zamawiającego.
P
rzy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy Izba uwzględniła dokumentację
postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności
ogłoszenie o zamówieniu wraz ze zmianami, specyfikację warunków zamówienia wraz
z załącznikami oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami, ofertę Przystępującego wraz
z wyjaśnieniami i uzupełnieniami, wezwania kierowane do Przystępującego oraz
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty.
Skład orzekający Izby wziął pod uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron
i Uczestnika z
łożone ustnie i pisemnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 15 lipca
2022 r.
, w tym pismo procesowe Odwołującego z dnia 14 lipca 2022 r. wraz z trzema
załącznikami.

Izba ustaliła, co następuje:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożone zostały dwie
oferty, tj. Odwołującego z ceną 239 850 zł oraz Przystępującego z ceną 109 000 zł.
Wartość szacunkowa zamówienia powiększona o VAT stanowiła 280 440 zł. Z kolei
średnia arytmetyczna cen złożonych ofert wynosiła 174 425 zł.
Z powyższego wynika, iż cena oferty wykonawcy G. R. prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą GLOBAL Projekt G. R. w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowiła ok.
63%
średniej cen złożonych oferty oraz ok. 39% wartości części powiększonej o VAT.
Pismem z dnia 8 czerwca 2022 r. Zamawiający wezwał wykonawcę Global Projekt do
złożenia wyjaśnień, w tym dowodów w zakresie wyliczenia ceny/kosztu/istotnych części

składowych oferty. Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie, czy oferta Wykonawcy
uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w SWZ, a zaoferowana cena obejmuje całkowity
koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące jej
wykonaniu.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia szczegółowych i popartych
dowodami wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie czy cena łączna oferty
109
000 zł brutto uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w SWZ, a zaoferowana cena
obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty
towarzyszące jej wykonaniu.
Pismem z dnia 11 czerwca 2022 r. wykonawca Global Projekt
przedstawił wyjaśnienia
ceny oferty
wskazując, że zaoferowana cena została skalkulowana w sposób prawidłowy, nie
przewiduje uproszczeń oraz oszczędności metody wykonania zamówienia.
Wykona
wca wskazał, iż dysponuje odpowiedni potencjałem technicznym i kadrowym
do prowadzenia nadzorów na terenie całego kraju jednocześnie w kilku miejscach na raz.
Wykorzystuje ekologiczne i ekonomiczne pojazdy pozwalające znacząco ograniczyć koszty
dojazdu. Wy
nagrodzenie każdego pracownika przyjęte do wyceny robót przewyższa to
ustalone na podstawie art. 2 ust. 3
– 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o min.
wynagrodzeniu o pracę i jest adekwatnie wysokie do wykonywanego zakresu, wiedzy,
doświadczenia i obowiązków. Forma rozliczenia podatkowego przedsiębiorstwa nie
powoduje naliczenia dodatkowej stawki VAT, co znacząco ogranicza wysokość oferty
i wpływa korzystnie na jej konkurencyjność.
Wykonawca zauważył, że oferta firmy konkurencyjnej zawyża średnią arytmetyczną
złożonych ofert, a jej wartość wynika z błędu kalkulacyjnego lub chęci uzyskania wysokich
zysków. Również kwota jaką zamawiający zabezpieczył na realizację zadania jest bardzo
wysoka. Skalkulowana przez Wykonawcę oferta uwzględnia wszystkie wymagania ujęte
w SWZ. Zauważył, że większą część zadania powierzonego do nadzoru pochłoną prace
projektowe oraz procedury administracyjne, na które nadzór inwestorski nie ma żadnego
wpływu, a tym samym, koszty są znacznie ograniczone. Realny czas realizacji zadania
i wzmożonej kontroli został oszacowany na okres ok. 100 roboczo dni, ponieważ w takim
czasie Wykonawca osiągnie gotowość do wykonania robót budowlanych uzyskując
stosowne uzgodnienia i zgody. Oferta kompleksowego nadzoru obejmuje minimum 3 wizyty
ty
godniowo. Według prostego przeliczenia łatwo zauważyć, że oferta jest bardzo korzystna
i wystarczająca by zrealizować kontrakt należycie oraz z zadowalającym zyskiem.
Szczegółowa kalkulacja robót jest zbędna do wykazania powyższych racji, co więcej stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa. Kwoty poniżej przedstawione uwzględniają koszty nadzoru fazy
projektowej, wykonawczej, zysk oraz ryzyko przedsiębiorstwa oraz wszystkie wymagane
przez Inwestora elementy, niezbędne do wykonania zadania zgodnie z PFU.

Dla upros
zczenia obliczeń przyjęto 100 roboczo dni co znacznie przewyższa
założenia ofertowe (minimum 3 wizyty tygodniowo). Nocleg – 9 000 zł brutto (90 zł x 100
dni), Nadzór – 75 000 zł brutto (750 zł x 100 dni), Dojazd – 25 000 zł (250 zł x 100 dni).
Do ww. wyjaśnień Przystępujący nie załączył dowodów.
Pismem z dnia 20 czerwca
2022 r. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę
Przystępującego. Na drugim miejscu w rankingu ofert znalazła się oferta Odwołującego.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

Potwierdziły się zarzuty naruszenia art. 224 ust. 1, art. 224 ust. 5 i 6 oraz art. 226
ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 ustawy Pzp
dotyczące nieprawidłowego wyboru oferty wykonawcy
Global Projekt
z uwagi na brak wykazania, iż zaoferowana przez Wykonawcę cena nie nosi
znamion ceny rażąco niskiej.
W myśl art. 16 ustawy Pzp, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie
o udziele
nie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie wykonawców, przejrzysty oraz proporcjonalny.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Stosownie do treści art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub
ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia
lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
Stosownie do ust. 2 ww. przepisu, w
przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej
w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności:
1)
zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
2)
wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo
związanych z realizacją robót budowlanych;
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych
właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
5)
zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej;
6)
zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest
obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, co najmniej w zakresie określonym
w ust. 3 pkt 4 i 6 (art. 224 ust. 4 ustawy Pzp).
W myśl art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który
nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz
z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu (art. 224 ust. 6 ustawy Pzp).
Zgodnie z utrwalonym -
pod rządami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych - w orzecznictwie Izby poglądem, który zachowuje aktualność na
gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp, złożone przez wykonawcę
wyjaśnienia w zakresie ceny oferty lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, winny
być konkretne, wyczerpujące i rozwiewające wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji lub
wynikającymi z odrębnych przepisów. To na wykonawcy bowiem ciąży obowiązek
wykazania, jakie obiektywne czynniki pozwoliły mu na obniżenie ceny oferty oraz w jakim
stopniu dzięki tym czynnikom cena oferty została obniżona. Tym samym efektem złożonych
wyjaśnień winno być stworzenie podstaw do uznania przez zamawiającego, że podejrzenie
w zakresie rażąco niskiej ceny nie było uzasadnione. Jednocześnie wskazać należy, iż
sytuacja prawna wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia
wyjaśnień, w tym dowodów, w przedmiocie rażąco niskiej ceny, w ogóle ich nie złożył oraz

wykonawcy, który złożył wyjaśnienia ogólnikowe i niepoparte dowodami, jest taka sama.
W obu bowiem przypadkach oferta wykonawcy podlega odrzuceniu (por. KIO w wyroku
z dnia 19 maja 2016 r. sygn. akt: KIO 722/16).
Ponadto Izba wskazuje, że w postępowaniu odwoławczym Izba bada nie tyle samą
cenę oferty, co czynność zamawiającego polegającą na ocenie złożonych przez wykonawcę
wyjaśnień i prawidłowość odrzucenia czy zaniechania odrzucenia oferty danego wykonawcy,
gdyż przedmiotem odwołania może być wyłącznie czynność lub zaniechanie
zamawiającego. Tym samym rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy wymagało ustalenia, czy
na podstawie złożonych przez Global Projekt wyjaśnień Zamawiający był uprawniony do
uznania, że cena zaoferowana przez ww. wykonawcę nie jest rażąco niska.
Przenosząc powyższe rozważania prawne na grunt niniejszej sprawy Izba wskazuje,
iż dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień złożonych przez wykonawcę Global
Projekt w przedmiocie
ceny oferty była nieprawidłowa. Wyjaśnienia złożone przez
W
ykonawcę nie zostały przedstawione w sposób wyczerpujący i rzetelny, nie czyniły zadość
wymaganiom Zamawiającego wskazanym w treści wezwania z dnia 8 czerwca 2022 r.,
w szczególności w zakresie przedstawienia szczegółowych i popartych dowodami wyjaśnień
ceny,
a ich ocena została przeprowadzona przez Zamawiającego z uchybieniem należytej
staranności. Co więcej, powyższe przyznał pośrednio sam Przystępujący, który w złożonych
wyjaśnieniach wskazał, iż „Szczegółowa kalkulacja robót jest zbędna do wykazania
powyższych racji, co więcej stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”
. W tym miejscu podkreślić
należy, że okoliczność, iż w ramach procedury wyjaśnień ceny oferty mogą zostać
przedstawione zamawiającemu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w żadnej
mierze nie zwalnia wykonawcy z obowiązku przedstawienia szczegółowych i popartych
dowodami wyjaśnień cenowych. Izba wskazuje, iż ustawa Pzp w art. 18 reguluje
mechanizmy umożliwiające wykonawcom ochronę informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, o ile zostanie ona skutecznie wykazana.
Dalej p
odkreślić należy, iż złożone przez Przystępującego wyjaśnienia ceny oferty
opierały się w dużej mierze na nic nie wnoszących do sprawy ogólnikach, gołosłownych
deklaracjach wykonawcy często formułowanych w ramach procedury wyjaśnień rażąco
niskiej ceny zap
ewniających o złożeniu oferty korzystnej cenowo, umożliwiającej realizację
kontraktu należycie i z zadowalającym zyskiem, jak również pozostających bez znaczenia
uwagach Przystępującego kierowanych do Zamawiającego dotyczących zawyżenia kwoty
przeznaczonej
na sfinansowanie zamówienia czy też zawyżenia średniej arytmetycznej cen
złożonych ofert przez ofertę Konkurenta, której wartość wynika z błędu kalkulacyjnego lub
chęci uzyskania wysokich zysków. W ocenie Izby w okolicznościach przedmiotowej sprawy
Przystępujący w złożonych wyjaśnieniach ceny oferty nie podał dostatecznych argumentów
potwierdzających prawidłowość kalkulacji ceny oferty, poprzestając na gołosłownych

zapewnieniach
dotyczących stosowania ekologicznych i ekonomicznych środków transportu
pozwalających znacząco ograniczyć koszty dojazdu, dysponowania doświadczoną kadrą
otrzymującą adekwatnie wysokie wynagrodzenie oraz wyceną pełnego zakresu zamówienia.
Zauważyć należy, iż przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego są usługi
nadzoru inwestorskiego stanowiące tzw. usługi miękkie, a zatem zasadniczy element
kosztotwórczy stanowić będzie praca osób dedykowanych do realizacji zamówienia
uwzględniająca m.in. ich kwalifikacje i wykształcenie. Tymczasem w złożonych
wyjaśnieniach ceny oferty Przystępujący poza twierdzeniem, iż Wykonawca zatrudnia
doświadczonych
pracowników,
których
wynagrodzenie
przewyższa
minimalne
wynagrodzenie określone przepisami prawa pracy, nie przedstawił szczegółów i założeń
kalkulacyjnych dotyczących podstawowego kosztu. Z wyjaśnień Przystępującego nie wynika
również wprost podnoszona w toku rozprawy okoliczność, iż do kalkulacji ceny oferty
przyjęto 400 roboczogodzin (100 dni x 4 h zgodnie z założeniem ofertowym). Dopiero
podczas rozprawy Przystępujący wyjaśnił, że zadeklarował w ofercie obecność inspektora
nadzoru na budowie min. 3 razy w tygodniu po cztery godziny, podczas gdy w wyjaśnieniach
ceny
wskazano jedynie ilość dni (100) oraz min. 3 wizyty tygodniowo. Powyższe w ocenie
Izby potwierdza jedynie niedoskonałość złożonych wyjaśnień i przyjęcie przez Wykonawcę
uproszczonego sposobu obliczeń. Co więcej, z powyższego stanowiska Przystępującego
wynika dalsza
niespójność dotycząca sposobu kalkulacji ceny oferty. Zauważyć należy, iż
obliczona przez Przystępującego liczba 400 roboczogodzin (100 dni x 4 h zgodnie
z deklaracją w ofercie) dotyczyła pobytu inspektora nadzoru na budowie, co wynika
wprost
z oświadczenia zawartego w punkcie 3.1) Kryterium częstotliwość pobytu na budowie
inspektora nadzoru
, a nie wszystkich czynności należących do obowiązków inspektora
nadzoru,
podczas gdy w toku rozprawy Przystępujący stwierdził, że „w ramach tych 400
godzin wykonawca będzie stawiał się na placu budowy, zweryfikuje dokumentację
projektową oraz założył konieczność świadczenia dodatkowych usług na etapie przeglądów
gwarancyjnych”.
W złożonych wyjaśnieniach cenowych nie można również odszukać
stanowiska prezentowanego przez Przystępującego w toku rozprawy, iż „realny okres
realizacji zamówienia to 192 godziny – cztery miesiące po trzy pobyty w tygodniu przez
cztery godziny”.

W równie lakoniczny sposób Przystępujący odniósł się do kwestii dysponowania
ekologicznymi i ekonomicznymi pojazdami nie w
skazując przy tym jakimi pojazdami
dysponuje Wykonawca oraz w jaki sposób powyższe przekłada się na obniżenie kosztów
realizacji zamówienia. Przystępujący nie wykazał również, że przyjęty koszt noclegu
w kwocie 90 zł brutto za jeden nocleg jest realny w świetle realiów rynkowych.
Co więcej, za szczególnie istotną okoliczność Izba uznała, iż wykonawca Global
Projekt
złożonych wyjaśnień w zakresie ceny oferty nie poparł żadnym dowodem, mimo

jednoznacznego wezwania Zamawiającego i obowiązku wynikającego z art. 224 ustawy Pzp.
Powyższe uchybienie Przystępującego skutkuje brakiem możliwości weryfikacji i tak
szczątkowej kalkulacji ceny oferty przedstawionej przez Wykonawcę, przekładając się tym
samym na negatywną ocenę złożonych wyjaśnień. Negatywnie należy ocenić również
stanowisko
Przystępującego prezentowane w toku rozprawy, który podnosił, iż koszty
noclegów są powszechnie znane i można je sprawdzić np. na Booking’u, co miałoby
uzasadniać brak złożenia dowodów potwierdzających prawidłowość kalkulacji. Analogicznie
Przystępujący argumentował w przypadku kosztów dojazdu pojazdów, które są
niskoemisyjne.
W okolicznościach rozpoznawanej sprawy należy podkreślić, że wyjaśnienia złożone
przez Global Projekt były na tyle lakoniczne, iż nie przedstawiono w nich nawet zakładanego
przez Wykonawcę zysku z tytułu realizacji niniejszego zamówienia, poza ogólną deklaracją,
iż ten został uwzględniony w wycenie. Z treści wyjaśnień ceny nie wynika także na jakim
poziomie wykonawca Global Projekt przyjął w kalkulacji cenowej rezerwę na ryzyka
związane z realizacją kontraktu, deklarując jedynie, iż została ona uwzględniona w kalkulacji
ceny. Powyższych oświadczeń Przystępującego nie można zweryfikować z uwagi na to, że
kalkulacja ceny oferty składa się z trzech punktów obejmujących kosztów nadzoru, dojazdu
oraz
noclegów. Z treści złożonej przez Przystępującego kalkulacji nie wynika również, by
Wykonawca przewidział określoną kwotę na tzw. koszty ogólne czy pośrednie, zwykle
towarzyszące realizacji zamówienia publicznego.
Konkludując powyższe stwierdzić należy, iż wyjaśnienia ceny oferty złożone przez
Global Projekt pismem z dnia 8 czerwca 2022 r. były ogólnikowe, nie wyjaśniały sposobu
zbudowania ceny ofertowej oraz nie zostały poparte żadnymi dowodami. Tym samym
wykonawca Global Projekt nie dołożył należytej staranności w wyjaśnieniu Zamawiającemu
sposobu kalkulacji ceny oferty, przez co nie wykazał, że zaoferowana przez niego cena nie
jest ceną rażąco niską. Oferta ww. wykonawcy podlegała zatem odrzuceniu na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.

W końcu Izba dodaje, że odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw.
z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp nie oznacza automatycznie, że oferta została złożona
w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji i podlega odrzuceniu w świetle art. 226 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp. Z kolei w zakresie
złożonego przez Odwołującego pisma procesowego
z dnia 14 lipca 2022 r.
zawierającego dodatkowe okoliczności wskazujące, że oferta
Przystępującego została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji, które
Odwołujący powziął po złożeniu odwołania wskazać należy, iż okoliczności w nim zawarte
nie mogły być przedmiotem oceny Izby jako wykraczające poza zarzuty odwołania (arg.
z art. 555 ustawy Pzp).

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 1 i pkt 2 lit. a, b oraz d w zw. § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie