eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1634/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-07-08
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1634/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2022 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 czerwca 2022 r. przez wykonawcę A. N.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Handel Hurtowy Art. Rolno
Spożywczymi „APENA” w Skowarczu
w postępowaniu prowadzonym przez Dom Pomocy
Społecznej w Gdańsku

przy udziale wykonawcy
Catermed Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 1634/22 po
stronie Zamawiającego


orzeka:
1.
Oddala odwołanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i:
.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem
wpisu od odwołania.
3.
Nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz Odwołującego kwoty
7 500
zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) tytułem
nadpłaconego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..


Sygn. akt: KIO 1634/22

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku [dalej „Zamawiający”] prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy Pzp na
świadczenie usług gastronomicznych DPS Orunia (znak postępowania:
DPS.AG.202.1.2022).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 8 kwietnia 2022 r. pod numerem nr 2022/BZP 00115167/01.

W dniu 20 czerwca 2022 r. wykonawca A. N.
prowadząca działalność gospodarczą
pod
nazwą
Handel
Hurtowy
Art.
Rolno
Spożywczymi
„APENA”
w Skowarczu [
dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego
polegającej na wyborze oferty Catermed spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łodzi, w sytuacji gdy w ramach prowadzonej przez Odwołującego działalności
gospodarczej
Odwołujący złożył ofertę korzystniejszą od podmiotu wybranego przez
Zamawiającego, zaś Zamawiający dokonał błędnej oceny złożonej przez Odwołującego
oferty przyznając całkowicie niezasadnie mniejszą ilość punktów za kryterium 3 — ocena
jadłospisów dekadowych.

Wobec w
w. zarzutów Odwołujący wniósł o:
1. nakazanie Zamawiającemu uchylenia decyzji do wyborze oferty Catermed spółki
z ogranic
zoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi i dokonanie wyboru oferty złożonej
przeze mnie, w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej pod nazwą
Handel Hurtowy Art. Rolno
— spożywczymi „APENA” z siedzibą w Skowarczu;
2. o
bciążenie Zmawiającego kosztami postępowania odwoławczego;
3. d
opuszczenie dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach postępowania
o udzielenie zamówienia, w szczególności ogłoszenia o zamówieniu, treści ofert złożonych
przeze mnie i Spółkę Catermed spółkę z o. o. w Łodzi, w szczególności zaś załączonych do
nich jadłospisów dekadowych, na okoliczności naruszenia przepisów ustawy prawo
zamówień publicznych polegającego na niewłaściwej, niezgodnej z warunkami wynikającymi
z ogłoszenia o zamówieniu oceny złożonej przeze mnie oferty w zakresie dotyczącym
punktacji jadłospisów dekadowych, przyznania w efekcie tej błędnej oceny mniejszej liczby
punktów i dokonania wyboru oferty, która nie była najkorzystniejszą ofertą w toku
przeprowadzonego postępowania;

4. do
puszczenie dowodów z ogłoszeń o zamówieniu opublikowanych przez Zamawiającego
w latach 2017 i 2019, ofert, w tym załączonych do nich jadłospisów dekadowych, złożonych
przeze mnie w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego w w/w okresach, pytań
składanych w toku w/w postępowań przez oferentów i udzielanych przez Zamawiającego
odpowiedzi, decyzji Zamawiającego o wyborze oferty w w/w postępowaniach o sposobu
dokonania oceny ofert
— na okoliczność sposobu oceny ofert składanych przeze mnie
w postępowaniach i wyższego punktowania pozycji moich jadłospisów dekadowych
w sytuacji składania oferty na identycznych wymogach Zamawiającego w zakresie
jadłospisów, jak wskazane w niniejszym postępowaniu, rozumienia przez Zamawiającego
wymogu dodatkowej surówki do obiadu i sposobu punktowania tej pozycji jadłospisu.
Przy czym Odwołujący wniósł o zobowiązanie Zamawiającego do złożenia do akt
p
ostępowania odwoławczego w/w dokumentów.
5. dopuszczenie dowodu z dokumentów:
a. Formularza ofertowego z dnia 07.07.2017 r. wraz z pierwszą stroną umowy nr 04/2017
z dnia 20.07.2017 r. na okoliczność sposobu oceny przez Zamawiającego oferty złożonej
przeze mnie w prowadzonym na analogicznych warunkach postępowaniu, wyboru mojej
oferty jako najkorzystniejszej - sposobu dokonania oceny elementu oferty -
jadłospisów
dekadowych;
b. Formularza ofertowego z dnia 27.06.2029 r. wraz z załącznikiem - jadłospisem oraz
z pierwszą stroną umowy nr 08/2019 w z dnia 11.07.2019 r. na okoliczność sposobu oceny
przez Zamawiającego oferty złożonej przeze mnie w prowadzonym na analogicznych
waru
nkach postępowaniu, wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej - sposobu dokonania
oceny elementu oferty -
jadłospisów dekadowych;
Ponadto Odwołujący wniósł o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron, za
skarżącą A. N. (wezwanie na adres: ul. Polna 6, Skowarcz, 83 — 032 Pszczółki) na
okoliczności jak wyżej, w pkt. 3, 4 i 5.

Odwołujący przedstawił stan faktyczny sprawy.
Zdaniem Odwołującego dokonana przez Zamawiającego ocena kryterium
jadłospisów jest błędna i niezgodna z ustalonymi przez Zamawiającego zasadami jej oceny
i wymogami postawionymi w ogłoszeniu o zamówieniu, przez co przyznanie mi zaledwie 7,5
punktu (przy 8,
13 punktu Spółki Catermed) spowodowało dokonanie błędnego wyboru oferty,
która nie jest faktycznie ofertą najkorzystniejszą. Odwołujący wskazał, że błąd w dokonanej
przez Zamawiającego ocenie jadłospisów odnosi się do pozycji punktowania za dodatkową,
ponad wymagane minimum, surówkę do obiadu (dodatkowa surówka max. 4 x w dekadzie),
dającą możliwości uzyskania maksymalnie 4 punktów, które nie zostały mi bezpodstawnie
przyznane.

Odwołujący wskazał, iż zgodnie z pkt. 19 SWZ dla w/w postępowania, Zamawiający
ustalił, że surówki podawane do obiadu winny być dostosowane do pory roku i diety — 200
g, warzywa, (w przypadku dwóch surówek po 100 g każdej surówki) częstotliwość podania
tej samej surówki i warzyw nie może przekraczać 4 dni.
Odwołujący stwierdził, że pod pojęciem dodatkowa, ponad wymagane minimum,
surówka należy rozumieć dodatkowy rodzaj surówki a nie dodatkową ilość i jej większą
gr
amaturę. Rozumienie w/w wymogu Zamawiającego w ten sposób, że dodatkowa surówka
stanowi większą ilość surówki proponowanej standardowo w jadłospisie jest całkowicie
błędne i niezgodne z celem Zamawiającego jakim było dążenie do urozmaicenia jadłospisu
i n
ie zwiększenia ilości podawanego dania (spożycie jednorazowo 400 gram surówki przy
dwudaniowym posiłku jest zwykle nie możliwie, zatem zwiększenie gramatury tego składnika
obiadu prowadziłoby do marnotrawienia znacznej ilości posiłków).
Odwołujący podkreślał, że kwestia oceny w/w warunku i podstawy dokonywania
oceny oferty złożonej przez wykonawców była przedmiotem pytania zadanego w trakcie
przetargu organizowanego przez Zamawiającego w roku 2017. Wówczas jeden z oferentów
zadał następujące pytanie:
6. W r
ozdziale II pkt 19 Zamawiający wymaga podania do obiadu 200g tej samej surówki lub
2x po
100g w przypadku dwóch surówek. W rozdziale XIII pkt 1 ppkt 3 Wykonawca otrzyma
1 pkt za dodatkową, ponad wymagane minimum, surówkę do obiadu (dodatkowa surówka
max 4 do obiadu ). Czy Wykonawca dobrze rozumie, że aby otrzymać dodatkowe punkty ma
dodać do 4 posiłków obiadowych w dekadzie w których już występują surówki wymagane
kolejną porcję surówki o gramaturze 200 co da łącznie z wymaganymi w jednym zestawie
obiadowym 400g surówki ?
Zamawiający udzielił jednoznacznej odpowiedzi: Odp. Nie łączna gramatura obu
surówek ma wynosić min. 200g.
Bazując na w/w stanowisku i wyjaśnieniu Zamawiającego składałam swoje oferty
w roku 2017 i 2019, w których w zakresie oceny przygotowywanych przeze mnie jadłospisów
i punktacji otrzymanej za pozycję dodatkowej surówki, otrzymywałam każdorazowo
maksymalną ilość punktów, zaś moja oferta była wybierana jako najkorzystniejsza, co
prowadziło do zawarcia i wykonania umowy.
Odwołujący wskazał, iż sporządzony w niniejszym postępowaniu jadłospis spełnia
wymagania w zakresie dotyczącym zaproponowania dodatkowej, poza wymaganą, surówki
do o
biadu w ilości 4 w każdej dekadzie, co pozwoliło mi na uzyskanie maksymalnej ilości 4
pkt za tą pozycję oferty, które jednakże błędnie nie zostały mi przez Zamawiającego
przyznane. Dokonując z kolei oceny oferty Spółki Catermed spółka z o. o. z Łodzi
Zamaw
iający błędnie, wbrew wcześniej składanym wyjaśnieniom w odpowiedzi na
zadawane przez oferentom pytania i wbrew zapisom Specyfikacji Warunków Zamówienia

uznał, że maksymalna ilość punktów powinna być przyznana za dodatkową surówkę
wyłącznie w przypadku zwiększenia dwukrotnie gramatury tego składnika posiłku w stosunku
do gramatury wynikającej ze specyfikacji.
Zdaniem Odwołującego po dokonaniu oceny postępowania Zamawiającego przy
wyborze najkorzystniejszej oferty stwierdzić należy, iż Zamawiający, na skutek błędnej
punktacji oferty złożonej przez mnie w zakresie spełnienia warunku uwzględnienia
w jadłospisie dodatkowej surówki doprowadził do wyboru oferty, która w rzeczywistości na
gruncie analizowanego postępowania nie była ofertą najkorzystniejszą.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 4 lipca 2022 r. wniósł o oddalenie
odwołania.
Zamawiający uzasadniał, że zgodnie z warunkami ogłoszenia o zamówieniu
punktacja za ocenę jadłospisów dekadowych została przyznana min. wg poniższych
kryteriów: -1 pkt za dodatkową, ponad wymagane minimum, surówkę do obiadu (dodatkowa
surówka max. 4x w dekadzie). Dokonana przez Zamawiającego ocena kryterium jadłospisów
jest prawidłowa zgodna z ustalonymi przez Zamawiającego zasadami oceny i wymogami
postawionymi w ogłoszeniu o zamówieniu, a wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany
prawidłowo.
Zamawi
ającym wbrew twierdzeniom Odwołującego dokonał prawidłowej oceny
jadłospisów odnoszącej się do pozycji punktowania za dodatkową, ponad wymagane
minimum, surówkę do obiadu (dodatkowa surówka max. 4xw dekadzie). Odnosząc się
wprost do zarzutu
Odwołującego tj. do kwestii interpretacji pojęcia dodatkowa, ponad
wymagane minimum, surówka oraz gramatury surówki oraz argumentów przedstawionych
przez Odwołującego należy wziąć pod uwagę poniższe aspekty, których Odwołujący zdaje
s
ię nie dostrzegać, a mianowicie.
Wyko
nawca napotykając problemy z interpretacją pojęcia „dodatkowej surówki” oraz
gramatury surówki miał możliwość zadania Zamawiającemu pytania w trakcie postępowania
przetargowego, a nie pokusił się o dokonanie tego. Nie powinno ujść uwadze, również, iż od
cz
asu poprzedniego postępowania Zamawiającego zmieniła się osoba zarządzająca
jednostką odpowiedzialna za przedmiotowe postępowaniem czego Wykonawca, jako
podmiot aktualnie wykonujący zamówienie na rzecz Zamawiającego miał świadomość -
wobec czego tym bardzi
ej, Odwołujący mógł liczyć się z faktem, iż interpretacja zapisów
SWZ noże być odmienna niż we wcześniejszych "latach "i celem wyjaśnienia swoich
wątpliwości zwrócić się z zapytaniem.
Ponadto kwestia interpretacji dokumentacji przetargowej Zamawiającego z 2017 r.
nie ma podstaw do zastosowania w przedmiotowym postępowaniu, w konsekwencji czego

Wykonawca nie miał podstaw by składać ofertę z uwzględnieniem stanowiska
Zamawiającego, co do postępowania z 2017 r.
Wykonawca jeszcze raz podkreśla, iż zgodnie z SWZ, maksymalna ilość punktów
powinna być przyznana za dodatkową, ponad wymagane minimum, surówkę do obiadu
(dodatkowa surówka max. 4x w dekadzie) wyłącznie w przypadku zwiększenia gramatury
tego składnika posiłku w stosunku do gramatury wynikającej w SWZ.
Za
mawiający podkreślał, iż pozostali Wykonawcy właściwie odczytali wymagania
przedstaw
ione przez Zamawiającego w SWZ - jeśli punkty przyznawane są za „dodatkową”
surówkę, musi być to surówka podstawowa + dodatkowa, a nie surówki w ilości
podstawowej.
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż Zamawiający w sposób prawidłowy
ocenił przedłożone mu oferty i przydzielił punkty za „dodatkową surówkę” w jadłospisie.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń
i stanowisk Stron i Uczestnika
, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co
następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których
stanowi art. 528
ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość
poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawną przesłankę dopuszczalności odwołania,
o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający w dniu 21 czerwca 2022 r. powiadomił wykonawców o wniesionym
odwołaniu.
Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Catermed
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
w dniu 24 czerwca
2022 r. po stronie Zamawiającego.
Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy Izb
a uwzględniła dokumentację
postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności
ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz
wyjaśnieniami i modyfikacjami, ofertę Odwołującego oraz zawiadomienie o wyborze oferty
najkorzystniejszej oferty.
Skład orzekający Izby wziął pod uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron
i Uczestnika z
łożone ustnie i pisemnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 8 lipca
2022 r.

Izba zaliczyła w poczet materiału sprawy dowody złożone przez Odwołującego przy
odwołaniu, tj.:
1. formularz ofertowy Odwołującego w postępowaniu z 2017 r. oraz 1. Stronę umowy na
świadczenie usług gastronomicznych nr 04/2017;
2. formularz ofertowy Odwołującego w postępowaniu z 2019 r., 1. Stronę umowy na
świadczenie usług gastronomicznych nr 08/2019 oraz dwa jadłospisy.

Izba ustaliła, co następuje:

Zgodnie z
rozdziałem III punkt 19 SWZ, surówki podawane do obiadu winny być
dostosowane do pory roku i diety
– 200 g, warzywa, (w przypadku dwóch surówek po 100g
każdej surówki) częstotliwość podania tej samej surówki i warzyw nie może przekraczać 4
dni.
Zgodnie z r
ozdziałem VI pkt 4 lit. f SWZ: na potwierdzenie, że oferowana przez
Wykonawcę usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, oferowane przez wykonawcę w ramach niniejszego
zamówienia, dekadowe dwa jadłospisy dla diety normalnej z różnych pór roku (zima i lato),
w których zawarte będą następujące dane: nazwa posiłku, gramatura gotowego posiłku
z podziałem na części składowe.
Zgodnie z rozdziałem XV pkt 1 ppkt 3) SWZ, jednym z kryteriów oceny ofert była
ocena jadłospisów dekadowych – waga 10%.
Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ww. kryterium – 10 pkt
Uwaga: Zamawiający dokona oceny jadłospisów dekadowych, o których mowa
w rozdziale VI ust. 4 ppkt f) SWZ, przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży jadłospisów wraz z ofertą i konieczne będzie
wezwanie go do uzupełnienia w tym zakresie, wówczas otrzyma w niniejszym kryterium 0
punktów.
Punktacja za ocenę jadłospisów dekadowych zostanie przyznana wg poniższych
kryteriów:
-
1pkt za dodatkowy, ponad wymagane minimum, deser np. ciasto własnego wypieku do
każdego obiadu niedzielnego/świątecznego,
-
1pkt za dodatkowy, ponad wymagane minimum, obiad w dekadzie z porcją mięsa
(wymagane minimum 3 obiad
y, łącznie max w dekadzie 4 obiady)
-
1pkt za każdą kolację na ciepło w dekadzie (max. 3 w dekadzie)
-
1pkt za dodatkową, ponad wymagane minimum, rybę (dotyczy zarówno obiadu jak i kolacji)
(wymagane minimum dwie ryby w każdej dekadzie) (max. łączenie z wymaganiami
minimalnymi 4 x w dekadzie)

-
1pkt za dodatkową, ponad wymagane minimum, surówkę do obiadu (dodatkowa surówka
max. 4 x w dekadzie)
-
1pkt za dodatkową, ponad wymagane minimum, sałatkę do kolacji (dodatkowa sałatka
max. 2 x w dekadzie)
-
3 pkt za różnorodność dań obiadowych jarskich (każdego dnia inne danie jarskie 3 pkt, 2
pkt jedno danie się powtarza, 0 pkt gdy w daniach jarskich jest to samo). Maksymalna ilość
punktów jaka można otrzymać za jadłospisy to 32 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyło 4
wykonawców.

Odwołujący wraz z ofertą złożył m.in. dwa jadłospisy dekadowe.
W dniu 13 czerwca 2022 r
. Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej
oferty Catermed Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która otrzymała łącznie 93,81 p, w tym
w kryterium nr 3
– 8,13 p. Na drugim miejscu w rankingu ofert znalazła się oferta
Odwołującego, która otrzymała łącznie 91,35 p, w tym w kryterium nr 3 – 7,5 p.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Nie potwierdził się zarzut dotyczący nieprawidłowej oceny oferty złożonej przez
Odwołującego polegający na przyznaniu ofercie odwołującego się Wykonawcy mniejszą
ilość punktów w kryterium nr 3 – ocena jadłospisów dekadowych.
Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, z
amawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
P
rzedmiotem zawisłego przed Izbą sporu było ustalenie, czy Zamawiający
prawidłowo w świetle postanowień specyfikacji warunków zamówienia nie przyznał ofercie
Odwołującego maksymalnej liczby punktów w kryterium nr 3 – ocena jadłospisów
dekadowych. Rozstrzygn
ięcia wymagał sposób rozumienia użytego w postanowieniach SWZ
dotyczących kryteriów oceny ofert określenia „dodatkowa, ponad wymagane minimum,
surówka”.
W ocenie Izby analiza okoliczności faktycznych niniejszej sprawy prowadzi do
wniosku, iż działania Zamawiającego nie uchybiały przepisom ustawy Pzp, a dokonana
ocena oferty Odwołującego w pozacenowym kryterium oceny ofert dotyczącym jadłospisów
dekadowych
była prawidłowa.
Bezspornie
w punkcie 19 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, iż
surówki podawane do obiadu winny być dostosowane do pory roku i diety – 200 g, warzywa,
(w przypadku dwóch surówek po 100g każdej surówki) częstotliwość podania tej samej

surówki i warzyw nie może przekraczać 4 dni. Jednocześnie w ramach pozacenowych
kryteriów oceny ofert Zamawiający oceniał złożone wraz z ofertą dwa jadłospisy dekadowe,
w ramach których ocenie podlegała dodatkowa, ponad wymagane minimum, surówka do
obiadu
. Nie było również sporne między stronami postępowania odwoławczego, że
Odwołujący w złożonych jadłospisach dekadowych zaoferował surówki w ilości podstawowej
wynikającej z SWZ, tj. 200 g.
Izba nie podzieliła prezentowanego przez Odwołującego rozumienia określenia
„dodatkowa surówka” jako dodatkowego rodzaju surówki, a nie dodatkowej jej
ilości/gramatury. Dostrzec należy, iż w postanowieniach opisu przedmiotu zamówienia
Zamawiający określił wymogi dotyczące surówek podawanych do obiadu wskazując m.in. ich
gramaturę tj. 200 g, przy czym dopuszczalne było zaoferowanie dwóch surówek po 100 g
każda. Z powyższego wynika zatem, że postanowienia SWZ zawierały minimalne wymogi
dotyczące ilości surówki. Tym samym aby prawidłowo odczytać użyte w ramach kryteriów
oceny ofert określenie „dodatkowa, ponad wymagane minimum, surówka” należało
w pierwszej kolejności ustalić, jakie minimalne wymogi co do ilości surówki postawił
Zamawiający w ramach opisu przedmiotu zamówienia, czego Odwołujący zaniechał.
Zdaniem Izby w niniejszej sprawie nie powinno
budzić wątpliwości, iż w ramach
kryteriów oceny ofert Zamawiający zamierzał dodatkowo punktować oferty wykonawców,
którzy zwiększyli ilość surówki względem przewidzianego w SWZ minimum.
Wbrew twierdzeniom Odwołującego z ukształtowanego brzmienia SWZ dotyczącego
kryterium nr 3 nie można wyczytać, aby zamiarem Zamawiającego było punktowanie ofert
wykonawców, którzy zaoferowali różnorodne rodzajowo surówki w ramach podstawowej
ilości (200 g).
Dodatkowo wskazać należy, iż Odwołujący nie przeczył twierdzeniom
Zamawiającego, iż pozostali wykonawcy zainteresowani niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia właściwie odczytali wymagania postawione w SWZ. Jedynie
Odwołujący opierając się na dotychczasowej współpracy z Zamawiającym odmiennie
zrozumiał postanowienia specyfikacji oferując różne rodzajowo surówki w ramach
podstawowej i
lości. Podnoszona przez Odwołującego okoliczność, iż w poprzednich
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający rozumiał sporne
postanowienie
specyfikacji jak prezentowane obecnie przez Odwołującego, jest irrelewantna
dla sprawy, ponieważ Zamawiającego wiążą postanowienia specyfikacji. Z uwagi na
powyższe złożone przez Odwołującego przy odwołaniu wnioski dowodowe, opisane powyżej
na s. 7,
należało oddalić jako niemające znaczenia dla rozpoznania istoty zarzutu.
Wobec powyższego Izba stwierdziła, że Zamawiający prawidłowo ocenił ofertę
Odwołującego w ramach kryterium pozacenowego dotyczącego jadłospisów dekadowych.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 1 oraz § 8 ust. 2 zd. pierwsze rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020
r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).
Jednocześnie Izba nakazała Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz
Odwołującego kwoty 7 500 zł 00 gr tytułem nadpłaconego wpisu od odwołania. Zgodnie z § 2
ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, wysokość wpisu wnoszonego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359
pkt 2
ustawy, wynosi 7 500 złotych. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp, tym samym wniesiony
przez Odwołującego wpis w kwocie 15 000 zł został nadpłacony.Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie