eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1047/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-05-09
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1047/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Bartosz Stankiewicz, Maksym Smorczewski Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2022 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2022 roku przez
wykonawcę Sweco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu

(Odwołujący)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miasto Poznań, w imieniu którego
działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu


przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, konsorcjum
w składzie: (1) EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz (2) B-ACT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (Przystępujący)
,
z
głaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającegoorzeka:
1.
Oddala odwołanie w całości;

2.
Kosztami postępowania obciąża Odwołującego – Sweco Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu i:


a.
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - Sweco Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
tytułem wpisu od odwołania,

b.
zasądza od Odwołującego - Sweco Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
na rzecz Przystępującego - wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, konsorcjum w składzie:
(1) EKOCENTRUM
– Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz (2) B-ACT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy –
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzech
tysięcy sześciuset złotych 00/100 groszy) stanowiącą uzasadnione koszty Strony poniesione
tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021 r., poz. 1129 ze zmianami) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

……………………………

Członkowie:

……………………………

…………………………….Sygn. akt KIO 1047/22
UZASADNIENIE


Zamawiający: Miasto Poznań, w imieniu którego działają Poznańskie Inwestycje
Miejskie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM
USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI
ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ:
KÓRNICKA – OS. LECHA (ODCINEK I)”, skrócona nazwa postępowania: „IK –
PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ: KÓRNICKA – OS. LECHA (ODCINEK I)”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 08.12.2021 r., numer og
łoszenia TED: 2021/S 238-627601.

W dniu 19 kwietnia 2022 roku w przedmiotowym postępowaniu, do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w Warszawie, na podstawie art. 505 ust. 1, w związku z art. 513 pkt 1)
i pkt 2) oraz art. 515 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
– dalej jako: „Pzp” odwołanie
złożył Wykonawca Sweco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu (dalej jako „Odwołujący”).

Odwołanie złożono na niezgodne z ustawą Pzp czynności i zaniechania
Zamawiającego:
1/ czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest wybór oferty złożonej przez wykonawcę:
Konsorcjum firm w składzie: (1) EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz (2) B-ACT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako:
„Konsorcjum”),
2/ zaniechanie wykluczenia Konsorcjum pomimo tego, że wykonawca ten w celu wykazania,
iż spełnia warunki udziału, przedstawił dwukrotnie informacje nieprawdziwe, wprowadzające
Zamawiającego w błąd, poprzez najpierw podanie nieprawdziwych informacji dotyczących
opisu doświadczenia Pani M. K., a następnie po wystąpieniu przez Zamawiającego do
udzielenia wyjaśnień (lub odpowiednio uzupełnień) poprzez podanie nieprawdziwych
informacji dotyczących opisu doświadczenia Pana P. P., co miało istotny wpływ na decyzje
Zamawiającego podejmowane w toku postępowania,
a w konsekwencji:

3/ zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum pomimo tego, że wobec tego
wykonawcy zachodzi przesłanka wykluczenia,
4/ zaniechanie wyboru oferty Sweco jako oferty najkorzystniejszej,
a w przypadku gdyby skład orzekający KIO nie uznał zarzutów od nr 1/ do nr 3/ powyżej,
Odwołujący zarzucał Zamawiającemu:
5/ zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum z powodu tego, że wykonawca
nie wykaz
ał, iż spełnia warunki udziału w zakresie dysponowania osobą spełniającą
wymagania brzegowe dla inspektora nadzoru w specjalności torowej - DROGI,
a nie przysługuje już Konsorcjum prawo do uzupełnienia dokumentów podmiotowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału dla osoby na to stanowisko,
oraz odpowiednio:
6/ zaniechanie przeprowadzenia dodatkowego badania oferty Konsorcjum pod kątem
przesłanek wystąpienia rażąco niskiej ceny i zbadania:
- czy w sytuacji dokonania przez Konsorcjum zamiany osoby pierwotnie przewidzianej na
s
tanowisko inspektora nadzoru w specjalności torowej – DROGI, wywodzącej się
z tzw. „rynku miejscowego”, której pisemne oświadczenie dotyczące wysokości
uzgodnionego (przed złożeniem oferty) wynagrodzenia za pełnienie funkcji) i wykazywany
jednocześnie przez Konsorcjum brak innych kosztów zatrudnienia tej osoby (noclegów,
delegacji i dojazdów), było istotnym dowodem wyjaśnień rażąco niskiej ceny przedłożonym
przez Konsorcjum,
-
na inną osobę, której zatrudnienie, z uwagi na jej miejsce zamieszkania (oddalone znacznie
od miasta, w którym prowadzone będą prace podlegające nadzorowi) generować będzie
dodatkowe koszty: dojazdów, delegacji i noclegów,
-
pierwotnie złożone przez Konsorcjum wyjaśnienia wraz z dowodami są nadal przekonujące
i uzasadniają zaoferowaną przez Konsorcjum cenę,
7/ zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum z powodu tego, że złożone
wyjaśnienia dotyczące wystąpienia przesłanek rażąco niskiej ceny wraz z przedłożonymi
dowodami, nie uzasadniają podanej w ofercie ceny,
8/ zaniecha
nie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum z powodu tego, że oferta
zawiera cenę rażąco niską lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego Odwołujący zarzucał naruszenie
następujących przepisów Pzp:
1/ art. 109 ust. 1 pkt 8) i/lub 10) Pzp, poprzez brak ich zastosowania wobec Konsorcjum,
tj. zaniechanie wykluczenia Konsorcjum, pomimo tego, że przy przedstawianiu
Zamawiającemu (jako najwyżej oceniony wykonawca), pierwszego wykazu osób mającego
potwierdzać spełnianie warunków udziału, wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania

lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji,
że spełnia warunek udziału, co mogło mieć istotny wpływ (i miało) na dalsze decyzje
Zamawiającego w postępowaniu lub co najmniej, w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ (i miało) na
dalsze decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu, poprzez podanie
nieprawdziwych in
formacji dotyczących doświadczenia zawodowego Pani M. K., tj. poprzez
wskazanie, że pełniła Ona funkcję inspektora nadzoru robót torowych na każdej z 4-ch
wykazywanych inwestycji, podczas gdy w rzeczywistości na każdym z 4-ch zadań
kandydatka pełniła funkcję inspektora nadzoru robót drogowych, a fakt ten potwierdzony
został przez samego Zamawiającego w treści skierowanego do Konsorcjum wezwania do
złożenia odpowiednich wyjaśnień;
2/ art. 109 ust. 1 pkt 8) i/lub 10) Pzp, poprzez brak ich zastosowania wobec Konsorcjum,
tj. zaniechanie wykluczenia Konsorcjum, pomimo tego, że przy przedstawianiu
Zamawiającemu (po wezwaniu do złożenia wyjaśnień dotyczących opisu doświadczenia
zawodowego Pani M. K.
) uzupełnionego wykazu osób mającego potwierdzać spełnianie
warunk
ów udziału, poprzez zaproponowanie innej osoby do pełnienia stanowiska inspektora
nadzoru w specjalności torowej - DROGI, wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa po raz kolejny wprowadził Zamawiającego w błąd przy
przedstawia
niu informacji, że spełnia warunek udziału, co mogło mieć istotny wpływ (i miało)
na dalsze decyzje Zamawiającego w postępowaniu lub co najmniej, w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił po raz kolejny informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ (i miało) na dalsze decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w p
ostępowaniu, poprzez podanie nieprawdziwych informacji dotyczących doświadczenia
zawodowego Pana P. P., tj. pop
rzez wskazanie, że pełnił On na każdej
z 2-ch inwestycji funkcj
ę inspektora nadzoru robót torowych, gdzie w rzeczywistości dla
projektu numer 2 na liście pn.: < „Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią
trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Śląskiego”, obejmującej budowę
i przebudowę torowiska tramwajowego wraz z trakcją w Toruniu > funkcję inspektora
nadzoru robót torowych pełnił Pan J. Ł.;
3/ art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. a) Pzp poprzez zaniechanie zastosowania wobec Konsorcjum
i tym samym zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum pomi
mo tego, że wobec tego
wykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia opisane w pkt 1/ oraz 2/ powyżej;
4/ art. 128 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 4 Pzp poprzez ich niewłaściwe zastosowanie w sprawie
i skierowanie wezwania do złożenia wyjaśnień pomimo tego, że Zamawiający miał wiedzę
o tym, iż w wykazie osób tzw. „pierwotnym” informacje podane przez Konsorcjum dotyczące
opisu doświadczenia Pani M. K. były nieprawdziwe i mogły wprowadzać w błąd (co już samo

w sobie powinno było skutkować wykluczeniem Konsorcjum i odrzuceniem jego oferty), a
następnie, po otrzymaniu od Konsorcjum wyjaśnień wraz z zamiennym wykazem osób,
poprzez ich bezkrytyczne przyjęcie, pomimo tego, że zasady Pzp określają,
że wykonawca, który podał w postępowaniu nieprawdziwe informacje mogące wprowadzić
zamawiającego w błąd, nie może potem, w toku tegoż postępowania, zastąpić informacji
nieprawdziwych informacjami prawdziwymi,
5/ art. 128 ust. 4 Pzp poprzez niewłaściwe jego zastosowanie i przyjęcie wyjaśnień
Konsorcjum o rzekomej omyłce zaistniałej podczas sporządzania pierwotnego wykazu osób
polegającej na innej interpretacji wymagań dla osoby przewidzianej na stanowisko
inspektora nadzoru w specjalności torowej - DROGI w sytuacji, gdy zapisy SWZ w tej materii
były jednoznaczne i nie dawały żadnych wariantowych możliwości interpretacyjnych,
a Konsorcjum jedynie
lakonicznie bez żadnych szczegółowych wyjaśnień dokonało de facto
podmiany osoby w miejsce informacji nieprawdziwych;
a w sytuacji, gdyby Izba nie uznała zarzutów od pkt 1/ do pkt 5/ Odwołujący zarzucał
Zamawiającemu naruszenie:
6/ art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b), w związku z art. 112 ust. 2 pkt 4) oraz art. 128 ust. 1 Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Kon
sorcjum, który nie wykazał, iż spełnia warunek
udziału w zakresie wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej, tj. że dysponuje
i skieruje do wykonania zamówienia osobę spełniającą wymagania brzegowe dla inspektora
nadzoru w specjalności torowej - DROGI, a wskutek wcześniejszego skonsumowania przez
Konsorcjum prawa do jednokrotnego u
zupełniania dokumentów podmiotowych dla
wykazania spełniania warunku udziału, wykonawca ten utracił już możliwość kolejnego
uzupełniania wykazu osób o osobę przewidzianą na przedmiotowe stanowisko,
7/ art. 224 ust. 1, w związku z art. 224 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 8) Pzp poprzez
zaniechanie przeprowadzenia dodatkowego badana ceny oferty zaoferowanej Konsorcjum
jako potencjalnie rażąco niskiej, a co najmniej budzącej wątpliwości co do możliwości
wykonania zamówienia za zaoferowaną cenę i przyjęcie bezkrytyczne wyjaśnień i dowodów
przedłożonych przez Konsorcjum (po wezwaniu do przedłożenia wyjaśnień i dowodów
w zakresie wyliczenia ceny jako prawidłowych) w sytuacji, gdy po przedłożeniu tychże
wyjaśnień wraz z dowodami, wykonawca ten dokonał zmiany osoby na stanowisko
inspektora nadzoru w specjalności torowej – DROGI, co spowodowało, że istotna część
złożonych wyjaśnień i jeden dowód w sprawie, stały się już nieaktualne i nie uzasadniają już
obecnie podanej w ofercie ceny, co już samo w sobie powinno skutkować odrzuceniem tej
oferty jako oferty z ceną rażąco niską,

8/ art. 16 pkt 1-
3) Pzp polegające na przeprowadzeniu postępowania bez zachowania
zasady uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców oraz bez zachowania
zasady przejrzystości i proporcjonalności postępowania;
9/ art. 17 ust. 2 Pzp poprzez naruszenie obowiązku udzielania zamówienia wyłącznie
wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Pzp.

Odwołujący wnosił o:
1. Uwzględnienie odwołania w całości,
2. Nakazanie Zamawiającemu:
a) unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum,
b) dokonania ponownego badania i oceny ofert w p
ostępowaniu,
c) nakazanie wykluczenia Konsorcjum i odrzucenia jego oferty w p
ostępowaniu,
d) dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Odwołujący otrzymał pismo Zamawiającego zawiadamiające o rozstrzygnięciu
p
ostępowania oraz o wyborze oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej w dniu 6 kwietnia 2022 r. Tego samego dnia
Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej
prowadzonego przez siebie p
ostępowania. W związku z powyższym, termin na wniesienie
odwołania, został przez Odwołującego dochowany. Kopia odwołania została prawidłowo
przekazana Z
amawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na rachunek
UZP.

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu środka ochrony prawnej
przewidzianego w art. 505 ust. 1 Pzp, bowiem złożył w tym postępowaniu ważną i nie
podlegająca odrzuceniu ofertę. W postępowaniu złożone zostały tylko 2 oferty: oferta
Konsorcjum oraz oferta Sweco.
Oferta Sweco sklasyfikowana została na drugiej pozycji
w końcowym rankingu ofert. Sweco liczy zatem na uzyskanie zamówienia publicznego,
a dokonana z naruszeniem wymienionych przepisów Pzp przez Zamawiającego czynność
badania i oceny ofert, a w konsekwencji jej dokonania, wybór oferty złożonej przez
Konsorc
jum jako oferty najkorzystniejszej, pozbawia go tej możliwości. W przypadku, gdyby
Zamawiający prawidłowo wykonał czynności badania i oceny ofert, a w konsekwencji
wykonania tych prawidłowych czynności: odrzucił ofertę złożoną przez Konsorcjum, to oferta
O
dwołującego byłaby ofertą najkorzystniejszą.

W ramach uzasadnienia zarzutów Odwołujący podniósł, że bezspornym jest,

że w tym postępowaniu Zamawiający przewidział zastosowanie m.in. fakultatywnych
przesłanek wykluczenia opisanych w art. 109 ust. 1, pkt 8) oraz pkt 10) Pzp.

M
odyfikacją (dokonaną w dniu 20.12.2021 r.) SWZ Zamawiający określił jako jeden
z warunków udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dysponowanie

i skierowanie do realizacji zamówienia zespołu, w skład którego wchodzić ma m.in.:
inspektor nadzoru w specjalności torowej – DROGI, w odniesieniu do którego postawiono
następujące wymagania:
(2.2.) Inspektorem nadzoru w specjalności torowej – DROGI ** – wymagania:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń – zgodne z ustawą Prawo budowlane,
• co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami
budowlanymi,
• doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji
co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę
torowiska tramwajowego wraz z trakcją.
* realizacja na podstawie pozwoleń uzyskanych na podstawie przepisów ustawy
o transporcie kolejowym;
** realizacja na podstawie ZR
ID”.


Termin składania ofert ustalono na dzień 18 stycznia 2022 r. Swoje oferty
w p
ostępowaniu złożyło 2-ch wykonawców: Odwołujący oraz Konsorcjum.

W dniu 18 lutego 2022 r. Zamawiający skierował do Konsorcjum dwuczłonowe
wezwanie, które obejmowało swoim zakresem:
Pkt I: Wezwanie z art. 224 ust. 1 Pzp
– badanie ceny oferty Konsorcjum pod kątem
domniemania wystąpienia ceny rażąco niskiej,
Pkt II: Wezwanie z art. 126 ust. 1 Pzp
– wezwanie do złożenia podmiotowych środków
dowodowych jako najwyżej oceniony wykonawca.

W odpowiedzi na to wezwanie, Konsorcjum przedłożyło Zamawiającemu:
a/ w dniu 28 lutego 2022 r.
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wraz z dowodami,
b/ w dniu 28 lutego 2022 r.: podmiotowe środki dowodowe.

W dniu 23 marca 2022 r. Zamawiający wezwał Konsorcjum, w trybie art. 128 ust. 4
Pzp do złożenia wyjaśnień, a alternatywnie w zakresie art. 128 ust. 1 Pzp do
poprawienia/uzupełnienia dokumentów. Powodem skierowania przez Zamawiającego do
Konsorcjum wezwania był opis doświadczenia zawodowego Pani M. K. – kandydatki na
stanowisko inspektora nadzoru w specjalności torowej – DROGI, przekazany przez
Konsorcjum, w którym to opisie powołano się na doświadczenie na stanowisku inspektora
nadzoru robót torowych na 4-ch różnych inwestycjach zrealizowanych w mieście Poznaniu.
W przedmiotowym wezwaniu Zamawiający powołał się na swoją własną wiedzę
o tym, iż na wykazywanych inwestycjach funkcje inspektorów nadzoru robót torowych pełniły
inne osoby, a kandydatka piastowała stanowisko inspektora nadzoru robót drogowych.

Zamawiający wezwał Konsorcjum do złożenia wyjaśnień, a alternatywnie:
„W przypadku gdy składane wyjaśnienia wskazywać będą na możliwość wystąpienia błędu
podczas sporządzania Wykazu Osób (…)”
wezwanie należało traktować jako wezwanie do
poprawien
ia / uzupełnienia Wykazu osób o „prawidłowe dane dot. inspektora nadzoru
w specja
lności torowej – DROGI.”


W odpowiedzi na powyższe wezwanie Konsorcjum przedłożyło Zamawiającemu
w dniu 29 marca 2022 r. swoje wyjaśnienia, w którym poinformowało, że:
„ – w zakresie wykazu osób w części dotyczącej doświadczenia wskazanego dla osoby
dedyk
owanej do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru w specjalności torowej _DROGI – tj.
Pani M. K.
, wyjaśniamy, iż wystąpiła omyłka podczas sporządzania wykazu osób.
Spowodowana ona została tym, iż Wykonawca odmiennie od Zamawiającego zinterpretował
wymagania d
otyczące osoby przewidzianej na to stanowisko.
Jednocześnie w załączeniu przekazujemy poprawiony wykaz osób na stanowisko Inspektora
nadzoru w specjal
ności torowej – DROGI wykazujemy Pana P. P. spełniającego warunki
opisane w SWZ.”


W dniu 6 kwietnia 2022
r. Zamawiający dokonał wyboru oferty Konsorcjum jako oferty
najkorzystniejszej w p
ostępowaniu. Oferta Odwołującego została sklasyfikowana na miejscu
drugim.
[zarzut naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 8) i/lub 10) Pzp - zaniechanie wykluczenia Konsorcjum
z pow
odu okoliczności dotyczących opisu doświadczenia zawodowego Pani M. K. zawartego
w pierwszym wykazie osób]

Dla wykazania,
iż kandydat/kandydatka na stanowisko inspektora nadzoru
w specjalności torowej – DROGI spełnia warunek należało wykazać, iż uzyskał On/Ona
wymagane doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych na 2-ch
zakończonych inwestycjach. Bezspornym jest, że Konsorcjum podało Zamawiającemu
informacje o tym, iż kandydatka zdobyła doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru
na 4-
ch inwestycjach, za wykazem osób przedłożonym przez Konsorcjum:
-posiadane uprawnienia (data nadania, numer i zakres-specj
alność): Uprawnienia
budowlane nr 12/W/97 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej z dnia 05.03.1997r.-
Ponad 60-
miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi,
-
doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji
co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę
torowiska tramwajowego wraz z trakcją:
1)„Przebudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od Ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli
tramwajowo-
autobusowej (odcinek IIIA) oraz na odcinku istniejącego układu drogowego


w obrębie ul. Falistej i ul. Obodrzyckiej (odcinek IIIC)” Inwestycja zakończona, obejmowała
przebudowę torowiska tramwajowego wraz z trakcją. 07/2019 -09/2020
2)„Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do Ronda Żegrze w Poznaniu
(odcinek II)” Inwestycja zakończona, obejmowała przebudowę torowiska tramwajowego wraz
z trakcją. 07/2018-10/2019
3)
Przebudowa
ul.
Grunwaldzkiej
do
układu
dwujezdniowego
na
odcinku
od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej w Poznaniu Inwestycja zakończona ,obejmowała
przebudowę torowiska tramwajowego wraz z trakcją. 06/2012 –01/2014
4)Budowa trasy tramwajowej na Franowo w Poznaniu Inwestycja zakończona, obejmowała
bu
dowę torowiska tramwajowego wraz z trakcją. 07/2011 –08/2012.


Jednocześnie zaś, w toku dokonywania przez Zamawiającego badania
doświadczenia, Zamawiający sam stwierdził (czego dowodzi treść wezwania), iż Konsorcjum
podało mu informacje nieprawdziwe, bowiem wg Zamawiającego wiedzy, kandydatka
zajmowała stanowisko inspektora nadzoru robót drogowych, a nie inspektora nadzoru robót
torowych.

Już zatem wtedy Zamawiający był w posiadaniu prawdziwych informacji
o rzeczywistym stanowisku zajmowanym przez kandyda
tkę. Powyższe powinno było
skutkować, na ówcześnie etapie badania dokumentów podmiotowych Konsorcjum,
podjęciem decyzji Zamawiającego o konieczności wykluczeniu tego wykonawcy
z
postępowania i odrzuceniu jego oferty z powodu podawania nieprawdziwych informacji
dotyczących spełniania warunków udziału, które mogły wprowadzić Zamawiającego w błąd.
Bez znaczenia jest zdaniem Odwołującego okoliczność, że informacje nieprawdziwe
dotyczące doświadczenia zawodowego kandydatki przedkładane były Zamawiającemu:
Miast
u Poznań, którego reprezentuje i w imieniu którego postępowanie prowadzi Poznańskie
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., która reprezentowała Inwestora (Miasto Poznań) na każdej
z 4-
ch inwestycji, a więc podmiotowi mającemu rzeczywiste i prawdziwe informacje co do
poszczególnych osób i stanowisk, jakie zajmowały one na inwestycjach. W konsekwencji
ewentualne twierdzenia i argumentowanie, że informacje nieprawdziwe podane przez
Konsorcjum nie mogły nawet potencjalnie wprowadzić Zamawiającego w błąd, bo
Zamawia
jący miał informacje prawdziwe i zawsze mógł je zweryfikować, nie mogą mieć
zastosowania.

P
rzesłanka wykluczenia opisana w art. 109 ust. 1 pkt 8) i/lub 10) Pzp musi być
zawsze r
ozpatrywana „obiektywnie”, czyli przy założeniu, że informacje te otrzymałby
zup
ełnie inny zamawiający. Zdaniem Odwołującego, w przypadku przedłożenia przez
Konsorcjum takich informacji o doświadczeniu kandydatki u każdego innego zamawiającego
niż aktualny Zamawiający, inny zamawiający nie miałby podstaw do wszczynania

jakiegokolwiek
postępowania wyjaśniającego i uznałby, że kandydatka spełnia wymagania
postawione dla przewidywanego dla niej stanowiska.
Dlatego już samo stwierdzenie przez
Zamawiającego, że informacje opisujące doświadczenie kandydatki są niezgodne ze stanem
faktycznym
winno było skutkować wykluczeniem Konsorcjum i odrzuceniem jego oferty.

Niezależnie jednak od powyższego Odwołujący wskazał i przedłożył własne
informacje i dowody potwierdzające, że Konsorcjum podało nieprawdziwe informacje
o zajmowanym przez Panią M. K. stanowisku na każdej z 4-ech wykazywanych
inwestycjach.

W odniesieniu do pozycji nr 1 i poz. nr 2 opisu doświadczenia Odwołujący powołał się
na swoją własną wiedzę z realizacji każdej z tych 2-ch inwestycji, ponieważ pełnił na nich
funkcje I
nżyniera Kontraktu, gdzie cały zespół inspektorów nadzoru wszystkich
poszczególnych branż był to personel właśnie Inżyniera Kontraktu. Pani M. K. wchodziła
zatem w skład personelu zatrudnionego przez Sweco do wykonania usług Inżyniera
Kontraktu
dla obu tych inwestycji i w każdym przypadku stanowiskiem, które pełniła było
stanowisko Inspektora nadzoru robót drogowych.

Na potwierdzenie powyższych twierdzeń Odwołujący złożył przykładowe dokumenty
z realizacji inwestycji nr 1 i 2
, z których wynika odpowiednio, która osoba pełniła funkcje
inspektora nadzoru robót torowych, a która inspektora nadzoru robót drogowych (Protokół
Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu z dnia 25 maja 2020 r. – dla zakresu
„Skrzynki przyszynowe – osłonowe, na kable przyłączeniowe”, z którego wynika, że
Inspektorem Nadzoru branży torowej jest Pan Marek Paluszkiewicz; Protokół Odbioru Robót
Zanikających lub Ulegających Zakryciu z dnia 20 marca 2020 r. – dla zakresu „Nawierzchnia
stalowa toru (…)”, z którego wynika, że Inspektorem Nadzoru branży torowej jest Pan M. P.;
Protokół Odbioru Etapu / Podetapu z dnia 16 maja 2019 r., z którego wynika, że Pani M. K.
zajmowała
stanowisko
Inspektora
Nadzoru
Robót
Drogowych,
a stanowisko Inspektora N
adzoru Robót Torowych zajmował Pan Marek Paluszkiewicz).

W odniesieniu do inwestycji nr 3 i 4 w opis
ie doświadczenia kandydatki, Odwołujący
wskazał, iż skierował w dniu 8 kwietnia 2022 r. do Poznańskich Inwestycji Miejskich
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz do Zarządu Transportu Miejskiego sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu wnioski, w trybie dostępu do informacji publicznej, o udzielenie informacji jaka
osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji każdej z inwestycji.
W odpow
iedzi Sweco otrzymało w dniach 12 i 13 kwietnia 2022 r. e-maile, z których wynika,
że na każdej z tych inwestycji funkcję inspektora nadzoru robót torowych pełniła inna osoba
(nie była to Pani M.K.), odpowiednio:
a/ dla pozycji 3-
ciej była to Pani M. P.
b/ dla pozycji 4-
tej był to Pan J.K..

W ocenie Odwołującego przedstawione fakty i dowody potwierdzają, że Konsorcjum
na etapie przedkładania pierwszego wykazu osób (jako najwyżej oceniony wykonawca)
przedstawiło informacje nieprawdziwe, mające przekonać Zamawiającego o tym, że
zaproponowana przez Konsorcjum kandydatka spełnia warunek udziału postawiony dla
osoby desygnowanej na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności torowej DROGI.
Przyjmując zasadę Pzp: domniemania prawdziwości składanych w postępowaniu
oświadczeń oraz to, że badanie doświadczenia osób odbywa się w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie oświadczeń własnych wykonawców
(wykazów osób przedkładanych przez tychże wykonawców) należy uznać, że nieprawdziwe
informacje podane przez Konsorcjum mogły skutecznie wprowadzić Zamawiającego w błąd.
Powyższe, zdaniem Sweco świadczy to o tym, że Zamawiający nieprawidłowo zaniechał
wykluczenia Konsorcjum na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8) i/lub 10) Pzp) z powodu
okoliczności dotyczących pierwszego wykazu osób przedłożonego w dniu 28 lutego 2022 r.

[zarzut naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 8) i/lub 10) Pzp, tj. zaniechanie wykluczenia
Konsorcjum z powodu okoliczn
ości dotyczących opisu doświadczenia zawodowego Pana
P.P.
zawartego w tzw. „uzupełnionym wykazie osób”]

Niezależnie od okoliczności zarzutu numer 1 Sweco podnosiło, iż Zamawiający
powinien wykluczyć Konsorcjum na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8) i lub 10) Pzp również
z
powodu
przedstawienia przez tego wykonawcę nieprawdziwych informacji,
wprowadzających w błąd, a odnoszących się do opisu doświadczenia zawodowego Pana
P.P.
, tj. osoby tzw. „zamiennej” na stanowisko inspektora nadzoru robót w specjalności
torowej
– DROGI, zamiast pierwotnej kandydatki Pani M. K..

Bezspornym jest, że na skutek wezwania Zamawiającego Konsorcjum w dniu 29
marca 2022 r. dokonało zmiany osoby desygnowanej na to stanowisko wykazując w opisie
doświadczenia Pana P.P.następujące 2 inwestycje:
-
doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji
co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę
torowiska tramwajowego wraz z trakcją:
1) „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła
II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego” obejmująca budowę i przebudowę
torowiska tramwajowego wraz z trakcją w Toruniu
2) „Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5
od pl. Daszyńskiego do ul. Śląskiego” obejmująca budowę i przebudowę torowiska
tramwajowego wraz z trakcją w Toruniu


Odwołujący podnosił, że przedłożony opis doświadczenia Pana P. P. zawiera w
pozycji
numer
2
informacje nieprawdziwe, które wprowadziły Zamawiającego
w błąd poprzez uznanie, że ten kandydat spełnia warunku udziału tj. że kandydat posiada
doświadczenie wymagane warunkiem udziału, czego dowodem jest dokonany w dniu
6 kwietnia wybór oferty Konsorcjum w postępowaniu.

Tymczasem
Sweco jest w posiadaniu dowodu pozyskanego od ówczesnego
zamawiającego: Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
(dalej jako: MZK), dla którego realizowana była inwestycja, w której potwierdzono,
że w ramach przedmiotowego zadania funkcję Inspektora Nadzoru specjalności torowej
Pełnił Pan J. Ł..

W ofercie Konsorcjum znajduje się Załącznik Nr 11B pn. „Wykaz osób
przeznaczonych do realizacji zamówienia w ramach kryteriów oceny ofert – doświadczenie
inspektora nadzoru specjaln
ości torowej”. W załączniku tym na potrzeby kryteriów oceny
ofert Konsorcjum przedstawiło opis doświadczenia Pana J. Ł., osoby desygnowanej na
stanowisko inspektora nadzoru w specjalności torowej – KOLEJ. W pozycji 1 opisu
doświadczenia Pana J. Ł. podano następujące informacje, cyt. za ofertą Konsorcjum:
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl.
Daszyńskiego do ul. Śląskiego w Toruniu Inwestycja zakończona, wystawiono Świadectwo
Przejęcia Inwestycja obejmowała przebudowę torowiska tramwajowego wraz z trakcją
o długości ok. 1500m i wartości robót ok. 32 mln zł brutto
Lokalizacja: Toruń; Zamawiający: MZK Toruń Sp. z o.o.


Dodatkowo, w wykazie os
ób tzw. „pierwotnym” na spełnianie warunków udziału przez
person
el zaproponowany do wykonania tego zamówienia, zawarto ponownie oświadczenie
o tym, że na tej samej inwestycji tzw. „toruńskiej” (która później znalazła się w opisie
doświadczenia Pana P. P. mając przekonać Zamawiającego, że to był On inspektorem
nadzoru
w
specjalności
torowej
na
tej
inwestycji)
inspektorem
nadzoru
w specjalności torowej był Pan J. Ł..

W
ocenie Odwołującego przedstawione fakty i dowody w tym przypadku
potw
ierdzają, że Konsorcjum również w tzw. „zamiennym wykazie osób” przedstawiło
inform
acje nieprawdziwe, mające przekonać Zamawiającego o tym, że zaproponowany
przez Kon
sorcjum tzw. „kandydat zamienny” spełnia warunek udziału postawiony dla osoby
desygnowanej
na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności torowej - DROGI.
Przyjmując zasadę Pzp: domniemania prawdziwości składanych oświadczeń oraz to,
że badanie doświadczenia osób odbywa się na podstawie oświadczeń własnych
wykonawców (wykazów osób przedkładanych przez tychże wykonawców) uzasadniona jest
zdaniem
Odwołującego teza, że nieprawdziwe informacje podane przez Konsorcjum

skutecznie wprowadziły Zamawiającego w błąd co do spełniania przez osobę
tzw. „zamienną” warunków udziału. Zdaniem Sweco świadczy to o tym, że Zamawiający
nieprawidłowo zaniechał wykluczenia Konsorcjum na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8) i/lub
10) Pzp) z powodu okoliczności dotyczących wykazu osób przedłożonego w dniu 29 marca
2022 r.
[zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. a) Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Konsorcjum pomimo tego, że wobec tego wykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia
opisane zgodnie z zarzutami numer 1/ oraz numer 2/]

Na skutek opisanych
okoliczności zdaniem Odwołującego zaistniały przesłanki
wykluczenia Konsorcjum na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8) i/lub 10) Pzp. Zarzut naruszenia
art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. a) Pzp jest naturalnym następstwem zarzutów dotyczących
wykluczenia.
[zarzut naruszenia art. 128 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 4 Pzp poprzez ich n
iewłaściwe
zastosowanie i skierowanie do Konsorcjum wezwania do złożenia wyjaśnień, a następnie
poprzez niewłaściwą ocenę przedłożonych wyjaśnień]

Zamawiający miał wiedzę o tym, iż w wykazie osób tzw. „pierwotnym” przedłożonym
przez Konsorcjum w dniu 28 l
utego 2022 r. informacje dotyczące opisu doświadczenia Pani
M. K.
były nieprawdziwe, a jako, że mogły wprowadzać w błąd (w sytuacji gdyby
przedkładane były innemu zamawiającemu niż Zamawiający, który miał wiedzę o wszystkich
opisywanych 4-ech r
ealizacjach rekomendacyjnych) powinno było to skutkować
wykluczeniem Konsorcjum i odrzuceniem jego oferty.
Tymczasem Zamawiający mając
wiedzę o powyższym nie tylko, że skierował w dniu 23 marca 2022 r. do Konsorcjum
wezwanie do złożenia wyjaśnień co do „podstaw faktycznych przypisania p. K.doświadczenia
na stanowisku inspektora robót torowych”,
ale również wskazał na możliwość sprostania
wezwaniu
poprzez
przedłożenie
poprawionego
/uzupełnionego
wykazu
osób
w sytuacji
„gdy składane wyjaśnienia wskazywać będą na możliwość wystąpienia błędu
podczas sporządzania Wykazu Osób”.
Następnie zaś, po otrzymaniu wyjaśnień wraz
z uzupełnionym wykazem osób, w którym Konsorcjum przedstawiło na stanowisko
inspektora nadzoru w specjalności torowej – DROGI zupełnie inną osobę, nie tylko,
że przyjął ten uzupełniony wykaz osób jako prawidłowy, ale przede wszystkim zaakceptował
lakoniczne i
niewiarygodne (zdaniem Sweco) wyjaśnienie Konsorcjum o omyłce
spowodowanej błędną interpretacją warunku udziału.

Niezależnie od stanowiska Odwołującego, że w jego ocenie wymaganie SWZ
dotyczące doświadczenia zawodowego kandydata na stanowisko inspektora nadzoru
w specjalności torowej – DROGI były określone jednoznacznie, to w ocenie Sweco
Zamawiający nie powinien był przyjąć bezkrytycznie takiego lakonicznego, jednozdaniowego

„wyjaśnienia” udzielonego przez Konsorcjum bez dodatkowego zbadania, jakaż to inna
interpretacja wymogów dla tego stanowiska legła u podstaw wystąpienia omyłki przy
sporządzaniu pierwotnego wykazu osób.

Odwołujący przywołał opinie komentatorów Pzp oraz utrwalone przez ostatnie lata
orzecznictwo KIO, że w sytuacji stwierdzenia, że jakiś wykonawca podał nieprawdziwe
informacje, które mogły, nawet potencjalnie, wprowadzić zamawiającego w błąd,
„nie przynależy się już” temu wykonawcy prawo do zastąpienia informacji nieprawdziwych
informacjami prawdziwymi.

Tym sam
ym zarzut odwołania naruszenia art. 128 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 4 Pzp
w rozpatrywanych okolicznościach sprawy w ocenie Odwołującego jest uzasadniony.

[za
rzut naruszenia art. 128 ust. 4 Pzp poprzez niewłaściwe jego zastosowanie i przyjęcie
wyjaśnień Konsorcjum o rzekomej omyłce zaistniałej podczas sporządzania pierwotnego
wykazu osób]

W
ymagania brzegowe SWZ dotyczące kandydata na stanowisko inspektora nadzoru
w specjalności torowej – DROGI określone zostały w SWZ w sposób jednoznaczny. Zdaniem
Odwołującego trudno się doszukiwać w tak skonstruowanym wymaganiu SWZ jakich
możliwości interpretacyjnych, wariantowości bądź innego rozumienia brzmienia tego
warunku.

Również Konsorcjum w udzielonych wyjaśnieniach nie rozwinęło swojej myśli o tym,
jak konkretnie „zinterpretowało” ono tenże warunek, która to interpretacja doprowadziła do
tego, że Konsorcjum, przedłożyło, co wydaje się bezsporne, nieprawdziwe informacje
dotyczące opisywanego doświadczenia Pani M. K.w zakresie stanowisk, jakie zajmowała
Ona na wszystkich opisywanych inwestycjach rekomendacyjnych. Z
daniem Odwołującego,
Zamawiający nie tylko, że nie powinien był przyjąć udzielonych wyjaśnień jako
wystarczających (bez nawet próby dodatkowego zbadania „interpretacji Konsorcjum”
i porównania tejże interpretacji z warunkiem brzegowym opisanym w SWZ), ale powinien był
wyjaśnienia te odrzucić jako całkowicie niewiarygodne.

Z
arzut odwołania naruszenia art. 128 ust. 4 Pzp Odwołujący uważa za uzasadniony.

[zarzut ewentualny naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2) li
t. b), w związku z art. 112 ust. 2 pkt 4)
oraz art. 128 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum,
które nie
wykazało, iż spełnia warunek udziału w zakresie dysponowania osobą spełniającą
wymagania SWZ dla stanowiska inspektora nadzoru w
specjalności torowej - DROGI]

Jakkolwiek Odwołujący uważa, że wszystkie zarzuty skutkować powinny
wykluczeniem Konsorcjum z przyczyn opisanych w art. 109 ust. 1 pkt 8) i/lub 10) Pzp,

a w konsekwencji odrzuceniem jego oferty, to jednak Odwołujący stawia jako zarzut
ewentualny (na wypadek, gdyby Izba uznała, że jakkolwiek pojawiły się w obydwu wykazach
osób przedkładanych przez Konsorcjum informacje nieprawdziwe, to jednak
w okolicznościach zaistniałych nie mogą one skutkować wykluczeniem, ponieważ nie
wpr
owadziły i nie mogły wprowadzić Zamawiającego w błąd): niewykazanie przez
Konsorcjum, iż spełnia on warunek zdolności technicznej lub zawodowej tj. że dysponuje
i skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia osobą spełniającą wymagania brzegowe
dla in
spektora nadzoru w specjalności torowej - DROGI, a wskutek wcześniejszego
skonsumowania przez
Konsorcjum prawa do jednokrotnego uzupełniania dokumentów
podmiotowych dla wykazania spełniania warunku udziału w tym zakresie, wykonawca ten
utracił już możliwość kolejnego uzupełniania wykazu osób o osobę przewidzianą na
przedmiotowe stanowisko (albo odpowiednio o uzupełnienie opisu posiadanego
doświadczenia przez kandydata „zamiennego” o inne inwestycje).

Bezspornym
w ocenie Odwołującego, że zarówno Pani M.K., jak i Pan P.
P.
(odpowiednio: kandydatka pierwotna oraz kandydat „zamienny” na stanowisko inspektora
nadzoru w specjaln
ości torowej - DROGI) nie posiadają wymaganego zapisami SWZ
doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych.

Zamawiający skierował już do Konsorcjum wezwanie w trybie art. 128 ust. 1 Pzp do
uzupełnienia Wykazu Osób o prawidłowe dane dotyczące inspektora nadzoru w specjalności
torowej
– DROGI, a Konsorcjum z tej możliwości skorzystało i zmieniło osobę proponowaną
na przedmiotowe stanowisko.

Jednakże w uzupełnianym w trybie art. 128 ust. 1 Pzp, opisie doświadczenia
kandydata „zamiennego”, Konsorcjum nie wykazało, iż spełnia warunek udziału postawiony
dla osoby desygnowanej na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności torowej –
DROGI. W
ykonawcy wezwanemu w trybie art. 128 ust. 1 Pzp) „przynależy się” prawo tylko
do jednokrotnego uzupełniania dokumentów podmiotowych dla zakresu określonego jak
w takim wezwaniu. Powyższe zatem oznacza, że Konsorcjum nie może już prawidłowo
uzupe
łniać dokumentów podmiotowych dotyczących opisu doświadczenia osoby
desygnowanej na stanowisko inspektora nadzoru w sp
ecjalności torowej – DROGI
(ani poprzez dopisywanie doświadczenia dotychczasowym kandydatom, ani poprzez kolejną
wymianę osoby przewidywanej na to stanowisko).
Tym samym zarzut ewentualny odwołania naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b), w związku
z art. 112 ust. 2 pkt 4) oraz art. 128 ust. 1 Pzp w rozpatrywanych tych konkretnych
okolicznościach sprawy, jest zdaniem Odwołującego uzasadniony.
[zarzut ewentualny art. 224 ust. 1, w związku z art. 224 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 8) Pzp
poprzez zaniechanie przeprowadzenia dodatkowego badana ceny oferty zaoferowanej

Konsorcjum jako potencjalnie rażąco niskiej, w sytuacji, gdy po przedłożeniu wyjaśnień wraz
z dowodami, wykonawca ten dokonał zmiany osoby na stanowisko inspektora nadzoru
w specjalności torowej – DROGI, co spowodowało, że istotna część złożonych wyjaśnień
i jeden dowód w sprawie, stały się już nieaktualne i nie uzasadniają już obecnie podanej
w ofercie ceny, co powinno skutkować odrzuceniem oferty Konsorcjum jako oferty z ceną
rażąco niską]

Niezależnie od wszystkich innych zarzutów odwołania, które w opinii Odwołującego
skutkować powinny wykluczeniem Konsorcjum i odrzuceniem jego oferty, Sweco podnosiło
zarzut zaniechania przeprowadzenia przez Zamawiającego badania dodatkowego ceny
oferty zaproponowanej przez Konsorcjum po wymianie osoby na stanowisko inspektora
nadzoru w specjalności torowej – DROGI. Badanie to powinno doprowadzić do odrzucenia
oferty Konsorcjum jako oferty z ceną rażąco niską na skutek tego, że przedłożone
wyjaśnienia oraz dowody nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.

Zamawiający działając w trybie art. 224 ust. 1 Pzp wezwał Konsorcjum do
przedłożenia odpowiednich wyjaśnień, które powinny były uzasadniać, że podana cena
oferty jest prawi
dłowa. Konsorcjum w dniu 28 lutego 2022 r. takich wyjaśnień udzieliło
(dalej jako: „Wyjaśnienia RNC”), przedkładając pismo jawne wraz z 36-ma załącznikami,
z których załączniki od numeru 1 do numeru 20 zostały zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Prawa Konsorcjum do zastrzegania takich informacji jako stanowiących
tajemni
cę przedsiębiorstwa Odwołujący nie neguje.

Wyjaśnienia RNC wraz z dowodami zostały przedłożone przez Konsorcjum w czasie,
kiedy osobą „figurującą” w ofercie Konsorcjum na stanowisko inspektora nadzoru
w specjalności torowej – DROGI była Pani M.K.oraz, że jednym z istotnych dowodów
przedłożonych wraz z wyjaśnieniami był: dowód potwierdzający wysokość wynagrodzenia
Inspektora
nadzoru
w
specjalności
torowej

DROGI
(załącznik
nr
5).
Z powyższego należy domniemywać, a w zasadzie mieć pewność, że tym dowodem jest
dokument określający zaakceptowaną przez Panią M. K. wysokość wynagrodzenia jako
przyszłego inspektora nadzoru.

Pani M. K.
znana jest Odwołującemu. Sweco współpracowało z Nią, jako inspektorem
robót drogowych na wcześniejszych inwestycjach realizowanych na terenie miasta Poznania.
Odwołujący może zatem powołać się na własną wiedzę o tym, że osoba ta:
a/ nie jest pracow
nikiem żadnej z firm tworzących Konsorcjum,
b/ mieszka na terenie miasta Poznania, czyli w mieście, w którym prowadzone będą roboty
będące przedmiotem nadzoru.
Powyższe oznacza, że decydując się na zatrudnienie Pani M. K. dla nadzorowania robót
obecnie Konsorcjum nie musiało uwzględniać takich dodatkowych kosztów związanych z

zatrudnieniem osoby, jak: delegacje, noclegi, cykliczne przejazdy wielokilometrowe na trasie
od
miejsca
zamieszkania
do
miejsca
prowadzenia
robót
i z powrotem. Powyższe założenia znajdują swoje potwierdzenie w samych Wyjaśnieniach
RNC
przedłożonych przez Konsorcjum. Z dostępnych Odwołującemu fragmentów wyjaśnień
wynika, że Konsorcjum upatrywało i przekonywało Zamawiającego w lutym 2022r.,
że uzasadnieniem dla możliwości zaoferowania takiej ceny jak cena oferty jest zatrudnienie
specjalistów miejscowych, którzy „zapewniają”, że obniżone są koszty ich dojazdów,
ale w szczególności, że dzięki temu koszty zakwaterowania takiego personelu są dla
Konsorcjum „zerowe”. Takim właśnie „personelem miejscowym, nie generującym
dodatkowych kosztów” była Pani M.K..

Na skutek wezwania skierowanego przez Zamawiającego Konsorcjum zdecydowało
się
jednak
zamienić
osobę
Pani
M.
K.
na
osobę
Pana
P.
P..
Jest to osoba, wg najlepszej wiedzy Odwołującego, zamieszkała w innym województwie niż
województwo wielkopolskie. Wg danych zaczerpniętych ze strony internetowej Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa Pan P. P. jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, pochodzi zatem z obszaru tego województwa. Powyższe oznacza, że nie
można tego kandydata w sposób automatyczny traktować jako „personel miejscowy, nie
generujący dodatkowych kosztów” (tak jak Panią M. K.). Zatem w tym zakresie słusznym
powinno być ponowne zbadanie przez Zamawiającego Wyjaśnień RNC przedłożonych przez
Konsorcjum, pod kątem tego czy w cenie oferty uwzględniono odpowiednią kwotę na
ewentualne dojazdy, zakwaterowanie oraz nadgodziny inspektora nadzoru w
specjalności
torowej
– DROGI. Jednocześnie z chwilą dokonania przez Konsorcjum wymiany osoby Pani
M.K. na Pana P. P.
uległ samoistnie dezaktualizacji dowód – Załącznik nr 5 do Wyjaśnień
RNC, który określał uzgodnione wynagrodzenie dla pierwotnej kandydatki na stanowisko
inspektora
nadzoru
w specjalności torowej – DROGI. O tych kwestach dotyczących ceny oferty Konsorcjum
i konsekwencjach wynikających z wymiany osoby miejscowej na jedno ze stanowisk
kluczowych przy wykonywaniu u
sługi będącej przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim
potencjalnego wpływu kosztowego dla wykonawcy przy dokonaniu takiej zmiany zdaje się
„zapomniał” Zamawiający i zaniechał dokonania badania kolejnego ceny oferty Konsorcjum
pod kątem tego, czy i w jaki sposób wprowadzone zmiany uzasadniają nadal możliwość
zaoferowania przez Konsorcjum ceny jak podana w ofercie.

Odwołujący zwrócił uwagę na wymagania Zamawiającego dotyczące organizacji
i sposobu pracy personelu przyszłego wykonawcy zamówienia (w tym wszystkich
inspektorów nadzoru), zapisane w projekcie umowy stanowiącym integralną część
dokumentów zamówienia postępowania, które, oznaczają, że w przypadku kiedy personel

jakiegoś wykonawcy wywodzi się spoza tzw. „rynku miejscowego”, taki wykonawcę będzie
musiał ponosić koszty zakwaterowania osób na terenie miasta Poznania (lub najbliższych
okolic), bo tylko w taki sposób jest możliwe zapewnienie np. „dostępności personelu” w fazie
realizacji r
obót, jakiej wymaga Zamawiający (par. 3 ust. 1 pkt 2) projektu umowy – czas
reakcji Inspektora wynosi 2h).

W ocenie Odwołującego w świetle deklaracji i oświadczeń złożonych przez
Konsorcjum w Wyjaśnieniach RNC o zerowych kosztach zakwaterowania jego personelu,
taka wymiana jednej z osób kluczowych personelu z „osoby miejscowej” na „osobę
zam
iejscową”, której zatrudnienie oznacza jednak konieczność ponoszenia takich kosztów
oznacza, że Wyjaśnienia RNC nie uzasadniają już podanej w ofercie ceny. Powyższe zatem
skutkować winno odrzuceniem oferty Konsorcjum jako oferty z ceną rażąco niską.

[Zarzut naruszenia art. 16 pkt ), pkt 1- 3) Pzp oraz art. 17 ust. 2 Pzp]

Zdaniem Odwołującego analiza całości działań Zamawiającego, które wykazane
zostały w treści uzasadnienia wskazują, iż w to postępowanie zostało przeprowadzone przez
Zamawiającego bez dochowania zasady przejrzystości, proporcjonalności, jawności oraz bez
dochowania zasady równego traktowania wykonawców, a preferowanym przez
Zamawiającego wykonawcą wydaje się być wykonawca wybrany, czyli Konsorcjum.
Tym właśnie, zdaniem Odwołującego, należy tłumaczyć brak wnikliwości Zamawiającego w
ocenie wszystkich oświadczeń i dokumentów złożonych przez Konsorcjum oraz tym należy
tłumaczyć podejmowane przez Zamawiającego próby „ratowania” samego Konsorcjum przed
wykluczeniem oraz przed odrzuceniem oferty
tegoż wykonawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności i fakty wniesienie odwołania było
uzasadnione. W związku z powyższym Odwołujący wnosił o jego uwzględnienie w całości.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz
oświadczeń, a także stanowisk Stron i Uczestnika postępowania, Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba ustaliła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
odwołania, odwołanie nie zawierało braków formalnych i mogło zostać rozpoznane
merytorycznie.
Izba ustaliła, że Wykonawca wnoszący odwołanie wykazał interes w korzystaniu ze
środków ochrony prawnej. Wykonawca jest podmiotem biorącym udział w postępowaniu,
złożył ofertę i jest zainteresowany uzyskaniem zamówienia. Wybór oferty innego wykonawcy,
która potencjalnie podlega odrzuceniu a sam Wykonawca podlega wykluczeniu, godzi w
interes
Odwołującego w uzyskaniu zysku przy realizacji przedmiotu zamówienia. Czynności
i zaniechania Zamawiającego prowadzą do powstania szkody po stronie podmiotu
wnoszącego odwołanie w postaci utraty korzyści, z jakimi wiązać się może uzyskanie
zamówienia.

Do postępowania odwoławczego zgłoszenie przystąpienia po stronie Zamawiającego
złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, konsorcjum w składzie:
1) EKOCENTRUM
– Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz (2) B-ACT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako: „Konsorcjum” lub „Przystępujący”).
Izba potwierdziła skuteczność przystąpienia.

W dniu 28 kwietnia 2022 roku
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
uwzględnił je w całości.

Przystępujący został wezwany do złożenia oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu.
W dniu 29 maja 2022 roku d
o Izby wpłynęło pisemne oświadczenie, że Konsorcjum
korzystało będzie z przysługujących mu uprawnień i składa sprzeciw wobec uwzględnienia
odwołania w całości. Przystępujący złożył również pisemne stanowisko procesowe wraz
z dodatkowymi dowodami, w którym wnosił o oddalenie odwołania w całości.

Na podstawie dokumentacji postępowania przesłanej przez Zamawiającego Izba
us
taliła, że pierwotnie zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ (KWALIFIKACJA PODMIOTOWA
WYKONAWCÓW) o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu, to znaczy skierowali do realizacji zamówienia zespół
składający się co najmniej z: Inspektora nadzoru w specjalności torowej – wymagania:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń – zgodne z ustawą Prawo budowlane,

co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami
budowlanymi,

doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji
co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę
torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z trakcją o wartości nie mniejszej
niż 5 000 000,00 złotych brutto każda, w których zakresie była budowa, rozbudowa lub
przebudowa torowiska tramwajowego wraz z trakcją.


Zamawiający przewidział w SWZ, że podstawą wykluczenia Wykonawców będzie
również art. 109 ust. 1 pkt 8, 10 ustawy Pzp.

Następnie Zamawiający dokonał zmiany warunków udziału co do składu zespołu
wymagając w pkt w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (2) SWZ następującego
doświadczenia:
„(2.1.) Inspektorem nadzoru w specjalności torowej – KOLEJ * – wymagania:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez
ograniczeń – zgodne z ustawą Prawo budowlane,
• co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami
budowlanymi,
• doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji
co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę
torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z trakcją o wartości nie mniejszej
niż 5 000 000,00 złotych brutto każda, w których zakresie była budowa, rozbudowa lub
przebudowa torowiska tramwajowego wraz z trakcją.
(2.2.) Inspektorem nadzoru w specjalności torowej – DROGI ** – wymagania:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń – zgodne z ustawą Prawo budowlane,
• co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami
budowlanymi,
• doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji
co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę
torowiska tramwajowego wraz z trakcją.
* realizacja na podstawie pozwoleń uzyskanych na podstawie przepisów ustawy
o transporcie kolejowym;


** realizacja na podstawie ZRID.

Następnie w dniu 5 stycznia 2022 roku Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi
na zadanie pytania:
20.
Dotyczy rozdziału VIII pkt 2 ppkt 1 lit.d) teriet (2). Proszę o wyjaśnienie ,czy Zamawiający
wymaga jedną osobę na stanowisko inspektora torowego, który będzie spełniał posiadanie
doświadczenie dla:
Pkt 2.1 Inspektorem nadzoru w specjalności torowej – KOLEJ *
Lub
Pkt 2.2 Inspektorem nadzoru w specjalności torowej – DROGI *
Czy wymagane są dwie osoby dla każdego warunku oddzielnie.
Wyjaśnienie:
Wykonawca może ustanowić inspektorów odrębnie dla każdego ze wskazanych zakresów,
jak i delegować jedna osobę, która będzie pełnić obie funkcje – zasady łączenia funkcji
wskazano w SWZ na stronie 8.
Niezależnie od powyższego konieczne jest spełnianie
wym
agań wskazanych w SWZ (w zakresie uprawnień i doświadczenia osób wskazanych do
pełnienia funkcji).
23. SWZ, Rozdz. VIII, ust. 1, lit. d), tiret drugie, pkt (2.2).
Jako że torowisko tramwajowe
w obszarze pasa drogowego jest elementem ulicy w rozumieniu Ustawy o drogach
publicznych, roboty budowlane związane z torowiskiem należy traktować formalnie jako
roboty drogowe, dlatego wnosimy, aby wykreślić z wymogu doświadczenia „pełnienie funkcji
inspektora robót torowych” i sformułować ten wymóg następująco: „doświadczenie
zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót drogowych przy realizacji co najmniej
2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska
tramwajowego wraz z trakcją”.
Wyjaśnienie:
Kwestia
używanego nazewnictwa (przyjętego dla potrzeb prowadzonego postępowania)
pozostaje wtórna dla wykazywania spełnienia warunków udziału przez Wykonawcę.
Zamawiający określił wymagania wobec Personelu wykonawcy w sposób jednoznaczny
wskazując wymagane uprawnienia budowlane, jak i doświadczenie, którym winna
legitymować się dana osoba.
Zamawiający zwraca uwagę, iż w trakcie postępowania doszło do zmiany SWZ w zakresie
wymagań dot. inspektora robót torowych, poprzez rozdzielenie funkcji dla zakresów
realizowanyc
h w oparciu o odrębnie uzyskiwane pozwolenia tj. wynikające z przepisów
o
transporcie kolejowym (linia tramwajowa nie stanowiąca elementu pasa drogowego),
jak i
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

43. Prosimy o sprostowanie postanowienia Rozdzi
ału VIII SWZ pkt 2 lit. d tiret drugie, ppkt
2.2 poprzez nadanie mu brzmienia:
(2.2.) Inspektorem nadzoru w specjalności drogowej w zakresie torowiska ** – wymagania:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń – zgodne z ustawą Prawo budowlane,
• co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami
budowlanymi,
• doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót drogowych przy
realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub
przebudowę torowiska tramwajowego wraz z trakcją znajdującego się w obszarze pasa
drogowego.
Potrzeba sprostowania wynika z faktu, że inspektor nadzoru inwestorskiego może
nadzorować roboty wyłącznie w zakresie posiadanych uprawnień. Zgodnie z przepisami,
a
także stanowiskiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie torowisk tramwajowych, osoby legitymujące się
uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej mogą wykonywać
samodzielne funkcje techniczne przy budowie, rozbudowie czy przebudowie torowiska
tramwajowego znajdującego się w obszarze pasa drogowego dlatego, że torowisko
tramwajowe jest w tym przypadku elementem ulicy, czyli po
dlegają regulacjom Ustawy
z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Pojęcie „roboty torowe” odnosi się zaś do
linii
kolejowych oraz linii tramwajowych poza obszarem pasa drogowego, do których
nadzorowania wymagane są uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej
w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Art. 15a ust. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane przyznaje osobie posiadającej uprawnienia w specjalności drogowej
uprawnienie do kierowania i nadzorowania robót związanych z następującymi obiektami
budowlanymi:
1) droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych
obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.
Roboty budowlane związane z torowiskiem tramwajowym znajdującym się w obszarze pasa
drogowego muszą zatem zostać zakwalifikowane jako roboty drogowe, aby mogła je
nadzorować osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, czyli takimi,
jakich wymaga Zamawiający dla osoby pełniącej to stanowisko.
W związku z powyższym, prosimy o korektę stosowanych pojęć, aby wymagania postawione
przez Zamawiającego wobec personelu Inżyniera Kontraktu były jasne i spójne, a przy tym,

aby in
teres Zamawiającego został zabezpieczony poprzez zapewnienie pełnienia nadzoru
przez osobę legitymującymi się odpowiednimi uprawnieniami, a także doświadczeniem
w nadzorowaniu inwestycji obejmujących torowisko tramwajowe zlokalizowane w obszarze
pasa drogowego.
Wyjaśnienie:
Kwestia używanego w SWZ nazewnictwa (przyjętego dla poszczególnych inspektorów
w ramach opisu wymagań stawianych przez Zamawiającego) pozostaje wtórna dla
wykazywania spełnienia warunków udziału przez Wykonawcę. Zamawiający określił
wy
magania wobec Personelu wykonawcy w sposób jednoznaczny wskazując wymagane
uprawnienia budowlane, jak i doświadczenie, którym winna legitymować się dana osoba.
Inspektor nadzoru, którego dotyczy pytanie ma wykazać doświadczenie w nadzorowaniu
robót związanych z budową torowiska tramwajowego, a biorąc pod uwagę, iż winien
legitymować się uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej będzie to torowisko
zlokalizowane w obszarze pasa drogowego. Dokonanie wnioskowanego sprostowanie nie
jest konieczne.

W terminie składania ofert złożono Zamawiającemu dwie oferty, Odwołującego
i Przystępującego.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający w dniu 18 lutego 2022 roku,
na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Przystępującego, ze względu na fakt,
że zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia (jest niższa o ponad 30% od
wartości zamówienia (1 107 714,28 zł) powiększonej o należny podatek od towarów i usług –
tj. kwoty 1 362 488,56 zł brutto – Zamawiający przyjął do ustalenia wartości szacunkowej
2 % wartości kosztorysów inwestorskich), wzywa do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów w zakresie wyliczenia ceny i jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia, powinny
obejmować wszystkie elementy wskazane w korespondencji oraz dotyczyć w szczególności:
1) zarządzania procesem świadczonych usług;
2) wybr
anych rozwiązań technicznych lub wyjątkowo korzystnych warunków usług;
3) oryginalności usług oferowanych przez Wykonawców występujących wspólnie;
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (teks jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) lub

przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane
zamówienie;
5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej;
6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
obowi
ązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
7) zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcach.
Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawców,
który nie udzielili wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz
z dowodami nie
uzasadniają podanej w ofercie ceny.

Ponadto, w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Przystępującego
do
złożenia w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy Pzp, w tym
między innymi wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szcz
ególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zam
ówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru Załącznika nr 13 do
SWZ.

Przystępujący w Wykazie osób dla stanowiska Inspektor nadzoru w specjalności
torowej
– DROGI,
wskazał Panią M. K.. W ramach tabeli w rubryce Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie, wykształcenie (uprawnienia budowlane – nr i zakres) podał:
-posiadane uprawnienia (data nadania, numer i zakres-
specjalność): Uprawnienia
budowlane nr 12/W/97 do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej z dnia 05.03.1997r.
- ponad 60-
miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi,
-
doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji
co najmniej
2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę
t
orowiska tramwajowego wraz z trakcją:
1)
„Przebudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od Ronda Żegrze do nowo projektowanej pętli
tramwajowo-autobusowej (odcinek IIIA) oraz na odcinku
istniejącego układu drogowego
w
obrębie ul. Falistej i ul. Obodrzyckiej (odcinek IIIC)”. Inwestycja zakończona, obejmowała
przebudowę torowiska tramwajowego wraz z trakcją. 07/2019 -09/2020;


2)
„Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do Ronda Żegrze w Poznaniu
(odcinek II)
”. Inwestycja zakończona, obejmowała przebudowę torowiska tramwajowego
wraz z
trakcją. 07/2018-10/2019;
3)
Przebudowa
ul.
Grunwaldzkiej
do
układu
dwujezdniowego
na
odcinku
od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej w Poznani
u. Inwestycja zakończona, obejmowała
przebudowę torowiska tramwajowego wraz z trakcją. 06/2012 –01/2014;
4)
Budowa trasy tramwajowej na Franowo w Poznaniu. Inwestycja zakończona, obejmowała
budowę torowiska tramwajowego wraz z trakcją. 07/2011 –08/2012.


W
ramach wyjaśnień odnoszących się co kalkulacji cenowej, zastrzegając główną ich
część jako tajemnica przedsiębiorstwa.

W dniu 23 marca 2022 roku Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp,
wezwał Konsorcjum do złożenia wyjaśnień dot. przekazanego Wykazu Osób w części
dotyczącej doświadczenia wskazanego dla osoby dedykowanej do pełnienia funkcji
Inspektora nadzoru w specjalności torowej – DROGI – tj. p. M. K.. Zamawiający przywołał
brzmienie waru
nku udziału oraz informacje wynikające ze złożonego Wykazu. Następnie
Zamawiający zauważył, że z informacji znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego
wynika, iż funkcje inspektorów nadzoru robót torowych w ramach wskazanych realizacji
pełniły inne osoby, a wskazana przez Państwa p. M. K., która pełniła funkcję inspektora
nadzoru w zakresie drogowym.

W związku z powyższym konieczne jest złożenie wyjaśnień co do podstaw
faktycznych przypisania p. K.
doświadczenia na stanowisku inspektora robót torowych
w ramach realizacji wpisanych w Wykazie. W przypadk
u, gdy składane wyjaśnienia
wskazywać będą na możliwość wystąpienia błędu podczas sporządzania Wykazu Osób,
wezwanie należy traktować jako wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy PZP,
tj. wezwanie do poprawienia/
uzupełnienia Wykazu Osób o prawidłowe dane dot. Inspektora
nadzoru w specjalności torowej – DROGI.

Przystępujący odpowiadając na wezwanie podniósł, że w zakresie Wykazu osób
w części dotyczącej doświadczenia wskazanego dla osoby dedykowanej do pełnienia funkcji
Inspektora nadzoru w spec
jalności torowej – DROGI – tj. p. M. K., wystąpiła omyłka podczas
sporządzania Wykazu osób. Spowodowana ona została tym, iż Wykonawca odmiennie od
Zamawiającego zinterpretował wymagania dotyczące osoby przewidzianej na to stanowisko.

Jednocześnie w załączeniu przekazano poprawiony Wykaz osób, w którym na
stanowisko
Inspektora nadzoru w specjalności torowej – DROGI wykazano Pana P. P..

Dla tej osoby podano, że posiada uprawnienia budowlane z 23.10.1997r.
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń uprawniające do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń oraz 293-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/ kierowaniu robotami
budowlanymi.

W ramach doświadczenia zawodowego Przystępujący wskazał następujące projekty:
1) „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła
II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego” obejmująca budowę i przebudowę
torowiska tramwajowego wraz z trakcją w Toruniu;
2) „Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5
od pl. Daszyńskiego do ul. Śląskiego” obejmująca budowę i przebudowę torowiska
t
ramwajowego wraz z trakcją w Toruniu.


Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą uznał ofertę
Przystępującego za cenę 906 510,00 zł.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, skład orzekający Izby uznał, że odwołanie w
całości podlegało oddaleniu.

Zarzuty 1-6

W przypadku zastosowania art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp z po
stępowania
o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w po
stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.

Przepis art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp znajduje zastosowanie do wykonawcy,
który
w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp w
arunki udziału w postępowaniu mogą
dotyczyć:

zdolności technicznej lub zawodowej.

Według art. 128 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 4 ustawy Pzp

j
eżeli wykonawca nie złożył
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub
zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia
lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie,
uzupełnienie lub poprawienie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych
w postępowaniu.

Przepis
art. 224 ust. 1, w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp jeżeli zaoferowana
cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
w
ykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych
części składowych, a także odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem,
podlega ofer
ta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli
złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. a) i b) ustawy Pzp z
amawiający odrzuca ofertę,
jeżeli: została złożona przez wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu oraz
8)
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Biorąc pod uwagę treść art. 16 pkt 1- 3 i 17 ustawy 2 ustawy Pzp, zamawiający
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
przejrzysty;
proporcjonalny. W związku z powyższym zamówienia udziela się wykonawcy
wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

Izba rozpoznając wskazane zarzuty, biorąc pod uwagę treść poczynionych ustaleń
oraz regulacje prawne,
doszła do przekonania, że Przystępujący nie wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji zawartych w Wykazie osób

pierwotnym oraz uzupełnionym i nie działał w sposób lekkomyślny, a tym bardziej w sposób
zamierzony.

W przedmi
otowej sprawie dostrzeżenia wymaga, iż warunek udziału w postępowaniu
odnoszący się do doświadczenia dysponowania inspektorem nadzoru w specjalności torowej
podlegał w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zmianom i był
kilkukrotnie przez Z
amawiającego wyjaśniany w odpowiedziach na pytania wykonawców.
Zdaniem Izby nie można uznać, że ustalony warunek był klarowny i jednoznaczny, a także
że możliwa była tylko jedna ścieżka wykładni jego treści.

Celnie w piśmie procesowym Przystępujący zaznaczył, że treść warunku mogła być
interpretowana w sposób odmienny przez samego Zamawiającego i odmiennie mogli
rozumieć jego treść różni wykonawcy. Izba w składzie rozpoznającym niniejsze odwołanie
powyższą argumentację podziela. Na uwagę zasługuje również fakt, że nie istnieje
w ramach znanych przepisom prawa, na podstawie których uzyskuje się uprawnienia
budowlane taka
specjalność jak torowa. Jest to pojęcie pozbawione definicji legalnej,
używane potocznie w ramach postępowań, których przedmiotem jest wykonanie linii
tramwajowych
, co więcej różne podmioty prowadzące postępowania o udzielenie zamówień
publicznych
stosują
różną
nomenklaturę
pojęciową.
Dodatkowo
Zamawiający
w „specjalności” torowej” rozdzielił wymagane doświadczenie na specjalność torową – kolej
i specjalność torową – drogi, podczas gdy wymagany poziom dysponowania stosownymi
up
rawnieniami był zbliżony, wymagano bowiem uprawnień odpowiednio w specjalności
inżynieryjnej kolejowej i inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Natomiast sam poziom
doświadczenia zawodowego był tożsamy, jeżeli nie taki sam i odnosił się rodzajowo do
takich
samych projektów, w ramach których realizowana była


inwestycja
obejmująca
budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego wraz z trakcją”
. Zatem, istotą
wa
runku nie były same roboty „torowe”, ale roboty prowadzone według przepisów
o transporcie
kolejowym oraz roboty prowadzone na podstawie zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej. W ocenie Izby Odwołujący zdawał sobie sprawę z powyższego
rozróżnienia w SWZ.

Kolejno zauważyć należy, iż w toku udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiający
wiel
okrotnie przywoływał takie sformułowania jak „Zamawiający zwraca uwagę, iż w trakcie
postępowania doszło do zmiany SWZ w zakresie wymagań dot. inspektora robót torowych,
poprzez rozdzielenie funkcji dla zakresów realizowanych w oparciu o odrębnie uzyskiwane
pozwolenia tj. wynikające z przepisów o transporcie kolejowym (linia tramwajowa nie
stanowiąca elementu pasa drogowego), jak i zezwolenie na realizację inwestycji drogowej”

(dopowiedź na pytanie 23). Znacząca jest również odpowiedź udzielona na pytanie 43:

„Inspektor nadzoru, którego dotyczy pytanie ma wykazać doświadczenie w nadzorowaniu
robót związanych z budową torowiska tramwajowego, a biorąc pod uwagę, iż winien
legitymować się uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej będzie to torowisko
z
lokalizowane w obszarze pasa drogowego”.
Przy czym Zamawiający co najmniej
kilkukrotnie podkreślał, że nazewnictwo poszczególnych funkcji ma znaczenie drugorzędne.
Z
atem w ocenie Izby uprawniona jest argumentacja, że możliwa była inna niż tylko literalna
w
ykładnia warunku udziału w postępowaniu, a Przystępujący działając w zaufaniu do
Zamawiającego (i udzielonych wyjaśnień treści SWZ) mógł uważać, że Pani M.K.
dedykow
ana na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności torowej – drogi posiadanymi
uprawnienia
mi i doświadczeniem zawodowym spełnia warunki udziału bowiem nadzorowała
ona na zadaniu referencyjnym prace drogowe w ramach wykonywania torowiska
zlokalizowanego w obszarze pasa drogowego.
Dopiero zaś otrzymanie wezwania do
wyjaśnień/uzupełnienia Wykazu osób sprecyzowało sposób, w jaki interpretuje warunek sam
Zamawiający. W wezwaniu Zamawiający podał, że warunek nie odnosi się do osób, które
nadzorowały roboty stricte drogowe ale roboty torowe, gdzie torowisko zlokalizowane
i budowane/przebudowywane
było w pasie drogowym. Zatem to wezwanie skierowane do
Przystępującego wyjaśniało jakie doświadczenie zawodowe dla osoby wskazanej na
stanowisko inspektora Zamawiający uzna za odpowiednie.

Tym samym Przystępujący informacjami zawartymi w pierwszym Wykazie osób nie
mógł wprowadzić Zamawiającego w błąd. Takie działanie tym bardziej nie mogło mieć
miejsca, bowiem zadania referencyjne były realizowane na rzecz Zamawiającego
p
rowadzącego przedmiotowe postępowanie. Ponadto, wbrew twierdzeniom Odwołującego,
nie przed
stawiono informacji nie odpowiadających rzeczywistości, Przystępujący bowiem nie
ukrywał, że pani M.K. nadzorowała roboty drogowe. Okoliczność, że nie były to roboty
torowe
– drogi wynikała z rozumienia przez Przystępującego warunku udziału
w postępowaniu a nie z chęci wprowadzenia Zamawiającego w błąd, czy to w sposób celowy
lub nawet niezamierzony.

Izba w składzie wyznaczonym do rozpoznania niniejszego odwołania podziela
argumentację Przystępującego przedstawioną w piśmie procesowym, iż niejasne,
nieje
dnoznaczne zapisy SWZ nie mogą obciążać Wykonawców bazujących na tych zapisach
podczas składania oferty, czy przedstawiania podmiotowych środków dowodowych. Jeżeli
mo
żliwa była co najmniej dwutorowa interpretacja warunku udziału w postępowaniu,
to w ocenie Izby
wszelkie niejasności SWZ należy odczytywać na korzyść wykonawców.

Odwołujący nie wykazał, że działania Przystępującego wypełniły przesłanki określone
w art.
109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp. Przedstawione przez Przystępującego dokumenty nie
mogły wywołać i nie wywołały u Zamawiającego mylnego wyobrażenia o potwierdzeniu

spełnienia warunków, nawet jeżeli weźmie się pod uwagę podwyższony miernik staranności
wymagany w stosunkach
danego rodzaju od wykonawcy zawodowo prowadzącego
działalność gospodarczą i stale biorącego udział w postępowaniach o udzielenie zamówień
publicznych.

Tym bardziej w ocenie Izby
Odwołujący nie wykazał, że działania lub zaniechania
Przystępującego miały zawiniony czy też celowy charakter, czego do wykluczenia wymaga
art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
W tym zakresie Odwołujący nie przedstawił jakiegokolwiek
materiału dowodowego.

Oznacza to, że Przystępujący uprawniony był do poprawienia Wykazu osób
i wskazania nowej osoby na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności torowej – drogi,
w osobie Pana P.P.
Zamawiający może i powinien najpierw korzystać z procedur
sanacyjnych, umożliwiających korektę oświadczeń wykonawcy w warunkach dopuszczonych
przepisami prawa, a nie z góry zakładać naganne zachowanie wykonawcy ubiegającego się
o udzielenie zamówienia. Przyjmując takie założenie za prawidłowe, przepisy umożliwiające
uzupełnienie, czy też dozwoloną zmianę oświadczeń/oferty pozostałyby martwe. Uprawnione
jest korzystanie z instytucji uzupełnienia czy wyjaśnienia dokumentów, przed zastosowaniem
przepisów ostatecznie eliminujących wykonawców z postępowania. W ocenie Izby brak jest
wystarczających podstaw do przyjęcia, że Przystępujący działał z zamiarem złożenia
nieprawdziwych informacji, w celu wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do posiadania
wymaganego doświadczenia.

Dalej
należało zatem udzielić odpowiedzi na pytanie, czy potwierdził się zarzut
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przez wskazanie jakiego rodzaju prace nadzorował
Pan P.P., wskazany w Wykazie uzupełnionym. W wykazie Przystępujący wskazał, że Pan
P.P. nadzorował roboty torowe – drogi, natomiast Odwołujący upatruje możliwości
wprowadzenia Zamawiającego w błąd w wyniku informacji uzyskanych od zamawiającego,
który realizował zadanie referencyjne – MZK w Toruniu.

Odwo
łujący kierując wniosek do MZK w Toruniu prosił o udzielenie informacji, jaka
osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru specjalności torowej przy realizacji inwestycji
wymienionej w pozycji nr 2 Wykazu. Na tak postawione pytanie Odwołujący uzyskał
odpowiedź, że stanowisko to zajmował Pan J.Ł. Podkreślenia jednak wymaga, iż Odwołujący
doskonale zdawał sobie sprawę z rozróżnienia stanowisk opisanych w warunku
na specjaln
ość torowa – kolej i specjalność torowa – drogi. Istotą warunku nie były same
roboty torow
e, ale roboty odpowiednio związane z samym torowiskiem i roboty związane

z budową torowiska w pasie drogi. Zatem skierowane do MZK w Toruniu pytanie nie
odpowiadało treści ustalonego przez Zamawiającego warunku.

W ocenie Izby Odwołujący doskonale zdawał sobie również sprawę z faktu, że takie
rozróżnienie specjalności na kolej i drogi oraz same prace torowe jest stosowane przez wielu
innych zamawiających, odpowiednio do opisu przedmiotu zamówienia i potrzeb
zamawiających. Tym samym to Odwołujący, zadając w określony sposób pytanie próbował
wywołać stan, w którym informacje przedstawione przez Przystępującego wydają się być
niezgodne z rzeczywistością. Jak wynika z pisma procesowego Przystępującego
i przedstawionych dowodów do tego pisma, Pan P.P. na zadaniu referencyjnym pełnił
funkcję inspektora nadzoru dla robót torowo-drogowych. Oznacza to zdaniem składu
orzekającego Izby, zwłaszcza biorąc pod uwagę zapewnienia Zamawiającego, że samo
nazewnictwo stanowisk ma znaczenie wtórne, że Przystępujący posiłkując się uprawnieniami
i doświadczeniem Pana P.P. potwierdził spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
Co więcej, nie można w tej mierze podzielić zapatrywań Odwołującego, że Wykonawca
próbował wprowadzić Zamawiającego w błąd, czy to w sposób zamierzony, czy działając
lekkomyślnie.

W konsekwencji za niepotwierdzone należało uznać także zarzuty odnoszące się do
niemożliwości uznania, że Przystępujący nieprawidłowo uzupełnił Wykaz osób
i nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu. W tej mierze aktualne
pozostają tezy przedstawione przez Izbę we wcześniejszych fragmentach niniejszego
orzeczenia. Zamawiający uprawniony był do zastosowania regulacji ustawy Pzp
umożliwiających wykonawcom złożenie wyjaśnień odnośnie do przedstawionych
dokumentów mających potwierdzać spełnianie warunków udziału. Możliwe było również
uzupełnienie tych dokumentów, w sytuacji gdy pierwotnie przedstawione Zamawiającemu nie
potwierdz
ały ustalonych warunków.

Zarzut nr 7

Zarzut został zbudowany na podstawie przekonania Odwołującego, że skoro doszło
do zmiany osób w Wykazie i nowo wskazana osoba pochodzi spoza terenu realizacji
inwestycji, konieczna staje się ponowna analiza złożonych wyjaśnień, ewentualnie wezwanie
Przystępującego do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dos
trzeżenia wymaga, iż złożone przez Przystępującego wyjaśnienia wraz
z dowodami uznane zostały za tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenia tego Odwołujący
nie kwestio
nował. Powoduje to jednak stan, w którym całokształt argumentacji
Przystępującego nie jest Odwołującemu znany. Odwołujący bazuje jedynie na jawnym

wycinku wyjaśnień bez dostępu do konkretnych informacji znajdujących się w części
niejawnej.
Odwołujący stawia pewne tezy, nie próbuje niestety ich wykazać, czy choćby
uprawdopodobnić. Odwołującemu nie są znane szczegółowe założenia kalkulacyjne
Przystępującego, w tym założenia związane w wysokością wynagrodzenia dla
poszczególnych członków zespołu specjalistów. Odwołujący nie odniósł się do twierdzeń
wynikających z pisma procesowego Przystępującego, że przed zmianą członka zespołu
Przystępujący uzyskał zapewnienie, że nowa osoba wykona obowiązki inspektora nadzoru
w specjalności torowej – drogi na takich samych warunkach i za taką samą kwotę
wynagrodzenia jak pierwotnie wskazana w ofercie Pani M.K. Izbie nie przedstawiono
argumentów dlaczego takie oświadczenie nie może być podstawą uznania zarzutu za
niewykazany. Odwołującemu nie są znane zasady, na jakich strony zobowiązały się do
świadczeń wzajemnych. Izbie w zakresie sformułowanego zarzutu nie przedstawiono
żadnego materiału dowodowego, a Odwołujący ograniczył się jedynie do twierdzeń
zamieszczonych w odwołaniu. To zaś oznaczało konieczność uznania zarzutu za
niewykazany.

Reasumując, zdaniem składu orzekającego Izby nie podlegały również uwzględnieniu
zarzuty ujęte w punktach 8 i 9 petitum odwołania. Izba nie dopatrzyła się w działaniach
Zamawiającego naruszenia zasad prowadzenia postępowania, w tym zasady równego
traktowania wykonawców i przejrzystości prowadzenia postępowania. Zamawiający dokonał
wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z regulacją przepisów ustawy Pzp.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie na
podstawie art
. 574 oraz art. 575 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b
oraz § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
o
raz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020r., poz. 2437 ze
zmian
ami), orzekając w tym zakresie o obciążeniu kosztami postępowania stronę
przegrywającą, czyli Odwołującego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący:

……………………………

Członkowie:

……………………………

…………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie